İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans"

Transkript

1 İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans 1.Dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat AKTS ENGY 515 Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları I ENGY 517 İngiliz Edebiyat Çalışmaları I ENGY XXX Seçmeli Ders ENGY XXX Seçmeli Ders Dönem Kod Ders Adı Kredi AKTS ENGY 520 Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları II ENGY 518 İngiliz Edebiyat Çalışmaları I ENGY XXX Seçmeli Ders ENGY 570 Seminer Dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat AKTS ENGY 550 Tez Dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat AKTS ENGY 550 Tez 0 30 Seçmeli Dersler Güz Dönemi Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat AKTS ENGY 551 Amerikan Kültürü I ENGY 553 Koloni Sonrası Edebiyat ve Çokkültürlülük I ENGY 555 Film Çalışmaları I ENGY 557 Karşılaştırmalı Edebiyat I ENGY 579 Feminist ve Toplumsal Cinsiyet Kuramları I ENGY 583 İngilizce Tiyatro I ENGY 577 Kültür Çalışmaları I ENGY 581 İngilizce Roman Çalışmaları Bahar Dönemi Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat AKTS ENGY 552 Amerikan Kültürü II ENGY 554 Koloni Sonrası Edebiyat ve Çokkültürlülük II ENGY 556 Film Çalışmaları II ENGY 558 Karşılaştırmalı Edebiyat II ENGY 580 Feminist ve Toplumsal Cinsiyet Kuramları II ENGY 586 İngilizce Şiir Çalışmaları ENGY 588 Kültür Çalışmaları II ENGY 584 İngilizce Tiyatro II

2 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROGRAMIN AMACI Programın amacı edebi ve kültürel metinleri yakından ve kritik bir gözle inceleme yetkinliğine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaçla öğrenciler yakın-okuma becerilerini pekiştirirler ve metinlerin sosyal ve tarihi bağlamlarıyla olan ilişkilerini irdelerler. Öğrenciler çağdaş edebi kuramlarının yaklaşımlarını incelerlerken, geleneksel anlamda İngiliz Edebiyatı alanının, bir yandan kültürel çalışmalar, diğer yandan da feminizm ve toplumsal cinsiyet araştırmaları gibi disiplinlerarası oluşumlar aracılığıyla nasıl dönüştüğünü ve geliştiğini anlarlar. Müfredatta en önem verilen konulardan biri Anglofon geleneğindeki kültürel farklılıkları değişik bakış açılarıyla incelemek ve tartışmaktır; öğrenciler böylelikle karşılaştırmalı, kolonisonrası ve milletler-ötesi bakış açılarıyla edebi ve kültürel çalışmalar yapabilecektirler. Programın çalışma alanları şunlardır Anglofon edebiyatları Edebiyat kuramları ve eleştirisi Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet Koloni ve Koloni-sonrası Edebiyat Kültürel Çalışmalar AKADEMİK KADRO Yrd. Doç. Dr. Tuba Terci, Anabilim Dalı Başkanı Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Kimlik Teorileri, Chicano- Chicana Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Trevor Hope Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Edebi Kuram, Psikanalitik teori, Ulus kuramları Yrd. Doç. Dr. Ahmet Süner Kolonyal ve Postkolonyal Edebiyat, Edebi Kuram, Film, Ulus and Dünya Edebiyatları Yrd. Doç. Dr. Sena Tulpar İngiliz Edebiyatı, Roman, Ortaçağ Edebiyatı, Edebi Kuram Öğr.Gör.Dr. Jeffrey Hibbert 20. Yüzyıl Romanı, Anglofon ve Dünya edebiyatları, Edebi Kuram

3 GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER ENGY 517 İNGİLİZ EDEBİYATI ÇALIŞMALARI I Bu ders İngiliz ve Anglofon edebiyatlarının gelişiminde yer almış başlıca akımlara bir giriş niteliğindedir. Öğrenciler edebi metinlerin analizi konusundaki yeteneklerini pekiştirirlerken, yakın-okumaya ve metni kültürel/ tarihsel bağlamları içerisinde değerlendirmeye özellikle önem vereceklerdir. Aynı zamanda, öğrenciler metin analiziyle ilgili metodolojik sorular ve farklı edebi türler konularındaki bilgilerini geliştireceklerdir. ENGY 519 EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE KURAMLARI I Bu ders, genel anlamda yapısalcılık sonrası olarak adlandırılan günümüz edebi kuramı ve eleştirisine yön vermiş bazı düşünce akımlarına bir giriştir. Günümüz kuramlarının köklerini oluşturan Sigmund Freud, Karl Marx, Ferdinand de Saussure gibi düşünürlerin görüşlerini inceleyen öğrenciler, yapısalcıların Marxist ve psikoanalitik düşünceyi nasıl tekrar ele aldıklarını öğrenirler. Öğrenciler ayrıca feminism ve koloni-sonrası teori gibi eleştirel akımlarda Derrida nın yapısökümcülüğünün önemini kavrarlar. SEÇMELİ DERSLER ENGY 551 AMERİKAN KÜLTÜRÜ I Bu ders Kristof Kolomb un Yeni Dünya ya ayak basmasından Amerikan Bağımsızlık Savaşı na kadar olan süreçte yer alan tarihi ve eleştirel konuları ve bunu takip eden zamanda politik ve kültürel bir proje olarak Amerika Birleşik Devletleri nin oluşmasını inceler. Bu derste şiir, kurgusal ve kurgusal olmayan düzyazı metinleri gibi farklı türlerden metinler incelenebilir. Öğrenciler kültürel metinlerin ideolojik işlevlerini analiz etmeyi ve kimlik oluşturma süreçlerine eleştirel bir gözle bakmayı öğreneceklerdir. ENGY 553 KOLONİ SONRASI EDEBİYATI VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK I Bu ders, İngiliz Edebiyatı çalışmalarında çok önemli, ama pek de tartışılmayan bazı problemleri doğrudan ele alır: imparatorluk kültürünü tartışırken İngilizliğin kendi Ötekiler iyle olan ilişkisini irdeler. Öğrenciler, imparatorluk, ırk ve sömürgecilik üzerine sorular soran farklı metinleri incelerken, koloni-sonrası ( postkolonyal ) eleştiriyle tanışır ve İngiliz edebiyatına yeni bir eleştirel gözle bakmayı öğrenirler. ENGY 555 FİLM ÇALIŞMALARI I Bu ders öğrencileri film analiziyle tanıştırır, ve film analizinde kullanılabilecek farklı yaklaşımları yakından incelemelerine fırsat verir: Auteur -merkezli, biçimselci, gerçekçi, kültürel, psikoanalitik ve ideolojik eleştiriler bu tür yaklaşımlar arasındadır. Öğrenciler film tarihindeki önemli eserleri ve akımları incelerken, film anlatımı ve türleri hakkındaki kuramları da eleştirel bir gözle değerlendirirler. Derste film ve edebiyat ilişkisi, çeviri ve uyarlama sorunları gibi konular da işlenebilir. Öğrenciler söz ve imge, edebi ve sinemasal anlatım arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde düşünme fırsatına sahip olacaklardır.

4 ENGY 557 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT I Bu derste öğrenciler Karşılaştırma Edebiyat hakkındaki tartışmalar hakkında bilgi sahibi olurlar; bu konular arasında karşılaştırmalı sıfatının belirsizliği, karşılaştırmalı edebiyatın teori ile birlikte yükselişi, ve karşılaştırmalı edebiyatla kültür çalışmaları arasında yaşanan düşünsel gerilim yeralabilir. Karşılaştırmanın sınırlarını belirleyen Avrupa-merkezli yaklaşıma karşı itirazlar sonucu azınlık edebiyatlarının, geleneksel olarak ihmal edilmiş kültürel bağlamların ve ayrıca görsel medyanın dahil edilmesiyle karşılaştırmalı alanın genişlemesi konuları da bu derste işlenebilecek konular arasındadır. ENGY 577 KÜLTÜR ÇALIŞMALARI I Bu ders Kültür ÇalışmalarI diye bilinen disiplinler-arası alanın kökenlerini ve gelişimini inceler. Bu amaçla öğrenciler edebiyat, antropoloji, sosyoloji ve tarih gibi alanların buluşmasından doğan teorileri incelerler. Bu alanın birleşmesinde önemli rol oynamış işaretbilim ( semiotics ) ve meta ( commodity ) hakkındaki teoriler de yakından incelenebilir. Kültür çalışmalarının diğer sorunsalları olan sınıf, toplumsal cinsiyet ve globalleşme sorunsalları da incelenebilecek diğer konulardandır. ENGY 579 FEMİNİST VE TOPLUMSAL CİNSİYET KURAMLARI I Bu ders edebiyatla ilişkili olarak toplumsal cinsiyetin eleştirel analizine bir giriştir. Feminist eleştiri edebi eserlerde toplumsal cinsiyetin önemini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda yazarlık, şiirsellik ve edebiyat hakkında önemli sorular sorar ve bu konuları temsili pratikler hakkında verilen politik mücadele alanları olarak değerlendirir. Öğrenciler feminist düşüncenin tarihsel gelişimini ve bazen karşıtlıklar da barındırmasına izin veren çoğulcu yapısını incelerler: feminizmin liberal, sosyalist ve radikal versiyonları, psikoanalitik ve yapısalcı-sonrası açılımları bu çoğulcu yapının parçalarıdır. Öğrenciler toplumsal cinsiyet alanındaki değişik kuramsal modelleri farklı edebi metinlere uygulama fırsatına sahip olurlar. ENGY 581 İNGİLİZCE ROMAN ÇALIŞMALARI Bu derste İngiliz romanının tarihsel gelişimindeki önemli yapıtlar üzerinden incelenebileceği gibi roman geleneğinin ulusal bağlamda incelenmesi anlayışının dışında ve karşısında yeralan, farklı geleneklerden gelen Anglofon eserler de incelenebilir. Derste işlenebilecek konular arasında belli bir dönemde roman sanatı, romanın tarihi ve yapısıyla ilgili bir kuramsal yaklaşım, farklı romanlarda yinelenen belli bir tema, romanın tüketimi ve okuyucuyla ilişkisi gibi konular yer alabilir. ENGY 583 İNGİLİZCE TİYATRO I Bu derste Anglofon tiyatrosunun tarihsel gelişimi ana hatlarıyla incelenebileceği gibi, tiyatroda belirli bir dönem, tema ve kuramsal bir problem üzerinde de durulabilir. Ele alınacak konular arasında toplumsal cinsiyet, gösterisellik ( performativity ), uyarlama, performance art ve sahne çalışmalarının getirdiği bakış açıları ve popüler dram yer alabilir. Bu derste Britanya, İrlanda, Birleşik Devletler den tiyatro eserleri ya da herhangi bir Anglofon gelenekte yazılan eserler incelenebilir.

5 BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER ENGY 518 İNGİLİZ EDEBİYATI ÇALIŞMALARI II Bu ders İngiliz ve Anglofon edebiyatlarının gelişiminde yer almış başlıca akımlara girişin devamı niteliğindedir. Öğrenciler edebi metinlerin analizi konusundaki yeteneklerini pekiştirirlerken, yakın-okumaya ve metni kültürel/ tarihsel bağlamları içerisinde değerlendirmeye özellikle önem vereceklerdir. Aynı zamanda, öğrenciler metin analiziyle ilgili metodolojik sorular ve farki edebi türler konularındaki bilgilerini geliştireceklerdir. ENGY 520 EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE KURAMLARI II Bu ders öğrencileri günümüz edebi kuramındaki başlıca akımlarıyla tanıştırmaya devam eder. Öğrenciler günümüz edebi ve kültürel eleştirisinin farklı açılımlarının uygulanması üzerine yoğunlaşırlar; değişik kuramsal ve metodolojik yaklaşımların belirli bir çalışma alanındaki çalışmaları nasıl etkilediğini kavrarlar. Günümüz eleştirisinden okuma parçalarını analiz eden öğrenciler bu eleştirilerin kuramsal varsayımlarını tanımlamayı öğrenirler. ENGY 570 SEMİNER Seminer dersi öğrencileri davetli konuşmacıların katılımıyla farklı metodolojik ve kuramsal sorularla tanıştırır ve yüksek-lisans öğrencilerinin kendi araştırmalarını tartışabilecekleri bir forum işlevi görür. SEÇMELİ DERSLER ENGY 552 AMERİKAN KÜLTÜRÜ II Bu ders, Amerikan Devrimi ni takip eden süreç içindeki tarihi ve eleştirel konular üzerine yoğunlaşır. İşlenebilecek konular arasında Birleşik Devletler in yeni edinilmiş ulusal bağımsızlığıyla örtüşecek kültürel ve felsefi alanlardaki bağımsızlık çabalarının eleştirel incelemesi, kölelik ve cinsel ve ırksal hakimiyete karşı çıkarken edebiyat ve politikanın çakışması konuları yer alabilir. ENGY 554 KOLONİ SONRASI EDEBİYATI VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK II ENGL 553 dersinde imparatorluğun Britanya edebiyatındaki önemini kavrayan öğrenciler, bu derste koloni-karşıtı ve koloni-sonrası edebiyatta ırk ve ulus ve bu kavramlarla iç içe geçmiş sınıf ve toplumsal cinsiyet kavramları hakkındaki varsayımların nasıl sarsıldığını incelerler. Öğrenciler dekolonizasyon süreçleri ve imparatorluğun tarihsel mirası konusunda bilgiler edinecek ve koloni-sonrası ( postkolonyal ) teorinin ulusal edebiyat kavramı açısından önemini kavrayacaklardır. ENGY 556 FİLM ÇALIŞMALARI II Bu ders ENGL 555 in devamı niteliğindedir ve yönetmene, döneme, geleneğe, ya da ulusal bağlama gore seçilmiş filmlerin analizleri yer alır. Öğrenciler geçem dönemde öğrendikleri eleştirel yaklaşımları öğrenirken, alternative metodları ve kuramsal yaklaşımları da incelerler. Öğrenciler ayrıca görsel ve yazılı medyanın buluşmaları konusunda disiplinler-arası çalışmalar da yapabilirler.

6 ENGY 558 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT II Bu ders ENGL 557 nin devamı niteliğindedir. ENGY 580 FEMİNİST VE TOPLUMSAL CİNSİYET KURAMLARI II Bu ders ENGL 579 un devami niteliğindedir. ENGY 584 İNGİLİZCE TİYATRO II Bu ders ENGL 583 ün devamı niteliğindedir. ENGY 586 İNGİLİZCE ŞİİR ÇALIŞMALARI Bu derste Anglofon şiirinin tarihsel gelişimi ana hatlarıyla incelenebileceği gibi, şiirde belirli bir dönem, tema ve kuramsal bir problem üzerinde de durulabilir. İşlenebilecek konular arasında şiirde deneyselcilik, estetik ve sosyopolitik arasındaki ilişki, Anglofon edebiyatının değişik kültürel ve coğrafi bağlamlarda gelişimi yer alabilir. ENGY 588 KÜLTÜR ÇALIŞMALARI II Bu ders ENGL 577 nin devamı niteliğindedir.

7 THE MASTER S PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE OBJECTIVE: The aim of the program is to develop students capable of a close critical engagement with specific literary and cultural texts. Students will, therefore, hone the traditional skills of literary close reading, while also understanding the significance of the relationship between the text and its social and historical context. Students will become acquainted with the range of concerns raised by contemporary literary theory and also develop an awareness of the transformation of the traditional field of English literature through the development of cultural studies and other interdisciplinary formations, including feminism and gender studies. Since a major focus of the curriculum is different approaches to the problem of cultural difference within Anglophone traditions, students will also become versed in comparative, postcolonial and transnational approaches to literary and cultural studies. The fields of interest of the program include Anglophone literatures Literary Theory and Criticism Feminism and Gender Studies Colonial and Postcolonial Literature Cultural Studies FACULTY Dr. Tuba Terci, Head of the English Department and Graduate Program Feminism and Gender Studies, Theories of Identity, Studies Dr. Trevor Hope Feminism and Gender Studies, Literary Theory, Psychoanalytic Theory, Theories of Nation Dr. Ahmet Süner Colonial and Postcolonial Literature, Literary Theory, Film, Nation and World Literature Dr. Sena Tulpar English Fiction, Novel, Literature of the Middle Ages, Literary Theory Dr. Jeffrey Hibbert Twentieth Century Novel, Anglophone/ World Fiction, Literary Theory FALL SEMESTER COMPULSORY COURSES ENGY 517 STUDIES IN ENGLISH LITERATURE I

8 This course aims to provide an introduction to key movements within the development of English and Anglophone literatures. Students will sharpen the fundamental skills involved in literary analysis, with particular emphasis on close reading and an understanding of the connections between text and cultural and historical context. Students will also develop sensitivity to genre and acquire an awareness of the methodological questions associated with the analysis of different kinds of text. ENGY 519 LITERARY CRITICISM AND THEORY I This course is an introduction to some of the main currents that have contributed to contemporary, broadly poststructuralist theory and criticism. Starting from the roots of contemporary critical theory in the critiques offered by Sigmund Freud, Karl Marx and Ferdinand de Saussure, students will understand the significance of the structuralist reworkings of elements of Marxism and psychoanalysis and consider the significance of Derridean deconstruction within such contemporary critical movements as feminism and postcolonial theory. ELECTIVES ENGY 551 AMERICAN CULTURE I This course focuses on a number of historical and critical issues within the period from Christopher Columbus s arrival in the New World to the American War of Independence and subsequent efforts to articulate the United States of America as a political and cultural project. Texts may be from a mixture of genres, including poetry, prose fiction and non-fictional prose. Students will learn to analyze the ideological function of cultural texts and to take a critical view of the construction of identity. ENGY 553 POSTCOLONIAL LITERATURE AND MULTICULTURALISM I This course directly addresses central, if often unspoken, problems in the study of English literature : it addresses the problematic relationship of Englishness to its Others through an exploration of the culture associated with empire. Students will become familiar with texts that directly address questions of empire, race and colonialism, but they will also gain a new critical perspective on English literature through an introduction to elements of postcolonial criticism. ENGY 555 FILM STUDIES I This course introduces students to the analysis of cinematic works from a variety of critical approaches which may include authorial, formal, realist, feminist, cultural, psychoanalytic and ideological criticisms. Students will familiarize themselves with significant works and movements in film history, and have an opportunity to critically evaluate theories concerning cinematic narrative and genre. The class may also explore the relationships between film and literature and address questions of translation and adaptation. Students will develop a critical understanding of the similarities and differences that hold between word and image, literary and cinematic narrative.

9 ENGY 557 COMPARATIVE LITERATURE I In this course, students will learn about significant debates related to the much contested notion of comparative literature, such as the ambiguity of the adjective comparative, the simultaneous rise of comparative literature and theory and the emerging tension between Cultural Studies and comparative literature. Attention will be paid to the widening of the comparative field with the inclusion of visual media, as well as increasing challenges to the conventionally Eurocentric understanding of the limits of comparability with the inclusion of minority literatures and traditionally neglected cultural contexts. ENGY 577 CULTURAL STUDIES I This course examines the origins and development of the interdisciplinary field that has come to be known as Cultural Studies. As such, students will be introduced to a body of theory that has been worked out in the context of the meeting of literature, anthropology, sociology and history, among others. Particular attention may be paid to the role of semiotics and of theories of the commodity as approaches that have played a uniting role in the construction of the field. Other key problematics in Cultural Studies, such as questions of class, gender and globalization may also be addressed. ENGY 579 FEMINIST AND GENDER THEORY I This course will provide an introduction to the critical analysis of gender in relation to the study of literature. Feminist criticism has not only indicated the importance of gender as a central theme in literary works but also raised a number of theoretical questions about authorship, poetics and literature as a site of political struggle over representational practices. Students will acquire an overview of the historical development of feminist thought and develop an awareness of the sometimes conflicting multiplicity of feminist thought in its various manifestations, including liberal, socialist and radical threads, as well as the psychoanalytic and poststructuralist turns. Students will explore the implications of these various theoretical models through application to a number of literary texts in the course of the semester. ENGY 581 STUDIES IN ANGLOPHONE NOVEL The focus of this course may range over a wide number of texts and concerns from the canonical understanding of the development of the English novel to works written somehow beyond or against the understanding of the novelistic tradition in national terms. Attention may be given to a particular period, a particular theoretical approach to the novel and its development, thematic concerns or sociological questions of reception and audience. ENGY 583 ANGLOPHONE DRAMA I While sketching a historical overview of Anglophone drama, this course may focus on a particular period, genre, theme or theoretical problem in theater. Possible topics might include gender, performativity, adaptation, the challenges raised by performance art and performance studies, the relationship between theatre and other visual media, popular drama. Material to be covered may include not only British, Irish and U.S. drama but any Anglophone performance.

10 SPRING SEMESTER COMPULSORY COURSES ENGY 518 STUDIES IN ENGLISH LITERATURE II This course continues the introduction to key movements within the development of English and Anglophone literatures begun in ENGY 517. Students will sharpen the fundamental skills involved in literary analysis, with particular emphasis on close reading and an understanding of the connections between text and cultural and historical context. Students will also develop sensitivity to genre and acquire an awareness of the methodological questions associated with the analysis of different kinds of text. ENGY 520 LITERARY CRITICISM AND THEORY II This course continues the introduction to the main currents within contemporary literary and critical theory begun in ENGY 515. In this semester the emphasis will fall more heavily on applications of contemporary theory within particular fields of literary and cultural criticism. Students will acquire sensitivity to the implications of different theoretical and methodological approaches within a particular field. In analyzing a piece of contemporary criticism, students should be able to identify its theoretical assumptions. ENGY 570 SEMINAR The seminar aims to expose the students to a variety of methodological and theoretical questions through the participation of invited guest speakers and by providing graduate students with a forum for the presentation of their own research. ELECTIVES ENGY 552 AMERICAN CULTURE II This course focuses on a number of historical and critical issues within the period starting from the end of the American Revolution. Topics may include the historical project of proclaiming a cultural and philosophical independence to match the newly gained political autonomy of the United States. Attention may also be given to the interconnection between literary and political projects for the contestation of relations of slavery and sexual and racial domination. ENGY 554 POSTCOLONIAL LITERATURE AND MULTICULTURALISM II If ENGL 553 traces the significance of empire in the production of British literature, this course focuses on the ways in which anti- and postcolonial projects have shaken assumptions about race and nation, often in association with a larger set of social relations, including those of gender and class. Students will acquire knowledge about the history of decolonization and the historical legacy of empire. They will consider the significance of postcolonial theory for the very concept of a national literature, and will learn to evaluate the ways in which the sophisticated works of postcolonial fiction take on the status of theoretical texts.

11 ENGY 556 FILM STUDIES II This course is a continuation of ENGL 555, and as such include the analysis of selected cinematic works that belong to particular directors, periods, traditions and/or national settings. Students will have the opportunity to apply critical approaches learned in the previous semester while also exploring alternative methodologies and theoretical approaches. Students may also pursue interdisciplinary projects that investigate the intersections between visual and written media. ENGY 558 COMPARATIVE LITERATURE II This course is a continuation of ENGL 557. ENGY 580 FEMINIST AND GENDER THEORY II This course is a continuation of ENGL 579. ENGY 584 ANGLOPHONE DRAMA II This course is a continuation of ENGL 583. ENGY 586 STUDIES IN ANGLOPHONE POETRY While sketching a historical overview of Anglophone poetry, this course may focus on a particular period, theme or theoretical problem in poetry. Possible topics might include formal experimentation, the shifting understanding of the relationship between the esthetic and the social/ political, the question of how Anglophone poetry has developed in a number of cultural and geographical contexts, while also remapping cultural relations beyond the boundaries of the nation. ENGY 588 CULTURAL STUDIES II This course is a continuation of ENGL 577.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 9 Haziran 2011 TOPLANTI NO : 2011/06 TOPLANTI SAATİ : 13:30 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M.İrşadi

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

From Discourse to Practice: Rethinking Translation (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition

From Discourse to Practice: Rethinking Translation (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition From Discourse to Practice: Rethinking Translation (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition Cemal Demircioğlu Boğaziçi University 2005 ii From Discourse

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 152-165 [2013] Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

PROBLEMATIZING TRANSLATED POPULAR TEXTS ON WOMEN S SEXUALITY: A NEW PERSPECTIVE ON THE MODERNIZATION PROJECT IN TURKEY FROM 1931 TO 1959

PROBLEMATIZING TRANSLATED POPULAR TEXTS ON WOMEN S SEXUALITY: A NEW PERSPECTIVE ON THE MODERNIZATION PROJECT IN TURKEY FROM 1931 TO 1959 PROBLEMATIZING TRANSLATED POPULAR TEXTS ON WOMEN S SEXUALITY: A NEW PERSPECTIVE ON THE MODERNIZATION PROJECT IN TURKEY FROM 1931 TO 1959 MÜGE IŞIKLAR KOÇAK BOĞAZİÇİ UNİVERSİTY 2007 PROBLEMATIZING TRANSLATED

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 891-906 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7882 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL

Detaylı

T.C HALİÇ ÜNİVERSİTESİ DERS PROGRAMLARI VE DERS İÇERİKLERİ

T.C HALİÇ ÜNİVERSİTESİ DERS PROGRAMLARI VE DERS İÇERİKLERİ T.C HALİÇ ÜNİVERSİTESİ DERS PROGRAMLARI VE DERS İÇERİKLERİ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR YARI YILI LİSANS

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 VıtrA Contemporary Architecture Series 2 Turizm ve Rekreasyon Yapıları Tourism and Recreation Buildings ISBN 978-605-61000-2-4 Birinci Baskı İstanbul, 2013 First Edition

Detaylı

20.YY ELEŞTİRİ KURAMLARINDA ÇEVİRMEN GÖRÜNÜRLÜĞÜ TRANSLATOR S VISIBILITY IN THE CRITICAL THEORY IN THE 20TH CENTURY Oktay ESER

20.YY ELEŞTİRİ KURAMLARINDA ÇEVİRMEN GÖRÜNÜRLÜĞÜ TRANSLATOR S VISIBILITY IN THE CRITICAL THEORY IN THE 20TH CENTURY Oktay ESER - 111 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20.YY ELEŞTİRİ KURAMLARINDA

Detaylı

İrfan Erdoğan İLETİȘİMİ ANLAMAK

İrfan Erdoğan İLETİȘİMİ ANLAMAK İrfan Erdoğan İLETİȘİMİ ANLAMAK Make it thy business to know thyself, which is the most difficult lesson in the world. Cervantes Geliştirilmiş 4. Baskı İrfan Erdoğan İletişimi Anlamak (Geliştirilmiş 4.

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD İSTANBUL, 2012 Değişen Dünyada Biyoetik TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 6, No. 15, 69-88, Haziran 2008 Değerler Eğitimi Merkezi Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik İsmail H. Demircioğlu* Muhammet A. Tokdemir**

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE www.jedus.net ISSN: 2199-2053 DOĞAL KAYNAKLARLA İLGİLİ KAVRAMLARIN VI. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALMA DÜZEYLERİ THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM

Detaylı

An Analytical Study on the Migration of Sartrean Existentialism. into Turkey through Translation

An Analytical Study on the Migration of Sartrean Existentialism. into Turkey through Translation An Analytical Study on the Migration of Sartrean Existentialism into Turkey through Translation Thesis submitted to the Institute of Social Sciences in partial satisfaction of the requirements for the

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı