TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *"

Transkript

1 TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda mesleki disiplinler gözetilerek geliþtirilmesi amacýyla uzmanlýk alanlarýnda meslek içi eðitim ve tamamlayýcý eðitime yönelik kurs ve seminerler verilmesi, sýnavlar yapýlmasý, belgeler verilmesi ve bu kapsamda sayýlabilecek diðer iþleri yapmak üzere, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý bünyesinde bir Meslek Ýçi Eðitim Merkezi kurulmasýdýr. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Ziraat Mühendisleri ODASI üyelerinin uzmanlýk alanlarýnda toplumun gereksinimlerinin karþýlanabilmesi için, kurulacak Meslek Ýçi Eðitim Merkezi aracýlýðýyla uzmanlýk gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanmasý, eðitimi ve belgelendirilmesi esaslarýný kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönerge, tarih ve 7472 sayýlý Ziraat Yüksek Mühendisliði Hakkýnda Kanun, gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine Ýliþkin Tüzük, gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Ana Yönetmeliði, gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Tarým Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði, gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Meslek Ýçi Eðitim, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði ve gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliði hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr. Tanýmlar Madde 4 - Bu Yönergede geçen; Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ni (TMMOB), Oda: Ziraat Mühendisleri Odasý'ný (ZMO), OYK: Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Merkez Yönetim Kurulu'nu, Þube: Ziraat Mühendisleri Odasý Þubelerini, Temsilcilik: Ziraat Mühendisleri Odasý Temsilciliklerini, Üye: ODA Üyesi'ni MÝE: Oda bünyesinde oluþturulan Meslek Ýçi Eðitim Merkezini, Uzmanlýk: Belli bir iþ için gerekli özel bilgi, deneyim ve beceriyi, Uzmanlýk alaný: Oda'nýn öðrenim programlarý, uygulama alanlarý, mesleki ve bilimsel geliþmeler, ülkenin teknolojik durumu, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerini dikkate alarak belirleyeceði uzmanlýk konularýný, Yetkili üye: Uzmanlýk gerektiren hizmetlerde çalýþan ve Oda tarafýndan belgelendirilen üyeyi, Belge: Yetkili mühendis belgesini ifade eder. Ziraat Mühendisliði Uzmanlýk Alanlarý Madde 5 - Oda üyelerinin uzmanlýk alanlarý doðrultusunda tek baþýna tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduðu uzmanlýk alanlarý þunlardýr; a) Toprak etüd ve haritalama, toprak koruma projeleri b) Bitkisel üretim ve ýslah, bitkisel üretimde iyi tarým uygulamalarý, c) Hayvansal üretim ve ýslah, hayvansal üretimde iyi tarým uygulamalarý, ç) Tohumculuk, d) Kimyasal gübreler ve gübreleme, e) Zirai mücadele, f) Zirai karantina, g) Tarým ilaçlarý, h) Yem sanayi ve kontrolü, i) Tarým iþletmelerinin planlanmasý ve projelendirilmesi, i) Tarýmsal araþtýrma ve yayým, j) Tarla içi geliþtirme hizmetleri, k) Tapu, kadastro ve haritacýlýk hariç olmak üzere arazi toplulaþtýrmasý hizmetleri, l) Tarýmsal yapýlar, m) Tarýmsal kooperatifçilik, n) Tarýmsal kredilendirme, o)tarým sigortasý, ö) Su Ürünleri, p) Çevre koruma, r) Tarým alet ve makineleri ile tarýmsal enerji, s) Peyzaj ve çevre düzenleme, þ) Gýda sanayii ve gýda kontrol hizmetlerine iliþkin alt uzmanlýk alanlarý, t) Kapalý alan ilaçlama hizmetleri, u) Sulama ve drenaj, ü) Laboratuvar kurma ve iþletme. v) Tarým Danýþmanlýðý y) Bilirkiþilik Yukarýda (l), (p), (r), (s), (þ), (t), (u), (ü) bentlerinde sayýlan uzmanlýk alanlarýnda öðrenim gören ziraat mühendisleri ve ilgili diðer meslek disiplinlerine ait eðitim alan üyeler için Oda tarafýndan birlikte veya ayrý olarak eðitim ve yetki belgesi verilebilir. ODA Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin (MÝEM) Kuruluþu Madde 6 - Oda tarafýndan, ilgili genel düzenleyici iþlemler ve iþbu Yönerge kapsamýnda sayýlan iþ ve iþlemleri yürütmek üzere, ODA Genel Merkezi'nde, Meslek Ýçi Eðitim Merkezi kurulur. Merkezi düzeyde MÝEM Sorumlusu ve Þubelerde MÝEM Sorumlularý, Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin iþ ve iþlemlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. MÝEM Sorumlularý, ODA ve Þube Yönetim Kurullarý içinden veya dýþýndan, iþin yürütülmesi için gerekli teknik bilgi ve organizasyon yeteneðine sahip üyeler arasýndan seçilir. Her Þube, MÝEM sorumlusu olarak seçtiði üyeyi OYK'na bildirir. Þube MÝEM sorumlularý, Genel Merkez MÝEM Sorumlusu'na baðlý olarak çalýþýrlar. Genel Merkez MÝEM Sorumlusu ve iþin yürütülmesi için gerekli kadrolar OYK tarafýndan saptanarak atamalarý yapýlýr, özlük haklarý ödenir. Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin Görevleri Madde 7 - MÝEM, OYK'na sorumlu olarak ve nihai karar OYK'da olmak üzere, aþaðýdaki görevleri yerine getirir; a) Uzmanlýk alanlarýnda açýlmasý gereken kurs, tamamlayýcý eðitim, seminer vb. etkinliklere yönelik gereksinimleri Þube ve Ýl Temsilcilikleri ile danýþma içerisinde saptamak, tüm yurt çapýnda bir planlama yaparak bu etkinlikleri tarihlendirmek, OYK'nun onayýna sunarak duyurulmasýný saðlamak, b) Kurslarýn içeriðini saptamak, eðiticileri seçmek, eðiticilere ve sýnav komisyonu üyelerine ödenecek ücretleri belirlemek, kurslara baþvuru için gerekli asgari nitelikleri saptamak, kurs ücretlerini belirlemek, c) Kurs sonunda yapýlacak sýnavlarý düzenlemek ve baþarý gösterenlerin, Ziraat Mühendisleri Odasý Meslek Ýçi Eðitim, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði ile Ziraat Mühendisleri Odasý Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliði hükümleri uyarýnca belgelendirilmelerini saðlamak, ç) Sayýlan iþ ve iþlemler için ulusal ve uluslararasý organizasyonlara üye olmak, ulusal ve uluslararasý alanda çeþitli resmi ve özel, gerçek ve tüzel kiþiliklerle imzalanmasý gereken Protokollerin hazýrlanarak OYK'na sunulmasýný saðlamak, d) Mesleki hizmetler karþýlýðý ödenecek asgari ücretlere iliþkin önerilerini OYK'na sunmak ve bunlarýn uygulanmasý konusunda OYK'na teknik destek saðlamak, e) Meslek uygulamalarýný kolaylaþtýrmak, mesleðin genel yararlara uygun olarak geliþmesini saðlamak ve bu yetkilerin kullanýlabilmesini gerçekleþtirmek üzere resmi ve özel kuruluþlarda giriþimlerde bulunmak üzere OYK'na öneri götürmek, görevlendirilmesi halinde iþ ve iþlemleri yürütmek, f) Tarýmsal çalýþmalarla ilgili büro ve firmalarýn tanýmý, tescili ve hizmet esaslarýnýn belirlenmesi konusunda çalýþmalar yapmak, OYK'na öneri götürmek, görevlendirilmesi halinde iþ ve iþlemleri yürütmek, g) Mesleðin geliþtirilmesi ve tanýtýlmasý amacýyla teknik ve bilimsel araþtýrmalar yapmak, kongre, seminer, panel, konferans gibi toplantýlar ve sergiler düzenlemek, diðer kuruluþlarýn bu gibi çalýþmalarýna katýlmak, h) Meslekle ilgili proje, taahhüt, müþavirlik, mühendislik, sorumlu yöneticilik ve danýþmanlýk iþlerinde üyelere gerekli belgeleri vermek, onaylamak ve bu konuda gereken hukuki, idari düzenlemelerin yapýlmasýný saðlamak, bu amaçla gereken resmi giriþimlerde bulunmak üzere OYK'na öneri götürmek, görevlendirilmesi halinde iþ ve iþlemleri yürütmek, ý) Danýþmanlýk hizmeti görmek, projeye dayalý inceleme ve araþtýrma çalýþmalarýný yürütmek, bunlar için gerekli altyapýyý oluþturmak, baþka kurum ve kuruluþlar adýna bedel karþýlýðý benzeri çalýþmalar yapmak, i) Üyelerin ve diðer ilgililerin yararlanabilecekleri kütüphane ve arþiv kurmak, mesleki yayýnlar yapmak, j) Üyelerin mesleki ve özgeçmiþleri ile ilgili bilgileri toplayýp korumak, k) Her uzmanlýk konusu için ayrý olmak üzere belge sicil dosyasý açarak üyelerin sicillerini tutmak, vize iþlemlerini gerçekleþtirmek, l) Düzenlenen eðitim ve sýnavlara katýlanlarýn adý, soyadý, Oda sicil numarasý, mesleði ve sýnav sonuçlarýný gösterir listelerin MÝEM arþivinde saklanmasýný saðlamak Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin Gelirleri Madde 8 - MÝEM'in, iþbu Yönerge'nin 6 ve 7 inci maddesinde sayýlan iþ ve iþlemleri gerçekleþtirmek için gerekli gelirleri aþaðýda gösterilmiþtir; a) Eðitime katýlým ücreti, sertifika ücreti ve diðer ücretler olarak kursiyerlerden alýnan ücretler, b) Diðer kiþi ve kuruluþlarla ortaklaþa düzenlenen etkinliklerde alýnan ODA payý, c) OYK Kararý ile düzenlenen sempozyum, konferans, panel, seminer, kurs vb etkinlikler için, TMMOB ve ZMO kararlarýna uygun olarak, çeþitli kuruluþlardan saðlanan destekler, alýnacak katýlým ücretleri, ç) ODA'nýn süreli yayýmlarý da dahil olmak üzere, her türlü yayýmdan elde edilen reklam gelirleri, d) MÝEM tarafýndan yayýmlanacak dergi, kitap, broþür, CD vb. yayýnlarýn satýþ gelirleri, e) Yapýlacak danýþmanlýk hizmeti karþýlýðý elde edilen gelirler, f) ODA'dan aktarýlacak destekler, g) Baðýþ ve yardýmlar, h) Diðer gelirler. MÝEM gelirleri ayrý bir hesapta toplanýr. MÝEM'in giderlerini kendi öz gelirleri ile karþýlamasý esastýr. Ancak gelirlerin giderleri karþýlamaya yetmemesi halinde, MÝEM, OYK kararý ile ODA'dan aktarýlacak kaynaklarla desteklenir. Bu kapsamda ODA, baþlangýç olarak MÝEM'e, faaliyetlerini yürütebilmek için uygun göreceði bir miktarý artýrýr. Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin Giderleri Madde 9 - Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin giderleri aþaðýdaki gibidir. a) MÝEM çalýþmalarýný yürütmek için üye olunmasý gereken ulusal ya da uluslararasý kuruluþlara ödenecek ücretler, b) OYK kararý ile MÝEM sorumlusu ve çalýþanlarýna ödenecek ücretler, c) Eðiticilere ve sýnav komisyonu üyelerine ödenecek ücretler, ç) Eðitim giderleri, d) Diðer giderler. MÝEM giderleri, MÝEM hesabýndan, OYK Baþkaný, Baþkan Yardýmcýsý ve saymanýndan birisi ile MIEM sorumlusu'nun ortak imzasý ile yapýlýr. Yürürlük Madde 10 - OYK'nýn 7 Mart 2006 tarih, 2599 sayýlý Yönetim Kurulu Kararý ile görüþülerek karara baðlanan iþbu Yönerge, ODA'nýn 11 Mart 2006 tarihinde düzenlenen 40 ýncý Olaðan Genel Kurul'unda onaylanarak, ayný tarihte yürürlüðe girmiþtir. Yürütme Madde 11 - Ýþbu Yönerge hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu yürütür. *ODA mýzýn 39. Dönem Olaðan Genel Kurul unda oybirliði ile kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir

2 TOPRAK KORUMA PROJE EÐÝTÝMÝ Toprak Koruma Projeleri'nin þube ve temsilciliklerimiz tarafýndan denetlenmesi ve bu konuda bir eðitim programý hazýrlanmasý amacýyla ODA'mýzda 1-4 Mart ve 4-11 Nisan 2006 tarihlerinde toplantýlar yapýldý. Toplantýlara,ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ, ODA'mýz Denetleme Kurulu Üyesi Emin Argun BARAN, AÜZF'den Prof. Dr. Ýlhami ÜNVER, Prof. Dr. Mustafa ÇANGA, Doç. Dr. Günay ERPUL, Doç. Dr. Ýlhami BAYRAMÝN, Mümtaz KÝBAR, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ndan Hasan DURSUN, A. Çetin TÜRELÝ, Toprak ve Gübre Araþtýrma Enstitüsü'nden Zeki UZUNTAÞ, Tarým Reformu Genel Müdürlüðü'nden Cahit YILMAZ, TEMA Danýþmaný Mahir GÜRBÜZ ve Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet TANSOY katýldý. Yapýlan hazýrlýklarýn ardýndan ilk önce Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý doðrultusunda illerde oluþturulan Toprak Koruma Kurullarý'nda ODA'mýzý temsil eden üyelerimize yönelik olarak Mart ve 1-2 Nisan 2006 tarihlerinde ODA'mýzda eðitim gerçekleþtirildi. Bazý þube baþkanlarýmýz ve yöneticilerimizin de katýldýðý eðitimler, Baki Remzi SUÝÇMEZ, Mahir GÜRBÜZ, Ýlhami BAYRAMÝN, Zeki UZUNTAÞ, Günay ERPUL ve Hasan DURSUN tarafýndan verildi. Eðitim verilen konular þöyle: "Toprak ve Arazi Koruma ve Kullanýmýna Ýliþkin Yasal Durumun Geliþimi, 5403 Sayýlý T o p r a k Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý'nýn Ýçeriði, Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý Uygulama Yönetmeliði'nin Ýçeriði, Yasa ve Yönetmelikle Kurula Yüklenen Ödevler, Genel Toprak Bilgisi, Toprak Etüt ve Haritalama Çalýþmalarý, Arazi Sýnýflamasý Sistemleri ve Arazi Kullaným Planlamasý, Toprak Koruma Yöntemleri, 5403 Sayýlý Yasanýn Uygulanma Süreci." ODA'mýz uzun hazýrlýklarý sonucunda, Toprak Koruma Projelerinin; bilimsel, teknik ve mesleki etik kurullarýna uygun olarak yapýlmasý amacýyla düzenlenen 10 gün süreli Toprak Koruma Projesi Eðitimi, Nisan 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. 45 kiþinin katýldýðý eðitim sýrasýyla, Doç. Dr. Ýlhami BAYRAMÝN, Dr. Mümtaz KÝBAR, Zeki UZUNTAÞ, Baki Remzi SUÝÇMEZ, Hasan DURSUN, Prof. Dr. Ýlhami ÜNVER, Prof. Dr. Mustafa ÇANGA, Doç. Dr. Günay ERPUL ve Hasan YORULMAZ tarafýndan verildi. Eðitim kapsamýnda, 2 gün süreyle Ankara'nýn Kazan ilçesinde uygulamalý arazi çalýþmalarý da gerçekleþtirildi. Eðitimin tamamlanmasýnýn ardýndan yapýlan sýnavda baþarýlý olanlara törenle sertifikalarý verildi. ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirilen törende, kursiyerler sertifikalarýný Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve öðretim üyelerinden aldýlar. Ayrýca ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Toprak Koruma Projeleri Eðitimi'nde görev alan eðiticilerle 27 Nisan 2006 Perþembe günü bir toplantý yaparak, görüþ alýþveriþinde bulundu. 31

3 32 12 / 04 / 2006 Çarþamba Açýlýþ Konuþmalarý Gökhan Günaydýn 09:30-10:30 EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN SAAT Toprak Oluþumu, Sýnýflama, Haritalama Tarihçesi Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 10:30-11:15 Toprak Karakteristikleri, Tanýmlanmasý, ve Toprak Oluþumuna Etki Eden Faktörler Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 11:30-12:15 Modern Toprak Sýnýflandýrma Sistemleri Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 12:30-13:15 Toprakta Ayrýþma Olaylarý Dr. Mümtaz Kibar 14:30-15:15 Toprak Ana Materyalleri (Jeomorfolojik Veriler ve Jeolojik Veriler Yorumlanmasý) Dr. Mümtaz Kibar 15:30-16:15 Topraklarýn Fiziksel, Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerinin Tanýmlanmasý Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 16:30-17:15 Topraklarýn Fiziksel, Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerinin Tanýmlanmasý Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 17:30-18:15 13 / 04 / 2006 Perþembe EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN SAAT Toprak Etüd ve Haritalamanýn Tanýmý, Amacý ve Çeþitleri Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 09:30-10:15 Toprak Etüd ve Haritalamada Kullanýlan Kartoðrafik Materyaller ve Yöntemler Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 10:30-11:15 Topoðrafik Haritalar ve Yorumlanmasý, Harita ve Ölçek Bilgileri Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 11:30-12:15 Toprak Etüt Haritalama Hazýrlýklarý, Örnek Yerlerinin Belirlenmesi, Toprak Etüt Haritalama Lejantý Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 12:30-13:15 Toprak Örneklerinin Alýnmasý Zeki Uzuntaþ - Baki Remzi Suiçmez 14:30-15:15 Laboratuar Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Zeki Uzuntaþ - Baki Remzi Suiçmez 15:30-16:15 Arazi Yetenek Sýnýflamasý ve Yeteneklere Uygun Kullanýlma Esaslarý Zeki Uzuntaþ- Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 16:30-17:15 Arazi Yetenek Sýnýflarýnýn Belirlenmesi Zeki Uzuntaþ- Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 17:30-18:15 14 / 04 / 2006 Cuma Uygulamalý Arazi Çalýþmasý (Kazan ilçesi) 09:30-18:30 15 / 04 / 2006 Cumartesi Toprak Etüt Standartlarý ( PTE - Türkiye Toprak Haritasý - Sulu Ziraat Arazi Sýnýflamasý) Zeki Uzuntaþ - Baki Remzi Suiçmez 09:30-10:15 Toprak Etüt Standartlarý (Tarýmsal Önem Sýnýflamasý) Hasan Dursun 10:30-11:15 Mutlak-Marjinal-Özel Ürün Arazilerinin Tespiti Hasan Dursun 11:30-12:15 Mutlak-Marjinal-Özel Ürün Arazilerinin Tespiti Hasan Dursun 12:30-13:15 Toprak Haritalarýnýn Oluþturulmasý (AKK Sýnýflamasý) Zeki Uzuntaþ - Baki Remzi Suiçmez 14:30-15:15 Toprak Haritalarýnýn Oluþturulmasý (Tarýmsal Önem Sýnýflamasý) Hasan Dursun 15:30-16:15 Tarýmsal ve Tarým Dýþý Amaçlý Etüt Raporu Yazýmý Hasan Dursun 16:30-17:15 Toprak Etüd ve Haritalamanýn Tarýmda ve Mühendislik Dallarýnda Kullaným Alanlarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver-Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 17:30-18:15 16 / 04 / 2006 Pazar Toprak ve Su Koruma Çalýþmalarýnýn Önemi, Toprak Korumanýn Ýlkeleri ve Koruma Teknikleri Prof. Dr. Mustafa Çanga 09:30-10:15 Toprak ve Su Koruma Çalýþmalarýnýn Önemi, Toprak Korumanýn Ýlkeleri ve Koruma Teknikleri Prof. Dr. Mustafa Çanga 10:30-11:15 Sorun Türüne Göre Belirlenecek Proje Önerileri Doç. Dr. Günay Erpul 11:30-12:15 Sorun Türüne Göre Belirlenecek Proje Önerileri Doç. Dr. Günay Erpul 12:30-13:15 Toprak Koruma Projesinin Ýçeriði Hasan Dursun 14:30-15:15 Proje Hazýrlama Tekniði Prof. Dr. Ýlhami Ünver 15:30-16:15 Proje Hazýrlama Tekniði Prof. Dr. Ýlhami Ünver 16:30-17:15 Toprak ve Arazi Bozulmalarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver 17:30-18:15 17 / 04 / 2006 Pazartesi Erozyon ve Çeþitleri Doç. Dr. Günay Erpul 09:30-10:15 Hidrolojik Veriler ve Yorumlanmasý Doç. Dr. Günay Erpul 10:30-11:15 Havza Birimleri, Ögeleri ve Özellikleri Prof. Dr. Ýlhami Ünver 11:30-12:15 Su Bütçesi Prof. Dr. Ýlhami Ünver 12:30-13:15 Su Erozyonu Ýle Aþýnan Toprak Miktarýnýn Belirlenmesi Doç. Dr. Günay Erpul 14:30-15:15 Su Erozyonu Ýle Aþýnan Toprak Miktarýnýn Belirlenmesi Doç. Dr. Günay Erpul 15:30-16:15 Topraklarýn Erozyon Duyarlýlýklarýnýn Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Çanga 16:30-17:15 Topraklarýn Erozyon Duyarlýlýklarýnýn Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Çanga 17:30-18:15 18 / 04 / 2006 Salý Oyuntu Erozyonu Prof. Dr. Mustafa Çanga 09:30-10:15 Toprakta Sýkýþma ve Oturma Olaylarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver 10:30-11:15 Kazý - Dolgu Çalýþmalarý ve Toprak Kayýplarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver 11:30-12:15 Kazý - Dolgu Çalýþmalarý ve Toprak Kayýplarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver 12:30-13:15 Þev Stabilitesi Prof. Dr. Ýlhami Ünver 14:30-15:15 Þev Stabilitesi Prof. Dr. Ýlhami Ünver 15:30-16:15 Tarýmsal Önlemler (Toprak Yüzeyinin Kaplanmasý, Yüzey Pürüzlülüðü, Su Depolamasýnýn Artýrýlmasý) Prof. Dr. Mustafa Çanga 16:30-17:15 Fiziksel Önlemler (Önleme Yapýlarý) Prof. Dr. Mustafa Çanga 17:30-18:15 19 / 04 / 2006 Çarþamba Fiziksel Önlemler (Teraslama) Doç. Dr. Günay Erpul 09:30-10:15 Fiziksel Önlemler (Teraslama) Doç. Dr. Günay Erpul 10:30-11:15 Fiziksel Önlemler (Rüzgar kýranlar ve Aðaçlandýrma) Prof. Dr. Mustafa Çanga 11:30-12:15 Fiziksel Önlemler (Su yollarý ve Çevirme hendekleri) Prof. Dr. Mustafa Çanga 12:30-13:15 Fiziksel Önlemler (Drenaj ve Arazi Islahý) Hasan Yorulmaz 14:30-15:15 Fiziksel Önlemler (Drenaj ve Arazi Islahý) Hasan Yorulmaz 15:30-16:15 Toprak Düzenleyiciler Prof. Dr. Ýlhami Ünver 16:30-17:15 Toprak Yönetimi Önlemleri (Korumalý Sürüm Teknikleri vd.) Prof. Dr. Mustafa Çanga 17:30-18:15 20 / 04 / 2006 Perþembe Uygulamalý Arazi Çalýþmasý (TKB Toprak ve Su Kaynaklarý Arþ. Ens. Arazisi Ýle Kazan Güvenç Havzasý) 09:30-18:30 TOPRAK KORUMA PROJE EÐÝTÝMÝ PROGRAMI 21 / 04 / 2006 Cuma Toprak Kirliliði Prof. Dr. Ýlhami Ünverr 09:30-10:15 Projede Yer Alan Önlemlerin Doðal Çevreyle Uyumu Prof. Dr. Ýlhami Ünver 10:30-11:15 Toprak Koruma Projesi Rapor Yazýmý ve Yorumlama (Uygulamalý) Prof. Dr. Mustafa Çanga 11:30-12:15 Toprak Koruma Projesi Rapor Yazýmý ve Yorumlama (Uygulamalý) Prof. Dr. Mustafa Çanga 12:30-13:15 Tarýmsal Amaçlý Arazi Kullaným Projesi Rapor Yazýmý ve Yorumlama (Uygulamalý) Doç. Dr. Günay Erpul 14:30-15:15 Arazi Kullaným Planlama Esaslarý ve Yorumlama Prof. Dr. Ýlhami Ünver Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 15:30-16:15 Yazýlý Sýnav 16:30-18:00 Kapanýþ ve Belge Töreni Prof. Dr. Cemal Taluð-Gökhan Günaydýn- Eðitmenler

4 ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI TOPRAK KORUMA PROJESÝ EÐÝTÝMÝNE KATILARAK BAÞARILI OLAN VE YETKÝ BELGESÝ ALAN ÜYELERÝMÝZ AD-SOYAD ÝL TEL GSM Halit KASAP Bilecik Mehmet TANSOY Ankara Mehmet TAN Ankara Orhan GÜRCAN Denizli Fuat Savaþ ÜNVER Bursa Yýlmaz OKTAY Bursa Cemile ÖZKURT Muðla Arzu ÇAT Ýstanbul Gülsum KUNTER Afyonkarahisar Mahir UYSAL Denizli F. Gürol SOYSAÇ Denizli M. Yasin AYDIN Karabük Veli ASLAN Balýkesir Ramazan YAKAR Kocaeli M. Okan SEZGÝN Kocaeli A. Sabri TÜRKAY Muðla Ýbrahim AKTAÞ Balýkesir Esengül YILDIRIM Balýkesir M.Cahit ELHÜSEYNÝ Ýstanbul Kerem YÜCEL Ankara Neslihan DÖNERTAÞ Ýstanbul Muzaffer KÖKTEN Muðla Ýsmail Fehmi KARA Bitlis Yýldýz GÖZÜTOK Antalya Nurcan AKSADE Burdur Ayhan BÝNAY Çanakkale Ahmet DÝNLER Çanakkale Derya PEKER Mersin Berat BERBER Ýstanbul Hakan OKUL Denizli Abdülkadir YÜKSEL Ankara Özer BUTUTAKÝ Kars Oðuzhan ARSLAN Kýrýkkale Aylin ÞAHÝN Denizli Semra ALTINDAÐ Van Pýnar ATABAY Ýstanbul Serkan AÐAÇ Ýstanbul Metin YILDIZ Kars Þükrü YARIÞ Balýkesir Fatma ÖZTÜRK Balýkesir Esin BASKIN Balýkesir Mehtap ERCAN Ankara Meral ÇÝLA Konya Hasan ERMEÇ Denizli Alper MEDETOÐLU Bursa

5 HACCP - ISO 22000: 2005 GIDA GÜVENLÝK YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ EÐÝTÝMLERÝ GENEL MERKEZ: ODA'mýzýn TARGEV ile ortaklaþa düzenlediði "HACCP Eðitimi", 3-5 Mart ve Mart 2006 tarihlerinde iki ayrý grup olarak ODA'mýzda gerçekleþtirildi. ODA'mýz tarafýndan düzenlenen, "ISO 22000: 2005 Gýda Güvenlik Yönetim Sistemleri Eðitimi", 6 Mart 2006 tarihinde ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Eðitimi Vecdi KARACAOÐLU verdi. TRABZON HACCP AYDIN: Mart 2006'da 28 kursiyerin katýlýmýyla ISO 9001: 2000 eðitim semineri; Mart 2006'da 27 kursiyerin katýlýmýyla HACCP eðitim semineri düzenlendi. Aydýn Ziraat Odasý Toplantý salonunda yapýlan seminerlerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi. ANKARA HACCP BURSA: 31 Mart-2 Nisan ve 3-5 Nisan 2006 tarihlerinde HACCP Temel Eðitim Semineri; 8 Nisan 2006 tarihinde de ISO eðitimi yapýldý. Eðitim Vecdi KARACAOÐLU tarafýndan gerçekleþtirildi. ÇANAKKALE: Nisan 2006 tarihlerinde HACCP semineri düzenlendi. Semineri, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Kadir HALKMAN, Hacettepe Üniversitesi Gýda Mühendisliði Fakültesi'nden Prof. Dr. Aykut AYTAÇ ve Doç. Dr. Aydýn ÖZTAN verdiler. ANKARA ISO HATAY: Mart 2006 tarihlerinde HACCP eðitimi düzenlenerek, 24 katýlýmcýya sertifika verildi. ÝSTANBUL: Mayýs 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi düzenlendi. Eðitim sonunda katýlýmcýlara sertifikalarý sunuldu. KAHRAMANMARAÞ: Þubat ve Nisan 2006 tarihleri arasýnda HACCP eðitim semineri düzenlenerek, katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. AYDIN HACCP KAHRAMANMARAÞ HACCP KONYA: Þubat ve Mart 2006 tarihlerinde iki ayrý HACCP eðitimi yapýldý. Eðitim sonunda katýlýmcýlara törenle sertifikalarý sunuldu. RÝZE: Nisan tarihlerinde HACCP eðitimi yapýldý. Eðitim sonucunda katýlýmcýlar sertifika aldýlar. SAMSUN: Nisan 2006 tarihlerinde 19 üyemizin katýlýmýyla HACCP eðitim semineri yapýldý. BURSA HACCP ÞANLIURFA: Mart 2006 tarihinde HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Eðitime katýlan 43 Ziraat Mühendisi ve 3 Veteriner Hekime, kurs sonunda sertifika sunuldu. TEKÝRDAÐ: 5-7 Mayýs 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi gerçekleþtirilerek, katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. SAMSUN HACCP TRABZON: Nisan 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi düzenlendi. Vecdi KARACAOÐLU'nun verdiði eðitime, 18 kursiyer katýldý. VAN: 3-5 Mart 2006 ve Nisan 2006 tarihlerinde 3 günlük HACCP eðitimi düzenledi. Yoðun baþvuru olmasý nedeniyle katýlýmcýlar üç gruba ayrýlarak eðitim çalýþmalarý gerçekleþtirildi. ERZÝNCAN: Mayýs 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi gerçekleþtirilerek, katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. TOKAT HACCP KOCAELÝ: Mayýs 2006 tarihleri arasýnda HACCP Eðitimi düzenlenerek, katýlýmcýlara sertifikalarý sunuldu. BATMAN: 2-4 Haziran 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi yapýlarak, katýlýmcýlara sertifika verildi. 34 KIRKLARELÝ: 9-11 ve Haziran 2006 tarihleri arasýnda iki ayrý HACCP Eðitimi düzenlendi. Eðitim sonunda katýlýmcýlar sertifikalarýný aldýlar. KONYA HACCP VAN HACCP TOKAT: Haziran 2006 tarihlerinde düzenlenen HACCP Eðitim Seminerine, 36 kiþi katýldý. Eðitim sonunda katýlýmcýlar sertifikalarýný aldýlar.

6 HACCP (TEHLÝKE ANALÝZÝ VE KRÝTÝK KONTROL NOKTALARI) EÐÝTÝMÝ PROGRAMI PROGRAM: Süre 3 Gün 1-Ulusal Mevzuat 2-HACCP Sisteminin Kurulmasý 3-HACCP Eðitim modülleri - Modül 1: HACCP sisteminin tarihçesi ve geçmiþe yönelik bilgi - Modül 2: HACCP sisteminin uygulanmasý için Kodeks rehber ilkeleri - Modül 3: HACCP takýmýnýn oluþturulmasý - Görev 1 - Modül 4: Ürünün tanýmlanmasý ve amaçlanan kullanýmýn tanýmlanmasý -Görev 2 ve 3 - Modül 5: Akýþ þemasýnýn oluþturulmasý ve akýþ þemasýnýn yerinde teyidi-görev 4 ve 5 - Modül 6: Her bir adýmla ilgili potansiyel tehlikelerin listelenmesi, tehlike analizinin yürütülmesi ve tanýmlanan tehlikelerin kontrolü için gerekli önlemlerin alýnmasý - Görev 6 / Ýlke 1 - Modül 7: Kritik kontrol noktalarýnýn belirlenmesi - Görev 7 / Ýlke 2 - Modül 8: Her bir kritik kontrol noktasý için kritik sýnýrlarýn belirlenmesi -Görev 8 / Ýlke 3 - Modül 9: Her bir kritik kontrol noktasý için bir izleme sisteminin oluþturulmasý - Görev 9 / Ýlke 4 - Modül 10: Düzeltici eylemlerin belirlenmesi - Görev 10 / Ýlke 5 - Modül 11: Doðrulama prosedürlerinin belirlenmesi - Görev 11 / Ýlke 6 - Modül 12: Dokümantasyon ve kayýt tutmanýn belirlenmesi 4-Tehlike Analizi ve HACCP Planý Geliþtirme: Uygulamalý grup çalýþmasý ÞUBAT-HAZÝRAN DÖNEMÝ HACCP-ISO EÐÝTÝMLERÝ (860 kiþi) ÞUBAT ANKARA ÖZEL ARSLAN HALÝL TEKELÝ ÝSMAÝL ERDEM NÝLAY KORKUTLU SERPÝL KÖÞKER GÜLTEKÝN ÇELÝK BAÞAK DERTLÝ VELÝ ÖZDEMÝR BÜLENT CELLAK NEÞE TEZER (GÜNDOÐDU) MUSTAFA ÇAPKAN CEM SÜLEYMAN VURGUN ÞERÝFE YÜCEL FATMA BURCU OKTAY HÝLAL YAVUZ MEHMET AKÝF AYDIN MÝKTAT TARI ÖZLEM EREN TÜRKER EREN HAKAN BOZTUNA ULVÝYE KARAHAN ERDAL COÞAR ÖZGÜR DÖNMEZ FUNDA GACAL SUAT SÖNMEZ DÝDEM UYSAL ÞUBAT KONYA NÝMET IÞIK ÞERÝF ÖZÇELÝK PELÝN MUSLU NAZMÝYE CEYLAN ÝHSAN DUYULDU ERAY TULUKÇU MURAT KARAKAYA ESRA ERDOÐAN SADÝYE SARATAÞ OSMAN CEYLAN ALÝ BÝLGEHAN CÝVELEKOÐLU DERVÝÞ GÜLMEZ ÖZAY YAPAR ABDULLAH SOYLU HACI ALÝ ÜNAL TUNCEL ÞAHÝN ÝSA KARAYAÐIZ FUAT YETÝÞÝR ABDULLAH ÖZDEMÝR ÞÝRVAN KARAKUÞ RAMAZAN ÖZKAN ABDULKADÝR DEMÝR ANAKIZ KOLAÞ MUSTAFA CERAN ÖMER UYSAL ÞUBAT KAHRAMANMARAÞ GÜL ÇÝTÝL OKUR MEHMET NACAR NACÝYE SULAK FATÝH TAÞDEMÝR GÜL AYÞE YETMEZ HARUN AKSIN MUSTAFA ANTEPLÝOÐLU HATÝCE KAHVECÝ MEHMET GÖÇMEN SEVÝLAY PAKSOY NURÞÝDE KIRDAÐ MEHMET ERÞAN GÜLBÝN SARI MUSA KARAKAYA SITKI BERBER SÜLEYMAN MAHMUTOÐLU YALÇIN BOYNUEÐRÝ HALE YARAR AYÞE KAZLI BAHADIR KOPAN MUSTAFA KASAPKARA ÜLKÜ ÇELÝK YASEMÝN HIÞIR NUR AHLATLI Ö. FARUK GÜMÜÞ HÜLYA GÜZEL ÇÝÐDEM CENGÝZ MART ANKARA SERKAN GÖKÇÖL ULAÞ GÜNGÖR MUTLU MÝRASYEDÝOÐLU NAMIK KEMAL ÜST ÝSA DÝNÇER SABRÝ ARDA ERATALAR AYÞEGÜL EROL EMÝNE NAZAN ERYÝÐÝT H. DÝDEM SAÐLAM GÜLSÜM AKBULUT NECATÝ KAVUN OSMAN OKAY GÜMÜÞAY YILDIRIM KÖSEKAHYA YILDIZ SAÐLAM FERÝT GÜNDÜZ AHMET EYÝOÐLU ABDULLAH AKYOL ÖZLEM ÖZEN HAYDAR DOLMACI CENAP PÝLAK COÞKUN PINAR ZELÝHA ÇAKIR GÜLPER DEMÝRCÝ ONUR DEMÝREL DERYA SAÐLAM MART VAN ABDULLAH GÖKÞEN MESUT ÝNANÇ ÞÝYAR ÖZÇELÝK AYÞE HOCAOÐLU ZEYNEP DEDE ZERRÝN ÞAVÝR EMRE ALARSLAN ULAÞ BÝRTANE NURETTÝN POLAT MEHMET DÝKÝCÝ SERAP ATALAY VEJDÝN TAYFAN MEHMET ÞAH KARAKAÞ NESLÝHAN ATEÞ SERVET EFEOÐLU MÜMTAZ ATLIHAN OKAN ÞAHÝN BÝLAL ELKATMIÞ FERAT ACAR M. FATÝH KARA ERCAN BAKIRTAÞ ÞÜKRÜ DAMAR BÜLENT SÝNÝR FATÝH ESÝN ONUR ACAR SERPÝL AYDINOÐLU SELAMET ALAN AHMET VEYSEL YÝÐÝT ÝBRAHÝM ALDEMÝR AHMET ÇAVLI SEÇKÝN GÜNGÖRDÜ MUSTAFA TURAN KENAN ARSLAN CEZMÝ YILMAZ MÜRSEL ÖNER UÐUR KARAKOÇ M.EMÝN ACAR ZUHAT KARAASLAN SUAT ÖZEK FETTAH YEKE ABDULHADÝ TAÞ GÖKHAN ÇELÝK NÝHAT AVCÝ CELAL ZER ÖZCAN ÝÞCAN 6 MART ANKARA ISO ÖZEL ARSLAN NAMIK KEMAL ÜST SEYRAN SAN SERPÝL KÖÞKER HALÝL TEKELÝ ARZU ÇAÐLAYAN DÝDEM GÜLPINAR BAHRÝ YILMAZ MART KONYA YAÞAR YILMAZ ALÝ OSMAN YILMAZ AYNUR GÖZPINAR EBRU KAYNAK VAROL ÞEFÝKA FUNDA KÜÇÜKKONER MEVLÜT DAÐTAÞ HALÝL KOZAN SELAHATTÝN ÇAKIR ERCÜMENT GÜCÜR POYRAZ TOPALOÐLU RÝFAT ÇOBAN KAÐAN ÇEKER ÖZHAN YAVAÞ HÜSEYÝN ERMAN ÝNAL ALÝ ÝZZET TOPALOÐLU GÖKHAN DEMÝRÖRS MART ÞANLIURFA A. KADÝR ATEÞ ABDULLAH MELÝK ATÝLLA YAZAR AVNÝ GÖKOÐLU BÝLAL KESER HALÝL KARAKAYA HALÝL AÐBAÞ HAMDÝ HÝLALOÐLU HARUN BAYDÝLLÝ HALÝL KAYA ÝRFAN BUCAK MAHMUT KARAKEÇÝLÝ MAHMUT KAYTAN MEHMET ABA MEHMET ALTINTEN MEHMET ÝPEKÇÝOÐLU MEHMET ÖZLÜ MEHMET NURÝ DEMÝR MURAT ÖZCAN MUSTAFA DEMÝR NURTEN VURGUN PAÞA ÝMREK SEMRA YÜNCÜ SÜLEYMAN TÜZÜN MÜSLÜM YÜCEL BEDRÝYE DEMÝRCAN HALÝL ÞITIL ÝSA ÝZGÝ ABDULBAKÝ KURT MUHAMMED REMZÝ KARACA M. FÝKRET KALENDER CELAL KALENDER MUSTAFA TEMÝR ÝSA BAÞBOÐA HALÝL YEÞÝL MUSTAFA NERGÝZ HARUN YILDIZ MURAT BÝLEN ÖMER FARUK GÜMÜÞ MÝHDAT KARA AHMET ÇÝFTÇÝ MAHMUT KÜRÞAT HELVACI ÝBRAHÝM KASIM YILDIZ NECMETTÝN YILDIZTEKÝN CEVDET YILDIRIM ÞEYDA ÖZBEK 11-12MART AYDIN-ISO ÞEYMA GÝRGÝN VAHÝDE YILMAZ RAÞÝT ALATAÞ CANAN TOPUZ ÝPEK GÖNÜL UÐUR ERGÖNÜL ÖMER ÇINAR ERÇÝN ÇETÝN HACER SÜMER ( ÝNAN) SAFURA ÇÝN BOZTEPE SERHAT ÖZACAR HATÝCE DURAN TUÐCE UYGAÇ ENGÝN GÖKBEN ÖZGE ANAÇ SÝNEM AÇI PEHLÝVAN EMRAH RÜÞTÜ ERKOÇ MÜRÜVVET SEZGÝN SERHAN AYGÜN METÝN DAVUT BÜNYAMÝN ÇETÝN ADEM HALAT HÜSEYÝN KUYUMCU HAMZA BAYTAÞ BURCU AYDOÐAN ABDURRAHMAN KARAKAYA FETHÝ ÇÝFTÇÝ EMRE ATÝK MART AYDIN ÞEYMA GÝRGÝN VAHÝDE YILMAZ RAÞÝT ALATAÞ CANAN TOPUZ ÝPEK GÖNÜL UÐUR ERGÖNÜL ÖMER ÇINAR ERÇÝN ÇETÝN HACER SÜMER ( ÝNAN) SAFURA ÇÝN BOZTEPE SERHAT ÖZACAR HATÝCE DURAN TUÐCE UYGAÇ ENGÝN GÖKBEN ÖZGE ANAÇ SÝNEM AÇI PEHLÝVAN EMRAH RÜÞTÜ ERKOÇ MÜRÜVVET SEZGÝN SERHAN AYGÜN METÝN DAVUT BÜNYAMÝN ÇETÝN ADEM HALAT HÜSEYÝN KUYUMCU HAMZA BAYTAÞ BURCU AYDOÐAN ABDURRAHMAN KARAKAYA FETHÝ ÇÝFTÇÝ MART HATAY ÇÝÐDEM MUTLU ALKAN KEMAL TOPRAK UFUK GÜNEÞ SUPHÝ KOÇAK NÝDAL ÖZDEMÝR CEVDET HAMURCU MEHMET DÝNGÝL SONAY AYKUT HASAN ÇELTÝK SEDA CANCI MEMDUH CENGÝZ AYSUN YILMAZ ÖZLEM UÇAR ALÝ ÇERKEZOÐLU MEHMET ZORTUK HACER ECE YILMAZ ALÝ SÜMER FUNDA GEÇER HAKAN BULUT NURGÜL COÞKUN HÜSEYÝN KILIÇ MUSTAFA ÞAHPAZ M. ALKAN BAYRAM TUBA SARI MART ANKARA DÜRDANE KARA AYÞE GÜL DOÐRU CANAN ULUS BANU UÐUR NAÝME CANDAN ERBAÞ SEMÝH KURUCU SEBAHAT ÖZLEM TOSUN NURZÝLE ÇAVUÞOÐLU AHMET TURAN ARZU YALÇIN HATÝCE TEKÝNBAÞ GÜZÝN KARADENÝZ HAVVA RENGÜL MAHMUT KURT LEVENT ÞAHÝNGÖZ UMUT KOCADAÞ ÝSMAÝL SERHAT KONYA ÖZGÜN ÞENOL SEVGÝ CANBULAT SELMA BAÞ ÞULE SÜSLÜ 31 MART-2 NÝSAN BURSA SEHER AKDOÐAN NURAN AKAN EMÝNE GÜNEY KANÝ ÝNCE BURCU YÜRÜKER AYSEL DUMAN YUSUF AYDEMÝR BENAN TÜFEKÇÝOÐLU ÇÝLER ÇAVUÞOÐLU SELDA ÖZDAMAR BAHAR BÝTER ÝLKNUR AKKAYA GÖKSEL TEZ DERYA HELVACI ESRA YILMAZ 35

7 ÞUBAT-HAZÝRAN DÖNEMÝ HACCP-ISO EÐÝTÝMLERÝ 36 FIRAT ÞENKOYUNCU HAKAN KAYNAK GÖKHAN GENÇ ARZU DURMAZ DERYA GENÇ SEZEN ÇÝFTÇÝOÐLU ÝBRAHÝM TEKE 3-5 NÝSAN BURSA MUSTAFA ÝSTANBULLU GÜLÇÝN BAÞARIR ÝLKER UYSAL MUSTAFA UÐUR EÞDUR NEÞE ÖZTABAK ENGÝN YILDIRIM AHMET EKÞÝ ÖZLEM KARAGÖZOÐLU SERAP AKPINAR SABÝRE KÜÇÜK IRMAK UÐUR MEHMET ÇAÐLAR SERAY YURTSEVER HACI DOÐAN YASEMÝN BÝNGÜL AYHAN AKIN 7 NÝSAN BURSA ISO GÜLÇÝN BAÞARIR AHMET EKÞÝ ÝBRAHÝM TEKE SABÝRE KÜÇÜK MUSTAFA UÐUR EÞDUR FIRAT ÞENKOYUNCU HAKAN KAYNAK GÖKHAN GENÇ NALAN ÇELÝKER GÜNDÜZ ÖZLEM KARAGÖZOÐLU MEHMET ÇAÐLAR EMÝNE ÖZTÜRK YADÝGAR BÝRSEN SARIBAL MUKADDES ANDÝÇ NEÞE ÖZTABAK GÖKSEL TEZ NÝHAL ALTINTAÞ NÝSAN RÝZE GÖKHAN ÝLKBAHAR MÜJDE AKKURT FATÝH ATASEVER BÜLENT HIZAL AYÞE ÖZDEM HASAN ERDOÐAN HAVVA AVCI KAMÝL AKYOL ERSÝN ERTEN AHMET DÝZMAN FERÝHA BÝRBEN ZEHRA ÝZMÝRLÝ MENEKÞE DANIÞOÐLU BAHAR ÖZDEMÝR HAKAN BÝRBEN ORHAN KALCIOÐLU DEMÝRHAN HUT EMEL ÇORBACI REYHAN DALKIRAN MELEK BAKOÐLU SERAP POLAT AYÞENUR SAÐUN ABDULKADÝR YEÐEN MÝRACE YEÐEN YAHYA BÝRBEN CAHÝT GÜLBAY ÝLHAMÝ ALBAYRAK KUBÝLAY TÜRKYILMAZ NÝSAN VAN YAHYA KANDEMÝR MEHMET ÇETÝN MEHMET CEYLAN MUHÝTTÝN YAKUT DÝLEK KANAN AYÞE TÜRKOÐLU HACER TURAN ERKAN MEAN SELMA TAÞDEMÝR GÜL BETÜL YAÞAR HASAN ÇETÝN GÜLÞEN BUZUK MURAT YAMAN UMUT ÞAHÝN FERDÝ ERGÜN A.FATÝH GÖKGÜRLER BURCU BABACAN MELÝKE GÜLEÞÇE MAHMUT DEMÝRKESEN EYLEM YILDIZ AHMET ANÝK ERCAN GÜNEY ERCAN KARAZEYBEK HÜSEYÝN ÖCAL MÜNÝR ÝYÝSAN SERDAR TOHMA MUSTAFA AKSU FATMA ÇOLAK GAMZE ÞAHAN SERPÝL ÖZÞAN NÝYAZÝ KARAYEL AKIN GÖKÇEOÐLU ALÝ YALVAÇ SÝNAN ÖZDEMÝR BURAK AÐA TUNCAY BALIK HALÝSE BATUR SELÝME ÖZYANIK ÞÝRÝN EFE ERCAN KAYA BÜLENT DEMÝRCÝ BETÜL BAYTAR MUSTAFA ZEYBEK TURGAY DUMANLI MERVE BÝRCAN N.NÝHAL CÝVAN SERAP AKÇADAÐ NÝHAT ÖZDERYA HÜSEYÝN ÞAHÝN ALÝ KAYGISIZ HAKAN DERMAN HÜSAMETTÝN ELMAS SELÇUK KOÞUM MUHAMMET TEYAR TAÞ YUSUF ÖZTÜRKÇÜ ALEV ÞAHAR NURHAN ÖZHAN EROL DEMÝR NÝSAN TRABZON KEMALETTÝN DALGA ADÝL ÝSMAÝLÇEBÝOÐLU BEYLER ÇEBÝ HALÝL KORKMAZ OSMAN BAYKAL SÝNAN REÝS ZAHÝDE ERGÜL OSMAN YALÇIN NAFIZ KAHRAMAN GÜNGÖR SEVÝM KÖSE FAZÝLET AKTAÞ FATMA YAÞARGÜN ARÝ OKTAY ÖZTÜRK RECEP KARADENÝZ ÖMER KURNAZ BEKÝR TUFAN FATMA ÇEBÝ NÝSAN ÇANAKKALE ÞENER ÖZÜN FATÝH ERGÝN ARZU ÖNDER PINAR TURHAN GÜLÝSTAN ARABACIOÐLU ORHAN TUNCEL HÜLYA HAVUZ ZELÝHA ORHAN ÇÝÐDEM SAYGI ERDOÐDU GENÇER DÝNÇER BERAT KARAGÖZ BAÞAR CÖMERT UTKU GÜNER A.NADÝR BÝRGÜL MERAL SOYAN DURAN SERKAN YURDABAK BETÜL KAYALI OZAN GÜRKAN ALÝ YENER BEDÝA YALKILDAY CANAN BAÞTAN RABÝA CEREN CEYLAN GÜLÞAH KORKMAZ FÝGEN AYDEMÝR ÇÝÐDEM OLCAY SENEM NAKÝ ABDURRAHMAN DEMÝR ÇAÐDAÞ BÝLGÝN BELKIS KEKE MERVE DENÝZ TUÐBA ÇETÝN FULYA GÖMEÇ AHMET ÖZDEMÝRLER FATMA CAMBAÞ UÐUR ACAR BARIÞ AKOVA BARKIN KEMAL BEÞER ESMEHAN KÖKÇE OKAN KENDÝRCÝ ZÝYA ÞÝMÞEK MEHMET ÇETÝN ÞULE YILMAZ YUSUF ERÝNKARLI AYSUN LALE KÜBRA YAÐCIOÐLU ÖZKAN ÖZDÝL RÜKÝYE TUNCEL EBRU AVÞAR CEYDA ÞAHÝN MEHMET TAPAKÇI METÝN AYDIN SEVÝL ALBAYRAK HALÝL USLU YAZGÜLÜ YILMAZ SEFER ÞAHÝN ÖZGÜR KARA SÝMGE ÜNLÜSOY SERAP KÜTÜK VOLKAN SÜRGÝT GÜROL BEKCÝ VELÝ BOYRAZ ÖZGÜR AYDIN VAHÝT YILDIZ MURAT ÞÝLKAN ÝSMAÝL YILDIRIM HÜLYA ERCAN FÜSUN ERKAN YURDABAK ZEKERÝYA GÜLSER SEVDA KAHRAMAN TUÐBA ÇELÝK EMRE ÖZCAN ABDURRAHMAN ERKÝL ÖMER FARUK ÇELÝK CAN ÖZATEÞ MESUT ÖZENCAN MEHMET YÝÐÝT HUSEYFE ERDÝL BAHDÝYAR ALPAR AYÞE BURHAN MUKADDES DÝKBIYIK ÝSMAÝL ADA SEDA AYHAN FATÝH ÇÝFTÇÝ FAHRÝ EÐRÝBACAK NAGÝHAN YAÞAR ÝSMAÝL ARABACI AYÞE RANA YILDIRIM HÜLYA OÐUZ BAHTIM SATILMIÞ GÝZEM ÝNAL RABÝA ER DOÐAN SOYKAN ALPER KARAÖZ GAMZE KARATAÞOÐLU NEFÝSE EROÐLU UÐUR PAMUK KAYA PUTUÞ EBRU MUTLU DÝDEM OKTAY SERKAN BAYANCUK HÜLYA TEZCAN TÜLÝN CANSU TÜKENMEZ EMÝR ARSLANTÜRK GÜLÞAH KEÇÝCÝ GAMZE ARSLAN YASEMÝN YILMAZ ESRA ÜTKÜR SERCAN AKSOY DERYA ÖNTÜRK AYDIN ÖZKAN TURGAY ÖZKAN SEDA ÝLVAN SÝNAN MERT ERHAN ÇANKAYA AYFER DALBOY LEVENT MUTLU GÜRSEL NÝSAN SAMSUN FAHRÝ TAÞOVA SELAHATTÝN ÝNCE ZEYNEP TURAL YEÞÝM ÖZMEN ZEYNEP ALÝOÐLU CEYDA ÇELÝK FADÝME TURAN AYÞÝN ENERGÝN MELTEM DEMÝR MEHTAP BAÞ NÝLGÜN ÖZTÜRK ERGÝN TAÞ EBRU KESÝM MURAT GÜRLER HÜMEYRA AKBAÞ GAFUR TÜFEK BANU BAKIR YAMAK BARBAROS YÖRÜK MEHMET KÖKTEN NÝSAN KAHRAMANMARAÞ ÝBRAHÝM GÜL ALÝ KÝRÝK EYUPHAN POLAT BERTAN KAYIRAN DURSUN UZUN MAHMUT BULUT MEHMET KIRLAR UMUT GÜLMEZ MURAT KÝBAROÐLU TAMER KARPUZOÐLU BAHATTÝN ACER SARI ABDURRAHMAN YANIK AYTEN ARSLAN HAYDAR ELÇÝN KEZBAN AÇIKSARI SÝBEL GÖKÞENLÝ SERDAR YAÐCI MAHMUT SELÝM ERÞAN YASEMÝN YÜKSEL NAZLI KOCA KADÝR ÇAVUÞ 5-7 MAYIS TEKÝRDAÐ ÖZCAN BAÞ ELÝF MENLÝKLÝ AYÞE EKER ÝSMAÝL EMRE KARSLI YUSUF TALÝ FÝLÝZ GÖRGÖR NUR ÇAKAR SEDA ERKMAN SERAP BARLAS FAHRÝYE PINAR AYÇA AÇIKGÖZ AYDÝNÇ EZER ÝSKENDER KULOÐLU CÝHAN BABAÇ GÜLDANE BALCI ELÝF POLAT DENÝZ ÇELÝKKOL OKTAY TOGAN TÝMUR EBRU BAYRAM SERKAN HAN ENGÝN DUÐANCI ÇAÐLAR ÇERÝ SERAP ÖZDEMÝR SAMET DOÐAN SERDAR BAÞPINAR ERDEM KORKMAZ OKAN CÝHAN SIRMAN BERAT BERBER HAMÝT ATEÞ MAYIS ÝSTANBUL AYÞE PINAR DENÝZ YASEMÝN KOMUT TEKÝN TEMUR NEBAHAT MANAZ SÜLEYMAN ÖNDER ÝNAL ÞEVKET ÜNLÜ MUGE AKALIN BÝRSEL AKYOL SÜLEYMAN ARIKAN EROL AKAY HAVVA KESEN NURAY DURAN AHMET TUNÇ GÖKHAN TABAN ÝBRAHÝM ZAMAN YASEMÝN YILDIZ UÐUR ÖNGE ÖMER FARUK COÞKUN AKÝF AKKAYA NURDAN FEYZA YILDIRIM SÜLEYMAN YALÇIN SERAP KARAYAVUZ AYÞE BALABAN ÞEYDA ÖZKAN NUR ÇEVÝK ÜMÝT YAÞAR KAYGISIZEL SÝBEL SEMAHAT ÞENTUÐ AYÞE ASLANOÐLU GONCA ÜRETENER TOLÐACAN ÇAKICI KUBÝLAY ÇAKICI AYDIN AKÇÝÇEK NURAY IÞIK HÝKMET NAZIM KAYAR GÜLCAN BEKAROÐLU M. CAHÝT ELHÜSEYNÝ ÖZGÜR NÝHAL YILMAZ ASLI SALÝHOÐLU MAYIS ERZÝNCAN RABÝA ESEN ÇÖREKÇÝ ARZU ERKAN PINAR KÜBRA PEKER EROL ERDOÐAN SALÝHE GÜLER ORHUN ERTEN SUHA GÜLSEVEN HALUK YENER SÝNAN ÖZGER ÞULE HAN EBRU ÜLKÜ AYDINLI HAKAN ÖZDEMÝR TUBA KÖYCÜ MUSTAFA ALADAÐ SABRÝ BUDAK MÜRSEL ATIÞ CANER PEKER SÜLEYMAN KARAAÐAÇ SÜLEYMAN ÞAHÝN NUMAN YILMAZ FATÝH ÝÇER MAYIS KOCAELÝ ÖZGÜR YILMAZ GÜLFEM HANGÝÞÝ ESÝN SEZGÝN ANIL BAYRAK GÖKHAN EREZKAN BETÜL BOZALAN SELEN DURSUN GÜLTEN EKEN FATMA SEDA HOÞEL ELÝF TOPÇU BURCU TORUN MÜGE BAYRAK ÝLKNUR ALTIBAÐ ZEHRA ERDEM DÝLEK ÇIKIÞIR SERAP BULUT AYÞE USTA KAYA YELÝZ DEDE RAMAZAN YAKAR ZUHAL BULUT MENÞURE YILDIRIM BÜLENT DEMÝRHAN NECMETTÝN UBAY HAYATÝ TÜRKÖZ MEHMET ALÝ UÐURLU ÖZTÜRK AVCI YÜKSEL ULUÇAY 2-4 HAZÝRAN BATMAN EBUBEKÝR DOÐAN FAÝK TEKÝN TURAN SÜRME NUSRET KAPTANOÐLU SERVET YILDIRIM ÞÝRÝN MASYON MAZHAR AKSOY MAHMUT BALÝ NÝYAZÝ REÞÝTOÐLU HASAN URAS NURTEN AYDIN ÝSMAHÝL HAKKI SAÐLAM MUSTAFA AVÞAR SÝNEM GÜNBAT HATÝCE BAÐATIR SELAMÝ EREN SERDAR EREN ORHAN SÝNCAR SULTAN SÝNCAR BEHZAT ÜNER 9-11 HAZÝRAN KIRKLARELÝ BARIÞ AÞKIN DERYA ÖZKÖK SELDA AKTAÞ BÜLENT ÖZEL HÜSEYÝN ÝÇÝNÖZBEBEK ÖZDEN ALKAN SERVER SOYLU NESLÝHAN ÇOBANCIK HALÝL BÝLGÝ ONUR ÇALIÞ EMRE ÇALIÞ HAKAN EÐÝN ZEYNEL BEDÝR EMRE KIZILTAN SEZER KALKAN GÖKSENÝN KESEBÝR ENGÝN ÇÝÇEK MEHMET KILINÇ YASEMÝN KAYHAN HANDAN ÇETÝNER CANER TOPÇU ÞEVKET KEMAL ÖZDEMÝR HAKAN PAK BÜLENT ÇAÐLAR MUSTAFA TAÞKIN ENES ESER FATMA ERSOY HAZÝRAN KIRKLARELÝ ALÝ CAN SAVAÞ AYKUT ERKUT HALÝL ÖZKÖK TÜRKER GÖNÜL AYSU KARLIOÐLU SEHER TEZCAN OKÞAN YÖNT DERYA KOLÇAK ÇÝÐDEM NAYIR NEVÝN ÜRESÝN NÝLÜFER BAÞTÜRK HÜSNÝYE DÝLEK AYDIN ÖNER ÖZGER NURGÜL BAYMAN KENAN ÖZCAN GÖRKEM ZENGÝN YILMAZ ÖZEN ÝLHAN IÞIK TUÐBA GÜLER ONUR BOZKURT ÖZGÜR AKBUDAK HASRET KÝRACI VARIÞLI ÝSMAÝL SARAN HASAN ÇALIKUÞU HASAN ÖZDEN GÜLÇÝN TEZCAN EBRU EDÝR BÝLGEN OYMAK 25-27HAZÝRAN TOKAT YAKUP SAFA HÝLAL DEMÝRTOLA AYSEL KAYA ERKAN UZUN TUBA UZUN(BEKAR) ERCAN GÜRER ÜMÝT EKMEKÇÝOÐLU MUSTAFA PELÝT MEDÝNE KUTLU ERSÝN VAPUR BAHAR VAPUR ZELÝHA ÇAKMAK DURSUN TEKÝN ARZU EMÝNE ÇAVUÞOÐLU MURAT YÝÐÝT ORHAN YAZARKAN MEDÝNE GÜRMEN MUSTAFA AVCI BARIÞ AYGUR SEVÝLAY ALMUS Cem CÜNEYD BAÞ AHMET ÇAKMAK SERVET GÜMÜÞAY CÝHANGÝR POLAT MUZAFFER ÝDÝ ALÝ KILIÇ EMÝN ÖLÇÜCÜOÐLU SERDAR KOÇAK EMÝN AKKOCA ABDULLAH AY NÝYAZÝ KILINÇ KADÝR ALPAK MUSTAFA ERASLAN ÖZDEMÝR BETÜL DEDE BAHAR UZUN

8 MESLEKTAÞLARIMIZA MÜJDE SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI ÝLE PROTOKOL ÝMZALADIK Tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için tadilat projelerinde, Tarým Makinalarý Bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin yetkili olmasýný saðlayacak protokol, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile ODA'mýz arasýnda 19 Nisan 2006 tarihinde imzalandý. Protokole, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdür Vekili Mesut GÜLCÜLER ile ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN imza attý. Protokole göre, ODA'mýzýn, "Mühendis Yetki Belgesi" vereceði Tarým Makinalarý Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri, artýk tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için tadilat projelerinin çizim ve hesaplarýnda yetkili olabilecek. ODA'mýz, belgelendirmede uygulanacak eðitim programý müfredatý konusunda Sanayi Bakanlýðý ile koordineli olarak çalýþacak. Mühendis Yetki Belgeleri, 1 yýl süreli olacak ve her yýl ZMO tarafýndan vize edilecek. Yetki Belgeleri ise her beþ yýlda bir yenilenecek. Söz konusu Protokol þöyle: SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐININ TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASINI TARIM MAKÝNALARI BÖLÜMÜ MEZUNU ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝNE YETKÝ BELGESÝ VERMESÝ HUSUSUNDA YETKÝLENDÝRMESÝNE DAÝR PROTOKOL TARAFLAR Madde 1 - Ýþbu Protokol, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý arasýnda aktedilmiþtir. Protokol metninde bundan böyle Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý "Bakanlýk", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý "ZMO" olarak anýlacaktýr. AMAÇ ve KAPSAM Madde 2 - Ýþbu Protokol; 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunun 29'uncu maddesinin Bakanlýða verdiði yetkiye binaen yürürlüðe konulan 21Ekim 2004 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Araçlarýn imal Tadil ve Montajý Hakkýnda (AÝTM) Yönetmeliðin 7. maddesi ( e) bendine göre, tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için tadilat projelerinin çizim ve hesaplarýnýn tarým makinalarý bölüm mezunu, Bakanlýk veya Bakanlýk adýna görevlendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan yetki belgesi verilmiþ ziraat mühendisleri tarafýndan yapýlabilmesi amacýyla "Mühendis Yetki Belgesi" vermesi için ZMO'nun yetkilendirilmesini kapsar. GENEL ESASLAR Madde 3 - Bu protokol, AÝTM Yönetmeliðine göre yapýlacak tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için tadilat projelerinin çizim ve hesaplarýný yapmak üzere tarým Makinalarý bölümü mezunu Ziraat Mühendislerine tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Tarým Alet ve Makinalarý Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði" ile tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Meslek içi Eðitim, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði" çerçevesinde ZMO tarafýndan Mühendis Yetki Belgesi verilmesi amacýyla aktedilmiþtir. Madde 4- Mühendis Yetki Belgesi düzenlemesi kapsamýnda; 21 Ekim 2004 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan AÝTM Yönetmeliði, 07 Ocak 1999 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Tekerlekli Tarým ve Orman Traktörleri Tip Onay Yönetmeliði (TORTOY) ve bu yönetmeliklere baðlý olarak yayýmlanan ünite, aksam ve parçalarla ilgili yönetmelikler ve bu yönetmeliklerde yapýlan deðiþiklikler ile tebliðler dikkate alýnarak yapýlacak uygulamalarýn eðitimi verilecek ve düzenlenecek belgelerde yetki konusu belirtilecektir. ZMO, belgelendirmede uygulanacak eðitim programý müfredatý konusunda Bakanlýkla koordineli olarak çalýþacaktýr. ZMO bu protokolle ilgili uygulamalarýnda Bakanlýkça çýkarýlan ve çýkarýlacak mevzuata uygun hareket edecek ve Bakanlýðýn yazýlý talimatlarýna uyacaktýr. Madde 5-Mühendis Yetki Belgeleri 1 yýl süreli olacak ve her yýl ZMO tarafýndan vize edilecektir. Yetki belgeleri her beþ yýlda bir yenilenir. Madde 6- Yetki belgesi düzenlenen mühendislere ait adres, telefon ve elektronik posta bilgileri 3 aylýk sürelerle yazýlý ve elektronik ortamda Bakanlýða bildirilecektir. Madde 7- Mühendis Yetki Belgesi iptal edilenler, iþlemin yapýldýðý ayýn sonu itibariyle Bakanlýða bildirilecektir. Madde 8- Yetkili mühendislerin çalýþtýðý Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürolarýnýn düzenlediði proje ve teknik belgeler; tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Serbest Müþavirlik-Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliði ve tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý ve Disiplin Hükümleri Hakkýnda Yönetmelik uyarýnca ZMO'ca denetlenecektir Madde 9- Ýlgili yönetmelikler kapsamýnda yapýlan iþlemlerde deðiþiklik veya yeni uygulamalar oluþturulduðunda, Bakanlýða ve Yetki Belgeli mühendislere bir hafta içinde bilgi verilecektir. Madde 10- Ýþ bu protokol 12 (oniki) madde olarak düzenlenerek taraflarca imza altýna alýnmýþtýr. Protokolde yer almayan veya uygulama sürecinde ortaya çýkabilecek konularda karþýlýklý yazýlý mutabakat saðlamak kaydýyla bu protokol e ek madde ilavesi yapýlabilir. PROTOKOLÜN SÜRESÝ, SONA ERDÝRÝLMESÝ ve FESHÝ Madde 11 - Ýþ bu protokol 1 yýl süreyle geçerlidir. Taraflardan her hangi biri 3 ay önce haber vermek kaydýyla protokolün sona erdirilmesini talep edebilirler. Bu talebe binaen iþ bu protokol, talebi takip eden 3 ay sonra yürürlükten kalkar. Protokolün sona erdirilmesi talebi olmamasý halinde, protokol imza tarihi itibariyle her yýl kendiliðinden yenilenir. Ancak, Bakanlýk herhangi bir gerekçe göstermeden iþ bu protokolü istediði zaman fesh ederek yetkilendirmeyi iptal edebilir. Protokolün Bakanlýkça feshi veya 3 ay önceden haber vermek kaydýyla sona erdirilmesi durumunda ZMO tarafýndan herhangi bir tazminat talep edilmez. Protokolün sona erdirilmesi veya feshi durumunda ZMO tarafýndan verilen Mühendis Yetki Belgeleri vize süreleri sonuna kadar geçerli olacaktýr. YÜRÜRLÜK Madde 12 - Ýþbu Protokol imzalandýðý tarihten itibaren yürürlüðe girer. Ýþ bu protokol 19/04/2006 tarihinde 4 nüsha olarak tanzim edilerek imzalanmýþtýr. Mesut GÜLCÜLER Sanayi Genel Müdür V. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 37

9 38 Bilindiði üzere ODA'mýz geçen yýl 10 ve 24 Haziran tarihlerinde, Ziraat Fakülteleri Tarým Makinalarý Bölümü temsilcileri ve bazý kuruluþlar ile iki ayrý toplantý yaparak, ziraat mühendislerinin tarýmla ilgili makinelerin projelendirilmesinde yetki sahibi olmalarýný saðlayan Araçlarýn Ýmal, Tadil, Montajý (AÝTM) Yönetmeliði'ndeki deðiþiklik doðrultusunda yapýlmasý gereken eðitim programlarýný deðerlendirmiþti. Bu toplantýlara, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, ODA'mýz Ýzmir Þubesi Baþkaný ve Ege Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kamil OKYAY SINDIR, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdem AYKAS, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet SARAL, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alaettin SABANCI, Uludað Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ali VARDAR, Kahramanmaraþ Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk ARSLAN, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aziz ÖZMERZÝ, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý TÜGEM'den Haluk EMÝROÐLU, Tarým Sigortalarý Vakfý'ndan Dr. Apti YALTIRIK, Serdar ÖZCAN, Sait Beyhan ÇINGI, Makine Mühendisleri Odasý'ndan Cenk A. LÝÞESÝVDÝN ve Türk Traktör'den Pýnar BALKANOÐLU katýlmýþtý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile konuyla ilgili Protokolün imzalanmasýnýn ardýndan, 22 Haziran 2006 Perþembe günü ODA'mýzda bir toplantý daha yapýldý. Toplantýya, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, Ýzmir Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'ndan Hidayet COÞKUN ve Salih ÖZCAN, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alaettin SABANCI ve Dr. Apti YALTIRIK katýldý. Toplantýda, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Tarým Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði uyarýnca, "Yetkili Kurul" ve "Eðitim ve Sýnav Komisyonu" oluþturuldu. Yetkili Kurul, tarým alet ve makineleri projelendirme, imalat ve denetimi alanýnda, Yönetmeliðin uygulanmasý ile ilgili düzenlemeler hakkýnda ODA Yönetim Kurulu'na görüþ ve öneriler sunmak, düzenlenecek eðitimleri programlamak, sýnav sonuçlarýný deðerlendirmek ve yetki belgesi alanlarý denetlemek ile görevli olacak. Yetki belgesine sahip en az üç kiþiden oluþan Eðitim ve Sýnav Komisyonu da, kurslarýn verilmesi, sýnav sorularýnýn belirlenmesi, sýnavýn hazýrlanmasý, gerçekleþtirilmesi ve deðerlendirilmesi görevlerini yerine getirecek. Söz konusu kurullarýn üyeleri þöyle: YETKÝLÝ KURUL: ZMO Temsilcisi, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Temsilcisi, Prof. Dr. Alaettin SABANCI, Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Dr. Apti YALTIRIK, Ersin Veli VULKAN. EÐÝTÝM VE SINAV KOMÝSYONU: Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN, Hasan SÝLLELÝ Toplantýda kesinleþtirilen Tarým Alet ve Makinalarý Eðitimi programý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdürlüðü'ne bildirildi. Buna göre eðitim programý, 6-10 Kasým 2006 tarihlerinde Ýzmir, Kasým 2006 tarihlerinde Adana ve 4-8 Aralýk 2006 tarihlerinde Ankara'da; Ege, Çukurova ve Ankara Üniversiteleri Ziraat Fakülteleriyle iþbirliði içinde gerçekleþtirilecek. TARIM ALET VE MAKÝNALARI PROJELENDÝRME EÐÝTÝM PROGRAMI I. GÜN Açýlýþ Konuþmalarý Gökhan GÜNAYDIN - ZMO Sanayi ve Ticaret Bakanlýk Temsilcisi 09:00-10:00 EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN SAAT Oda tanýtým, Ýlgili mevzuat Gökhan GÜNAYDIN - ZMO 10:00-10:45 Meslek etiði Prof. Dr. Ediz ULUSOY - E.Ü.Z.F 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Ýþ ve Makina Güvenliði Prof. Dr. Ali ihsan ACAR - A.Ü.Z.F. 13:00-13:45 Karayollarý Trafik Kanunu, ilgili mevzuat Dr. Apti YALTIRIK - ZMO 14:00-14:45 AÝTM Yönetmeliði ve ilgili AB mevzuatý Sanayi ve Ticaret Bakanlýk Temsilcisi 15:00-15:45 AÝTM Yönetmeliði ve ilgili AB mevzuatý Sanayi ve Ticaret Bakanlýk Temsilcisi 16:00-16:45 II. GÜN EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN SAAT AÝTM Yönetmeliði ve ilgili AB mevzuatý Prof. Dr. Ercan TEZER - OSD- Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR - E.Ü.Z.F 10:00-10:45 AÝTM Yönetmeliði ve ilgili AB mevzuatý Prof. Dr. Ercan TEZER - OSD-Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR - E.Ü.Z.F 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Tarým ve orman traktörleri ile ilgili yönetmelikler Prof. Dr. Alaettin SABANCI - Ç.Ü.Z.F-Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 13:00-13:45 Tarým ve orman traktörleri ile ilgili yönetmelikler Prof. Dr. Alaettin SABANCI - Ç.Ü.Z.F-Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 14:00-14:45 Tarým ve orman traktörleri ile ilgili yönetmelikler Prof. Dr. Alaettin SABANCI - Ç.Ü.Z.F-Dr. Hasan SÝLLELÝ- A.Ü.Z.F 15:00-15:45 Tarým ve orman traktörleri ile ilgili yönetmelikler Prof. Dr. Alaettin SABANCI - Ç.Ü.Z.F-Dr. Hasan SÝLLELÝ- A.Ü.Z.F 16:00-16:45 III. GÜN Eðitim Konusu Eðitmen SAAT Tarým ve orman römorklarý Prof. Dr. Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Prof. Dr. Cengiz AKDENÝZ - E.Ü.Z.F 10:00-10:45 Tarým ve orman römorklarý Prof. Dr. Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Prof. Dr. Cengiz AKDENÝZ - E.Ü.Z.F 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Tarým makinalarý Prof. Dr. Ýsmet ÖNAL - E.Ü.Z.F.-Prof. Dr. Emin GÜZEL - Ç.Ü.Z.F-Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK - A.Ü.Z.F 13:00-13:45 Tarým makinalarý Prof. Dr. Ýsmet ÖNAL - E.Ü.Z.F.-Prof. Dr. Emin GÜZEL - Ç.Ü.Z.F-Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK - A.Ü.Z.F 14:00-14:45 Tarým makinalarý Prof. Dr. Ýsmet ÖNAL - E.Ü.Z.F.-Prof. Dr. Emin GÜZEL - Ç.Ü.Z.F-Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK - A.Ü.Z.F 15:00-15:45 Tarým makinalarý Prof. Dr. Ýsmet ÖNAL - E.Ü.Z.F.-Prof. Dr. Emin GÜZEL - Ç.Ü.Z.F-Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK - A.Ü.Z.F 16:00-16:45 IV. GÜN Eðitim Konusu Eðitmen SAAT Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Traktör Kabini) Yard. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU - E.Ü.Z.F Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 10:00-10:45 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Traktör Kabini) Yard. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU - E.Ü.Z.F Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Traktör Kabini) Yard. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU - E.Ü.Z.F 13:00-13:45 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Römork) Prof. Dr.Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 14:00-14:45 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Römork) Prof. Dr.Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 15:00-15:45 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Römork) Prof. Dr.Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 16:00-16:45 V. GÜN TARIM ALET VE MAKÝNALARI PROJELENDÝRME EÐÝTÝMÝ Eðitim Konusu Eðitmen SAAT Sektör Tanýtýmý (Traktör) 10:00-10:45 Sektör Tanýtýmý (Römork) 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Sýnav 13:00-13:45 Sýnav 14:00-14:45 Sýnav 15:00-15:45 Sýnav 16:00-16:45

10 EUREPGAP EÐÝTÝMLERÝ EUREPGAP'A ÜYE OLDUK ODA'mýz, çevreye, tüketiciye saygýlý tarým modelleri kurulmasý amacýný taþýyan EUREPGAP Sistemi'ne akreditasyon iþlemini onaylatmýþ ve kurumsal üyeliðini saðlamýþtýr. ODA'mýzýn logosu Food Plus organizasyonunun; emtype=associate&countryid=0&continentid=0 Ýnternet adresinde yayýmlanmaya baþlamýþtýr. Bu baðlamda ODA'mýz akredite kimliði ile EUREPGAP eðitimlerini hýzla sürdürmektedir. EUREPGAP MEYVE VE SEBZE GENEL EÐÝTÝMÝ PROGRAMI 1. GÜN 9:00 : TANIÞMA, ZMO, MÝEM, VE EÐÝTMENÝN TANITIMI. EÐÝTÝMÝN AMAÇ VE HEDEFÝNÝN ANLATILMASI. 9:30 : EUROPGAP GENEL TANITIMI 10:15 10:30 : ARA 10:30 12:00 : KYS VE HACCP ANLATIMI 12:00 13:00 : YEMEK ARASI 13:00 14:00 : EUREPGAP GENEL YÖNETMELÝÐÝ 14:00 14:15 : ARA 14:15 15:15 : EUREPGAP GENEL YÖNETMELÝÐÝ DEVAM 15:15 15:30 : ARA 15:30 17:00 : EUREPGAP GENEL YÖNETMELÝÐÝ DEVAM 2. GÜN 9:00 9:45 :EUREPGAP GENEL YÖNETMELÝÐÝ DEVAM 9:45 10:00 : ARA 10: : EUREPGAP KONTROL NOKTALARI 10:45 11:00 : ARA 11:00 12:00 : EUREPGAP KONTROL NOKTALARI VE UYGUNLUK KRÝTERLERÝ 12:00 13:00 : YEMEK ARASI 13:00 14:00 : YURT ÝÇÝ, YURT DIÞI EUROPGAP UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER ( RESÝM VE SLAYTLARLA ) 14:00 14:15 : ARA 14:15 15:00 : ÝLGÝLÝ YASAL MEVZUATIMIZ, KANUN VE YÖNETMELÝKLER 15:00 15:15 : ARA 15:15 15:30 : EÐÝTÝM DEÐERLENDÝRÝLMESÝNE YÖNELÝK ANKET 15:30 16:30 : SINAV 17:30 : SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SERTÝFÝKA VERÝLMESÝ MART-HAZÝRAN DÖNEMÝ EUREPGAP EÐÝTÝMLERÝ (257 kiþi) MART AYDIN CEM POLATLI SERHAT ÖZACAR SEMRÝN ÇERÇÝ ARZU ALÞAHÝN MUSTAFA GEZÝCÝ ÝNAN KAYA UÐUR ER GÖNÜL MEHMET MUTLU HACER SÜMER ÖMER ÇINAR ERÇÝN ÇETÝN MUSTAFA ÇETÝN SOYKAN OKAN ZAFER ÖNCÜLER HATÝCE DURAN TUÐCE UYGAÇ ARZU SEVÝM ENGÝN GÖKMEN ÖZGE ANAÇ SÝNEM AÇI PEHLÝVAN EMRAH RÜÞTÜ ERKOÇ FETHÝ ÇÝFTÇÝ EMRE ATÝK SÜHEYL ÖZCAN HAMZA BAYTAÞ BÜNYAMÝN ÇETÝN ADEM HALAT ÖZLEM ÖZERGÝN ESRA ÝLHAN NURDAN TURAN MUSTAFA ULAÞ AKÇAAL SÝBEL TUTMUÞ ZEYNEP SARIHAN EVRÝM ERKEN MAYIS ANTALYA ÝSMET BUYRUKÇU MEHMET AKBABA SEZER MAKSUT AL ÝFFET YURTSEVER ÞAHAP AYAR ÖZGÜR KÜÇÜKSARI ONUR UZUNKAYA RIZA CÜCE ÞÜKRAN KEÇELÝ SEZGÝN KAPLAN NAZLI OGUZ DERYA SAYAN YUNUS NALCI MÜNEVVER GÖÇMEN DEVRÝM YARAÞ LEYLA AYAR YUSUF KAPLAN AYDIN AKDAÐ OSMAN KÜSTÜR RAMAZAN DURANAL MEHMET DURAN NAZAN PARLAYÜKSEL ÝSMAÝL GÜRSES NEVÝN AKDENÝZ MEHMET BAYRAK ÖZGÜR AKINAY BASRÝ YILMAZ HAYATÝ KALAYCI HAFÝZE ÜNVER H.NURCAN ÖZDEMÝR Y.EMRAH YILDIZTEKÝN AHMET DALOÐLU MAYIS ANTALYA ORHAN CEMAL KURT HÜSEYÝN ÇETÝNKAYA SERAP ÇETÝNKAYA BOLAT UÐUR ÜNLÜ FETHULLAH KURAL AHMET ELLÝ BAYRAM GÜLDOÐAN ABDULLAH ATEÞ ÖZCAN ÇETÝNKAYA KORKMAZ CAN ÞENOL SALÝM YARBAÞ ABDULLAH DEÐERLÝ VOLKAN TATANOÐLU NURETTÝN KILIÇARSLAN NEBÝ YENER YAÞAR AKBAÞ NERÝMAN KURT RAMAZAN DEMÝRBÝLEK EYYÜP YAÐCI SÝBEL ÖZEN F.ÖNCÜ CEYLAN SERKAN ÞÝMÞEK GÖKÇEN GÜVEN SELMA DEMÝR ERKAN SATIR MEHMET DERÝN ASUMAN ÝNCE DERYA KUM NAZÝKE GÖNCÜ MUSTAFA ERKAN GÖKSEL KORTEL GÜNEY H.BALOÐLU MAYIS MUÐLA ULUHAN KORKUT VELÝ ÇELÝK MURAT DEMÝRHAN YÜCEL YILDIRIM ÖZKAN ÜNAL OSMAN EBRÝÞÝM ÜSTÜN GÖNEN YUSUF ABAKAYA AYÇÝM KAYADÝBÝ SAFÝNAZ BALCI FATMA TOSUN BERKAN CEYLAN MEHMET AGA ATEÞ VELÝ ÜZER TURAN BULUT ADEM CÝÐERCÝ SAYLAN GÜLTEKÝN ENGÝN YANAR 3-4 HAZÝRAN BURSA ÝRFAN ARSLAN HANÝFE TÜRE BÝRSEN ARMAN KAMÝL AY ALÝ ÝHSAN NURAL HALÝT ÖZKAN KIRAÇ DOÐAN KUÞÇU AHMET CAN BAL ERDAL ÇAKICI ÖMER DEMÝRBULAT YADÝGAR BÝRSEN SU SARIBAL FÝKRET SARIBAL HAKAN KILIÇASLAN SABÝRE KÜÇÜK ORHAN SARIBAL DURSUN ASLAN ÝHSAN BÜYÜK HALUK KARAEFE HAKAN ARABACI ÖZKAN AKIN GÖKHAN BÜNYAMÝN SEVÝNDÝK YURDANUR REÝSOÐLU OSMAN TUTKA HALÝL DEMÝR SABÝHA ÜSTÜN HAZÝRAN ADANA TURGAY KESTANEYAPRAÐI ALPASLAN KARA LEVENT AKDENÝZ ÝLKAY ARÝF ARINCI MEHMET ARUK HAKKI KÖSE BAHRÝ ALTINYÜZÜK EYÜP ÖZTÜRK ERDOÐAN DELÝVELÝ CELAL ÖZÞAHÝN BARIÞ KURTARAN EMÝNE DÝLEK GÖRGÜN BEDRÝYE HERGÜNER NAZIM AYDÖNER ÇAÐRI ÇORAK CÜNEYT KÖSEOÐLU YILMAZ AYAZ SEMA BOYACI GÖKHAN SARIASLAN MEHLÝKA ÖZGÖREN SEMRA KÜÇÜKGÖDE SÝNAN KARLIOÐLU SEBÜLENT YETER ÞAHÝN YETER FATÝH BALLIOÐLU BURAK GÖZET ADANA: Haziran ve Haziran 2006 tarihleri arasýnda EUREPGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi yapýlarak, kursiyerlere sertifikalarý verildi. ANTALYA: Mayýs, Mayýs ve Haziran 2006 tarihlerinde üç ayrý EUREPGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi düzenlenerek, katýlýmcýlara törenle sertifikalarý sunuldu. AYDIN: Mart 2006'da da 34 kursiyerin katýlýmýyla EUREPGAP eðitim semineri düzenlendi. Seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi. BURSA: 3-4 Haziran 2006 tarihlerinde, EUREPGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi düzenlendi. Eðitimin ardýndan kursiyerler sertifikalarýný aldýlar. MUÐLA: Mayýs 2006 tarihlerinde EUREPGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi yapýlarak, katýlýmcýlara törenle sertifikalarý verildi. HATÝCE ASLI ALTAN HÜSEYÝN ASLAN HÜSEYÝN DOÐRU KADÝR HOPUR YELDA KALKAN SENEM GÖK MUSTAFA KUTLU SEÇÝL ATBÝN AYDOÐDU FUNDA AYDIN OZAN UÐUR NOYANER VEYÝS ÖNDAÞ FATMA YILDIRIM ÝBRAHÝM GÜRKAN ULUÐ ZEYNEP AVCI MURAT SARILI ONUR TURGUT FERÝT ULUDAÐ ÜNSAL ÞENGÜLEROÐLU CAFER KOCA BARBAROS HAYRETTÝN GÜLER SAVAÞ ARABACI MEHMET ZÝYADE HAZÝRAN ANTALYA ABDURRAHMAN GÜZEL HASAN MUSTAFA AYDIN NADÝR ÖZTÜRK EMÝNE CÖNK ÜMMÜ AKSOY ZAFER ÇÝFTÇÝ ERKAN AKGÜN MELEK ÞANLI HÜSEYÝN ÇETÝN MEHMET ALÝ DURMUÞ YUSUF ÖZDEMÝR SERDA ÇETÝN OLGUN GÜÇÝN HÜSEYÝN GÜN ÖZGÜR MURAT KESER SEHER ERKEK KADÝR ÖZKAN ERGÜNER SARITAÞ ZÜHAL ÖZERCAN NAÝL BOSTAN BETÜL ÖZ TAYLAK ABDULLAH AYDOÐAN HAKAN ERGÜL SEMÝH ESKÝLER MEHMET MUTLUER OSMAN AYDIN HASAN DEMÝRKAPLAN ÝSMAÝL ÖZGÜR AYDOÐAN ADNAN KARATAÞ ÞAHÝN BÝÇEN HASAN BAYSAL GÖKSEL EKÝCÝ HAZÝRAN ADANA KUBÝLAY AKÇALI HAKAN YALÇIN AHMET GÜLDÜR ENDER YEÞÝL ZELÝHA MERAL MELDA ULUÇ FERDA PAKSOY MÜJDE EKÝZ ÝLKÝN YILMAZ SELÝM BAYKUT TÜMAY ÇÝNCANER SÜLEYMAN SERTLÝ HAÞÝM ARLIER CEVDET ÖZKAN AHMET ÇAÐRI KOCA CELAL ORHAN NÝYAZÝ KARA FERÝDE ÖZBAÐ MUSTAFA ÞEVÝK MEHMET TÜRKER MURAT TÝNÝZ SADIK KESKÝN MAHMUT COÞKUNTUNCEL GÜLLÜ MÝNÝSKER SERDAR GÖNENÇ ABDULLAH DOÐAN BEDRÝ ARSLAN MUSTAFA KARABACI KAMURAN ÖZKÖK AYÞE YILMAZ 39

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

From the Tournament-Database of Chess-Results TÜRKÝYE KULÜPLER ÞAMPÝYONASI

From the Tournament-Database of Chess-Results TÜRKÝYE KULÜPLER ÞAMPÝYONASI From the Tournament-Database of Chess-Results http://chess-results.com 2009 TÜRKÝYE KULÜPLER ÞAMPÝYONASI Last update 12.07.2009 16:03:32 Team-Composition with round-results 9. TAÞ DUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-ANKARA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010 : : : Normal : : 23.08.2011 - Son Gönderme Tarihi : 07.09.2011 : 150 : 00000986774 1 SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA 26.09.1986 Lisans 90,3530 2 ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT 12.12.1979 Lisans 90,1010 3 EMRAH KILINÇ

Detaylı

z bazy turniejów Chess-Results TÜRKÝYE KULÜPLER ÞAMPÝYONASI

z bazy turniejów Chess-Results TÜRKÝYE KULÜPLER ÞAMPÝYONASI z bazy turniejów Chess-Results http://chess-results.com 2009 TÜRKÝYE KULÜPLER ÞAMPÝYONASI Ostatnia aktualizacja strony12.07.2009 16:03:32 Składy drużyn z wynikami indywidualnymi 43. ANTAKYA ALTIN PÝYON

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı

Mahalle Telefon Rehberi

Mahalle Telefon Rehberi Mahalle Telefon Rehberi Onaylayan Administrator Cuma, 05 Mayýs 2006 Son Güncelleme Cuma, 05 Mayýs 2006 Soyadý, Adý Ev Telefonu 0 454 Cep Telefonu AKSOY ÝBRAHÝM MESUT 3142458 AKTAY BÝROL BULANCAK 3183909

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63 Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) 1 1081***9338 BARAN TELOGLU 0 2 1091***8722 BURCU ACEL 56 3 1195***8090 DUYGU KAYA 0 4 1218***0152 UTKU BESLI 63 5 1229***9354 MUHAMMED KARALAR 64 6 1236***1236 HASAN

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY TÜBİTAK TEMSİLCİSİ: Dr. SELMA AYAZ TUHK SEKRETERİ: Dr. HAKAN AKSU Çalışma

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

Altan GÜVEN. Gazi Ortaokulu. Tuncay ALTINGÖLLER. Gazi Ortaokulu

Altan GÜVEN. Gazi Ortaokulu. Tuncay ALTINGÖLLER. Gazi Ortaokulu NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI DERSİ PROGRAMI 4/A S 1 120302001 HARUN PETEK 2 120302002 EMRULLAH

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2 Genel Katılım 4843 İlçe Katılım 1918 Kurum Katılım 138 11 uan Sıralı 1 22 KUBRA ISIKTEL 11 14 8 12,00 1 6-0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 7 4,25 1 10-1,50 4 9 1,75 19 5 17,75 12 4 11,00 44,75 213,627

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

Prof. Dr. Tufan MERT. S.N Öğrenci No Öğrenci Adı Soyadı Danışman Adı soyadı MEHMET SEFA GÖKÇE Prof. Dr. Tufan MERT

Prof. Dr. Tufan MERT. S.N Öğrenci No Öğrenci Adı Soyadı Danışman Adı soyadı MEHMET SEFA GÖKÇE Prof. Dr. Tufan MERT Prof. Dr. Tufan MERT 11160011052 MEHMET SEFA GÖKÇE Prof. Dr. Tufan MERT 11160011053 AZAR BADALBAYLI Prof. Dr. Tufan MERT 13160011053 MUHAMMED MUSTAFA ÇOBAN Prof. Dr. Tufan MERT 13160011073 AKİF SARI Prof.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mesut AYAR Grup No: KD : Sosyal Bilimler Lisesi 0866680 İRFAN BEYTAŞ 0670 PINAR KELOĞLU 88669 CİHAN ŞAHİN 07889 ENGİN YALÇIN 60096

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 ALPAN DOĞANAY 2 SERPİL ÇELİK 3 SEMİHA UZUN 4 MEHMET YALÇINKAYA 5 TUĞBA ÖZTÜRK 6 ZÜBEYDE YAMAÇ 7 ESRA ABAY 8 SEFER ÇAN 9 HATİCE YILDIZLI 10 HAKAN SİZER 1 EMEL MAMAK 2 FADİME HARPUTLU 3 AHMET ONUR YAT

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Yaz Dönemi 2016 1. Vize Sonuçları Sıra Öğrenci No*, + Soyadı Adı Bölüm Kodu 1 21015567 * GÖKTAŞ HAZAL 495 2 21115599 ÇALAR MÜSLÜM 495 3 21115619 * ÇAYIRTEPE İSMAİL 495 4 21115877

Detaylı

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 217-218 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Adı ve Soyadı

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK)

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ

Detaylı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) SIRA NO ÖĞRENCİ NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI FAKÜLTE / ENSTİTÜ BÖLÜM / PROGRAM CLASS Z-17 1 1 135206102 55093111454

Detaylı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Dersin Optik Kodu 640274 Ders Kodu HMY 274 Dersin Adı TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ, HAKAN F1 2 21250453 CAN, HAMZA F1 3 21285737 ÇEÇEN, KÜBRA D 4 21350782 ALGÜL, ELİF

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI. Tugay ÜSTÜN Mekanik Doktora Girmedi Başarısız

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI. Tugay ÜSTÜN Mekanik Doktora Girmedi Başarısız MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADI SOYADI BİLİM DALI PROGRAMI BAŞARI NOTU SONUÇ Tugay ÜSTÜN Mekanik Girmedi Ahmet Fatih AK Mekanik Yüksek Lisans 84.02 Başarılı Onurcan TÜRKMEN Mekanik Yüksek Lisans

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Başvuru No Ad

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI : Matematik 1 İlim AYVAZ 94,793 87,50 56,876 35,000 91,876 2 Samet ERDEN 98,070 81,25 58,842 32,500 91,342 3 Muammer AYATA 90,326 87,00 54,196 34,800 88,996 4 Ahu DUMAN 92,937 82,50 55,762 33,000 88,762

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı Başvuru ları Eğitim leri Enstitüsü - Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı / Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli) Ad Soyad Uyruk Giriş TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 26*******32 Ahmet Emre Kılıç TÜRKİYE ALES-EA 76,62

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR 2017-2018 GÜZ YARIYILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (4. Sınıf Öğrencilerine)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ŞUBE, OKUL VE ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU S.NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI-SOYADI

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

From the Tournament-Database of Chess-Results TÜRKÝYE KULÜPLER ÞAMPÝYONASI

From the Tournament-Database of Chess-Results TÜRKÝYE KULÜPLER ÞAMPÝYONASI From the Tournament-Database of Chess-Results http://chess-results.com 2009 TÜRKÝYE KULÜPLER ÞAMPÝYONASI Last update 12.07.2009 16:03:32 Team-Composition with round-results 48. DALYAN BELEDÝYE S.K-MUÐLA

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

HP Laserjet P2035 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD

HP Laserjet P2035 2,5 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5 1 TB Taşınabilir HDD S.No. AD SOYAD ÜNVANI BİRİMİ TALEBİ 1 AHMET AKBAŞ 2 AHMET ÜNAL 3 AYDIN ÖZLÜK 4 Y. ERKAN ERSOY 5 EMRE GÜLER DOÇENT 6 FARUK GÖKMEŞE DOÇENT 7 MEHMET ÇANLI DOÇENT 8 MENDEREES SUİÇMEZ DOÇENT 32 GB FlashDisk

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya Atletizm İl Temsilciliği Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : 10 km. Büyük Erkekler Yarışma Tarihi-Saati : Katılan Sporcu Sayısı : 10 18 Mart 2017 10:30 Atletizm İl Temsilciliği Büyük Erkekler

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) YÖK İLAN TARİHİ : 23.7.2013 ANABİLİM DALI : İstatistik Teorisi YÖK DUYURU DETAY KODU : 6893 KADRO UNVANI : Araştırma Görevlisi

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AİHL - 10. Sınıf / A Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 473 SELVANOUR PETSENIK AİHL - 10. Sınıf / B Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 31 UYGAR ÇEŞMECİ 2 230 ZEHRA ÖZYAVUZ 3 245 DUYGU

Detaylı