TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *"

Transkript

1 TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda mesleki disiplinler gözetilerek geliþtirilmesi amacýyla uzmanlýk alanlarýnda meslek içi eðitim ve tamamlayýcý eðitime yönelik kurs ve seminerler verilmesi, sýnavlar yapýlmasý, belgeler verilmesi ve bu kapsamda sayýlabilecek diðer iþleri yapmak üzere, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý bünyesinde bir Meslek Ýçi Eðitim Merkezi kurulmasýdýr. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Ziraat Mühendisleri ODASI üyelerinin uzmanlýk alanlarýnda toplumun gereksinimlerinin karþýlanabilmesi için, kurulacak Meslek Ýçi Eðitim Merkezi aracýlýðýyla uzmanlýk gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanmasý, eðitimi ve belgelendirilmesi esaslarýný kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönerge, tarih ve 7472 sayýlý Ziraat Yüksek Mühendisliði Hakkýnda Kanun, gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine Ýliþkin Tüzük, gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Ana Yönetmeliði, gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Tarým Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði, gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Meslek Ýçi Eðitim, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði ve gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliði hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr. Tanýmlar Madde 4 - Bu Yönergede geçen; Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ni (TMMOB), Oda: Ziraat Mühendisleri Odasý'ný (ZMO), OYK: Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Merkez Yönetim Kurulu'nu, Þube: Ziraat Mühendisleri Odasý Þubelerini, Temsilcilik: Ziraat Mühendisleri Odasý Temsilciliklerini, Üye: ODA Üyesi'ni MÝE: Oda bünyesinde oluþturulan Meslek Ýçi Eðitim Merkezini, Uzmanlýk: Belli bir iþ için gerekli özel bilgi, deneyim ve beceriyi, Uzmanlýk alaný: Oda'nýn öðrenim programlarý, uygulama alanlarý, mesleki ve bilimsel geliþmeler, ülkenin teknolojik durumu, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerini dikkate alarak belirleyeceði uzmanlýk konularýný, Yetkili üye: Uzmanlýk gerektiren hizmetlerde çalýþan ve Oda tarafýndan belgelendirilen üyeyi, Belge: Yetkili mühendis belgesini ifade eder. Ziraat Mühendisliði Uzmanlýk Alanlarý Madde 5 - Oda üyelerinin uzmanlýk alanlarý doðrultusunda tek baþýna tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduðu uzmanlýk alanlarý þunlardýr; a) Toprak etüd ve haritalama, toprak koruma projeleri b) Bitkisel üretim ve ýslah, bitkisel üretimde iyi tarým uygulamalarý, c) Hayvansal üretim ve ýslah, hayvansal üretimde iyi tarým uygulamalarý, ç) Tohumculuk, d) Kimyasal gübreler ve gübreleme, e) Zirai mücadele, f) Zirai karantina, g) Tarým ilaçlarý, h) Yem sanayi ve kontrolü, i) Tarým iþletmelerinin planlanmasý ve projelendirilmesi, i) Tarýmsal araþtýrma ve yayým, j) Tarla içi geliþtirme hizmetleri, k) Tapu, kadastro ve haritacýlýk hariç olmak üzere arazi toplulaþtýrmasý hizmetleri, l) Tarýmsal yapýlar, m) Tarýmsal kooperatifçilik, n) Tarýmsal kredilendirme, o)tarým sigortasý, ö) Su Ürünleri, p) Çevre koruma, r) Tarým alet ve makineleri ile tarýmsal enerji, s) Peyzaj ve çevre düzenleme, þ) Gýda sanayii ve gýda kontrol hizmetlerine iliþkin alt uzmanlýk alanlarý, t) Kapalý alan ilaçlama hizmetleri, u) Sulama ve drenaj, ü) Laboratuvar kurma ve iþletme. v) Tarým Danýþmanlýðý y) Bilirkiþilik Yukarýda (l), (p), (r), (s), (þ), (t), (u), (ü) bentlerinde sayýlan uzmanlýk alanlarýnda öðrenim gören ziraat mühendisleri ve ilgili diðer meslek disiplinlerine ait eðitim alan üyeler için Oda tarafýndan birlikte veya ayrý olarak eðitim ve yetki belgesi verilebilir. ODA Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin (MÝEM) Kuruluþu Madde 6 - Oda tarafýndan, ilgili genel düzenleyici iþlemler ve iþbu Yönerge kapsamýnda sayýlan iþ ve iþlemleri yürütmek üzere, ODA Genel Merkezi'nde, Meslek Ýçi Eðitim Merkezi kurulur. Merkezi düzeyde MÝEM Sorumlusu ve Þubelerde MÝEM Sorumlularý, Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin iþ ve iþlemlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. MÝEM Sorumlularý, ODA ve Þube Yönetim Kurullarý içinden veya dýþýndan, iþin yürütülmesi için gerekli teknik bilgi ve organizasyon yeteneðine sahip üyeler arasýndan seçilir. Her Þube, MÝEM sorumlusu olarak seçtiði üyeyi OYK'na bildirir. Þube MÝEM sorumlularý, Genel Merkez MÝEM Sorumlusu'na baðlý olarak çalýþýrlar. Genel Merkez MÝEM Sorumlusu ve iþin yürütülmesi için gerekli kadrolar OYK tarafýndan saptanarak atamalarý yapýlýr, özlük haklarý ödenir. Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin Görevleri Madde 7 - MÝEM, OYK'na sorumlu olarak ve nihai karar OYK'da olmak üzere, aþaðýdaki görevleri yerine getirir; a) Uzmanlýk alanlarýnda açýlmasý gereken kurs, tamamlayýcý eðitim, seminer vb. etkinliklere yönelik gereksinimleri Þube ve Ýl Temsilcilikleri ile danýþma içerisinde saptamak, tüm yurt çapýnda bir planlama yaparak bu etkinlikleri tarihlendirmek, OYK'nun onayýna sunarak duyurulmasýný saðlamak, b) Kurslarýn içeriðini saptamak, eðiticileri seçmek, eðiticilere ve sýnav komisyonu üyelerine ödenecek ücretleri belirlemek, kurslara baþvuru için gerekli asgari nitelikleri saptamak, kurs ücretlerini belirlemek, c) Kurs sonunda yapýlacak sýnavlarý düzenlemek ve baþarý gösterenlerin, Ziraat Mühendisleri Odasý Meslek Ýçi Eðitim, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði ile Ziraat Mühendisleri Odasý Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliði hükümleri uyarýnca belgelendirilmelerini saðlamak, ç) Sayýlan iþ ve iþlemler için ulusal ve uluslararasý organizasyonlara üye olmak, ulusal ve uluslararasý alanda çeþitli resmi ve özel, gerçek ve tüzel kiþiliklerle imzalanmasý gereken Protokollerin hazýrlanarak OYK'na sunulmasýný saðlamak, d) Mesleki hizmetler karþýlýðý ödenecek asgari ücretlere iliþkin önerilerini OYK'na sunmak ve bunlarýn uygulanmasý konusunda OYK'na teknik destek saðlamak, e) Meslek uygulamalarýný kolaylaþtýrmak, mesleðin genel yararlara uygun olarak geliþmesini saðlamak ve bu yetkilerin kullanýlabilmesini gerçekleþtirmek üzere resmi ve özel kuruluþlarda giriþimlerde bulunmak üzere OYK'na öneri götürmek, görevlendirilmesi halinde iþ ve iþlemleri yürütmek, f) Tarýmsal çalýþmalarla ilgili büro ve firmalarýn tanýmý, tescili ve hizmet esaslarýnýn belirlenmesi konusunda çalýþmalar yapmak, OYK'na öneri götürmek, görevlendirilmesi halinde iþ ve iþlemleri yürütmek, g) Mesleðin geliþtirilmesi ve tanýtýlmasý amacýyla teknik ve bilimsel araþtýrmalar yapmak, kongre, seminer, panel, konferans gibi toplantýlar ve sergiler düzenlemek, diðer kuruluþlarýn bu gibi çalýþmalarýna katýlmak, h) Meslekle ilgili proje, taahhüt, müþavirlik, mühendislik, sorumlu yöneticilik ve danýþmanlýk iþlerinde üyelere gerekli belgeleri vermek, onaylamak ve bu konuda gereken hukuki, idari düzenlemelerin yapýlmasýný saðlamak, bu amaçla gereken resmi giriþimlerde bulunmak üzere OYK'na öneri götürmek, görevlendirilmesi halinde iþ ve iþlemleri yürütmek, ý) Danýþmanlýk hizmeti görmek, projeye dayalý inceleme ve araþtýrma çalýþmalarýný yürütmek, bunlar için gerekli altyapýyý oluþturmak, baþka kurum ve kuruluþlar adýna bedel karþýlýðý benzeri çalýþmalar yapmak, i) Üyelerin ve diðer ilgililerin yararlanabilecekleri kütüphane ve arþiv kurmak, mesleki yayýnlar yapmak, j) Üyelerin mesleki ve özgeçmiþleri ile ilgili bilgileri toplayýp korumak, k) Her uzmanlýk konusu için ayrý olmak üzere belge sicil dosyasý açarak üyelerin sicillerini tutmak, vize iþlemlerini gerçekleþtirmek, l) Düzenlenen eðitim ve sýnavlara katýlanlarýn adý, soyadý, Oda sicil numarasý, mesleði ve sýnav sonuçlarýný gösterir listelerin MÝEM arþivinde saklanmasýný saðlamak Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin Gelirleri Madde 8 - MÝEM'in, iþbu Yönerge'nin 6 ve 7 inci maddesinde sayýlan iþ ve iþlemleri gerçekleþtirmek için gerekli gelirleri aþaðýda gösterilmiþtir; a) Eðitime katýlým ücreti, sertifika ücreti ve diðer ücretler olarak kursiyerlerden alýnan ücretler, b) Diðer kiþi ve kuruluþlarla ortaklaþa düzenlenen etkinliklerde alýnan ODA payý, c) OYK Kararý ile düzenlenen sempozyum, konferans, panel, seminer, kurs vb etkinlikler için, TMMOB ve ZMO kararlarýna uygun olarak, çeþitli kuruluþlardan saðlanan destekler, alýnacak katýlým ücretleri, ç) ODA'nýn süreli yayýmlarý da dahil olmak üzere, her türlü yayýmdan elde edilen reklam gelirleri, d) MÝEM tarafýndan yayýmlanacak dergi, kitap, broþür, CD vb. yayýnlarýn satýþ gelirleri, e) Yapýlacak danýþmanlýk hizmeti karþýlýðý elde edilen gelirler, f) ODA'dan aktarýlacak destekler, g) Baðýþ ve yardýmlar, h) Diðer gelirler. MÝEM gelirleri ayrý bir hesapta toplanýr. MÝEM'in giderlerini kendi öz gelirleri ile karþýlamasý esastýr. Ancak gelirlerin giderleri karþýlamaya yetmemesi halinde, MÝEM, OYK kararý ile ODA'dan aktarýlacak kaynaklarla desteklenir. Bu kapsamda ODA, baþlangýç olarak MÝEM'e, faaliyetlerini yürütebilmek için uygun göreceði bir miktarý artýrýr. Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin Giderleri Madde 9 - Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'nin giderleri aþaðýdaki gibidir. a) MÝEM çalýþmalarýný yürütmek için üye olunmasý gereken ulusal ya da uluslararasý kuruluþlara ödenecek ücretler, b) OYK kararý ile MÝEM sorumlusu ve çalýþanlarýna ödenecek ücretler, c) Eðiticilere ve sýnav komisyonu üyelerine ödenecek ücretler, ç) Eðitim giderleri, d) Diðer giderler. MÝEM giderleri, MÝEM hesabýndan, OYK Baþkaný, Baþkan Yardýmcýsý ve saymanýndan birisi ile MIEM sorumlusu'nun ortak imzasý ile yapýlýr. Yürürlük Madde 10 - OYK'nýn 7 Mart 2006 tarih, 2599 sayýlý Yönetim Kurulu Kararý ile görüþülerek karara baðlanan iþbu Yönerge, ODA'nýn 11 Mart 2006 tarihinde düzenlenen 40 ýncý Olaðan Genel Kurul'unda onaylanarak, ayný tarihte yürürlüðe girmiþtir. Yürütme Madde 11 - Ýþbu Yönerge hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu yürütür. *ODA mýzýn 39. Dönem Olaðan Genel Kurul unda oybirliði ile kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir

2 TOPRAK KORUMA PROJE EÐÝTÝMÝ Toprak Koruma Projeleri'nin þube ve temsilciliklerimiz tarafýndan denetlenmesi ve bu konuda bir eðitim programý hazýrlanmasý amacýyla ODA'mýzda 1-4 Mart ve 4-11 Nisan 2006 tarihlerinde toplantýlar yapýldý. Toplantýlara,ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ, ODA'mýz Denetleme Kurulu Üyesi Emin Argun BARAN, AÜZF'den Prof. Dr. Ýlhami ÜNVER, Prof. Dr. Mustafa ÇANGA, Doç. Dr. Günay ERPUL, Doç. Dr. Ýlhami BAYRAMÝN, Mümtaz KÝBAR, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ndan Hasan DURSUN, A. Çetin TÜRELÝ, Toprak ve Gübre Araþtýrma Enstitüsü'nden Zeki UZUNTAÞ, Tarým Reformu Genel Müdürlüðü'nden Cahit YILMAZ, TEMA Danýþmaný Mahir GÜRBÜZ ve Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet TANSOY katýldý. Yapýlan hazýrlýklarýn ardýndan ilk önce Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý doðrultusunda illerde oluþturulan Toprak Koruma Kurullarý'nda ODA'mýzý temsil eden üyelerimize yönelik olarak Mart ve 1-2 Nisan 2006 tarihlerinde ODA'mýzda eðitim gerçekleþtirildi. Bazý þube baþkanlarýmýz ve yöneticilerimizin de katýldýðý eðitimler, Baki Remzi SUÝÇMEZ, Mahir GÜRBÜZ, Ýlhami BAYRAMÝN, Zeki UZUNTAÞ, Günay ERPUL ve Hasan DURSUN tarafýndan verildi. Eðitim verilen konular þöyle: "Toprak ve Arazi Koruma ve Kullanýmýna Ýliþkin Yasal Durumun Geliþimi, 5403 Sayýlý T o p r a k Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý'nýn Ýçeriði, Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý Uygulama Yönetmeliði'nin Ýçeriði, Yasa ve Yönetmelikle Kurula Yüklenen Ödevler, Genel Toprak Bilgisi, Toprak Etüt ve Haritalama Çalýþmalarý, Arazi Sýnýflamasý Sistemleri ve Arazi Kullaným Planlamasý, Toprak Koruma Yöntemleri, 5403 Sayýlý Yasanýn Uygulanma Süreci." ODA'mýz uzun hazýrlýklarý sonucunda, Toprak Koruma Projelerinin; bilimsel, teknik ve mesleki etik kurullarýna uygun olarak yapýlmasý amacýyla düzenlenen 10 gün süreli Toprak Koruma Projesi Eðitimi, Nisan 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. 45 kiþinin katýldýðý eðitim sýrasýyla, Doç. Dr. Ýlhami BAYRAMÝN, Dr. Mümtaz KÝBAR, Zeki UZUNTAÞ, Baki Remzi SUÝÇMEZ, Hasan DURSUN, Prof. Dr. Ýlhami ÜNVER, Prof. Dr. Mustafa ÇANGA, Doç. Dr. Günay ERPUL ve Hasan YORULMAZ tarafýndan verildi. Eðitim kapsamýnda, 2 gün süreyle Ankara'nýn Kazan ilçesinde uygulamalý arazi çalýþmalarý da gerçekleþtirildi. Eðitimin tamamlanmasýnýn ardýndan yapýlan sýnavda baþarýlý olanlara törenle sertifikalarý verildi. ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirilen törende, kursiyerler sertifikalarýný Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve öðretim üyelerinden aldýlar. Ayrýca ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Toprak Koruma Projeleri Eðitimi'nde görev alan eðiticilerle 27 Nisan 2006 Perþembe günü bir toplantý yaparak, görüþ alýþveriþinde bulundu. 31

3 32 12 / 04 / 2006 Çarþamba Açýlýþ Konuþmalarý Gökhan Günaydýn 09:30-10:30 EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN SAAT Toprak Oluþumu, Sýnýflama, Haritalama Tarihçesi Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 10:30-11:15 Toprak Karakteristikleri, Tanýmlanmasý, ve Toprak Oluþumuna Etki Eden Faktörler Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 11:30-12:15 Modern Toprak Sýnýflandýrma Sistemleri Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 12:30-13:15 Toprakta Ayrýþma Olaylarý Dr. Mümtaz Kibar 14:30-15:15 Toprak Ana Materyalleri (Jeomorfolojik Veriler ve Jeolojik Veriler Yorumlanmasý) Dr. Mümtaz Kibar 15:30-16:15 Topraklarýn Fiziksel, Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerinin Tanýmlanmasý Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 16:30-17:15 Topraklarýn Fiziksel, Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerinin Tanýmlanmasý Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 17:30-18:15 13 / 04 / 2006 Perþembe EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN SAAT Toprak Etüd ve Haritalamanýn Tanýmý, Amacý ve Çeþitleri Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 09:30-10:15 Toprak Etüd ve Haritalamada Kullanýlan Kartoðrafik Materyaller ve Yöntemler Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 10:30-11:15 Topoðrafik Haritalar ve Yorumlanmasý, Harita ve Ölçek Bilgileri Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 11:30-12:15 Toprak Etüt Haritalama Hazýrlýklarý, Örnek Yerlerinin Belirlenmesi, Toprak Etüt Haritalama Lejantý Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 12:30-13:15 Toprak Örneklerinin Alýnmasý Zeki Uzuntaþ - Baki Remzi Suiçmez 14:30-15:15 Laboratuar Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Zeki Uzuntaþ - Baki Remzi Suiçmez 15:30-16:15 Arazi Yetenek Sýnýflamasý ve Yeteneklere Uygun Kullanýlma Esaslarý Zeki Uzuntaþ- Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 16:30-17:15 Arazi Yetenek Sýnýflarýnýn Belirlenmesi Zeki Uzuntaþ- Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 17:30-18:15 14 / 04 / 2006 Cuma Uygulamalý Arazi Çalýþmasý (Kazan ilçesi) 09:30-18:30 15 / 04 / 2006 Cumartesi Toprak Etüt Standartlarý ( PTE - Türkiye Toprak Haritasý - Sulu Ziraat Arazi Sýnýflamasý) Zeki Uzuntaþ - Baki Remzi Suiçmez 09:30-10:15 Toprak Etüt Standartlarý (Tarýmsal Önem Sýnýflamasý) Hasan Dursun 10:30-11:15 Mutlak-Marjinal-Özel Ürün Arazilerinin Tespiti Hasan Dursun 11:30-12:15 Mutlak-Marjinal-Özel Ürün Arazilerinin Tespiti Hasan Dursun 12:30-13:15 Toprak Haritalarýnýn Oluþturulmasý (AKK Sýnýflamasý) Zeki Uzuntaþ - Baki Remzi Suiçmez 14:30-15:15 Toprak Haritalarýnýn Oluþturulmasý (Tarýmsal Önem Sýnýflamasý) Hasan Dursun 15:30-16:15 Tarýmsal ve Tarým Dýþý Amaçlý Etüt Raporu Yazýmý Hasan Dursun 16:30-17:15 Toprak Etüd ve Haritalamanýn Tarýmda ve Mühendislik Dallarýnda Kullaným Alanlarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver-Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 17:30-18:15 16 / 04 / 2006 Pazar Toprak ve Su Koruma Çalýþmalarýnýn Önemi, Toprak Korumanýn Ýlkeleri ve Koruma Teknikleri Prof. Dr. Mustafa Çanga 09:30-10:15 Toprak ve Su Koruma Çalýþmalarýnýn Önemi, Toprak Korumanýn Ýlkeleri ve Koruma Teknikleri Prof. Dr. Mustafa Çanga 10:30-11:15 Sorun Türüne Göre Belirlenecek Proje Önerileri Doç. Dr. Günay Erpul 11:30-12:15 Sorun Türüne Göre Belirlenecek Proje Önerileri Doç. Dr. Günay Erpul 12:30-13:15 Toprak Koruma Projesinin Ýçeriði Hasan Dursun 14:30-15:15 Proje Hazýrlama Tekniði Prof. Dr. Ýlhami Ünver 15:30-16:15 Proje Hazýrlama Tekniði Prof. Dr. Ýlhami Ünver 16:30-17:15 Toprak ve Arazi Bozulmalarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver 17:30-18:15 17 / 04 / 2006 Pazartesi Erozyon ve Çeþitleri Doç. Dr. Günay Erpul 09:30-10:15 Hidrolojik Veriler ve Yorumlanmasý Doç. Dr. Günay Erpul 10:30-11:15 Havza Birimleri, Ögeleri ve Özellikleri Prof. Dr. Ýlhami Ünver 11:30-12:15 Su Bütçesi Prof. Dr. Ýlhami Ünver 12:30-13:15 Su Erozyonu Ýle Aþýnan Toprak Miktarýnýn Belirlenmesi Doç. Dr. Günay Erpul 14:30-15:15 Su Erozyonu Ýle Aþýnan Toprak Miktarýnýn Belirlenmesi Doç. Dr. Günay Erpul 15:30-16:15 Topraklarýn Erozyon Duyarlýlýklarýnýn Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Çanga 16:30-17:15 Topraklarýn Erozyon Duyarlýlýklarýnýn Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Çanga 17:30-18:15 18 / 04 / 2006 Salý Oyuntu Erozyonu Prof. Dr. Mustafa Çanga 09:30-10:15 Toprakta Sýkýþma ve Oturma Olaylarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver 10:30-11:15 Kazý - Dolgu Çalýþmalarý ve Toprak Kayýplarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver 11:30-12:15 Kazý - Dolgu Çalýþmalarý ve Toprak Kayýplarý Prof. Dr. Ýlhami Ünver 12:30-13:15 Þev Stabilitesi Prof. Dr. Ýlhami Ünver 14:30-15:15 Þev Stabilitesi Prof. Dr. Ýlhami Ünver 15:30-16:15 Tarýmsal Önlemler (Toprak Yüzeyinin Kaplanmasý, Yüzey Pürüzlülüðü, Su Depolamasýnýn Artýrýlmasý) Prof. Dr. Mustafa Çanga 16:30-17:15 Fiziksel Önlemler (Önleme Yapýlarý) Prof. Dr. Mustafa Çanga 17:30-18:15 19 / 04 / 2006 Çarþamba Fiziksel Önlemler (Teraslama) Doç. Dr. Günay Erpul 09:30-10:15 Fiziksel Önlemler (Teraslama) Doç. Dr. Günay Erpul 10:30-11:15 Fiziksel Önlemler (Rüzgar kýranlar ve Aðaçlandýrma) Prof. Dr. Mustafa Çanga 11:30-12:15 Fiziksel Önlemler (Su yollarý ve Çevirme hendekleri) Prof. Dr. Mustafa Çanga 12:30-13:15 Fiziksel Önlemler (Drenaj ve Arazi Islahý) Hasan Yorulmaz 14:30-15:15 Fiziksel Önlemler (Drenaj ve Arazi Islahý) Hasan Yorulmaz 15:30-16:15 Toprak Düzenleyiciler Prof. Dr. Ýlhami Ünver 16:30-17:15 Toprak Yönetimi Önlemleri (Korumalý Sürüm Teknikleri vd.) Prof. Dr. Mustafa Çanga 17:30-18:15 20 / 04 / 2006 Perþembe Uygulamalý Arazi Çalýþmasý (TKB Toprak ve Su Kaynaklarý Arþ. Ens. Arazisi Ýle Kazan Güvenç Havzasý) 09:30-18:30 TOPRAK KORUMA PROJE EÐÝTÝMÝ PROGRAMI 21 / 04 / 2006 Cuma Toprak Kirliliði Prof. Dr. Ýlhami Ünverr 09:30-10:15 Projede Yer Alan Önlemlerin Doðal Çevreyle Uyumu Prof. Dr. Ýlhami Ünver 10:30-11:15 Toprak Koruma Projesi Rapor Yazýmý ve Yorumlama (Uygulamalý) Prof. Dr. Mustafa Çanga 11:30-12:15 Toprak Koruma Projesi Rapor Yazýmý ve Yorumlama (Uygulamalý) Prof. Dr. Mustafa Çanga 12:30-13:15 Tarýmsal Amaçlý Arazi Kullaným Projesi Rapor Yazýmý ve Yorumlama (Uygulamalý) Doç. Dr. Günay Erpul 14:30-15:15 Arazi Kullaným Planlama Esaslarý ve Yorumlama Prof. Dr. Ýlhami Ünver Doç. Dr. Ýlhami Bayramin 15:30-16:15 Yazýlý Sýnav 16:30-18:00 Kapanýþ ve Belge Töreni Prof. Dr. Cemal Taluð-Gökhan Günaydýn- Eðitmenler

4 ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI TOPRAK KORUMA PROJESÝ EÐÝTÝMÝNE KATILARAK BAÞARILI OLAN VE YETKÝ BELGESÝ ALAN ÜYELERÝMÝZ AD-SOYAD ÝL TEL GSM Halit KASAP Bilecik Mehmet TANSOY Ankara Mehmet TAN Ankara Orhan GÜRCAN Denizli Fuat Savaþ ÜNVER Bursa Yýlmaz OKTAY Bursa Cemile ÖZKURT Muðla Arzu ÇAT Ýstanbul Gülsum KUNTER Afyonkarahisar Mahir UYSAL Denizli F. Gürol SOYSAÇ Denizli M. Yasin AYDIN Karabük Veli ASLAN Balýkesir Ramazan YAKAR Kocaeli M. Okan SEZGÝN Kocaeli A. Sabri TÜRKAY Muðla Ýbrahim AKTAÞ Balýkesir Esengül YILDIRIM Balýkesir M.Cahit ELHÜSEYNÝ Ýstanbul Kerem YÜCEL Ankara Neslihan DÖNERTAÞ Ýstanbul Muzaffer KÖKTEN Muðla Ýsmail Fehmi KARA Bitlis Yýldýz GÖZÜTOK Antalya Nurcan AKSADE Burdur Ayhan BÝNAY Çanakkale Ahmet DÝNLER Çanakkale Derya PEKER Mersin Berat BERBER Ýstanbul Hakan OKUL Denizli Abdülkadir YÜKSEL Ankara Özer BUTUTAKÝ Kars Oðuzhan ARSLAN Kýrýkkale Aylin ÞAHÝN Denizli Semra ALTINDAÐ Van Pýnar ATABAY Ýstanbul Serkan AÐAÇ Ýstanbul Metin YILDIZ Kars Þükrü YARIÞ Balýkesir Fatma ÖZTÜRK Balýkesir Esin BASKIN Balýkesir Mehtap ERCAN Ankara Meral ÇÝLA Konya Hasan ERMEÇ Denizli Alper MEDETOÐLU Bursa

5 HACCP - ISO 22000: 2005 GIDA GÜVENLÝK YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ EÐÝTÝMLERÝ GENEL MERKEZ: ODA'mýzýn TARGEV ile ortaklaþa düzenlediði "HACCP Eðitimi", 3-5 Mart ve Mart 2006 tarihlerinde iki ayrý grup olarak ODA'mýzda gerçekleþtirildi. ODA'mýz tarafýndan düzenlenen, "ISO 22000: 2005 Gýda Güvenlik Yönetim Sistemleri Eðitimi", 6 Mart 2006 tarihinde ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Eðitimi Vecdi KARACAOÐLU verdi. TRABZON HACCP AYDIN: Mart 2006'da 28 kursiyerin katýlýmýyla ISO 9001: 2000 eðitim semineri; Mart 2006'da 27 kursiyerin katýlýmýyla HACCP eðitim semineri düzenlendi. Aydýn Ziraat Odasý Toplantý salonunda yapýlan seminerlerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi. ANKARA HACCP BURSA: 31 Mart-2 Nisan ve 3-5 Nisan 2006 tarihlerinde HACCP Temel Eðitim Semineri; 8 Nisan 2006 tarihinde de ISO eðitimi yapýldý. Eðitim Vecdi KARACAOÐLU tarafýndan gerçekleþtirildi. ÇANAKKALE: Nisan 2006 tarihlerinde HACCP semineri düzenlendi. Semineri, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Kadir HALKMAN, Hacettepe Üniversitesi Gýda Mühendisliði Fakültesi'nden Prof. Dr. Aykut AYTAÇ ve Doç. Dr. Aydýn ÖZTAN verdiler. ANKARA ISO HATAY: Mart 2006 tarihlerinde HACCP eðitimi düzenlenerek, 24 katýlýmcýya sertifika verildi. ÝSTANBUL: Mayýs 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi düzenlendi. Eðitim sonunda katýlýmcýlara sertifikalarý sunuldu. KAHRAMANMARAÞ: Þubat ve Nisan 2006 tarihleri arasýnda HACCP eðitim semineri düzenlenerek, katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. AYDIN HACCP KAHRAMANMARAÞ HACCP KONYA: Þubat ve Mart 2006 tarihlerinde iki ayrý HACCP eðitimi yapýldý. Eðitim sonunda katýlýmcýlara törenle sertifikalarý sunuldu. RÝZE: Nisan tarihlerinde HACCP eðitimi yapýldý. Eðitim sonucunda katýlýmcýlar sertifika aldýlar. SAMSUN: Nisan 2006 tarihlerinde 19 üyemizin katýlýmýyla HACCP eðitim semineri yapýldý. BURSA HACCP ÞANLIURFA: Mart 2006 tarihinde HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Eðitime katýlan 43 Ziraat Mühendisi ve 3 Veteriner Hekime, kurs sonunda sertifika sunuldu. TEKÝRDAÐ: 5-7 Mayýs 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi gerçekleþtirilerek, katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. SAMSUN HACCP TRABZON: Nisan 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi düzenlendi. Vecdi KARACAOÐLU'nun verdiði eðitime, 18 kursiyer katýldý. VAN: 3-5 Mart 2006 ve Nisan 2006 tarihlerinde 3 günlük HACCP eðitimi düzenledi. Yoðun baþvuru olmasý nedeniyle katýlýmcýlar üç gruba ayrýlarak eðitim çalýþmalarý gerçekleþtirildi. ERZÝNCAN: Mayýs 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi gerçekleþtirilerek, katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. TOKAT HACCP KOCAELÝ: Mayýs 2006 tarihleri arasýnda HACCP Eðitimi düzenlenerek, katýlýmcýlara sertifikalarý sunuldu. BATMAN: 2-4 Haziran 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi yapýlarak, katýlýmcýlara sertifika verildi. 34 KIRKLARELÝ: 9-11 ve Haziran 2006 tarihleri arasýnda iki ayrý HACCP Eðitimi düzenlendi. Eðitim sonunda katýlýmcýlar sertifikalarýný aldýlar. KONYA HACCP VAN HACCP TOKAT: Haziran 2006 tarihlerinde düzenlenen HACCP Eðitim Seminerine, 36 kiþi katýldý. Eðitim sonunda katýlýmcýlar sertifikalarýný aldýlar.

6 HACCP (TEHLÝKE ANALÝZÝ VE KRÝTÝK KONTROL NOKTALARI) EÐÝTÝMÝ PROGRAMI PROGRAM: Süre 3 Gün 1-Ulusal Mevzuat 2-HACCP Sisteminin Kurulmasý 3-HACCP Eðitim modülleri - Modül 1: HACCP sisteminin tarihçesi ve geçmiþe yönelik bilgi - Modül 2: HACCP sisteminin uygulanmasý için Kodeks rehber ilkeleri - Modül 3: HACCP takýmýnýn oluþturulmasý - Görev 1 - Modül 4: Ürünün tanýmlanmasý ve amaçlanan kullanýmýn tanýmlanmasý -Görev 2 ve 3 - Modül 5: Akýþ þemasýnýn oluþturulmasý ve akýþ þemasýnýn yerinde teyidi-görev 4 ve 5 - Modül 6: Her bir adýmla ilgili potansiyel tehlikelerin listelenmesi, tehlike analizinin yürütülmesi ve tanýmlanan tehlikelerin kontrolü için gerekli önlemlerin alýnmasý - Görev 6 / Ýlke 1 - Modül 7: Kritik kontrol noktalarýnýn belirlenmesi - Görev 7 / Ýlke 2 - Modül 8: Her bir kritik kontrol noktasý için kritik sýnýrlarýn belirlenmesi -Görev 8 / Ýlke 3 - Modül 9: Her bir kritik kontrol noktasý için bir izleme sisteminin oluþturulmasý - Görev 9 / Ýlke 4 - Modül 10: Düzeltici eylemlerin belirlenmesi - Görev 10 / Ýlke 5 - Modül 11: Doðrulama prosedürlerinin belirlenmesi - Görev 11 / Ýlke 6 - Modül 12: Dokümantasyon ve kayýt tutmanýn belirlenmesi 4-Tehlike Analizi ve HACCP Planý Geliþtirme: Uygulamalý grup çalýþmasý ÞUBAT-HAZÝRAN DÖNEMÝ HACCP-ISO EÐÝTÝMLERÝ (860 kiþi) ÞUBAT ANKARA ÖZEL ARSLAN HALÝL TEKELÝ ÝSMAÝL ERDEM NÝLAY KORKUTLU SERPÝL KÖÞKER GÜLTEKÝN ÇELÝK BAÞAK DERTLÝ VELÝ ÖZDEMÝR BÜLENT CELLAK NEÞE TEZER (GÜNDOÐDU) MUSTAFA ÇAPKAN CEM SÜLEYMAN VURGUN ÞERÝFE YÜCEL FATMA BURCU OKTAY HÝLAL YAVUZ MEHMET AKÝF AYDIN MÝKTAT TARI ÖZLEM EREN TÜRKER EREN HAKAN BOZTUNA ULVÝYE KARAHAN ERDAL COÞAR ÖZGÜR DÖNMEZ FUNDA GACAL SUAT SÖNMEZ DÝDEM UYSAL ÞUBAT KONYA NÝMET IÞIK ÞERÝF ÖZÇELÝK PELÝN MUSLU NAZMÝYE CEYLAN ÝHSAN DUYULDU ERAY TULUKÇU MURAT KARAKAYA ESRA ERDOÐAN SADÝYE SARATAÞ OSMAN CEYLAN ALÝ BÝLGEHAN CÝVELEKOÐLU DERVÝÞ GÜLMEZ ÖZAY YAPAR ABDULLAH SOYLU HACI ALÝ ÜNAL TUNCEL ÞAHÝN ÝSA KARAYAÐIZ FUAT YETÝÞÝR ABDULLAH ÖZDEMÝR ÞÝRVAN KARAKUÞ RAMAZAN ÖZKAN ABDULKADÝR DEMÝR ANAKIZ KOLAÞ MUSTAFA CERAN ÖMER UYSAL ÞUBAT KAHRAMANMARAÞ GÜL ÇÝTÝL OKUR MEHMET NACAR NACÝYE SULAK FATÝH TAÞDEMÝR GÜL AYÞE YETMEZ HARUN AKSIN MUSTAFA ANTEPLÝOÐLU HATÝCE KAHVECÝ MEHMET GÖÇMEN SEVÝLAY PAKSOY NURÞÝDE KIRDAÐ MEHMET ERÞAN GÜLBÝN SARI MUSA KARAKAYA SITKI BERBER SÜLEYMAN MAHMUTOÐLU YALÇIN BOYNUEÐRÝ HALE YARAR AYÞE KAZLI BAHADIR KOPAN MUSTAFA KASAPKARA ÜLKÜ ÇELÝK YASEMÝN HIÞIR NUR AHLATLI Ö. FARUK GÜMÜÞ HÜLYA GÜZEL ÇÝÐDEM CENGÝZ MART ANKARA SERKAN GÖKÇÖL ULAÞ GÜNGÖR MUTLU MÝRASYEDÝOÐLU NAMIK KEMAL ÜST ÝSA DÝNÇER SABRÝ ARDA ERATALAR AYÞEGÜL EROL EMÝNE NAZAN ERYÝÐÝT H. DÝDEM SAÐLAM GÜLSÜM AKBULUT NECATÝ KAVUN OSMAN OKAY GÜMÜÞAY YILDIRIM KÖSEKAHYA YILDIZ SAÐLAM FERÝT GÜNDÜZ AHMET EYÝOÐLU ABDULLAH AKYOL ÖZLEM ÖZEN HAYDAR DOLMACI CENAP PÝLAK COÞKUN PINAR ZELÝHA ÇAKIR GÜLPER DEMÝRCÝ ONUR DEMÝREL DERYA SAÐLAM MART VAN ABDULLAH GÖKÞEN MESUT ÝNANÇ ÞÝYAR ÖZÇELÝK AYÞE HOCAOÐLU ZEYNEP DEDE ZERRÝN ÞAVÝR EMRE ALARSLAN ULAÞ BÝRTANE NURETTÝN POLAT MEHMET DÝKÝCÝ SERAP ATALAY VEJDÝN TAYFAN MEHMET ÞAH KARAKAÞ NESLÝHAN ATEÞ SERVET EFEOÐLU MÜMTAZ ATLIHAN OKAN ÞAHÝN BÝLAL ELKATMIÞ FERAT ACAR M. FATÝH KARA ERCAN BAKIRTAÞ ÞÜKRÜ DAMAR BÜLENT SÝNÝR FATÝH ESÝN ONUR ACAR SERPÝL AYDINOÐLU SELAMET ALAN AHMET VEYSEL YÝÐÝT ÝBRAHÝM ALDEMÝR AHMET ÇAVLI SEÇKÝN GÜNGÖRDÜ MUSTAFA TURAN KENAN ARSLAN CEZMÝ YILMAZ MÜRSEL ÖNER UÐUR KARAKOÇ M.EMÝN ACAR ZUHAT KARAASLAN SUAT ÖZEK FETTAH YEKE ABDULHADÝ TAÞ GÖKHAN ÇELÝK NÝHAT AVCÝ CELAL ZER ÖZCAN ÝÞCAN 6 MART ANKARA ISO ÖZEL ARSLAN NAMIK KEMAL ÜST SEYRAN SAN SERPÝL KÖÞKER HALÝL TEKELÝ ARZU ÇAÐLAYAN DÝDEM GÜLPINAR BAHRÝ YILMAZ MART KONYA YAÞAR YILMAZ ALÝ OSMAN YILMAZ AYNUR GÖZPINAR EBRU KAYNAK VAROL ÞEFÝKA FUNDA KÜÇÜKKONER MEVLÜT DAÐTAÞ HALÝL KOZAN SELAHATTÝN ÇAKIR ERCÜMENT GÜCÜR POYRAZ TOPALOÐLU RÝFAT ÇOBAN KAÐAN ÇEKER ÖZHAN YAVAÞ HÜSEYÝN ERMAN ÝNAL ALÝ ÝZZET TOPALOÐLU GÖKHAN DEMÝRÖRS MART ÞANLIURFA A. KADÝR ATEÞ ABDULLAH MELÝK ATÝLLA YAZAR AVNÝ GÖKOÐLU BÝLAL KESER HALÝL KARAKAYA HALÝL AÐBAÞ HAMDÝ HÝLALOÐLU HARUN BAYDÝLLÝ HALÝL KAYA ÝRFAN BUCAK MAHMUT KARAKEÇÝLÝ MAHMUT KAYTAN MEHMET ABA MEHMET ALTINTEN MEHMET ÝPEKÇÝOÐLU MEHMET ÖZLÜ MEHMET NURÝ DEMÝR MURAT ÖZCAN MUSTAFA DEMÝR NURTEN VURGUN PAÞA ÝMREK SEMRA YÜNCÜ SÜLEYMAN TÜZÜN MÜSLÜM YÜCEL BEDRÝYE DEMÝRCAN HALÝL ÞITIL ÝSA ÝZGÝ ABDULBAKÝ KURT MUHAMMED REMZÝ KARACA M. FÝKRET KALENDER CELAL KALENDER MUSTAFA TEMÝR ÝSA BAÞBOÐA HALÝL YEÞÝL MUSTAFA NERGÝZ HARUN YILDIZ MURAT BÝLEN ÖMER FARUK GÜMÜÞ MÝHDAT KARA AHMET ÇÝFTÇÝ MAHMUT KÜRÞAT HELVACI ÝBRAHÝM KASIM YILDIZ NECMETTÝN YILDIZTEKÝN CEVDET YILDIRIM ÞEYDA ÖZBEK 11-12MART AYDIN-ISO ÞEYMA GÝRGÝN VAHÝDE YILMAZ RAÞÝT ALATAÞ CANAN TOPUZ ÝPEK GÖNÜL UÐUR ERGÖNÜL ÖMER ÇINAR ERÇÝN ÇETÝN HACER SÜMER ( ÝNAN) SAFURA ÇÝN BOZTEPE SERHAT ÖZACAR HATÝCE DURAN TUÐCE UYGAÇ ENGÝN GÖKBEN ÖZGE ANAÇ SÝNEM AÇI PEHLÝVAN EMRAH RÜÞTÜ ERKOÇ MÜRÜVVET SEZGÝN SERHAN AYGÜN METÝN DAVUT BÜNYAMÝN ÇETÝN ADEM HALAT HÜSEYÝN KUYUMCU HAMZA BAYTAÞ BURCU AYDOÐAN ABDURRAHMAN KARAKAYA FETHÝ ÇÝFTÇÝ EMRE ATÝK MART AYDIN ÞEYMA GÝRGÝN VAHÝDE YILMAZ RAÞÝT ALATAÞ CANAN TOPUZ ÝPEK GÖNÜL UÐUR ERGÖNÜL ÖMER ÇINAR ERÇÝN ÇETÝN HACER SÜMER ( ÝNAN) SAFURA ÇÝN BOZTEPE SERHAT ÖZACAR HATÝCE DURAN TUÐCE UYGAÇ ENGÝN GÖKBEN ÖZGE ANAÇ SÝNEM AÇI PEHLÝVAN EMRAH RÜÞTÜ ERKOÇ MÜRÜVVET SEZGÝN SERHAN AYGÜN METÝN DAVUT BÜNYAMÝN ÇETÝN ADEM HALAT HÜSEYÝN KUYUMCU HAMZA BAYTAÞ BURCU AYDOÐAN ABDURRAHMAN KARAKAYA FETHÝ ÇÝFTÇÝ MART HATAY ÇÝÐDEM MUTLU ALKAN KEMAL TOPRAK UFUK GÜNEÞ SUPHÝ KOÇAK NÝDAL ÖZDEMÝR CEVDET HAMURCU MEHMET DÝNGÝL SONAY AYKUT HASAN ÇELTÝK SEDA CANCI MEMDUH CENGÝZ AYSUN YILMAZ ÖZLEM UÇAR ALÝ ÇERKEZOÐLU MEHMET ZORTUK HACER ECE YILMAZ ALÝ SÜMER FUNDA GEÇER HAKAN BULUT NURGÜL COÞKUN HÜSEYÝN KILIÇ MUSTAFA ÞAHPAZ M. ALKAN BAYRAM TUBA SARI MART ANKARA DÜRDANE KARA AYÞE GÜL DOÐRU CANAN ULUS BANU UÐUR NAÝME CANDAN ERBAÞ SEMÝH KURUCU SEBAHAT ÖZLEM TOSUN NURZÝLE ÇAVUÞOÐLU AHMET TURAN ARZU YALÇIN HATÝCE TEKÝNBAÞ GÜZÝN KARADENÝZ HAVVA RENGÜL MAHMUT KURT LEVENT ÞAHÝNGÖZ UMUT KOCADAÞ ÝSMAÝL SERHAT KONYA ÖZGÜN ÞENOL SEVGÝ CANBULAT SELMA BAÞ ÞULE SÜSLÜ 31 MART-2 NÝSAN BURSA SEHER AKDOÐAN NURAN AKAN EMÝNE GÜNEY KANÝ ÝNCE BURCU YÜRÜKER AYSEL DUMAN YUSUF AYDEMÝR BENAN TÜFEKÇÝOÐLU ÇÝLER ÇAVUÞOÐLU SELDA ÖZDAMAR BAHAR BÝTER ÝLKNUR AKKAYA GÖKSEL TEZ DERYA HELVACI ESRA YILMAZ 35

7 ÞUBAT-HAZÝRAN DÖNEMÝ HACCP-ISO EÐÝTÝMLERÝ 36 FIRAT ÞENKOYUNCU HAKAN KAYNAK GÖKHAN GENÇ ARZU DURMAZ DERYA GENÇ SEZEN ÇÝFTÇÝOÐLU ÝBRAHÝM TEKE 3-5 NÝSAN BURSA MUSTAFA ÝSTANBULLU GÜLÇÝN BAÞARIR ÝLKER UYSAL MUSTAFA UÐUR EÞDUR NEÞE ÖZTABAK ENGÝN YILDIRIM AHMET EKÞÝ ÖZLEM KARAGÖZOÐLU SERAP AKPINAR SABÝRE KÜÇÜK IRMAK UÐUR MEHMET ÇAÐLAR SERAY YURTSEVER HACI DOÐAN YASEMÝN BÝNGÜL AYHAN AKIN 7 NÝSAN BURSA ISO GÜLÇÝN BAÞARIR AHMET EKÞÝ ÝBRAHÝM TEKE SABÝRE KÜÇÜK MUSTAFA UÐUR EÞDUR FIRAT ÞENKOYUNCU HAKAN KAYNAK GÖKHAN GENÇ NALAN ÇELÝKER GÜNDÜZ ÖZLEM KARAGÖZOÐLU MEHMET ÇAÐLAR EMÝNE ÖZTÜRK YADÝGAR BÝRSEN SARIBAL MUKADDES ANDÝÇ NEÞE ÖZTABAK GÖKSEL TEZ NÝHAL ALTINTAÞ NÝSAN RÝZE GÖKHAN ÝLKBAHAR MÜJDE AKKURT FATÝH ATASEVER BÜLENT HIZAL AYÞE ÖZDEM HASAN ERDOÐAN HAVVA AVCI KAMÝL AKYOL ERSÝN ERTEN AHMET DÝZMAN FERÝHA BÝRBEN ZEHRA ÝZMÝRLÝ MENEKÞE DANIÞOÐLU BAHAR ÖZDEMÝR HAKAN BÝRBEN ORHAN KALCIOÐLU DEMÝRHAN HUT EMEL ÇORBACI REYHAN DALKIRAN MELEK BAKOÐLU SERAP POLAT AYÞENUR SAÐUN ABDULKADÝR YEÐEN MÝRACE YEÐEN YAHYA BÝRBEN CAHÝT GÜLBAY ÝLHAMÝ ALBAYRAK KUBÝLAY TÜRKYILMAZ NÝSAN VAN YAHYA KANDEMÝR MEHMET ÇETÝN MEHMET CEYLAN MUHÝTTÝN YAKUT DÝLEK KANAN AYÞE TÜRKOÐLU HACER TURAN ERKAN MEAN SELMA TAÞDEMÝR GÜL BETÜL YAÞAR HASAN ÇETÝN GÜLÞEN BUZUK MURAT YAMAN UMUT ÞAHÝN FERDÝ ERGÜN A.FATÝH GÖKGÜRLER BURCU BABACAN MELÝKE GÜLEÞÇE MAHMUT DEMÝRKESEN EYLEM YILDIZ AHMET ANÝK ERCAN GÜNEY ERCAN KARAZEYBEK HÜSEYÝN ÖCAL MÜNÝR ÝYÝSAN SERDAR TOHMA MUSTAFA AKSU FATMA ÇOLAK GAMZE ÞAHAN SERPÝL ÖZÞAN NÝYAZÝ KARAYEL AKIN GÖKÇEOÐLU ALÝ YALVAÇ SÝNAN ÖZDEMÝR BURAK AÐA TUNCAY BALIK HALÝSE BATUR SELÝME ÖZYANIK ÞÝRÝN EFE ERCAN KAYA BÜLENT DEMÝRCÝ BETÜL BAYTAR MUSTAFA ZEYBEK TURGAY DUMANLI MERVE BÝRCAN N.NÝHAL CÝVAN SERAP AKÇADAÐ NÝHAT ÖZDERYA HÜSEYÝN ÞAHÝN ALÝ KAYGISIZ HAKAN DERMAN HÜSAMETTÝN ELMAS SELÇUK KOÞUM MUHAMMET TEYAR TAÞ YUSUF ÖZTÜRKÇÜ ALEV ÞAHAR NURHAN ÖZHAN EROL DEMÝR NÝSAN TRABZON KEMALETTÝN DALGA ADÝL ÝSMAÝLÇEBÝOÐLU BEYLER ÇEBÝ HALÝL KORKMAZ OSMAN BAYKAL SÝNAN REÝS ZAHÝDE ERGÜL OSMAN YALÇIN NAFIZ KAHRAMAN GÜNGÖR SEVÝM KÖSE FAZÝLET AKTAÞ FATMA YAÞARGÜN ARÝ OKTAY ÖZTÜRK RECEP KARADENÝZ ÖMER KURNAZ BEKÝR TUFAN FATMA ÇEBÝ NÝSAN ÇANAKKALE ÞENER ÖZÜN FATÝH ERGÝN ARZU ÖNDER PINAR TURHAN GÜLÝSTAN ARABACIOÐLU ORHAN TUNCEL HÜLYA HAVUZ ZELÝHA ORHAN ÇÝÐDEM SAYGI ERDOÐDU GENÇER DÝNÇER BERAT KARAGÖZ BAÞAR CÖMERT UTKU GÜNER A.NADÝR BÝRGÜL MERAL SOYAN DURAN SERKAN YURDABAK BETÜL KAYALI OZAN GÜRKAN ALÝ YENER BEDÝA YALKILDAY CANAN BAÞTAN RABÝA CEREN CEYLAN GÜLÞAH KORKMAZ FÝGEN AYDEMÝR ÇÝÐDEM OLCAY SENEM NAKÝ ABDURRAHMAN DEMÝR ÇAÐDAÞ BÝLGÝN BELKIS KEKE MERVE DENÝZ TUÐBA ÇETÝN FULYA GÖMEÇ AHMET ÖZDEMÝRLER FATMA CAMBAÞ UÐUR ACAR BARIÞ AKOVA BARKIN KEMAL BEÞER ESMEHAN KÖKÇE OKAN KENDÝRCÝ ZÝYA ÞÝMÞEK MEHMET ÇETÝN ÞULE YILMAZ YUSUF ERÝNKARLI AYSUN LALE KÜBRA YAÐCIOÐLU ÖZKAN ÖZDÝL RÜKÝYE TUNCEL EBRU AVÞAR CEYDA ÞAHÝN MEHMET TAPAKÇI METÝN AYDIN SEVÝL ALBAYRAK HALÝL USLU YAZGÜLÜ YILMAZ SEFER ÞAHÝN ÖZGÜR KARA SÝMGE ÜNLÜSOY SERAP KÜTÜK VOLKAN SÜRGÝT GÜROL BEKCÝ VELÝ BOYRAZ ÖZGÜR AYDIN VAHÝT YILDIZ MURAT ÞÝLKAN ÝSMAÝL YILDIRIM HÜLYA ERCAN FÜSUN ERKAN YURDABAK ZEKERÝYA GÜLSER SEVDA KAHRAMAN TUÐBA ÇELÝK EMRE ÖZCAN ABDURRAHMAN ERKÝL ÖMER FARUK ÇELÝK CAN ÖZATEÞ MESUT ÖZENCAN MEHMET YÝÐÝT HUSEYFE ERDÝL BAHDÝYAR ALPAR AYÞE BURHAN MUKADDES DÝKBIYIK ÝSMAÝL ADA SEDA AYHAN FATÝH ÇÝFTÇÝ FAHRÝ EÐRÝBACAK NAGÝHAN YAÞAR ÝSMAÝL ARABACI AYÞE RANA YILDIRIM HÜLYA OÐUZ BAHTIM SATILMIÞ GÝZEM ÝNAL RABÝA ER DOÐAN SOYKAN ALPER KARAÖZ GAMZE KARATAÞOÐLU NEFÝSE EROÐLU UÐUR PAMUK KAYA PUTUÞ EBRU MUTLU DÝDEM OKTAY SERKAN BAYANCUK HÜLYA TEZCAN TÜLÝN CANSU TÜKENMEZ EMÝR ARSLANTÜRK GÜLÞAH KEÇÝCÝ GAMZE ARSLAN YASEMÝN YILMAZ ESRA ÜTKÜR SERCAN AKSOY DERYA ÖNTÜRK AYDIN ÖZKAN TURGAY ÖZKAN SEDA ÝLVAN SÝNAN MERT ERHAN ÇANKAYA AYFER DALBOY LEVENT MUTLU GÜRSEL NÝSAN SAMSUN FAHRÝ TAÞOVA SELAHATTÝN ÝNCE ZEYNEP TURAL YEÞÝM ÖZMEN ZEYNEP ALÝOÐLU CEYDA ÇELÝK FADÝME TURAN AYÞÝN ENERGÝN MELTEM DEMÝR MEHTAP BAÞ NÝLGÜN ÖZTÜRK ERGÝN TAÞ EBRU KESÝM MURAT GÜRLER HÜMEYRA AKBAÞ GAFUR TÜFEK BANU BAKIR YAMAK BARBAROS YÖRÜK MEHMET KÖKTEN NÝSAN KAHRAMANMARAÞ ÝBRAHÝM GÜL ALÝ KÝRÝK EYUPHAN POLAT BERTAN KAYIRAN DURSUN UZUN MAHMUT BULUT MEHMET KIRLAR UMUT GÜLMEZ MURAT KÝBAROÐLU TAMER KARPUZOÐLU BAHATTÝN ACER SARI ABDURRAHMAN YANIK AYTEN ARSLAN HAYDAR ELÇÝN KEZBAN AÇIKSARI SÝBEL GÖKÞENLÝ SERDAR YAÐCI MAHMUT SELÝM ERÞAN YASEMÝN YÜKSEL NAZLI KOCA KADÝR ÇAVUÞ 5-7 MAYIS TEKÝRDAÐ ÖZCAN BAÞ ELÝF MENLÝKLÝ AYÞE EKER ÝSMAÝL EMRE KARSLI YUSUF TALÝ FÝLÝZ GÖRGÖR NUR ÇAKAR SEDA ERKMAN SERAP BARLAS FAHRÝYE PINAR AYÇA AÇIKGÖZ AYDÝNÇ EZER ÝSKENDER KULOÐLU CÝHAN BABAÇ GÜLDANE BALCI ELÝF POLAT DENÝZ ÇELÝKKOL OKTAY TOGAN TÝMUR EBRU BAYRAM SERKAN HAN ENGÝN DUÐANCI ÇAÐLAR ÇERÝ SERAP ÖZDEMÝR SAMET DOÐAN SERDAR BAÞPINAR ERDEM KORKMAZ OKAN CÝHAN SIRMAN BERAT BERBER HAMÝT ATEÞ MAYIS ÝSTANBUL AYÞE PINAR DENÝZ YASEMÝN KOMUT TEKÝN TEMUR NEBAHAT MANAZ SÜLEYMAN ÖNDER ÝNAL ÞEVKET ÜNLÜ MUGE AKALIN BÝRSEL AKYOL SÜLEYMAN ARIKAN EROL AKAY HAVVA KESEN NURAY DURAN AHMET TUNÇ GÖKHAN TABAN ÝBRAHÝM ZAMAN YASEMÝN YILDIZ UÐUR ÖNGE ÖMER FARUK COÞKUN AKÝF AKKAYA NURDAN FEYZA YILDIRIM SÜLEYMAN YALÇIN SERAP KARAYAVUZ AYÞE BALABAN ÞEYDA ÖZKAN NUR ÇEVÝK ÜMÝT YAÞAR KAYGISIZEL SÝBEL SEMAHAT ÞENTUÐ AYÞE ASLANOÐLU GONCA ÜRETENER TOLÐACAN ÇAKICI KUBÝLAY ÇAKICI AYDIN AKÇÝÇEK NURAY IÞIK HÝKMET NAZIM KAYAR GÜLCAN BEKAROÐLU M. CAHÝT ELHÜSEYNÝ ÖZGÜR NÝHAL YILMAZ ASLI SALÝHOÐLU MAYIS ERZÝNCAN RABÝA ESEN ÇÖREKÇÝ ARZU ERKAN PINAR KÜBRA PEKER EROL ERDOÐAN SALÝHE GÜLER ORHUN ERTEN SUHA GÜLSEVEN HALUK YENER SÝNAN ÖZGER ÞULE HAN EBRU ÜLKÜ AYDINLI HAKAN ÖZDEMÝR TUBA KÖYCÜ MUSTAFA ALADAÐ SABRÝ BUDAK MÜRSEL ATIÞ CANER PEKER SÜLEYMAN KARAAÐAÇ SÜLEYMAN ÞAHÝN NUMAN YILMAZ FATÝH ÝÇER MAYIS KOCAELÝ ÖZGÜR YILMAZ GÜLFEM HANGÝÞÝ ESÝN SEZGÝN ANIL BAYRAK GÖKHAN EREZKAN BETÜL BOZALAN SELEN DURSUN GÜLTEN EKEN FATMA SEDA HOÞEL ELÝF TOPÇU BURCU TORUN MÜGE BAYRAK ÝLKNUR ALTIBAÐ ZEHRA ERDEM DÝLEK ÇIKIÞIR SERAP BULUT AYÞE USTA KAYA YELÝZ DEDE RAMAZAN YAKAR ZUHAL BULUT MENÞURE YILDIRIM BÜLENT DEMÝRHAN NECMETTÝN UBAY HAYATÝ TÜRKÖZ MEHMET ALÝ UÐURLU ÖZTÜRK AVCI YÜKSEL ULUÇAY 2-4 HAZÝRAN BATMAN EBUBEKÝR DOÐAN FAÝK TEKÝN TURAN SÜRME NUSRET KAPTANOÐLU SERVET YILDIRIM ÞÝRÝN MASYON MAZHAR AKSOY MAHMUT BALÝ NÝYAZÝ REÞÝTOÐLU HASAN URAS NURTEN AYDIN ÝSMAHÝL HAKKI SAÐLAM MUSTAFA AVÞAR SÝNEM GÜNBAT HATÝCE BAÐATIR SELAMÝ EREN SERDAR EREN ORHAN SÝNCAR SULTAN SÝNCAR BEHZAT ÜNER 9-11 HAZÝRAN KIRKLARELÝ BARIÞ AÞKIN DERYA ÖZKÖK SELDA AKTAÞ BÜLENT ÖZEL HÜSEYÝN ÝÇÝNÖZBEBEK ÖZDEN ALKAN SERVER SOYLU NESLÝHAN ÇOBANCIK HALÝL BÝLGÝ ONUR ÇALIÞ EMRE ÇALIÞ HAKAN EÐÝN ZEYNEL BEDÝR EMRE KIZILTAN SEZER KALKAN GÖKSENÝN KESEBÝR ENGÝN ÇÝÇEK MEHMET KILINÇ YASEMÝN KAYHAN HANDAN ÇETÝNER CANER TOPÇU ÞEVKET KEMAL ÖZDEMÝR HAKAN PAK BÜLENT ÇAÐLAR MUSTAFA TAÞKIN ENES ESER FATMA ERSOY HAZÝRAN KIRKLARELÝ ALÝ CAN SAVAÞ AYKUT ERKUT HALÝL ÖZKÖK TÜRKER GÖNÜL AYSU KARLIOÐLU SEHER TEZCAN OKÞAN YÖNT DERYA KOLÇAK ÇÝÐDEM NAYIR NEVÝN ÜRESÝN NÝLÜFER BAÞTÜRK HÜSNÝYE DÝLEK AYDIN ÖNER ÖZGER NURGÜL BAYMAN KENAN ÖZCAN GÖRKEM ZENGÝN YILMAZ ÖZEN ÝLHAN IÞIK TUÐBA GÜLER ONUR BOZKURT ÖZGÜR AKBUDAK HASRET KÝRACI VARIÞLI ÝSMAÝL SARAN HASAN ÇALIKUÞU HASAN ÖZDEN GÜLÇÝN TEZCAN EBRU EDÝR BÝLGEN OYMAK 25-27HAZÝRAN TOKAT YAKUP SAFA HÝLAL DEMÝRTOLA AYSEL KAYA ERKAN UZUN TUBA UZUN(BEKAR) ERCAN GÜRER ÜMÝT EKMEKÇÝOÐLU MUSTAFA PELÝT MEDÝNE KUTLU ERSÝN VAPUR BAHAR VAPUR ZELÝHA ÇAKMAK DURSUN TEKÝN ARZU EMÝNE ÇAVUÞOÐLU MURAT YÝÐÝT ORHAN YAZARKAN MEDÝNE GÜRMEN MUSTAFA AVCI BARIÞ AYGUR SEVÝLAY ALMUS Cem CÜNEYD BAÞ AHMET ÇAKMAK SERVET GÜMÜÞAY CÝHANGÝR POLAT MUZAFFER ÝDÝ ALÝ KILIÇ EMÝN ÖLÇÜCÜOÐLU SERDAR KOÇAK EMÝN AKKOCA ABDULLAH AY NÝYAZÝ KILINÇ KADÝR ALPAK MUSTAFA ERASLAN ÖZDEMÝR BETÜL DEDE BAHAR UZUN

8 MESLEKTAÞLARIMIZA MÜJDE SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI ÝLE PROTOKOL ÝMZALADIK Tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için tadilat projelerinde, Tarým Makinalarý Bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin yetkili olmasýný saðlayacak protokol, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile ODA'mýz arasýnda 19 Nisan 2006 tarihinde imzalandý. Protokole, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdür Vekili Mesut GÜLCÜLER ile ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN imza attý. Protokole göre, ODA'mýzýn, "Mühendis Yetki Belgesi" vereceði Tarým Makinalarý Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri, artýk tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için tadilat projelerinin çizim ve hesaplarýnda yetkili olabilecek. ODA'mýz, belgelendirmede uygulanacak eðitim programý müfredatý konusunda Sanayi Bakanlýðý ile koordineli olarak çalýþacak. Mühendis Yetki Belgeleri, 1 yýl süreli olacak ve her yýl ZMO tarafýndan vize edilecek. Yetki Belgeleri ise her beþ yýlda bir yenilenecek. Söz konusu Protokol þöyle: SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐININ TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASINI TARIM MAKÝNALARI BÖLÜMÜ MEZUNU ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝNE YETKÝ BELGESÝ VERMESÝ HUSUSUNDA YETKÝLENDÝRMESÝNE DAÝR PROTOKOL TARAFLAR Madde 1 - Ýþbu Protokol, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý arasýnda aktedilmiþtir. Protokol metninde bundan böyle Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý "Bakanlýk", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý "ZMO" olarak anýlacaktýr. AMAÇ ve KAPSAM Madde 2 - Ýþbu Protokol; 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunun 29'uncu maddesinin Bakanlýða verdiði yetkiye binaen yürürlüðe konulan 21Ekim 2004 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Araçlarýn imal Tadil ve Montajý Hakkýnda (AÝTM) Yönetmeliðin 7. maddesi ( e) bendine göre, tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için tadilat projelerinin çizim ve hesaplarýnýn tarým makinalarý bölüm mezunu, Bakanlýk veya Bakanlýk adýna görevlendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan yetki belgesi verilmiþ ziraat mühendisleri tarafýndan yapýlabilmesi amacýyla "Mühendis Yetki Belgesi" vermesi için ZMO'nun yetkilendirilmesini kapsar. GENEL ESASLAR Madde 3 - Bu protokol, AÝTM Yönetmeliðine göre yapýlacak tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için tadilat projelerinin çizim ve hesaplarýný yapmak üzere tarým Makinalarý bölümü mezunu Ziraat Mühendislerine tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Tarým Alet ve Makinalarý Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði" ile tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Meslek içi Eðitim, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði" çerçevesinde ZMO tarafýndan Mühendis Yetki Belgesi verilmesi amacýyla aktedilmiþtir. Madde 4- Mühendis Yetki Belgesi düzenlemesi kapsamýnda; 21 Ekim 2004 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan AÝTM Yönetmeliði, 07 Ocak 1999 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Tekerlekli Tarým ve Orman Traktörleri Tip Onay Yönetmeliði (TORTOY) ve bu yönetmeliklere baðlý olarak yayýmlanan ünite, aksam ve parçalarla ilgili yönetmelikler ve bu yönetmeliklerde yapýlan deðiþiklikler ile tebliðler dikkate alýnarak yapýlacak uygulamalarýn eðitimi verilecek ve düzenlenecek belgelerde yetki konusu belirtilecektir. ZMO, belgelendirmede uygulanacak eðitim programý müfredatý konusunda Bakanlýkla koordineli olarak çalýþacaktýr. ZMO bu protokolle ilgili uygulamalarýnda Bakanlýkça çýkarýlan ve çýkarýlacak mevzuata uygun hareket edecek ve Bakanlýðýn yazýlý talimatlarýna uyacaktýr. Madde 5-Mühendis Yetki Belgeleri 1 yýl süreli olacak ve her yýl ZMO tarafýndan vize edilecektir. Yetki belgeleri her beþ yýlda bir yenilenir. Madde 6- Yetki belgesi düzenlenen mühendislere ait adres, telefon ve elektronik posta bilgileri 3 aylýk sürelerle yazýlý ve elektronik ortamda Bakanlýða bildirilecektir. Madde 7- Mühendis Yetki Belgesi iptal edilenler, iþlemin yapýldýðý ayýn sonu itibariyle Bakanlýða bildirilecektir. Madde 8- Yetkili mühendislerin çalýþtýðý Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürolarýnýn düzenlediði proje ve teknik belgeler; tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Serbest Müþavirlik-Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliði ve tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý ve Disiplin Hükümleri Hakkýnda Yönetmelik uyarýnca ZMO'ca denetlenecektir Madde 9- Ýlgili yönetmelikler kapsamýnda yapýlan iþlemlerde deðiþiklik veya yeni uygulamalar oluþturulduðunda, Bakanlýða ve Yetki Belgeli mühendislere bir hafta içinde bilgi verilecektir. Madde 10- Ýþ bu protokol 12 (oniki) madde olarak düzenlenerek taraflarca imza altýna alýnmýþtýr. Protokolde yer almayan veya uygulama sürecinde ortaya çýkabilecek konularda karþýlýklý yazýlý mutabakat saðlamak kaydýyla bu protokol e ek madde ilavesi yapýlabilir. PROTOKOLÜN SÜRESÝ, SONA ERDÝRÝLMESÝ ve FESHÝ Madde 11 - Ýþ bu protokol 1 yýl süreyle geçerlidir. Taraflardan her hangi biri 3 ay önce haber vermek kaydýyla protokolün sona erdirilmesini talep edebilirler. Bu talebe binaen iþ bu protokol, talebi takip eden 3 ay sonra yürürlükten kalkar. Protokolün sona erdirilmesi talebi olmamasý halinde, protokol imza tarihi itibariyle her yýl kendiliðinden yenilenir. Ancak, Bakanlýk herhangi bir gerekçe göstermeden iþ bu protokolü istediði zaman fesh ederek yetkilendirmeyi iptal edebilir. Protokolün Bakanlýkça feshi veya 3 ay önceden haber vermek kaydýyla sona erdirilmesi durumunda ZMO tarafýndan herhangi bir tazminat talep edilmez. Protokolün sona erdirilmesi veya feshi durumunda ZMO tarafýndan verilen Mühendis Yetki Belgeleri vize süreleri sonuna kadar geçerli olacaktýr. YÜRÜRLÜK Madde 12 - Ýþbu Protokol imzalandýðý tarihten itibaren yürürlüðe girer. Ýþ bu protokol 19/04/2006 tarihinde 4 nüsha olarak tanzim edilerek imzalanmýþtýr. Mesut GÜLCÜLER Sanayi Genel Müdür V. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 37

9 38 Bilindiði üzere ODA'mýz geçen yýl 10 ve 24 Haziran tarihlerinde, Ziraat Fakülteleri Tarým Makinalarý Bölümü temsilcileri ve bazý kuruluþlar ile iki ayrý toplantý yaparak, ziraat mühendislerinin tarýmla ilgili makinelerin projelendirilmesinde yetki sahibi olmalarýný saðlayan Araçlarýn Ýmal, Tadil, Montajý (AÝTM) Yönetmeliði'ndeki deðiþiklik doðrultusunda yapýlmasý gereken eðitim programlarýný deðerlendirmiþti. Bu toplantýlara, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, ODA'mýz Ýzmir Þubesi Baþkaný ve Ege Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kamil OKYAY SINDIR, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdem AYKAS, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet SARAL, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alaettin SABANCI, Uludað Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ali VARDAR, Kahramanmaraþ Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk ARSLAN, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aziz ÖZMERZÝ, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý TÜGEM'den Haluk EMÝROÐLU, Tarým Sigortalarý Vakfý'ndan Dr. Apti YALTIRIK, Serdar ÖZCAN, Sait Beyhan ÇINGI, Makine Mühendisleri Odasý'ndan Cenk A. LÝÞESÝVDÝN ve Türk Traktör'den Pýnar BALKANOÐLU katýlmýþtý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile konuyla ilgili Protokolün imzalanmasýnýn ardýndan, 22 Haziran 2006 Perþembe günü ODA'mýzda bir toplantý daha yapýldý. Toplantýya, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, Ýzmir Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'ndan Hidayet COÞKUN ve Salih ÖZCAN, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alaettin SABANCI ve Dr. Apti YALTIRIK katýldý. Toplantýda, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Tarým Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði uyarýnca, "Yetkili Kurul" ve "Eðitim ve Sýnav Komisyonu" oluþturuldu. Yetkili Kurul, tarým alet ve makineleri projelendirme, imalat ve denetimi alanýnda, Yönetmeliðin uygulanmasý ile ilgili düzenlemeler hakkýnda ODA Yönetim Kurulu'na görüþ ve öneriler sunmak, düzenlenecek eðitimleri programlamak, sýnav sonuçlarýný deðerlendirmek ve yetki belgesi alanlarý denetlemek ile görevli olacak. Yetki belgesine sahip en az üç kiþiden oluþan Eðitim ve Sýnav Komisyonu da, kurslarýn verilmesi, sýnav sorularýnýn belirlenmesi, sýnavýn hazýrlanmasý, gerçekleþtirilmesi ve deðerlendirilmesi görevlerini yerine getirecek. Söz konusu kurullarýn üyeleri þöyle: YETKÝLÝ KURUL: ZMO Temsilcisi, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Temsilcisi, Prof. Dr. Alaettin SABANCI, Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Dr. Apti YALTIRIK, Ersin Veli VULKAN. EÐÝTÝM VE SINAV KOMÝSYONU: Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN, Hasan SÝLLELÝ Toplantýda kesinleþtirilen Tarým Alet ve Makinalarý Eðitimi programý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdürlüðü'ne bildirildi. Buna göre eðitim programý, 6-10 Kasým 2006 tarihlerinde Ýzmir, Kasým 2006 tarihlerinde Adana ve 4-8 Aralýk 2006 tarihlerinde Ankara'da; Ege, Çukurova ve Ankara Üniversiteleri Ziraat Fakülteleriyle iþbirliði içinde gerçekleþtirilecek. TARIM ALET VE MAKÝNALARI PROJELENDÝRME EÐÝTÝM PROGRAMI I. GÜN Açýlýþ Konuþmalarý Gökhan GÜNAYDIN - ZMO Sanayi ve Ticaret Bakanlýk Temsilcisi 09:00-10:00 EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN SAAT Oda tanýtým, Ýlgili mevzuat Gökhan GÜNAYDIN - ZMO 10:00-10:45 Meslek etiði Prof. Dr. Ediz ULUSOY - E.Ü.Z.F 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Ýþ ve Makina Güvenliði Prof. Dr. Ali ihsan ACAR - A.Ü.Z.F. 13:00-13:45 Karayollarý Trafik Kanunu, ilgili mevzuat Dr. Apti YALTIRIK - ZMO 14:00-14:45 AÝTM Yönetmeliði ve ilgili AB mevzuatý Sanayi ve Ticaret Bakanlýk Temsilcisi 15:00-15:45 AÝTM Yönetmeliði ve ilgili AB mevzuatý Sanayi ve Ticaret Bakanlýk Temsilcisi 16:00-16:45 II. GÜN EÐÝTÝM KONUSU EÐÝTMEN SAAT AÝTM Yönetmeliði ve ilgili AB mevzuatý Prof. Dr. Ercan TEZER - OSD- Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR - E.Ü.Z.F 10:00-10:45 AÝTM Yönetmeliði ve ilgili AB mevzuatý Prof. Dr. Ercan TEZER - OSD-Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR - E.Ü.Z.F 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Tarým ve orman traktörleri ile ilgili yönetmelikler Prof. Dr. Alaettin SABANCI - Ç.Ü.Z.F-Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 13:00-13:45 Tarým ve orman traktörleri ile ilgili yönetmelikler Prof. Dr. Alaettin SABANCI - Ç.Ü.Z.F-Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 14:00-14:45 Tarým ve orman traktörleri ile ilgili yönetmelikler Prof. Dr. Alaettin SABANCI - Ç.Ü.Z.F-Dr. Hasan SÝLLELÝ- A.Ü.Z.F 15:00-15:45 Tarým ve orman traktörleri ile ilgili yönetmelikler Prof. Dr. Alaettin SABANCI - Ç.Ü.Z.F-Dr. Hasan SÝLLELÝ- A.Ü.Z.F 16:00-16:45 III. GÜN Eðitim Konusu Eðitmen SAAT Tarým ve orman römorklarý Prof. Dr. Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Prof. Dr. Cengiz AKDENÝZ - E.Ü.Z.F 10:00-10:45 Tarým ve orman römorklarý Prof. Dr. Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Prof. Dr. Cengiz AKDENÝZ - E.Ü.Z.F 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Tarým makinalarý Prof. Dr. Ýsmet ÖNAL - E.Ü.Z.F.-Prof. Dr. Emin GÜZEL - Ç.Ü.Z.F-Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK - A.Ü.Z.F 13:00-13:45 Tarým makinalarý Prof. Dr. Ýsmet ÖNAL - E.Ü.Z.F.-Prof. Dr. Emin GÜZEL - Ç.Ü.Z.F-Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK - A.Ü.Z.F 14:00-14:45 Tarým makinalarý Prof. Dr. Ýsmet ÖNAL - E.Ü.Z.F.-Prof. Dr. Emin GÜZEL - Ç.Ü.Z.F-Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK - A.Ü.Z.F 15:00-15:45 Tarým makinalarý Prof. Dr. Ýsmet ÖNAL - E.Ü.Z.F.-Prof. Dr. Emin GÜZEL - Ç.Ü.Z.F-Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK - A.Ü.Z.F 16:00-16:45 IV. GÜN Eðitim Konusu Eðitmen SAAT Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Traktör Kabini) Yard. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU - E.Ü.Z.F Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 10:00-10:45 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Traktör Kabini) Yard. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU - E.Ü.Z.F Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Traktör Kabini) Yard. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU - E.Ü.Z.F 13:00-13:45 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Römork) Prof. Dr.Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 14:00-14:45 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Römork) Prof. Dr.Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 15:00-15:45 Proje hazýrlama esaslarý, örnek proje çalýþmasý (Römork) Prof. Dr.Erdem AYKAS - E.Ü.Z.F - Dr. Hasan SÝLLELÝ - A.Ü.Z.F 16:00-16:45 V. GÜN TARIM ALET VE MAKÝNALARI PROJELENDÝRME EÐÝTÝMÝ Eðitim Konusu Eðitmen SAAT Sektör Tanýtýmý (Traktör) 10:00-10:45 Sektör Tanýtýmý (Römork) 11:00-11:45 Öðle Yemeði 11:45-13:00 Sýnav 13:00-13:45 Sýnav 14:00-14:45 Sýnav 15:00-15:45 Sýnav 16:00-16:45

10 EUREPGAP EÐÝTÝMLERÝ EUREPGAP'A ÜYE OLDUK ODA'mýz, çevreye, tüketiciye saygýlý tarým modelleri kurulmasý amacýný taþýyan EUREPGAP Sistemi'ne akreditasyon iþlemini onaylatmýþ ve kurumsal üyeliðini saðlamýþtýr. ODA'mýzýn logosu Food Plus organizasyonunun; emtype=associate&countryid=0&continentid=0 Ýnternet adresinde yayýmlanmaya baþlamýþtýr. Bu baðlamda ODA'mýz akredite kimliði ile EUREPGAP eðitimlerini hýzla sürdürmektedir. EUREPGAP MEYVE VE SEBZE GENEL EÐÝTÝMÝ PROGRAMI 1. GÜN 9:00 : TANIÞMA, ZMO, MÝEM, VE EÐÝTMENÝN TANITIMI. EÐÝTÝMÝN AMAÇ VE HEDEFÝNÝN ANLATILMASI. 9:30 : EUROPGAP GENEL TANITIMI 10:15 10:30 : ARA 10:30 12:00 : KYS VE HACCP ANLATIMI 12:00 13:00 : YEMEK ARASI 13:00 14:00 : EUREPGAP GENEL YÖNETMELÝÐÝ 14:00 14:15 : ARA 14:15 15:15 : EUREPGAP GENEL YÖNETMELÝÐÝ DEVAM 15:15 15:30 : ARA 15:30 17:00 : EUREPGAP GENEL YÖNETMELÝÐÝ DEVAM 2. GÜN 9:00 9:45 :EUREPGAP GENEL YÖNETMELÝÐÝ DEVAM 9:45 10:00 : ARA 10: : EUREPGAP KONTROL NOKTALARI 10:45 11:00 : ARA 11:00 12:00 : EUREPGAP KONTROL NOKTALARI VE UYGUNLUK KRÝTERLERÝ 12:00 13:00 : YEMEK ARASI 13:00 14:00 : YURT ÝÇÝ, YURT DIÞI EUROPGAP UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER ( RESÝM VE SLAYTLARLA ) 14:00 14:15 : ARA 14:15 15:00 : ÝLGÝLÝ YASAL MEVZUATIMIZ, KANUN VE YÖNETMELÝKLER 15:00 15:15 : ARA 15:15 15:30 : EÐÝTÝM DEÐERLENDÝRÝLMESÝNE YÖNELÝK ANKET 15:30 16:30 : SINAV 17:30 : SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SERTÝFÝKA VERÝLMESÝ MART-HAZÝRAN DÖNEMÝ EUREPGAP EÐÝTÝMLERÝ (257 kiþi) MART AYDIN CEM POLATLI SERHAT ÖZACAR SEMRÝN ÇERÇÝ ARZU ALÞAHÝN MUSTAFA GEZÝCÝ ÝNAN KAYA UÐUR ER GÖNÜL MEHMET MUTLU HACER SÜMER ÖMER ÇINAR ERÇÝN ÇETÝN MUSTAFA ÇETÝN SOYKAN OKAN ZAFER ÖNCÜLER HATÝCE DURAN TUÐCE UYGAÇ ARZU SEVÝM ENGÝN GÖKMEN ÖZGE ANAÇ SÝNEM AÇI PEHLÝVAN EMRAH RÜÞTÜ ERKOÇ FETHÝ ÇÝFTÇÝ EMRE ATÝK SÜHEYL ÖZCAN HAMZA BAYTAÞ BÜNYAMÝN ÇETÝN ADEM HALAT ÖZLEM ÖZERGÝN ESRA ÝLHAN NURDAN TURAN MUSTAFA ULAÞ AKÇAAL SÝBEL TUTMUÞ ZEYNEP SARIHAN EVRÝM ERKEN MAYIS ANTALYA ÝSMET BUYRUKÇU MEHMET AKBABA SEZER MAKSUT AL ÝFFET YURTSEVER ÞAHAP AYAR ÖZGÜR KÜÇÜKSARI ONUR UZUNKAYA RIZA CÜCE ÞÜKRAN KEÇELÝ SEZGÝN KAPLAN NAZLI OGUZ DERYA SAYAN YUNUS NALCI MÜNEVVER GÖÇMEN DEVRÝM YARAÞ LEYLA AYAR YUSUF KAPLAN AYDIN AKDAÐ OSMAN KÜSTÜR RAMAZAN DURANAL MEHMET DURAN NAZAN PARLAYÜKSEL ÝSMAÝL GÜRSES NEVÝN AKDENÝZ MEHMET BAYRAK ÖZGÜR AKINAY BASRÝ YILMAZ HAYATÝ KALAYCI HAFÝZE ÜNVER H.NURCAN ÖZDEMÝR Y.EMRAH YILDIZTEKÝN AHMET DALOÐLU MAYIS ANTALYA ORHAN CEMAL KURT HÜSEYÝN ÇETÝNKAYA SERAP ÇETÝNKAYA BOLAT UÐUR ÜNLÜ FETHULLAH KURAL AHMET ELLÝ BAYRAM GÜLDOÐAN ABDULLAH ATEÞ ÖZCAN ÇETÝNKAYA KORKMAZ CAN ÞENOL SALÝM YARBAÞ ABDULLAH DEÐERLÝ VOLKAN TATANOÐLU NURETTÝN KILIÇARSLAN NEBÝ YENER YAÞAR AKBAÞ NERÝMAN KURT RAMAZAN DEMÝRBÝLEK EYYÜP YAÐCI SÝBEL ÖZEN F.ÖNCÜ CEYLAN SERKAN ÞÝMÞEK GÖKÇEN GÜVEN SELMA DEMÝR ERKAN SATIR MEHMET DERÝN ASUMAN ÝNCE DERYA KUM NAZÝKE GÖNCÜ MUSTAFA ERKAN GÖKSEL KORTEL GÜNEY H.BALOÐLU MAYIS MUÐLA ULUHAN KORKUT VELÝ ÇELÝK MURAT DEMÝRHAN YÜCEL YILDIRIM ÖZKAN ÜNAL OSMAN EBRÝÞÝM ÜSTÜN GÖNEN YUSUF ABAKAYA AYÇÝM KAYADÝBÝ SAFÝNAZ BALCI FATMA TOSUN BERKAN CEYLAN MEHMET AGA ATEÞ VELÝ ÜZER TURAN BULUT ADEM CÝÐERCÝ SAYLAN GÜLTEKÝN ENGÝN YANAR 3-4 HAZÝRAN BURSA ÝRFAN ARSLAN HANÝFE TÜRE BÝRSEN ARMAN KAMÝL AY ALÝ ÝHSAN NURAL HALÝT ÖZKAN KIRAÇ DOÐAN KUÞÇU AHMET CAN BAL ERDAL ÇAKICI ÖMER DEMÝRBULAT YADÝGAR BÝRSEN SU SARIBAL FÝKRET SARIBAL HAKAN KILIÇASLAN SABÝRE KÜÇÜK ORHAN SARIBAL DURSUN ASLAN ÝHSAN BÜYÜK HALUK KARAEFE HAKAN ARABACI ÖZKAN AKIN GÖKHAN BÜNYAMÝN SEVÝNDÝK YURDANUR REÝSOÐLU OSMAN TUTKA HALÝL DEMÝR SABÝHA ÜSTÜN HAZÝRAN ADANA TURGAY KESTANEYAPRAÐI ALPASLAN KARA LEVENT AKDENÝZ ÝLKAY ARÝF ARINCI MEHMET ARUK HAKKI KÖSE BAHRÝ ALTINYÜZÜK EYÜP ÖZTÜRK ERDOÐAN DELÝVELÝ CELAL ÖZÞAHÝN BARIÞ KURTARAN EMÝNE DÝLEK GÖRGÜN BEDRÝYE HERGÜNER NAZIM AYDÖNER ÇAÐRI ÇORAK CÜNEYT KÖSEOÐLU YILMAZ AYAZ SEMA BOYACI GÖKHAN SARIASLAN MEHLÝKA ÖZGÖREN SEMRA KÜÇÜKGÖDE SÝNAN KARLIOÐLU SEBÜLENT YETER ÞAHÝN YETER FATÝH BALLIOÐLU BURAK GÖZET ADANA: Haziran ve Haziran 2006 tarihleri arasýnda EUREPGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi yapýlarak, kursiyerlere sertifikalarý verildi. ANTALYA: Mayýs, Mayýs ve Haziran 2006 tarihlerinde üç ayrý EUREPGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi düzenlenerek, katýlýmcýlara törenle sertifikalarý sunuldu. AYDIN: Mart 2006'da da 34 kursiyerin katýlýmýyla EUREPGAP eðitim semineri düzenlendi. Seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi. BURSA: 3-4 Haziran 2006 tarihlerinde, EUREPGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi düzenlendi. Eðitimin ardýndan kursiyerler sertifikalarýný aldýlar. MUÐLA: Mayýs 2006 tarihlerinde EUREPGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi yapýlarak, katýlýmcýlara törenle sertifikalarý verildi. HATÝCE ASLI ALTAN HÜSEYÝN ASLAN HÜSEYÝN DOÐRU KADÝR HOPUR YELDA KALKAN SENEM GÖK MUSTAFA KUTLU SEÇÝL ATBÝN AYDOÐDU FUNDA AYDIN OZAN UÐUR NOYANER VEYÝS ÖNDAÞ FATMA YILDIRIM ÝBRAHÝM GÜRKAN ULUÐ ZEYNEP AVCI MURAT SARILI ONUR TURGUT FERÝT ULUDAÐ ÜNSAL ÞENGÜLEROÐLU CAFER KOCA BARBAROS HAYRETTÝN GÜLER SAVAÞ ARABACI MEHMET ZÝYADE HAZÝRAN ANTALYA ABDURRAHMAN GÜZEL HASAN MUSTAFA AYDIN NADÝR ÖZTÜRK EMÝNE CÖNK ÜMMÜ AKSOY ZAFER ÇÝFTÇÝ ERKAN AKGÜN MELEK ÞANLI HÜSEYÝN ÇETÝN MEHMET ALÝ DURMUÞ YUSUF ÖZDEMÝR SERDA ÇETÝN OLGUN GÜÇÝN HÜSEYÝN GÜN ÖZGÜR MURAT KESER SEHER ERKEK KADÝR ÖZKAN ERGÜNER SARITAÞ ZÜHAL ÖZERCAN NAÝL BOSTAN BETÜL ÖZ TAYLAK ABDULLAH AYDOÐAN HAKAN ERGÜL SEMÝH ESKÝLER MEHMET MUTLUER OSMAN AYDIN HASAN DEMÝRKAPLAN ÝSMAÝL ÖZGÜR AYDOÐAN ADNAN KARATAÞ ÞAHÝN BÝÇEN HASAN BAYSAL GÖKSEL EKÝCÝ HAZÝRAN ADANA KUBÝLAY AKÇALI HAKAN YALÇIN AHMET GÜLDÜR ENDER YEÞÝL ZELÝHA MERAL MELDA ULUÇ FERDA PAKSOY MÜJDE EKÝZ ÝLKÝN YILMAZ SELÝM BAYKUT TÜMAY ÇÝNCANER SÜLEYMAN SERTLÝ HAÞÝM ARLIER CEVDET ÖZKAN AHMET ÇAÐRI KOCA CELAL ORHAN NÝYAZÝ KARA FERÝDE ÖZBAÐ MUSTAFA ÞEVÝK MEHMET TÜRKER MURAT TÝNÝZ SADIK KESKÝN MAHMUT COÞKUNTUNCEL GÜLLÜ MÝNÝSKER SERDAR GÖNENÇ ABDULLAH DOÐAN BEDRÝ ARSLAN MUSTAFA KARABACI KAMURAN ÖZKÖK AYÞE YILMAZ 39

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İSTANBUL ANADOLU TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULLAH MEŞECİ 2 AKIN KIŞLA 3 ALİYE ELİF ÖZDEMİR 4 ARİF ÖMER 5 AŞKIM FİLİZ KARSLI 6 ATİLLA AKAT 7 AYFER

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor.

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor. KETEM kansere savaþ açtý Eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM ) 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý' etkinlikleri kapsamýnda eðitim faaliyetlerinü

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı