IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8"

Transkript

1 IST A NBUL TICARET ODASI IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

2 ~.

3 İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler II. Mali Konular II. İkinci Beş Yıllık Planın Hazırlanması ile ilgili çalışmalar IV. Kültür Faaliyetleri V. Perwnel Rejimi Reformu VI. Diğer Genel Meseleler VII İş Programında yer alan fakat halen bir sonuca bağlanaınıyan konular hakkında bilgi VIII. Günlük Mutad Faaliyetler İKiNCi BÖLÜM 1968 YILI İŞ PROGRAMI A. Giriş ve Uygulama Prensipleri B İş Programımızın Ana Hatları üçüncü BÖLÜM 1968 YILI BÜTÇESi 1. Gelir ler Giderler YILI BüTÇE TALİMATI Odamızın 1968 Yılı Kadrosu (Ek. 2) Yılı Kırtasiye satın alma planı tahmini fiat listesi (Ek. 3) Yılı Basılı Evrak işleri Planı tahmirni fiat listesi (Ek. 4) Yılı Oda müstahdemlerinin giyim ihtiyaçlan fiat listesi (Ek. 5) Yılı Demirbaş satın alma planı tahmini fiat listesi (Ek. 6) GELİR VE GİDER BüTÇESi TABLOLAR!.

4 BİRİNCİ BÖLüM 1967 YILI FAALiYETLERİNiN GENEL OÖRÜNÜŞti Odamızın 1967,Yılı faaliyetleri, daha önceki yıllarda da olduğu gibi, bir yandan ilgili mevzuat hüküınlerini, diğer taraftan da, iktisadi' ve ticari hayatın icaplarını gözönünde bulundurmak su:ı:etiyle yürütülmüş ve ayrıca, Meclisin karar ve temennileri de i ş lerin icıras nda önemle ı ı azarı itibare alınmıştır. Bilindiği gibi, Oda Meclisinin sayın üyelerine, her faaliyet devresinde, muntazam fasılalarla, işler hakkında yazılı ve sözlü maruzatta bulunulmaktadır. Yı l sonu itibar:yle takd:m olunan işbu raporda ise, 1967 yılı faaliyetleri bir bütün olarak geııel bir perspektif içinde izah edilmiştir. I - DIŞ TiCARETE İLiŞK i N MESEI... ELER : 1967 yılı zarfında, dış ticarete ilişkin me~eleler iki ayrı yönden önemle ele alınmıştır. Bunlardan birincisi dış ticaret politikası ile ilgili uzun vadeli genel meseleler, diğeri de rejim ve tatbikatla ilgili kısa vadede çözüm yolu 'bekleyen problemlerdir. A. D ı ş Ticaret Po li tikas ı ile ilgili Görüş ve Teşebbüsleriınj z : Dış ticaret politikası ile ilgili çeşitli teşebbüslerimiz~ hakim olan görüşlerimizi şöylece ifade edebiliriz :. 1) Prensipler Hakkındaki Temel Görüşlerimiz : ; Diş ticaret politikası ile ilgili uzun vadeli rrieseleler, mensubu bulunduğumuz Batı camiasının rejim ve usullerine mümkün mertebe yaklaşmak yönünden ve bilhassa A vru!;')a Ekonomik Topluluğ una iştirakimizin ortaya koyduğu meseleler açı ~oında ıı incelenmi tir. Bu arada, beynelmijel teşekküllere karşı an laşmalar la yüklendiğimiz vecibelerin yer:ine getirilmesi incelemelerimizde önemle nazarı itibara alııımış : ır. Ayrıca, ekonomimizin, Ortak Pazar içinde geçirmesi gereken istihale ve bünye değişikliğinin muhtelif sektörlerdeki tesirleri de ehemmiyetle gözönünde bulunduru lmuştur. Ayrıca, sanayiimizin ortak pazar içinde rekabet gücü kazanması ve hayatiyetini devam ettirebilmesi içiıı, bilhassa. mali bünye, -6-

5 kuruluş yeri_ ve cesam.eti, prodüktivite meseleleri, yatırımların teşviki konuları üzerinde, çeşitli çal:şma sahalarında önemle durulmuştur. Dış ticaret politikamızın uzun vadeli meseleleri olarak, dış ticaretimizin serbestleştirilmesi ve Türk parasmın konvertibilitesi üzerinde de durulmuş, tediye bilançosunun denkleştirilmesi ve ekonominin gelişme temposu bakımından dış yardım ve kredilere tabiiyetin en kısa zamanda asgari haclde indirilmesi gerektiği görüşüııden hareket edilmiştir. Bu görüşlerin makes bulması için spesifik olarak yapılan teşebbüslerin tümünü işbu raporun dar sıııırları içine sığdırmak mümkün değildir. Ancak, şu kadarı söylenebilir ki, dış ticaretle ilgili her toplantıda, dış ticaret politikası ile ilgili olarak reeımi makamlara intikal ettirilen her raporda bu görüşler def'atle ifade ve izah olunmuştur. Özellikle kotaların ve Kalkınma Planının hazırlanmasına ilişkin toplantılarda bu görüşlerimiz, yıllardan beri olduğu gibi, 1967 yılmda da ifade ve müdafaa edilmiştir. 2) İhracatın geliştirilmesi ile ilgili görüş ve teşebbüsler : Dış ticarete ilişkin meseleler arasında ihracatın geliştirilmesine taalluk edenler 1967 yılı faaliyetlerinde özel bir önem kazanmıştır. Esasen, ihracaat konusunun, son yıllarda gittikçe artan bir tempo içinde Oda faaliyetleri arasında yer aldığı bilinen bir keyfiyettir. Nitekim, ihracat rejimi, ihracatın arttırılması ve serbestleştirilmesi, ihracat personelinin eğitimi gibi konularda araştırmalar, o:eminerler yapılmış, ilgili resmi merciiere sunulmak üzere raporlar hazırlanmıştır. Bu arada: - İhracat rejimi, ihr2.catın serbestleştirilmesi, - Lisans ve tescil usulünün asgari hadde indirilmesi, İhracata müdahale eden teşkilatın ve bu arada bilhassa ihracatçı birliklerinin kaldırılması, - İhracatçıya formalite ve mali mükellefiyetler bakım ndan yük tahmil edilmemesi, İhracat kazançlarının vergiden muafiyeti, - İhracatta vergi iadesinin ıslahı ile daha kolay ve mües:;ü bir şek;lde işler hale getirilmesi, İhracatta yabancı sermayenin prefinansman ve maliyetine ihraç şeklinde göstermekte olduğu faaliyetin yerli tüccar ve sermaye aleyhine olan kısımlarının düzeltilmesi ve yerli sermaye ve ihracatçıya eşit şartlar altında faaliyette bulunma imkanının sağlanması, - Kambiyo rejiminde ihracatçıyı sıkan takyidatm azaltılması ve hatta tamamen kaldırılması. ~7

6 - An'anevi ihraç mallanmızın dış pazarlarının daha iyi araştırılması suretiyle bu malların ihraemın arttırılması. - Yeni ihraç mallarımızın dış piyasalara taııı:tılması, - Sanayi mamullerinin ihracı ve bu maksatla icabında bir sübvansiyon sisteminin tatbiki, - İhracata yönelmiş sanayi ve zirai faaliyetlere ait girdilerin-inputucuzlatılarak, maliyetlerinin düşürülmesi, - Hükümetçe tatbik edilen zirai mahsul destek fiyatı konusunun ihracatı zorlaştırmayacak bi'r suples dahilinde :yürütülmesi ve as~ gari fiyat tatbikatmdan mümkün mertebe s;:ırfınazar edilerek iç ve dış fiyatların, tamamile arz ve talep, fiyat ve. rekabet müesseseleri tahtında teşekkülüne imkan verilmesi, - Ziırai istihsalin ı.:zwı vadeli meselelerini incelernek maksadile milli komiteler kurulması, gibi çok veçheli meseleler bazan münferiden bazan ge:nel bir şekilde alınmış ve Odamızın yapıcı ve mü :ıpet, memleket menfaatlerini herşey den üstün tutan teklifleri ilgili mercilere ulaştırılmışt ~ r. Memleketimizin ekonomik gelişme ve istikrarı bakımından hayati bir önem arzeden ihracatın geliştirilmesi konusu üzerindeki çalışma ve teşebbüslere bundan sonr~ da ehemmiyetle devam edil ıecektir. B. Rejim ile ilgili tatbikata müteallik meseleler : Dış ticarete ilişkin meseleler arasında, tatbikata taalluk edenlerinin de ticaret sektörü için ne büyük bir önem taşıdığı her türlü izahtan varestedir. Aşağıdaki paragraflarda, bu çal şmalar hakkında gerekli bilgiler arzolunmuştur. 1tşmalar: 1) ithal Kolalarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili ça- Odamız bakımından birinci derecede önem arzeden tatbikat meselelerinin ba şında, hiç şüphesiz ithal kotalarının hazırlanması ve uygulanması He ilgili meseleler gelmektedir. Kotaların ha:~ırlanmasında takip edilen prosedür şudur : Ko taların neşrinin mutad olduğu tarihten 3 ay evvel, Odalar Birl i ği bütün ticaret ve sanayi odalarma bir tamim göndererek, kotalar ve ithalat yönetmeliğ.i, AİD Yönetmeliği hakkındaki teklifierin tespit ~ edilmeuini tster. Bu tamim üzerine Odamız. İthalat rejjimi ve. ithal listeleri hakkında tekliflerinin bildirilmesini, gündelik gazeteler ve Odamız Gazetesi ile ilan etmek suretiyle üyelerine duyurur. Kendilerine 15 günden. az olmamak üzere bir. müddet bırakıılır. Rejimden şikayeti olan, ithal listeleri ile ilgili teklifi bulunan ithalatçıların., bu tekliflerinin her zaman - 8- ele

7 hazır olması gerektiği düşünülürse, işbu (15) günlük sürenin yeterli olduğunu kabul etmek lazımdır. Üyelerimizin tekliflerinin tesbitine kadar geçen zaman zarfında ve esasen daimi olarak çalışma halinde bulunan Odamız idari servisleri ele, konu hakkındaki tekliflerini bir taraftan hazırlar. Ayrıca biir tamim ile Meslek Komitelerimiz üyelerinden teklif ve şikayetlerinin bildirumesi istenir. Bu suretle bir taraftan idari servıslerce, diğer taraftan üyelerimizce talep edilen husı.:.slar derlenerek, ithalat rejimi ve listeleri hakkındaki bütün teklifler, bu maksatla kurulmuş olan Dış Ticaret İthalat Komisyonu tarafından yegan yegan incelenir ve Komisyonun görüş ve teklifleri haz~rlaııır. Bu hazırlıklarda üyelerimizin menfaati ve rejimde kolaylık sağlanması gözönünde bulundurulur Komi:oyon çalışmalarında, lüzumu halinde müracaat sahibi de hazır bulundurularak, teklifinin gerekçesi dinlenir. Komisyon çalışmaları sonunda kabul edilen teklifler ile reddedilen teklifler bir arada Yönetim Kuruluna sevkedilir ve Kuruldan çıkan karara göre işlem yap:larak, rejim ve ithal listeleri hakkındaki Odamız teklifleri Odalar Birliğine gönderilir. Birlikçe : muhtelif Odaların rejim hakkındaki tekliflerinin telif! ve özel sektör adına Ticaret Bakanlığına tek bir rapor ve görüş sunulması maksadile bir toplantı yapılır. Sadece (16) Odanın temsilcilerinin katıldığı bu toplantılara, verilen kontenjan dahilinde bir tacir ve idareci kadro~u ile iştirak edilerek, üyelerimizin menfaatleriııin korunmasına c,~alışılır. Anayasamızın benimsediği karma ekonomi düzeninin özel teşebbüc-ün hakim rol oynadığı bir serbest piyasa ve rekabet düzeni olduğuna, rekabetin, sihirli ve tanzirnci tesirlerine inanıyoruz. Bu sebeple, Oda olarak, sanayi vesair gerekçelerle kotalar ve ithal listelerinden herhangi bir malın çıkarılmas-na lıkbir zaman taraftar olunmamıştır. Odamız, rekabetin teessüs etmediği bir piyasada ithalatın yasaklanmasının, müstehlikin ve piyasanın istismarına yol açtığını daima belirtmiş, başta Odalar Birliği olmak üzere bütün reemi mercileri ve bakanlıkları zamanında ikaz etmiştir. Alenilik, rekabet ve eşitlik şartları altında işieyecek bir ithalat düzeninin faydaları, yalnız Odalar Birliği seviyesinde yapılan toplantı Jarda değil, bakanlıklar arası to~ılantılarda da dile getirilmiştir. Zira, Odalar Birliğinden sonra toplantılar, ligili bakanlıkların iştirakiyle Ticaret Bakanlığında yapılaıı toplantılar halinde devam etmekte ve her iştirak eden resmi teşekkül ve bakanlık. ke!ldi tekliflerini ortaya atarak müzakere ve münakaşa konusu yapmaktadır. Bu vesile ile Ticaret Bakanlığındaki çalışmalara özel sektör adına tek bir görüş ve raporla gidildiğini hatırlatmak isteriz. Bu suretle, özel sektör adına Odalar Birliği tarafından ve diğer teşekküller tarafından yapılmış tekliflerden kabule mazhar olanlar, Odalar -9-

8 Birliği, Maliye, Sar:ayi, Gümr.ük ve Tekel, Ticaret Bakanlığı ile Merkez Bankası temsilcilerinden müteşekkil bir redaksiyon komitesi taraf:nçian kaleme alındıktan sonra, iktisadi kurula ~.evkedilmekt e ve rejim ve listelerde yapılacak değiş~klikler hakkında iktisadi kurulc:a yapılan son tadilattan sonra. rejim ve listeler Bakanlar Kuruluna sevkedilmekte ve bir kararname ile yürürlüğe konmaktadır. Buraya kadar özetlenen çalışmaların, redaksiyon komitesiı~e kadar olan safhasına. Odalar Birliği ile birlikte Odamız da katılmakta ve İktisadi Kurul safhasına ka.dar olan teknik çalı maları yakından izlemektedir. İktisadi Kurul ve Bakanlar kuruluna ne Odamız ı.n. ne de Odalar birliğinin iştirakı şüphesiz mümkün değ i ldir. İşte. tacirlerimizin ş!kayet konusu olan rejimre ve listelerle ilgili tekliflerimiz, büyük kısmı itibariyle bu son iki safhada reddedilebilmertedir. Birinci kotadan wn kotaya kadar, rejimin geçirdliğ:i safhalar ve tah~iitçi ve yasakçı bir ithalat rejimi ve listeleri içinde, ithaltçılarımıza bazı kolaylıklar sağlanabilmişse bu, Odamız n yılınayan gayretleri ve teşebbüsleri sonunda olmuştur. Memleket ve müstehlik menfaatleri yanında olan Odamız, şartlar ne kadar aleyhte olursa olsun, doğru bildiği yolda faaliyetlerine devam edecektir. 2) Anlaşmalı memleketler rejimi ije ilgili faaliyf~tler : Başta tütün olmak üzere, ihracında müşkilat çekilen bazı ihraç mallarımızın sürümünün temini maksadile, anlaşmah memleketlerle kliring esası üzerinden ticari ilişkilerimiz devam etmektedir. Serbest döviz sahasına ihracatım : z güçleştik çe, anlaşmalı memleketlerle olan ticaret hacmimizin artma eğilimi gösterdiği bir vakıadır. Bunun sonucu olarak, anlaşmalı memleketler temsilcilikleri, ithalatta eşitliği ve aleniyeti bozan ve bazı kimselere haksız meıııfaatler sağlayan bir takım teşebbüslere girişmektedirler. Bunun önüne geçmek için, geçen yıl Odalar Birliğince, Odamızın da iştirakile hazırlanmış bulunan Anlaşmalı Memleketler ithalat Yönetmeliğinin. bu devre de yürürlüğe konması mümkün olamamı şt r. Ticaret Bakanlığında yapılan 19. Kota. çalışmaları sırasında, OJamJz temsilcileri. anlaşmalı memleketlerle.ticaretiı;ı arzettiği özellik delayıs ile ayrı bir ithalat yönetmeliğine duyulan ihtiyacı belirtmiş ve konu üzerinde çal şılmasını i stemiştir. T.icaret Bakanlığı da anlaşmalı memleketlerden va ki şikayetlerin artması üzer ne ayrı bir yönetmelik fikrini benimsemi ş, bir yandan hazırlanan bir tr.sarı üzerinde muzakerelerde bulunur.ken., diğer taraftan kısa bir süre içir de yürürlüğe koyabilmek amacıyla rejimde yapılması gereken değişiklik hususunda 20. Kota çalışmalarına teklif getirmiştir. Bu ülkelerle yapılan ihracatta fiyatlar : mızıı ı uygunluk ve intibak göstermesi zahiri ve aldatıcı olmaktadır. Burada uygulanan yükşek fi- -10-

9 yatlar, ithal malları fiyatlarının da aynı ve hatta bazen daha fazla yüksek olmasına sebep olmaktadır. Bu itibarla her şeyden önce ihracatımızın bu ülkelere bağlılığını azaltmak gerekmektedir. Kaldı ki, Avrupa Ekonomik Topluluğu içersinde dış ticarette çok taraflılığı ve paramızın konvertibiliteo-ini taahhüt etmiş bir ülke olarak iki taraflılığa ve kliriııge zorlanmamız tecviz edilemez. Filvaki, serbest kaynaklarımızın nisbeten bol olduğu devrelerde anlaşmalı ülkelerle ticaretimiz, gerek hacim ve gerekse nisbet bakımından düşme eğilimi göstermekte, döviz imkanlarımızın zayıfladığı devrelerde i:oe bu ülkelerle ticari ilişkilerimizin dış ticaretimizdeki payı tedricen yükselmektedir. Bu itibarla, ekonomik istikrar politikamıza uygun olarak dış ticaret politikamızın uzun vadeli amaclarına erişebilme yolunda anlaşmalı ulkelerle olan ticaretimizin bü.yük bir kısmı serbest döviz sahasına kaydırılmalidır. Nitekim bütün bu mülahazalarla Odamız, anlaşmalı memleketlerle vaki ticari münasebetlerimizin kliriııgli ödemelerden tedricen serbest dövize kaydınlmasına taraftar olup, bu husustaki görüşünü Odalar Birliğine intikal ettirmiştir yılında bu yoldaki çalışma ve teşebbüslere devam olunacaktır 3) ithal lıistelerinden çıkarılacak maddelerin tayini ile ilgili çalışınalar: Dış ticaret rejimi koııusunda, Odamızın müspet bir faaliyeti de, yerli imalatı sebebiyle ithal listelerinden çıkarılacak maddelere ait taleplerle yapılacak tetkikatın esaslarının bir yönetmelikle belirtilmesinin temini olmuştur. Bu maksatla hazırlanan yönetmelik, Mart ayında Odalar Birliğinde yapılan bir toplantı sonunda kat'i şeklini almış ve yürürlüğe girmiştir. Bundan sonra, dahilde imal ediliyor diye herhangi bir mal sadece bir tek Odanın veya Odalar Birliğinin radoru ve hatta beyanı üzerine ithal listelerinden çıkarılamıyacaktır. İmal edildiği iddia edilen malın imalatcısı, bağlı olduğu Odaya rriuayyen bir formüler doldurmak suretiyle m~iracaat edecek ve gerekli tetkikatın yapılmasını isteyecektir. Keyfiyet, yerli imalatın miktar ve Kalite bakımından kifayeti ve fiyat aç,sıııdan Odalar Birliği, İstanbul Sa PRyi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası ile Odaınız temsilcilerinden kurulu bir daimi Komite tarafından, mühendisler ve iktisatçılar marifetiyle incelettirilecek, icabında yabancı bir laboratuvarda tahlil ve kontrole tevessül edilecek, bilhassa fiyat humsu ehemmiyetle gözönünde bulundurulacakt:r. Kamu sektörünü de böyle bir yönetmeliğe tabi kıldıktan sonra ~anırız ki, bu konuda bugüne kadar devam eden keşmekeşe kısmen bir -ll-

10 ı:;on verilmiş olacak tı r. Yönetmeliğin herşeyi halleden sihirli bir tedbir olmadığı muhakkaktır. Ancak, bu bir başlangıç olup daha müspet teşebbüslere bir hareket noktas ı teşkil edecektir. Sanayi Bakanlığın ın bu konudaki faaliyeti bir disiplin altına a l u;ımadığı takdirde, kotalardaki k ısıtlamalara devam edilmesi ihtimali qliyük ölçüde mevcuttur. Şimdiki halde, gayretlerimizi, Sanayi Baka~1ı ğmm, kotalardan vaki çıkarmalardaki tek taraflı davranışlarını ve hakimiyetini önleme noktasına tevcih etmiş bulunmaktayız. 4) Fuaı Kotası Meselesi : Anlaşmalı memleketlerden vaki şikayetlere benzer ~ik.iyetlerm, fuar kontenjanlarından da vuku bulduğu malumdur. Fuıar kontenjaıllar i, fuar gayesi dışında normal ve keyfi bir ithalat yolu teşkil etmektedir. Fuar kontenjanlar ;nın da İthalat Yönetmeliği esaslan ve prensipleri d~hilinde kullanılması hususunda halen idarece hazırlık ~;alışmaları yapılmaktadır. C. Yeni Bir Dış Ticaret Şubesi Kurulması : Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, d ış ticarete iliş kin konular her geçen gün biraz daha kesafet arzetmekte ve çapraşık bir bir mahiyet kazanmaktadır. Yakın bir tarihe kadar bu alanda bir yandan Etüd ve Araştırma Şube si nin, bir taraftan da Ticaret ve Sanayi Şubelerinin faaliyette bulunduğu malumdur. Njtekim, son zamanlara kadar. Etüd Şubesi özellikle Dış Ticaret Politikası, Dış Ticaret Rejimi ve ithal kotalarının hazırlanmas ı ile ilgili çalışmalar yapm ış, diğer iki Şube ise kotaların tatbikatıyla ilgili işlemlerle meşgul olmuştu r. Memleketimizde D ış Ticaretle mesgul taeirierin büyük bir kısmının Odaınız üye~ i bu lu nduğu da gözönünde bulunduırularak d ş ticarete ilişkin -ça lışmaların müstakil bir şube marifetiyle yürütülmesinin daha rasyonel ve daha verimli ol acağı Yönetim Kurulunca kar~rlaştırıl rılmıştır. Konunun arzettiği vüs'at ve önemle mütenasip b ir şekilde ele alınan ve yürii t.ülen hazırlık çal smalan sonuçlandıldan sonra Yönetim Ku rulu'nun tarih ve 65 sayı lı kararı ile "Dış Ti.caret Şubesi" ad. ı ile yeni bir ünite kurulması kabul edilmiştir. Diğer Şubeler için mevcut iş talimatıarına paralel olarale kurulmuş olan bu yeni şubenin gayesin,i, maksadını. gerçekleştirmek istediği hususları, yetki ve sorumluluğunu. teşkilatın ı v~ iş ak ş ~< icaplarına göre hangi işlerin kimlc=r tarafından nasıl yürütuleceğini açıklayan iş talima tı da kabul olunmuştur. Bu ı:).lretle Şube fiilen!:urulmuş ve faaliyete geçmiştir. D. iktisadi Kalkınma 'fesıisi : Yüksek Meclisini-zin tasvibi ile. Avrupa Ekonomik Topluluğu ve

11 Kalkınma Planı ile ilgili konularda camiamıza yardımcı olacak çalışmaları yapmak üzere, İstanbul Sanayi Odasile müştereken İktisadi Kalkınma Tes isi'nin kurulmuş bulunduğu malumlarıdır. Bu Tesis Muntazaınan gönderdiği bültenlerile çalışmaları hakkında bilgi vermekte ve ayrıca gittikçe sayısı artan neşriyatı ile görevini başarınağa çalışmaktadır. İktisadi Kalkınma Tesisinin camiamıza yararlı faaliyetlerinin devamı ve geliştirilmesi 1968 yılında da önemle takib edilecektir. E. Fuarlar Komitesinin Çalışmaları : Yabancı memleketlerdeki fuarlara şehriınizin ticaret ve sanayi aleminin müştereken katılarak, memleketimizin daha iyi tanıtılması ve ihraç maddelerimizin daha iyi teşhiri maksadile, Odamız :ile İstanbul Sanayi Odasının ve İstanbul Ticaret Bon:asmın müştereken Fuarlar Komitesini kurdukları malumlarıdır. Bu komitenin faaliyetleri üç teşekkülün her ay toplanan müşterek İdare Heyetlerinin murakebesi alt,nda olup, programları, faaliyetleri ve kesin hesapları bu müşterek İdare Heyeti tarafından kontrol edilmektedir yılında Fuarlar Komitesi, Poznan Fuarına yalnız, Brno Fuarına Odalar Birliğinin mali iştirakile, Paris ve Brüksel fuarlarına Odalar Birliği ile müştereken ve Anuga Fuarına Ticaret Bakanlığı ile müştereken katılarak, ihraç maliarım zı tanıtmaya ve ihracatı geliştirme faaliyetine yardımcı olmuştur. Bu fuarların çoğunda teşhir olunan mamuller satılru-ak dövizleni memleketimizde getirilmiş ve ihracatçılarımıza yeni piyasalar açıldığı görülmüştür. F. Konjonktür Raporu : Memleketimizin piyasasının hareketlerini, gelişmeleri, fiyat seviyelerini, iç ve dış piyasaya durumlarını, takip ederek üyelerimize piyasa ve konjonktür hakkında muntazaman bilgi verilmesi faaliyeti 1967 yılında muntazaman devam etmiştir. Piyasa ile ilgili bilgilerin derlenerek bir ilim adamının görüşü ile konjoktür raporu ha1inde Odamız Gazetesinde her ay yayınlandığı malumlarıd-r. Bu raporların taze ve doğru bilgilerle daha geniş görüşler ihtiva edecek şekilde tanzimi için gayretlerimiz devam edecektir. Il - MALİ KONULAR : Planlı Kalkınma dönemine giren her memlekette olduğu gibi, Türkiye'de de, planın finansmanı zarureti, neticede çeşitli mali problem Ierin doğmasına sebebiyet vermekte ve bu meseleler bazan ticaret ve sanayi sektörleri üzerinde çeşitli yönlerden etkili olmaktadır. Mesleki bir amme teşekkülü olan Odamız, kendi yönünden bu meselelerle ilgilenmekte temsili ve istişari fonksiyonlarının tabii bir.icabı olan görevlerini yerine getirrneğe çalışmaktadır. Aşağıda, bu gayretlerden 1967 yılına taallfik edenleri arz ve izah olunmuştur. - 13

12 1) Ortalama Kar Hadleri : Odamız mensubu tacir ve sanayicileri son yıııa:rda en çok meşgul ve hatta izrar eden meselelerden biri, ortalama kar hadleri ile ilgili tatbikat olmuştur. Aslında bir oto-kontrol m.üessesesiııdeı ı başka biır şey olmayan ve beyan edilen gelirin doğruluğunun bir tahkik vasıtası bulunan ortalama kar hadleri sistemi mali teşkilatın gayrı kabili izah tutumları sebebiyle ihdasındaki gayeden tamamen uzaklaşmış ve Gelir Vergisinin temel esprisi ile çelişen bir asgari mükellefiyet haline gelmiştir. ilgilenmiş Odamız, 1967 yılında da meesle ile yakıinen ve ısrarlı bir şekild e olup, bu konudaki gayretlerine halen de deva.m etmektedir. Mevzuattaki aksaklıkların düzeltilmesi yolundaki görüşler Vergi Reform Komisyonuna akrettirilmiş, tatbikattaki çelişmelerin önlenmesi meselesi de önce Defterdar, sonra da Maliye Bakanı seviyesinden hem sözlü ve hem de yazılı bir şekilde takip olunmaktadır. 2) Vergi Reform Komisyonu Ça lışmal ar ı : Maliye Bakanlığı, Odalar Birliği ve Üniversite temsilcileririden terekküp eden Verg.i Reform Komisyonunun uzun bir s:üredenberi, vergi sistemimizin tümü üzerinde çalışmalar yaptığı ve bu çahşmalarında özellikle vergiciliğin bir ekonomik kalkınma aracı olarak kullanılması 'için gerekli vergi teşvik tedbirleri üzerinde durduğu malfıml.arıd1r. Keza, Komisyon vergi kanunlarının tatbikatında ortaya çıkan hak lı şikayetleri giderici tedbirler üzerinde durduğu malfımlarıdır.. Keza, Komisyon vergi kanunlarının tatbikatında ortaya ç ıkan haklı ş i kayetleri giderici tedbirleri de ele almaktadır. Bu arada Odamız mensuplarının ve Oda Meclisinin, Komisyonda görüşülüp ha.l suretine bağlanmasını arzuladığı meseleler de Komisyondaki üyelerimiz vasıtasiyle adı geçen kuruluşa intikal E!ttirilmektedir. Faaliyetine, daha önce tespit ettiği çalışma planına uygun olarak muntazam. bir surette devam eden Komisyonun mesais:inin, mensuplarımızın vergi kanuniarına ilişkiu haklı talep ve şikayetlerinin olumlu birer hal suretine bağlanmasını sağlıyacağına inanıyoruz. Komisyonun re'seıı ve talebimiz üzerine ele aldığı meselelerio izahı işbu raporun hudutlarını aşacağı cihetle bundan sarfınazar edilmiştir. 3) Belediye Gelirleri Kanun Tasa rısı ; Maliye Bakanlığı tarafından hazırlan p 1963 yıtlıııda hakkındaki Odamız görüşü sorulan "Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı" üzerinde,' zamamıtda gayet etraflı bir komisyon çalışman yapılarak sonuçlarının Odalar Birliğine intikal ettirildiği hatırlardadır. Bilahare aynı konuda 1965 yılında İç İşleri Bak anlığı tarafından -14-

13 da bir tasarı hazırlanması üzerine mezkur tasarı ile ilgili çalışmalar yapılarak Odalar Birliğinde tertiplenen toplantıya iştirak edilmişti. Son defa 1966 yılı Aralık ayında Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıya son şeklinin verilmesi ve Büyük Millet Meclisine sevki üzerine Odamızın önayak olmasıyla Odalar Birliğinde bir toplantı tertiplenerek canüa görüşü tespit olunmuş ve Parlamento üyelerine dağıtılmıştır. Bununla da yetinilmiyerek, mezkur tasarının ticaret alemini çok yakından ilgilendiren hükümler ihtiva etmesi dolay siyle, Odamız temsilcilerinin de dahil bulunduğu bir heyet te~kil olunarak Ocak 1967 de B.M.M.'de gerekli temaslar ya~ılmış ve tasanyı inceleyen Geçici Komisyonda görüşlerimizin şifahen izahı talebinde bulunulmuş ve bu talep kabul edilmiştir. Mezkur Komisyon tasarıyı henüz incelemeye başlamamıştır. Konunun hassasiyetle takibine devam olunacaktır. 4) Servet Beyanı Konusundaki Faaliyetler : Servet Beyan: mües:cesesinin arzettiği çeşitli mahzurların üzerillde Odamızın ötedenberi durduğu malumdur. 10 Ekim 1965 genel seçimler.:nden wnra Hükümet programının Mali Politika ile ilgili kısmında "Vergi Usul kanununda bir Oto-kontrol müessesesi olarak ihdas edilmiş olmasına rağmen, ticari mahremiyeti eelbeder bir mahiyet gösteren, psikolojik etkileriyle tatbikine başlanıldığı tarihten bu yana mükellef zümreleri üzerinde geniş çapta huzursuzlukların, endişe ve güvensizlikleriıı husule gelmesine :::ebebiyet vermiş olan Servet Beyanı mües,sesi yerine vergi ziyaını önliyecek müessir ve ilmi tedbirler getirilmesi lilzumuna kaniyiz." denilmekte idi. Bunun üzerine Maliye Bakanl:ğınca Vergi Reform Komisyonundan, programda zikredilen servet beyanı yerine kaim olacak müessir ve ilmi tedleirlerin nelerden ibaret olabileceği ve bunların mahiyeti, tatbik imkanları ve mevzuatımızda ne şekilde yer alabileceği hususunun öncelikle incelenerek sonucunun Bakanlığa gönderilmesi istenmiş ve incelenerek sonucunun Bakanlığa gönder.ilmesi istenmiş ve bünyesinde temsilcilerimizin de yer aldığı Vergi Reform Komisyonu durumu müzakere ederek vardığı sonuçları ve tekliflerini, "Vergi Güvenlik Tedbirleri Hakkında Ön Rapor" başlığ nı taşıyan raporu ile Bakanlığa intikal ettirmişti. Bilahare MaLyc Bakanlığı, Vergi Reform Komisyonu'nun tekliflerini kaale almadan hazırladığı bir tasanda, Servet beyanı müessesesi yerine kaim olmak üzere "Özel Durum Beyanı" adını taşıyan bir beyan usulünün ihdasını öııgörmüş ve tasarıyı B.lVJ.M.'ne sevketmiştir. Mezkur tasarının Odamızda tetkiki neticesinde, ihdası düşünülen yeni beyan usulünün birçok bakımlardan Servet Beyanı müesses.esınm mahzurlarını hertaraf etmek şöyle dursun aksine bu mahzurları teşdit edici nitelikte bulunduğu tespit olunmuş ve yine Odamızın telkinleriyle -15-

14 Odalar Birliğinde bir toplantı tertiplenerek camia goruşu ortaya çıkarılmış, hazırlanan rapor Parlamento üyelerine dağıtılmıştır. Konunun önemi gözönünde bulundurularak bununla da yetinilmemiş ve durum bir telgrafla Başbakan'a intikal ettirilmiştir. Üzerinde hassa:siyetle durduğumuz bu meselenin takibine devam edileceği Uıbiidir. 5) Tasarruf Bonoları ile İlgili Faaliyetler : 1960 inkılabını müteakip çıkarılan 223 sayılı "Yatırımlar Finansman Fonu Teşkili ve Tasarruf ıbonoları İhracı Hakkındaki Kanun" ile, bazı öd.emeler ve gelirler üzerinden tasarruf bonosu karşılığı tahsil edildiği malumdur. Kanunda belirtilen hedeflerden tamamen ayrılmış bulunan ve her geçen gün Türk Parasının kıymeti ve Devletin itibarı üzerinde artan ölçülerde yakıcı tesirler icra edegelmekte olan Tasarruf Bonosu mükellefiyetinin daha az mahzurlu bir hale getirilmesi maksadıyla Maliye Bakanlığı tarafından bir tasarı hazırlanması üzeriııe, mezkur tasarı Odamızda bir incelemeye tabi tutularak görüşlerimiz tespit olunmuştur. Bilahare Odalar Birliğinde. bu konuda tertiplenen ve Odamız Temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, camia görüşü tespit edilmiş, neticede düzenlenen rapor hastınlarak parlamento üyelerine dağıtılmııştj.t. Bu raporda camiamıızın ötedenberi üzerinde durduğ;u, sistemin aksayan mahzurlu yönleri ortaya konmuş ve bunların düzeltilmesi için alınması gerekli tedbirler izah edilmiştir. Neticede, bilindiği gibi, ta~arı B. M. M.'de müzakere olunarak Kanuniaşmış ve kanun metni de Resmi Gazetede neşredilmiştir. Kanunun incelenmesi sonunda, görüşlerimizden bir çoğunun realize edildiği an!aşılmıştır. 6) Sermaye Şirketlednde Dağıtılınayan Kazan~;larm Vergi Rejimi Konusundaki Faaliyetler : Bilindiği üzere memleketimizin ekonomik kalkınmasında sermaye şirketlerinin taazzuv ve taammümü hayati bir önem arzetmekted.ir. Diğer taraftan, sermaye terakümünün yeteri seviyede bulunmad ığı da bir gerçektir.!şte bu realiteleri de nazarı dikkate alan kantın koyucu, sermaye şirketlerinin temettü hisselerinin dahil bulunduğu ınıenkul sermaye iratlarında, vergiye tabiiyet için "elde etme'' prensibini benimsemiştir. Başka bir deylmle dağıtılınayan şirket kazançları (muvazaa halleri hariç) şerikler yönünden elde edilmiş sayılmıyacağından şahsi gelir vergisi beyannamelerine ithali bahse konu olmamak lazım gelir. Durum böyle iken Maliye Bakanlığının bazı inceleme elemanları, -16-

15 bu taze aykırı bir görüşle bir kısım müesseselerin hesaplarının incelenmesi sonunda dağıtılınayıp şirket bünyesinde tutulan kazançların şerikierin şahsi gelir vergisi beyannamelerine ithali gerektiğini iddia etmişler ve Danıştay IV. Dairesi de bu görüşü teyid eden bir karar vermiştir. Öğrendiğimize göre bu karar üzerine aynı yolda tarhiyata gitmek maksadıyla bir çok sermaye şirketinin hesaplarının incelenmesine tevessül oluıımuştur. Bu, gerek memleketimizin ekonomik realite ve ihtiyaçlarına, gerek-ı:e kanun koyucunun maksadına aykırı haksız tatbikata nihayet verilmesini teminen Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile Odalar Birliği nezdinde teşebbüse geçilmiştir. Bu mesel.enin olumlu bir sonuca bağlanması gayret yine de sarfedilecektir. için gereken bütün 7) Likidite ihtiyacı Meselesi : 1967'nın en önemli ekonomik olay larından biri de, hiç şüphesiz bu yılın ikinci yarısında piyasayı ziyadesiyle sıkıntıya düşürmüş bulunan ve ayrıca, üzerinde geniş ekonomik tartışmaların açılmasına sebep olan para darlığı meselesidir. Sıkıntı kendisini piyasada hissettirdiği anda derhal mesele ile ilgilenen Oda Yönetim Kurulu, ilk olarak Maliye Bakanı ile Bankaların Genel Müdürlerine telgrafla müracaat etmiş ve olaya dikkatlerini çekerek ekonomiyi içine düştüğü tıkanıklıktan kurtarmak maksadiyl.e gerekli tedbirlerin ittihazını talep etmiştir. ve varılan Konu ayrıca, sonradan lvieclis seviyesiııde de ele alııııp tartışılmış sonuçlar derhal uygulama safbasma intikal ettirilmiştir. III- ikinci BEŞ YILLIK PLANlN HAZlRLANMASI ile İLGİLİ ÇALIŞMALAR : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması ile ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalara Odamız baştanberi aktif bir tarzda iştirak etmiştir. 1967'dEm önceki devrelerde başlayıp sonuçlandırılan çalışmalar daha önceki yıllara ait faaliyet programlarında arzedildiğinden, burada sadece 1967 yılına ait olanlarına deği11m.ekle yetineceğiz. Devlet Planlama Teşkilatıııın II. Beş Yıllık Planının hazırlama safhasındtı., çeşitli ekonomik faaliyet dalları için teşkil ettiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarına, Odamız temsilcileri fiilen iştirak etmişlerdir. -17-

16 Diğer taraftan II. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedef ve Stratejisirnin tayini maksadıyla adı geçen teşkilat tarafından tertiplenen geniş kadrolu bir toplaııtı ya Odamız da, bu konu ile ilgili görüşlerini önceden tespit etmek suretiyle temsilc.i leri vasıtasiyle iştirak e tm iştir yılında II. Beş yı llık Planın son şeklini almasından öne~, bilhassa özel sektörü yakından ilgilendiren bazı konularda özel sektqrun son defa görüşlerinin alınması yolunda yapılan teşebbü~ler mezkur Teş ki.latça da olumlu karşıianmış ve bu konuda Odalar :Sirliğinde yap ılan, Odam ı zın da iştirak ettiği bir ihzari toplantıyı müteakip. Odamız temsilcilerinin de dahil bulunduğu bir heyet, Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileriyle müşterek bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda camiamjz yönünden önem arzeden: Özel sektörün döviz tahsisleri lle ilgili problemleri gibi konular teklif ve temenniler izah olunmuştur. daki görüş, Özel sektörün kredi konusundaki problemleri, Halen yayınlanmış bulunan Planda bu görüşlere büyük ölçüde yer \rerildiği müşahede edilmiştir. IV - KtlLTtlR FAALİYETLERİ: Qdanın, uzuu vadeli çalışmalarının ea önemlilerinden birini de kültür faaliyetleri teşkil etmiştir. Bu çalışmalarda, Meclisin teşvik ve telkinlerinin büyük rolü o lmuştur. Aşağıdaki paragratla,rda Kültür konl!su ile iigili bu faaliyetlere k:saca temas olunmuştur. 1) Kültür Meseleleri ile ilgili Çal ı şm alar : Odanın kült~r alan ındaki faaliyetlerinin istikametiııi tayin etmek ıçın çalışmalar yapan Meclisin bu işlerle görevli Komi~yonuna, İdare de bütün_ imkanlarıyla iştirak etmiştir. Teknik elemaııların bu maksatla yaptıkları ça l iışmalar ve haz ırlad ıkları raporlar, sözü geçen Komisyonuıı tetkik ve tasvibine arzolunmuştur. Bu raporlarda, sosyal yönden büyük bir önem taşıyan ve girift bir karaktere sahi9 bulunan kültür meselesi ile ilgili ı:eşitli eğilim ve alternatifl~rin izahı yapılmış ve ayrıca, dış memleketlerdeki.odaların bu alandaki faaliyetleri belirtilmiştir. 2) Lise Ta lebeleı-i için Tertip]enen Mesleki Rehberlik K onferanslan: Malum olduğu üzere, Odamız, A.B.D. Ticaret Odalarıı~ın ~ygu ladığı "Vocatioııal Guidence" programından mülhem a!arak, 1966 yılında, iş adamlarımızııı, liselerin son sınıflarındak i talebelen:~ konferanslar ver- -18-

17 meleri ve me~.lek seçiminde kendilerine bu suretle rehberlik etmeleri için bir program tertipiemiş ve gerçekleştirmiş idi. Aynı program, bu yıl da geçen yılın tecrübelerinden faydalanmak suretiyle tekrar edilmiş ve şehrimizdeki liselerin 10 tanesinde iş adamlarımız ile talebeler karşılıklı olarak görüşmüşlerdir. Okul yöneticileri Odamızııı bu faaliyetini teşekkürle karşılamışlar ve devamını temenni etmişlerdir. V - PERSONEL RE;Jİi\lİ REFORMU : 1967 yılının idari bünyeye taalluk edip sonuçlandırılan en önemli meselelerinden birini de personel rejimi reformu teşkil etmiştir. Meclisin de bu konudaki karar ve eğilimini göz önünde tutmak suretiyle gerçekleştirilen reform un temelini, Oda teşkilil.tını modern personel organizasyonu esasına göre tanzim etmek, görev yerlerinin gerektirdiği personel kabiliyetlerini objektif olarak tesbit etmek, personelin kabiliyetine uygun görev yerlerinde çahimasını :oağlamak, görev yerlerine uygun durumu olan personelin bu durumuna göre tayin ve terfilerini sağlamak fikri teşkil etmiıştir. uyulmuştur ~ Personel Rejimi reformunun gerçekleştirilmesinde şu prensiplere a) Azami şekilde objektif hareket etmek, b) Teşkilatm huzurunun bozulmamasına dikkat etmek, c) Personele zararlı olacak bir durum yaratmamak. Konu hakkında yapılan çalışmalar aşağıdaki sıraya ve esaslara göre yürütülmüştür : 1) Her görev yerinin iş tahlili yapılmış ve işin bu safhasında bizzat personelin kendisinden alınan bilgiler üzerinde çalışılmıştır. 2) ünitelerin amirleri kendi ünitelerine dahil iş yerlerinin şube veya servis içindeki değerlendirilmesini yapmışlardır; 3) Şubeler, şeflikler ve müdürlükler arasında, ilgili mevzuatı da gözönünde bulundurmak suretiyle Odanın genel ve her görev ünitesiniıı özel fonksiyonuna göre değerlendirmesi yapılmıştır'. Bu değerlendirmenin dayandığı hususlar aşağıda göe,te:rıilmiştir: - İşler, k ali te ve hacim, - Tali işler, - İlişkiler, - Yetki ve sorumluluklar, - VerilmeEıi gereken raporlar, - 19

18 - Kullanılan araçlar, - Çalışma şartları, - Gerekli asgari tahsil, - Gerekli asgari tecrübe, - Gerekli yabancı dil bilgisi. 4) Halen yürürlükte olan ilgili mevzuat ı da gözönünde bulundurmak suretiyle ücretleriıı asgari ve azami hadleri tesbit edilmişt i r. Bu suretle şakuli, ufki ücret ve terfi sistemi OdamJZca üzerinde uzun bir süre çalışılan ve bünyemize intibak ettirilen bir sistem baline get i rilmiştir. 5) Bütün bu işlerin intacından sonra varılan sonuçlar lar Komitesinden de geçmek suretiyle Yönetim Kuruluna intikal etmiş ve burada nihai karara b ağlanmıştır. Şu hususu de b:lhassa belirtmek gerekir ki, reformuıı başarılı bir şekilde uygulanması icin modern sistemlerden örnek alınmak suretiyle liyakat takdir sistemi ihdas olunmu::j ve bu suretle personelin terfii ile ilgili hususlar objektif sicil esasına bağlanmıştır. VI- Dİ!iER GENEL MESELELElR. : Daha önceki k"sımlarda izah edilen meseleleır arasında yer almayan ve fakat herbiri kendi yöniinden önem arzeden münferit konular üzerindeki çalışmalar da işbu bölümde açıklanmıştır. 1) İş Kanunu ile ilgili faaliyetler : Çalışma hayatımızı yakından ilgilendiren ve bu arada wsyal bir kısım rahatsızl klara da sebebiyet veren iş mevzuatıııın yeniden tedvin o lunciuğu ve yeni İş Kanununun, uzun!)arlementer tartışma lar sonunda Yasama Organınca kabul edildiği malum bulunmaktadır. Çalışanı o lduğu l<adar çalıştıranı da çok yakından ilgilendiren bu konu, tasarının kanunlaşmasına takaddüm eden safalhatın her birinde yakın bir şekilde taki.9 olunmuş ve şehrim i z Sanayi O dası ve Odalar Birliği ve Marmara - Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları ile işbirliği yapılmak suretiyle, Odam z görüşünün mümkün olan ölçüler içinde kanunda yer a:: masına çalışılmıştır. Sözü geçen maksadın tahakkuku için önce teknik ve akademik kademelerde çalışmalar ya~)ı lm ı ş, sonra da, meselenin parlamento içinde halli cihetine gidilmiştir. Ayrıca. yeni İş Kanunun belirli maddelerine i>tinaden çıkarılacak tüzüklerin hazırlık çalışmalarına işverenler i n de iştiraki ve bu tüzüklerle ilgili Oda görüşlerinin te~biti konusunda yoğun bir faaliyete giri~ lmiş ve bunlardan bir kısmı sonuçlandırılmıştır. -20-

19 2) Sendikalar Kanuııu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu konusundaki çalışmalar : İş Kanununu takiben, calışma hayatını düzenliyen mevzuat içinde en hakim mevkii işgal eden Sendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunları, bilindiği gibi 1963 yıl'nda kabul olunmuştur. Sosyal bünye ve mevzuatıımza strüktürel bir değ.işiklik getiren bu Kanunlar, kabul etmek gerekir ki, henüz yörüngelerine yerleşmiş değildir. Bu sebeule, çalışma hayatım zda halen sık sık rahatsizlıklar müşahede edilmektedir. Tamamen hususi hukuk hükümlerinin şumulüne giren bu meselelerde, Odamız, üyeleriı;e istişari yönden faideli olmağa çalışmakta ve bu konularda iş verenlerin taazzuv etmeleri gerektiği görüşüne sahip bulunmaktadır. 3) Çırak, Ka lfa ve Ustalar Kanun Tasarısı Üzerindeki Çalışmalar : Çalışma Bakanlığının büyük bir ihtiyaca cevap vereceğine emin bulunduğumuz "Çırak, Kalfa ve Ustalar" konusunda hazırladığı Kanun tasarısı Odamız tarafından da dikkatli bir şekilde incelenmiş ve Odalar Birliğinde yapılan toplant,larda görüşlerimiz sözlü ve yazılı bir şekilde savuııulmuştur. 4) Belediye Kanun Tasarısı ile Hgili Çalışmalar : İç İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve henüz Bakanlıklarda inceleme safhasında bulunan Belediyeler Kanun Tasarısı üzerinde Odalar Birliği tarafından Temmuz ayı ortalarında düzenlenen toplantıya iştirak edilmiştir Sayılı Kanunun yerine geçmek üzere hazırlanan mezkur kanun tasarı::ının incelenmesi neticesinde, Belediyelere ekonomik alanda geniş çalışma ve müdahale imkanları tanıyan hükümlerin yer aldığı tespit olunmuştur. Anaya~amız'ıı kabul ettiği Karma Ekonomi düzeni ile bağdaştırılması mümkün bulunmayan bu hükümlerin memleketimizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değiştirilmesi içiıı camia görüşü tespit ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 5) Kambiyo Denetleme Kanun Tasansı Üzerindeki Çalışmalar : Bilindiği üzere Kambiyo sahası, yıllardan beri, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ile bu kanuna istinaden çıkarılan Karar ve tebliğler le düzenlenmektedir. Mezkür kanun, 1929 Dünya İktisadi bulıranını müteakip o gi.inün şartlarına göre hazırlanmış olması, kararnamelerle suç ihdası gibi hukuki yönden rnünakaşalı durumlar yaratması, fiille gayri mütenasip cezalar uygulanmasına yol açması gibi sebeplerle uzun zamandan beri tenkit konusu yapılmakta idi. Son defa Anayasaya uygunluğu Anayasa mahkemesi tarafından bir oy farkla kabul edilen mezkür kanuııun, yukarıda bazılarına temas olunan mah- -21-

20 zurlu taraflarını hertaraf etmek üzere Maliye Bakanlığınca yeni bir Kambiyo Denetleme Kanun Tasarısı ve gerekçesi hazırlanmıştır. üyelerimiz bakımından büyük bir önem arzeden mezkur tasarı hakkında Oda- 1~r Birliğinin mütalaasının istenmesi üzerine önce Odalar Birliğinde Özel Sektör camiasının görüşinelerini te:pit için düzenlenem toplantıya iştirak edilmiş, bilahare Odamız temsilcilel'i Odalar Birliği c.dına, Maliye Bakaıı li.gında muhtelif Bakanlık v'e te~ekkül temsilcilerinin iştirakiyle yapılan bütüıl toplantılara katılmışlardır. Bu toplant larda görüşlerimizin izah ve savunulması yapılmıştır. 6) Tür!~ P arası Kıymetini Korwna Mevzuatı ile ilgili çalışmalar : 19G7 yılı içinde, Türk Paras ı Kıymetin i Koruma mevzuatı konusunda yapılan çalışmalar, lvialiye Bakanlığınca sözü geçen konuda yayınlanan İnünferid 'tebliğle r üzerinde cereyaıı etmiştir. Gaye olarak Kambiyo serbestliği prensibini benimseyen ve buna aykırı idari tasarrufları yakinen takip eden Odamız. Maliye Bakanlığınca yaymlanan 34 say ı lı Turist dövizlerine ilişkin Tebliğ ile yürü rlüğe konmuş ~olan esarların, istihdaf ed'leıı gayeleri gerçeklı~ştirmiveceğiııi. tahclltierin kambiyo serbestisi alaıııııı:la ;Jeri cloğru atılmış adımların geri alınmasını tazammum edeceğini, bu tedbirlerin yepi tedbirleri davet edeceğini ileri sürerek, 34 sayılı tebliğin yürürlükten kaldıırılmas ~ nı Maliye Bakanlığından talep etmiştir. 34 Sayılı Tebliğ. turistlerden döviz satın alm.ağa yetkisi olmayan şahısların. satın alabilecekleri döviz miktarını azami 5D dolar ile tahdit etmekte ve bu dövizlerin yetkili bankalara beyanı ve devri için tanınmış olan eski (1) aylık süreyi 10 güne indirmektedir. Maliye Bakanlığı alınan tedbirin, turist sayısı arttığı halde, turi~t dövizi gelirinin aynı oranda artmadığı müşahades;ne istinat ettiğini ve alınan tedbirlerle, turist dövizlerinin resmi kanallara intikal edeceğini 'ileri sürmektedir. Maliye Bakanlığına yapm ş olduğumuz müracaatta. bu kabil jdari ve polis tedbitleri ile, turi~t dövizlerinin resmi kanallara intikal etmesinin melhuz olmadığı, turist dövizlerinin arttırılması icin ekonomik tedbirler alınması icabettiği belirtilmiş ve bu durum muvacehesinde kı :::ıtlayıcı tedbirlerin birbirini takip edeceği ifade olunmuştur. Nitekim ion. çıkan bir tebliğ ile turistlerin Türkiye'ye ithal edebilecekleri Türk Hras! ~~ktan da liradan liraya indirilrniştir. Gerekçe yine ayıııdır; turistlerin daha fazla miktarda dövizleri. yetkili müesseselerde bozdurmasını sağlamak suretile turist dövizi gelirlerini arttırmak. Tahdit tedbirleri arttırıldıkça, çlaha fazla miktarda turist döv;z:nin gayrı resmi yollara sapacağı hususundaki kanaatimizi Maliye Bakan lı ğına aksettirerek, Kambiyo serbestliğinin, 1.'ürk ParaEJınııı d : ş kıymetinin ist'krarında faydalı bir unsur alacağın ıifade etmiş bulunuyoruz

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DENİZCİLİĞİN DEVLET POLİTİKASI OLMASI BAKIMINDAN DENİZ HUKUKUNUN YERİ

DENİZCİLİĞİN DEVLET POLİTİKASI OLMASI BAKIMINDAN DENİZ HUKUKUNUN YERİ 1 DENİZCİLİĞİN DEVLET POLİTİKASI OLMASI BAKIMINDAN DENİZ HUKUKUNUN YERİ Prof.Dr.M.Fehmi Ülgener Denizciliğin devlet politikası olarak belirlenmesi öncelikle ülkenin içinde bulunduğu şartlar, coğrafi konum

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 Sayılı VUK un (Vergi Usul Kanunu) 413 üncü maddesinde, mükelleflerin, vergi durumları ve vergi uygulanması

Detaylı

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara TÜRKİYE PETROL SONDAJLARI PETROL ARAMA AMACI İLE TÜRKİYE'DE YAPILAN SONDAJLAR VE BU HUSUSTA M.T.A. ENSTİTÜSÜNÜN YARARLI VE BAŞARILI ROLÜ Petrol Dairesi, Ankara Yurdumuzda petrol arama amacı ile 13 Ekim

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ 1) Cihan ekonomisinin gelişmesi 1 2) Emperyalizm 11 3) Türkiyenin dış ticareti 14 4) Ticaret ve ödeme bilânçoları 18 5) Dış ticaret kuramları 27 a) Ricardo

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1) STANDART TASARILARI ( SÜRELİ ) 2) BOSNA HERSEK BAKANLAR KURULU NUN KARARI 3) AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

1) STANDART TASARILARI ( SÜRELİ ) 2) BOSNA HERSEK BAKANLAR KURULU NUN KARARI 3) AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 1) STANDART TASARILARI ( SÜRELİ ) Türk Standartları Enstitüsü nün (TSE) ekte yer alan ve aşağıda isimleri belirtilen standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüşlerin en geç 20 Şubat 2017 Pazartesi günü

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 8.8.1951 / 5835 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 14.8.1951 /

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam: Madde 1: Bu yönetmelik İşletme Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirlemek

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı