ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ"

Transkript

1 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik faaliyet alanını daraltan bütün uygulamaları kapsayan bir süreci ifade etmektedir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan stagflasyon krizi ve refah devleti uygulamalarının yarattığı kurumsal sorunlar hükümetleri kamu politikaları alanında yeni arayışlara yöneltmiştir. Devletin fonksiyonları yeniden sorgulanmaya başlanmış ve devlet tarafından sağlanan hizmetler konusundaki artan hoşnutsuzluk, devletin bir çok hizmet alanından çekilmesi konusunda bir konsensüs oluşturmuştur. Devletin ekonomik faaliyetlerden uzaklaşması ve ekonomide devlet müdahalelerinin azaltılmasında özelleştirme uygulamalarının merkezi bir rolü bulunmaktadır. Devlet tarafından işletmecilik yapmak üzere kurulmuş KİT ler özellikle siyasi baskılar ve bürokratik müdahaleler sonucu zaman içinde verimli ve kârlı çalışma konusunda iyi performans gösterememişler, devlet işletmeciliği bütün dünyada özel sektör işletmeciliğinin gerisinde kalmıştır. Bu çerçevede söz konusu kuruluşların özelleştirilmeleri bağlamında devletin ekonomik hayattan çekilmesi süreci bütün dünyada geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 24 Ocak 1980 sonrasında Türkiye de yeni ve kapsamlı yapısal değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Ülke ekonomisinin daha liberal, devlet müdahalesinin daha az, kamu işletmelerinin ekonomik faaliyetler içerisindeki payının daha küçük olmasını amaçlayan politikacılar, 1984 yılından itibaren özelleştirmeleri gündeme getirmişler ve bununla ilgili mevzuat oluşturmaya başlamışlardır. I- HUKUKİ YAPI Özelleştirme uygulamalarının hukuki dayanağını, çeşitli tarihlerde yürürlüğe giren kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden (KHK) oluşturmaktadır. KHK ve kanunlar çerçevesinde düzenlenen konuyla ilgili yönetmelikler, yetkili organların düzenleyici nitelikteki 44 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2 İsmail DESTAN kararları ve yargı kararları da bu çerçevede önem arzetmektedir. Başlangıcından 1994 yılına kadar olan süreçte özelleştirme politikalarının yasal zemininin oluşturulmasında ve tekil özelleştirme işlemlerinde birçok hukuki sorunla karşılaşılmıştır. Çıkarılan yasaların birçoğu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, tekil özelleştirme işlemlerinin büyük bir kısmı için de iptal davaları açılmış ve davalar iptalle sonuçlanmıştır 1. Özelleştirme teriminin kullanılmadığı sadece tasfiye ve devir den söz edilen hukuki metinlerde özelleştirmeye işaret eden ilk düzenleme 12 Mart 1964 tarihli ve 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanun da yer almaktadır yılında çıkarılan 233 sayılı KHK 2 ile KİT lere ilişkin günümüzde de geçerli olan kapsamlı düzenlemeler yapılmış, özelleştirme mevzuatı için de bir zemin oluşturulmuştur. Tasfiye başlıklı 38 inci maddesinde KİT lerin özelleştirilmesiyle ilgili hükümler yer almaktadır. Halen yürürlükte olan ve KİT lerle ilgili en önemli düzenleme olarak kabul edilen bu KHK da ilk kez 60 sayılı KHK de getirilen İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ve Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) ayrımı benimsenerek, kamu iktisadi teşebbüsü, İDT ile KİK nin ortak adı olarak tanımlanmıştır. Bunlardan İDT; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri, KİK ise; sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsleri olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, 304 sayılı KHK, 2983 Sayılı Kanun 3, 2985 sayılı Kanun 4 ve 3291 sayılı Kanun 5 yayımlanmıştır. Gerçek anlamda özelleştirme işlemlerinin başlatıldığı bu kanun ile birlikte özelleştirme sözcüğü ilk defa mevzuatımızda yer almıştır. Özelleştirmeyle ilgili yasal boşlukların zaman içerisinde belirginleşmesi ve genel yetki kanunları ile bu yetki kanunlarına dayanılarak çıkarılan KHK lerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, sadece özelleştirmeyle ilgili düzenlemeleri kapsayan ve 1 Tekil özelleştirme işlemlerinde iptallerin önemli bir bölümü, yetersiz hazırlık veya usule ilişkin yanlışlıklardan, diğer bölüm ise yürütme ve yargının özelleştirmeye bakışından kaynaklanmıştır. Özelleştirme kanununda belirlenen hedefler, uygulamada zaman zaman İdare nin önünü tıkayabilmektedir Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Tarih ve Sayılı Resmi Gazete tarih ve Sayılı Resmi Gazete. iptal gerekçelerini dikkate alan bir düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Özelleştirme konusundaki ilk özel ve kapsamlı düzenleme tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dur 6. Daha önceki yasal düzenlemeler, esasa ilişkin düzenlemeler getirememiş, içerikleri özelleştirme konusunda yetkili karar merciinin zaman zaman değiştirilmesi gibi hususlarla sınırlı kalmıştır. Bu yasa ile özelleştirme uygulamalarında Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tek yetkili karar organı olarak kabul edilmiştir. Özelleştirme uygulamalarını yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Özelleştirme gelirlerinin bir hesapta toplanması amacıyla Özelleştirme Fonu oluşturulmuş ve bu Fon un kullanım alanları belirlenmiştir. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin oldukça ayrıntılı düzenlemeler yapan 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirmenin kapsamı genişletilmiş ve bu bağlamda özelleştirilecek kuruluş lar ile özelleştirme uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur. Uygulanacak özelleştirme yöntemleri, değer tespitinin hangi yöntemlerle ve nasıl yapılacağı, özelleştirme ihale yöntemleri ve nasıl uygulanacağı konularında da ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi nin çeşitli kararlarında özelleştirme uygulamalarının en önemli iki aşamasını teşkil eden değer tespiti ve ihale işlemlerine ilişkin görüş ve tespitler yer almış, kamu envanterindeki özelleştirilebilir mal ve hizmet üretim birimlerinin varlıklarının kapsamı genişletilmiştir sayılı Kanun hazırlanırken, değer tespitine ve ihale işlemlerine ilişkin düzenlemeler Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda yapılmıştır. Kanun da kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi kabul edilmiştir. Bu çerçevede özelleştirme programına alınan kuruluşların satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar şeklinde belirlenen yöntemlerden biri veya birkaçının uygulanması suretiyle özelleştirmesi öngörülmüştür. İşin gereğine göre bu yöntemlerden hangilerinin uygulanacağına karar verecek mercii Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) dur. Varlık satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde, kapalı teklif, pazarlık ve açık artırma usullerinden birisi uygulanacak; satış yöntemi dışındaki yöntemlerle yapılan özelleştirme uygula- 6 Kanunun adı, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 5398 sayılı Kanun un 1. maddesi ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir. 45 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

3 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ malarına ilişkin ihalelerde, özelleştirilecek kuruluşa ait varlığın niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, yapısı, hukuki durumu ile değer tespit sonuçları dikkate alınarak pazarlık veya açık artırma usullerinden İdare ce belirlenecek usul uygulanacaktır. Özelleştirme programına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmaları bu Kanun a göre İdare de oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yürütülecektir. Kanunda özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatırımlarında kullanılmaması öngörülmüştür. Diğer taraftan stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması görüşü benimsenmiştir. Stratejik sayılacak konu ve kuruluşları tespit etmeye, bu kuruluşlardaki imtiyazlı hisselerin miktarını ve bu paylara dayanarak Devletin sahip olacağı imtiyazlı hakları belirlemeye, stratejik konu ve kuruluş olarak tespit edilenleri bu kapsamdan çıkarmaya ÖYK yetkili kılınmıştır. Kanun ile yerel yönetimlerdeki özelleştirme uygulamaları da kapsama alınmıştır. Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksızın, her türlü iştiraklerindeki kamu payının özelleştirilmesine ilişkin işlemler bu Kanundaki esaslara göre yetkili organlarca belirlenir ve yürütülür. Bu şekilde sağlanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından özel bir hesapta toplanır. Diğer taraftan özelleştirme uygulamalarında milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devir yapılmaması ilkesi benimsenmiştir. Kanun a göre, özelleştirmelerde ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma hususları bir arada düşünülmektedir. Bu iki koşulun birlikte aranması, kimi özelleştirmelerde yapılan özelleştirmenin doğası ve olgusal nedenleriyle çelişik sonuçlara varılmasına neden olmaktadır. Örneklemek gerekirse, ekonomide verimlilik artışı sağlayan, ancak kamu giderlerinde azalma sağlamayan veya kamu giderlerinde azalma sağlayan, ancak ekonomide verimlilik artışı sağlamayan bir özelleştirme rahatlıkla iptal kararıyla karşılaşabilecektir. Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları neticesinde oluşan hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla 4046 sayılı Kanun da yeni düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Sırasıyla; tarih ve 4971 sayılı Kanun 7, tarih ve 5228 sayılı Kanun 8 ve tarih ve 5398 sayılı Kanun lar ile sayılı Kanun da yeni düzenlemeler yapılmıştır sayılı Kanun un 11 inci maddesi uyarınca ÖİB bütçesi ve fon bütçesinin denetimi Sayıştay Başkanlı tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete. ğınca yapılır. Kanun un 11 inci maddesinde her ne kadar çalışmaları Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. İbaresi halen bulunsa da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10 uyarınca bu ibarenin uygulanma olanağı bulunmamaktadır sayılı Kanun un geçici 10 uncu maddesi uyarınca tarihinden itibaren ÖİB nın bütçe ve fon hesapları Sayıştay Başkanlığınca denetime tabi tutulmaktadır. II- ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ VE İHALE İŞLEMLERİ ÖİB nın gelir ve giderleri iki ana bölümde ele alınacaktır. Birincisi ÖİB nın idari bütçesi içindeki gelir ve giderlerdir. Özelleştirme fonunun %5 ini aşmayacak şekilde bir gelir bütçesi oluşturulur. Harcamalar buradan yapılır. İdare personelinin özlük giderleri, mal ve hizmet alımları buradan karşılanır. İdarenin ihale işlemlerinde %1-2 lik bir yer oluşturan bu bölüm başlıklar hâlinde değinilecek, fazla detaya girilmeyecektir. İdarenin asıl gelirleri, programdaki kuruluşların satışı sonucu özelleştirme fonunda toplanmaktadır. Bu bölümdeki işlemler daha detaylı incelenecektir. Özelleştirme İdaresinin Bütçesinden Yapılan İhale İşlemleri; 4046 sayılı Kanun un 8 inci maddesi uyarınca ÖİB giderleri Özelleştirme Fonunun % 5 (yüzde beş) ini aşmayacak şekilde Kurulca (ÖYK) belirlenen İdare bütçesinden karşılanır sayılı Kanun un 37 nci maddesine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe) 11 hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikte, ÖİB İdari Bütçesinden yapılacak alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve taşıma işlerini kapsayan ihale işlemlerinin nasıl yürütüleceği açıklanmıştır. İdari bütçe içindeki her türlü gideri bu yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. İdari bütçenin payı özelleştirme fonunda toplanan özelleştirme gelirleri içinde cüz-i bir yer oluşturduğundan burada bu konudaki mevzuatı hatırlatmakla yetineceğiz. İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na tabidir. İdare; bütçe muhasebe işlemleri, mizan, mali ve istatistikî tablolarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği 12 hükümlerine göre yürütür. Fon Bütçesinden Yapılan İhale İşlemleri; Özelleştirme programındaki kuruluşların bir bütün hâlinde veya kısım kısım özelleştirilmesini (kapsam/programa alma, şirketin hukuki ve idari yapıları ile ilgili düzenleme, da tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete. 46 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

4 İsmail DESTAN ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ Özelleştirme Kapsam ve/veya Programına Alma (ÖYK) Doğrudan Özelleştirme Programına Alma (ÖYK) Kapsama Alma ve Hazırlık İşlemine Tabi Tutma (ÖYK) Programa Alma (ÖYK) Kapsamdan Çıkarma Şirketle İlgili Bilgilerin Oluşturulması (ÖİB) Şirketle İlgili Yapısal İşlemler (ÖİB) Özelleştirme Yönteminin Belirlenmesi (ÖYK) Danışman Firma Seçimi (ÖİB) Değer Tespit İşlemlerinin Yapılması (ÖİB) İhalenin Yapılması (ÖİB) İhalenin Sonuçlandırılması (ÖYK) nışman firma tutulması, değer tespit işlemleri, ihale işlemleri ve sonuçlandırılması) bu bölümde inceleyeceğiz sayılı Kanun ile Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği 13 nde özelleştirme süreci açıkça izah edilmiştir. 1. ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINA ALMA Bir kuruluşun özelleştirme işlemi, özelleştirme kapsamına veya programına alınması ile başlamaktadır. Özelleştirme kapsamına/programına alınan kuruluş ile ilgili hazırlık çalışmaları mali ve hukuki yapılarına ilişkin olmaktadır. Bir kuruluş, özelleştirme programına alındıktan sonra, daha önce bağlı olduğu kurumla ilişkisi kesilerek Özelleştirme İdaresine devredilir. Bu durumda ilgili tarih ve sayılı Resmi Gazete. kuruluş, 4046 sayılı Kanun un yanı sıra özel hukuk hükümlerine tabi olur ve bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan 4046 sayılı Kanun a aykırı hükümler ve 233 sayılı KHK hükümleri uygulanmaz. Kuruluşun hissedarının ÖİB olması sonucunda idari ve mali işlerin de sorumluluğunun ÖİB ye geçmesiyle birlikte ÖİB gerek gördüğü takdirde kuruluşun teşkilat yapısında değişiklikler yapabilir; ticari ve üretim faaliyetlerini yeniden düzenleyebilir; kuruluş ana yapısını değiştirebilir veya mali yapısını düzenleyebilir sayılı Kanun a tabi olmanın sonucu olarak özelleştirilecek kuruluşun idari, mali ve hukuki açıdan yetki ve sorumluluğu da ÖİB ye geçmektedir. Özelleştirme İdaresine ve/veya ÖYK ya Kanun tarafından tanınan yetkiler çerçevesinde özelleştirmeye hazır hâle getirilebilmesi amacıyla kuruluş, yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır. Bu işlemler, özelleştirme sürecinin 47 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

5 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ilk aşamasını ve/veya alt yapısını teşkil etmektedir. Özelleştirmeye hazırlık sürecinin önemli bir ayağını idari, organizasyonel, hukuki ve mali yapılandırma oluşturmaktadır. Bu yapılandırma sürecinde hem personele, hem de kurumsal yapıya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Özelleştirmeye hazırlık aşamasında kurumsal yapıya yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Özelleştirme programında bulunan bazı kuruluşlara ait mal veya hizmet üretim birimlerinden; verimli olmayan, yeterli teknolojik altyapıya sahip bulunmayan, üretim yeri olarak ekonomik değerlendirilmeyen, üretim maliyetleri ortalama sektör üretim maliyetlerinden çok yüksek olan, idari yapıları gereğinden fazla dağınık, yaygın ve ağırlaşmış olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış bulunanların faaliyetleri durdurulabilmekte veya ertelenebilmektedir. Gerek görülürse tamamen kapatılabilmekte, tasfiye edilebilmekte veya küçültülebilmektedir. 1. İHALEYE HAZIRLIK SÜRECİ Bir kuruluşun özelleştirme sürecinde, özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının ardından ve/veya onunla eşanlı olarak ihaleye hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. İhaleye hazırlık çalışmaları kapsamında; Danışmanlık hizmet alımları, değer tespit işlemleri, gerektiğinde ön bildirimde bulunulması, tanıtım dokümanı ve şartname hazırlanması ve diğer gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. Aşağıda, bu işlemler ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. A. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI Özelleştirme uygulamalarında ihaleye hazırlık sürecinin bir aşaması da danışmanlık hizmet alımlarıdır. Danışmanlık hizmeti alımı; özelleştirmeye konu kuruluşun/varlığın özelleştirilmesi sürecinde ilgili mevzuat 14 çerçevesinde alınan her türlü araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler, mali denetim, stratejik, çevresel, hukuki, idari, mali ve teknik değerleme, gayrimenkul ekspertizi, halka arz, borsada satış gibi sermaye piyasalarında yapılacak her türlü işlemlere aracılık ve yüklenim, depo (hisse senedi saklama) bankacılığı vb. hizmetleri içermektedir sayılı Kanun un 4/m, 18/C-g ve 37/b bendi çer- 14 İlgili mevzuat; 4046 sayılı Kanun (4/m, 18 C-(g) ve 37/b Maddeleri), 5148 sayılı Kanun ve 4046 sayılı Kanun Kapsamında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik ile bu yönetmelik ile ilgili tarih ve sayılı Resmi Gazete ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişiklikler. Danışmanlık hizmeti alım ihaleleri, 5148 sayılı Kanun da yapılan düzenleme ile danışmanlık hizmetleri alımı ceza ve yasaklamalara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kamu İhale Kanunu ve Kamu Sözleşmeleri Kanunu ndan istisna tutulmuştur. çevesinde, özelleştirmesi yapılacak kuruluşla ilgili olarak danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulup duyulmadığı değerlendirilmektedir 15. Danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulması durumunda, sektörün özellikleri, beklenen yatırımcı profili vb. gibi hususlar dikkate alınarak verilen karar çerçevesinde; hukuk, pazarlama, reklam, çevre, finans vb. alanlarda faaliyet gösteren danışman firmaların biri veya bir kaçından hizmet almak üzere ihale komisyonu kurularak ihale işlemi başlatılmaktadır. ÖİB nın onayı ile oluşturulan ihale komisyonu tarafından işin niteliği ve sektörün özelliğine göre ilan yoluyla veya deneyim ve nitelikleri dikkate alınarak tespit edilen en az üç danışmandan yazılı teklif alınarak teknik ve mali teklifler üzerinde görüşmeler yapmak suretiyle danışmanlık hizmet alımı ihalesine çıkılır. Danışmandan beklenen hizmetler iş tanımı çerçevesinde belirlenir. İş tanımı, hizmetin amacını, kapsamını, ulaşılmak istenen sonuçları ve ilgili mevcut çalışmalar ve temel bilgiler de dahil olmak üzere hizmetin geçmişine ilişkin çalışmaları da açıkça ve anlaşılır bir biçimde ifade eder. İşin niteliğine göre gerek görülmesi halinde iş tanımında; hizmetin yürütülmesi için daha önce tamamlanmış hizmet ve araştırmaların listesi verilir ve bunların sonucunda danışmandan rapor, tanıtım kitapçığı, sektör analizi, veri, veri odası hazırlanması, değerleme çalışmasının yapılması, araştırma yapılması, ihale dokümanı hazırlanması gibi hangi hizmetlerin beklendiği belirtilir. Alınan teklifler ihale komisyonu üyelerince 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik te belirlenen esaslara göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır. ÖİB nin, özelleştirme işlemlerinde deneyimli ve bu konuda yetişmiş nitelikli personele sahip olmasına rağmen danışman firmalardan hizmet almasının ilk nedeni, özelleştirilecek kuruluşların farklı sektörlerde olmalarıdır. Özelleştirme sürecinde ise bu sektörlere ait analizlere, bilgilere ve uygulamaya esas plan ve programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da ancak, bu sektörlerin uzmanlarını istihdam eden danışman firmalar yardımıyla sağlanabilmektedir. Konuyla ilgili önemli bir diğer etken ise özelleştirme ihalelerine katılan yabancı yatırımcıların, birçok ülkede faaliyet gösteren ve uluslararası alanda tanınan danışman firmaların ismine ve bu firmaların yaptıkları çalışmalara duyduğu güvendir. 15 Hem kuruluşun özelleştirmeye hazırlık aşamasında hem de programa alınmasından sonra danışmanlık hizmeti alınabilmektedir. 48 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

6 İsmail DESTAN DEĞER TESPİT İŞLEMLERİ Değer Tespit Yöntemleri Değer Tespit Komisyonu İndirgenmiş Nakit Akımları Net Aktif Değeri Amortize Edilmiş Yenileme Değeri Tasfiye Değeri Ekspertiz Değeri Fiyat/Kazanç Oranı Piyasa Kapitalizasyon Değeri Piyasa Değeri/Defter Değeri Fiyat/Nakit Akım Oranı Defter Değeri v.b. Uygun Olan En Az İki Değer Tespit Raporu Bağımsız Danışman B. DEĞER TESPİT İŞLEMLERİ Danışmanlık hizmeti alım süreciyle beraber özelleştirilecek kuruluşun, varlık veya hisse değerine yönelik değer tespit işlemleri yapılır. Özelleştirmelerin başarılı bir şekilde yapılması diğer işlemlerin yanında; değer tespit işlemlerinin zamanlamasına, uygun değer tespit yönteminin belirlenmesine bağlıdır. Değerleme, para dışındaki iktisadi varlıkların değerinin para olarak belirlenmesi, bir işletmenin bina, arsa, makine-teçhizat, mal stoku, v.s. şeklindeki toplam aktiflerinin değerinin takdir ve tahmini şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanıma ilave olarak varlıklara bir de marka gibi gayri nakdi varlıkların değerinin eklenmesi de doğru olacaktır. Kuruluşun değerini etkileyen başlıca faktörler; Ekonominin genel durumu, kuruluşun faaliyette bulunduğu sektör ve sektöre giriş koşulları, sektörün büyüklüğü ve büyüme hızı, mal ve hizmet fiyatlarının tespiti ve gelecekteki seyri, firmanın büyüklüğü, firmanın faaliyette kullandığı makine ve gereçlerin niteliği, araştırmageliştirme faaliyetleri, kullanılan teknoloji, firmanın kuruluş yeri, firmanın geçmişi, firmanın sermaye yapısı (sermayede kamu ve özel sektör payları), firmanın likidite durumu, firmanın geçmişteki kazançları ve potansiyel kazanç gücü, yatırımların ekonomik ömrü, maliyetler içinde sabit ve değişken giderlerin oranı, şirketin mal ve hizmetlerinin pazarlanabilirliği, tekel haklarının gelecekteki durumudur. Sayılan faktörler firmanın karlılığını ve risk derecesini etkileyerek firmanın piyasa değerini belirlemektedir. Özelleştirme programındaki bir şirketin değer tespiti yapılırken, gelecekte nakit akım potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektörle ilgili yasal engeller ve çözüm önerileri, sektör ve pazarın yapısı, kuruluşun sahip olduğu değerler, ticari olsun ya da olmasın tüm hak ve yükümlülükler ve dışsallıklarının 16 yanı sıra ayrıca, kamu nitelikli olmaları, kuruluşun özelleştirme yöntemi ve kuruluşun yerine getirdiği hizmetin özelliği de dikkate alınmaktadır. Değer tespit işlemleri 17 ; Özelleştirme İdaresi Başkanının teklifi ve Başbakanın (veya Başbakanın yetki- 16 Özelleştirme programındaki bir kuruluşun ürettiği mal veya hizmetin üçüncü kişilere bir maliyet yüklemesi veya bir yarar sağlaması kastedilmektedir sayılı Kanun da; gerek Değer Tespit işlemleri gerekse bu işlemlerin ifasıyla görevli Değer Tespit Komisyonunun kuruluşu ve yapılacak işlemlere dair oldukça ayrıntılı düzenlemeler yer almıştır. Aynı Kanun da doğrudan yapılan bu düzenlemelerin yanı sıra değer tespitinin zamanlaması, sonuçlarına göre yöntem tayini, ifası sırasında gerekli aleniyet ve özelleştirme sonrası kamu oyuna duyurulması gibi dolaylı düzenlemelere de yer verilmiştir. Yine Kanun da, halka arz gibi satış yöntemleriyle yapılacak özelleştirme uygulamalarında hazırlık, duyuru ve satış gibi süreçlerin yanı sıra değer tespit işlemlerinin yapılmasında 4046 sayılı Kanun dışında ilgili kanun ve mevzuatın (Sermaye Piyasası mevzuatı gibi) gereklerini dikkate almak gibi hususlara da yer verilmiştir. Son dönem uygulamalarından Telekom AŞ ve Milli Piyango gibi bazı kuruluşların özelleştirme sürecinde, Değer Tespit Komisyonlarının teşekkülü farklılaştırılmış ve içinde Hazine Müsteşarlığı ve Kuruluşun bağlı olduğu Bakanlıktan personelin yer aldığı Komisyonlar da kurulmuştur. 49 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

7 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ lerini devrettiği Bakanın) onayı ile oluşan değer tespit komisyonu tarafından yürütülür. Özelleştirilecek bir kuruluşun değer tespit işlemleri yapılırken Kanun da yer alan ve yukarıda tabloda gösterilen uluslararası kabul görmüş yöntemlerden en az ikisi kullanılmaktadır. Özelleştirilecek kuruluşların özelleştirilme yöntemleri, özelleştirilecek firmaların değer tespit işlemlerinin yapılması açısından önem arz etmektedir. Blok satışlarda ve karlı olan firmalarda indirgenmiş nakit akımları yöntemi ve piyasa çarpanları yöntemleri (fiyat/kazanç oranı, fiyat/nakit akımı oranı gibi), zarar eden ve faaliyetlerine devam etmesi zor olan işletmelerde tasfiye değeri veya net aktif değeri, halka arzlarda temettü verimi yöntemi ve fiyat/kazanç oranı yöntemi daha çok dikkate alınan yöntemler olarak görülmektedir. Bir firma için değerleme yapılırken mümkün olduğunca fazla yöntem kullanılarak değer tespiti yapılmaya çalışılmalıdır. Böylelikle, hem değer tespitinde referans değere mümkün olduğunca yaklaşılmış olunacak hem de değer tespit işlemleri için yapılan eleştiriler de azaltılmış olacaktır. Özelleştirme programındaki kuruluşlar/ varlıklar için yapılan değer tespit işlemleri çoğu zaman; kuruluşların/varlıkların gerçek değeriyle ve/veya referans değere yakın bir değerle özel sektöre devredilip devredilmediği eleştirisine maruz kalmıştır. Bu tartışmaların temelinde, kuruluşların değerlerinin düşük bir şekilde belirlenerek özelleştirildikleri iddiaları yer almış, böylece özelleştirmeye yapılan eleştirilerin en önemli gerekçeleri arasında kullanılmış ve çoğu kez de istismar edilmiştir. Özelleştirilecek bir kuruluşun farklı yöntemlerle ve daha az hata ile tespit edilmesinin ve referans değere yaklaşılmasının, ihale komisyonu tarafından ihalede teklif edilen fiyatların uygun olup olmadığı hakkında karar vermesinde önemli bir yeri vardır. Bunun, özelleştirme uygulamalarına kamuoyu desteği ve güveninin sağlanması ve kamu vicdanının tatmini bakımlarından da önemi büyüktür. C. UYGULANAN ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirmelerde farklı dönemlerde farklı önceliklerin belirlendiği ve bu önceliklere göre de kullanılan yöntemlerde ağırlık kayması olduğu gözlenmektedir. Mesela, sermayenin tabana yayılması, sermaye piyasalarının etkinleştirilmesi ve mülkiyet ediniminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği dönemlerde halka arz yönteminin diğer dönemlere göre daha fazla kullanıldığı; gelir elde etmeyi amaçlayan veya etkinliği ve verimliği artırmayı hedefleyen dönemlerde göreceli olarak blok satış ve varlık satışı yöntemlerinin uygulandığı söylenebilir. Bazen de hem verimliliği artırma hem gelir elde etme hem de sermayeyi tabana yayma hedefi birlikte gerçekleştirilmek istenmekte, kullanılacak yöntemler buna göre belirlenmektedir. Gerek yargının gerekse muhalefet ve sendikaların baskıları sonucu özelleştirmelerde en yüksek gelirin elde edilmesi amaç edinilmiş, bu sebeple sosyal refah ve istihdam içeren özelleştirmelere fazla sıcak bakılmamıştır. Özelleştirme programına alınan kuruluşların, hangi yöntemle ve ne kadar süre içerisinde özelleştirileceği ÖYK tarafından belirlenmektedir. Özelleştirme uygulamalarında kullanılan yöntemler, 4046 sayılı Kanun un 18/A maddesinde sayılmıştır. Bu yöntemler; satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklar tesisi, gelir ortaklığı modeli ve sair hukuki tasarruflar şeklinde beş ana gruba ayrılmaktadır. Bunlardan satış yöntemi kendi içerisinde varlık ve hisse satışı şeklinde alt yöntemleri içermektedir. Hisse satışı ise; blok satış, halka arz, borsada normal ve/veya özel emir ile satış, menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış, gecikmeli halka arzı içeren blok satış ve çalışanlara satış alt yöntemlerine ayrılmaktadır. D. ÖN BİLDİRİMDE BULUNMA, TANITIM DOKÜMANININ VE İHALE ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE DİĞER İŞLEMLER İhaleye hazırlık aşamasında yukarıda zikredilen hususların yanı sıra özelleştirilecek kuruluş detaylı incelemeye tabi tutularak, istihdam, yatırım, üretimin devamlılığının sağlanması, alınacak ihale bedelinin ödeme şekli ve süresi, teminat alınması gibi konular ve ihalede dikkate alınacak stratejik öncelikler belirlenir. Yapılan çalışmalar neticesinde, özelleştirmeye konu unsurla ilgili problemlerin tespiti durumunda ihaleye çıkılmadan önce bu problemler çözülür. ÖİB, özelleştirilecek kuruluşun özelliğine göre; ilgili kamu kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, meslek grupları ile görüşmeler yapabileceği gibi kendisi veya danışmanları aracılığıyla ihaleye katılabilecek potansiyel yatırımcılarla da ön görüşmeler yapabilir, onların ihaleyle ilgili görüş ve yaklaşımlarını alabilir. Hazırlık aşamasından sonra uygulanacak strateji kesinleştirilir ve ÖİB tarafından özelleştirilecek kuruluşla ilgili sektör analizi ve diğer bilgiler hazırlanarak Rekabet Kurulunun görüşü alınmak üzere, muafiyetler hariç, ön bildirimde bulunulur. 18 Rekabet Kurulu görüşünü ÖİB ye 18 ÖİB, özelleştirme uygulamalarının tamamında Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunmak zorunda değildir. Halka arz, mal veya hizmet üretimine yönelik olmayan gayrimenkul devri, yurt dışı sermaye piyasalarına satışlar, çalışanlara devir, süresi üç yılı aşmayan gecikmeli halka arzı içeren blok satışlar, borsada normal ve/veya teşebbüsün kontrolünde değişikliğe yol açmayan özel emir ile satışlar ve menkul kıymetler yatırım 50 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

8 İsmail DESTAN ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SATIŞ İŞLETME HAKKI DEVRİ DİĞER YÖNTEMLER VARLIK SATIŞ HİSSE SATIŞI KİRALAMA BLOK SATIŞ MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAKLAR TESİSİ HALKA ARZ GELİR ORTAKLIĞI MODELİ VE SAİR HUKUKİ TASARRUF İMKB DE SATIŞ GECİKMELİ HALKA ARZI İÇEREN BLOK SATIŞ ÇALIŞANLARA SATIŞ iletir. ÖİB, Rekabet Kurulu tarafından getirilen şartları ihalede dikkate almak zorundadır. Özelleştirmeye konu unsurla ilgili detaylı bilgiler tanıtım dokümanı ve bilgi odasında (ihtiyaç duyulan ihalelerde) katılımcılara sunulur. Tanıtım dokümanının oluşturulmasını takiben ihalede uygulanacak kural ve şartları belirleyen ihale şartnamesi ve ilan metni hazırlanır. İhale şartnamesinde, 4046 sayılı Kanun un 13 üncü maddesi kapsamında sayılan stratejik kuruluşlar ve/veya gerekirse kanunda sayılmayan kuruluşların hisse satışlarında, altın hissenin 19 konulması veya mevcut altın hissenin içeriğinin değiştirilmesi uygulamasına gidilebilir. Altın hisse, bir şirketin ana fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satışlar kapsamında yapılan özelleştirmelerde Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunulmaz. 19 Kamuya, imtiyaz hakkı tanıyan hisse payı. sözleşmesinde yapılacak düzenleme sonucunda, kamu çıkarlarının korunması, ülke güvenliğine zarar verebilecek gelişmelerin önlenmesi, az gelişmiş yörelere yönelik hizmetlerin sürdürülmesi, üretimin devamlılığının sağlanması gibi konularda devlet adına ihdas edilecek tek bir hisse ile (altın hisse), bu konularda alınacak kararlar üzerinde devlete söz ve onay hakkı veren bir uygulamadır. 2. İHALE SÜRECİ Yukarıda bahsedilen, ihaleye hazırlık süreci tamamlandıktan sonra Özelleştirme İdaresi Başkanının; yapılacak ihaleye ait yöntem 20, usul vb. hususları içeren kararı onaylaması ile ihaleye başlanılır. Onaylanmış karar ekine; ÖYK kararı, ilan metni, ihale şartnamesi, varlık satışlarında değer tespit raporu ve diğer belgeler de ilave edilir. 20 İhale yönteminin, özelleştirme yöntemi olmadığına dikkat edilmelidir. Zira özelleştirme yöntemi ÖYK tarafından belirlenir. 51 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

9 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ 4046 sayılı Kanun un 18/C maddesi ve Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği 21 uyarınca oluşturulan ihale komisyonu, Kanunun öngördüğü aşamaların yerine getirilmesi ve ihalenin mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması çalışmalarını yürütür. Komisyon çalışmalarında değer tespit raporları önemli bir yere sahiptir. Bilgi odasının hazırlandığı ihalelerde, yatırımcılar bilgi odasına davet edilerek gerekli bilgiler verilir. İhale süreci aşamasında, ilk teklifler alınmadan önce, eğer ihalede ön yeterlilik kriteri getirilmiş ise, başvuran firmaların yeterli olup olmadıkları ihale komisyonu tarafından değerlendirilir. Ön yeterlilik kriteri, genellikle varlık satışlarında uygulanmayıp, hisse satışı, kiralama ve işletme hakkı verilmesi yöntemleriyle yapılan özelleştirme işlemlerinde tercih edilmektedir. Ön yeterlilik 21 Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile ilgili değişiklikler tarih ve 25475, tarih ve sayılı, tarih ve sayılı ve tarih ve sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır. ile ilgili komisyonun değerlendirmesi, önceden belirlenecek strateji çerçevesinde, yatırımcıların tekliflerini vermesinden sonra da yapılabilir. İhale sürecinde uygulanan ihale usulleri, alıcılar arasında nasıl bir yarışma ile özelleştirmenin yapılacağını gösterir sayılı Kanun un 18/C-c maddesi ve Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde ihale usul ve esasları açıklanmıştır. İhale usullerinin önemli bir konusu, özelleştirme yöntemleridir. Yapılacak ihalede hangi usullerin uygulanacağı özelleştirme yöntemlerine göre belirlenmiştir. Bu çerçevede, 4046 sayılı Kanun un 18 inci maddesinin C/d bendinde, özelleştirme yöntemine göre uygulanacak ihale usulleri şöyle tanımlanmıştır: Varlık satışı yöntemiyle yapılacak ihalelerde kapalı teklif, pazarlık ve açık artırma usullerinden biri uygulanır. Hangi usulün uygulanacağına varlığın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak ÖİB tarafından karar verilir. Bu usullerden kapalı teklif usulünün uygulanması halinde, ihale komisyonu gerek görürse, ihale- İHALE USULLERİ Kapalı Teklif Usulü Pazarlık Usulü İHALE KOMİSYONU Açık Arttırma Usulü Belirli İstekliler Arasında İ. U. Özelleştirme Yüksek Kurulu 52 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

10 İsmail DESTAN ye pazarlık ve açık artırma suretiyle devam edebilir. Hisselerin blok olarak satışı yöntemiyle yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde pazarlık usulü uygulanır. Satış yöntemi dışındaki yöntemlerle yapılan özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde, özelleştirilecek kuruluşa ait varlığın niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, yapısı, hukuki durumu ile değer tespit sonuçları dikkate alınarak pazarlık veya açık artırma usullerinden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca belirlenecek usul uygulanır. Hisselerin yurt içi ve yurt dışında halka arz, borsada satış, menkul kıymetler yatırım fonları veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satışı suretiyle özelleştirilmeleri ise Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır. Yukarıda sıralanan özelleştirme yöntemlerine göre yapılan ihalelerde alınan teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale şartnamesinde yer alan hususlar ve değer tespit raporları çerçevesinde değerlendirilir. Yeterli teklif olmaması durumunda ihale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesine karar verilir ve alınacak Başkanlık Onayı ile ihale iptal edilir. Şartnameye uygun ve yeterli teklif var ise, geçerli teklif sahipleri, ihale komisyonu ile görüşme yapmak üzere yazılı olarak davet edilirler. Şartnameye uygun olmayan teklifler ise ihale dışı bırakılır ve teminatları iade edilir. İhale komisyonu, açık artırma dışındaki usullerde yapılan ihalelerde, belirlenen gün ve saatte teklif sahipleriyle birebir görüşmeler yapar ve revize teklifler alır. Görüşmeler sonucunda toplantı tutanağı ve revize teklif, ihale komisyonu ve teklif sahibi tarafından imzalanır. Bu esnada, teklif sahiplerinin daha önce belirtilen 1998/4-5 Tebliği uyarınca doldurdukları formlar ilave edilerek yatırımcılarla ilgili görüş almak üzere Rekabet Kurumuna gönderilir. Bundan sonraki aşamada teklif sahipleri, nihai pazarlık görüşmelerine davet edilirler. Nihai pazarlık görüşmeleri tüm teklif sahiplerinin katıldığı bir açık arttırma ile sonuçlandırılabilir. 3. İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI Tekliflerin, değer tespit sonuçlarına göre yeterli görülmemesi durumunda ihale komisyonu tarafından ihalenin iptaline ilişkin nihai karar alınabilir. Tekliflerin yeterli olması hâlinde ise, ihale komisyonu tarafından ihale karara bağlanır. Uygun görülen teklifler, Rekabet Kurumu ve sektöre ilişkin diğer ilgili kuruluş izinlerinin alınmasını müteakip; komisyon kararını ihtiva eden ÖYK karar taslağı ve gerekçesi hazırlanarak ÖYK ya sunulur. İhale, ihale komisyonunca alınan kararın ÖYK tarafından onaylanması ile hukuken sonuçlanır. Hizmetin ifasında yarar görüldüğü takdirde, parasal sınırları ve usul ve esasları açıkça belirlenmek kaydıyla onaylama yetkisi bazen İdare Başkanına da verilebilir 22. Satış veya nihai devre ilişkin kararlar, kamuoyuna duyurulmak üzere ÖİB tarafından Resmi Gazete de yayımlattırılır. Özelleştirme işleminin imtiyaz sözleşmesi kapsamında olması durumunda, Danıştayın uygun görüşü alınır. Özelleştirme işleminin imtiyaz kapsamında olmaması durumunda, ihaleyi kazanan teklif sahibi ile şartname çerçevesinde hazırlanan sözleşme imzalanır. 4. HALKA ARZ VE İMKB DE YAPILAN SATIŞ SÜRECİ Halka arz ve İMKB Toptan Satışlar Pazarında satış yöntemleri ile yapılan ihale işlemleri varlık satışı, işletme hakkı devri ve kiralama, mülkiyetin gayri haklar tesisi ve gelir ortaklığı modeli ve sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden farklılık arzetmektedir. A. HALKA ARZ 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 23 nun 3/c maddesinde halka arzın tanımı yapılmıştır. Halka arz işlemi, yatırım bankaları ve yerli ve yabancı aracı kurumlardan oluşan bir konsorsiyum, reklam ve tanıtım şirketleri, yerli ve uluslararası fonlar, çalışanlar, müşteriler, küçük yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar gibi bir çok kurum ve kişiyle birlikte çalışmayı gerektiren bir işlemdir. İşlem yürütücülerinin çok ve işlemlerinin birçok adımının uzmanlık gerektirmesi nedeniyle bir aracı kurum danışmanlığı ile yapılması zorunludur. Görevlendirilen danışman ve özelleştirme işlemini yürütecek ilgili idari birimler, daha önce ÖYK tarafından belirlenmiş olan halka arza ilişkin strateji çerçevesinde çalışmalara başlarlar. Yapılan çalışmalar neticesinde halka arz modeli, ıskonto oranları, ıskonto uygulanacak gruplar gibi konular belirlenir. Halka arz işleminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı kilit rol oynamaktadır. Çünkü sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç veya halka arz edenler, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar, sermaye piyasası faaliyetleri ve sermaye piyasası kurumları 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir ve dolayısıyla SPK nın görev ve yetkileri içerisine girmektedir. SPK, Kanunun uygulanması açısından sermaye piyasası araçlarının ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemekle sorumlu ve yetkilidir. Bu nedenle, hemen hemen her adımda ÖİB veya danışman firma; SPK dan görüş sorar, danışır veya halka arz modelinin belirlenmesinde olduğu gibi onay alır. Ayrıca, 22 ÖYK tarafından ÖİB nin yetkili kılınması halinde, İdare Başkanının onaylaması ile ihale kesinleşir tarih ve sayılı Resmi Gazete. 53 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

11 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ SPK ya yazılı olarak; arz edilmesi planlanan hisselerin türü, satış şekli, ıskonto oranları gibi konularda ön bildirimde bulunulur. SPK dan alınan onay sonrasında hisseleri halka arz edilmesi planlanan kuruluş ile ilgili, eğer gerekli ise, yeniden yapılandırma işlemi de gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda en çok yapılan düzenlemeler; şirket statüsünün anonim şirkete dönüştürülmesi, hisse yapısının düzenlenmesi, ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılmasıdır. Yapılan bu değişikliklerle ilgili yeniden SPK nın onayının alınması zorunludur. Halka arz sürecinde hisse senedi satışı yurt dışı piyasalarda da yapılabilmektedir. Yabancı sermayenin ülkeye getirilmesinin amaçlandığı ve özellikle piyasa değerinin çok yüksek olduğu düşünülen kuruluşlar için yapılacak büyük oranlı halka arzlarda, yurt dışında satış tercih edilmektedir. Zira, sadece yurt içi piyasalara yönelik yapılan bir halka arzda, gelebilecek talep miktarı sınırlı olabilmekte, büyük oranlı halka arzlar için bu miktardaki talep yetersiz kalmakta ve bu durum halka arzın başarısız olmasına yol açabilmektedir. Yurt dışı piyasalarda hisse satışı iki şekilde yapılabilmektedir. Birinci ve ÖİB tarafından en çok kullanılan metot, hisselerin sadece İMKB de kayıt edilmesi ve yabancı yatırımcılara da İMKB de satılmasıdır. İkinci metot ise hisselerin eşanlı olarak İMKB nin yanı sıra, Londra, New York gibi bilinen borsalarda da kayıt edilerek, bu borsalarda da yatırımcılara satışının yapılmasıdır. Uluslararası borsalarda arz, yurt içinde SPK dan alınan onay süreci gibi aynı şekilde bu borsanın bulunduğu ülkenin sermaye piyasası kuruluşundan onay alınmasını gerektirmektedir. Yurt dışında satış yapılması halinde, yurt dışında faaliyet gösteren aracı kurumlarla anlaşılır ve ÖİB nin onayıyla bu aracı kurumlarla konsorsiyum oluşturulur. Aynı şekilde yurtiçi danışmanlar tarafından da halka arza aracılık edecek yurtiçi konsorsiyumu oluşturulur. Kurulan konsorsiyumlar için SPK nın onayı alınır. Bu aşamadan sonra, satılacak hisselerle ilgili gerek aracı kurumlar bazında gerekse kamuoyunda tanıtım çalışmalarına başlanılır. Bu kapsamda, şirket hisselerinin halka arz işlemlerinden sorumlu olan proje grubunun koordinasyonunda şirket yönetimince; yatırım bankaları ve aracı kurumlarda görev yapan analistlere şirket ve sektörle ilgili bilgileri içeren analist sunumları yapılır. Analist sunumlarını takiben SPK mevzuatı dahilinde şirkete ilişkin finansal rapor oluşturulur. Şayet uluslararası piyasalara satış yapmaya karar verilmiş ise, uluslararası tanıtım toplantıları (roadshow) için hazırlıklar yapılır. Belirlenen program çerçevesinde çeşitli ülkelerde; ÖİB, şirket ve danışman firma temsilcileri tanıtım toplantıları düzenler ve hisseleri satılacak şirketle ilgili yatırımcı gruplarına bilgi verirler. Diğer yandan, satılacak hisseleri ve şirketi kamuoyuna duyurmak ve tanıtmak amacıyla, ÖİB nin anlaşması olan reklam ve tanıtım ajansı ile kampanya stratejisi için çalışmalar yapılır. Hazırlanan taslak tanıtım materyali üzerinden SPK ile görüşmeler yürütülerek ön onay alınır 24. Kampanyada kullanılmasına karar verilen kitle iletişim araçlarında (gazete, billboard, radyo, televizyon vb.) tanıtımlara başlanır. Tanıtımlar, stabilizasyon dönemine kadar devam edebilir. Halka arzla ilgili tanıtımlara, talep toplama döneminde hız kazandırılır. Bu dönem boyunca şirketin yaptığı reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarının özelleştirme imaj kampanyalarına uyumu ve desteği sağlanır. Eş zamanlı olarak SPK mevzuatı dahilinde sirküler, izahname ve aracılık yüklenim sözleşmelerinin taslakları oluşturulur. Konsorsiyumu oluşturan veya oluşturacak firmalar ile konsorsiyum sözleşmesi imzalanır. Bu belgeler SPK ya gönderilerek yine SPK nın onayı alınır sayılı Kanun un 6 ve 7 nci maddeleri gereği, sermaye piyasası araçlarının halka arzında açıklanacak bilgiler izahnamede yer alır. İzahnamede bulunması gereken bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. Sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasından sonra izahnamenin ticaret siciline tescili yaptırılır ve daha sonra ilan edilir. Sermaye piyasası araçlarının halka satışı, izahnamede gösterilen esaslar ve belirlenen satış süresi dahilinde yapılır. Yatırımcıları sermaye piyasası araçlarını satın almaya davet ise, sirküler ile gerçekleştirilir. Yayımlanacak sirküler ve ilanların esasları da Kurul tarafından belirlenir. İlanlar ve açıklamalar; gerçeğe uymayan, abartılmış veya yanıltıcı bilgileri içeremeyeceği gibi Kurul kaydına alınmanın resmi bir teminat olarak yorumlanmasına yol 24 Bilindiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 6 ve 22/g maddesi doğrultusunda, sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü iletişim araçları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamları izler, bunlardan yanıltıcı olduğu tespit edilenleri yasaklar ve gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirir. 54 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

12 İsmail DESTAN açacak açık veya dolaylı bir ifade taşıyamaz. İzahname ve sirküler, aracı kuruluşlar ile ÖİB tarafından müştereken imzalanır. Bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ÖİB sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da sorumluluk yüklenebilir. SPK onayından sonra şirket hisseleri halka arz için resmi olarak kurul kaydına girmiş olur. Bilindiği gibi, 2499 sayılı Kanun un 4 ve 5 inci maddeleri gereği halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurula kaydettirilmesi zorunludur. Kurula kayıt başvurusuna Kurulca belirlenecek bilgi ve belgeler eklenir. Belgeler ve açıklamalardaki eksikliklerin Kurul tarafından belirlenecek bir sürede tamamlanması gerekir. Çünkü noksanlıkları bu süre içinde tamamlanmayan başvurular düşmektedir. Önemli bir diğer husus ise değer tespit işlemleridir. Şirketin ilk kez halka açıldığı durumlarda değer tespit komisyonunun oluşturulması gereklidir. Değer tespit komisyonu, 4046 sayılı Kanun un 18/B maddesi gereğince beş üyeden oluşur. Komisyonun yapacağı çalışma ve hazırlayacağı rapor doğrultusunda, arza konu olan şirketin hisse değeri için bir fiyat aralığı belirlenir. Komisyonca belirlenen fiyat aralığı, toplanacak talepler için önemli bir veri durumundadır. Konsorsiyum aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen talep toplama işlemi, değer tespit komisyonunca belirlenen fiyat aralığının üst tavanından yapılır ve toplanan taleplerin değerlendirilmesi sonucunda halka arzda uygulanacak kesin fiyat belirlenir. Talep toplama süreci fiyatın oluşumu bakımından çok önemlidir. Ne kadar çok talep toplanırsa, arz işleminin tamamlanıp borsada işlem görmeye başladığı anda hisse senetlerinin performansı ve yatırımcıya getirisi o kadar yüksek olur. Fiyatın belirlenmesinin ardından, toplanan talepler dikkate alınarak yatırımcılara hisse tahsisatı yapılır. Tahsisatı, ÖİB ve danışman firma birlikte gerçekleştirir. Belirli gruplara hisse tahsis miktarında, daha önce sirkülerde ilan edilmek ve SPK dan onay alınmış olmak kaydıyla, farklı uygulamalar yapılabilir. Yatırımcılara tahsis edilen hisse senetleri, ÖİB nin bildirimi üzerine Merkezi Kayıt Kuruluşu 25 (MKK) tarafından yatırımcıların hesaplarını aktarılır. Bilahare hisseler İMKB de işlem görmeye başlar. Hisselerin borsada işlem görmeye başlamasının akabinde gerekli görülürse şirketin hisselerine ait fiyat istikrarı uygulaması yapılabilir. İstikrar amacıyla ayrılan fon kullanılarak, hisse senedinin borsadaki işlem fiyatının arz fiyatının altına düşmesi durumunda arz edilen hisselerin bir bölümü geri alınabilir. Fiyat istikrarının kapsamı 25 Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar; özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu kuruluş, Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. aracılık yüklenim sözleşmesince belirlenir ve ilgili SPK mevzuatına tabidir. Halka arz süreci, diğer yöntemlerin kullanıldığı özelleştirme süreçlerinden daha karmaşık ve iş yoğunluğu daha fazladır. Aşağıdaki örnek uygulama sürecin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. B. İMKB TOPTAN SATIŞLAR PAZARINDA YAPILAN SATIŞLAR İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarında (TSP) yapılan işlemler, İMKB nin TSP Genelgesi çerçevesinde gerçekleştirilir. TSP, önceden alıcıları belli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin, borsada güven ve şeffaflık ortamında organize bir piyasada yapılmasını amaçlayıp sağlayan bir piyasadır. Bu piyasada, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin hisseleri satılabileceği gibi hisse senetleri borsada işlem görmeyen, özelleştirme programında bulunan şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu şirket hisse senetleri de satılabilmektedir. Özelleştirme programında olan bir şirketin hisselerinin satış süreci, hisseleri satılacak şirketin özelleştirme sürecinden sorumlu idari birim tarafından, hisselerin TSP de satılacağına dair bir ÖYK Kararı alması ile başlar 26. Daha sonra, varsa alıcının talebi ve TSP de satış talebi ÖİB na bildirilir. ÖİB, satışı yapılacak şirket hisselerinin fiyat aralığını tespit eder ve Hisse Senetleri Alım/ Satım Sözleşmesi bulunan aracı kurumla irtibata geçilir ve gerekli belgeler hazırlanarak aracı kurum tarafından İMKB ye başvuru yapılır. İMKB Toptan Satışlar Pazarında Yapılan Satışlarda 26 Alınan bu ÖYK Kararının, ilgili idari birim tarafından Özel Durum Açıklaması yapılarak aynı gün kamuya duyurulması gerekmektedir. Bu açıklamanın İMKB ye yapılması yeterli olmakla birlikte, uygulamada hem SPK ve hem de İMKB ye yapılmaktadır. 55 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

13 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ SPK ve İMKB ile birlikte hareket edilir. SPK ve İMKB mevzuatı uygulanır. Satış işlemi TSP nda gerçekleştirilen şirket hisselerinin takası, işlem gününü izleyen ikinci işgünü Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra, satış işlemi gerçekleştirilerek elde edilen satış tutarı ÖİB hesaplarına aktarılır. III- SONUÇ Özelleştirme ihalelerinde yasal düzenlemelerin farklı yorumlanması, ihale konusu işlemleri çok sık yargı yoluna taşımaktadır. ÖİB nın ihale ile ilgili yüzlerce, idari işlemlerle ilgili binlerce eylemine karşı yargı yoluna gidilerek dava açılmaktadır. Bu süreç ister istemez personelin çalışma motivasyonunu da olumsuz etkilemektedir. Yerel endüstrilerin yabancıların mülkiyetine geçeceği korkusu içinde olanlar ile geçimleri tehlikede olan kamu çalışanlarından gelen protestolar kamu şirketlerinin satışını engelleyici unsurlar olmuşlardır. Bunların yanı sıra devlet içindeki gücünü kaybetmekten korkan bürokrasinin özelleştirmeyi yavaşlatması ve işçi sendikalarının süreci durdurmaya yönelik muhalefetleri, özelleştirmenin hızını azaltmıştır. Özelleştirme sonrası çözülmesi gereken en önemli sorun, kamu sektörünün ekonomideki ve firmaları düzenlemedeki rolü konusunda ortaya çıkmaktadır. Özelleştirme yönündeki teorik argümanların birçoğu, devletin düzenleyici rolü üstlenmesinin, işletmelerin mülkiyetine doğrudan sahip olması durumuna göre daha az zararlı olduğu önermesine dayalıdır. Bu çerçeveden bakıldığında devlet mülkiyetinin alternatifi bütün düzenleme ve denetlemelerden arındırılmış özel işletmeler değildir. Başarılı özelleştirme satış sonrasında oluşturulacak regülasyonun, daha geniş anlamda piyasa yapılarının şartlarını da düşünmeyi gerektirir. Özelleştirme programlarına yöneltilen en önemli eleştirilerinden biri, bu programların iltimas geçilen taraflara varlıkların satışını içerdiği yönündedir. Mümkün olduğu kadar objektif kriterleri kullanan şeffaf bir süreç bu eleştiriyi ortadan kaldırabilir. Bir diğer problem, satılacak teşebbüslerin değerlendirilmesidir. Konuyla ilgili bir başka önemli tartışma, sürecin yabancı girişimcilere açılmasının etkileriyle ilgilidir. Özelleştirmelere yabancı katılımını kısıtlamanın, özellikle içeride yeterli sermaye ve uzmanın olmadığı ülkelerde, uzun vadede ekonomi açısından zararlı sonuçlar doğurduğuna ilişkin ampirik kanıtlar bulunmaktadır. Bu çerçevede özelleştirmeler kanalıyla ülkeye yabancı sermaye girişi sağlanmasının genel anlamda yararlı olacağı söylenebilir. Birçok ülkede olduğu gibi, kamu kesiminin ekonomide ağırlıklı yer aldığı Türkiye de de kamu ekonomisi ve kamu yönetimi çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Söz konusu sorunların ortadan kaldırılması için kapsamlı bir reform sürecinin yaşanması zorunluluğu ortaya çıkmış ve bu zorunluluk özelleştirme uygulamalarını gündeme getirmiştir. KAYNAKÇA ATASAĞUN, H. Fehmi, (1992), KİT lerin Özelleştirilmesinde Değerleme Fiyatlama İlişkisinin Analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. BAYTAN, İlhan, (2009), Özelleştirme Hukuku ve Uygulamaları, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara. KARLUK, S. Rıdvan, (1994), Türkiye de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ve Özelleştirme, Esbank Yayınları, Yayın No. 5, İstanbul. YAŞAR, Süleyman, (2006), Türkiye de Kullanılan Özelleştirme Yöntemlerinin Analizi, Beta Yayınları, İstanbul. YAZICI, Kuddusi, (1997), Özelleştirmede Değerleme Yöntemleri ve Değerleme Kriterleri, Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. YAVİLİOĞLU, Cengiz, DELİCE Güven, ÖZSOY Onur, (2010), Dünyada ve Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif, ÖİB Yayını. Ankara. Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: EKİM - KASIM - ARALIK 2010

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

İMKB'YE KABUL SÜRECİ

İMKB'YE KABUL SÜRECİ İMKB'YE KABUL SÜRECİ SPK ve İMKB İncelemeleri Şirket hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvuru yapılması durumunda SPK tarafından şirket nezdinde

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 10.02.2014 tarihli ve 2014/ 5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 19.12.2012

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi SİRKÜLER 2013/08 SİRKÜLERİN Tarihi : 29.01.2013 Konusu Mevzuat : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi : 6102 Sayılı Türk

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011 Sayı : ÎMKB/GDD-010.06.02/4333- Konu : İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi Hk. 12 3 4 5 S 1 = İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28537 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/4213 Ekli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR. Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015

HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR. Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015 HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015 Halka Arzın Tanımı Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ 25 Aralık 2015 Aracı kurumların kendi aralarında veya gerçek veya tüzel kişiler ile yapacakları repo ve ters repo işlemleri sırasında

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Bilim ve Toplum Faaliyetlerine ilişkin olarak, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Detaylı

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun SİRKÜLER TARİH : 31.08.2016 SAYI : 2016-08-11 KONU : Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ÖZETİ : Başbakanlığa bağlı ve özel hukuk

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı