Meram dan vefa abidesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meram dan vefa abidesi"

Transkript

1 Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve e itim kompleksinin temel atma töreni D i leri Bakan Ahmet Davuto lu nun kat l m yla gerçekle tirildi. -Davuto lu törende yapt konu mada, Öyle ahsiyetler vard r ki o derin izlerin öncülü ünü yapar. Tahir Büyükkörükçü Hocam z bu öncü isimlerden biriydi dedi. Kat l m n yo un oldu u programa D i leri Bakan Ahmet Davuto lu nun yan s ra Milli E itim Bakan Yard mc s Orhan Erdem, Çal ma ve sosyal Güvenlik Bakan Yard mc s Halil Etyemez, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Valisi Ayd n Nezih Do an, l Genel Meclisi Ba kan Ali Selvi, Konya Büyük ehir Belediye Ba kan Tahir Akyürek, ilçe belediye ba kanlar, protokol üyeleri, mam Hatip lisesi ö retmen ve ö rencileri ile çok say da vatanda kat ld. devam 5.sayfada ün Vizyon Projesinde Sona Geliniyor Meram Belediyesi nin 2013 teki vizyon projelerin 80 Binde Devr-i Alem Park nda çal malar yo- un bir tempo ile devam ediyor. D Bas nda Meram Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc n n karde ehir ili kileri kapsam nda yapt görü meler d bas nda geni yer ald. Sen Ald rma Be Ustam Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ve Meram n mahalle muhtarlar ndan olu an heyeti kabul etti. Tarih Do ru Kaynaktan Ö renilmeli Son y llarda say lar artan tarihi içerikli dizilerle ba layan tart malarda birçok konu konu ulurken Tarihimizi ne kadar iyi biliyoruz? sorusu da gündeme geldi. mam Hatiplilerin Gecesi Türkiye genelinde düzenlenen Senin En yi Karde lik Hikayen adl yar man n ödülleri verildi.

2 2 HAZ RAN Binde Devr-i Alem Park nda Çal malar Tam Gaz Meram Belediyesi nin 2013 teki vizyon projelerinden olan ve Konya turizmine çok önemli katk sa lamas hede enen 80 Binde Devr-i Alem Park nda çal malar yo un bir tempo ile devam ediyor. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, bu önemli projeyi y l sonuna kadar tamamlamay hede ediklerini söyledi. Parkta in aatlar n seviyesi yüzde 50 yi geçti. Kaba in- aatlar tamamlanarak ince i çili e geçildi. Am tiyatro in- aat da yüzde 70 oran nda tamamland. Park alan ndaki tüm in aatlar ve havuzlar tamamland ktan sonra minyatürler getirilecek. - KONYA TUR ZM KAZANACAK 80 Binde Devr-i Âlem Park n n in aat çal malar n inceleyen Ba kan Kalayc, Yak n bir zamanda ihalesini yapt m z ve ismini vatanda lar m z n belirledi i, içerisinde minyatürlerin, dinozorlar n ve masal kahramanlar n n bulundu u, yakla k 80 bin metrekarelik alanda bu güzel ve muhte em park n in aat h zla devam ediyor. Bu y l n sonunda in allah buran n aç l n gerçekle tirmeyi hede iyoruz. Hafta içerisinde ve hafta sonunda vatanda lar m z n, aileleri ve çocuklar yla birlikte hem dinlenecekleri hem e lenece i hem de bilgilenece i güzel bir park Konya ya kazand r lm olaca z. Bu park Konyal hem ehrilerimizin gezebilece i bir yer olaca gibi ehir d ndan gelen misa rlerin de önemli ziyaret noktalar ndan biri olacak diye konu tu. PARK 3 BÖLÜMDEN OLU UYOR Üç ayr bölümden olu an park; tarih, kültür, sanat, bilim ve teknolojinin bulu tu u 80 bin metrekare alanda yap l yor. S rçal Medrese Kap s ndan girilen projenin en önemli ve birinci bölümünde tarihi mekânlar, yani minyatürler yer al yor. Milletimizin tarihi içerisinde Adriyatik denizinden Çin e kadar büyük bir co rafya üzerinde kurdu u medeniyetin ta tan yap lm abideleri bu bölümde bulunuyor. Projenin ikinci bölümünde dünyada ya am tarih öncesi varl klar sergilenecek. Bu bölümde 50 adet hareketli dinozor bulunacak. Dinozorlar n büyüklükleri ayn gerçeklerinde oldu u gibi 3 ila 45 metre, yükseklikleri de 3 ila 12 metre aras nda, do al ya am alanlar ndaki gibi tasvir edilecek. Pojenin üçüncü ve en e lenceli bölümünde ise masal dünyas yer alacak. Herkesin çocuklu- undan beri dinledi i ve hayalinde canland rd masallar ve masal kahramanlar görsel olarak sunulacak. Masal ve çizgi lm kahramanlar bölümü, Türkiye de daha önce yap lm ve birbirinin birebir kopyas olan parklardan her yönü ile farkl. Masallar gerçek ortamlar nda ve kahramanlar gerçek birer ahsiyet gibi en ince detay na kadar yap lacak. Her bir masal n ve kahraman n kendi bölgesi olacak ve masal n konusu tam olarak canland r lacak. Bu bölümün tam ortas nda farkl kotlarda 3 havuz ve bu havuzlar birbirlerine ba layan elaleler ile büyük havuzun tam ortas nda da Türkiye de yap lm en büyük kad rga orijinali gibi ah aptan imal edilerek Meram ve tüm Konya halk n n, hizmetine sunulacak. Ayn orijinali gibi armaland r lacak kad rga, tarihte yap lm en büyük Osmanl Kad rgalar ndan biri örnek al narak yap lacak, içinde ve güvertesinde oturma alanlar bulunacak. Eurodesk Temas Noktalar Bulu tu Konya da faaliyette olan Eurodesk Temas Noktalar n n temsilcileri, Meram Belediyesi nin Eurodesk Temas Noktas olarak akredite edilmesi dolay s ile hay rl olsun ziyaretinde bulundular. Meram Belediye Ba kan Yard mc s Ali - Uysal, Konya daki Eurodesk Temas Noktalar n n temsilcileriyle bir araya geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eurodesk Temas Noktas temsilcilerinden Mustafa Y lmaz ve Mevlüt Aydo mu, Selçuk Üniversitesi Avrupa Gençlik Toplulu u (EYSA) temsilcisi Hakan Karabulut, Konya Büyük ehir Belediyesi K l çarslan Gençlik Merkezi Temsilcisi Ahmet Furkan Özyakar ve Konya l Milli E itim Müdürlü ü Eurodesk Temas Noktas Temsilcisi Bilal Yava n gerçekle tirdi i ziyarette; hay rl olsun mesajlar yan nda birlik ve beraberlik içinde hareket etme, proje ve bilgilendirme a ortakl klar n n kurulmas yönünde kararlar al nd. Meram Belediye Ba kan Yard mc s Ali Uysal, Eurodesk, gençler için e itim ve gençlik alanlar ndaki Avrupa f rsatlar ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine kat l m hakk nda bilgi sa layan Avrupa n n bilgi a d r. Belediyemiz de Eurodesk in Konya daki temas noktalar ndan biri oldu. Konya daki di er temas noktalar temsilcilerinin yapt bu ziyarette önemli kir teatisinde bulunduk dedi. Köprü Vazifesi Görüyoruz Meram Belediyesi, hay rseverlerin kullan m fazlas e yalar n bir telefonla evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ula t r yor. -Mahalle muhtarlar ve duyarl vatanda lar n beyanlar yla tespit edilen ailelerin ba ta g da olmak üzere çe itli ihtiyaçlar n kar layan Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü, hay rseverlerin kullan m fazlas e yalar n ihtiyaç sahiplerine ula t r yor. Belediyeyi aray p ba ta bulunan vatanda lar n kullanmad klar e yalar evlerinden al narak tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ula t r l yor. Ba lanan e yalar n topland depoda beyaz e yadan mobilyaya kadar birçok temel ev e yas bulunuyor. Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü taraf ndan konuyla ilgili olarak yap lan aç klama öyle: Evlerde at l duran e yalar birçok ailenin evinin ba kö esini kaplayabilir. Buzdolab, çama r makinesi, bula k makinesi, f r n, hal, mobilya vb. ev e yalar n yenileyen vatanda lar m z n kullanmad e yalar n ihtiyaç sahibi ailelere ula t rmak için belediyemiz köprü vazifesi görüyor. Ba ta bulunulan e yalar n kullan labilir ve sa lam durumda olmas gerekmektedir. Ekiplerimiz, ve numaral telefonlar arayan vatanda lar m z n evlerinden beyaz e ya, mobilya ve di er ev e yalar n alarak belediyemize ait Yaylap nar Ka Mahallesi ndeki depoda topluyor. htiyac tespit edilen aileye de depodan sevk ediyoruz. Bazen de depoya b rak lmadan do rudan ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü taraf ndan 2012 y l nda ihtiyaç sahibi 117 aileye e ya yard m yap ld. 6 Ayda 30 Ton Bayat Ekmek Topland Meram Belediyesi taraf ndan yakla k 6 ay önce ba lat lan Bayat Ekmek Toplama kampanyas yayg nla t r l yor. Uygulama ile 6 ayda 30 ton bayat ekmek topland. -Bayat ekmeklerin çöpe at lmas n önlemek ve ülke ekonomisine katk sa lamak amac yla ba latt klar bayat ekmek toplama kampanyas na ilginin her geçen gün artt n belirten Meram Belediyesi Temizlik leri Müdürü aban Di çi, 6 ay içinde 55 noktadan yakla k 30 ton bayat ekmek toplad k. Toplad m z bayat ekmekleri Konya daki hayvan bar na na teslim ettik. lk etapta ö renci yurtlar, lokantalar, hastaneler, dü ün salonlar ve baz büyük siteler olmak üzere 55 noktaya bayat ekmek toplama kutular yerle tirdik. Halk m zdan talep geldi i zaman gerekli de erlendirmeyi yaparak oralara da bayat ekmek toplama kutusu koyuyoruz. Çal malar m z, vatanda lar m z n talepleri do rultusunda devam ediyor diye konu tu. Ülkemizde her gün ortalama 5 milyon ekmek israf ediliyor. Bu israf n günlük maliyeti 3.5 milyon, y ll k maliyeti ise 1 milyar 277 milyon TL yi buluyor. sraf edilen ekmeklerin maliyeti ile her y l 500 okul yap labiliyor.

3 HAZ RAN Meram da modern temizlik Meram Belediyesi, daha temiz ve modern bir Meram için yeralt çöp konteyneri uygulamas n yayg nla t r yor. Geçen y l 200 adet modern çöp depolama konteyneri hizmete sunulurken 2013 y l nda da bin adet yeralt depolama konteyneri Meram a kazand r l yor. Modern konteynerler düzenli ekilde ilaçlan yor. Konutlarda çe itli e itim seminerleri veriyor. -Yeni Sistem Çöp Konteynerleri Meram Belediyesi Temizlik leri Müdürü aban Di çi, 2012 y l nda 200 adet modern yeralt sand klar n ilçemizdeki ana caddelere yerle tirdik. Bunlar n periyodik olarak temizli ini yap yoruz. Yap lan bu ilaçlama ile hem sinek ve ha ereye kar önlem al yoruz hem de kötü kokunun olu mas n engelliyoruz y l içerisinde de ilçemizin farkl mahallelerine bin adet modern yeralt çöp konteynerini yerle tirmi olaca z. Çöplerin etrafa yay lmas n önlemek, kötü kokuya mani olmak ve çevre kirlili ini önlemek maksad yla çal malar m z ayn h zla devam edecektir. Daha temiz ve modern bir Meram için yapt m z bu çal malara halk m z n da destek olmas n, çöp konteynerleri ve sand klar n d na çöp b rakmamalar n rica ediyoruz diye konu tu. Temizlikte Avantaj Sa lan yor Meram da daha temiz sokak, cadde ve meydanlar için pilot bölgelerde ba lanan yeni nesil yer alt çöp konteyneri 2012 y l için 200 noktada uyguland. Vinç sistemli kamyonla bo alt lan yeni sistem çöp konteynerleri, eski tiplere göre hem daha az yer kapl yor hem de koku ve s z nt yapm yor. Görüntü olarak da daha güzel bir çevre olu turuyor. Küçültülmü dikey çöp atma haznesi ve yer alt na gizlenmi prefabrik yap dan olu an sistem, kötü kokular içinde tuttu u gibi çöp suyu s z nt s na ve çöplerin etrafa yay lmas na engel oluyor. Yer alt nda tesisat olmayan yerlere yerle tirilebilen ve çok az yer kaplayan yeni nesil çöp konteynerleri; çevre güvenli i, temizli i, halk sa l ve belediyemizin i gücü aç s ndan büyük avantaj sa l yor. D Bas nda Meram Belediyesi Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc n n karde ehir ili kileri kapsam nda yapt görü meler d bas nda geni yer ald. -Azerbaycan da yay nlanan Tisadiyyat Gazetesi Azerbaycan televizyon ekibinin tan t m n yapmak için geldikleri Konya da görü tükleri Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ile yapt klar söyle iyi haberle tirirken Almanya n n Sindel nger Zeitung Gazetesi de, Ba kan Kalayc n n Sindel ngen Büyük ehir Belediye Ba kan Bernd Vöhringer ve belediye yetkilileriyle yapt görü melere yer verdi. Meram Sindelfingen karde li i Almanya n n Türkçe yay n yapan etkin gazetelerinden olan Post gazetesi Meram Belediye Ba kan Dr.Serdar Kalayc n n Sindel ngen ziyaretini yapt bu haberle gündemine ta d ; Almanya da yo un Türk nüfusunun ya ad ehirlerden olan Sindel ngen ehri ile Konya Meram Belediyesi aras ndaki karde ehir olma konusunda büyük ad m at ld. Konya ve Sindel ngen in her iki ülkenin ekonomisinde büyük katk lar oldu unu belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ve beraberindeki heyet Sindel ngen Büyük ehir belediye ba kan Bernd Vöhringer ve belediye yetkilkileriyle çok olumlu görü meler yapt klar n ve iki ehrin karde ehir olma yolunda önemli a amalar katedildi ini belirtti. Belediye ba kan Dr. Serdar Kalayc, ba kan yard mc s Ali Uysal, özel kalem müdürü lyas Poyrazer ve Sindel ngen Belediyesi uyum sorumlusu Ulrike Izuora ve belediye meclis üyeleriyle beraber Sindel ngen Ditib Ulu Camisini ziyaret ettiler. Dr. Serdar Kalayc Almanya n n göbe- inde böylesi güzel bir camiyi yapan tüm karde lerimden Allah raz olsun Türk milleti tarih boyunca gitti i heryerde kendisini kendisi olarak kabul ettirmi ve ya ad toplumlara hep bir eyler vermi necip bir millettir, burada ya ayan vatanda lar m z bizleri öyle güzel temsil etmi siniz ki bugün bizler burada böyle ilgi ve alaka görebiliyoruz. Tüm vatanda lar m zdan birlik ve beraberlik içerisinde olmalar n istiyorum. Bugünlerde birli imize beraberli imize darbe vurmak isteyenler var bunlara imkan vermeyelim dedi. Çinli Heyet Konya da Çin ile Türkiye aras ndaki dostlu u geli tirmek amac yla Çinli bürokrat ve gazetecilerden olu an 14 ki ilik heyet Türkiye de ke fe ç kt. Heyetin ülkemizdeki önemli ziyaret noktalar ndan biri de Konya oldu. -11 Haziran da ülkemize gelen Çinli heyetin stanbul, Ankara ve Kapadokya dan sonraki durak noktalar Konya oldu. Çinli heyeti Konya da Meram Belediyesi a rlad. Tarihi Augustus Otel de misa rler onuruna yemek veren Meram Belediye Ba kan Vekili Ercan Okur, Bilindi i üzere 2013 y l Çin de Türk Kültür Y l olarak kutlanmaktad r. Bu kapsamda orada ilk etkinli i belediyemiz gerçekle tirdi. Karde ehir görü meleri kapsam nda Guangzhou nun Yuexiu Belediyesi nin daveti üzerine oradaki festivale kat ld k. Mehteran konseri ve sema gösterisi Çin deki festivalde en fazla be eni toplayan etkinlik oldu. Ülkemizi ke fetmek için Çin den gelen heyeti ehrimizde misa r etmekten büyük mutluluk duyuyorum dedi. Türkiye yi Ke fe Ç kt lar Kültür, spor, çevre ve turizm konular nda uluslararas i birli ini geli tirme gayesiyle kurulan ve bu geziyi tertipleyen Çin Asya Yolu Kulübü yetkilileri de, Bu y l n Çin de Türk Y l olarak kutlanmas ndan hareketle Çin ve Türk halklar aras nda dostluk, i birli i ve anlay geli tirmek amac yla Eski pek Yolu Üzerindeki Son Nokta temas yla Haziran 2013 tarihleri aras nda Türkiye ye seyahat program haz rlad k. 11 günlük gezi sonras Çin e döndü- ümüzde Türkiye ye Kültür Seyahati ad alt nda bir seminer ve foto raf-video sergisi düzenleyerek Türkiye hakk ndaki izlenimlerimizi payla aca z eklinde bilgi verdiler. Çinli heyet Konya dan sonra Pamukkale, Ku adas ve Efes antik kentini de ziyaret etti. Ha ereyle Mücadele Devam Ediyor Meram Belediyesi, halk n daha sa l kl, temiz ve huzurlu bir yaz dönemi geçirebilmesi için ha ere ile mücadele çal malar n etkin bir ekilde sürdürüyor. Her mahalle ayda en az 3 er kez ilaçlan yor. -Ha ereyle mücadele çal malar n n, Sa l k Bakanl nca yay nlanan Biyosidal Ürünlerin Kullan m Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelik çerçevesinde sürdürüldü ünü belirten Meram Belediyesi Veteriner leri Müdürü Mehmet Ekici, Ha ereyle mücadele çal malar na May s ay içerisinde ba lad k. Bu çal malar m z larva mücadelesi ve uçkun mücadelesi eklinde devam etmektedir. Larva mücadelesi kapsam nda 1 adet pülverizatör cihaz ile ha erelerin üreme alanlar olan yerlere uygun aral klarla larva ilac uygulanmaktad r. Uçkun mücadelesi ise 4 adet U.L.V cihaz ile, günlük olarak sabah ve ak am saatleri aras nda iki vardiya eklinde yürütülmektedir. lçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklar periyodik olarak ayda en az 3 kez ilaçlanmaktad r. Bu çal malara yaz boyunca devam edece iz dedi. laçlamalarda Halk Sa l na Dikkat Ediliyor Daha önceki y llarda kullan lan ve dumanlama eklinde olan Sisleme Cihaz ile yap lan ilaçlama çal malar n n, çevre ve halk sa l na olumsuz etkileri nedeniyle tamamen terk edildi ine i aret eden Ekici, Art k ilaçlama çal malar m z daha kaliteli ve sa l kl oldu u için ULV cihaz ile yap lmaktad r. laçlama yap l rken vatanda lar m z gürültü ve duman yönünden rahats z edilmemektedir. Belediye olarak halk m z n ha erelerden kaynaklanan rahats zl n asgariye indirebilmek için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Halk m z, ha ere ile ilgili ikâyetlerini Belediyemizin numaral telefonuna bildirilebilir eklinde konu tu. HAZ RAN 2013 YIL:3 SAYI:39 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni HARUN ÇÖPÜR Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin ayl k ücretsiz haber bültenidir.

4 4 HAZ RAN 2013 Sen Ald rma Be Ustam Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ve Meram n mahalle muhtarlar ndan olu an heyeti kabul etti. -Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya Muhtarlar Derne i Ba kan Celal Duran ve Meram n mahalle muhtarlar ndan olu an heyetle birlikte TBMM de AK Parti nin grup toplant s na kat ld ve Ba bakan Erdo an n yapt konu may dinledi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Meram heyetini Ankara da a rlayan AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Balo lu na te ekkür etti. Ba bakan Erdo an, grup toplant s ndan sonra Meram heyetiyle görü tü. Ba kan Kalayc ile bir süre ayakta sohbet eden Ba bakan Erdo an a muhtarlar taraf ndan tablo ve Sen ald rma be Usta ba l kl çok manidar bir pankart takdim edildi. Muhtarlardan Ba bakan a Pankartl Destek Pankartta özetle u ifadeler yer ald : Sen ald rma be Usta. Biz biliriz senin gönlünün ak, yüre inin sa lam ve sevdan n asil oldu unu. Ellerimiz nas rl, sesimiz çatall, yüzümüz kavruk da olsa senin sevdalar na a z biz. O sevdalar ki; one minute diyerek yüz y llard r dünyaya hükümran olan siyonist u aklar na ve destekçilerine dünyan n gözü önünde gerekli cevab veren, o sevdad r ki; hastane kap lar nda sosyal güvencesi olmayan gariban m n paras zl ktan çocu unu rehin olmaktan kurtaran... O sevdad r ki; dünyay heyecanland r p k skand ran, Kanal stanbul, 3. Hava Liman ve 3. Bo- az Köprüsü. Sen ald rma be Usta; Biliriz biz senin s rça kö klerde ya amad n. Biliriz senin yüre inin cesaretini, kalbinin merhametini, biliriz senin taksici barakas nda, yoksulluk kokan varo larda çat kap halk n sofras nda ba da kurup ekme ini payla t n. Biliriz senin sessiz y nlar n sesi oldu unu. Sen can n s kma be Ustam, biz soylulu u ah slarda aramad k; davalarda, mücadelelerde arad k. Er burada meydan aç k geliniz, Bu meydanda erkan olur yol olur, Millet toplan p da kurulsun divan, Bu meydanda aç k sözlü er olur diyor rahmetli Konyal airimiz. Biliriz biz Malazgirt, Kosova, Sakarya, Dumlup nar meydanlar n. Taksim, K z lay, Ku ulupark ne ki? Mazlumlar seni bekliyor Ustam, Geçmi te oldu u gibi imdi de ülkemiz içinde bir oyun oynanmakta. Ama biz biliriz bu oyunu da bozaca n. Senin kirlerini lider, sevdalar n asil bildik. Biz sana emanetiz, tarihimiz sana emanet. Gelece imiz sana emanet. Sesini yükselt, elini kald r. S k yumru unu ve vur masaya Allah a k na. Ve hayk r bölücülere, zalimlere, faiz lobisine ve AB ye inat.. Allah tan ba ka büyük ve galip yoktur diye! Manouba Karde ehir Meram Belediyesi ile Tunus un Manouba Belediyesi aras nda karde ehir protokolü imzaland. -Ba bakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld törende Türkiye ve Tunus tan 27 er belediyenin karde kent protokolü imzaland. Tunus un Konferanslar Saray ndaki imza törenine Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Tunus Ba bakan Ali El-Ureyd, Ba bakan Yard mc s Bekir Bozda, D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Ula t rma Denizcilik ve Haberle me Bakan Binali Y ld r m, her iki ülkenin çi leri ve D i leri Bakanl temsilcileri kat ld. Ba bakan Erdo an dan Karde Belediye Vurgusu Törende konu an Ba bakan Erdo an, Türkiye ve Tunus taki belediyelerin önümüzdeki döneme yönelik olarak bu yard mla may daha çok de i im ve dönü üm projelerine tahsis etmelerinin isabetli olaca n vurgulayarak Tunus, medeniyetin in a edildi i ülkelerden bir tanesi. Türkiye de birçok medeniyetin halen eserleriyle ya ad bir ülke. Ben diyorum ki; Bat medeniyetinin bask s alt nda bir yap lanma de il, Bat n n ilmini alal m, onlar n da mimarisini alal m ama buna kendi rengimizi katal m ve ehirlerimizi bu anlay la, altyap s yla üst yap s yla yeniden in a edelim dedi. Törende, daha sonra Tunus Belediye Ba kan Seyfullah el-asram, Ba bakan Erdo an a belediyenin ve kentin sembolik anahtar n takdim etti. Konu man n ard ndan karde ehir protokolleri belediye ba kanlar taraf ndan imzaland. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ile Manouba Belediye Ba kan Muhammed Halit Tercüman da iki belediyenin karde ehir protokolünü imzalad. mza töreni sonras her iki ba kan birbirlerine çe itli hediyeler takdim ettiler. li kilerimiz Daha Da Geli ecek Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Devlet ba kanlar düzeyinde daha önce yap lan görü meler neticesinde Türkiye ile Tunus tan 27 er belediyenin karde belediye olmas kararla t r lm t. Say n Ba bakan m z Recep Tayyip Erdo an n kat l m yla karde ehir protokollerini imzalad k. Bundan sonra kar l kl olarak sosyal, kültürel ve ekonomik i birli inin geli tirilmesi için çaba harcayaca z. Tarihi ve kültürel ba m z olan Tunus ile yap lan bu protokollerden sonra ili kilerimiz daha da geli ecek diye konu tu.

5 HAZ RAN Tahir Büyükkörükçü nün ismi Meram da ya at lacak Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve e itim kompleksinin temel atma töreni D i leri Bakan Ahmet Davuto lu nun kat l m yla gerçekle tirildi sayfadan devam O Öncü Bir simdi mam Hatip Liselerinin bir millet müessesesi oldu unu söyleyen Davuto lu, Öyle kurumlar vard r ki bir milletin gelece ine derin izler b rak r. Öyle ahsiyetler vard r ki o derin izlerin öncülü ünü yapar. Bugün bir müessese ile bir ahsiyetin ismini bir araya getiren bir tesisin temel atma töreninde bulunmak hepimiz için bir onurdur. mam Hatipler, 1940 lar n sonundan itibaren Kur an- Kerim a k n, slam n selam ve bar prensibini dünyaya yayacak yeni nesiller yeti tirmek üzere tüm ülke sath na yay lmaya ba lad. Önce bu milletin dini ihtiyaçlar n kar layacak nesiller yeti tirme iddias vard, o gerçekle ti. Daha sonra bu ülkenin kaderinde rol oynayacak, iddia sahibi öncü bir nesil yeti tirme ihtiyac vard. Hamdolsun o da yeti ti. Nihayet, dünyaya adalet, irfan, efkat da tacak ve dünyaya bu anlamda bu milletin mesaj n iletecek öncü liderler yeti tirme iddias vard. Hamdolsun ba ta Ba bakan m z sayesinde o da gerçekle ti diye konu tu. mam Hatip Liseleri slam Dünyas na Da Örnek Davuto lu, mam Hatip Liselerinin, bu milletin tarih boyunca savuna geldi i de erleri egemen k lmak üzere yola ç kacak bir neslin de kayna oldu unu vurgulayarak unlar kaydetti: Art k yeni bir nesil, tarih içinde yürümeye ba lad. Bu anlamda mam Hatip Liselerimiz sadece Türkiye ile ilgili de il, slam dünyas nda da ba l ba na bir örnek, bir ba ar hikâyesi olu turdu. Birçok slam ülkesinde, ikili görü melerimizde hep mam Hatip modelini Türkiye den nas l alabiliriz? sorusuyla geldiler. Çünkü mam Hatip Liseleri asl nda moderniteyle, kadim geleneksel kültürümüzün, ilim ile irfan n ve modern bilginin birle mesini de yapan ve bu anlamda güzel örnekler yeti tiren büyük bir tecrübe birikimini de gerçekle tirdi. imdi de slam dünyas n n mam Hatip modeline ihtiyaç hissetti i, bu modeli örnek almak istedi i bir tecrübe birikimini bu millet kendi imkânlar nispetinde bir a k seferberli iyle gerçekle tirdi. Bu a k seferberli inin öncü isimleri vard. Tahir Büyükkörükçü Hocam z bu öncü isimlerden biriydi O ehrimizin Manevi Rehberlerindendi Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin 2 y l önce Hakk a yürüdü ünü hat rlatan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ise, Gençlerimizin milli ve manevi de erlere sayg l olarak yeti mesi için büyük emek harcayan merhum Hocaefendi nin isminin ya at lmas için meclis karar ald k. Bu kapsamda 36 derslikli mam Hatip Lisesi, 200 ki ilik yurt binas ve spor salonundan olu an e itim kompleksinin temel atmas n D i leri Bakan m z Say n Ahmet Davuto lu nun kat l m yla gerçekle tiriyoruz. 18 bin 500 metrekarelik toplam alan üzerinde yap lacak bu 3 tesisin yakla k maliyeti 10 milyon TL. Gülbahçe Mahallemizde toplam 100 bin metrekarelik alanda yapt m z yat r mlar n toplam maliyeti 50 milyon TL yi buluyor dedi. 2 Y l çerisinde 3 Okul, 3 Spor Salonu Ba kan Kalayc, belediye olarak son 2 y l içerisinde 3 adet 16 derslikli ilkö retim okulunun 2 sini tamamlad klar n, birinin in as nda da sona gelindi ini kaydetti. Ayr ca 3 okulun bahçesine de spor salonu projesi haz rlad klar n ifade eden Kalayc, Meram a modern mimaride en az 16 derslikli 1 ilkö retim okulu daha kazand r laca n n müjdesini verdi. Bu Bayrak K yamet Sabah na Kadar Dalgalanacak Merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin o lu Abdurrahman Büyükkörükçü ise, Rahmetli babam derdi ki; 99 o lum olsa hepsini mam Hatibe gönderirim. Umuyorum ki bu müesseseden k yamete kadar nice 99 Tahir Büyükkörükçüler yeti ir. Allah n lütfuyla onun bize b rakt bayrak, buradan yeti en gönlü iman dolu, beyni ve kirleri ilimle, slam la, maneviyatla, tarihe ba l l k ve gelece e yön vermenin derdiyle dolu gençlerin elinde k yamet sabah na kadar dalgalanacak diye konu tu. Meram Belediyesi Önemli Hizmetlere mza At yor ehirlere ruh verenlerin manevi büyükler oldu una vurgu yapan Konya Büyük ehir Belediye Ba kan Tahir Akyürek de, Meram Belediye Ba kan m z, Meram a z B rak yoruz slogan yla adeta Hadimî Hazretleri nin; Kamil odur ki, koya her yerde bir eser, eseri olmayan n yerinde yeller eser beytine bir tahmis yapm gözüküyor. 36 derslikli okul, 200 ki ilik yurt, spor salonu, yar olimpik yüzme havuzu, parklarla hizmete aç bölgede çok önemli yat r mlara imza at yor. Meram Belediye Ba kan m za te ekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum eklinde konu tu. Bu Eser Büyük Bir Vefa Örne i Konya Valisi Ayd n Nezih Do an ise yap lacak eserin büyük bir vefa örne i oldu- unu vurgulayarak Bir ehrin ruhu olabilir üphesiz. Ancak o ehrin vefas da olmas gerekir. te bugün bu ehir kendi içinden yeti mi bir büyü üne vefa gösteriyor. Y llarca kürsülerden de- er ifade eden konu malar yapan ve insanlar do ruya davet eden bir ki iye imdi o insanlar cevap veriyorlar ve diyorlar ki; senin ismini biz daima aziz k laca z. Ben Konyal lara çok te ekkür ediyorum dedi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, D i leri Bakan Ahmet Davuto lu na Celî Divanî hatt yla yaz lan bir tablo hediye etti. Abdurrahman Büyükkörükçü Hocaefendi nin yapt dua ile D i leri Bakan Ahmet Davuto lu ve di er protokol mensuplar butona basarak Tahir Büyükkörükçü mam Hatip Lisesi ve E itim Kompleksinin temeline ilk harc att.

6 6 HAZ RAN 2013 Tarih Do ru Kaynaktan Ö renilmeli Son y llarda say lar artan tarihi içerikli dizilerle ba layan tart malarda birçok konu konu ulurken Tarihimizi ne kadar iyi biliyoruz? sorusu da gündeme geldi. -Bizler de suni tart malardan s yr larak merak edilen birçok soruya cevap bulmak ad na Tarihçi Yazar Talha U urluel ile bir röportaj gerçekle tirdik. Tarihe Merakl Bir Aileden Geliyorum -Öncelikle Konya ya ho geldiniz. Tarihin birçok evrelerinde gerçekten alan n zda uzmans n z. Ayr ca anlatm oldu unuz konularla ilgili gezdi iniz gördü- ünüz yerleri ve konu ile ilgili belgeleri insanlara anlat yorsunuz. Asl nda siz bir sanat tarihçisisiniz ama genel olarak tarih alan nda epeyce bir çal man z var, bu sevgi nereden geldi veya nas l ba lad böyle bir istek nas l do du? T.U urluel: Ben fakültede tarih bölümü okudum. Annemle babam da tarihe çok merakl yd benim. Tabi çocukluk döneminde bundan etkilendim. Tarihçi olmamalar na ra men çok merakl yd lar. Okudu um okullarda mesela Bursa da yat l kald m. Manisal olmama ra men ailem, hafta sonlar aman evlad m Emir Sultan a git, Ye il Türbe ye git, Üftade hazretlerine git gibi böyle sanki vasiyet eder gibi ödevler verirlerdi. Ben de giderdim tabi bu ziyaretlere. Dört sene tarih okudum. Sonra bakt m bu i s rf tarihle olmayacak çünkü tarihçi sadece olaylar ve ah slar biliyor sanat ve mimariyi bilemiyor, yorumlayam yor. Sonra sanat tarihi okuma karar ald m. Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü nde yüksek lisans m yapt m. Sonra doktaraya ba lad m ve hala devam ediyorum. 10 y ld r da sanat tarihi ile me gulüm. kisi bir araya gelince tabi bamba ka bir manzara ç kt ortaya. -Bundan sonraki dönemde, doktoray bitirdikten sonra akademisyenlik dü- ünüyor musunuz? T.U urluel: Kadrolu olmay hiçbir zaman dü- ünmem. Çünkü kadrolu oldu unuz zaman k s tlan rs n z. Belirli bir mesai ile çal ma bana uymaz. Çünkü mesaili bir çal madan çok daha fazla çal r m ben. Sürekli yurt d - na ç k yorum. Mesela yar n sabah sviçre ye gidece im. Bir gün orada kal p 6 saatlik bir tren yolculu undan sonra Almanya ya geçece im. Ertesi gün sabah TRT ile çekimlerim var. Hiçbir akademik ortamda hiçbir memur yani ö retim görevlisi bu kadar özgür olamaz. Fakat, d ar dan derslere girme eklinde olabilir. Ecdad m z n Mukaddes Emanetlere Sayg s Büyüktü -Kutsal Emanetlerle ilgili ne söylemek istersiniz? T.U urluel: Mukaddes emanetler kategori kategoridir. Farkl Peygamberlerin emanetleri var. Bir de Peygamber Efendimiz in (S.A.V.) emanetleri var, sahabe emanetleri var. Ayr ca din büyüklerinin emanetleri var. Bu ekilde bölümler halinde muhafaza edilmi. Mesela Osmanl dan itibaren çok sa lam emanetler tutulmu. Net bir ekilde biliyoruz bunlar. Mesela; Yavuz Sultan Selim in hangi emaneti nereden buldu unu veya am seferinden ne getirdi ini, Mekke den Mekke eri nin ne gönderdi i gibi. Sultan Abdülmecit döneminde bile bulunmu mukaddes emanet var. Bir ngiliz taraf ndan M s r da bir K pti Kilisesi nde K pti ncili içinde Efendimizin Mukavkis e yazd mektup bulunuyor mesela. -Ecdad m z kutsal emanetleri nas l muhafaza etmi tir? T.U urluel: Kutsal emanetlere tarih boyunca özellikle iki ekip çok titiz sahip ç km : Biri sahabeler, di eri Osmanl. Bu derece onlar kadar sahip ç kan olmam. Emanetleri adeta ba lar üstünde ta m lar. Yani sahabeler, Efendimiz vefat etti inde gasil suyu dökülürken vücudundan süzülen suyu bile saklam. Yani o derece sayg gösterilmi. Osmanl da bütün bunlar itina ile muhafaza etmi tir. Bu çerçevede Kutlu do um bence Efendimizi hat rlamam z için çok güzel bir vesile. Hatta günümüzde Efendimizi hat rlamak üzere ö rencilere mektup yazma yar malar falan düzenleniyor. Bunu biz icat etmedik. Bunu koca koca Osmanl padi ahlar yap yordu. Mesela Sultan Abdülaziz in Hacca ve umreye gidemedi i için efendimize yazd mektup var elimizde. Mektubu sürre alay ile Medine ye gönderiyor, efendimizin türbesine koyuyorlar. Ta Fahrettin Pa a döneminde mektubu geri getiriyorlar. Mukaddes Emanetler in büyük bir bölümü Yavuz Sultan Selim in M s r Seferiyle Topkap Saray na getirildi. E er Osmanl sahip ç kmasayd, Mukaddes Emanetler günümüze kadar ula mazd. Topkap Saray n tam anlam yla bilerek gezen bir ki i Osmanl y çözer. Yani padi ahlar m z, birilerinin karalamaya çal t gibi zevk ve sefa pe inde miydi? Ecdad m z, Mukaddes Emanetler in tozuna bile kurbanm, hayranm. Hatta bu emanetlerin yer ald daireyi süpürdükleri süpürge ve kürekleri dahi atmam, saklay p muhafaza alt na alm lard r. - u anda kütüphane eklinde kullan lan Mekke deki o yap Peygamber Efendimizin do du u ev mi? T.U urluel: Asl nda ev falan kalmad orada. Suudiler 1926 da evi tamamen y km lar. Suud Kral Abdülaziz yerine böyle betonarme bir bina yapt. Yani orijinal ev yok. Orijinal olan bir tek ev var o da Peygamber Efendimizin Hz. Hatice ile ya ad evdir ama kumlara gömülü vaziyette. Merve kap s n n alt nda duruyor. Hicret; Kötüden yiye; Esaretten Kurtulu a Bir Yürüyü tür -Meram daki programlar n zdan biri de Hicret yolculu- uyla ilgiliydi. Hicret etmek sadece bir yerden bir yere göç etmek midir ve günümüzde hicret yap labilir mi? T.U urluel: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 622 y l nda beraberinde Hz. Ebubekir (R.A), yard mc s ve k lavuzu e li inde Mekke den Medine ye do ru hicret etmi tir. Hicret in sadece bir yerden ba ka bir yere gidi olarak alg lanmamas gerekir. Asl nda Hicret; kötüden iyiye; esaretten kurtulu a, cehaletten Allah r zas n kazanmaya bir yürüyü tür. Bu dünyada hepimiz birer hicret yolcusuyuz. Bir yerden bir yere gidiyoruz. E er bat ldan Hakka do ru bir hicret yap yorsak, dünümüz ile bugünümüz e it de il hep art yönde ise do ru yöndeyiz demektir. n allah bu k sa dünya hayat nda hep hay rlara, güzele ve Efendimiz in i aret buyurdu u noktalara do ru bir Hicret in hepimizin hayat na nasip olmas n temenni ederim. Konya Demek Anadolu Selçuklu Devleti Demek - Anadolu Selçuklu eserleri ve Konya ili kisini aç klayabilir misiniz? T.U urluel: Selçuklu eserlerinin, bugün halen gerçek anlamda dünya kamuoyuna tan t labildi ini söyleyemeyiz. Konya dan Kayseri ye, Bitlis ten Van a, Erzurum dan Antalya ya kadar Anadolu nun çe itli yerlerinde Selçuklular dan kalma önemli eserler bulunmaktad r. Konya da bu aç dan zengin bir tarihe sahiptir. Konya demek; çift ba l kartal n arz- endam demek. Konya demek; Anadolu Selçuklu devleti demek. Selçuklular çok çileke bir toplumdu. Çünkü kurulu unun ilk y llar nda Haçl Seferleri yle u ra an Anadolu Selçuklular daha sonra da Mo ol istilas yla kar kar ya kald. Konya da bu dönemden kalan en önemli eserlerden biri hiç üphesiz Alaaddin Camii dir. Bu eser, bizi en çok heyecanland ran eserlerden biridir. Bu camideki kümbet de en çok sevdi im kümbettir. Çünkü içerisinde 8 Selçuklu Sultan mütevazi bir ekilde yan yana yatmaktad r. Mo ol istilas n ve o dönemi bilmeyen bir ki i Mevlana y anlayamaz. Onu sadece bir tarikat eyhi olarak görür. Mo ollar, Anadolu Selçuklu devletini y kt lar ama yok etmediler. Emir Karataylar, Sahib-i Atalar ve di er slam âlimleri müthi bir denge politikas güttüler. Yönetim Mo ollardayd ancak atalar m z pek çok tarihi eser b rakmaya devam ettiler. Bu toplum öyle bir ilim, kültür ve sanat toplumuydu ki dü man n bile dost yapt lar. O dönemde çok say da Mo ol vali Müslüman olmu ve eserler b rakm t r. Çanakkale Zaferi Çok K s tl mkânlarla Kazan ld -Mart ay ndaki Çanakkale Zaferi program n z da oldukça duygu yüklü ve çok bilgilendiriciydi. Çanakkale Zaferi denince sanki bir kaç gün sürmü bir sava gibi alg lan yor. Bu zafer hakk nda da bilgi verebilir misiniz? T.U urluel: Günümüzde Çanakkale Sava sadece tek gün süren bir olaym gibi dü ünülüyor. Hâlbuki bu olay bir y l süren ve bir toplumun kaderini belirleyen büyük bir hadisedir. Yakla k 1 y l süren Çanakkale Sava nda atalar m z k s tl imkânlarla, çok zor artlarda devrin en önemli sava gemilerine sahip olan ngiliz, Frans z, talyan ve Rus donanmalar na ve dünyan n dört bir yan ndan toplan larak getirilen ordular n ç karmalar na gö sünü siper ederek geçit vermedi. Özellikle cephe sava lar nda, cephelerdeki askerlerimiz dü mana kar gündüz amans zca sava m, gece ise milletimizin âlicenapl l n göstermi tir. -Hocam çok te ekkür ederiz. Ramazan ay n z hay rl, mübarek olsun. Allah yolunuzu aç k etsin. Allah yard mc n z olsun. Genç Giri imciler Almanya dan Döndü Konevi Ara t rmac lar na Önemli Hizmet Meram Belediyesi Konevi Ara t rma Merkezi (MEBKAM), Sadreddin Konevi yle ilgili ülke genelindeki tüm yazma eserlerin dijital kopyas n ara t rmac lar n hizmetine sundu. -MEBKAM Ba kan Hasan Ya ar, konuyla ilgili olarak yapt aç klamada unlar söyledi: Meram Belediyesi Konevi Ara t rma Merkezi (MEBKAM), ara t rmac lar ve bilim adamlar na önemli hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu anlamda Yazma Eserler Ba kanl Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlü ü ile yapt m z anla ma do rultusunda Kültür Bakanl n n izniyle; Sadreddin Konevi ve çevresiyle ilgili el yazma eserlerin dijital kopyas n merkezimize kazand rd k. MEBKAM olarak ilim adamlar m z n daha çok ara t rma yapmas için her türlü imkan ve f rsat haz rlamaya çal yoruz. Bu hizmetler kapsam nda tüm Türkiye deki yazma eserlerden Sadreddin Konevi ve çevresiyle ilgili yazma eserler toplanm ve merkezimize kazand r lm t r. Bundan sonra Konevi hakk nda ara t rma yapacak ilim adamlar ve ara t rmac lar ücretsiz olarak bu eserlerden faydalanacaklar. Desteklerinden dolay Kültür Bakanl m za ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlü ümüze çok te- ekkür ediyorum. Bu i birli imiz ve çal malar m z artarak devam edecek. Meram Belediyesi taraf ndan haz rlanan 120 Bin Euro luk Genç Giri imciler çin Pazarlama ve Strateji E itimi adl Avrupa Birli i Hibe Projesi kapsam nda Almanya ya giden kat l mc lar Konya ya döndü. -Türk Ulusal Ajans n n destekledi i Meram Belediyesi Koordinatörlü ü ve Konesob (Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i) ortakl nda haz rlanan Genç Giri imciler çin Pazarlama Stratejileri E itimi Projesi kapsam nda proje faaliyetine kat lan 5 engelli ve 5 refakatçi dahil 35 proje kat l mc s yurda döndü. 1 ay süren proje faaliyeti boyunca birçok etkinli e kat lan proje kat l mc lar giri imcilik ve pazarlama stratejileri ile ilgili e itim ve staj faaliyetine kat ld lar. Avrupa Birli i Hayat Boyu Ö renme Program Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri çerçevesinde projenin yurt d hareketlili i yap ld. Bu tür projelerle kat l mc lar n çok önemli teknik bilgiler ve tecrübeler edindi ini kaydeden Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Kat l mc lar n mesleki deneyimlerinin geli mesi, meslekta lar ile bilgi, beceri ve ortak bir mesleki vizyon payla m n hede eyen proje, 4 hafta süresince yo un bir tempo ile gerçekle tirildi. Gençlerimiz elde ettikleri bu tecrübeyi hem e itim hem üretim ortamlar nda kullanabilecekler. Milli de erlerimizi en iyi ekilde temsil eden gençlerimiz, Almanya daki kültürel ya am n ortak de erlerini görme f rsat buldular. Ortak Avrupal l k bilincinin geli imine katk da bulunan bu proje, kat l mc lara kültürel, mesleki ve pedagojik alanlarda yeni deneyimler kazand rd. diye konu tu. Heyet Münih Ba konsolosunu da ziyaret etti Projede, engelli kat l mc lar ve onlara refakat eden özel e itim ö rencilerinin olmas nedeniyle Almanya da engelli dernekleri, bu alanda özel e itim veren okullar ve engelliler için korumal i yeri modeli uygulayan i letmeler ve vak ar ziyaret edildi. Kat l mc lardan olu- an bir heyet Türkiye Cumhuriyeti Münih Ba konsolosu Hidayet Eri i makam nda ziyaret ederek kendisine S rçal desenli kravat n da oldu u hediyeleri takdim ettiler. Proje kapsam nda; BMW Otomobil Üretim Tesisleri, Stadtsparkasse Augsburg(Augsburg Bankas ), Wach Tec Oto Y kama Üretim Tesisleri, Alman Teknoloji Müzesi gibi kurumlara düzenlenen teknik gezilere de kat lan genç giri imciler bunlar n yan s ra; Münih, Nürnberg, Fussen, Venedik( talya), Prag(Çek Cumhuriyeti) ve Salzburg(Avusturya) gibi ehirlere düzenlenen kültürel gezilere de kat ld lar.

7 HAZ RAN mam Hatiplilerin Gecesi Türkiye genelinde düzenlenen Senin En yi Karde lik Hikayen adl yar man n ödülleri verildi. Gecede sevilen sanatç Ömer Karao lu da konser verdi. -Meram Belediyesi ve Türkiye mam Hatipliler Vakf (T MAV) i birli iyle düzenlenen program Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu nda gerçekle tirildi. Programa Milli E itim Bakan Yard mc s Orhan Erdem, AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Cem Zorlu, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya l Milli E itim Müdürü Mukadder Gürsoy, T MAV Ba kan Ecevit Öksüz, di er protokol mensuplar, ö renciler ve çok say da vatanda kat ld. Ba bakan Erdo an n mam Hatip nesliyle ilgili mesaj büyük alk toplad. Eylemciler Kime Hizmet Etti ini Bilmiyor! Milli E itim Bakan Yard mc s Orhan Erdem, Bu ülkede ne zaman bir zorluk olsa bu yük muhafazakar ve imam hatipli nesillere kalm de ülkemiz yine muhafazakar nesil ve onun ba nda de erli ba bakan m z n önderli inde dü tü ü yerden kalkt. Sözde çevre duyarl l ad na eylem yapan, ülkemizin huzurunu engellemek ad na kime hizmet ettiklerinden haberi olmayan bu insanlar ortal yak p y kt lar. E er bu arkada lar dini anlamda iyi bir e itim alsayd, de erler e itimi verilebilseydi bunu yapmazlard. Özgürlüklere k s tlamalar ad na bu eylemi yapm olsalard, geçmi te ba örtüsü zulmü ya ayan gençlerimiz gibi eylemini ölçekli ve düzgün bir ekilde yaparlard. Ortal yak p y kt lar, iste iniz ne diye sorulunca da Kanal stanbul Projesi, 3. Bo az Köprüsü ve Havaliman n n yap lmamas n istediler. Sizin bunlarla i iniz ne? Kime hizmet ediyorsunuz? diye konu tu. Yi it Dü tü ü Yerden Kalkar mam hatip nesline övgüler dizen AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Cem Zorlu da, mam Hatip nesli, bu milletin geçmi inden alm oldu u ruhu ta yan, gelece e de imza atan bir nesil olmak zorundad r. Yi it dü tü ü yerden kalkar. 28 ubat Post Modern Darbesi sadece siz gençlerin, mam Hatip neslinin önünü kesmek için yap lan bir darbedir. Ama bugün o darbenin vuruldu u yerden yeni bir nesil f k r yor. Yi it dü tü ü yerden kalk yor diye konu tu. Ya Ö reten Ol Ya Ö renen Ya Da Dinleyen Farkl alanlarda oldu u gibi e itimde de önemli yat r m ve hizmetlere imza att klar n vurgulayan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ise, Hay rseverlerimizle i birli i yaparak çok say da okul yapt k. D i leri Bakan m z Say n Ahmet Davuto lu nun kat l m yla 34 derslikli Tahir Büyükkörükçü mam Hatip Lisesi, yurt binas ve spor kompleksinin temelini att k. n allah bu kompleksi yeni e itim ö retim y l na kadar tamamlamay hede iyoruz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadisi erifte öyle buyuruyor: Ya ö reten ol ya ö renen ya da dinleyen. Veya bu kimseleri seven ol. Be incileri olan cahillerden asla olma, helak olursunuz dedi. nsanl n htiyaç Duydu u Karde lik Ruhu mam Hatiplilerin De- erlerinde Sakl T MAV Ba kan Ecevit Öksüz de, Bu Yar maya ülkemizin farkl ehirlerinden kat lan mam Hatip Lisesi ö rencilerimiz çok güzel hikâyeler gönderdiler. Jüri üyelerimizin de erlendirmesi sonucu dereceye giren ö renciler belirlendi. mam Hatip neslinin karde lik hikayelerinin co kusunu payla mak için biraraya geldik. nsanl n ihtiyaç duydu u karde lik ruhu mam Hatiplilerin de erlerinde sakl. Bunu hayk rmak için bir araya geldik. Bu ruh yine mam Hatiplerde ye eriyor ve ye ermeye devam ediyor. Bu organizasyonun düzenlenmesinde gösterdikleri cömertlikleri, destekleri ve i birliklerinden dolay Meram Belediyemizin de erli ba kan Serdar Kalayc ya ve ekibine ükranlar m z arz ediyorum eklinde konu tu. Konu malardan sonra Senin En yi Karde lik Hikayen adl yar mada dereceye giren ö rencilerin ödülleri verildi. Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye de 2 bin TL lik hediye çeki verildi. Yar mada mansiyon ödülü kazanan 5 ki iye de dizüstü bilgisayar hediye edildi. Konya genelindeki mam Hatip Liselerini birincilikle tamamlayan ö rencilere de cumhuriyet alt n verildi. Gece, sevilen sanatç Ömer Karao lu konseriyle sona erdi. Orhan ERDEM Milli E itim Bakan Yard. Prof. Dr. Cem ZORLU Konya Milletvekili Dr. Serdar KALAYCI Meram Belediye Ba kan Ömer Karao lu MERMEK in Veda Sergisi Meram Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar nda (MERMEK) e itimini tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle serti kalar verildi. Kursiyerlerin el eme i göz nuru çal malar n n yer ald Veda sergisi de be eniye sunuldu. -Konya da meslek edindirme kurslar n n öncüsü olan ve 15. Dönem mezunlar n veren MERMEK in son sergisi Veda, Konyal lar n be enisine sunuldu. Konevi Kültür Merkezi nde düzenlenen serti ka törenine ve sergi aç l na Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya l Müftü Vekili brahim Çay r, AK Parti l ve lçe Kad n Kollar üyeleri, muhtarlar, kursiyerler ve çok say da vatanda kat ld. Mermek Binlerce Gence Okul Oldu Ö renci ve bran say s n her y l art ran MERMEK ten binlerce kursiyerin mezun oldu unu belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Meslek edindirme kurslar m z 30 farkl bran ve 15 y ll k geçmi iyle binlerce genç k z m za okul oldu. Kurslar m zda mesleki ve teknik e itimin yan s ra geleneksel el sanatlar m z n pek çok bran nda da hizmet verilmektedir. MERMEK, sadece Konya da de il; karde ehrimiz Bosna Hersek in Hadzici ilçesinde de Türkçe dersi, el sanatlar, çinicilik, tak ve tasar m olmak üzere 4 farkl bran ta hizmet vermekte ve 3 y lda yakla k bin 600 kursiyer mezun olmu tur. Belediyemizin çat s alt nda MERMEK in son sergisini aç yoruz. Belediyeler aras nda yapt m z protokolle meslek edindirme kurslar önümüzdeki dönemden itibaren KOMEK bünyesinde toplanm t r. Göreve geldi imizde her y l MERMEK in olan kursiyer say s n yeni bran lar ilave ederek binin üzerine ç kard k. Bu y l da bin 700 kursiyerimizi mezun ediyoruz. Konya da alan nda öncü olan MERMEK in kurulu undan günümüze kadar eme i geçen tüm belediye ba kanlar m za ve hocalar m za te ekkür ediyorum. Veda sergimizin hay rl u urlu olmas n diliyorum diye konu tu. Ba kan Kalayc n n konu mas ndan sonra kursiyerler taraf ndan ney, ba lama ve gitar dinletisi yap ld. Her bran tan temsili olarak birer ö renciye serti ka verildi. Ba kan Kalayc, kurs e itmenlerine plaket hediye etti. MERMEK in ilk e iticileri aras nda yer alan Hasibe Demir, günün an s na Ba kan Kalayc ya tablo takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri taraf ndan MERMEK in Veda adl karma sergisinin aç l yap ld. Spor Akademisi ne Kay tlar Sürüyor Meram Belediyespor Kulübü bünyesinde kurulan Spor Akademisi ne kay tlar devam ediyor. -Proje çerçevesinde 5 ya ndaki çocuklar, sporun ba lang c olan cimnastik ile tan t r l p 12 ya na kadar bu alanda e itim alacak. Antrenörler taraf ndan çocuklar n kas ölçümleri düzenli bir ekilde yapt r larak vücut ve kas yap lar na uygun bran lara yönlendirilecek. Meram Belediyespor bünyesinde kurulan Spor Akademesi nin kay tlar Nazmiye Muslu Spor Tesisleri nde yap l yor. Proje için ilk y l ö renci hede eniyor. Çocuklar n gerek aile içinde gerekse d ar da kar la acaklar psikolojik sorunlara belediyenin psikolojik dan man taraf ndan destek verilecek. Bu proje kapsam nda cimnastik yapamayacak olan di er ya grubundaki çocuklar da bilek güre i, halk oyunlar, tekvando, satranç, izcilik, bisiklet, bilardo ve yeni aç lacak olan wushu ile kötü al kanl klardan uzak tutulacak. Meram Belediyespor dan konuyla ilgili yap lan aç klama öyle: Sporun günümüzde en önemli i levi, sald rganl yenmede bar ç ve ar nd r c bir duygu sa lamas d r. Gençler gündelik hayat n birçok alan nda, okulda, evde, sokakta, spor müsabakalar nda, e lence yerlerinde iddet davran lar n d a vurmaktad rlar. Gençler aras ndaki sportif ileti im eksikli inden dolay sosyal payla m azalmakta, bu durum bencillik duygusuna, sorun çözebilme yetene inin körelmesine neden olmaktad r. Dolay s yla problem çözümünde kavgac bir üslubun kullan lmas na sebep olmakta ve sald rgan bir karakter yap s n ortaya ç karmaktad r. Böylece iddet s radanla makta ve hayat m z n bir parças haline gelmektedir. Ayr ca hareketsizlik sebebiyle çocuklar ve gençlerimizde ça n yayg nla makta olan hastal obezite de tetiklenmektedir. Bu proje ile bölge genelinde gençler aras nda spor fark ndal olu turmak, genç nesli ve aileleri bir araya getirerek spor ahlak, dengeli beslenme, teknolojinin olumsuz etkilerinden korunma ve iddetin önlenebilmesi gibi konularda gerekli e itim olanaklar n n sa lanmas amaçlanm t r.

8 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan (Sekreterlik) 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2111 Celal can Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2222 Selim ÇEL K Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2444 Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2300 Özel Kalem Müdürlü ü-ba kanl k 2005 Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müd mar ve ehircilik Müdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1100 Mali Hizmetler Müdürlü ü 1600 Zab ta Müdürlü ü 1010 Veteriner leri Müdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler Müdürlü ü Fen leri Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Evlendirme Memurlu u Konevi Kültür Merkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar Merkezi stek ikâyet Hatt Al kanl klar n Türkiye de De i tirdiler Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar Merkezi ba kanl taraf ndan finanse edilmekte olan Al kanl klar n De i tir-change Your Habits adl gençlik de i im projesi Haziran 2013 tarihleri aras nda Konya da gerçekle tirildi. Proje kapsam nda Litvanya, Polonya, Romanya ve Türkiye den 24 kat l mc ilimizde bir hafta boyunca misafir oldu. -Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, proje kat l mc s gençlerle Augustus Otel de düzenlenen kahvalt da bir araya geldi. Türkiye Huzurlu ve Güvenli Bir Ülke Yabanc gençleri ülkemizde misa r etmekten büyük mutluluk duydu unu ifade eden Ba kan Kalayc, Aran zda ülkemize ilk kez gelen arkada lar var. Türkiye nin ne kadar güvenli, huzurlu, bar ç, güler yüzlü ve sempatik insanlarla dolu bir ülke oldu unu gözlemliyorsunuz. Uluslararas düzeyde yay n yapan baz ajans ve televizyon kanallar nda yans t lan görüntülerin kas tl olarak servis edildi ini ve gerçe i yans tmad n sizler yakinen mü ahede etmi oldunuz. Bugüne kadar farkl kurum ve kurulu larla i birli i halinde çok say da AB hibe projesine imza att k. Bu kapsamda AB den son 3 y lda yakla k 700 bin Euro luk hibe kazand k. Grup Mavi Ate ile birlikte Al k nl klar n De i tir adl proje kapsam nda ülkemizde bulunan Litvanya, Polonya, Romanya ve ülkemizin farkl ehirlerinden gelen gençlerimizi 1 hafta süresince Konya m zda misa r ediyoruz. Bu konu ile ilgili Meram Belediyesi olarak daha önce önemli projeler gerçekle tirdik. lkö retimde okuyan yakla k 30 bin ö renciye tiyatro ile sa l kl beslenmenin önemi ve obezite hakk nda bilgi verdik. Çocuklar m z n doyas ya e lendi i Pepee Konseri nde de 10 bin yavrumuza plates topu hediye ettik diye konu tu. Grup Mavi Ate sözcüsü Müjgan Yeter ise, Sa l ks z beslenme ve hareketsizli in olumsuz etkilerinin giderek hissedildi i günümüzde farkl ülke ve kültürlerden gençleri biraraya getirerek sa l kl beslenme ve spor al kanl kazanmalar na yard mc olmak istiyoruz. Ayn zamanda di er bir amac m z da kültürler aras etkile imi sa lay p AB ye girme sürecinde bulunan ülkemizi AB üye ülkelere daha iyi anlat p hakk m zdaki ön yarg lar y kabilmektir dedi. Ba kan Kalayc projeye kat lan gençlerle birlikte hat ra foto raf çektirdi. Ö rencilere ngilizce Mevlana - Konevi - Meram kitab n hediye etti. LÖSEV den Kalayc y Ziyaret Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV) Sosyal Hizmetler Sorumlusu Nihal Ermi ve vakf n Konya l Temsilcisi Halil Güçyetmez lösemili çocuklarla birlikte Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc y ziyaret etti May s 2013 tarihleri aras nda 12 nci Uluslararas Lösemili Çocuklar Haftas n n kutland n belirten Lösemili Çocuklar Vakf Sosyal Hizmetler Sorumlusu Nihal Ermi, Hafta münasebetiyle stanbul, Ankara ve zmir de büyük enlikler düzenliyoruz. Di er ehirlerimizde ise lösemili çocuklar m z n ailelerinin organizesiyle kutlamalar yap yoruz. Konya da da farkl etkinlikler düzenliyoruz dedi. Meram Kent Konseyi Kad n Meclisi Ba kan ve Yunus Emre Mahalle Muhtar Nazan Kaç ran ise, Mahallemizde çok say da lösemili çocuk var. Bu kapsamda farkl etkinlikler düzenliyoruz. Desteklerinden dolay Meram Belediye Ba kan m za te ekkür ediyorum diye konu tu. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc da, 12. Uluslararas Lösemili Çocuklar Haftas n kutlayarak, Hafta münasebetiyle uluslararas etkinlikler yap lmas ve lösemili yavrular m z n sevindirilmesi nedeniyle LÖSEV i kutluyorum. Meram Kent Konseyi bünyesinde Kad n Meclisi ve Gençlik Meclisi taraf ndan güzel etkinlikler düzenleniyor. Eme i geçenleri tebrik ediyorum dedi. Koltu unu ziyarete gelen lösemili çocuklara emanet eden Ba kan Kalayc, Ba kan olsayd n z neler yapard n z diye soru sordu. Lösemili çocuklar da Konya daki lösemili çocuklar için farkl etkinlikler düzenlemek istediklerini söylediler. Lösemili çocuklar ziyarette Ba kan Kalayc ya buket takdim ettiler.

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar No : 52 Karar Konusu : Plan değişikliği yapılması. T.C. Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(Katılmadı), Erdoğan KARAKAŞ, Mustafa YAZICI, Özcan REFAH, Nuh

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı