yürüyemezlik 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı göz kapağı yokluğu 1. düşürtücü 2.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yürüyemezlik 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı göz kapağı yokluğu 1. düşürtücü 2."

Transkript

1 abazi abdomen abdominal abdominokardiyak refleks abdüksiyon abdüktör aberan aberasyon ablaktasyon ablasyon ablatio placenta ablefaron abondan abortif abortus abortus imminens abortus insipiens abraki abraziv abrazyon absans nöbeti absolü absolü refrakter periyot absorban absorpsiyon abstinans abstinans sendromu adaktili adale adamantin adaptasyon adaptif adaptör addüksiyon addüktör adenalji adenektomi adenit adenohipofiz adenoit adenokarsinom adenom adenomatöz adenomegali adenomiyom adenomiyoz adenomiyozis uteri adenopati adenosarkom yürüyemezlik karın karın karın-yürek tepkesi 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı sapma sütten kesilme yok edim erken döleşi ayrılması göz kapağı yokluğu aşırı 1. düşürtücü 2.tamamlanamamış düşük düşük tehdidi kaçınılmaz düşük kolsuzluk sıyırıcı sıyrık dalma nöbeti tam, mutlak mutlak duyarsız dönem 1. soğuran 2. emici 1. soğurma 2. emilim yoksunluk yoksunluk belirgisi parmaksızlık kas mine 1.uyum 2.uyarlama uyarlayıcı uyargaç 1. içe çekim 2.yaklaştırma 1. içeçeken 2. yaklaştırıcı bez ağrısı bez çıkartılması akkan beze yangısı ön hipofiz geniz eti kötücül bez uru iyicil bez uru bez urumsu bez büyümesi bez-kas uru bez-kas uruna ilişkin döl yatağı kası iyicil uru beze hastalığı

2 adermi adeziv adezyon adinami adipoz adipöz doku aditif etki adiyadokokinezi adjuvan adneks adneksal adneksektomi adneksit adneksum adölesan adölesans adrenal adrenarş adrenerjik adsorban adsorpsiyon adventisya advers aerobik aerofaji aerop aerosol afaji afaki afazi afebril aferent aferez afetal afinite afokal afoni aft afterload agalakti agastri agenezi aglosi aglütinasyon agnati agonadizm agoni agonist agrafi derisizlik yapışkan yapışma devinimsizlik yağ doku yağ dokusu katma etki ardışık devinimsizlik arttırgan ek adneks yangısı ergen ergenlik böbrek üstü bezi ergenlik başlangıcı yüzergen yüzerme 1. dış katman 2. dış zar 1.ters 2.istenmeyen 1.oksijenli 2. oksijensever hava yutma oksijensever püskürtü yutamamazlık merceksizlik lisan yitimi ateşsiz getirgen ayırseç dölütsüz çekim gücü odaksız ses yitimi artyük 1.süt yokluğu 2.süt gelmemesi mide yokluğu doğuştan yokluk dil yokluğu kümeleşim çene yokluğu cinsiyet bezleri yokluğu can çekişme etkidaş yazma yitimi

3 agregan agregasyon agregat agresif agrometre aguzi ajan ajitasyon ajitatör ajite akantom akantosit akolik akomodasyon akromatopsi aksis aksiyon potansiyeli akustik albino alopesi amastik ambivalant amnezi amniyon amorf anaerobik anaerop anastomoz anatomi androit androjenik androjenizasyon andropoz anekdot anembriyonik anemi anemik anensefali anerji anerjik anestezi anevrizma angaje angajman angulus angülasyon angüler anhidroz ani bebek ölümü sendromu yığıştırıcı yığışım yığışan saldırgan yığışımölçer tat duymazlık 1. etken 2.ilaç 3.araç 1.huzursuzluk 2.çalkalama 1.huzur bozucu 2.çalkalayıcı huzursuz tırtıklı alyuvar ödsüz uyum renk körlüğü ikinci omur eylem gizil gücü sessel akşın kellik memesiz ikircikli bellek yitimi dölzarı, gebelik iç zarı biçimsiz 1.oksijensiz 2. oksijensevmez oksijensevmez ağızlaştırma 1.yapı bilimi 2. yapı eril erilleştirici erilleşme, erilleştirme er yaş dönümü kısa öykü oğulcuksuz kansızlık kansız beyin yokluğu 1. enerji yokluğu 2. antijene duyarsızlık duyarsız duyu yitimi balonlaşma yerleşmiş yerleşme, girme 1.açı 2.köşe açılanma açısal 1.tersiz 2.susuz beşik ölümü belirgesi

4 animasyon aniridi anizokori anizositoz anjin anjina pektoris anjiyogenez anjiyografi anjiyokardiyografi anjiyonörotik ödem anjiyoödem anjiyoplasti anjiyoskopi anjiyozom ankiloblefaron ankiloglosi ankilostoma ankiloz anksiyete anoftalmi anoksi anomali anonişi anoreksiya anormal anormallik anorşi anot anovülasyon anozmi anöployidi anöployit ans anstabil antagonist antagonizma antasit antefleks antefleksiyon antegrat antemortem antenatal anteriyor anteroinferiyor anterolateral anteroposteriyor anterosuperiyor anteversiyon antevert canlandırma iris yokluğu gözbebeği eşitsizliği alyuvar eşitsizliği boğak göğüs ağrısı damar oluşumu damar görüntüleme damar- yürek görüntülemesi dev ödem dev ödem damar açımı damar gözlemi damar bölge gözkapağı yapışıklığı dil yapışıklığı kancalı kurt donuk eklem kaygı göz yokluğu oksijensizlik sapaklık tırnak yokluğu yiyesizlik olağandışı, doğal olmayan olağandışılık testis yokluğu artı uç yumurtlamazlık koku alamama 1.kıvrım 2.kangal kararsız karşıt etkin karşıt etkinlik asit giderici öne bükük öne bükülüm öne doğru ölüm öncesi doğum öncesi ön ön aşağı ön dışyan ön arka ön yukarı öne devrilme öne devrik

5 antiagregan antidepresan antidiyabetik antidiyareik antidot antiemetik antienfektif antienflamatuvar antihipertansif antikoagülan antikonvülsif antiparazit antiperistaltizm antipiretik antiproliferatif antiseptik antraks antropoit anüler anülosit anülüs anüri anüs aort aorta aortik rut apandis apandisit aparat aparey apati apeks apertura apiretik aplastik aplazi aplazik aplikasyon apne apodi aponevroz apopleksi apoptoz apraksi apse araknodaktili araknoit arefleksi areola yığışımönler çökkünlük giderici şekerdüşürür sürgünkeser 1. zıt ilaç 2. ağuönler kusmaönler bulaşkesen yangıgiderir tansiyondüşürür pıhtıönler nöbetkeser asalaksavar tersine itici kasılma ateşdüşürür çoğalımönler mikropkıran şarbon insansı halka biçimi halka alyuvar halka idrar yokluğu büzük, makat ana atardamar ana atardamar aort kökü 1.ek 2.ek boşluk 3.körbağırsak eki körbağırsak eki yangısı aygıt aygıt kayıtsızlık tepe açıklık ateş yapmayan gelişmemiş gelişmezlik aplastik yüzeysel uygulama soluk durması ayak yokluğu akzar kanagan programlanmış göze ölümü edimsizlik irin yuvası örümcek parmak örümceksi tepkesizlik meme aylası

6 aritmi arkuat uterus arkus arrest artefakt arter arteriyol artifisiyel artikülasyon artralji artrit artrodez artrosentez artroz asakri asandan asefali aseksüalite asemptomatik asenkron asetabulum asfiksi asidoz asiklik asimilasyon asinerji asisti asit asiyanotik askaris aspirasyon aspiratör aspleni asplenik assit asteni astenik astenozoospermi asterni astım astigmatizm astomi aşeli aşili ataksi atelektazi ateli atenüasyon ateroskleroz dizem düzensizliği yaysı dölyatağı 1.kavis 2.kemer durma 1.görüntübozan 2.katışkı atardamar atardamarcık yapay 1.eklemleme, eklem 2. boğumlanma eklem ağrısı eklem yangısı eklem kaynaştırma eklem sıvısı örneklemesi eklem kireçlenmesi sağrı kemiği yokluğu çıkan başsızlık cinsel istek yokluğu belirtisiz eşzamanlı olmayan dibek havasız kalma 1.döngüsüz, 2. döngüsü düzensiz 1. özümleme 2.benzeşim eş etkimesizlik idrar torbası yokluğu morarmamış yuvarlak bağırsak solucanı emme, somurma emmeç dalak yokluğu dalaksız karında sıvı birikimi güç yitimi gücü yitik ergöze zayıflığı iman tahtası yokluğu yelpik ağız yokluğu dudak yokluğu mide salgısı yokluğu sarsaklama akciğer büzüşmesi meme başı yokluğu 1.zayıflama 2.azalma damar sertliği

7 atipik atlas atoni atravmatik atrezi atrezik atriyal atriyal situs atriyoventriküler atriyum atrofi atrofik aura avasküler avitaminoz azospermi bakterisit bakteriüri bakteriyoloji bakteriyostatik balans balotman bandaj bant bar bariyer barorefleks baroreseptör barotravma batın baypas baz bazal baziler bazofilik stipling benign bezoar bifazik bifit bifokal bifürkasyon bigemine bikornis bikornuat uterus biküspidasyon biküspit bilateral biliyer atrezi bimodal örnek dışı birinci omur gerim yitimi örselemeyen kapalılık kapalı kulakçığa ait kulakçık konumu kulakçık-karıncık kulakçık körelme körelmiş öncül belirti damarsız vitamin eksikliği ergöze yokluğu bakterikıran bakterili idrar bakteri bilimi bakterisavar denge bıngıldama sargı şerit çubuk engel basınç tepkesi basınç almacı basınçla örselenme karın köprüleme alkali 1. temel 2.alt temel mavi noktalanma iyicil topak iki devreli ayrık iki odaklı 1.çatal 2.çatallanma 1.ikiye bir, 2.ikiz iki boynuzlu iki boynuzlu dölyatağı ikili yapraklanma iki yaprakçıklı iki yanlı ödyolu yokluğu iki kalıplı

8 bipariyetal çap biplan bipolar biseksüalite bisitopeni bistüri bivalan biyopsi blastokist blastomer blefarit blefarospazm blok,-u blokaj bloke bloker bolus BOS botriyoit bradikardi bradikinezi bradipne brakidaktili brakisefal brakiterapi branş breath-holding bregma brit bronş bronşektazi bronşiyektazi bronşiyol bruselloz buftalmus bukkal bulbus bulimi bursa check up cihaz cinsel istismar clubfoot cross cross-match crossover cuff cut off value çekap yanal çap iki düzlemli iki kutuplu çift cinsellik çift göze azlığı neşter iki değerlikli parça alımı gözkapağı yangısı gözkapağı kasılımı 1.engel 2.kalıp 3.durma engel, engelleme engellenmiş engelleyici bol veriş beyin omurilik sıvısı salkımsı yavaş vuru yavaş devinim yavaş solunum kısa parmaklılık kısa kafa içışın tedavisi dal 1.katılma nöbeti, uğunmak 2.soluk tutma büyük bıngıldak, ön bıngıldak yapışıklık soluk borucuğu bronşiyektazi soluk borucuğu genişlemesi soluk borucuğu dalı peynir hastalığı öküzgözü avurttan, yanaktan 1.soğancık 2.omurilik soğanı 3.yumru tıkınçıkar kese çekap aygıt cinsel sömürme içe çarpık ayak çapraz çapraz eşleştirme çaprazlama 1.balon 2. kılıf 3.manşon kesim değeri tambakı

9 çekum dakriyosistit dakrosit dansite dansitometre data de novo debilite debridman debris debulking dedektör defekasyon defekt defektif defeminizasyon deferens defeyans defibrilasyon defibrilatör defibrinasyon defisit defleksiyon deflorasyon deformasyon deformite degradasyon dehidratasyon dehisans dejenerasyon dejeneratif dejenere dekalsifikasyon dekat dekolman dekompansasyon dekompanse dekompresyon dekreşendo dekstrokardi dekübitus dekübitus ülseri delesyon deliriyum demans demarkasyon demografik demonstrasyon demonstratif körbağırsak gözyaşı kesesi yangısı gözyaşı damlası 1.yoğunluk 2.birim yoğunluk yoğunlukölçer veri 1. yeni 2.yeniden 1.düşkünlük 2. geri zekâlılık ölüdoku temizliği döküntü 1. kütle küçültme 2. hacim küçültme ararbulur dışkılama 1.eksiklik 2. kusur kusurlu dişiliksizleşme götürgen bayınma fibrinsizleşme 1.eksiklik, 2.fark hareket sapması kızlık zarı yırtılması 1.biçimsizlik 2.biçimsizleşme biçim bozukluğu 1.bozunma 2.yıkım su kaybı ayrılma (doku) 1.yozlaşma 2.bozunma 1.yozlaştırıcı 2.bozunduran yoz kireçsizleşme onyıl ayrılma 1.dengelenememe 2.ödünlenememe 1.dengelenememiş 2.ödünlenememiş basınç giderme giderek azalan sağda yürek yatar durum 1.bası yarası 2.yatak yarası 1.silinme 2. yitim çıldırma bunama ayrım çizgisi nüfus bilimsel gösterme, görsel anlatım tanıtıcı

10 denatürasyon denatüre denervasyon deontoloji departman depilasyon deplesyon depolarizasyon depresan depresif depresyon deri layşmanyazı derivasyon derivatif derm dermatom dermis desandan deselerasyon desensitizasyon desidua deskuamasyon destrüksiyon destrüktif deşarj detay determinan determinasyon detoksifikasyon detorsiyon deviyasyon dezenfeksiyon dezenfektan dezoryantasyon diabetes insipidus diabetes mellitus didelfis diensefalon difazik diferansiyasyon diferansiye difüz difüzyon dijital dijiti minimi dilatasyon dilatatör dilate dilatör bozunma bozunmuş sinirsizleşme meslek ahlakı 1.anabilim dalı 2.bölüm 3.daire kıl dökme 1.tükenme 2.azalma kutupsuzlaşma 1.baskılayıcı 2. çökkünleştirici çökkün 1.çökkünlük 2.çökme şark çıbanı 1. derivasyon 2. türev türemiş 1.deri 2.katman 3.yaprak 1.köksel duyu kuşağı 2. derisıyıran alt deri katmanı inen yavaşlama duyarsızlaştırma dökülme yıkım yıkıcı boşalım ayrıntı belirleyici belirleme ağusuzlaştırma burulum açma sapma mikropsuzlaştırma mikropsavan yönelim kaybı şekersiz şeker hastalığı şeker hastalığı çift dölyatağı arabeyin iki devreli farklılaşma farklılaşmış yaygın 1.geçiş 2.yayılım 1.sayısal 2.parmakla serçe parmak genişleme genişleten genişlemiş genişleten (isim)

11 dilüsyon dinamik dipleji diplopi dipolar direksiyonel direkt disdiyadokokinezi disekan diseksiyon diseminasyon disfaji disfazi disfoni disfonksiyon disgerminom diskinezi diskordan diskordans diskrazi diskret diskriminan disleksi dislipidemi dislokasyon dismenore dismetri dismorfik dismorfoloji disosiyasyon disparöni dispepsi dispersiyon displastik displazi dispne dispozıbıl disproporsiyon disrafi disritmi dissemine intravasküler koagülasyon distal distansiyon distoni distorsiyon distosi distres distrofi diüretik seyreltme devingen üst yarı felci çift görme iki kutuplu yönlendirilmiş doğrudan ardışık zıt devinim bozukluğu dilinik 1. kesayır 2. dilinme 1.serpilme 2.yayılma yutma güçlüğü konuşma bozukluğu ses bozukluğu işlev bozukluğu devinim bozukluğu uyumsuz uyumsuzluk bozukluk ayrı, farklı ayırt edici okuma bozukluğu yerinden çıkma ağrılı âdet kestirim bozukluğu bozuk biçimli biçim bozukluğu bilimi 1.ayrışma 2.uyumsuzluk 3.çözülme ağrılı cinsel ilişki hazımsızlık dağılım gelişimi bozuk yoz gelişim nefes darlığı kullanat orantısızlık bitişim bozukluğu dizem bozukluğu yaygın damariçi pıhtılaşma başlangıca uzak 1.gerginlik 2.şişkinlik gerim bozukluğu 1. burkulma 2.çarpıtma 3.burulma zor doğum sıkıntı yoz gelişme idrarsöker

12 diürez divalan divertikül diyabet diyabetik diyafiz diyaforez diyafragma diyafram diyagnostik diyagonal diyagram diyaliz diyalizat diyaper dermatiti diyare diyastaz diyastol diyastolik basınç diyatermi diyatez diyet diyetetik diyetisyen dizanteri dizartri dizigotik dizüri doktor dolor dom dominans dominant dominant folikül donasyon donör dorsal dorsifleksiyon dorsofleksiyon dorso-lomber dorsum downregulation downstream doz dozaj dozimetre drape dren drenaj idrar sökümü iki değerli cepçik şeker hastalığı şeker hastası anagövde terleme diyafram böleç tanısal köşegen çizge süzdürüm süzdürüm sıvısı altbezi deri yangısı ishal 1. yavaş doluş 2.ayrılım yürek kası gevşemesi gevşeme basıncı ısı uygulaması yatkınlık beslenme beslenme bilgisi beslenme uzmanı kanlı ishal söyleyiş bozukluğu ikicil döllenimli 1. ağrılı işeme 2.işeme güçlüğü sagun ağrı kubbe baskınlık baskın baskın folikül 1.bağış 2.bağışlama 1.verici 2.bağışçı 1.sırt 2.arka ekstansiyon ekstansiyon sırt-bel 1.sırt 2.arka azalarak düzenlenme aşağı akış düze dozlama ışınölçer cerrahi örtü akıtaç 1.boşaltma 2.akaçlama

13 drug eluting stent dry tap dual duble duktus duodenum duplikasyon efasman efektif eferent efervesan efor efüzyon ego egofoni egoist egosantrik egzantem egzantem subitum egzantrik egzersiz egzofori egzoftalmi egzojen egzokrin egzositoz egzoterik egzotoksin egzotropi ejakülasyon ejakülat ejakülatuvar ejeksiyon ejeksiyon fraksiyonu ekarte etme ekartör ekilibriyum ekimotik ekimoz ekip ekipman ekivalan eklampsi eko ekojen ekojenite ekolali eksaserbasyon eksen ilaçsalar kafes kuru ilik ikili çift kanal onikiparmak bağırsağı ikileşme silinme etkili götürgen köpüren çaba 1.sıvı birikimi 2.sızışma ben keçi sesi bencil ben merkezli deri döküntüsü beşinci hastalık 1. sıra dışı 2. merkez dışı alıştırma gizli dışa şaşılık börtlek göz dış kaynaklı dış salgı göze dışına atma dışsal dış ağu dışa şaşılık ersuyu atımı atmık (isim) atmık (sıfat) fırlatma fırlatma yüzdesi 1. dışlama 2. ayırma ayırgaç denge morartan morartı takım donanım eşdeğerlik gebelikbastı yankı yankı veren yankısallık yankılama alevlenme ikinci omur

14 eksfoliyatif ekshalasyon eksitabilite eksitasyon eksitus eksizyon ekskresyon ekspansiyon ekspektoran ekspektorasyon eksperimental ekspirasyon ekspiriyum eksplorasyon eksploratuvar ekspozisyon ekspresyon ekspulsiyon ekstansif ekstansiyon ekstansör eksteriyor eksternal ekstirpasyon ekstrakorporal ekstraksiyon ekstraktör ekstramedüler ekstramüral ekstranodal ekstraselüler ekstrasistol ekstravasküler ekstravazasyon ekstraversiyon ekstravert ekstre ekstrem ekstremite ekstrensek ekstübasyon eksüda eksüdasyon ektoderm ektopi ektopik ektopik gebelik ektropiyon elastik soyulgan solukla verme uyarılabilirlik uyarma ölüm kesip çıkarma boşaltım 1.genişleme 2.çoğalma balgamsöktürür balgam çıkarma deneysel soluk verme solukverim 1. açincele 2. inceleme 1.inceleyici 2.gözden geçirici sergileme, sergi 1.dışa vurum 2. ifade 3.anlatım dışa atım kapsamlı 1. gerilme 2.uzama 3.doğrulma 4.genişleme 5.yayılma 1. geren 2.uzatan 3.doğrultan dış bölüm 1. dış 2.dışarlı tümüyle çıkarım beden dışı 1.çekçıkar 2. özütleme çekçıkarır ilik dışı duvar dışı düğüm dışı göze dışı erken vuru damar dışı 1.damar dışına sızım 2.dışa sızım dışa dönüklük dışa dönük özüt aşırı, uç 1.üye 2.uzantı 3.taraf dışsal boru çıkarımı yangı sıvısı yangı sıvı sızımı dış katman, dış yaprak yerdışılık yerdışı dış gebelik dışa dönme, dışa katlanım esnek

15 elastisite elefantiyazis elektif elektriksel alternans elektroensefalogram elektrofizyoloji elektrokardiyogram elektrokoter elektrokoterizasyon elektromiyogram elektroversiyon elevasyon elevatör eliminasyon elipsoit eliptosit elongasyon emboli embolizasyon embriyo embriyoblast embriyogenez embriyoloji embriyolojist embriyon kesesi embriyopati embriyotoksisite emesis emesis gravidarum emetik emisyon emosyon emosyonel empati empedans empotans emülsiyon endeks endemi endemik endikasyon endirekt endoderm endojen endokardit endokart endokrinoloji endometrit endometriyom esneklik fil hastalığı 1.seçmeli 2. istemli elektriksel değişim beyin çizgesi yürek çizgesi elektrikle dağlayıcı elektrikle dağlama kas çizgesi elektrikle düzeltme 1.yükselme 2. kaldırma 1.yükselteç 2.kaldıraç 1. eleme 2.çıkartım 3.seçat oval yumurtamsı alyuvar uzama tıkaç 1.tıkaçlama 2.tıkaçlanma öndölüt, dölcük, oğulcuk öndölüt gelişmesi döl bilimi döl bilimci öndölüt kesesi öndölüt bozukluğu öndölüt ağulanması kusma gebelik kusması kusturucu 1.dışa yayım, 2.dışa atım duygu duygusal duygudaşlık özdirenç cinsel yetersizlik sıvı asıltı indeks yöresel hastalık yöresel 1.kullanım alanı 2.gereklilik dolaylı iç katman, iç yaprak iç kaynaklı yürek içi katman yangısı yürek iç katmanı hormon bilimi dölyatağı iç katman yangısı çikolata kisti

16 endometriyum endoserviks endoservisit endoskop endoskopi endotermik endotoksin end-point endüksiyon endürasyon enfarktüs enfeksiyon enfeksiyöz enfekte enfestasyon enflamasyon enflamatuvar enflüanza enfraruj engraftman enjeksiyon enjektör enkoprezis enoftalmi ensefalit enstrüman enstrümantasyon entegrasyon enteral enternasyonal ünite enterosel entoksikasyon entolerans entomoloji entrensek entübasyon enürez epanşman epidemi epidemiyoloji epiderm epidural epifiz epigastriyum epikriz epilasyon epilepsi epileptiform epistaksis dölyatağı iç katmanı dölboynu içi dölboynu iç yangısı içgöreç içbakı, içgöreçleme ısıalan içağu son nokta 1.başlatma 2.tetikleme 3.uyarma sertleşme, sertlik yürek krizi bulaşma, bulaşı bulaşıcı bulaşmış asalak bulaşısı yangı yangılı grip kızıl ötesi 1.yama tutma 2.yamala(n)ma iğne yapma şırınga, iğne dışkı kaçırma içlek göz beyin yangısı 1.alet 2.araç aletli çalışma bütünleşme bağırsak yoluyla uluslararası birim bağırsak fıtığı ağulanma tahammülsüzlük, dözümsüzlük böcek bilimi 1.içsel 2.içrek boru yerleştirme idrar kaçırma sıvı toplanması salgın 1. sağlık araştırma bilimi 2.yaygın hastalık bilimi üst deri dura üstü 1.kemikleşme katmanı 2.melatoninsalar bez üst orta karın çıkış özeti kılsızlaştırma sara, tutarga tutarıksı burun kanaması

17 epitelyum epizot epizyotomi eradikasyon ereksiyon erektil ergometre ergometri eritem eritematöz eritroblast eritropoez eritrosit eritrosit sedimantasyon hızı eritrositoz erizipel erotik eroziv erozyon erüpsiyon esansiyel ESR etik etimoloji etiyoloji etiyolojik etmoit etnik evantrasyon evolüsyon ex vivo excursion fagosit fagositoz falanks Fallop tüpü fallus familyal fantom farenjit farenks farmakoloji farmakovijilans fasikül fasikülasyon fasiyal fasiyal paralizi fasya fatal epitel atak doğum kesisi kökünü kazıma sertleşme sertleşebilen işölçer işölçüm kızartı kızarık öncül alyuvar alyuvar yapımı alyuvar alyuvar çökme hızı alyuvar artışı yılancık cinsel uyarıcı aşındırıcı aşınma deri döküntüsü 1.temel 2.nedeni bilinmeyen alyuvar çökme hızı 1.töre bilimi 2. törel köken bilimi 1.neden 2.neden bilimi nedensel kalbur (kemik) budunsal karın dışına çıkma evrim canlı dışı 1. açılma 2. gezinim yutargöze göze yutumu parmak kemiği dölyatağı tüpü erkeklik organı ailevi hayalet yutak yangısı yutak ilaç bilimi ilaç izleme demetcik seyirme yüz yüz felci akzar ölümcül

18 fatalite favizm faz fazik febril febril konvülsiyon feçes fekal fekundabilite fekundite feminen feminite feminizasyon femur fenestrasyon fenomen fenotip fenotipik fermantasyon ferment fern testi fertil fertilite fertilizasyon fetal fetoskop fetoskopi fetüs fiber fibril fibrilasyon fibrin fibrinoliz fibrom fibrotik fibröz fibula fiks split fiksasyon filament filiform filtrasyon filtrat filtre fimbriya fimozis fissür fistül fitobezoar öldürücülük bakla ağulanması evre evreli ateşli ateşli havale dışkı dışkısal gebe kalabilirlik gebe kalabilme dişil dişilik dişileşme uyluk kemiği pencereleme görüngü soyserim soyserimsel mayalanma maya eğrelti otu testi döllenebilen, dölleyebilen döllenebilirlik, dölleyebilirlik döllenme, dölletme dölütsel dölüt içgöreci dölüt içgörümü dölüt lif lifçik 1.çırpınım 2.ince titreşim pıhtı lifi pıhtı lifi erimesi iğ göze uru bağsılaşmış bağsılaşmış kamış kemiği 1.sabit ayrılma, 2.sabit çiftlenme 1. sabitlenme 2. saplantı iğcik 1. ipliksi 2.zayıf 1. süzme 2. süzülme süzüntü süzgeç saçak bitiklik çatlak 1. akarca 2. sapak bağlantı lif yumağı

19 fizyoloji fizyon fizyopatoloji flatter flebolit flebotomi flegmon fleksibil fleksibilite fleksiyon fleksör fleksura flep floppy infant flovmetre flovsitometre flovsitometri flu flüktüan flüktüasyon fobi fokal fokomeli fokus folikül fonksiyon fonksiyonel fonofobi fontanel fontikül foramen form formasyon formülasyon forniks forseps fossa fotofobi fototerapi fragman fragmantasyon frajil frajilite fraksiyon fraktür frekans fremitus friksiyon fronkül işlev bilimi bölünme, çoğalma işlev bozukluk bilimi toplardamar taşı toplardamar kesisi bağ doku yangısı bükülgen 1.bükülgenlik 2.esneklik 1. bükülme 2. bükme bükücü, eğici büküntü 1. saplı doku 2.kanatçık gevşek bebek akışölçer akan gözeölçer akan göze ölçümü 1.bulanık 2.grip dalgalı 1.dalgalanma 2.dalga duyumu korku odaksal fok üyeli odak kesecik işlev işlevsel ses korkusu bıngıldak bıngıldak delik biçim 1.biçimlenme 2.oluşum 1.biçimlendirme 2.bileşim 3.bileşimleme 1.kemersi yapı 2.çıkmaz 3.katlantı tutçek çukur ışık korkusu ışık tedavisi parça parçalanma kırılgan kırılganlık 1.parça, 2.bölüm, 3.kesim kırık sıklık ele gelen titreşim sürtünme kan çıbanı

20 frontal frotman fulminan fundus fungus furonkül furşet füziform füzyon gaita galaktore galo ritmi gamet gangliyon garguyman gastralji gastrit gastroenterit gastroenteroloji gastroskopi gate gen genetik genital genitoplasti genitoüriner genom genotip geriyatri geriyatrik gerontoloji gestasyon gestasyonel kese gingiva girus glabella refleksi glandula glikozüri global globüler glokom glomerül glomerüler filtrasyon glomerülonefrit gode gonadotropik gonat gonore gradyan 1.alın 2.ön sürtünme sesi tez kötüleşen 1. dip 2.çanak mantar kan çıbanı çatal iğsi kaynaşma dışkı süt akıntısı dörtnal sesi eşey gözesi 1.düğüm 2.sinirçekirdek gurultu mide ağrısı mide yangısı mide-bağırsak yangısı sindirim bilimi mide bakısı kapı kalıtlık 1.kalıtım bilimi 2.kalıtsal üreme eşey organ onarımı üreme-işeme soyyapı yaşlılık bilimi 1.yaşlı 2.yaşlılıkla ilgili yaşlanma bilimi gebelik gebelik kesesi diş eti beyin kıvrımı glabella tepkesi bez şeker işeme 1. genel 2.küresel yuvarımsı karasu yumakçık yumakçığın süzmesi yumakçık yangısı çukurcuk eşey göze uyarıcı eşeybezi belsoğukluğu fark

21 grafik grand mal granül granülasyon granüler granülom granülosit gravida gravida gravidite greft grup guatr gudde gut habis habitus habitüel düşük hafıza halitozis halluks halüsinasyon hamile hareket haricen hariciye harmoni harvest hasar hasta hastalık hastalık taslama hastane hat heliks helmet hücre hemafagositoz hemaferez hemaglütinasyon hemanjiyom hemartroz hematemez hematojen hematokrit hematolog hematoloji hematolojik hematom hematometra çizge büyük nöbet tanecik taneciklenme tanecikli tanecikli yumru tanecikli akyuvar gebe kadın gebelik gebelik sayısı yama küme bez damla hastalığı kötücül 1.duruş 2. beden yapısı tekrarlayan düşük bellek ağız kokusu ayak başparmağı varsanı gebe, yüklü devinim dıştan genel cerrahi uyum 1.hasat 2.toplama 3.çıkartma zedelenme sayrı sayrılık sayrımsama sayrıevi çizgi sarmal miğfer göze kan göze yutumu kan ayırseçi kan kümeleşmesi kan damarı uru eklemiçi kanama kan kusma 1.kan yoluyla 2.kan kökenli kan göze yüzdesi kan bilimci kan bilimi kan bilimsel kan toplağı dölyatağına kanama

22 hematoperiton hematopoez hematopoietik hematosalpinks hematüri hemianopsi hemiblok hemiparezi hemipleji hemisfer hemodilüsyon hemodinami hemodiyafiltrasyon hemodiyaliz hemofili hemofiltrasyon hemoglobin hemogram hemoklip hemokromatoz hemolitik hemoliz hemoperiton hemoptizi hemoraji hemorajik hemorajik diyatez hemoroit hemosideroz hemostatik hemostaz hemotoraks hemovijilans hepatit hepatojügüler reflü hepatomegali hepatosit hepatosplenomegali hepatotoksik heredite herediter hermafrodit hermafroditizm herni herniyasyon herpes heterogreft heterojen heterojenik karın boşluğuna kanama kan yapımı kan yapıcı kan işeme yarı alan görmezliği 1.dalcık bloku 2. yarı blok silik yarı felç yarı inme, tek yanlı felç yarımküre kan seyreltim dolaşım düzeni kansüzdürüm kan arıtımı kanarca kan süzme kan sayımı damar tutmacı demir birikim hastalığı kanyıkımlı kanyıkımı karın boşluğuna kanama kanlı balgam kanama kanamalı kanama eğilimli basur, mayasıl demir birikimi kanamadurdurur kanama durması göğüs içi kan kan izlem karaciğer yangısı karaciğer büyümesi karaciğer gözesi karaciğer-dalak büyümesi karaciğere zararlı soya çekim kalıtımsal erdişi erdişilik fıtık fıtıklaşma uçuk ayrı türden yama ayrı türel ayrı türelli

23 heterojenite heterokromi heteroseksüel heterotaksi heterotopi heterotopik heterotropi heterozigot hezeyan hibernasyon hibrit hidramniyos hidranensefali hidrasyon hidrofil hidrofobi hidrofop hidroklorik asit hidronefroz hidrops fetalis hidrosalpinks hidrosefali hidrosel hidrostatik basınç hijyen hijyenik hikâye hilum ovarii hilus himen himenektomi himenoplasti himenotomi hiperaktif hiperaktivite hiperdipsi hipereksitabilite hiperemezis hiperemezis gravidarum hiperemi hiperestezi hiperfori hiperglisemi hiperintens hiperkalemi hiperkapni hiperkinetik hiperkinezi hiperlipidemi ayrı türellik ayrı renklik karşı cinsel yerdışılık yerdışılı şaşılık kırma, melez sanrı kış uykusu kırma, melez dölkesesi göllenimi sulukafa sıvı desteği sucul, su geçimli, suçeken su korkusu su geçimsiz, suçekmez tuzruhu böbrek göllenimi yaygın sıvı birikimli dölüt kafaiçi sıvı artımı sulutorba su basıncı sağlık bilgisi sağlıklı öykü yumurtalık sapı giriş yeri kızlık zarı kızlık zarı çıkarımı kızlık zarı onarımı kızlık zarı kesimi aşırı hareketli aşırı hareketlilik aşırı susama aşırı uyarılganlık aşırı kusma aşırı gebelik kusması aşırı kanlanma aşırı duyum gizli yukarı şaşılık kan şekeri yüksekliği aşırı yoğun potasyum yüksekliği karbondioksit yüksekliği aşırı devinimli aşırı devinim yağ yüksekliği

24 hipermenore hiperplazi hiperpne hipersekresyon hiperselüler hipersensitivite hipersomni hipersplenizm hiperstimülasyon hipertansiyon hipertoni hipertonik hipertrikoz hipertrofi hipertropi hiperviskozite hipervolemi hipnotik hipnoz hipoaktivite hipoderm hipofarenks hipofiz hipogastrium hipoglisemi hipogonadizm hipokalemi hipokondri hipokondriyak hipoksi hipomenore hipopituitarizm hipoplastik hipoplazi hipoplazik hiposelüler hipospadiyas hiposplenizm hipotalamus hipotansiyon hipotenar hipotermi hipotez hipotonik hipotropi hipovolemi hirsutizm histerektomi histerezis aşırı âdet kanaması, aşırı aybaşı kanaması aşırı gelişim hızlı-derin soluma 1.aşırı salgı 2.aşırı salgılama artmış gözeli aşırı duyarlılık uyku aşırılığı azgın dalak aşırı uyarım yüksek kan basıncı 1.aşırı gerim 2.yüksek yoğunluk 1.aşırı gerimli 2.yüksek yoğunluklu aşırı kıllanma irileşim yukarı şaşılık ağdalılık oylum fazlalığı uyutur uyutum etkinlik azalması alt deri alt yutak sümüksü bez alt karın şeker düşümü eşeybez yetersizliği potasyum azlığı hastalık hastalığı hastalık hastası oksijen azlığı aybaşı kanaması azlığı, az âdet kanaması sümüksü bez yetersizliği az gelişmiş az gelişim az gelişmiş az gözeli alt siyek dalak yetersizliği düşük kan basıncı aya içkabartısı düşük sıcaklık varsayım 1. az gerimli 2. az yoğun aşağı şaşılık kan hacmi düşüklüğü eril kıllanma dölyatağı çıkartımı

25 histeri histerometri histerosalpingo-ooferektomi histeroskop histeroskopi histerotomi histokompatibilite histoloji hiyatus hiyoit holodiyastolik holosistolik homeostaz homogreft homojen homolog homoseksüel homozigot hordeolum horizontal hormon hospitalizasyon host humerus humma hücre hümoral iç rotasyon idantik idiyopatik idiyosenkrazi iktal ikter iktus ileus imaj immatür immün immünite immünizasyon immünosüpresif impaksiyon impakt impedans imperfore imperfore himen impermeabıl implant implantasyon isteri dölyatağı ölçümü ekleriyle dölyatağı çıkartımı dölyatağı göreci dölyatağı bakısı dölyatağı kesisi doku uyumluluğu, doku geçimliliği doku bilimi 1.yarık 2.gedik 3.açıklık dil kemiği diyastolü dolduran sistolü dolduran dengeleşim türdeş yama 1.tekdüze 2.bağdaşık kökteş, benzeş eşcinsel eşkalıtım arpacık, itdirseği yatay hastaneye yatış ev sahibi, konakçı kol kemiği ateşli hastalık göze salgısal içe döndürme özdeş nedeni bilinmeyen özgünduyarlık nöbetle ilgili sarılık nöbet bağırsak tıkanıklığı görüntü olgunlaşmamış bağışık bağışıklık bağışıklama bağışıklık baskılayıcı takılma etki direnç 1.doğuştan kapalı 2.delinmemiş kapalı kızlık zarı geçirimsiz ekit 1.ekit yerleştirimi 2.ekim

26 impresyon impuls impulsif in situ in utero in vitro in vivo inaktif inaktivasyon incus indeks indeksleme indiferansiye indikatör indolent indükleme indüksiyon indüktör infant infantil uterus inferiyor inferolateral infertilite infiltrasyon inflaks inflow infrared infundibulum infüzyon inguinal inhalan inhalasyon inhaler inhibitör inklinasyon inkompatibıl inkomplet inkontinans inkus inkübasyon inlet innervasyon inoperabıl inotropi inotropik input insektisit inseminasyon insidans 1. izlenim 2. çöküntü, 3.bası izi 1.uyarı 2.dürtü dürtüsel yerinde dölyatağı içi yapay ortamda canlıda 1.eylemsiz, 2.etkisiz 1.eylemsizleştirme, 2.etkisizleştirme örs kemiği 1.dizin, 2.liste, 3.işaret, 4.gösterge 5. işaret parmağı dizinleme farklılaşmamış gösterge, belirteç 1.ağrısız 2.yavaş gidişli 1.uyarma 2.başlatma endüksiyon 1.başlatıcı, 2.uyarıcı bebek gelişmemiş dölyatağı aşağı alt-dışyan kısırlık sızma, süzülme içakım 1. içakış 2. giriş kızılötesi 1.huni 2.koni 3.dip damardan sıvı aktarım kasık uçucu solukla alma 1.solunan madde 2.solutucu engelleyici eğim 1.uyuşmaz, 2.geçimsiz tam olmayan 2.tamamlanmamış kaçırma örs kuluçka girim sinir donanımı ameliyat edilemez kasılma gücü kasılma gücünü artıran girdi böcekkıran tohumlama görülme sıklığı

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU TKD üyelerinin önerileriyle genişletip güncelleyenler: Prof. Dr. Esmeray Acartürk - Prof. Dr. Vedat Sansoy (Tamamlandıktan sonra Türk Dil Kurumu Tıp

Detaylı

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu 14 Mart 2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu Bütün hakları saklıdır. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe,

Detaylı

ORTOPEDİ TERİMLERİ DİZİNİ

ORTOPEDİ TERİMLERİ DİZİNİ A dan Z ye ORTOPEDİ TERİMLERİ DİZİNİ Hazırlayan TOTBİD Dil Çalışma Gurubu Sait Ada Bülent Alparslan Ahmet Turan Aydın Ceyhun Balcı Taşkın Ceylan Mahmut Nedim Doral İrfan Esenkaya Akif Güleç Alper Kaya

Detaylı

DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE

DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Prof. Dr. Yücel TANGÜN Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Prof. Dr. Yücel TANGÜN Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ M.Y.O BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROĞRAMI ÖĞR.GÖR YUNUS TORUN

GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ M.Y.O BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROĞRAMI ÖĞR.GÖR YUNUS TORUN GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ M.Y.O BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROĞRAMI ÖĞR.GÖR YUNUS TORUN A ABDOMEN: Karin,batin. ABORTUS: Çocuk düsürme,düsük. ABSANS: Kisa süreli suur kaybi. ABSE: Çevre dokulardan kese

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ GİRİŞ Aile hekiminin hasta popülasyonunda çocuk yaş grubu önemli yer tutmaktadır. Her aile hekiminin çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda yeterince

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı