Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual"

Transkript

1 Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

2 Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için teflekkür ederiz. Benzer ürünleri kullanmaya al fl k olabilirsiniz, ancak kullanma k lavuzunu okumak için lütfen zaman ay r n z. Bu k lavuz sat n alm fl oldu unuz üründen en iyi performans alman z için haz rlanm flt r. Güvenlik Önemlidir Kendi güvenli iniz ve di erlerinin güvenli i için ürünü çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunu okuyunuz. Bu k lavuzu ilerideki kullan mlar için güvenli bir yerde saklay n z. Güvenlik Uyar lar Elektrikli bir cihaz kullan l rken, afla daki önlemler her zaman al nmal d r. Yang n, elektrik çarpmas ve kiflisel yaralanmalar engellemek için; Bu cihaz sadece hafif ev ve ofis kullan m için tasarlanm flt r. Cihaz farkl bir amaç için kullanmak, cihaza zarar verecektir. Cihaz kullanmadan önce, flebeke voltaj n z ile cihaz n voltaj n n uyumlu oldu undan emin olunuz. Bu kullanma k lavuzunu ilerideki kullan mlar için saklay n z. Cihaz bir oyuncak de ildir. Bundan dolay çocuklar n cihaz kullanmalar na izin vermeyiniz ve cihaz çocuklar n yan nda kullan rken daha dikkatli olunuz. Ilk kullan mdan önce cihaz hasar ve ar zalara karfl kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir ar za ya da hasar var ise, cihaz kullanmay n z ve Fakir Yetkili Servisi ne baflvurunuz. Cihaz aç k alanda kullanmay n z. Cihaz ile yan c s v lar, yanan maddeleri (sigara, kül vb.) süpürmeyiniz. Cihaz ile s v ve ak c maddeleri kesinlikle vakumlamay n z, k sa devre tehlikesi vard r. Süpürgeyi hiçbir zaman do rudan insanlara ve hayvanlara tutmay n z. Cam k r klar, t rnak vb. gibi sert ve kesici maddeler filtrelere zarar verebilir. Cihaz sadece kendi aksesuarlar ile kullan n z. Cihaz hava ç k fl kanal ya da çekifl k sm kapal ya da t kal yken kesinlikle kullanmay n z. Cihaz duvara ya da mobilyan za sert bir flekilde vurmay n z. Cihaz kapal durumdayken fiflini prizde b rakmay n z. Fakir cihazlar bilinen teknik kurallara ve güncel cihaz güvenlik yasalar na uygundur. Bu cihaz 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC düflük voltaj cihaz talimatlar na tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE iflaretine sahiptir. Fakir, dizayn ve donan m de iflikli i hakk na sahiptir. Hasar gören cihazlar çal flt r lmamal d r. Herhangi bir hasar durumunda derhal Fakir Yetkili Servisi ne baflvurunuz. Cihaz ancak tip etiketinde belirtilen gerilim flebekeye uygunsa çal flt r lmal d r. Prizler 16A l k ev sigortalar yla garantiye al nmal d r. Cihaz farkl bir amaç için ya da hatal bir flekilde kullan l rsa veya bak m ya da tamir ifllemleri yetkili olmayan kifliler taraf ndan yap l rsa ç kabilecek istenmeyen sonuçlardan Fakir sorumlu de ildir. Cihaz, toz torbas ve filtreleri tak l de ilken kesinlikle çal flt rmay n z. Aksesuar parçalar tak l rken, cihaz temizlenirken, tamir veya bak m çal flmalar ndan önce fifli prizden çekiniz. Ambalaj malzemeleri oyuncak de ildir ve bo ulmaya yol açabilir. Cihaz n tamiri ancak yetkili Fakir servislerince yap lmal d r(yetkili servis listesine bak n z). Hatal tamir ifllemleri kullan c için tehlike oluflturabilir. Ba lant kablosunu asla keskin kenarlara sürtmeyiniz veya ba lamay n z, elektrik süpürgesini kullan rken kablonun üzerinden geçmemeye özen gösteriniz. Hasar görmüfl uzatma kablolar n kullanmay n z. A zlar ve boru uçlar n asla göz ve kulaklara yaklaflt rmay n z. Alet sadece kuru temizlik için kullan labilir. Islak hal lar vakumlamadan önce, hal n n kurumas n bekleyiniz. Cihaz s cak veya yanan maddeleri, patlay c s v lar ve gazlar vakumlamada kullanmay n z. Cihaz kullanmadan önce herhangi bir 2

3 t kan kl a karfl, boru, hortum ve aparatlar n kontrol ediniz. BU KULLANMA KILAVUZUNU LER DEK KULLANIMLAR Ç N SAKLAYINIZ. hortumun di er ucunu (1) ise, teleskopik boru ya (2) tak n z. Teleskopik boru nun di er ucuna (4) yer aparat n (3) tak n z. Ürün bilgileri Model: E 240 Elektrik Süpürgesi Renk Seçenekleri: Gümüfl Güç: 2400 W Max. Voltaj: 230 V Frekans: 50 Hz Kullan m Öncelikle cihaz ve tüm aksesuarlar n ambalaj ndan ç kart n z. Lütfen ürününüzün sa laml ndan ve aksesuarlar n bütünlü ünden emin olunuz. Teleskopik boru nun boyunu (1) e basarak, istedi iniz uzunlu a göre ayarlayabilirsiniz. UYARI: Elektrik kablosu üzerindeki sar iflaret, elektrik kablosunun sonuna kadar çekildi ini gösterir. D KKAT: Cihaz daima orijinal amabalj ile nakil ediniz. Bu gibi durumlar için orijinal ambalaj n muhafaza ediniz. Cihaz çal flt rmadan önce; Otomatik kablo sarma tufluna basarak (1), elektrik kablosunu çekiniz ve fifli prize tak n z. Vakum hortumunu (1), süpürgenizin üzerindeki hortum girifline tak n z (2) kitleme sesinden emin olunuz. On-Off (2) tufluna basarak süpürgenizi çal flt r n z. Emifl gücü Ayar Cihaz n z n vakum gücünü kullanaca n z zemine göre ayarlayabilirsiniz. Bunun için cihaz n üstündeki sembolleri kullanabilirsiniz. 3

4 Perde ve Tekstil Koltuk Hal, yolluk ve kilim Hafif kirli hal ve sert zemin Çok kirli hal ve sert zemin üstünde kaba kirler Vakum ayarlama tufllar n kullanarak, emifl gücünü - (1) basarak düflürebilir ya da + (2) basarak artt rabilirsiniz. Bunun yan nda, cihaz n z n tutma sap n n üzerinde, emifl gücünü anl k olarak azaltmaya yarayan, sürgülü bir sistem vard r (1). Sürgüyü açt n zda emifl gücü düflecek, kapatt n zda ise artacakt r. Aparatlar Yumuflak yüzeyler, hal ve zemin kaplamalar : Bu tür yüzeyler için, yer aparat n kullan n z. Yer aparat n, teleskopik boruya tak n z, hal lar süpürmek için, aparat üzerindeki butona bas n z (b) ve yer aparat n n alt ndaki f rçay kapat n z. Hassas ya da düzgün olmayan yüzeyler: Küçük f rça (1), kitapl k, resim çerçeveleri ve pencere yüzeylerini temizlerken, bu aparat kullan n z. Bu aparat kullan rken, emifl gücünü azalt n z. Kenar, köfle ve boflluklar: Bu tür yüzeylerin temizlenmesinde, kenar köfle aparat n (2) kullan n z. Her bir f rça ve aparat hortum tutma sap içine yerlefltirebilirsiniz. Aparatlar hortum tutma sap na yerlefltirmeniz kullan m aç s ndan elverifllidir. Toz Torbas n n De ifltirilmesi Afla daki durumlarda toz torbas n n de ifltirilmesi gerekir; Sert Zeminler, ahflap kaplama, PVC kaplama, seramik kapl yüzeyler: Bu tür zeminler için, yer aparat n n üzerindeki butona basarak (a), aparat alt ndaki f rçay ç kararak kullan n z. Aksesuar kompart man içinde, mobilyalar n z, döflemeleriniz ve zor ulafl lacak kenar ve köfleler için kullanabilece iniz aparatlar bulabilirsiniz. Bu aparatlar, teleskopik boru ya da vakum hortumu ucuna takabilirsiniz. Kompat man kapa n aç n z ve istedi iniz aparat buradan al n z. 1. Filtre de iflim göstergesi k rm z ise 2. Emifl gücü düflük ise 3. Toz torbas dolu ise UYARI: Süpürgenizi toz torbas içinde olmadan çal flt rmay n z. UYARI: Toz torbas n de ifltirmeden önce kendi emniyetiniz için cihaz n fiflini prizden ç kart n z. 4

5 Hava girifl filtresini (22) yerinden ç kar n z Vakum hortumunu ç kart n z. Toz torbas kapa n (18) klipsini kald rarak aç n z ve en dik konuma getiriniz. Toz torbas n yukar do ru çekerek ç kart n z. Hava girifl filtresinin filtresini (1) koruma kapa ndan (2) ay r n z. Koruma kapa n temizleyiniz. Yeni filtreyi temizlenmifl olan koruma kapa na tak n z. Hava girifl filtresini yerine oturana kadar tak n z. Toz torbas kapa klik sesi duyana kadar itiniz, s k flmad ndan ve yerine oturdu undan emin olunuz. Hava ç k fl filtresi de iflimi Toz torbas de ifliminde oldu u gibi toz torbas kapa n aç n z ve toz torbas n ç kart n z. Dolu toz torbas n çöpe at n z. Yeni toz torbas n yerlefltiriniz. Kapa klik sesi duyana kadar itiniz, s k flmad ndan ve yerine oturdu undan emin olunuz. Hava girifl filtresi de iflimi Hava girifl filtresi cihaz n motorunu büyük partikellerden koruyarak motor performans n korur ve de motorunun uzun vadede bozulmas n önler. Hava ç k fl filtresini (1) ç karmak için mandala dokunarak filtreyi hafifçe yukar kald r n z ve öne do ru çekiniz. HEPA filtreyi yerinden ç kar n z. Yeni HEPA filtreyi yerine tak n z. Toz torbas kapa klik sesi duyana kadar itiniz, s k flmad ndan ve yerine oturdu undan emin olunuz. Kullan m Sonras Cihaz n fiflini prizden çekiniz Otomatik kablo sarma tufluna basarak, kabloyu sar n z. Kablo sar l rken herhangi bir yere tak lmamas için bir elinizle kabloyu 5

6 tutunuz. Yer aparat n teleskopik boru dan ç kar n z. UYARI: Cihaz n z hem yatay hem de dik pozisyonda saklayabilirsiniz. Boru ve hortum sabit olarak kalabilir ancak borunun k vr lmamas na dikkat ediniz. Alkol ve solvent bazl temizleyiciler kullanmay n z. Yer aparat n, küçük aparat ve küçük f rçay, kenar köfle aparat yard m yla s k s k temizleyiniz. Sorun Giderme Cihaz n z herhangi bir ar zaya karfl kalite kontroldengeçirilmifltir. Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolay çal flmaz ise, Fakir Yetkili Servisi ne baflvurmadan önce afla daki tabloda yer alan çözüm yollar n deneyiniz. Geri Dönüflüm Her kullan c do al çevreyi koruyabilir. Bu ne pahal ne de zor olan bir durumdur. Afla daki önlemlere dikkat ederek çevreyi koruyabilirsiniz. Yer aparat ndaki kancay, yatay (16) ya da dikey (17) olarak park pozisyonu klipsine yerlefltiriniz. Temizlik ve Bak m Temizlik ve bak m a bafllamadan önce, süpürgenizin fiflini prizden mutlaka çekiniz. Cihaz sadece kuru veya hafif nemli yumuflak bir bezle temizleyiniz. Karton paketleri lütfen geri dönüflüm konteynerlar na at n z. Polietilen torbalar lütfen plastik için olan geri dönüflüm konteyner na at n z. Cihaz n z kullan lamaz hale geldi inde, do al çevreye zarar verebilecek tehlikeli elementlerin yok edilebilmesi için cihaz n z belirli bir yok etme merkezinde yok ediniz. Bu elektrikli süpürgeyi kesinlikle yerel bir at k yok etme merkezinde yok etmeye çal flmay n z. Hata Muhtemel Sebebi Cözüm Cihaz Çal flm yor Fifl prize tak l de il Cihaz aç k de il Prizden elektrik gelmiyor Elektrik kablosu zarar görmüfl Cihaz vakumlam yor Toz torbas / Filtreler dolu ya da t kal Fifli prize tak n z Cihaz aç n z Farkl bir priz deneyiniz Cihaz tamire götürünüz Toz torbas / Filtreleri De ifltiriniz Cihaz normalden yüksek sesle çal fl yor 6 Hortum boru yada aparatlar t kal Vakum k s mlar na parçalar s k flm fl T kal k sm temizleyiniz S k flan parçalar ç kar n z

7 7

8 Thank you for purchasing Fakir E 240 Dry Type Vacuum Cleaner which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your purchase. Safety is Important To ensure your safety and the safety of others, please ensure you read the Safety Instructions before you operate this product. Keep this information in a safe place for future reference. Imported Safeguards When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury: The device is only authorized for private, domestic use only. Using it for any other purposes will harm the device. Before using the device, check that your local mains voltage coincides with the voltage of the mains adapter. The devices is not a toy, therefore please be particularly careful when children are around. Check the device and connections regularly for visible damage. The device must not be used if the housing is damaged or other damage is present. In case of a damage please contact with Authorized Fakir Service. Do not use the unit outside. Do not use the device to pick up inflammable fluids (e.g. Fuel or solvent) or burning objects (e.g. ash cigarettes). Do not point the vacuum cleaner at persons or animals when in operation. Only use the device with the accessories supplied. Please keep these instructions in a safe place for future references. Clean any dust on the power plug regularly. When servicing the unit, never put fingers or other objects into any rotating unit, the device would accidentally be turned on. Do not operate the product covering the suction or exhaust ports. Do not strike the suction head hard against the wall or furniture. Disconnect the power plug from the power outlet when not in use. Fakir appliances comply with recognized technological standards and the current safety regulations for electrical appliances. These appliances fulfil the requirements of Electro- Magnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC and Low Voltage Device (LVD) 2006/95/EC The appliance is marked with the CE symbol on the rating label. Fakir reserves the right to modify designs and specifications without notice. Appliance only to be connected to voltage indicated on the rating label. Please connect the vacuum cleaner to 230V mains supply, equipped with fuse 16A. Fakir will not accept any liability for damage or injury if the appliance is used other than for its intended purpose or is improperly operated or inexpertly repaired and maintained. Before use, check to ensure that all the filters are correctly installed. The appliance must not be used without filters. Use only genuine Fakir filters and accessories. The appropriate filters (paper filter or micro power filter, micro main filter, motor protection filter or activated carbon filter or high efficiency submicron particulate airfilter or micro vario combination filter and micro exhaust filter) must be installed at all times to ensure the efficient operation of the appliance. When connecting accessories, cleaning, repairing or servicing the unit, unplug the unit. Do not let children use electrical appliances unsupervised. Repairs should be carried out by an authorized Fakir service center (see enclosed list of adresses). Incorrect repairs may the user to electrical danger. Do not pull out the plug from power supply socket by pulling on the connecting lead. Do not pull the connecting lead over sharp edges or allow it to become jammed. Do not use damaged extension leads. 8

9 lf required, the connecting lead has to be replaced together with the cable rewind by an autorized Fakir After-Sales-Service only. Before any maintenance operation or replacing a filter, and after use, switch off the appliance and pull out the mains plug. Keep the nozzles and ends of tubes well away from the eyes and ears. The appliance must only be used for dry vacuum cleaning. lt is not a dual-purpose (wet/dry) vacuum cleaner. Do not use the appliance to pick up hot or glowing substances. Do not use the appliance to pick up any solvents, explosive liquids or gases. Do not store the appliance in the open air. Do not exposure the machine to weather, humidity nor excessive heat. Clean the appliance only with a dry or slightly moist cloth. Do not allow any of the electrical components (switches, plug, socket, electronics etc.) to come into contact with water. Your vacuum cleaner is equipped with HEPA (High Efficiency Particulate Air) H11. HEPA filter is a high filtration capability filter, made of special fibre, which is able to keep almost all particles bigger than 0, 3 micron. H11 number refers to filter penetrability. HEPA H11 filter keeps 95, 5% of particles bigger than 0, 3 micron. Keep this manual for future use. Technical Data Model: E 240 Dry Type Vacuum Cleaner Colours: Silver Power: Max W Mains Voltage: 230 V Nominal Frequency: 50 Hz Operation Unpack the appliance and all its accessoires. Check the contents of all accessoires. Before you start up your vacuum cleaner: nsert the end of the suction hose (1) into the intake opening (2) of the vacuum cleaner, until it locks with an audible click. Insert the other end of the suction hose (1) into telescopic tube (2). Insert the floor brush (1) into the end of telescopic tube (4). Adjust the desired length of the suction tube (depending on the height of the person operating the appliance) by pressing the "1" button and slide the tubes in the direction indicated by the arrows. ATTENTION: Be careful during pulling the cord out, the yellow mark on the cord show the end of the cord. Attention: Always transport or ship the appliance in its Original packaging to avoid damages. 9

10 pressing the cord re-wind button (1) pull the cord out of the casing and insert the plug into power socket. Start the vacuum cleaner up pressing the On-Off button (1) SUCTION POWER REGULATION You can adjust the suction power to suit the type of flor being cleaned. Use the symbols on the suction power display as a guideline. out the brush (press the switch on the nozzle-brush with a drawing ). You can find nozzles for furniture, gaps and upholstery in accessories compartment (9) located inside the vacuum cleaner. You can fit them in extension tube inlet or hose inlet. Open the compartment lid and take out a nozzle or a brush. Curtains, textiles ( lowest setting) Upholstery, cushions High-class carpets, rugs and runners slightly soiled carpets and hard floors Heavily soiled carpets and hard floors with coarse dirt (highest setting) To set the desired power setting, pres the + button (2) or the button (1) several times until the desired setting lights up on the suction power display. Accessories Soft surface cleaning carpets and floor coverings: we recommend you to use nozzle-brush for carpets. Fit the nozzlebrush with the tube and switch it to carpet clearing function: with hidden brush (press the switch on the nozzle-brush according to the drawing). Vacuuming delicate material and rough objects: Small brush is used for vacuuming: libraries, picture frames and windows. We recommend reducing suction power during such activity. Vacuuming gaps, corners, cavities, etc.: Gap nozzle is used for vacuuming: gaps, corners, spaces and other recesses with difficult access. You can place each of a/m brushes or nozzles inside the hose handle. In such case it is handy always ready for use. Dustbag Replacing Dust bag replacing is necessary when you notice that: 1. Filter indicator is red, 2. Suction is significantly lower, 3. Dust bag is full. Hard surface cleaning wooden floor, PVC floor, ceramic tiles, etc.: we recommend you to use nozzle-brush for such floor. Stick 10

11 ATTENTION: Do not vacuum without the dust bag. ATTENTION: Replace the dustbag when the vacuum cleaner is not connected to the mains. Remove the filter holder with air inlet filter(1). Your first flip the filter holder forwards and then pull the filter up and out. Remove the hose from the air-inlet. Open the dust compartment cover (1) by unlatching and susequently raising it up to the highest position until it locks byself. Note: Be careful when removing the dust filter bag so that no dust escapes! Remove the air inlet filter(1) from the filter holder(2). Clean the filter holder. nsert the new new air inlet filter into the filter holder. nsert the filter holder with new air inlet filter into its bracket from nabove and push it down until it audibly locks into place. Replace the dust filter bag and close the dust compartment cover. The cover clicks audibly into place. ATTENTION!!! This filters are not washable. The exhaust filter may be not re-used. Pull the dust filter bag (1) up and out of the dust filter holder. Remove any dust that have may collected in the dust compartment. Push the new dust filter bag in the filter bag holder. Close the dust compartment cover. t clicks into place audibly. Note: The dust compartment cover can only be closed with a dust filter bag in place! AIR-INLET FILTER REPLACING Switch off the vacuum cleaner and open the vacuum cleaner such way as in case of dust bag replacing, AIR-OUTLET FILTER REPLACING Switch off the vacuum cleaner and open the vacuum cleaner such way as in case of dust bag replacing. Remove the exhaust filter(1). Unlatch the lock and slightly lift the filter.now you can pull out the filter towards the front. nsert a new filter push it down slightly until it locks into the holder. Replace the dust filter bag and close the dust compartment cover. The cover clicks audibly into place. Note: Make sure that the exhaust filter is always properly locked into position, otherwise the exhaust air will be not properly filtered. 11

12 After Operation Unplug from outlet. Rewind the cord pressing '5f button. Hold the plug when rewinding, do not allow the cord to get entangled and the plug to bump the casing. Remove the nozzle from the tube. ATTENTION!!! You can store the vacuum cleaner in both horizontal and vertical positions. The hose can remain fitted, but please be careful not to bend it to much. Clean the casing and bag chamber with damp cloth (it can be wet with wash up liquid) dry or wipe up to get it dry. Do not use abrasive agents or dissolvent. Vacuum the nozzle-brush, small brush or special accessories with a gap nozzle from time to time. Environment Protection Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container. put the polyethylene (PE) bags into container for plastic. When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment. Insert the hook on nozzle-brush into the runners for horizontal (16) or vertical (17) storage. Please do not dispose this vacuum cleaner into domestic waste disposal!!! CLEANING AND MAINTENANCE Remember to check if the vacuum cleaner is unplugged before cleaning and maintenance. The appliance does not run The plug is not connected to the mains The appliance is not switched on Socket does not carry current The power cord is damaged The cleaning resultary is unsatisfactory The dust filter bag is full or clogged Nozzle, telescopic tube or suction hose are clogged nsert the plug into the mains socket switch on the appliance Test another on another socket The power cord is damaged Have the cord replaced by Fakir customer services Change or clean the dust filter bag Remove the obstacle The appliance makes unusal noises Sucked-in objects are obstructing the air stream Remove the objects 12

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg.

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg. OWNER S MANUAL Safety and Reference Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. *MFL68780136* www.lg.com P/NO : MFL68780136 (1502-REV01) Printed in Korea

Detaylı

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Tüm mobilyalar, modeller ve döşemeler için geçerlidir. Valid for all furnitures, models, sofas and

Detaylı

5+ yas years. Egitim Kılavuzu Training Guide. your REAL best friend UYARI! WARNING: zoomerpup.com

5+ yas years. Egitim Kılavuzu Training Guide. your REAL best friend UYARI! WARNING: zoomerpup.com your REAL best friend Egitim Kılavuzu Training Guide TM TM 5+ yas years FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This

Detaylı

Önemli bilgiler 2015

Önemli bilgiler 2015 2015 Önemli bilgiler Sony Tüketici Web sitesi www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual K Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine EKM 1500 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM 1500 21.03.2014 Rev. 00 2-23 24-44 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.SCS Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.LP.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE

Detaylı

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions)

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) Ditec Smart Reset Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT833 rev. 2014-06-13 TR EN www.ditecentrematic.com İçindekiler

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

Blu-ray Home Entertainment System

Blu-ray Home Entertainment System HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen 2013 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Piranha logosu Piranha ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından Piranha

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

Plazma Güç Kaynağı EPP-450

Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Kullanım Kılavuzu TR 0558008001 06/2012 BU BILGILERI MUHAKKAK OPERATÖRE ULAŞTIRINIZ. EK KOPYALARI SATICINIZDAN TEMIN EDEBILIRSINIZ. DIKKAT Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0)

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0) T Ü R K Ç E E N G L I S H GB190 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : (1.0) GB190 KULLANIM

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER MOTORLU - MOTORSUZ KULLANIM ve AKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Worm Gear Reducers and Geared Motors Series TR ENG PMRV - PRV PMRV - PMRV PC - PMRV

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı