AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler"

Transkript

1 AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu

2

3 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme Set ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz. Benzer ürünleri kullanmaya al fl k olabilirsiniz, ancak kullanma k lavuzunu okumak için lütfen zaman ay r n z. Bu k lavuz sat n alm fl oldu unuz üründen en iyi performans alman z için haz rlanm flt r. Güvenlik önemlidir Kendi güvenli iniz ve di erlerinin güvenli i için ürünü çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunu okuyunuz. Bu k lavuzu ilerideki kullan mlar için güvenli bir yerde saklay n z. E er cihaz n z birisine veriyorsan z, kullanma k lavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihaz n z n çal flt ndan emin olana kadar da paketleri saklay n z. Küçük çocuklar n cihazla oynamad klar ndan emin olunmal d r. Cihaz kesinlikle s cak- s nm fl yüzeylerin üstüne ve ya yan na yerlefltirmeyiniz. Cihaz n z kesinlikle içi suyla dolu olan küvet, lavoba, v.b. yak n nda kullanmay n z. Cihaz n z temizlemek için kesinlikle sert, afl nd r c temizlik malzemeleri kullanmay n z. Cihaz d fl yüzeyini hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. D KKAT! D KKAT: Kullanma k lavuzunuzda yaz l olan güvenlik kurallar n ve kullanma talimatlar n dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma k lavuzunu ilerideki kullan mlar için saklay n z. Güvenlik uyar lar Cihaz kullanmadan önce, kullanma k lavuzunu okuyunuz. Cihaz kullanma k lavuzunda belirtildi i flekilde kullan n z. Cihaz çal flt rmadan önce flebeke voltaj n n cihaz n z n tip etiketinde gösterilenle ayn oldu unu kontrol ediniz Cihaz kesinlikle suya ve ya herhangi bir s v ya temas ettirmeyiniz. Cihaz nem, toz veya kir gibi cihaza bulaflabilecek maddelerden uzak tutunuz. Kullan m esnas nda ve ya cihaz muhafaza etti iniz zamanlarda ya mur ve neme maruz b rakmay n z. Cihaz n fiflini prizden çekerken kesinlikle kablosundan tutarak çekmeye çal flmay n z. Cihaz n z e er kablosu, fifli veya herhangi bir parças ar zal ise kesinlikle kullanmay n z. Cihaz n z n kablosu, fifli veya parçalar hasarl ise, herhangi bir zarar n önlenmesi için yetkili bir Fakir servisi taraf ndan yerine yenisi ile de ifltirilmelidir. Cihaz kullanmadan önce herhangi bir hasar olup olmad na dair cihaz kontrol ediniz. E er herhangi bir ar za ile karfl lafl rs n z, cihaz tamir etmeye çal flmay p, derhal yetkili bir Fakir servisine dan fl n z. Bu cihaz yaln zca evde kullan m için tasarlanm flt r. Her kullan mdan sonra cihaz kapat p, fiflini prizden çekiniz. Bu cihaz kiflisel kullan m için tasarlanm fl olup, ticari amaçlarla kullanmay n z. Bu cihaz küçük çocuklar n veya fiziksel, ruhsal, beyinsel yetenekleri düflük veya deneyimi ve bilgi düzeyi eksik kiflilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olan bir kifli taraf ndan gözetilmedikçe kullanmas için yap lmad. Küçük çocuklar n cihaza ulaflmalar na engel olunuz. 01 SAÇ DÜZLEfiT R C S Ürün bilgileri Güç : 35Watt Voltaj : V~50 Hz Koruma s n f : II Maksimum sıcaklık : 210 C Kullanım ömrü: 7 yıl Ürün Parçalar n n Tan t m : 1 1. Tourmaline seramik kapl plakalar 2. Tutma sap 3. Plaka kilitleme tuflu 4. ON /OFF (Açma / Kapama) tuflu 5. LED fl

4 Cihazın Kullanımı: UYARI! Cihaz plakalar birkaç saniye içinde s nacakt r. Cihaz çal flmaya bafllad anda elinizi plakalara de dirmemeye dikkat ediniz. Kullanmaya bafllamadan önce saniye kadar cihaz n haz r olmas n bekleyiniz. Cihaz kablosunu tamamen çözünüz. Cihaz n açma kapama tuflunun OFF da oldu undan emin olunuz. Cihaz düz ve kuru bir yüzeyin üzerine yerlefltiriniz ve fiflini prize tak n z. Açma-kapama tuflunu ON a getiriniz, k rm z Led fl yanacakt r. Saç n z düzlefltirmek için; cihaz 4-5 cm i geçmeyecek genifllikle bir saç üzerinde kullan n z. Saç n z iki plaka aras na yerlefltirip, her 2 tutma sap na basarak; saç n z n üzerinde tutunuz. Birkaç saniye saç n z n üzerinde tuttuktan sonra yavaflça saç n z n üzerinde kayd r n z. UYARI! Uyar : Plakalar saç n z n üzerinde kesinlikle birkaç saniyeden daha uzun bir süre boyunca tutmay n z. Aksi takdirde saç n z zarar görebilir. Saç n z n bir bölümünü düzlefltirdikten sonra, saç n z n di er k s mlar n ayn ifllemi devam ettirerek düzlefltiriniz. Saç n z taramadan önce, so umas için biraz bekleyiniz. Saç n z düzlefltirdikten sonra açma-kapama tuflunu OFF a getiriniz. Fiflini prizden çekiniz ve cihaz n z so umas için güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Plaka kilitleme özelli i: Kolay muhafaza ve güvenli saklama aç s ndan cihaz n plakalar n plaka kilitleme tuflu sayesinde kilitleyebilirsiniz Dikkat: Plaka kilitleme tuflu yaln zca muhafaza amac yla tasarlanm fl olup, saç n z düzlefltirirken plakalar kilitleyip kullanmay n z. Cihaz plakalar n kilitlemeden önce saç düzlefltiricisinin fiflini prizden çekip so umas için bekleyiniz. Tek elinizle cihaz plakalar n kapat p, plaka kilitleme tuflunu kilit pozisyonuna do ru di er elinizle kayd r n z. Saç düzlefltiricisinin kilitlenmifl plakalar n açmak için tutma sap n kapal konumda tutup kilitleme tuflunu kilit açma pozisyonuna do ru kayd r n z. 02 SAÇ MAfiASI Ürün bilgileri kilitli Güç : 35Watt Voltaj : V~50 Hz Koruma s n f : II Maksimum sıcaklık : 210 C Kullanım ömrü: 7 yıl Ürün Parçalarının Tanıtımı: Tourmaline seramik kapl mafla 2. Metal destek aparat 3. Tutma sap 4. Asma halkas 5. ON/OFF (Açma / Kapama) tuflu 6. LED fl Cihazın Kullanımı: kilit açık UYARI! Cihaz maflas birkaç saniye içinde s nacakt r. Cihaz çal flmaya bafllad anda elinizi maflaya de dirmemeye dikkat ediniz. Kullanmaya bafllamadan önce saniye kadar cihaz n haz r olmas n bekleyiniz. Cihaz kablosunu tamamen çözünüz. Cihaz n açma kapama tuflunun OFF da oldu undan emin olunuz. Metal destek aparat n kullanarak cihaz düz ve kuru bir yüzeyin üzerine yerlefltiriniz ve fiflini prize tak n z. Açma-kapama tuflunu ON a getiriniz, k rm z Led fl yanacakt r. Cihaz maflas s nd ktan sonra saç n z maflan n etraf na sar n z. Birkaç saniye tuttuktan sonra saç n zı 6 5 4

5 serbest b rak n z. S k bukleler yapmak için saç n zdan az tutam ay rarak mafla etraf na sar n z. Hafif ve seyrek bukleler yapmak için ise, saç n zdan kal n tutam alarak mafla etraf na sar n z. UYARI! Saç n z maflan n etraf nda kesinlikle birkaç saniyeden daha bir uzun süre boyunca tutmay n z. Aksi takdirde saç n z zarar görebilir. Saç n za flekil verdikten sonra açma-kapama tuflunu OFF a getiriniz. Fiflini prizden çekiniz ve cihaz n z so umas için güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Cihaz n Temizlenmesi ve Bak m : Cihaz temizlemeden önce açma-kapama tuflunu OFF a getirip, fiflini prizden çekiniz. Cihaz n plakalar n veya yüzeyini temizlemeden önce iyice so umufl oldu undan emin olunuz. Cihaz d fl yüzeyini ve plakalar n / maflas n nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Cihaz d fl yüzeyini veya plakalar n / maflas n temizlemek için kesinlikle sert, afl nd r c temizlik malzemeleri kullanmay n z. Cihaz temizlemek için kesinlikle suya de dirmeyiniz. Temizledikten sonra cihaz kurulay n z. Sevk: Cihaz n, orijinal ambalaj nda veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuflak pakette tafl nmas gerekmektedir. 03

6 Introduction Thank you for purchasing Fakir Amor Hair Styling Set which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your purchase. Safety is important For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working. sensitive surface. Do not place the appliance on the floor. Do not use this appliance near water contained in basins like bathtubs, washbasins, etc. Do not use any abrasive substance for cleaning the appliance. You could clean the surface with a damp cloth. NOTE! Please read all instructions and safety guards carefully. Please keep this instruction manual for further usage. Important Safeguards When use electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following: Only use the appliance as described in this User Guide. Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label of the appliance. Do not immerse the appliance in water or any other liquid. Do not expose the appliance to excessive moisture, dust or dirt. Do not allow the appliance to be exposed to rain or moisture during use or storage. Never pull the mains lead to unplug the appliance. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized Fakir Service facility for examination, repair or adjustment Always check the appliance for damage prior to use. If any damage is observed, do not use the appliance. Please bring the appliance to an authorized Fakir Service. The appliance is intended for indoor use only. Always switch the appliance off after use and unplug it. This appliance is for personal use only. It is not suitable for commercial use. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not place the appliance on or near a heat 04 Hair Straightener Specifications: Power consumption : 35Watt Voltage : V~50 Hz Protection class : II Maximum temperature : 210 C Usage life : 7 years Parts of Description: Tourmaline ceramic coated plates 2. Handle 3. Locking slider 4. ON / OFF Switch 5. LED light

7 Usage: WARNING! The appliance will get very hot within a few seconds and must not be placed in contact with the skin after it is plugged in. Switch the appliance on just seconds before it is required for use. Fully unwind the mains cable. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position. Place the appliance on a smooth, flat, dry surface, plug in and switch on at the mains supply. Push the ON/OFF switch to the ON position, the Power Indicator will light. For straightening hair, take a section no more than 4 to 5cm wide. Place the hair between the two flat plates as close as you can near the scalp (Do not touch the scalp). Hold the plates tight by pressing the two handles together. Hold for a couple of seconds and slide the unit in a smooth, even motion towards the ends. For best results, hold the end of the hair while smoothing the section and clip away any hair that isn't being straightened. WARNING! Do not hold the hair between the plates for any more than a couple of seconds as this may damage your hair. When you have finished on one section, move to another area of hair and repeat the process over the head. Allow the hair to cool before combing through. After use, push the ON/OFF switch to the OFF position. Move the straighteners to a place where it is safe for it to cool before storage. Locking in the Closed Position If required, the straighteners can be locked in the closed position for storage. Caution: Locking is only provided for storage purposes, never use the locking slider to lock the handles in the closed position when styling. To lock in the closed position, disconnect the straighteners from the mains and allow them to cool. Hold the handles of the straighteners closed with one hand and move the locking slider to the LOCK position with the other hand.to unlock the straighteners, hold the handles closed and move the locking slider to the UNLOCK position. 05 Hair Curler lock Specifications: Power consumption : 35Watt Voltage : V~50 Hz Protection class : II Maximum temperature : 210 C Usage life : 7 years Parts of Description: unlock 1. Tourmaline ceramic coated curling tong 2. Protection stand 3. Handle 4. Hanging hoop 5. ON / OFF Switch 6. LED light Usage: WARNING! The curling tong will get very hot within a few seconds and must not be placed in contact with the skin after it is plugged in. Switch the appliance on just seconds before it is required for use. Fully unwind the mains cable. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position. Place the appliance by using protection stand on a smooth, flat, dry surface, plug in and switch on at the mains supply. Push the ON/OFF switch to the ON position, the Power Indicator will light. After the appliance is ready to operate, roll your hair around the curling tong. After you kept your hair for a 6 5 4

8 couple of seconds around the tong, release your hair down. If you would like to make thick curls, then you could take small amount of your hair and roll it around the tong. If you would like to make loose curls, then you could take thick amount of your hair and roll it around the tong. WARNING! Do not hold the hair around the tong for any more than a couple of seconds as this may damage your hair. After use, push the ON/OFF switch to the OFF position. Move the hair curler to a place where it is safe for it to cool before storage. Cleaning and Maintenance of the Appliance: The appliance must be switched OFF first and then unplugged before cleaning. Let the appliance cool down before touching or cleaning the body or plates / tong. Clean the housing and plates/tong with a slightly damp cloth. DO NOT use any harsh detergents, abrasives, solvents or cleaners. NEVER immerse in water to clean. Dry thoroughly before use. Dispatch: Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance. 06

9 NOT / NOTES 05 07

10 NOT / NOTES 08

11

12 malatç / thalatç Firma: Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi. Meflrutiyet Cad. No:43 Tepebafl - stanbul TÜRK YE Tel:(212) (pbx) Fax:(212)

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi LHN 18 fiarjl El Süpürgesi Rechargeable Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir LHN 18 fiarjl Süpürge yi sat n alm fl oldu

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker CEREMONY TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

SC 190 SC 210 SC Öko Power

SC 190 SC 210 SC Öko Power SC 90 SC 20 SC Öko Power TR GB Kullanma k lavuzu Kuru Elektrik Süpürgesi Instructions for use Vacuum cleaner Ç NDEK LER TR Genel... 4 Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanma talimatlar

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

VIGOR PLUS. Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici. Instruction manual Ionic Air Purifier

VIGOR PLUS. Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici. Instruction manual Ionic Air Purifier VIGOR PLUS TR GB Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici Instruction manual Ionic Air Purifier 2 Giriş Fakir Vigor Plus iyonik hava temizleyicisini satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz. Satın almış

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set

P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set Model No: P 996 Gourmet Komple Blender Seti / Complete Blender Set Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set IMPORTANT INSTRUCTIONS When using electrical

Detaylı

MULTI FUN. Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi. Instruction Manual Meat Grinder

MULTI FUN. Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi. Instruction Manual Meat Grinder MULTI FUN TR GB Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi Instruction Manual Meat Grinder TR İÇİNDEKİLER Güvenlik... 3 Değerli Tüketicimiz... 3 Güvenlik Uyarıları... 3 Teknik Parametreler... 4 Kullanım Alanı...

Detaylı

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner THEO TR GB Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get

Detaylı

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner HANS TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner JAWS TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici Instruction Manual Pressure Steam Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel... 3 Kullanma talimatları hakkında bilgi... 3 Sorumluluk... 3 Güvenlik önemlidir...

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı

kullanıcı el kitabı Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

kullanıcı el kitabı Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yalnızca iç mekan kullanımı içindir. SC44** Serisi Elektrik Süpürgesi kullanıcı el kitabı Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır. Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yalnızca iç

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SHB 3068 BLENDER EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener Model No: P 091 Steam Styler Saç Düzleştirici / Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener MAIN PARTS 1. Unique Venting System 2. LCD display: LCD

Detaylı

Elektrik Süpürgesi kullanım kılavuzu

Elektrik Süpürgesi kullanım kılavuzu SC4780 SC4785 SC4787 Elektrik Süpürgesi kullanım kılavuzu Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yalnızca iç mekanda kullanmak içindir. Türkçe imagine the possibilities

Detaylı

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Model No: K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop MAIN PARTS 1. Ergonomic hand grip 2. Quick release card

Detaylı