HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi"

Transkript

1 HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

2 GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi Verim Kategorisi (D.P.R. 660/96) Sessiz Düþük Atýk Gaz Emisyonu Ekstra Tasarruf Çevre Dostu Dokunmatik Tuþlar RISCARD Geniþ LCD Ekran Düðmeli Kolay Kullaným Premix Yoðuþma Teknolojisi Dahili SKS Boyleri Modülasyonlu Pompa ÖZEL MÜÞTERÝLER ÝÇÝN BÝR KONFOR ÜRÜNÜ Hiç kimse, özellikle evlerinin içindeki rahatlýðý ve konforu býrakmayý istemez. Ýmmergas, müþterilerin yaþamlarýnda evin önemini bilir ve 50 yýla yaklaþan ev tipi ýsýtma cihazlarýndaki tasarým ve üretim deneyimiyle, her zaman müþterilerinin ihtiyaçlarýný tatmin edecek ideal ürünleri sunar. Bu gereksinimlerden dolayý boylerli yoðuþmalý kombilerden yer tipi yeni bir ürün grubu HERCULES Condensing doðmuþtur. ÜSTÜN ÖZELLÝKLER Uzun ömürlü paslanmaz çelik yoðuþma eþanjörü modülü 4.7 kw'dan 32 kw a kadar modülasyonlu çalýþma gücü Yoðuþma teknolojisi sayesinde % e ulaþan yüksek verim ve düþük atýk gaz emisyonu 120 litre kapasiteli hijyenik paslanmaz çelik depolu sýcak kullaným suyu boyleri sayesinde 3 yýldýzlý konfor Aydýnlatmalý geniþ LCD ekranlý yeni dizayn Modülasyonlu pompa sayesinde düþük elektrik tüketimi Elektronik kart ile tam uyumlu program saatli ve oda termostatlý kumandalar (Super Amico CAR, Amico CAR, CAR Universal) ve Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü sayesinde optimum sezon verimi ile yüksek konfor (Opsiyonel) Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü ile kullaným sayesinde otomatik kalorifer suyu sýcaklýk ayarý (Opsiyonel) Radyatörlü veya yerden ýsýtma sistemleri ile kullaným fonksiyonu DIM V2 kitleri ile birden fazla kalorifer devrelerini ayrý sýcaklýklarda çalýþtýrabilme (Opsiyonel) Sýcak kullaným suyu üretimi için Güneþ enerji sistemleri ile entegrasyona hazýr baðlantýlar Yeþil Seri baca sistemleri ile uzun baca mesafeleri (Tek dirsekle 13 m ye kadar yatay mesafe) 02

3 GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi ÇEVRE DOSTU YOÐUÞMALI KOMBÝ ÜSTÜN TEKNOLOJÝ 120 LÝTRE PASLANMAZ ÇELÝK BOYLER BÝRDEN FAZLA ISITMA SÝSTEMLERÝNE SAHÝP (VÝLLA, ÝÞYERÝ VB.) YERLER ÝÇÝN DE KULLANILABÝLECEK BÝÇÝMDE TASARLANMIÞTIR DÝZAYN VE FONKSÝYONELLÝK Modern ve zarif çizgisi ile öne çýkan yeni HERCULES Condensing; Tasarým, teknoloji ve pratikliðin mükemmel bir birliðidir. Geniþ ve fonksiyonel arka-aydýnlatmalý sývý kristal (LCD) ekran, sýcaklýk ayarlarý, çalýþma modlarý ve arýza/uyarý gibi tüm bilgilerin kolayca okunmasýný saðlar. HERCULES Condensing geliþmiþ elektroniði sayesinde, istenilen sýcaklýklarý ve yaz/kýþ konumlarýnýn seçilmesini yan düðmeler ve dokunmatik tuþlarla sezgisel olarak kolay ve hýzla yapýlmasýný saðlar. Bu yeni kombinin teknolojisi, çalýþma saatleri, ateþleme sayýsý veya sabit ýþýk ayarý veya enerji tasarruf modu ve dýþ hava sýcaklýðýnýn en düþük ve en yüksek sýcaklýklarý gibi diðer farklý opsiyonlarýn ayarlarýnýn da görüntülenmesine izin verir. KONFOR TÜM DUYULARINIZDA Sýhhi konfor açýsýndan bakýldýðýnda da HERCULES Condensing kombi bu konuda ödün vermeyen bir seçenektir. 120 litrelik paslanmaz çelik depolama tanký ile adeta tükenmeyen hijyenik, sýhhi sýcak su rezervi her zaman istenilen sýcaklýkta kullanýlabilir. Böyle bir özellik, fazla miktarda su alýnmasý veya daha modern hidromasajlý küvet ile kullanýlmasý durumunda bile konforu garanti eder. Güneþ enerjisi ile ýsýtma yapan panellere baðlantý olanaðý veren depolama tankýnýn bütünleþik özel yapýsý, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasýný da saðlayarak çevrenin korunmasýna da katký sunar. 03

4 YOÐUÞMA TEKNOLOJÝSÝ ÝLE YÜKSEK VERÝMLÝLÝK HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi YOÐUÞMA TEKNOLOJÝSÝ NEDÝR? Yoðuþmalý HERCULES Condensing kombilerde özel dizayn edilmiþ ýsý eþanjörü sayesinde atýk gaz içerisinde oluþan yüksek sýcaklýktaki su buharý (doðal gaz kullanýmýnda) C ye kadar düþürülür bu yolla atýk gaz içerisindeki gizli ýsý enerjisinin kalorifer dönüþ suyuna geri kazanýmý saðlanýr. Buna ek olarak, baca ve dýþ gövdede olan taþýným kayýplarý azaltýlýr ve bu yolla %107.3 e varan verimlere ulaþýlýr. PASLANMAZ ÇELÝK EÞANJÖRLÜ VE BRÜLÖRLÜ PRE-MÝX (ÖN KARIÞIMLI) YANMA SÝSTEMÝ Premix sistemi sayesinde hava ve gazýn karýþýmý paslanmaz çelik yoðuþmalý eþanjör modülü içerisindeki brülör giriþinde en uygun oranlarda yapýlarak modül içerisindeki yanmanýn en yüksek verime ulaþmasý saðlanýr. Böylece % %100 arasýnda geniþ modülasyon aralýðý saðlanýr. Konvansiyonel kombilere oranla yüksek sýcaklýkla çalýþan sistemlerde bile (80 / 60 C) yanma verimi bozulmayacaðýndan %101.9 a varan yüksek verimlere ulaþmýþ olur. Bu sayede tüm ýsýtma sezonunda yüksek verimli bir iþletim saðlanýr. YOÐUÞMANIN AVANTAJLARI VICTRIX ürün grubu, UNI EN 297 ve UNI EN 497 Avrupa standartlarýna uyumlu olduðundan en çevreci sýnýflandýrmada yer alarak sýnýf 5 gereksinimlerini karþýlayarak karbon monoksit (CO) ve azot oksitleri (NOx) büyük ölçüde azaltmýþtýr. Verim=%107,3 Yoðuþma Odasý Sifon 100% Yakýtýn Teorik Enerjisi (örneðin Metan G20) + 11% Yanma Ürünlerinin Teorik Gizli Isýsý 111% (Doðal gazýn üst ýsýl deðer enerjisi) %0,66 - %2 Atýk gaz ve dýþ gövdeden yayýlan ýsý HAVA %3,04 - %1,7 Kazanýlamayan gizli ýsý %7,3 Kazanýlan gizli ýsý Nominal ýsýl güçte verim (40/30 o C) %11 Teorik olarak kazanýlan gizli ýsý Paslanmaz Çelik Eþanjör ve Brülörün Yanma Simülasyonu Atýk gaz sýcaklýðý o C Yanma Odasý Brülör Sarýmlar GAZ YÜKSEK VERÝM DÜÞÜK GAZ TÜKETÝMÝ Yoðuþmalý Kombi ile Sistem Verimleri Yoðuþmalý kombi ve kat kaloriferleri yüksek sýcaklýkta (90 o C gidiþ / 70 o C dönüþ) çalýþan panel radyatörlü ve düþük sýcaklýkta (55 o C gidiþ / 40 o C dönüþ) çalýþan yerden ýsýtma sistemleri veya her ikisinin kullanýldýðý (villa, iþyeri, spor salonlarý gibi,) yerlerde diðer konvansiyonel kombilere göre çok daha verimli çalýþarak daha az yakýt tüketirler. Ýmmergas ýn geliþtirdiði yoðuþmalý VICTRIX 26 kombi ve VICTRIX X 24 kat kalorifer modelleri %100 den %12 ye kadar inen geniþ modülasyon aralýðý sayesinde özellikle düþük sýcaklýkta çalýþan sistemlerde verimleri maksimum düzeye ulaþarak %25-30 lara kadar çýkabilmektedir. %30 %25 %20 %15 %10 %5 %10-15 e kadar Geleneksel Sistemler: Panel radyatörlü [Yüksek sýcaklýk (>70 o C)] %14-18 e kadar Kombine Sistemler: Panel radyatör+yerden ýsýtma [Yüksek sýcaklýk (>70 o C) +düþük sýcaklýk (<55 o C)] %25-30 a kadar Düþük Sýcaklýk Sistemleri: Yerden ýsýtma / Geniþ yüzeyli panel radyatör [Düþük sýcaklýk (<55 o C)] 04

5 GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi EN ÝYÝ SICAKLIK AYAR SÝSTEMÝ HERCULES Condensing kombi, daha fazla geliþtirilmiþ bir sýcaklýk ayar sistemi ile birlikte çalýþma olanaðýna sahiptir: Bu kombi yeni Super Amico CAR kumanda ve Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü ile tam uyumlu olarak çalýþacak biçimde tasarlanmýþtýr. Super CAR uzaktan kumanda cihazý kombinin kontrol panelinin fonksiyonlarýnýn görevini alarak kombinin kontrol paneli ekranýna benzer aydýnlatmalý bir ekrandan izlenerek kontrol edilebilmesini saðlar. Bu özellik, kombinin, kilere veya tavan arasýna yerleþtirildiði durumlarda oturma odasýndan doðrudan kumanda edilebilmesine de izin verir. Super Amico CAR uzaktan kumanda ortam sýcaklýðýný iki farklý (konfor ve düþük/ekonomi) ayarýna göre çalýþtýrabilen haftalýk program saati özelliðine sahip olduðu gibi ayný zamanda günlük olarak sýcak kullaným suyu sýcaklýðýný iki farklý seviyede ayarlayabildiðiniz bir programlama saatine de sahiptir. KOMPAKT ISITMA MERKEZÝ Her ev, her yaþam tarzýnýn olduðu gibi diðerinden farklýdýr. Bu nedenle, kombiniz bile özel ihtiyaçlarýnýza uyum saðlamalýdýr. HERCULES Condensing 32 modeli yalnýz tek devreli bir ýsýtma sistemi için hazýrlanmýþtýr. Bununla birlikte sistem ayýrýcý hidrolik aksesuarlar ile yüksek sýcaklýkta çalýþan klasik radyatör sistemini ve/veya düþük sýcaklýkta çalýþan yerden ýsýtma sistemlerinden oluþan üç farklý bölgeye kadar kontrol etme olanaðýna sahiptir. Sonuçta, birbirinden baðýmsýz çalýþan ve ayrý sýcaklýklarda kontrol edilebilen ýsýtma bölgeleri en iyi konforu saðladýðý gibi yakýt tüketimini de optimize eder. Paslanmaz Çelik Yoðuþma Eþanjörü Pazarda, HERCULES Condensing i diðer ürünlerden ayýran en önemli özellik gerekli ekipman cihazlarýnýn kombinin içinde monte edilmiþ olmasýdýr. Bu yüzden, kombinin etrafýnda ayrý bir bölüm veya duvar yapýmýna ihtiyaç duyulmadan tek cihazla derli toplu ve temiz bir görünüm saðlanýr. YER TÝPÝ BOYLERLÝ PREMIX SÝSTEM YOÐUÞMALI KOMBÝ Model Ürün Kodu (DG) Isýl Güç Kalorifer (80-60 o C) ve Sýcak Kullaným Suyu Isý Gücü Verim Sýnýfý Depolu Sýcak (D.P.R.660/96) Kullaným Suyu (Boyler) Kapasitesi Koruma Sýnýfý Donma Korumasý Sýcak Kullaným Suyu Debisi (D t 30 o C) Spesifik debi (EN625) Sürekli debi (EN ) HERCULES Condensing 32 2 I kw **** 120 litre IPX5D 0 o C 24,3 litre/dk 16,0 litre/dk 05

6 HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi & Güneþ Enerji Sistemi (Solar) Panelleri ile Kombinasyon Kombi dönüþ hattý Kombi geliþ hattý 12 Sýcak kullaným suyu hattý 9 5 Güneþ Enerjisi ile Desteklenebilen Hijyenik Boyler Sistemi 120 Litre kapasiteli paslanmaz çelik depo (1) Su sýcaklýðýný koruyan polistren izolasyon (2) Paslanmaz çelik ve eþ merkezli çift serpantin (11) 3 Magnezyum anot (12) 11 8 bar emniyet ventili (5) Litre genleþme deposu (standart olarak boylerin yanýnda yer alýr) (9) Güneþ enerjisi dönüþ hattý Güneþ enerjisi geliþ hattý 13 Resirkülasyon kiti baðlantýsý yapýlabilir (3) Güneþ (Solar) panellerine hazýr baðlantýlar (13) 06

7 HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi & Güneþ Enerji Sistemi (Solar) Panelleri ile Kombinasyon Güneþ Paneli CP2 model kollektör Pompa Ünitesi Karýþým vanasý Solar Kontrol Ünitesi HERCULES Condensing 32 2 I 07

8 Opsiyonel Aksesuarlar HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi DAHA EKONOMÝK VE DAHA KONFORLU HERCULES Condensing kombi modeli için özel elektronik uyumlu oda termostatlý kumanda üniteleri ve Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü baðlanarak daha fazla tasarruf elde edilebilir. ODA TERMOSTATLI UZAKTAN KUMANDALAR (Super Amico CAR / Amico CAR / CAR Universal) Dijital Haftalýk Program Saati Kullaným suyu sýcaklýðý + oda sýcaklýðý + kalorifer suyu sýcaklýðý ayarý 5 30 C arasýnda haftalýk programlanabilme Oda sýcaklýðýna göre kombiye modülasyon yaptýrma Dýþ hava sýcaklýðýna göre otomatik çalýþma ve dýþ hava sýcaklýðýný gösterme (Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü baðlý ise) Kombi çalýþma durumu ve alarm/arýza kodlarýnýn gösterme Ekonomi ve konfor sýcaklýklarýnýn seçimi Boyler ýsýtma için günlük programlama (Super CAR) Programa baðlý olmadan sadece oda sýcaklýðýna göre (manuel) çalýþma Car Universal Ürün Kodu: Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü Ürün Kodu: Kombinin gidiþ suyu sýcaklýðýný dýþ hava sýcaklýðýna göre otomatik olarak ayarlar yakýt tasarrufu ve konfor saðlar Super Amico Car Ürün Kodu: Kablosuz Termostat Seti Ürün Kodu: (Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü ile uyumlu deðildir!) 08

9 HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi Ek Isýtma Bölgeleri için Elektronik Kontrollü Özel Hidrolik Kitler (Opsiyonel) Ýkinci Düþük Sýcaklýk Bölge Kiti Ürün Kodu: /30 o C veya 40/30 o C çalýþacak ana ýsýtma devresinden baðýmsýz ikinci bir ýsýtma devresinin sirkülasyonunu ve kontrolünü saðlayan kittir Ýkinci Yüksek Sýcaklýk Bölge Kiti Ürün Kodu: /60 o C veya 70/50 o C çalýþacak ana ýsýtma devresinden baðýmsýz ikinci bir ýsýtma devresinin sirkülasyonunu ve kontrolünü saðlayan kittir. Ýkinci & Üçüncü Yüksek Sýcaklýk Bölge Kiti Ürün Kodu: /60 o C veya 70/50 o C çalýþacak ana ýsýtma devresinden baðýmsýz ikinci ve üçüncü ýsýtma devrelerinin sirkülasyonlarýný ve kontrollerini saðlayan kittir. Ýkinci & Üçüncü Düþük Sýcaklýk Bölge Kiti Ürün Kodu: /60 o C veya 70/50 o C çalýþacak ana ýsýtma devresinden baðýmsýz ikinci ve üçüncü ýsýtma devrelerinin sirkülasyonlarýný ve kontrollerini saðlayan kittir. Teknik Notlar: HERCULES Condensing standart olarak 1 ýsýtma devresini beslemek üzere donatýlmýþtýr. Ek ýsýtma bölgeleri için, HERCULES Condensing ile yukarýdaki bölge kitleri kullanýlabilir.. Opsiyonel aksesuar olarak sunulan tüm bölge kitleri düþük elektrik tüketimli pompalardan oluþmaktadýr. 09

10 HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi Pompalarýn Debi & Basýnç Grafikleri Yüksek Sýcaklýk Bölgeleri Düþük Sýcaklýk Bölgeleri Yüksek Sirkülasyon için Pompalý ve 3-yollu Vanalý Hidrolik Manifold Sistemi Isýtma sistemine uygulanabilen basýnçlar Bölge pompasýnýn maksimum hýz ayarýnda, Bölge pompasýnýn hýz ayarý 4,5 olduðunda (fabrika ayarýnda) Bölge pompasýnýn hýz ayarý 3 olduðunda tesisata uygulayabildiði basýnç Pompalý Resirkülasyon Kiti (Opsiyonel Aksesuar) Ürün Kodu: Hidrolik SistemBaðlantýlarý þemasýnda (sayfa 11) görülen RC resirkülasyon hattý için hazýrlanmýþ olan bu kit, kombinin içerisine tam olarak yerleþtirilecek biçimde konumlandýrýlmýþ sirkülasyon pompasý ve boru takýmlarýndan oluþmaktadýr. 10

11 HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi Hidrolik Sistem Baðlantýlarý AÇIKLAMALAR RA1 - Bölge 1 yüksek sýcaklýk sistemi dönüþ hattý G 3/4 MA1 - Bölge 1 yüksek sýcaklýk sistemi gidiþ hattý G 3/4 RA2 - Bölge 2 Yüksek sýcaklýk sistem dönüþ hattý G 3/4 MA2 - Bölge 2 Yüksek sýcaklýk sistem gidiþ hattý G 3/4 RA3 - Bölge 3 Yüksek sýcaklýk sistem dönüþ hattý G 3/4 MA3 - Bölge 3 Yüksek sýcaklýk sistem gidiþ hattý G 3/4 RB1 - Bölge 1 Düþük sýcaklýk sistemi dönüþ hattý G 1 MB1 - Bölge 1 Düþük sýcaklýk sistemi gidiþ hattý G 1 RB2 - Bölge 2 Düþük sýcaklýk sistemi dönüþ hattý G 1 MB2 - Bölge 2 Düþük sýcaklýk sistemi gidiþ hattý G 1 G - Gaz besleme hattý G 1/2 AC- Sýcak Kullaným Suyu çýkýþ hattý G 3/4 AF- Þehir Þebeke (Soðuk Kullaným) Suyu giriþ hattý G 3/4 RC- RP- MP- SC- Resirkülasyon G 1/2 Solar panellerin dönüþ hattý G 3/4 Solar panellerin gidiþ hattý G 3/4 Yoðuþma suyu çýkýþ hattý (minimum iç çapý Ø 13 mm) A- Atýk gaz çýkýþ / Temiz hava giriþ B- Temiz hava giriþ 11

12 Eþ merkezli (Ø 60/100 mm) Yeþil Seri Baca Setleri ile Uzun Montaj Mesafeleri Yatay Eþmerkezli Baca Seti ile uzatma (emiþ ve tahliye için) maksimum 12.9 metre ye kadar yatay olarak baca uygulamasý yapýlabilir (buna ýzgaralý kafes dahil olup, kombi çýkýþýnda yer alan eþeksenli dirsek dahil deðildir). Dikey Eþmerkezli Baca Seti ile dikey bir düzlemde (ek uzatma baca aksesuarlarýyla) maksimum 14.4 m ye kadar dikey baca uygulamasý yapýlabilir. Not: HERCULES Condensing 32 kombi modeline Yeþil Seri yatay baca seti (90 cm lik) aksesuarý dahildir, ayrýca sipariþ edilmesine gerek yoktur. TEKNÝK VERÝLER Özellikler Maksimum ýsýl Yük Minimum ýsýl yük Maksimum ýsýl güç Minimum ýsýl güç Nominal ýsý güçte verim (80/60 o C) %30 yükte verim (80/60 o C) Nominal ýsý güçte verim (40/30 o C) %30 yükte verim (40/30 o C) Nominal ýsý yükünde doðal gaz tüketimi CO Aðýrlýðý NOx Aðýrlýðý Sýcak Kullaným Suyu Debisi (D t : 30 o C) {EN e göre} Sýcak Kullaným Suyu devresi maksimum basýncý Minimum dinamik sýcak kullaným suyu basýncý Sýcak Kullaným Suyu genleþme deposu kapasitesi Kalorifer devresi genleþme deposu kapasitesi Kalorifer devresi maksimum basýncý Koruma endeksi Dolu cihaz aðýrlýðý Birim kw kw kw kw % % % % m 3 /h mg/kwh mg/kwh litre/dak. bar bar litre litre bar IP Kg Hercules Condensing 32 2 I Doðal Gazlý Ürün Kodu: ,3 32 6,9 96,9 101,9 107,3 107,3 3, ,0 8 0, X5D

HERCULES CONDENSING. Hercules Condesing ABT 32 2 I Radyatör ve yerden ısıtma sistemli HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE!

HERCULES CONDENSING. Hercules Condesing ABT 32 2 I Radyatör ve yerden ısıtma sistemli HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! 1998 den beri İtalya Kombi Pazar Lideri HERCULES CONDENSING Hercules Condensing 32 2 I 32 kw gücünde Yer tipi Çift serpantinli paslanmaz çelik boylerli Hazır güneş enerjisi bağlantısı Paslanmaz çelik eşanjörlü

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

YOĞUŞMALI. VICTRIX Superior TOP 32 kw 3 Eşanjörlü Premix Sistem Yoğuşmalı Kombi

YOĞUŞMALI. VICTRIX Superior TOP 32 kw 3 Eşanjörlü Premix Sistem Yoğuşmalı Kombi YOĞUŞMALI Superior TOP 32 kw 3 Eşanjörlü Premix Sistem Yoğuşmalı Kombi Superior TOP 32 kw X Yalnızca Isıtma Amaçlı Premix Sistem Yoğuşmalı Kat Kaloriferi HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! Superior

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi 1998 den beri İtalya Kombi Pazar Lideri Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! Genel Özellikler Açıklamalar 1 - Reset düğmesi 2 - Stand-by / Yaz / Kış

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. BAYMAK IDEE / Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. BAYMAK IDEE / Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITM SİSTEMLERİ BYMK IDEE / Yoğuşmalı Kombi BYMK IDEE Premix Teknolojili Yoğuşmalı Kombi (IDEE 24-2--9) 20 ile 4,9 kw arasında ısıtma kapasiteleri Premix tam yoğuşma teknolojisi ile tam tasarruf

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

Gaz INOA GREEN EU. ErP uyumlu premix yoğuşma teknolojisi

Gaz INOA GREEN EU. ErP uyumlu premix yoğuşma teknolojisi Gaz ErP uyumlu premix yoğuşma teknolojisi PREMIX YOĞUŞMALI KOMBİ ErP uyumlu premix yoğuşma teknolojisi Yüksek alaşımlı döküm alüminyumdan imal edilmiş, premix ısı eşanjörü ile donatılmış yeni nesil yoğuşmalı

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

% l l l. 3 Verim* * DiN Normuna göre; 40/30 C norm sıcaklıklarında, kısmi yükte G20 gazı ile test sonuçlarıdır.

% l l l. 3 Verim* * DiN Normuna göre; 40/30 C norm sıcaklıklarında, kısmi yükte G20 gazı ile test sonuçlarıdır. % l l l. 3 Verim* Yeterli kapasitede seçen yoğuşmalı kazan, her boyuttaki yapıyı rahatlıkla ve yüksek verimle ısıtabmektedir. ( Ev, bina, site, fabrika vs. ) Cihazlar; hafif, kompakt ve küçük olması sayesinde

Detaylı

Proteus Premix. proteus_premix_brosur_nisan2017_3.indd 1

Proteus Premix.   proteus_premix_brosur_nisan2017_3.indd 1 www.eca.com.tr proteus_premix_brosur_nisan2017_3.indd 1 PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta ve aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı

Detaylı

Isı Sistemleri Fiyat Listesi

Isı Sistemleri Fiyat Listesi Isı Sistemleri Fiyat Listesi 2016-1 Kombiler Konvansiyonel Kombiler Bacalı Elektronik Kombiler (Doğalgazlı) 8006991000 CONFEO DİJİTAL Bacalı Kombi (DG) CO 24 BB 20.640 / 24 603,00 Bacalı Elektronik Kombiler

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Konvansiyonel Kombiler

Konvansiyonel Kombiler Kombiler Konvansiyonel Kombiler Bacalı Kombiler (Doğalgazlı) Ürün Kodu Ürün Tipi / Özelliği / Yakıt Açıklama Isıtma Kap. (kcal/h / kw) Peşin Fiyat ( ) 8006991000 CONFEO DİJİTAL Bacalı Kombi (DG) CO 24

Detaylı

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ Konfor tasarım ve teknoloji yeşil EVO KOMBİ VE AKSESUARLARI ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ ARISTON GELİŞEN BİR GELENEK Uzun yıllardan beri en yüksek performans ve kaliteyi hedefleyen milyonlarca

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

NİTROMİX Yoğuşmalı Kombi

NİTROMİX Yoğuşmalı Kombi NİTROMİX Yoğuşmalı Kombi Dünyadan Ödüllü ve Yüksek Verimli Nitromix Tabii ki! Üstün Özellikler 24 Tasarruf Farklı Kapasite Seçenekleri 24/28/35 kw kapasite seçenekleri ile hem düşük hem yüksek metrekareli

Detaylı

GARANTİ 3YIL. KUPALA Premix Yoğuşmalı Kombi

GARANTİ 3YIL. KUPALA Premix Yoğuşmalı Kombi GARANTİ 3YIL KUPALA Premix Yoğuşmalı Kombi GENEL ÖZELLİKLER 24kW, 28kW ve 35kW lık üç farklı kapasite seçeneği, 2009/142/EC gaz yakan cihazlar direktiflerine uygun, 92/42/EC verim direktiflerine göre 4

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

Isıtma&Soğutma. İnş.Müh.San.ve.Tic.Ltd.Şti. Atron Kombi. Nitron Kombi. Nepto Kombi. Nitromix Kombi

Isıtma&Soğutma. İnş.Müh.San.ve.Tic.Ltd.Şti. Atron Kombi. Nitron Kombi. Nepto Kombi. Nitromix Kombi Atron Kombi 4 ve 8 kw Kapasite 3 yıldız verim sınıfı (9/4/CEE) %93 verim ile ekonomik kullanım Çift Eşanjör sistemi Tam izolasyon ile düşük ses seviyesi 7 Geçişli eşanjör sistemi Soft touch düğme özelliği

Detaylı

özünde sıcaklık var 24/31-28/35-33/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus

özünde sıcaklık var 24/31-28/35-33/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus özünde sıcaklık var 24/31-28/35-33/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus

Detaylı

özünde sıcaklık var 24/31-28/35-33/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus

özünde sıcaklık var 24/31-28/35-33/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus özünde sıcaklık var 24/31-28/35-33/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Havlupan Boyler Kazan www.airfel.com 06 444 999 0 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 999 y l nda

Detaylı

NİTRON CONDENSE Yoğuşmalı Kombi

NİTRON CONDENSE Yoğuşmalı Kombi DemirDöküm NİTRON CONDENSE Yoğuşmalı Kombi Şık ve Fonksiyonel Tasarım DemirDöküm Nitron Condense Tabii ki! Üstün Özellikler Tasarruf Farklı Kapasite Seçenekleri 24 ve 28 kw kapasite seçenekleri ile hem

Detaylı

ATROMİX Yoğuşmalı Kombi

ATROMİX Yoğuşmalı Kombi DemirDöküm ATROMİX Yoğuşmalı Kombi Kullanıcı Dostu ve Kompakt Boyut DemirDöküm Kombi Tabii ki! Tasarruf Güvenlik / Bakım Yoğuşma Teknolojisi Nedir? 20 kw 24 Farklı Kapasite Seçenekleri 20/24/28 kw kapasite

Detaylı

Yo uflmal Kombiler. Victrix 26 kw Victrix 24 kw X. Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X Victrix Zeus Superior 32 kw

Yo uflmal Kombiler. Victrix 26 kw Victrix 24 kw X. Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X Victrix Zeus Superior 32 kw Yo uflmal Kombiler Victrix 26 kw Victrix 24 kw X Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X Victrix Zeus Superior 32 kw %108.1 1 1 YTL 1 1 Sessiz En Küçük Boyut Ekstra Tasarruf Çevre Dostu Yo uflma

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

KOMBİLER VE KONTROL AKSESUARLARI

KOMBİLER VE KONTROL AKSESUARLARI KOMBİLER VE KONTROL AKSESUARLARI ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ YENİLİKLERLE GERÇEKLEŞEN 80 YILLIK BÜYÜME Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin evlerine, günlük yaşamlarını daha iyileştirmek

Detaylı

Kronos

Kronos www.eca.com.tr Kronos KRONOS Kronos, atık gazdaki su buharının yoğuşturulmasını sağlamaktadır. Böylelikle, atık gazda bulunan gizli ısıyı suya transfer ederek daha verimli ısınma sağlanmaktadır. Kronos

Detaylı

GAZ ADAPTİF SİSTEMLİ KOMBİ TASARRUF SAĞLAR EVDEKİLER ONU MUTLU KARŞILAR

GAZ ADAPTİF SİSTEMLİ KOMBİ TASARRUF SAĞLAR EVDEKİLER ONU MUTLU KARŞILAR GAZ ADAPTİF SİSTEMLİ KOMBİ TASARRUF SAĞLAR EVDEKİLER ONU MUTLU KARŞILAR Yoğuşmalı kombi ile enerjiye enerji katarak daha çok ısınırken faturalarınızı azaltarak tasarruf sağlarsınız. Warmhaus la evimize

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

ATROMİX Yoğuşmalı Kombi

ATROMİX Yoğuşmalı Kombi DemirDöküm ATROMİX Yoğuşmalı Kombi Kullanıcı Dostu ve Kompakt Boyut DemirDöküm Atromix Tabii ki! Üstün Özellikler Tasarruf Güvenlik / Bakım 20 kw 24 Farklı Kapasite Seçenekleri 20/24/28 kw kapasite seçenekleri

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar. Viwa

FİYAT LİSTESİ. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar. Viwa FİYAT LİSTESİ Duvar Tipi lar Viwa 50-150 Viwa 90-115-125-150 kw Viwa 50-65 kw Duvar Tipi lar KM0950000201004001 Viwa 50 Duvar Tipi 50 kw Kapasiteli, Premix ve Gaz Adaptif Sistemli 1.886 Eur KM0965000201004001

Detaylı

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R0 R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R0 R1 - R2 - R3 - R4 R5 - R6 - R7 Yoğuşmalı yer tipi kazan DAR ALANLAR İÇİN İDEAL, KOMPAKT VE HAFİF 1:7 YE VARAN SINIFININ EN YÜKSEK MODÜLASYONLU

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

Gaz PIGMA GREEN EU. ErP uyumlu premix yoğuşma teknolojisi

Gaz PIGMA GREEN EU. ErP uyumlu premix yoğuşma teknolojisi Gaz PIGM GREEN EU ErP uyumlu premix yoğuşma teknolojisi PREMIX YOĞUŞMLI KOMBİ PIGM GREEN EU ErP uyumlu premix yoğuşma teknolojisi Konfordan ödün vermeden sistemin enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan,

Detaylı

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi www.eca.com.tr Scot SCOT Safety COmbustion Technology kelimelerinin kısaltılmasıdır. Güvenli Yanma teknolojisi anlamına gelmektedir. SCOT, yoğuşmalı kombiler için geliştirilmiş hava/gaz bağlantısını birbirinden

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 63EWH-M Serisi Ürün No: 63 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Türkiye nin IDEAL kombisi

Türkiye nin IDEAL kombisi Banyoda, diğer banyoda, mutfakta. Evinizin iki musluğunda aynı anda sıcak su keyfi. Türkiye nin IDEAL kombisi İngiltere den LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi 26/35 ve 31/35 kw iki farklı kapasite seçeneği Kasım

Detaylı

GARANTI. yil. Victrix ZEUS Victrix ZEUS 26 2 ErP Victrix ZEUS Superior 32 2 ErP. Bol Sıcak Su ve Tasarruf! KOMBİ - KAZAN - ISI POMPASI

GARANTI. yil. Victrix ZEUS Victrix ZEUS 26 2 ErP Victrix ZEUS Superior 32 2 ErP. Bol Sıcak Su ve Tasarruf! KOMBİ - KAZAN - ISI POMPASI KOMBİ - KZN - ISI POMPSI KOMBİLERDE yil GRNTI Victrix ZEUS Victrix ZEUS Superior 32 2 ErP Duvar tipi tam yoğuşmalı Paslanmaz çelik boylerli kombiler 26 / 32 kw gücünde 2 ayrı model Paslanmaz çelik eşanjör

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ Konfor tasarım ve teknoloji yeşil EVO SERİSİ KOMBİLER VE AKSESUARLARI ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ ARISTON GELİŞEN BİR GELENEK Uzun yıllardan beri en yüksek performans ve kaliteyi hedefleyen milyonlarca

Detaylı

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas 15-2000 kw Kapasite Aralığı 1 Neden UltraGas? Patentli Alufer ısı eşanjörü teknolojisi ile UltraGas yoğuşmalı kazanlar, yüksek verimlilik ve uygun maliyetli

Detaylı

kw. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar. Viwa

kw. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar. Viwa 90-115-125-150 kw Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Viwa Viwa Kazanı Tercih Etmeniz için 9 Sebep Viwa 90/115/125/150 kw Dahili Arabirim Kartı ile Kaskad Kontrol Panelsiz Çalışma Kumanda panelinde bulunan dahili

Detaylı

Isı Sistemleri Fiyat Listesi

Isı Sistemleri Fiyat Listesi Isı Sistemleri Fiyat Listesi 2016-1 - Fiyatlar 01.06.2016 tarihinden itibaren geçerlidir. - Fiyatlara KDV dahil değildir. - KDV oranlarında yapılacak değişiklikler fiyatlara aynen yansıtılacaktır. - Yeni

Detaylı

Seradens Super Seradens Super Plus

Seradens Super Seradens Super Plus 20-28 - 36 kw Premiks Tam Yoğuşmalı Kombiler Seradens Super Seradens Super Plus Daha küçük, daha estetik ve daha verimli Yeni Seradens Estetik ve modern dizayn Uzun ömürlü, yoğuşma suyuna karşı yüksek

Detaylı

FİYAT LİSTESİ Kasım Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar. Viwa

FİYAT LİSTESİ Kasım Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar. Viwa FİYAT LİSTESİ Kasım 2018 Duvar Tipi lar Viwa 50-150 Viwa 90-115-125-150 kw Viwa 50-65 kw Duvar Tipi lar KM0950000201004001 Viwa 50 Duvar Tipi 50 kw Kapasiteli, Premix ve Gaz Adaptif Sistemli 2.210 Eur

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı-ErP Kombi. Enerwa / EnerwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı-ErP Kombi. Enerwa / EnerwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı-ErP Kombi Enerwa / EnerwaPlus EnerwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı ErP Kombiler Sınıfının en yüksek gövde izolasyonuna sahip, ErP sistemli yoğuşmalı Enerwa

Detaylı

İçindekiler THISION L ECO. THISION L ECO kw 130-1,100 kw TRIGON XL kw 300-4,600 kw R R ,890 kw 1,2-15 mw.

İçindekiler THISION L ECO. THISION L ECO kw 130-1,100 kw TRIGON XL kw 300-4,600 kw R R ,890 kw 1,2-15 mw. Fiyat Listesi 2018 İçindekiler THISION L ECO TRIGON XL R3400 - R3600 65-130 kw Sayfa 10 Yüksek verim Düşük emisyon Modüler konsept Akıllı kontrol Kompakt tasarım 4,6 mw a kadar kaskad sistemler %110,4

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 51EWH Serisi Ürün No: 51 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Türkiye nin IDEAL kombisi

Türkiye nin IDEAL kombisi Banyoda, diğer banyoda, mutfakta. Evinizin iki musluğunda aynı anda sıcak su keyfi. Türkiye nin IDEAL kombisi İngiltere den LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi 26/35 ve 31/35 kw iki farklı kapasite seçeneği Ocak

Detaylı

ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so

Detaylı

ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA

ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA YIL GARANTİ ANA EŞANJÖR GARANTİSİ CLAS ONE YOĞUŞMALI KOMBİ ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA TASARRUFLU ISITMA XTRATECH ISI EŞANJÖRÜ XXL TEKNOLOJİ UZUN SÜRELİ YÜKSEK PERFORMANS XtraTech

Detaylı

YENİ SERİ. Victrix EXA 28 1 ErP Victrix EXA 32 1 ErP. Paslanmaz Çelik Eşanjörlü Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler YOĞUŞMALI KOMBİLER

YENİ SERİ. Victrix EXA 28 1 ErP Victrix EXA 32 1 ErP. Paslanmaz Çelik Eşanjörlü Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler YOĞUŞMALI KOMBİLER YOĞUŞMLI KOMİLER YENİ SERİ Victrix EX 28 1 ErP Victrix EX 32 1 ErP Paslanmaz Çelik Eşanjörlü Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Periyodik bakım yaptıran tüm kullanıcılara VRUP İRLİĞİNİN DH ÇEVRECİ YENİ

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.392,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R3400 R3401 - R3402 - R3403 - R3404 R3405 - R3406 - R3407 - R3408 R3409 - R3410 Yoğuşmalı yer tipi kazan R3401 - R3410 PREMIX SU SOĞUTMALI

Detaylı

FİYAT LİSTESİ Ekim Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar. Viwa

FİYAT LİSTESİ Ekim Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar. Viwa FİYAT LİSTESİ Ekim 2018 Duvar Tipi lar Viwa 50-150 Viwa Viwa 90-115-125-150 kw 50-65 kw Duvar Tipi lar Fiyat Ürün Kodu Ürün Adı Ürün Açıklaması KM0950000201004001 Viwa 50 Duvar Tipi 50 kw Kapasiteli, Premix

Detaylı

GARANTI. yil. HERCULES CONDENSING Hercules Condensing 32 3 ErP Hercules Condensing ABT 32 3 ErP Yer tipi tam yoğuşmalı boylerli premix kombi

GARANTI. yil. HERCULES CONDENSING Hercules Condensing 32 3 ErP Hercules Condensing ABT 32 3 ErP Yer tipi tam yoğuşmalı boylerli premix kombi KOMİ - KZN - ISI POMPSI KOMİLERDE yil GRNTI HERCULES CONDENSING Hercules Condensing ErP Hercules Condensing T ErP Yer tipi tam yoğuşmalı boylerli premix kombi kw gücünde hermetik Paslanmaz çelik eşanjörlü

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

AQUADENS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN KATALOĞU. Konfor için farklı bir neden... w w w. v e s s e n. c o m

AQUADENS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN KATALOĞU. Konfor için farklı bir neden... w w w. v e s s e n. c o m AQUADENS DUVA TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN KATALOĞU Konfor için farklı bir neden... w w w. v e s s e n. c o m VESSEN Aquadens Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Özellikler Aquadens Yoğuşma Teknolojisi Entegre Siemens

Detaylı

EPS Twister EPJ Optimus

EPS Twister EPJ Optimus Elektrikli ani Anma Gücü (kw) Anma Gerilimi Uygulamalar EPS Twister EPJ Optimus 3.5, 4.4, 5.5 230V~ 3.5 kw den başlayarak sıcak su EPJ.P Primus 4.4, 5.5 230V~ Yazlık ev duşları için ideal 3.5 kw den 5.5

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* 6,1-20,5 3.225 3.306 3.346 3.467 10.01.004.3011

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı-ErP Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı-ErP Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı-ErP Kombiler Yoğuşmalı-ErP Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Enerwa - ErP Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET

Detaylı

KOMBİLER VE AKSESUARLARI. Konfor tasarım ve teknoloji. yeşil

KOMBİLER VE AKSESUARLARI. Konfor tasarım ve teknoloji. yeşil KOMBİLER VE AKSESUARLARI Konfor tasarım ve teknoloji yeşil Ariston gelişen bir gelenek Uzun yıllardan beri en yüksek performans ve kaliteyi hedefleyen milyonlarca ailenin evine girdik. Cihazlarımıza bağlanarak,

Detaylı

NIMBUS HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA

NIMBUS HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA NIMBUS HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA YENİLİKLERLE GERÇEKLEŞEN 80 YILLIK BÜYÜME Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin evlerine, günlük yaşamlarını

Detaylı

DAIKIN ALTHERMA HİBRİT ISI POMPASI

DAIKIN ALTHERMA HİBRİT ISI POMPASI Isı tüketimi( kwh) DAIKIN ALTHERMA HİBRİT ISI POMPASI Türker Pekgüç Daikin Türkiye Isıtma Ürünleri Şefi İletişim adresi: t.pekguc@daikin.com.tr Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası, son teknolojiye sahip

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KAZANLAR KAZANLAR Sayfa No : 1 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29 RESMİ ÜRÜN NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FİYATLAR ( AVRO ) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER CSZ 20/300 Yoğuşmalı

Detaylı

DUVAR TİPİ YÜKSEK KAPASİTELİ YOĞUŞMALI KAZANLAR

DUVAR TİPİ YÜKSEK KAPASİTELİ YOĞUŞMALI KAZANLAR DUVAR TİPİ YÜKSEK KAPASİTELİ YOĞUŞMALI KAZANLAR ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ YENİLİKLERLE GERÇEKLEŞEN 80 YILLIK BÜYÜME Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin evlerine, günlük yaşamlarını

Detaylı

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü viesmann Sistem Kapasitesi Ürün Tanımı Basınç Sınıfı Kazanlar Pompa Setleri Toplam kw Sip. No. Sip. No. kcal/h bar Liste Fiyatı Liste Fiyatı Liste Fiyatı 98 84.300 120 103.200 160 137.600 198 170.300 240

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 52EWH Serisi Ürün No: 52 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FGB-K YOĞUŞMALI KOMBİLER 10.01.004.3012 FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi 27,3 938 961 973 1.008 10.01.004.3013 FGB-K 35 Yoğuşmalı

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

FİYAT LİSTESİ KOMBI & PANEL RADYATÖR

FİYAT LİSTESİ KOMBI & PANEL RADYATÖR FİYAT LİSTESİ KOMBI & PANEL RADYATÖR ĤĤ ĤĤ ĤĤ ĤĤ BİLGİLENDİRME Fiyatlar 14.09.2018 itibariyle geçerlidir. Fiyatlara KDV dahil değildir. Warmhaus, daha önceden bilgilendirme yapmaksızın ürün fiyatlarında

Detaylı

PERAKENDE ISITMA SATIŞ FİYAT LİSTESİ

PERAKENDE ISITMA SATIŞ FİYAT LİSTESİ Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL Ürün Stok Kodu Model Tip kw kcal/h DAYLUX KOMBİ Peşin Sirküler: 30 GÜN 60 GÜN 90 GÜN 120 GÜN 2018-06-SP-01.10.2018 TR.DY4CED024AATR.1

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 14.07.2017 Daikin Kombi Daylux Kombi Daylux Kombi Aksesuarları Daylux Radyatör Daylux Duvar Tipi Kazan Daylux Duvar Tipi Kazan Aksesuarları Daylux Şofben Daylux Havlupan Daikin Kombi Tavsiye Edilen Perakende

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL Ürün Kapasite Stok Kodu Model Tip kw kcal/h DAYLUX KOMBİ TR.DY4CED024AATR. DAYLUX ECO KM2-24CE Hermetik-LCD 24 20.640 TR.DY4CDP024AATR.

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 20 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik ten büyük yılbaşı indirimi! Üstelik 1.428 TL den başlayan fiyatlarla! ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Hermetik kombilerde 10 Yoğuşmalı kombilerde 200 Kombi Montaj

Detaylı

Beko Inverter klimalarda. 7 yıl garanti ve bakım hediye!

Beko Inverter klimalarda. 7 yıl garanti ve bakım hediye! Beko Inverter klimalarda Nisan 2016 7 yıl garanti ve bakım hediye! YIL GARANTİ Bakım* Hediye *Klimanın garanti süresi olan 3 üncü yılın sonunda bir bakım hizmeti verilir. Sıcaklar sizi bunaltmadan klima

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - IV Güncelleme: 01.11.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.305,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Liste No : Sayfa No : Tarih : S/18-01 1 30.03.2018 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29 RESMİ ÜRÜN NOMİNAL FİYATLAR ( AVRO ) KAPASİTE (kw - 50/30

Detaylı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı Duvar Tipi Klimalar E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı E.C.A. nın akıllı klima kiti, cep telefonunuz ile uzaktan evinizi istediğiniz dereceye ayarlamanıza ve bu sayede daha

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 15.08.2017 Daikin Kombi Daylux Kombi Daylux Kombi Aksesuarları Daylux Radyatör Daylux Duvar Tipi Kazan Daylux Duvar Tipi Kazan Aksesuarları Daylux Şofben Daylux Havlupan Ürün Stok Kodu Model Tip kw kcal/h

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR & GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR & GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR & GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ Duvar Tipi Yer Tipi Sessiz çalışma (25 db) sınıf 5 D 95 n C KASKAD İLE 2640kW a KADAR GÜÇ Merkezi sistem için üretilmiş olan akte.mix serisi kazanlar binaların

Detaylı

KOMBİ & KAZAN GRUBU FİYAT LİSTESİ. Ocak

KOMBİ & KAZAN GRUBU FİYAT LİSTESİ. Ocak KOMBİ & KAZAN GRUBU FİYAT LİSTESİ Ocak 2018 www.termoteknik.com 1 Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri 2 Termo Teknik, uluslararası ısı devi Stelrad Radiators Group un Türkiye iştiraki ve Türkiye ile Avrupa

Detaylı

Isı Sistemleri. Fiyat Listesi

Isı Sistemleri. Fiyat Listesi Isı Sistemleri Fiyat Listesi 2017 - Fiyatlar 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerlidir. - Fiyatlara KDV dahil değildir. - KDV oranlarında yapılacak değişiklikler fiyatlara aynen yansıtılacaktır. - Yeni

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı