TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarının artırılması, Türk kültür varlığının yayılmasının sağlanması, milletlerarası kamuoyunun ülkemizin menfaatleri istikametinde yönlendirilmesi, kamu diplomasisi faaliyetlerinin desteklenmesi ve Devlet arşiv hizmetlerinin müessir hale getirilmesi amacı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Başbakanın emrinde kurulan Tanıtma Fonunun iş ve işlemlerini yürütmek üzere; Tanıtma Fonu Kurulunun ve Kurul Sekreterliğinin teşkili, ilgili kamu kurumlarında Kurul Temsilciliklerinin görevlendirilmesi ile bunların çalışma ve harcama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile 10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Fon: Tanıtma Fonunu, b) Kurul: Tanıtma Fonu Kurulunu, c) Başkan: Tanıtma Fonu Kurulu Başkanını, ç) Kurul Sekreteri: Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterini, d) Kurul Sekreterliği: Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliğini, e) Kurul Temsilciliği; Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nde oluşturulacak Tanıtma Fonu Kurulu Temsilciliklerini, f) Denetleyici Kurum: Tanıtma Fonundan destek sağlanan projelerin gerçekleşmesini bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kontrol ve denetlemekle görevli olan Kurul Temsilciliklerinin bulunduğu bakanlık ve kurumlar ile Kurul Kararı ve Başbakan Onayı ile belirlenecek diğer bakanlık ve kurumları, g) Kanun: 10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Kanunu, ğ) Proje: Bu Yönetmelikte amaçlanan hususlarda, belli bir plan ve program doğrultusunda hazırlanmış, maliyetinin tamamının veya bir kısmının fon kaynaklarından karşılanması öngörülen çalışma tasarılarını, h) Yardım: Tanıtma Fonundan gerçek veya tüzel kişilere proje kapsamında işbu Yönetmeliğin amaçlarına uygun olarak ayrılan payları, ı) Tahsis: Tanıtma Fonundan kamu kurum ve kuruluşlarına proje kapsamında işbu Yönetmeliğin amaçlarına uygun olarak ayrılan payları, i) Usul ve Esaslar: Projelerin hazırlanması, Fona başvuru yöntemleri, proje kabul kriterleri ve benzeri hususlara dair Kurulca belirlenecek düzenlemeleri, ifade eder. Tanıtma Fonu Kurulunun Teşkili MADDE 4 (1) Kurul, Başbakan veya görevlendireceği bir Başbakan Yardımcısı veya Bakan başkanlığında; Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığından birer müsteşar yardımcısı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürünün katılımlarıyla toplam altı üyeden teşekkül eder. 1

2 (2) Zorunlu hallerde bakanlık ve kurumlar, toplantılarda en üst amirleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerce de temsil edilebilirler. Kurul Toplantıları ve Kararları MADDE 5 (1) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplantı sayısı yılda dört defadan az olamaz. (2) Başkanın katılmadığı toplantılarda, Kurula Başbakanlık temsilcisi başkanlık eder. (3) Gerektiğinde, ilgili kamu kuruluşları temsilcileri ile Fonun kuruluş amacı ile hedeflenen hususlarda bilgi, tecrübe ve uzmanlığından istifade edilebileceği düşünülen özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile gerçek kişiler toplantıya çağrılabilir veya görüşleri alınabilir. (4) Kurul, en az dört üye ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır. (5) Kurul kararları, Başbakanın onayı ile yürürlüğe girer. Başbakanın başkanlık ettiği toplantılarda alınan kararlar için ayrıca Başbakan Onayı aranmaz. Kurulun Görev ve Yetkileri MADDE 6 (1) Kurul, 1 inci maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere; Kurul gündemine alınan projeleri incelemek, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara inceletmek ve bu incelemeler neticesinde uygun gördüklerini kabul edip uygun görmediklerini reddetmekle ve Kurula yapılacak başvurularla ilgili usul ve esasları belirlemekle görevli ve yetkilidir. (2) Kabul edilen projeler için yapılacak mali destek miktarı Kurulca tespit edilir. (3) Yapılan denetlemeler neticesinde proje dokümanına ve Kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirilmediği tespit edilen projeler için; somut olaya göre yapılan yardım/tahsis meblağlarının tamamının veya bir kısmının ödenmemesine, gerektiğinde ödenmiş meblağların geri alınmasına karar vermek. Kurul Sekreterliğinin Teşkili MADDE 7 (1) Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Başbakanlığa bağlı bir Kurul Sekreterliği kurulmuştur. Kurul Sekreterliği, bir Kurul Sekreteri ve yeteri kadar uzman personel ile idari ve yardımcı personelden oluşur. (2) Kurul Sekreterliğinin personel ihtiyacı Başbakanlık tarafından karşılanır. (3) Kurul Sekreterliğinin ve personelinin harcamaları, Kurulca bu amaca yönelik tahsis edilecek kaynaktan karşılanır. Kurul Sekreterliğinin görev, yetki ve sorumlulukları Madde 8- (1) Kurul Sekreterliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; a) Kurul Temsilcilikleri aracılığıyla veya doğrudan kendisine intikal eden proje başvurularını incelemek ve Usul ve Esaslara uygun olanları Kurul gündemine almak, b) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlara uygun olmakla birlikte Usul ve Esaslara uymayan başvuruları, eksikliklerinin giderilmesi için ilgili Temsilciliklere veya (doğrudan kendisine yapılan başvurular için) başvuru sahiplerine iade etmek, c) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlara uygun olmayan başvuruları reddetmek, ç) Kurul gündemine alınıp kabul edilen projelere, uygun görülen yardım/tahsis tutarlarının aktarılabilmesi için ilgili bankalarda Tanıtma Fonu adına (kullanma yetki ve sorumluluğunun ilgili temsilciliklere ait olacağı) hesaplar açtırmak ve ilgili Kurul Temsilcilikleriyle ve (Kurul Temsilciliği bulunmayan kamu kurumlarında) proje sahibi Kamu Kurumlarıyla yetki ve sorumlulukları belirlemeye yönelik protokoller yapmak, 2

3 d) Fon hesabındaki değişiklikleri, Başbakanlık Tanıtma Fonu Muhasebe Esas ve Usullerine uygun şekilde takip etmek. e) Kurul Temsilcilikleri arasında koordinasyonu sağlamak. Kurul Sekreteri MADDE 9 (1) Kurul Sekreteri, Başbakanlıkça görevlendirilir. Kurul Sekreteri, Kurul ve sekretarya hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden Başkana karşı sorumludur. (2) Kurul Sekreteri ayrıca, toplantı gündemlerini hazırlamak, gerektiğinde toplantı zabıtlarını tutmak, toplantılara ait bütün bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamak, Fon hesaplarıyla ilgili işlemleri yürütmek ve Fon hesabındaki değişiklikleri takip etmekle görevli ve sorumludur. Tanıtma Fonu Kurulu Temsilciliklerinin Görevlendirilmesi MADDE 10 (1) Kurulda üyesi bulunan ve Denetleyici Kurum olarak görev yapan Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde Tanıtma Fonu Kurulu Temsilcilikleri görevlendirilir. (2) Kurul Temsilcilikleri, en az Şube Müdürü düzeyinde bir yönetici ve mali konularda uzman bir personel ile yeteri kadar idari ve yardımcı personelden oluşur. (3) Kurul Temsilciliklerinde Fonun iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli fiziki imkânların temin edilmesi ile yeterli nitelikte ve sayıda personel istihdam edilmesinden, ilgili bakanlık ve kurumların üst yöneticileri ile birlikte Kurul Üyeleri sorumludurlar. (4) Kurul Temsilcilikleri, görevlerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yerine getirmekten Kurul Üyelerine ve Kurul Sekreterliğine karşı sorumludurlar. (5) Tanıtma Fonundan destek talebiyle yapılacak başvurular, ilgisine göre bu temsilciliklere yapılır. Kurul Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları Madde 11- (1) Kurul Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; a) Kendilerine yapılan başvuruları incelemek ve Usul ve Esaslara uygun olanları Kurul gündemine alınmak üzere Kurul Sekreterliğine intikal ettirmek, b) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlara uygun olmakla birlikte Usul ve Esaslara uymayan başvuruları, eksikliklerinin giderilmesi için başvuru sahiplerine iade etmek, c) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlara uygun olmayan başvuruları reddetmek, ç) Kurul Sekreterliğinden kendilerine görüş için gönderilen projeler hakkında kurumları adına görüş bildirmek, d) Kurulca yardım yapılması kararlaştırılan ve denetleyici kurum olarak kendilerinin görevlendirildiği projeler için, proje sahipleriyle (Kurul Sekreterliği ile kendileri arasında yapılan protokollere, proje muhteviyatına ve ilgili mevzuata uygun olarak) karşılıklı yetki ve sorumlulukları belirlemeye yönelik protokoller yapmak, e) Proje dokümanlarına, proje sahipleriyle imzalanan protokollere ve ilgili mevzuata uygun ödeme taleplerini gerçekleştirmek, f) Kurulca kısmen veya tamamen geri alınmasına karar verilen yardım ve tahsislerle ilgili genel hükümlere göre gerekli yasal işlemleri yapmak, g) Projeler, proje belgelerine ve ilgili protokollere uygun olarak sonuçlanıp raporlandığında, proje sahibinin faaliyet raporu ile birlikte projenin amacına uygun olarak gerçekleştiğine dair kendi görüşlerini ve bu projeler için açtırılan hesapların kapatılması taleplerini Kurul Sekreterliğine göndermek, 3

4 ğ) Fonla ilgili yaptıkları tüm iş ve işlemlerin muhasebesini, Başbakanlık Tanıtma Fonu Muhasebe Esas ve Usullerine uygun şekilde tutmak, h) Harcamalarla ilgili her türlü evrakı muhafaza etmek, talep edilmesi halinde ilgili belgelerin onaylı birer örneğini Kurul Sekreterliğine teslim etmek. Destek Sağlanan Projelerin Denetimi MADDE 12- (1) Fondan destek sağlanan projelerin belge üzerinden denetlenmesi esastır. Ancak Kurul Sekreterliği, gerek görüldüğü hallerde projelerin başvuru belgelerinde belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini denetleyerek raporlamak üzere Kurul Sekreterliğinden personel görevlendirebilir veya ilgili Temsilciliklerden personel görevlendirmelerini talep edebilir. (2) Kurul Temsilcilikleri, Kurul Sekreterliğinin talebi veya gerek gördükleri takdirde Kurul Sekreterliğinin uygun görüşünü alarak, projelerin başvuru belgelerinde belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetleyip Kurul Sekreterliğine rapor sunmak üzere kendi kurumlarından personel görevlendirebilirler veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilmesini talep edebilirler. (3) Bu şekilde yerinde yapılacak denetimlerin giderlerini karşılamak için Kurul, uygun göreceği miktarda kaynak tahsis eder. Harcama Yetkisi MADDE 13 (1) Kurulca kararlaştırılan yardımlar ve tahsisler, 1 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde Başbakanın onayı ile yapılır. (2) Yardımların kullanılmasından doğabilecek sorumlulukların tespiti, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre yapılır. Projelerin Değerlendirilmesi MADDE 14 (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan amaçlara uygun olmak şartıyla, tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, Usul ve Esaslara uygun olarak hazırladıkları projelerine Fondan destek talebi ile ilgili Kurul Temsilciliklerine müracaat edebilirler. (2) Kurul Temsilciliklerine ulaşan projeler, buralarda Usul ve Esaslar çerçevesinde ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede uygun görülenler, Kurul Temsilciliğinin görüşü ile birlikte Kurul Sekreterliğine intikal ettirilir. (3) Kurul Sekreterliğine intikal eden projeler, burada tekrar incelemeye tabi tutulur. Uygun görülenler, görüşleri alınmak üzere ilgili temsilciliklere ve gerektiğinde konuyla ilgili diğer kamu kurumlarına gönderilir. Bu görüşler de dikkate alınarak yeniden değerlendirilen projeler, Kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır. (4) Kurul Sekreterliği, kendisine intikal eden projeleri görüş almadan da Kurulda müzakere edilmek üzere doğrudan gündeme alabilir. (5) Kurul Sekreterliği doğrudan başvuru kabul edebilir. Bu şekilde alınan başvurulara Kurulca destek sağlandığı takdirde; takip ve denetimi için ilgili Kurul Temsilciliği ve/veya Kamu Kurumu, Kurulca görevlendirilir. Yardımın/Tahsisin kullanılması ve sorumluluk MADDE 15 (1) Kabul edilen projeler için yapılan yardım ve tahsislerin, Kurul Kararlarına uygun olarak kullanılması zorunludur. Yardım ve tahsislerin kullanılmasına ilişkin hükümler, Usul ve Esaslar çerçevesinde Kurul Sekreterliği ile denetleyici kurum ve denetleyici kurum ile proje sahibi arasında yapılacak protokollere göre belirlenir. (2) Proje sahipleri; projelerin ilgili mevzuata, proje dokümanlarına, Kurul kararlarına ve protokollere uygun olarak gerçekleştirilmesinden ve yardımların/tahsislerin bu unsurlara uygun olarak harcanmasından doğrudan sorumludurlar. 4

5 (3) Kurul Temsilcilikleri ile Temsilciliklerin bulunduğu kurumlar dışından belirlenen diğer Denetleyici Kurumlar; kendilerine ait olmayan projeler için yapılacak yardımların/tahsislerin ilgili mevzuata, proje dokümanlarına, Kurul kararlarına ve protokollere uygun olarak harcanıp harcanmadığını (Kurul Sekreterliğinin talebi üzerine veya Kurul Sekreterliğinin uygun görüşü üzerine yerinde denetim yapılmadığı takdirde) sadece belge üzerinden denetlemekle sorumludurlar. (4) Kurul Temsilcilikleri; kendi kurumlarına ait projelerin ilgili mevzuata, proje dokümanlarına, Kurul kararlarına ve protokollere uygun olarak gerçekleştirilmesinden ve tahsislerin bu unsurlara göre harcanmasından Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri ile birlikte sorumludurlar. (5) Yapılan yardımın/tahsisin ilgili mevzuata, proje dokümanlarına, Kurul kararlarına ve protokollere aykırı olarak kullanılması durumunda, yardıma/tahsise aykırı kullanılan kısım genel hükümlere göre geri alınır. Proje harcamalarının yapılması MADDE 16 (1) Proje harcamaları için ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler, Fonun nakit imkânları dâhilinde yapılır. Kurul, bu aktarmaların bir defada veya belirlenecek bir takvime göre yapılmasını kararlaştırabilir. (2) Projeler için yapılacak yardım/tahsis meblağları, denetleyici ve/veya proje sahibi kurumlara kullanım yetki ve sorumluluğu verilen, Kurul Sekreterliğinin kamu bankalarında açtıracağı hesaplara yatırılır. (3) Projeler için tahsis edilen meblağlar, ya avans olarak ya da projelerin ilgili Kurul kararlarına ve protokollere göre sonuçlanmasından ve harcama belgelerinin ibrazından sonra bu belgelere karşılık olarak ödenir. (4) Harcamalarla ilgili tüm vergi ve diğer kanuni yükümlülükler proje sahipleri tarafından karşılanır. Yapılan yardım/tahsis tutarları tüm vergi ve kanuni yükümlülükler dahil tutarlardır. (5) Fon işlemlerinden tahakkuk eden ve proje sahipleri tarafından ilgili Vergi Dairelerine ödendiğine dair belge ibraz edilmeyen damga vergileri, Kurul Temsilciliklerince ilgili proje hesabından denetleyici kurumun saymanlık hesabına veya hak sahiplerinin Vergi Daireleri hesabına ödenir. Harcama belgeleri MADDE 17 (1) Harcamalarla ilgili her türlü evrak, denetleyici kurumca muhafaza edilir. Kurul Sekreterliğinin talebi halinde, talep konusu belgelerin onaylı birer örneği Kurul Sekreterliğine teslim edilir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 18 (1) 30/9/2004 tarihli ve sayılı Başbakan Onayı ile yürürlüğe konulan Tanıtma Fonu Kurulunun Teşkili ile Çalışma ve Harcama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Kurul Temsilcilikleri, Fonla ilgili yaptıkları tüm iş ve işlemlerin muhasebesini tutmaya 1/6/2013 tarihinden itibaren başlarlar. Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik, Başbakanın onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. 5

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı