Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i"

Transkript

1 Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada ve ö retim y l nda Mersin Üniversitesi Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans programlar ndan birine kay t yapt ran ve ö retim y l bahar dönemine kadar mezun olan ö rencilerin akademik ba ar lar, alana, gruba ve cinsiyete göre incelenmi tir. Yap lan analizler sonucunda, Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi tezsiz yüksek lisans program mezunlar n n Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans Program mezunlar na göre daha ba ar l oldu u; Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program nda Fizik Ö retmenli i grubu mezunlar n n di er üç gruba göre daha ba ar s z oldu u; Matematik Ö retmenli i mezunlar n n ise Kimya ve Biyoloji Ö retmenli i mezunlar na göre daha ba ar s z; Fizik Ö retmenli i mezunlar na göre daha ba ar l oldu u; Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program nda Felsefe Grubu Ö retmenli i mezunlar n n Tarih Ö retmenli i mezunlar na göre daha ba ar l oldu u belirlenmi tir. Üç alan mezunlar nda da cinsiyete göre akademik not ortalamalar bak m ndan bir farkl l k gözlenmemi tir. Anahtar sözcükler Ö retmen yeti tirme, tezsiz yüksek lisans program, akademik ba ar Abstract A Study on Academic Success of Secondary Education Teaching Graduate Programmes (Without Thesis) Based on Various Variables (A Sample of Mersin University) In this research, academic success of the students who attended one of the Secondary Education Teaching Graduate Programmes (Without Thesis) and graduated until academic year, Spring term are examined according to teaching areas, groups and gender. The analyses reveal that the graduates of Secondary Education Science and Mathematics Education Graduate Programme (Without Thesis) has more successful than the graduates of Secondary Education Social Studies Education Graduate Programme (Without Thesis); the graduates of Secondary Education Science and Mathematics Teaching Graduate Programme (Without Thesis) are less successful than the other three groups, and they are more successful than the graduates of Physics Teaching; the graduates of Philosophy Teaching in Secondary Education Social Studies Education Graduate Programme (Without Thesis) are more successful than the graduates of History Teaching. Any difference was not observed according to the academic points average in terms of gender. Key words Teacher training, graduate programme without thesis, academic success. Giri Yüksek Ö retim Kurulu (YÖK), nitelikli ö retmen yeti tirilmesine yönelik olarak 1997 y l nda E itim Fakültelerinin yeniden yap land r lmas sürecini ba latm ve kabul * Devrim Özdemir Al c, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü, 33169, Mersin, Mersin Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Say 1, Haziran 2005, ss Mersin University Journal of the Faculty of Education, Volume 1, Issue 1, June 2005, pp

2 142 ORTAÖ RET M ALAN Ö RETMENL TEZS Z YÜKSEK L SANS edilen program de i iklikleri ö retim y l ndan itibaren uygulanmaya ba lanm t r (YÖK, 1998a). Üniversiteleraras Kurul un ö retim y l ndan itibaren yürürlü e koydu u Lisansüstü E itim ve Ö retim Yönetmeli i ne (ÜAK, 2004) göre ortaö retim alan ö retmenlerinin yeti tirilmesi amac na yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir: (1) Birle tirilmi Lisans art Tezsiz Yüksek Lisans Program, ilgili alan n bulundu u fakülte (alan fakültesi) ile e itim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallar nca ortak yürütülen programd r. Bu programlar n lisans kademesindeki ö renciler ilk yedi yar y ldaki dersleri alanla ilgili fakülteden al rlar. Bu derslerin tümünü ba ar ile tamamlayan ö renciler lisans kademesinin son yar y l nda o alan n nas l ö retilece ini kapsayan ders ve uygulamalar n e itim fakültesinden al rlar ve bunlar da ba ar ile tamamlayan ö rencilere o alan n ad n anadal, e itimi de yandal olarak belirten lisans diplomas verilir. Lisans kademesini tamamlayan ö renciler, ilgili enstitüye ba l bir enstitü anabilim dal olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine do rudan geçirilirler. En çok iki yar y la e de er bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm artlar tamamlayan ö rencilere ilgili alan ö retmenli inin ad n ta yan yüksek lisans diplomas verilir. (2) Tezsiz Yüksek Lisans Program, Yüksekö retim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diplomas alm ö rencileri; lisans diplomas alm olduklar programla ilgili ortaö retim alan nda ö retmen olarak yeti tirmek amac yla, en çok üç yar y la e de er bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programd r. Bu tür yüksek lisans programlar na, usul ve esaslar Yüksekö retim Kurulunca tespit edilen s navla ö renci seçilir ve yerle tirilir ö retim y l ndan bu yana pek çok üniversitede (Çanakkale, Ege, Çukurova, Akdeniz, Anadolu, Mersin, Mu la, ODTÜ, Y ld z Teknik, Uluda vd.) ortaö retim alan ö retmenlerinin yeti tirilmesi amac na yönelik olarak e itim bilimleri enstitüleri veya sosyal bilimler ve/veya fen bilimleri enstitüleri bünyesinde tezsiz yüksek lisans programlar aç lm t r. Mersin Üniversitesi, ö retim y l nda Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi ve Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans programlar n ba latm t r ö retim y l nda ise Ortaö retim Güzel Sanatlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans Program Resim ve Müzik Ö retmenli i gruplar için aç lm t r. Ara t rman n amac, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde aç lan Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans programlar ndan mezun olan ö rencilerin akademik ba ar lar n, alana (Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi, Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi, Ortaö retim Güzel Sanatlar E itimi), gruba (Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyat, Tarih, Felsefe Grubu, Müzik ve Resim Ö retmenli i) ve cinsiyete göre incelemektir. Ara t rman n sonuçlar, tezsiz yüksek lisans programlar ndan mezun ö rencilerin ba ar durumlar n n ortaya konmas bak m ndan önem kazanmaktad r. Ara t rma Mersin Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi

3 ÖZDEM R ALICI 143 sonuçlar gerek Mersin Üniversitesi nde ilgili tezsiz yüksek lisans programlar nda e itim veren ö retim elemanlar na ve programlar n yürütülmesini sa layan Enstitü yöneticilerine, gerekse ilgili tezsiz yüksek lisans programlar n yürüten di er üniversitelerdeki ö retim elemanlar na ve yöneticilere bilgi sa layaca dü ünülmektedir. Ara t rman n problem cümlesi, ö retim y l bahar dönemine kadar Mersin Üniversitesi Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans programlar ndan mezun olan ö rencilerin akademik ba ar lar, alana, gruba ve cinsiyete göre farkl l k göstermekte midir? eklinde ifade edilebilir. Ara t rma problemini yan tlayabilmek için dört alt probleme yan t aranm t r: 1. Mersin Üniversitesi Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans programlar ndan mezun olan ö rencilerin akademik ba ar lar, alana göre farkl l k göstermekte midir? 2. Mersin Üniversitesi Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun olan ö rencilerin akademik ba ar lar, gruba ve cinsiyete göre farkl l k göstermekte midir? 3. Mersin Üniversitesi Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun olan ö rencilerin akademik ba ar lar, gruba ve cinsiyete göre farkl l k göstermekte midir? 4. Mersin Üniversitesi Ortaö retim Güzel Sanatlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun olan ö rencilerin akademik ba ar lar, gruba ve cinsiyete göre farkl l k göstermekte midir? Yöntem Ara t rmada bir örneklem çal mas na gidilmemi olup, ve ö retim y llar nda Mersin Üniversitesi nde ortaö retim alan ö retmenli i tezsiz yüksek lisans programlar ndan birine kay t yapt ran ve ö retim y l bahar dönemine kadar mezun olan tüm ö renciler (246 ö renci) ara t rmaya dahil edilmi tir. Ö rencilerin alana, gruba ve cinsiyete göre da l mlar Tablo 1 de verilmi tir. Tablo 1 incelendi inde, ö retim y l bahar dönemi itibariyle, Mersin Üniversitesi Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun ö renci say s 54 ü (%39,4) k z ve 83 ü (%60,6) erkek olmak üzere 137 dir. Bu ö rencilerden 40 (%29,2) Tarih, 38 i (%27,7) Türk Dili ve Edebiyat, 59 u (%43,1) Felsefe Grubu ö retmenli i grubundan mezun olmu tur. Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun ö renci say s 56 s (%64,4) k z, 31 i (%35,6) erkek toplam 87 ö rencidir. Bu ö rencilerden 21 i (%24,1) Fizik, 24 ü (%27,6) Kimya, 27 si (%31,0) Biyoloji ve 15 i (%17,2) de Matematik Ö retmenli i grubundan mezun olmu tur. Ortaö retim Güzel Sanatlar Cilt 1, Say 1, Haziran 2005

4 144 ORTAÖ RET M ALAN Ö RETMENL TEZS Z YÜKSEK L SANS Tablo 1. Mersin Üniversitesi Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar ndan Mezun Ö rencilerin Alana, Gruba ve Cinsiyete Göre Da l m Alan Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Ortaö retim Güzel Sanatlar E itimi Grup Tarih Türk Dili ve Edebiyat Felsefe Grubu Fizik Kimya Biyoloji Matematik Müzik Resim Cinsiyet k z erkek f % grup 32,5 67,5 100,0 % cinsiyet 24,1 32,5 29,2 f % grup 42,1 57,9 100,0 % cinsiyet 29,6 26,5 27,7 f % grup 42,4 57,6 100,0 % cinsiyet 46,3 41,0 43,1 f % grup 39,4 60,6 100,0 % cinsiyet 100,0 100,0 100,0 f % grup 38,1 61,9 100,0 % cinsiyet 14,3 41,9 24,1 f % grup 66,7 33,3 100,0 % cinsiyet 28,6 25,8 27,6 f % grup 77,8 22,2 100,0 % cinsiyet 37,5 19,4 31,0 f % grup 73,3 26,7 100,0 % cinsiyet 19,6 12,9 17,2 f % grup 64,4 35,6 100,0 % cinsiyet 100,0 100,0 100,0 f % grup 62,5 37,5 100,0 % cinsiyet 38,5 33,3 36,4 f % grup 57,1 42,9 100,0 % cinsiyet 61,5 66,7 63,6 f % grup 59,1 40,9 100,0 % cinsiyet 100,0 100,0 100,0 E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun ö renci say s, 13 ü (%59,1) k z, 9 u (%40,9) erkek olmak üzere 22 dir. Bu ö rencilerden 8 i (%36,4) Müzik, 14 ü (%63,6) Resim Ö retmenli i grubundan mezun olmu tur. Cinsiyete ve gruba ili kin ayr nt l bilgi, tablo incelenerek elde edilebilir. Mersin Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi

5 ÖZDEM R ALICI 145 Tablo 2: Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Program ndaki Farkl Alanlardan Mezun Olan Ö rencilerin Akademik Not Ortalamalar ve Standart Sapmalar Alan N Ortalama Std. Sapma Sosyal Alanlar E itimi ,91 3,43 Fen ve Matematik Alanlar E itimi 87 85,21 4,20 Güzel Sanatlar E itimi 22 83,74 3,92 Ara t rman n verileri, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü nün izniyle, ilgili programlardan mezun olan ö renci dosyalar ndan temin edilmi tir. Bu dosyalardan ö rencinin ad soyad, cinsiyeti, programa giri tarihi, LES puan, lisans mezuniyet ortalamas ve tezsiz yüksek lisans mezuniyet ortalamas verileri al nm ve bilgisayar ortam na aktar lm t r. Ara t rman n ilk üç alt problemine ili kin analizlerde ili kisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi, dördüncü alt problemi içinse ili kisiz örneklemler için Mann Whitney-U testi kullan lm t r (Büyüköztürk, 2002). Verilerin analizi SPSS 11.0 paket program kullan larak yap lm t r. Bulgular Birinci Alt Probleme li kin Bulgular Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans program ndaki farkl alanlardan mezun olan ö rencilerin akademik not ortalamalar ve standart sapmalar na ili kin bulgular Tablo 2 deki gibidir. Tablo 2 incelendi inde, Sosyal Alanlar E itimi tezsiz yüksek lisans program mezunlar n n ortalama akademik ba ar lar n n 83,91 ve standart sapmas n n da 3,43 oldu u gözlenmektedir. Fen ve Matematik Alanlar E itimi tezsiz yüksek lisans program ndan mezun 87 ö rencinin ortalama akademik ba ar s 85,21 ve standart sapmas 4,20 dir. Yine, Güzel Sanatlar E itimi tezsiz yüksek lisans program mezunlar na ili kin bulgulara bak ld nda, ortalama akademik ba ar n n 83,74 standart sapman n da 3,92 oldu u görülmektedir. Her üç alandaki ortalama akademik ba ar ve standart sapman n birbirine yak n oldu u, aralar nda çok küçük farkl l klar oldu u gözlenmektedir. Bu farkl l n istatistiksel olarak manidar olup olmad n belirleyebilmek için ili kisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizinden yararlan lm ve elde edilen bulgular Tablo 3 te özetlenmi tir. Tablo 3 incelendi inde, Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans program mezunu ö rencilerin akademik ba ar lar aras nda alana göre istatistiksel olarak manidar bir farkl l k oldu u görülmektedir (F 2,243 =3,500, p<0,05). Akademik ba ar bak m ndan gözlenen bu farkl l n, hangi gruplar aras nda oldu unu belirlemek amac yla Scheffe testi yap lm t r. Scheffe testi, Fen ve Matematik Alanlar E itimi Cilt 1, Say 1, Haziran 2005

6 146 ORTAÖ RET M ALAN Ö RETMENL TEZS Z YÜKSEK L SANS Tablo 3: Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Program Mezunu Ö rencilerin Akademik Ba ar lar n n Alana Göre Kar la t r lmas De i kenlik Kayna KT sd KO F p Gruplar aras 99, ,62 Gruplar içi 3445, ,18 3,500 0,032* 3544, Not: *p<0,05 tezsiz yüksek lisans program ö rencilerinin akademik not ortalamas n n (85,21) Sosyal Alanlar E itimi tezsiz yüksek lisans program ö rencilerinin akademik not ortalamas ndan (83,91) daha yüksek oldu unu ortaya koymu tur. Bu bulguya göre, Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi tezsiz yüksek lisans program ö rencilerinin Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi tezsiz yüksek lisans program ö rencilerinden daha ba ar l olduklar ifade edilebilir. kinci Alt Probleme li kin Bulgular Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun ö rencilerin gruplara ve cinsiyete göre akademik not ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 4 deki gibidir. Tablo 4 e göre, Fizik ö retmenli i grubundaki 8 k z ö rencinin not ortalamas 79,33; 13 erkek ö rencinin not ortalamas 81,45 tir. Kimya Ö retmenli i grubunda 16 k z, 8 erkek ö renci vard r ve bu ö rencilerin akademik not ortalamalar s ras yla 87,80 ve 87,12 dir. Biyoloji Ö retmenli i grubunda bulunan 21 k z ö rencinin akademik not ortalamas 87,74 iken 6 erkek ö rencinin akademik not ortalamas ise 86,66 olarak gözlenmektedir. Son olarak Matematik Ö retmenli i grubundaki 11 k z ve 4 erkek ö rencinin akademik not ortalamalar n n s ras yla 85,28 ve 79,42 oldu u söylenebilir. Gruplara ve cinsiyete göre hesaplanan standart sapmalar n da 1,43 ile 3,57 aras nda de i ti i görülmektedir. Kimya ö retmenli i grubundaki k z ö rencilerin akademik not ortalamas di er gruplara göre daha yüksek gibi gözükmektedir. Kimya ö retmenli i k z ö renci grubunu, Biyoloji Ö retmenli i k z ö renci grubu ve Kimya Ö retmenli i erkek ö renci grubu izlemektedir. Gruplara ve cinsiyete göre gözlenen ortalamalar aras ndaki bu farkl l klar n istatistiksel olarak manidar farkl l klar olup olmad n belirlemek üzere, ili kisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi yap lm ve sonuçlar Tablo 5 de verilmi tir. Tablo 5 incelendi inde, Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun olan ö rencilerin akademik not ortalamalar aras nda gruplara göre manidar bir farkl l k oldu u gözlenmektedir (F 3-79 =29,08, p<0,05). O halde, gruplar aras nda gözlenen bu farkl l klar n istatistiksel olarak ansla aç klanamayacak büyüklükte oldu u söylenebilir. Akademik not ortalamalar Mersin Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi

7 ÖZDEM R ALICI 147 Tablo 4: Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans Program ndan Mezun Olan Ö rencilerin Gruba ve Cinsiyete Göre Akademik Not Ortalamalar ve Standart Sapmalar Grup Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma k z 8 79,33 1,85 Fizik Ö retmenli i erkek 13 81,45 3,57 toplam 21 80,64 3,15 k z 16 87,80 2,35 Kimya Ö retmenli i erkek 8 87,12 2,11 toplam 24 87,57 2,25 k z 21 87,74 3,58 Biyoloji Ö retmenli i erkek 6 86,66 1,43 toplam 27 87,50 3,23 k z 11 85,28 2,79 Matematik Ö retmenli i erkek 4 79,42 1,71 toplam 15 83,72 3,66 k z 56 86,07 4,08 erkek 31 83,66 4,03 toplam 87 85,21 4,20 Tablo 5: Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Ö rencilerinin Gruba ve Cinsiyete Göre Akademik Not Ortalamalar n n Kar la t r lmas De i kenlik Kayna KT sd KO F p Grup 710, ,84 29,08 0,000* Cinsiyet 32, ,01 3,93 0,051 Grup Cinsiyet 117, ,32 4,83 0,004* Hata 643, , ,04 87 Not: *p<0,05 aras ndaki farkl l klar n hangi gruplar aras nda oldu unu belirleyebilmek amac yla yap lan Scheffe testi sonuçlar na göre, Fizik Ö retmenli i mezunlar n n akademik not ortalamas di er gruplardan mezun ö rencilerin akademik not ortalamas ndan; Matematik Ö retmenli i mezunlar n n akademik not ortalamas da di er gruplardan mezun ö rencilerin akademik not ortalamas ndan manidar farkl l k göstermi tir. Yine Tablo 5 e göre, Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi tezsiz yüksek lisans program ndan mezun olan ö rencilerin akademik not ortalamalar, istatistiksel olarak cinsiyete göre manidar bir farkl l k göstermemektedir (F 1-79 =3,93, p<0,05). Grubun ve cinsiyetin akademik not ortalamas na etkisinin ise manidar oldu u bulunmu tur (F 3-79=4,83, p<0,05). Bu bulguya göre, farkl gruplardan mezun olan ö rencilerin akademik not ortalamalar n n cinsiyete; k z ve erkeklerin akademik not ortalamalar n n ise gruplara göre farkl l k gösterdi i ifade edilebilir. Cilt 1, Say 1, Haziran 2005

8 148 ORTAÖ RET M ALAN Ö RETMENL TEZS Z YÜKSEK L SANS Tablo 6: Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans Program ndan Mezun Olan Ö rencilerin Gruba ve Cinsiyete Göre Akademik Not Ortalamalar ve Standart Sapmalar Grup Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma k z 13 84,61 2,78 Tarih Ö retmenli i erkek 27 82,13 3,59 toplam 40 82,93 3,51 k z 16 85,75 3,02 Türk Dili ve Edebiyat Ö retmenli i erkek 22 82,18 3,04 toplam 38 83,69 3,48 k z 25 86,39 2,46 Felsefe Grubu Ö retmenli i erkek 34 83,49 3,13 toplam 59 84,72 3,19 k z 54 85,78 2,75 erkek 83 82,70 3,29 toplam ,91 3,43 Üçüncü Alt Probleme li kin Bulgular Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun ö rencilerin gruplara ve cinsiyete göre akademik not ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 6 da verilmi tir. Tablo 6 incelendi inde, Tarih Ö retmenli i grubunun akademik not ortalamas 82,93 ve standart sapmas 3,51; Türk Dili ve Edebiyat Ö retmenli i grubunun akademik not ortalamas 83,69 ve standart sapmas 3,48; Felsefe Grubu Ö retmenli inin akademik not ortalamas ise 84,72 ve standart sapmas da 3,19 dur. 54 k z ö rencinin akademik not ortalamas 85,78 bulunurken, 83 erkek ö rencinin akademik not ortalamas da 82,70 olarak elde edilmi tir. K z ve erkek ö rencilerin akademik notlar na ili kin standart sapmalar ise s ras yla, 2,75 ve 3,29 dur. Gruplara ve cinsiyete göre akademik not ortalamalar aras nda gözlenen farkl l klar n istatistiksel olarak manidar olup olmad n n belirlenmesinde, ili kisiz örneklemler için iki faktörlü varyans analizinden yararlan lm ve elde edilen bulgular Tablo 7 de verilmi tir. Tablo 7 ye göre, Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun olan ö rencilerin akademik not ortalamalar aras nda gruplara göre manidar bir farkl l k vard r (F =3,09, p<0,05). Bu farkl l n hangi ikili gruplar aras nda oldu unu belirlemek amac yla yap lan Scheffe testi sonuçlar na göre, Felsefe Grubu Ö retmenli i ö rencilerinin akademik not ortalamas n n (84,72) Tarih Ö retmenli i ö rencilerinin akademik not ortalamas ndan (82,93) daha yüksek oldu u söylenebilir. Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun olan ö rencilerin akademik not ortalamalar aras nda cinsiyete göre manidar bir Mersin Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi

9 ÖZDEM R ALICI 149 Tablo 7: Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans Program ndan Mezun Olan Ö rencilerin Gruba ve Cinsiyete Göre Akademik Not Ortalamalar n n Kar la t r lmas De i kenlik Kayna KT sd KO F p Grup 57, ,00 3,09 0,049 * Cinsiyet 275, ,73 29,39 0,000 * Grup*Cinsiyet 5,48 2 2,74 0,29 0,747 Hata 1228, , , Not: *p<0,05 farkl l k bulunmu tur (F =29,39, p<0,05). Farkl l n k z ö renciler lehine oldu u (85,78) ifade edilebilir. Grubun ve cinsiyetin Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun olan ö rencilerin akademik not ortalamalar üzerindeki etkisi istatistiksel bak mdan manidar bulunmam t r (F 2-131=0,29, p<0,05).bir ba ka ifadeyle farkl gruplardaki ö rencilerin akademik not ortalamalar cinsiyete; k z ve erkek ö rencilerin akademik not ortalamalar da gruba göre farkl l k göstermemektedir. Dördüncü Alt Probleme li kin Bulgular Ortaö retim Güzel Sanatlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program ndan mezun ö rencilerin gruplara ve cinsiyete göre akademik not ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 8 de verilmi tir. Tablo 8 e göre, 22 ö renciden 14 ü Resim Ö retmenli i, 8 i de Müzik Ö retmenli i grubundan mezun olmu tur. Bu ö rencilerin akademik not ortalamalar Resim Ö retmenli i grubu için 83,17; Müzik Ö retmenli i grubu için 84,75 olarak belirlenmi tir. Resim Ö retmenli i grubundaki ö rencilerin akademik not ortalamas n n 8 k z ö renci için 85,39; 6 erkek ö renci için 80,20 oldu u; Müzik Ö retmenli i grubundaki ö rencilerin akademik not ortalamas n n ise 5 k z ö renci için 84,38; 3 erkek ö renci için 85,37 olarak hesapland görülmektedir. Resim ve Müzik Ö retmenli i gruplar ndan mezun olan k z ve erkek ö renci say s n n azl nedeniyle, grup ve cinsiyet bak m ndan akademik not ortalamalar aras nda farkl l k olup olmad n n belirlenmesinde non-parametrik test kullan lmas uygun görülmü ; her kar la t rma için ayr olmak üzere ili kisiz örneklemler için Mann Whitney-U testinden yararlan lm t r. Gruplara göre yap lan Mann Whitney-U testi sonuçlar Tablo 9 da verilmi tir. Tablo 9 a göre Resim Ö retmenli i grubundan mezun ö rencilerle Müzik Ö retmenli i grubundan mezun ö rencilerin akademik not ortalamalar aras nda istatistiksel olarak Cilt 1, Say 1, Haziran 2005

10 150 ORTAÖ RET M ALAN Ö RETMENL TEZS Z YÜKSEK L SANS Tablo 8: Ortaö retim Güzel Sanatlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans Program ndan Mezun Ö rencilerin Gruba ve Cinsiyete Göre Akademik Not Ortalamalar ve Standart Sapmalar Grup Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma k z 8 85,39 3,55 Resim Ö retmenli i erkek 6 80,20 4,08 toplam 14 83,17 4,50 k z 5 84,38 3,29 Müzik Ö retmenli i erkek 3 85,37 0,73 toplam 8 84,75 2,57 k z 13 85,00 3,35 erkek 9 81,92 4,15 toplam 22 83,74 3,92 Tablo 9: Ortaö retim Güzel Sanatlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans Program ndan Mezun Olan Ö rencilerin Gruba Göre Mann-Whitney-U Testi Sonuçlar Grup n S ra Ortalamas S ra U p Müzik Ö retmenli i 8 13,38 107,00 41,00 0,306 Resim Ö retmenli i 14 10,43 146,00 Tablo 10: Ortaö retim Güzel Sanatlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans Program ndan Mezun Olan Ö rencilerin Cinsiyete Göre Mann-Whitney-U Testi Sonuçlar Grup n S ra Ortalamas S ra U p K z 13 13, Erkek 9 8, ,00 0,077 manidar bir farkl l k bulunmam t r (U=41,00, p<0,05). S ra ortalamalar dikkate al nd nda, Resim Ö retmenli i ve Müzik Ö retmenli i grubundan mezun ö renciler ayn akademik ba ar y göstermi lerdir. Cinsiyete göre yap lan Mann Whitney-U testi sonuçlar Tablo 10 da verilmi tir. Tablo 10 incelendi inde, Ortaö retim Güzel Sanatlar E itimi Tezsiz Yüksek Lisans program mezunu k z ve erkek ö rencilerin akademik not ortalamalar aras nda istatistiksel olarak manidar bir farkl l k bulunmam t r (U=32,00, p<0,05). Bu sonuca göre, s ra ortalamalar dikkate al nd nda, k z ve erkek ö rencilerin ayn akademik ba ar y gösterdikleri ifade edilebilir. Tart ma-yorum YÖK (1997), ö retmen yeti tiren programlarda yap lan yeni düzenleme ile ülkenin ö retmen ihtiyac n n daha etkili ve verimli bir biçimde kar lanmas n ; daha nitelikli Mersin Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi

11 ÖZDEM R ALICI 151 ö retmen yeti tirmeye yönelik program yürütülmesini ve bu kurumlarda e itimin daha sa l kl bir yap içinde gerçekle tirilmesini amaçlam t r. Yeni düzenleme ile getirilen önemli bir de i iklik de, ortaö retim alan ö retmenlerinin yeti tirilmesi ile ilgilidir. Yeni düzenlemeye göre aç lan tezsiz yüksek lisans programlar n n etkilili ine yönelik çe itli ara t rmalar yap labilir. Bu ara t rmada, programlardaki akademik ba ar alana, gruba ve cinsiyete göre incelenmi tir. Ara t rma sonucunda, Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi, tezsiz yüksek lisans program ndan mezun ö rencilerin Ortaö retim Sosyal Alanlar E itimi tezsiz yüksek lisans program ndan mezun ö rencilerden istatistiksel olarak daha yüksek akademik ba ar gösterdi i; gruplara göre yap lan kar la t rmalarda Fizik Ö retmenli i grubunun Matematik, Kimya ve Biyoloji Ö retmenli i gruplar ndan daha ba ar s z oldu u, Matematik Ö retmenli i grubunun ise Kimya ve Biyoloji Ö retmenli i gruplar ndan daha ba ar s z oldu u belirlenmi tir. Cinsiyete göre yap lan kar la t rmalarda ise k z ve erkek ö rencilerin ayn akademik ba ar y gösterdikleri ortaya konmu tur. Bu ara t rma, sadece Mersin Üniversitesi tezsiz yüksek lisans programlar ndan mezun ö rencileri kapsamaktad r. Yap lan literatür çal mas nda, tezsiz yüksek lisans programlar ndan mezun ö rencilerin akademik ba ar lar n n incelenmesine yönelik bir ara t rmaya rastlanamam t r. Ayn ara t rman n ilgili programlar n aç ld di er üniversitelerde de tekrarlanmas ve sonuçlar n n kar la t r lmas, ara t rma bulgular n n genellenebilmesi aç s ndan önemlidir. Kaynaklar Büyüköztürk,.(2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitab, Ankara: Pegem A Yay nc l k. ÜAK, (2004). Üniversiteleraras kurul lisansüstü e itim ve ö retim yönetmeli i, nternetten 17 Kas m 2004 te elde edilmi tir: < YÖK, (1998). E itim fakülteleri ö retmen yeti tirme programlar n n yeniden düzenlenmesi, Ankara: Yüksek Ö retim Kurulu Ba kanl. YÖK, (1998). E itim fakültesi ö retmen yeti tirme lisans programlar, Ankara: Yüksek Ö retim Kurulu Ba kanl. Cilt 1, Say 1, Haziran 2005

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 63 GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Arş.Gör.Esra ÖZAY* Arş.Gör.Dr.İjlal OCAK* Gürbüz OCAK**

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11 Bahar 006 s. 37-46 GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Nezahat ÇETİN Nevin MAHİR ÖZET Bu çalışmanın amacı, fen ve mühendislik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programlarına

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları Cilt: 5 Sayı: 2 Yıl: 2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları Süleyman Murat YILDIZ * Selçuk ÖZDAĞ ** Çetin YAMAN*** Özet Bu

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi Özler ÇAKIR, Adnan KAN, & Önder SÜNBÜL * Özet Bu çalışma, tezsiz yüksek lisans (TYL) ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BULENT ECEVİT UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BULENT ECEVİT UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BULENT ECEVİT UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NÜN GENEL YAPISI Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ Üniversitemiz 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ. Öğrenci Kontenjanı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ. Öğrenci Kontenjanı 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ Fakültesi Bölümü Öğrenci Kontenjanı Çift Anadal Koordinatörü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 1 Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Preservice Teachers Attitudes towards Teaching Profession in Primary and Secondary Education

Preservice Teachers Attitudes towards Teaching Profession in Primary and Secondary Education Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 1,Nisan 2010,Sayfa 77 90 Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları (OFMA) Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖğRETMENLERİNİN ÖğRENCİ BAşARISINI DEğERLENDİRME YETERLİKLERİ (İSTANBUL ÖRNEğİ) Yusuf Bahri GÜNDOğDU*

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖğRETMENLERİNİN ÖğRENCİ BAşARISINI DEğERLENDİRME YETERLİKLERİ (İSTANBUL ÖRNEğİ) Yusuf Bahri GÜNDOğDU* DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖğRETMENLERİNİN ÖğRENCİ BAşARISINI DEğERLENDİRME YETERLİKLERİ (İSTANBUL ÖRNEğİ) Yusuf Bahri GÜNDOğDU* Özet Bu çalışmada İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BAZI ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BAZI ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sayı 1 (2005), 107-117 Dergisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BAZI ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ H.G. Şenel, A. Koksal, I. Demir, Ç. Serteiin, A. Kılıçaslan (*)

Detaylı

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir:

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: ÜNİVERSİTE Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: 1. Doğrudan yerleştirme: Akademik ortalaması istenilen düzeyde

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

En yükseği dikkate alınır. 2 *

En yükseği dikkate alınır. 2 * Yüksek Lisans 4 Yüksek Lisans SAYSÖZEA En yükseği dikkate alınır. 2* 10 (a) 2 ( b) Programın Türü PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Milli Sporcu ÜNİP T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOI:10.7816/sed-01-02-05 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Dr. H. Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Araştırmada müzik öğretmeni

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi To Investigate The Elementary Mathematics Teacher Candidates Attitudes to The Teaching Profession Cahit

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Özel Koşullar ve Açıklamalar K M K M K M K M K M Astronomi ve Uzay. Yüksek Lisans programı için; Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilimleri

Özel Koşullar ve Açıklamalar K M K M K M K M K M Astronomi ve Uzay. Yüksek Lisans programı için; Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilimleri T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2012 2013 eğitim-öğretim yılı GÜZ yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar,

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç.Dr.Serap EMİR İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilimdalı E-mail:

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI A. Başvurularla ilgili Genel Esaslar Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI El sanatları Teknolojisi Alanı altında yer alan dalları yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. El sanatları programının amacı, Bireylerin,

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü üstü Programlarına 2012-2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ Adayların

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı