PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ) YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ) YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ) YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; öğrencilerin alanı ile ilgili işletmeleri tanımasına, bilgi ve becerilerini geliştirmesine, teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilmesine, işletmelerdeki çalışma düzenini ve sorumlulukları öğrenebilmesine, alanındaki yeni teknolojik gelişimleri yakından takip etmesine, mesleki tecrübe edinmesine ve iletişim becerilerini arttırmasına olanak tanıyan zorunlu Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İşletmede Mesleki Eğitim) dersinin esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri Anabilim Dallarında yer alan Eğitim Öğretim Programları müfredatları kapsamında (varsa) zorunlu bir ders olan, öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı kamu kurum/kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapacakları Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İşletmede Mesleki Eğitim) dersi ile ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3- Bu yönerge, (1) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (56,87e), Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (11/6), 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, (2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen; a) Bölüm: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı olan bölümleri, b) Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu: Fakültedeki program müfredatlarında işletmede mesleki eğitim yer alan bölümlerde, kendi bölümlerindeki işletmede mesleki eğitim işlemlerini yürütmek ve yönetmek üzere ilgili Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen, başkan ve en az 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan komisyonu, c) Dekan: Fakültede tüm lisans programlarındaki işletmede mesleki eğitimin yönetmelik ve yönerge esaslarına göre başlatılmasını, sürdürülmesini ve tamamlanmasını yürütmekle görevli en üst düzey yetkili ve yöneticisi olan Mühendislik Fakültesi Dekanını, d) Denetçi Öğretim Üyesi: Öğrenci için uygun işletmenin tespitini, eğitimin planlanmasını, koordinasyonunu ve uygulanmasını, gerektiğinde işletmelere giderek veya haberleşme araçları kullanarak işletmede mesleki eğitim gören öğrencileri denetlemekle görevlendirilen Öğretim Üyesini, e) Eğitim Grupları: İşletmede Mesleki Eğitim programı uygulayan bölümlerde öğrencilerin ders kayıtlarında kayıt yaptırdığı ders şubesini, f) Fakülte: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesini, g) Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörü: Bu yönerge doğrultusunda Fakültede işletmede mesleki eğitim ile ilgili süreçleri ve eğitim programları arasında koordinasyonu sağlamakla görevli, Fakülte Dekanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini, h) Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulu: Fakülte öğrencilerinin işletmede mesleki eğitim ile ilgili uygulama süreçlerini takip ve yönetmek üzere, Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörü ve Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyon başkanlarından oluşan, başkanlığını Dekan veya katılamaması durumunda Dekan adına Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörünün yürüttüğü kurulu, i) Fakülte Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu nu, j) İşletme: Fakültedeki her bir programın eğitim öğretim amaçlarına uygun olarak işletmede mesleki eğitim uygulaması için, belirlenen özelliklere sahip, mal veya hizmet üreten kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını, 1

2 k) İşletmede Mesleki Eğitim: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin bölüm programlarından mezun olabilmesi için programın 7. veya 8. yarıyıllarında almakla yükümlü oldukları Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İşletmede Mesleki Eğitim) dersini, l) İşletme Eğitim Yetkilisi: İşletmede öğrencinin lisans programının amacına yönelik yeterliliklere ve mesleki formasyona sahip olan, işletmede mesleki eğitim süresince öğrencilerin danışmanlığını üstlenebilecek kişiyi, m) İşletme Yöneticisi: İşletmede mesleki eğitim protokolünü işletmede mesleki eğitimin uygulanacağı kamu veya özel sektör kuruluşu adına imzalayan yetkili kişiyi, n) Öğrenci: Fakültede eğitim-öğretimine devam eden ve işletmede mesleki eğitim sürecini yerine getirecek öğrencileri, o) Protokol: İşletmede mesleki eğitim uygulamasıyla ilgili kontenjanları, şartları ve kuralları açıklayan ve Dekan, Bölüm Başkanı ve işletme yöneticisi tarafından imzalanan iyi niyet belgesini, p) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü, q) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu, r) SGK: Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumunu, s) Sözleşme: İşletmede mesleki eğitim uygulamasında öğrenci ve işletme arasındaki ilişkileri düzenlemek için öğrenci, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı ve işletme yetkilisi tarafından imzalanan kabul belgesini, t) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini, u) Yükseköğretim Kurumu: Yükseköğretim kademesinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile bağımsız vakıf meslek yüksekokullarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Dekanının Görevleri MADDE 5- (1) İşletmede mesleki eğitim organizasyonun en üst yetkilisi ve yöneticisi olan Dekanın görevleri şunlardır; a) Fakülte bünyesinde Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulunu oluşturmak ve Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörünü görevlendirmek, b) İşletme olarak belirlenen kurumların İşletme Yöneticileri ile protokolleri ve diğer ilgili yazışmaları yapmak, c) İşletmede mesleki eğitimin eksiksiz başlaması, sürdürülmesi ve tamamlanması için gerekli önlemleri almak, d) Fakülte ile Üniversitenin diğer birimleri arasındaki koordinasyonu ve yazışmaları sağlamaktır. Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulunun Görevleri MADDE 6- (1) Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulunun görevleri: a) İşletmede mesleki eğitim protokolünü hazırlamak ve güncellemek. b) İşletmede mesleki eğitim yapacak öğrencilerin sigorta işlemleri ile çalışmalarını planlamak ve takip etmek. c) İşletmede mesleki eğitimin etkin ve verimli yürütülebilmesi için Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonları arasında koordinasyonu ve uyumu sağlamak. d) Fakülte öğrencilerinin işletmede mesleki eğitim uygulamasını bu yönerge hükümleri doğrultusunda yapabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli ön bilgileri vermek üzere tanıtıcı ve yönlendirici toplantılar düzenlemek. e) İşletmede mesleki eğitim sürecinde yararlanılacak kayıtların, kayıt ortamlarının belirlenmesi ve sağlanması için gerekli girişimlerde bulunarak, gerekli bilişim desteği altyapısını sağlamak. f) İşletmede mesleki eğitim yapılacak işletme temini hususunda ilgili birimlerle iş birliği yapmak. g) Öğrencilerin işletmelere dağılımının ve işletmeler ile iletişimin etkinliğini izlemek. h) Gerekli gördüğü taktirde işletmede mesleki eğitim ilgili anket, mülakat ve uygulamalar düzenlemek. Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörünün Görevleri MADDE 7- (1) Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörünün görevleri: 2

3 a) İşletmede mesleki eğitim konusunda bölümler arasında ve Fakülte ile işletmede mesleki eğitim yerini sağlayan kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve rehberlik etmek. b) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda yeni işletme bulunması yönünde kurumlar arası iletişimi geliştirmek. c) Bölümlerde işletmede mesleki eğitim süreçleri ya da işletmede mesleki eğitim yapılan kurumlarla ilgili sorunların çözümüne en üst düzeyde katılmak ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulu na iletmek. Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun Görevleri MADDE 8- (1) Bölüm Anabilim Dallarına bağlı yürütülen her lisans programı için ayrı ayrı teşkil edilen Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu aynı zamanda işletmede mesleki eğitimin değerlendirilmesini denetçi öğretim üyeleri ile koordine eder. Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır; a) İşletmede mesleki eğitim verilecek işletmeleri belirlemek. b) İşletmedeki mesleki eğitim alanlarını tespit etmek. c) İşletmede mesleki eğitim başvurularını almak, başvuruların uygunluğunu incelemek ve uygun görülen başvuruları değerlendirip duyurmak. d) Öğrencilerin işletmede mesleki eğitim süresince hazırlayacakları günlük, haftalık ve aylık çalışma faaliyetlerinin kapsamını ve işletmede mesleki eğitim dosyasının içeriğini belirlemek ve ilan ederek öğrencilere duyurmak. e) Her eğitim-öğretim yılının başlangıcından önceki 20 (yirmi) gün içinde toplanarak her iki dönem için hazırlıkları yapmak. f) Öğrencilerin işletmede mesleki eğitim ile ilgili sigorta işlemlerini dekanlıkla koordineli olarak yürütmek ve takip etmek. g) İşletmede mesleki eğitim (Uygulamalı Mühendislik Eğitimi) dersinin devam ettiği döneme ait dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk işgünü toplanarak teslim edilmiş işletmede mesleki eğitim dosyalarının, denetçi öğretim elemanı sonuç değerlendirme raporlarının ve işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilerin değerlendirmelerini yapmak. h) İşletmede mesleki eğitimin yönetmelik-yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak. i) İşletmede mesleki eğitim ile ilgili doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörü vasıtasıyla Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kuruluna iletmek. j) İşletmede mesleki eğitim yapan öğrencilerin işletmede mesleki eğitime devam durumunu ve başarılarını değerlendirip, denetçi öğretim elemanı sonuç değerlendirme raporlarının teslimini izleyen hafta içerisinde işletmede mesleki eğitim genel değerlendirme formunu doldurarak Bölüm Başkanlığı onayına sunar. Denetçi Öğretim Üyesinin Görevleri MADDE 9- (1) Denetçi öğretim üyesinin görevleri: a) Sorumlu olduğu işletmede mesleki eğitim (Uygulamalı Mühendislik Eğitimi) yapan öğrencilerini bulundukları işletmede en az iki defa yerinde veya dijital toplantı araçları ile denetlemek ve işletmedeki çalışmaların öğrenci yararına ve Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İşletmede Mesleki Eğitim) Yönergesine uygun yürüyüp yürümediğini tespit etmek. b) İşletmede mesleki eğitim süreci sonunda her bir öğrenci için değerlendirmesini yapmak ve işletmede mesleki eğitim rapor formu düzenleyerek ilgili Bölüm Sekreterliği ne teslim etmek. c) Denetim yaptığı işletmelerdeki işletme yöneticisinden öğrencinin devam durumu hakkında bilgi almak ve ilgili durumlarda Fakülte Sigorta Servisine bilgilendirme yapmak. İşletme Yöneticisinin Sorumlulukları MADDE 10- (1) İşletme Yöneticisinin işletmede mesleki eğitim ile ilgili sorumlulukları: a) İşletmede mesleki eğitim için kabul edilen öğrencilere kendi personeline sağladığı ulaşım, konaklama, beslenme, iş elbisesi ve sosyal imkanlardan yararlanması için gerekli çabayı göstermek, b) Öğrencinin işletmede mesleki eğitimini bu yönerge esaslarına ve işletme kurallarına göre yapabilmesi için bir işletme yetkilisi görevlendirmek, c) İşletmede mesleki eğitimi tamamlayan öğrencinin değerlendirme raporunu belirtilen şekilde ilgili Bölüm Başkanlığına ulaştırmak, 3

4 d) İşletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencilerin, işletmenin çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymaması durumunda Bölüm Başkanlığına yazılı olarak gerekli bildirimlerde bulunmak, e) Denetçi öğretim üyesine öğrencinin devamsızlık durumu (mazeretsiz, mazeretli veya raporlu) hakkında bilgi vermek f) Öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun eğitimleri vermektir. İşletme Eğitim Yetkilisinin Görevleri MADDE 11- (1) İşletme Eğitim Yetkilisinin görevleri: a) İlgili mevzuatta, işletme ile yapılan protokolde ve sözleşmelerde yer alan öğrencilere yönelik olarak belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek, b) Öğrencilerin derslerde kazanmış oldukları teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerin iş ortamındaki uygulama çalışmaları ile ilişkilendirmesine destek olmak ve uygulamalarda görev almasını sağlamak, öğrencilere mesleki formasyonu ve disiplini aktarmak, c) Öğrenciye günlük, haftalık ve aylık çalışma planı ve sorumluluğu vermek, d) Öğrencinin işletmede yönetim anlamında iletişim sorumlusu olmak, e) Öğrencinin eğitim gördüğü programa uymayan ve iş sağlığı ve güvenliği açısından problem doğuracak işlerde görevlendirilmesini engellemek, f) Öğrencinin hazırladığı, işletmede mesleki eğitim dosyasını ve öğrencinin yaptığı faaliyetleri denetlemek ve onaylamak, devamlılıklarını izlemek, devam çizelgesine işlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek, g) Öğrencinin devamsızlık durumlarını Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirmek, h) İşletmede mesleki eğitimin bitimini izleyen hafta içerisinde, işletmede mesleki eğitim değerlendirme formunu İşletme Yöneticisi ile değerlendirip onaylayarak belirtilen şekilde ilgili Bölüm Başkanlıklarına ulaştırmak. Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları MADDE 12- (1) Öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır; a) Öğrenciler işletmede mesleki eğitimlerini, yapılan protokollerle onaylanmış işletmelerde veya kendisinin belirleyeceği işletmelerde, işletmede mesleki eğitim sözleşmesi imzalamak koşulu ile yapmak zorundadır. b) İşletmede mesleki eğitim süresince öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim Yetkilisinin belirlediği çalışma planını uygulamakla yükümlüdür. c) Öğrenciler işletmede mesleki eğitim yapacakları işletmenin kurallarına, iç yönetmeliklerine ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadır. d) İşletmenin talep etmesi durumunda sağlık kuruluşlarından sağlık raporu temin etmek zorundadır. e) Öğrenciler işletmede mesleki eğitim süresince İşletme Yetkilisinin gözetiminde bulunurlar ve bu süreçte İşletme Yetkilisi tarafından verilen çalışmaları yapmakla yükümlüdürler. f) Öğrenciler düzenli olarak haftalık çalışma raporunu, sonraki haftanın ilk mesai günü bitimine kadar, İşletme Yetkilisine vermek zorundadır. g) Öğrenciler izin durumunda İşletme Eğitim Yetkilisine bilgi vermek zorundadır. İşletmede mesleki eğitim kapsamında mazeretli olarak en fazla %20 oranında devamsızlık yapılabilir, izin ve devam durumlarını gösteren belgeler işletmede mesleki eğitim dosyasına eklenir. h) Öğrenciler işletmede mesleki eğitimde malzeme, cihaz ve teçhizatları teknik ve güvenlik talimatlarına uygun bir şekilde kullanmakla yükümlüdürler. Emniyetsiz/güvensiz davranışlar işletme kuralları çerçevesinde değerlendirilir. i) Öğrenciler işletmede gece vardiyası ve fazla mesai çalışmalarına katılamazlar. Öğrenciler işletmenin gündüz mesai saatlerine haftada 45 saati geçmeyecek şekilde uyum gösterirler. j) Öğrenciler işletmedeki çalışanlar için tanımlanan sosyal haklardan doğrudan yararlanamaz. Bu konuda İşletme Eğitim Yetkilisi tarafından belirlenecek sınırlar esastır. k) Öğrenciler zorunlu haller dışında işletme değişikliği yapamazlar. Herhangi bir sebeple işletmede mesleki eğitime son vermek ya da işletme değişikliği yapmak isteyen öğrenci, bu talebini gerekçeleri ile Bölüm Başkanlığına ve İşletme Eğitim Yetkilisine yazılı olarak iletmek zorundadır. Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu tarafından ilgili gerekçeli talep değerlendirilir, gerekçenin kabul edilmesi halinde öğrenci farklı bir işletmede mesleki eğitim sürecine devam eder. Gerekçenin kabul edilmemesi durumunda öğrenci işletmede mesleki 4

5 eğitim sürecinde başarısız sayılır. l) İşletmede mesleki eğitimi kendi isteği ile yurtdışında yapacak olan öğrencilerin sigorta işlemleri ve diğer sorumlulukları ve giderleri öğrencinin kendisine aittir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İşletmede Mesleki Eğitimin Amacı, Genel Esaslar ve Düzenlemeler İşletmede Mesleki Eğitiminin Amacı MADDE 13- (1) İşletmede mesleki eğitimin amacı; öğrencinin alanı ile ilgili kurum ve kuruluşları yakından tanımasına, bu kurum ve kuruluşlardaki hiyerarşik yapıyı, sorumlulukları, ilişkileri, işletme disiplinini öğrenmesine, eğitim-öğretim sürecinde kazandığı bilgi ve becerileri pekiştirmesine, yeni bilgi ve beceriler elde etmesine, çalışma ortamındaki diğer personeller ile uyum içerisinde çalışma kabiliyetini geliştirmesine, sektördeki yeni teknolojik ürün ve imkanları öğrenerek kullanabilmesine olanak tanımaktır. İşletmede Mesleki Eğitimin Genel Esasları MADDE 14- (1) İşletmede mesleki eğitimin genel esasları şunlardır; a) Öğrenciler, lisans diplomalarını alabilmeleri için, bu yönerge hükümleri çerçevesinde, eğitimöğretim süreci devam ederken işletmede mesleki eğitim yapmak zorundadır. b) Öğrenciler işletmede mesleki eğitimlerini eğitim-öğretim gördükleri program ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda yapmak zorundadır. c) Öğrenciler, işletmede mesleki eğitimi, bölüm tarafından belirlenen dördüncü sınıfın birinci yarıyılı (7.Yarıyıl) veya ikinci yarıyılının (8.Yarıyıl) birinde, Akademik Takvimde belirtilen ders başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde gerçekleştirir. Belirlenen dönem dışında işletmede mesleki eğitimin yapılabilmesi için gerekli şartlar, 7. ve 8 dönemdeki derslerin her iki dönemde açılması gibi düzenlemeler Bölümler tarafından belirlenebilir. Bir hafta 5 işgünü ve bir işgünü 9 saat olarak değerlendirilir. Böylece öğrencinin işletmede mesleki eğitimini tamamlayabilmesi için haftalık normal mesai süresi olan 45 saat olmak üzere toplamda bir akademik dönem süresince (en az 14 hafta) işletmede mesleki eğitime devam etmesi gereklidir. d) İşletmede mesleki eğitimin doğal afet, işletmenin kapanması gibi zorunlu haller dışında kesintisiz olarak yapılması esastır. Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun zorunlu haller nedeniyle kesintiye uğrayan işletmede mesleki eğitimin hangi oranda kabul edileceğini tespit ederek Bölüm Başkanlığına bildirir. Öğrenci işletmede mesleki eğitim için tespit edilen süreyi mümkünse aynı işletmede veya kendisi tarafından belirlen ve uygunluğu Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu tarafından onaylanan bir işletmede tamamlayabilir. Öğrenciler isterse işletmede mesleki eğitim sürecini yeniden başlatabilir. e) 7. yarıyılda işletmede mesleki eğitim alacak öğrencilerin ilgili dönemin başında 210 AKTS ders kredisini başarı ile tamamlamış olması veya varsa başarısız olduğu derslerinde devam koşulunu sağlamış olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler işletmede mesleki eğitime başlayamazlar. f) İşletmede Mesleki Eğitim (Uygulamalı Mühendislik Eğitimi) 5 AKTS teorik, 15 AKTS uygulama olmak üzere toplam 20 AKTS olarak program müfredatında yer almaktadır. g) Öğrenciler bütün derslerinden başarılı olsalar bile işletmede mesleki eğitim yapacakları süreler için kayıt yaptırmak ve katkı paylarını ödemek durumundadır. h) Öğrenciler, işletmede mesleki eğitim aldığı dönemde devam zorunluluğu olan başka dersleri alamazlar İşletmenin ve Kontenjanların Belirlenmesi MADDE 15- (1) İşletmenin belirlenmesinde genel esaslar şunlardır; a) İşletme ile kontenjanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar arasında Fakültenin yaptığı veya yapacağı protokoller çerçevesinde belirlenir. İşletmenin ve kontenjanların uygunluğu Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonlarınca değerlendirilir. Uygun bulunan kontenjanlar bölüm panoları ve internet aracılığı ile öğrencilere duyurulur. b) Belirlenen işletmede mesleki eğitim kontenjanlarının yetersizliği durumunda ve Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonlarının uygun görmesi halinde, öğrenciler işletmede mesleki eğitimlerini kendi belirleyecekleri yerlerde yapabilirler. Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunca onay verilmemiş olan kurum ve kuruluşlarda işletmede mesleki eğitim 5

6 yapan öğrencilerin işletmede mesleki eğitimi geçersiz sayılır. İşletmede Mesleki Eğitim Kılavuzu MADDE 16- (1) Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonlarınca bölümdeki diğer öğretim üyelerinin görüşleri de dikkate alınarak işletmede mesleki eğitim kılavuzları hazırlanır. Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulunun da onayı alınarak öğrencilere duyurulur. Her bölüm lisans programına uygun olarak işletmede mesleki eğitim kılavuzunun dosya içeriğini belirlemelidir. Bu kılavuzda; Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim (Uygulamalı Mühendislik Eğitimi) Yönergesi, İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü, İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi, işletmede mesleki eğitim başvuru dilekçesi örneği, işletmede mesleki eğitim dosyası örneğinin yanı sıra öğrencilerin işletmede mesleki eğitim sürecinin takibini kolaylaştıracak akış şeması ile öğrencilere sorumluluklarını hatırlatacak ve karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgi verecek içerikler sunulmalıdır. İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası MADDE 17- (1) İşletmede mesleki eğitim dosyası, işletmede mesleki eğitim süresince öğrenciler tarafından oluşturulur. Bu dosyanın oluşturulmasındaki genel esaslar şunlardır; a) Her öğrenci işletmede mesleki eğitim dosyasını işletmede mesleki eğitim kılavuzunda belirtilen biçime uygun olarak hazırlamak, işletmede mesleki eğitim sürecinin bitişini takiben en geç 10 (on) gün içerisinde PUSULA Bilgi Sistemi İşletme Mesleki Eğitim Modülüne elektronik ortamda yüklemek zorundadır. b) İşletmede mesleki eğitim süresince, öğrenciler yaptıkları çalışmaları dosyaya günlük olarak işlemek ve her haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar İşletme Yetkilisine onaylatmak zorundadır. c) İşletmede mesleki eğitim dosyasının hazırlanmasında kaynaklardan elde edilen temel bilgilerden ziyade işletmede mesleki eğitim sürecinde yapılan iş ve elde edilen kazanımlar hakkında teorik ve pratik bilgilere yer verilmelidir. İşletmeye özgü tanımlamalar ile üretim ve uygulamaya yönelik işlemleri içermelidir. d) İşletmede mesleki eğitim dosyası bilgisayar ortamında ve işletmede mesleki eğitim kılavuzunda belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. e) İşletmede mesleki eğitim dosyasında sunulacak çizim ve şemalar teknik resim kurallarına uygun bir biçimde çizilmiş olmalıdır. İşletmede Mesleki Eğitim Başvuruları ve Başlama Süreci MADDE 18- (1) İşletmede mesleki eğitime başvuru ve başlama sürecine yönelik genel esaslar şunlardır; a) İşletmede mesleki eğitim kontenjanları öğrencilerin işletmede mesleki eğitimini sürdürecekleri yarıyıldan önce ilgili kurum ve kuruluşlar ile Dekanlık arasında yapılan protokoller ile belirlenir. b) İşletmede mesleki eğitime katılacak öğrencilerin listesi ve işletmelerin kontenjanları işletmede mesleki eğitimin sürdürüleceği yarıyılın başlangıcından en az 10 (on) gün öncesinden Bölüm Başkanlıkları tarafından öğrencilere duyurulur. c) Listede adı geçen öğrenciler kontenjana tabi olan kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda üç tercih yapar. d) Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonları öğrencilerin başarı durumlarını, yeteneklerini ve tercihlerini dikkate alarak öğrencilerin yerleşimlerini yapar. Kontenjanların yeterli olmaması gibi zorunlu hallerde ve öğrencinin de uygun görmesi halinde, öğrencinin tercihte bulunmadığı herhangi bir işletmede eğitim görmesi Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonlarınca teklif edilebilir. e) Öğrenciler Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunca belirlenen yerleştirme kararına uymak ve belirlenen işletmeye gitmek zorundadır. f) Öğrenciler belirlenen yerleştirme listesine ilan tarihinden sonraki 5 (beş) gün içerisinde itiraz edebilirler. İtirazlar Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunca itiraz dilekçesi tarihini takiben 15 gün içerisinde karara bağlanır. g) Öğrencilerin 7. veya 8. yarıyıl içerisinde devam edecekleri işletmede mesleki eğitimin sürecinin aksamaması için işletmede mesleki eğitimin kontenjan ve yerleştirme işlemleri dönemin başlangıç tarihinden önce Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonlarınca belirlenmiş ve Bölüm Başkanlıkları tarafından öğrencilere duyurulmuş olmalıdır. 6

7 h) Öğrenci, Bölüm Başkanı ve İşletme Yöneticisi tarafından imzalanan Sözleşme 3 nüsha olarak çoğaltılır. Sözleşmenin bir nüshası işletmeye, diğer nüshası elektronik ortamda Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kuruluna ve son nüshası öğrenciye verilir. i) İşletmede mesleki eğitim için başlama tarihi sözleşmede belirtilen tarihtir. İşletmede Mesleki Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması MADDE 19- (1) İşletmede Mesleki Eğitimin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşağıdaki genel esaslara dayanır: a) Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonları İşletmede Mesleki Eğitim sürecinin devam ettiği yarıyıl içerisinde en az 2 (iki) kez toplanarak işletmede mesleki eğitim sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirir. Varsa belirlenen sorunların giderilmesi ve gerekli olan çalışmaların yapılması için önerileri Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kuruluna bildirir. b) İşletmede Mesleki Eğitim Dosyaları, işletmede mesleki eğitimin yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının dönem sonu ve bütünleme sınav tarihleri içerisinde Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonları tarafından incelenerek karara bağlanır. c) Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu, Denetçi Öğretim Üyesi ile koordineli olarak gerekli gördüğü takdirde öğrencileri değerlendirmek için mülakata ve yazılı sınava alabilir. d) İşletme Yetkilisi ve İşletme Yöneticisi tarafından hazırlanan değerlendirme formunda yetersiz görülen, devam durumu yetersiz olan ve işletmede mesleki eğitim dosyasını zamanında teslim etmeyen öğrenciler hiçbir mazeret kabul edilmeksizin işletmede mesleki eğitimden başarısız sayılırlar. e) Dış kaynaklardaki bilgilerin birebir aynısı olan veya birbirine çok benzeyen işletmede mesleki eğitim dosyalarını hazırlayan öğrencilerin işletmede mesleki eğitim değerlendirme formuna bakılmaksızın başarısız sayılır. f) İşletmede mesleki eğitim dosyalarında tahrifat yapan, intihal oluşturan veya sahte işletmede mesleki eğitim dosyası ve formları düzenleyerek teslim eden öğrenciler hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği doğrultusunda soruşturma açılır. g) İşletmede mesleki eğitim süreci Bölüm İşletmede Mesleki eğitim Komisyonunun değerlendirme formunu Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği not sistemine uygun olarak doldurması ve imzalaması ile son bulur. Başarısız olan öğrencilerin işletmede mesleki eğitim tekrarlanır. h) Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonlarınca işletmede mesleki eğitim kabul edilen ve edilmeyen öğrencilerin bir listesi Bölüm Başkanlıkları aracılığı ile Dekanlığa bildirilir. Dekanlık başarılı bulunan öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirerek pano ve/veya internet aracılığı ile sonuçları öğrencilere duyurur. i) Öğrenciler işletmede mesleki eğitim değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren 7 gün içerisinde ilgili Bölüme dilekçe vererek itiraz edebilir. Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu, konunun kendilerine intikalinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gerekli incelemeleri yaparak sonucu yazılı olarak gerekçeleri ile ilgili Bölüme bildirir. j) Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen veya aynı yükseköğretim kurumunda programını değiştiren öğrencilerin geldikleri lisans veya önlisans programında işletmede mesleki eğitimlerinin geçerliliği Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu ile Bölüm İntibak Komisyonunun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İşletmede Mesleki Eğitim Ücreti MADDE 20- (1) İşletmede mesleki eğitim süresince öğrencilere yapılacak ödemelerde Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrencilerin işletmede mesleki eğitim yaptıkları kurumlarla aralarında yapacakları ek mali ilişkilerde Pamukkale Üniversitesi taraf değildir. İşletmede Mesleki Eğitimi Sürecinde Eğitim Grupları MADDE 21- (1) İşletmede mesleki eğitim kapsamında bölümlerde oluşturulacak her bir grup (şube) için bir öğretim üyesi Denetçi Öğretim üyesi görevlendirilir. İlgili görevlendirmeye ilişkin düzenlemeler şunlardır: a) Denetçi Öğretim Üyesine görevlendirildiği farklı şube sayısına bakılmaksızın toplamda haftalık 5 saat teorik ders yükü yüklenir. b) İşletmede mesleki eğitim ders görevlendirmeleri sadece Birinci Öğretim programında yer alır. Bu nedenle görevli Öğretim Üyelerine ikinci öğretim programlarında ayrıca ders yükü 7

8 yüklenmez. c) İşletmede mesleki eğitim gruplarında yer alacak öğrenci sayılarının belirlenmesinde Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrenci Disiplin İşlemleri MADDE 22- (1) Öğrenciler işletmelerin çalışma saatleri, iş şartları, kılık kıyafet ile disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. a) İşletmeden izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yapan öğrencilerin durumu İşletme Yöneticisi tarafından ilgili Bölüm Başkanlığına bildirilir. b) Öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde herhangi bir sağlık problemi nedeni ile rapor almaları durumunda ilgili raporu en geç bir hafta içerisinde İşletme Yöneticisine ve Denetçi Öğretim Üyesine bildirmekle yükümlüdür. Öğrencinin ilgili bilgilendirmeyi geç yapmasından doğan cezai sorumluluklardan öğrenci sorumludur. c) Öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri işletmede mesleki eğitim sırasında da geçerlidir. d) Öğrenciler, işletmede mesleki eğitim esnasında kusurları nedeniyle verecekleri zararlardan işletme yönetmelikleri çerçevesinde kendileri sorumludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Hastalık ve Kaza Halleri MADDE 23- (1) İşletmede mesleki eğitim sırasında hastalanan veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin bilgileri ile hastalık veya kazanın mahiyeti işletme yöneticisi tarafından ilgili Bölüm Başkanlığına bildirilir. Bu durumlarda SGK hüküm ve uygulamaları geçerlidir. Hastalık veya kaza sonucu oluşan öğrenci mağduriyetlerinin değerlendirilmesi ve gerekli görülmesi durumunda işletmede mesleki eğitimin telafisi Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yönergede Yer Almayan Hususlar MADDE 24- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında, Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetmelikte yer almayan mücbir durumlarda karar verme yetkisi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulundadır. Yürürlük MADDE 25- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 1 Üniversite Senatosunun tarihli ve 20/8 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 8

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) İşyeri Eğitimi nin amacı Teknoloji Fakültesi Öğrencileri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans programları ile bağlantılı işyerlerini yakından

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri Eğitimi Yönergesinin amacı; Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) İşyeri Eğitiminin amacı; a) Öğrencilere lisans programlarıyla ilgili

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak, b) Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ ( tarih ve 472 sayı ve 02 Nolu Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ ( tarih ve 472 sayı ve 02 Nolu Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ (13.10.2016 tarih ve 472 sayı ve 02 Nolu Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI (TASLAK) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI (TASLAK) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI (TASLAK) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri Eğitimi Uygulama Usul ve Esaslarının amacı; Erciyes

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK PROGRAMLAR İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK PROGRAMLAR İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK PROGRAMLAR İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Önlisans Programlarıyla

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL PROGRAMLAR İŞ YERİ EĞİTİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL PROGRAMLAR İŞ YERİ EĞİTİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL PROGRAMLAR İŞ YERİ EĞİTİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen sürelerde alacakları

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İŞYERİ UYGULAMASI ESASLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞYERİ UYGULAMASI ESASLARI Amaç MADDE 1 (1) Bu esaslar, Erciyes

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İŞYERİ UYGULAMASI ESASLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İŞYERİ UYGULAMASI ESASLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İŞYERİ UYGULAMASI ESASLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞYERİ UYGULAMASI ESASLARI Amaç MADDE 1 (1) Bu esaslar, Erciyes

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠġYERĠ UYGULAMASI ve ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠġYERĠ UYGULAMASI ve ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠġYERĠ UYGULAMASI ve ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI :. :. :. :. :. NİĞDE Staj Defterinin Teslim Tarihi : / /. Staj Değerlendirme

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin eğitimöğretim programında yer alan İşyeri

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı, Iğdır Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ İşyeri Eğitimi Nedir? İşyeri Eğitimi, nitelikli mühendis adayı yetiştirmek üzere, Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin 7. veya 8. yarıyılda tam zamanlı

Detaylı

İŞYERİ EĞİTİMİ DOSYASI

İŞYERİ EĞİTİMİ DOSYASI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ DOSYASI BÖLÜMÜ NUMARASI :.... :.... ADI ve SOYADI :.... Arkasında Adı, Soyadı ve Numarası yazılı öğrenci FOTOGRAFI İŞYERİ EĞİTİMİ DÖNEMİ:. İŞYERİ

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE I- (l ) Bu Yönerge'nin amacı; Bor Halil-Zöhre Ataman

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ MADDE 1 - Amaç: Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretim

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA YÖNERGESİ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- (1) Bu Yönergenin amacı, Alanya

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Amaç: Bu yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi 2014 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi 2014 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimöğretim döneminde kazanmış

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yaz stajı, Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ (Yönerge Kabulü: tarih ve sayılı Senato Kararı)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ (Yönerge Kabulü: tarih ve sayılı Senato Kararı) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ (Yönerge Kabulü:21.03.2018 tarih ve 2018-6 sayılı Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 31.10.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 31.10.2013 Eğitim Komisyon Karar No: 486 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun Sosyoloji Bölümü nün lisans programında seçmeli statüde

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Amaç: Bu yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ordu mesleki ve teknik eğitim bölgesi içindeki meslek yüksekokullarında

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMASI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMASI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (29 Mayıs 2018 tarihli, 88 sayılı Senato toplantısının 4 nolu karar ekidir.) EK: 4 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YERLERİNDEKİ EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Önlisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı öğrencilere; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar a) Meslekleriyle ilgili işyerini yakından

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç: Bu yönerge; Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde- 1 Bu Yönergenin amacı, Amasya Üniversitesi ne bağlı meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin; okulda kazanmış oldukları bilgi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönerge, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi eğitim amaç ve ilkeleri çerçevesinde öğrencilerin

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu staj uygulama

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a. Öğrenim gördükleri lisans programıyla

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24762

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24762 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları

Detaylı

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar Dayanak Madde 1. Bu yönerge Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ ( 04.07.2011 tarih ve 2011/07-43 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge den amaç, öğrencilerin alanlarıyla

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1 Bu yönergenin amacı; İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, öğrenim süreçlerini tamamlamak için, yapmak zorunda oldukları

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİNDE MÜHENDİSİLİK EĞİTİMİ (İME) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİNDE MÜHENDİSİLİK EĞİTİMİ (İME) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİNDE MÜHENDİSİLİK EĞİTİMİ (İME) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarih:22.05.2002 Resmi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24762

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24762 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü. Zorunlu Staj Yönergesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü. Zorunlu Staj Yönergesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Zorunlu Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

T. C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ

T. C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ T. C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 09.01.2014 tarih ve 815-1 sayılı kararı ile yürülüğe girmiştir.) Amaç Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin staj uygulama esaslarının düzenlenmesini

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ Senato: 9 Ocak 2013/310-3-A

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ Senato: 9 Ocak 2013/310-3-A MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ Senato: 9 Ocak 2013/310-3-A Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin eğitimöğretim

Detaylı

Meslek Yüksekokulu:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi MYO nu. Müdür: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi MYO Müdürü nü,

Meslek Yüksekokulu:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi MYO nu. Müdür: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi MYO Müdürü nü, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ MADDE 1: TARAFLAR İş bu protokolün tarafları ile Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı dır. MADDE 2: AMAÇLAR İş bu protokolün

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1. Bu uygulama esaslarının amacı; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJYER ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJYER ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJYER ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 2 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 2 Amaç ve Kapsam

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1 a) Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği, Fakülte

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu nda

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu nda

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Staj Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Staj Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım Amaç MADDE 1- (1) Stajın amacı öğrencilere; a) Meslekleriyle ilgili işyerini yakından tanıtmak,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ Amaç MADDE 1 (1) Bu staj ilkelerinin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine öğrencilik süresince

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 07.11.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 07.11.2013 Eğitim Komisyon Karar No: 489 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu nun Aile ve Tüketici Bilimleri Staj Yönergesi

Detaylı

Meslek Yüksekokulu: Gülşehir Meslek Yüksekokulu nu, Müdür: Gülşehir Meslek Yüksekokulu Müdürü nü,

Meslek Yüksekokulu: Gülşehir Meslek Yüksekokulu nu, Müdür: Gülşehir Meslek Yüksekokulu Müdürü nü, T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacağı

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Amaç: Bu yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içi ve yaz dönemi mesleki uygulamalarında yapacakları çalışmalarla

Detaylı