İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1"

Transkript

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1

2 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI 3 Araştırma Geliştirme (AR GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10)...5 Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6)...13 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Karar...21 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi" Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 97/5)...24 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/6)...27 Eğitim Yardımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/2)...31 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/1)...34 Yurtdışında Ofis Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/4)...36 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)...43 TURQUALITY Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/14)...56 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2007/1)...57 Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2005/5)

3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI Resmi Gazete Tarihi: 11 Ocak 1995 Resmi Gazete Numarası: Karar Sayısı: 94/6401 Amaç Madde 1 Bu Kararın amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki toplumsal ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlara olan yükümlülüklerimize aykırılık teşkil etmeyecek yöntemlerle desteklenmesidir. Kapsam Madde 2 Bu karar, bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal dezavantajların ortadan kaldırılmasına, yeni eğitim olanakları sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve teknoloji kullanan sektörlerde araştırma ve geliştirme programlarının uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütlenmelerine, çevre sorunlarının önlenmesi için sanayiinin yeniden yapılanmasına, GATT taahhütlerimiz çerçevesinde tarım ürünlerinin desteklenmesine, ürünlerimizin uluslararası alanlarda tanıtıma ve pazarlanmasına ilişkin devlet yardımlarını kapsar. Devlet Yardımları Madde 3 Bu Karar; a) Araştırma Geliştirme (AR GE) yardımlarını, b) Çevre koruma yardımlarını, c) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları, d) Pazar araştırmasına yönelik yardımları, e) Yurt dışı ofis Mağaza işletme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yardımları, f) Eğitim yardımlarını, g) Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarını, h) 1.maddedeki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası taahhütlerimize aykırılık teşkil etmeyecek diğer devlet yardımlarını kapsar. Yetki Madde 4 Bu Karar'ın yürütülmesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu yetkilidir. 3

4 Uygulama Usul ve Esasları Madde 5 Bu Karar kapsamında Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması ve takibi Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Kaynak Madde 6 Bu Karar kapsamında sağlanacak devlet yardımları için gerekli olan kaynak; Genel Bütçe içerisinde yer alan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve bu Fon'a transfer edilecek ödeneklerdir. Yürürlük Madde 7 Bu Karar tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 8 Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 4

5 Araştırma Geliştirme (AR GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10) Resmi Gazete Tarihi: 4 Kasım 1998 Resmi Gazete Numarası: Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 9/9/1998 tarihli ve 98/16 sayılı Kararı na istinaden hazırlanmıştır. Madde 1. Bu destek ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, sanayi kuruluşlarının sadece Araştırma Geliştirme projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilinen giderlerinin belirli bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteği sağlanması amaçlanmaktadır. (*) Madde 2. Bu Tebliğ de geçen: Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) dır. Uygulamacı Kuruluşlar: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) dır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ): İmalat Sanayi Sektöründe faaliyette bulunan; bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı bağlı bulunduğu meslek kuruluşlarınca tevsik edilen; gerçek usulde defter tutan; arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı bilanço net değeri itibariyle, iki milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası nı aşmayan işletmelerdir. Sanayi Kuruluşları: Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar, yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. Araştırma Geliştirme Projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim (*) 10 Şubat 2001 tarih ve numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 5

6 tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlamasını ifade eder. Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, makina ve malzemeleri geliştirebilme bilgisidir. Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmek demektir. Bu açıdan teknolojik yenilik yapma/yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği içerir. Renk ya da dekorasyondaki değişiklikler gibi bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, niteliğini ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen, küçük tasarım ya da görünüm farklarından ibaret basit değişiklikler yenilik sayılmaz. Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından, öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan bir yöntem teknolojik açıdan yeni sayılır. Madde 3. Bu Tebliğ kapsamındaki destekten faydalanacak AR GE faaliyet aşamaları aşağıdadır; a) Kavram geliştirme b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları v.b. çalışmalar d) Tasarım ve çizim çalışmaları e) Prototip üretimi f) Pilot tesisin kurulması g) Deneme üretimi h) Patent ve lisans çalışmaları ı) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri. 6

7 (*) Madde 4. Bünyelerinde veya Türkiye'de bünyeleri dışında AR GE faaliyetinde bulunan kuruluşların 3 üncü maddede belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları bu Tebliğ kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en fazla %50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla %60'a kadar desteklenir. Destek süresi proje bazında en çok 3 (üç) yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) gerekçeli önerisi ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir. Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı Müsteşarlık tarafından sınırlandırılabilir. Madde 5. Kuruluşun yapmış olduğu faaliyetin AR GE olup olmadığı, harcama miktarının söz konusu faaliyet ile uygunluğu ve destekleme oranı ile destekleme tutarları Dış Ticaret Müsteşarlığı nca tespit edilecek kriterler çerçevesinde TÜBİTAK tarafından incelenip sonuçlandırılır. TÜBİTAK ın konuyla ilgili olarak üstleneceği görevin diğer esas ve ayrıntıları Müsteşarlık ile TÜBİTAK arasında yapılacak protokolle belirlenir. Madde 6. Kuruluşların gerek bünyelerinde yapacakları, gerek bünyeleri dışında üniversite veya benzeri kurumlara yaptıracakları AR GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış olması gerekmektedir. Madde 7. TÜBİTAK tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, proje bazındaki AR GE harcamalarına uygulanacak destekleme oranı ile bu oran üzerinden hesaplanan toplam destek tutarı belirlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı na intikal ettirilir. Desteklenen projeye ilişkin ödemeler Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır. Madde 8. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından firmalara yapılacak ödeme esnasında ödenecek meblağın % 6 sı, TÜBİTAK ın bu Karar kapsamındaki izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile temel araştırmalarına destek sağlamak amacıyla kesilerek TÜBİTAK hesabına aktarılır. Madde 9. AR GE desteğinden yararlandırılmasına karar verilen projeler için proje sahibi kuruluşlar, taleplerini altışar aylık dönemler itibariyle doğrudan TÜBİTAK a yapacaklardır. Söz konusu dönemler; a. 1 Ocak 30 Haziran b. 1 Temmuz 31 Aralık (*) 12 Ekim 2006 tarih ve numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 7

8 şeklinde olacaktır. Madde 10. Kuruluşlar taleplerinde önceki dönem/dönemlerle ilgili proje bazındaki AR GE harcamalarını tevsik edeceklerdir. Bu Tebliğ çerçevesindeki destekleme, AR GE projeleri kapsamındaki; a. Araştırmacılara ve münhasıran araştırma faaliyetinde istihdam edilen teknisyenlere ilişkin personel giderleri, b. Münhasıran araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri, c. Münhasıran araştırma faaliyeti için kullanılan danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alım giderleri, d. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK a bağlı AR GE birimleri, özel sektör AR GE kuruluşları v.b. AR GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR GE hizmet giderleri, e) Türk Patent Enstitüsü nden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri, f) Doğrudan AR GE faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı v.b. alım giderlerini, içerir. Madde 11. Aşağıda belirtilmiş olan koşulları yerine getirmeleri halinde sanayi kuruluşlarının yararlanacakları temel destek oranlına ilave destek sağlanır. Temel destek oranı AR GE giderleri toplamının en fazla % 50 sidir. Toplam destek oranı, ilave desteklerle beraber % 60 ı geçemez. a) Sanayi kuruluşunun proje bazında desteklenen AR GE faaliyetinin patentle sonuçlanması halinde, o proje bazındaki AR GE giderleri için sağlanan toplam destek miktarının % 10 u patentin alınmasından hemen sonra, ek destek olarak ilgili sanayi kuruluşuna ödenir. b) Sanayi kuruluşunun geçmişteki kendi AR GE faaliyetine ve/veya bu faaliyet sonucunda aldığı patente dayalı olarak, bir önceki yıl itibariyle ürettiği özgün ürünün/ürünlerin satışından elde ettiği hasılatın toplam satış hasılatına olan oranına göre, AR GE giderleri için sağlanan temel destek oranı, aşağıda gösterilen oranlarda arttırılır: Özgün Ürün Satış Hasılatı/Toplam Satış Hasılatı Uygulanacak Artış Oranı % 25 e kadar % 10 % 25 % 50 arası % 15 % 50 nin üstünde % 20 8

9 c) Belli bir proje bazında desteklenen AR GE faaliyeti içinde yer alan ve Tebliğ in 10 uncu maddesinin (a) bendindeki tanıma uyan personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde % 60, KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde % 75, teknopark, inkübatör v.b. kuruluşların projelerinde ise % 90 oranında destekleme kapsamına alınır. AR GE faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam etmesi durumunda bu personel harcamasının tamamı desteklenir. d) Sanayi kuruluşu belli bir proje bazında Türkiye deki bir üniversite ve/veya TÜBİTAK a bağlı kurumlardan AR GE hizmeti satın alınmışsa veya söz konusu kuruluş AR GE faaliyetini anılan Kurumları eksen alan bir teknopark bünyesinde gerçekleştirmişse, bu tür hizmet alımları ya da teknoparkta gerçekleştirilen AR GE faaliyeti giderleri için sağlanan destek oranı % 30 oranında arttırılır. e) Sanayi kuruluşunun belli bir proje bazında desteklenen AR GE faaliyetinin: 1) enformatik 2) esnek üretim/esnek otomasyon teknolojileriyle ilgili uyarlama 3) ileri malzeme teknolojileri 4) gen mühendisliği/biyoteknoloji 5) uzay ve havacılık teknolojileri 6) çevreye duyarlı teknolojiler alanlarında olması halinde sağlanan temel destek oranı % 20 oranında arttırılır. Madde 12. Sanayi kuruluşlarının katıldığı uluslararası projeler, inceleme ve kabul süreçlerinde AR GE nitelikteki TÜBİTAK ın da içinde bulunduğu uluslararası kurullar tarafından belirlenen EUREKA v.b. uluslararası AR GE projeleri ayrıca TÜBİTAK tarafından uygulaması yapılan AR GE Proje Yardımındaki hakemlik veya TTGV tarafından uygulanması yapılan AR GE Sermaye Desteğindeki alan komitesi değerlendirme sürecine sokulmadan AR GE yardımından aşağıdaki esaslar çerçevesinde yararlandılır. a) Söz konusu uluslararası ortak araştırma projeleri, projede öngörülen süre kadar desteklenir. b) Söz konusu projelere katılan sanayi kuruluşlarının ilgili projeler kapsamındaki harcamalarına uygulanacak temel destek oranı % 50 olarak alınır. c) Sanayi kuruluşlarıyla birlikte projeye katılan üniversite ve/veya araştırma kurumlarının ilgili projeler kapsamındaki harcamalarının tamamı, proje süresince her bir proje için ABD Doları nı aşmamak üzere AR GE yardımından yararlandırılır. 9

10 Madde 13. Birden çok sanayi kuruluşunun TTGV ve/veya TÜBİTAK ile birlikte kurdukları şirketlerin AR GE faaliyetleri kapsamındaki harcamaları % 60 oranında desteklenir. Birden çok sanayi kuruluşunun birlikte sundukları AR GE projeleri de AR GE yardımından yararlandırılır. Her bir sanayi kuruluşuna projeye katkıları esas alınarak ayrı ayrı AR GE Yardımı yapılır. Proje yürütücülüğü projeye katılan kuruluşlardan biri tarafından yapılır. (*) Madde 14. Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan ödenir. Ar Ge projesini yürüten firmanın 98/10 sayılı Araştırma Geliştirme (Ar Ge)Yardımına İlişkin Tebliğ kapsamında tahakkuk etmiş alacağı, üçüncü kişi ve kuruluşlara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla temlik edilebilir. Madde 15. Projenin olumsuz yönde gittiği sonucuna varılması halinde, söz konusu proje bazında sağlanan desteği durdurmaya TÜBİTAK ın önerisi üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. (*) Madde 16. Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR GE projeleri ile "Stratejik Odak Konuları Projeleri"ne, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan projeyi yürüten kurum veya kuruluşu teşvik eder nitelikte destek sağlanır. Stratejik Odak Konuları Projeleri ülkemizde mevcut sanayi yapısı teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda, teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Lisans veya know how satın alınmasını içeren projeler ile bir ürün veya sistem oluşturulmasına, geliştirilmesine yol açmayan sadece teknoloji transferinden oluşan projeler bu kapsamda desteklenmez. (*) 10 Şubat 2001 tarih ve numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. (*) 9 Eylül 2003 tarih ve numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 10

11 Madde 17. Yukarıdaki amaca uygun projesi olan bir kuruluş, bunun gerektirdiği AR GE harcamalarının karşılanması için hazırladığı çalışma programı ve bütçe önerisini Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı na (TTGV) sunar. Vakıf tarafından incelenerek desteklenmesine karar verilen ve Müsteşarlığın onayladığı projelerin yürütülmesi için projeyi getiren kuruluş ile Vakıf yetkilileri arasında sözleşme yapılır. Bu sözleşme koşullarına göre projenin uygulanması için gerekli AR GE harcamalarının % 50 sine kadarlık kısmı için Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan sermaye desteği tahsis edilir. Projenin tamamlanabilmesi için gereken miktarın kalan kısmı ise projeyi getiren kuruluş tarafından karşılanır. Madde 18. Proje değerlendirme ve izleme ile ilgili masrafları DTM nin onayı ile her proje döneminde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanır. Her bir projenin değerlendirme masrafı olarak ABD Doları, izleme masrafı olarak da süreleri 12 aya kadar olan projelerde ABD Doları, süreleri 12 ayı geçen projelerde ise ABD Doları her proje döneminde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan TTGV ye ödenir. Ayrıca, önerilen proje bütçesinin % 3 ü oranında bir pay, TTGV nin konu ile ilgili diğer masraflarını karşılamak üzere sözleşmede belirtilen şekilde projeyi öneren kuruluş tarafından TTGV ye ödenir. Madde 19. Sermaye katılımı ile desteklenen projelerin azami süresi 2 (iki) yıl olup, projelere sağlanacak sermaye desteği 1 milyon ABD dolarını aşamaz. Stratejik Odak Konuları projeleri için azami süre 1 (bir) yıl ve azami destek miktarı (yüz bin) ABD dolarını aşamaz. Stratejik Odak Konularındaki projelerin desteklenmesinde Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Bu tür projelerin tüm giderleri sağlanacak destekle karşılanır. Madde 20. Projenin bitiminde projeye sağlanan sermaye destek miktarı ABD Doları olarak ve proje sözleşmesinde belirtilen şartlar ve vadeler esas alınarak, projeyi yöneten kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu na geri ödenir. Madde 21. Proje sahibi veya TTGV nin talebi üzerine, yürütülmesi imkansız hale gelen projelerin durdurulmasına ve tasfiyesine Müsteşarlığın uygun görüşü alınmak suretiyle, TTGV Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Madde 22. Projelerin önerilmesi, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili her türlü yazışma ve raporlar gizlidir. Proje sonucunda alınan patentlerle, ticari uygulama neticesinde elde edilecek kâr ve sair gelirler üzerinde TTGV tarafından projeye ilişkin sözleşme hükümleri dışında bir hak ileri sürülemez. Madde 23. Projenin yürütülmesinden sorumluların kusur ve ihmalleri sonucu, projenin olumsuz bir duruma girdiğinin tespiti halinde Müsteşarlığın da olumlu görüşü alınmak kaydıyla TTGV Yönetim Kurulu Kararı ile proje iptal edilir ve o zamana kadar sağlanan destek sözleşmede belirtilen faiz oranları ve vadeleri esas alınarak geri alınır. Madde 24. Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesine rağmen projenin başarısızlıkla sonuçlanması halinde, sözleşme hükümlerine göre proje tasfiye edilir. Tasfiye gelirleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu na ve proje sahibine katılımları oranında iade edilir. Tasfiye sonunda, proje için yapılan harcamalarla satın alınmış 11

12 makina, teçhizat ve malzemeler nakde dönüştürülerek destek oranında anılan Fon a iade edilir. Nakde dönüştürülemeyen harcamalar, TTGV Yönetim Kurulu kararı ve Müsteşarlığın onaylaması halinde, proje zararı olarak kabul edilerek hibe haline dönüştürülür. Madde 25. Projenin, bilimsel, teknolojik, idari, mali ve hukuki yönden TTGV tarafından kabul edildiği şekilde ve sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinden, projeye ilişkin raporların verilmesinden, projenin yürütülmesi sırasında gerekli iş güvenliği ve benzeri gerekli önlemlerin alınmasından proje yürütücüsü sorumlu olur. Madde 26. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Madde 27. Bu Tebliğ in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 28. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun tarihli ve 95/6 sayılı Kararı nın (1) numaralı bendi ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 95/2 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 29. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 12

13 Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6) Resmi Gazete Tarihi: 23 Aralık 2004 Resmi Gazete Numarası: Para ve Kredi Koordinasyon Kurulundan Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/12/2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1 Bu Tebliğin amacı yurt dışında gerçekleştirilen ticari nitelikli, Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım organizasyonlarına firmalarımızın iştiraki ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir. Kapsam Madde 2 Bu destek; yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler ve sözkonusu fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel nitelikteki fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasını kapsamaktadır. Tanımlar Madde 3 Bu Tebliğde geçen; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM), Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları, Yurt Dışı Fuar: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Milli Katılım organizasyonunu, Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuarlara katılan veya uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan İhracatçı Birliğine üye, yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye'de yerleşik firma ve kuruluşları, 13

14 Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımları, Bireysel Katılım: Müsteşarlık tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını, Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen genel nitelikli fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen fuarları, Üretici/imalatçı Organizasyonları: Aynı üretim ve/veya imalat dalında faaliyette bulunan firmaları biraraya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Federasyon, Birlik, Dernek veya benzeri yapılanmaları), Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, sözkonusu faaliyet kapsamında katılımcı firmalara sağlamış olduğu; nakliye, gümrükleme, sigorta, stand kiralama, stand konstrüksiyonu, dekorasyon, yurt dışı tanıtım faaliyetleri ve fuarla ilgili vereceği hizmetlere ilişkin giderlerin toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış bedelini, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "SDŞ" statüsü verilen şirketleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Destekler Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi Madde 4 Katılımcı tarafından, yurtdışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödenecek katılım bedelinin %65'i destek kapsamında katılımcıya ödenir. Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin %75'i destek kapsamında SDŞ'ye ödenir. Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet 14

15 gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si katılım bedeline ilaveten desteklenir. Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise ABD Dolarını geçemez. Bu maddenin, Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının organizatöre ödeyeceği katılım bedeline ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren %50 olarak uygulanacaktır. İkinci fıkrasında belirtilen sektörler için ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır. Hedef Ülke Bazında Yurt Dışı Fuar Katılımı Madde 5 Müsteşarlıkça yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, yeni Pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenecek Yurt Dışı Fuarlara iştirak eden katılımcı niteliğini haiz firmaların Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödeyecekleri katılım bedeli için bu Tebliğ kapsamında belirlenen destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır. Katılımcılar bu maddede belirtilen ilave destekten aynı ülkede düzenlenen azami 2 yurtdışı fuar için yararlandırılırlar. Üretici/İmalatçı Organizasyonları ve Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Madde 6 Üretici/imalatçı organizasyonları tarafından, temsil ettikleri sektör/sektörlerin tanıtımının yapılması amacıyla, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatörce düzenlenen yurt dışı fuara katılım sağlanması durumunda, organizatöre ödenen katılım bedelinin %65'i destek kapsamında Üretici/İmalatçı Organizasyonuna ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonlarına ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise ABD Dolarını geçemez. Ancak, yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her fuar için azami 36 m2'lik alan esas alınır. Üretici/İmalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler. Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz. 15

16 Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Madde 7 Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurtdışında gerçekleştirdiği; defile, fuar alanında düzenlenecek basın toplantısı ve kokteyl, reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri, elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar, toplam alanı 20 m2'yi geçmemek üzere fuar konusu sektör/sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet v.b) vermeye yönelik info stand, harcamaları destek kapsamındadır. Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamaların %75'i; Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise azami ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, organizatör tanıtım faaliyetlerine yönelik yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75'ini geçmemek üzere ABD Dolarına kadar ödeme yapılır. Bu madde kapsamında destekten yararlandırılan harcama kalemleri, organizatör tarafından yurt dışı fuara katılan firmaların katılım bedeline yansıtılamaz. Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi Madde 8 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İcra Komitesi'nin görüşü alındıktan sonra Müsteşarlıkça uygun görülerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda; Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının %65'i ve nakliye harcamalarının %50'si, ABD Doları'nı aşmamak üzere, 16

17 Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının %75'i, ABD Doları'nı aşmamak üzere, ödenir. Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si ilaveten desteklenir. Bu maddenin, Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının organizatöre ödeyeceği boş stand kirasına ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren %50 olarak uygulanacaktır. İkinci fıkrasında belirtilen sektörler için ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır. Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, stand alanı 36 m2'yi geçmemek şartıyla, boş stand kirasının %65'i ve nakliye harcamasının %50'si, ABD Doları'nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı Organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler. Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz. Bireysel Düzeyde Katılımlarda Başvuru Şekli Madde 9 Katılımcı, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde belirlenen bireysel olarak iştirak edeceği uluslararası fuarın başlama tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz eder. Bu madde kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcıların destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz. Ödeme Esasları Madde 10 Katılımcı ve organizatörün bu Tebliğde belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, harcamalarını fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir) tevsik etmeleri gereklidir. Kurlar 17

18 Madde 11 Desteklemede; ibraz edilen faturalardaki harcamaların, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.C. Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi Madde 12 Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek fuarla ilgili sunacakları tahmini maliyet raporu ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Müsteşarlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır. Madde 13 Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; Türk İhraç Ürünleri, Sektörel Türk İhraç Ürünleri ve Milli Katılım organizasyonlarında; organizatör kanalıyla bulunulan bölgedeki fuar konusu sektör de gözetilmek suretiyle ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise firma tarafından üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen T. C. Merkez Bankası'na bildirir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde gerekli tüm belgelerle birlikte müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz. Ürün Teşhir Şartı Madde 14 Katılımcılar, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmek için bizzat ürünlerini standlarında sergilemek zorundadırlar. Katılımcılar, ürünün cinsine göre ürünlerini doğrudan sergileme olanağı bulamamaları durumunda, broşür, katalog v.s. ile fuar katılımlarında azami 16 m2 üzerinden desteklenirler. Stand Alanı (*) Madde 15 Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2'ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden (*) 10 Kasım 2005 tarih ve numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 18

19 yararlandırılır. 50 m2'nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m2'nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır. Komple tesis imalatı, makine, mermer doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana sanayii ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2 lik, mücevherat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2 lik sınırlamadan muaftır. Yaptırım Madde 16 Organizatörün; a) Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının, b) Fuar süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, c) Katılımcı firmalara taahhütlerini yerine getirmediğinin, d) Yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin, e) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun, tespit edilmesi halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18'inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır. Madde 17 Katılımcının, yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18'inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır. Haksız Ödeme Madde 18 Bu Tebliğ kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır. Yetki Madde 19 Bu tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir. Yürür lükten Kaldırılan Mevzuat 19

20 Madde 20 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 12/3/2001 tarihli ve 2001/4 sayılı Kararı ile 23/3/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/4 nolu Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde yılı içerisinde gerçekleştirilen yurt dışı fuarlar ve uluslararası fuarlara bireysel katılımlara ilişkin destek müracaatlarının sonuçlandırılmasında "Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin" 2001/4 nolu Tebliğ ve Uygulama Usul Esasları hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 21 Bu Tebliğ 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 20

21 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete Tarihi: 1 Haziran 1995 Resmi Gazete Numarası: Para ve Kredi Koordinasyon Kurulundan Amaç Madde 1. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı nca (DTM) gerekli desteğin sağlanmasıdır. Kapsam Madde 2. Bu destek; Türkiye de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanmasını kapsamaktadır. Desteklenecek Faaliyetler Madde 3. A. Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler a. Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurt dışı tanıtım (basın yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri, b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri nce uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri, c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar. B. Diğer Destekler a. Fuarın Ticaret Müşavirlikleri nce tanıtımı, b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM nca desteklendiğinin tevsiki. Desteklenecek Fuarların Tespiti Madde 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas fuarlarından hangilerinin destekleneceği Madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde belirlenir: a. Fuarın; 21

22 Tekstil, konfeksiyon, halı, Deri (ayakkabı dahil), Taşıt araçları ve yan sanayii, Gıda ve gıda teknolojisi, Elektrik elektronik sanayii, Madeni eşya sanayii, Toprak sanayii, İnşaat malzemeleri, Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması, b. Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması, c. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25 i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, gerekmektedir. d. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez. Ödeme Esasları Madde 5. Uluslararası nitelik taşıyan yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: a. Organizatör kuruluşların 3. maddede belirtilen faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklenebilmesi için harcamaların fatura ile belgelendirilmiş olması şarttır. b. Desteklenen faaliyetlere ilişkin ödemelere esas teşkil eden oran ve azami destek tutarları aşağıda gösterilmiştir: Harcama Destekleme Tutarı Kalemleri Oranı (% ) (Karşılığı Tl) Yurt dışı tanıtım faaliyetleri $ Önemli alıcıların ulaşım giderleri $ Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri $ 22

23 c. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, desteklenen faaliyet türlerine ilişkin tahmini harcamaları da içeren bir proje ile birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir. d. İhracatçı Birlikleri 4. maddede belirtilen kriterler ve bunlara ek olarak Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer kriterler çerçevesinde, söz konusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir. e. Fuar sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde organizatör firma tarafından İhracatçı Birlikleri ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası na intikal ettirir. f. Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan ödenir. müeyyide Madde 6. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. Yetki Madde 7. Bu Karar ın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir. Yürürlük Madde 8. Bu Karar 1/1/1995 tarihinde yürürlüğe girer. 23

24 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında " Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi" Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 97/5) Resmi Gazete Tarihi: 31 Temmuz 1997 Resmi Gazete Numarası: Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Amaç (*) Madde 1. Bu Tebliğ çerçevesinde, Türkiye de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanması amaçlanmaktadır. Kapsam (*) Madde 2. Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir. Tanım (*) Madde 3. Bu Tebliğ de geçen: Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı nı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmiş şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" statüsü verilmiş şirketleri, Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri, yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ), Uluslararası Nitelikteki Diğer Belgeler: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan ve Müsteşarlıkça da uygun görülen diğer belgeleri, ifade eder. (*) 24 Mayıs 2006 tarih ve numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 24

25 Desteklenecek Faaliyetler Madde 4. Bu karar kapsamında; firmaların, a) ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini, b) ISO çevre yönetim sistemi belgelerini, c) CE işaretini ve d) Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) karşılanacaktır. (*) Madde 5. Şirketlerin, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen belgelendirme harcamaları belge başına %50 oranında ve en fazla (ellibin) ABD Dolarına kadar desteklenebilir. (*) Madde 6. Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir. Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. Madde 7. Desteklemede, ibraz edilen harcama belgelerindeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. Madde 8. Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümleri uygulanır. (*) Madde 9. Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri (*) 24 Mayıs 2006 tarih ve numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 25

26 çerçevesinde desteklenecek şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Müsteşarlık yetkilidir. Madde 10. Para Kredi Koordinasyon Kurulu'nun tarih ve 95/6 sayılı Kararının 2. maddesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/3 sıra no'lu Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 11. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 26

27 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/6) Resmi Gazete Tarihi: 21 Ekim 2006 Resmi Gazete Numarası: Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Amaç Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/10/2006 tarihli ve 2006/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1 Bu Tebliğ ile Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanması amaçlanmıştır. Kapsam Madde 2 Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler yararlandırılabilir. Tanımlar Madde 3 Bu Tebliğ de geçen; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı nı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilmiş şirketleri, Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketleri, yazılım sektöründe iştigal eden şirketleri, Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME), ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM 27

28 Desteklenecek Faaliyetler Madde 4 Bu Tebliğ kapsamında; şirketler ile SDŞ ler tarafından; a) Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ ler için %80 oranında ve proje başına en fazla ABD Doları, b) Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ ler için %60 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, c) Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ ler için %60 oranında ve program başına en fazla ABD Doları, ç) Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ ler için %60 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, desteklenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Destek Kapsamı, Süresi ve Limitler Madde 5 Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin; a) (a) bendi çerçevesinde, şirketlerin yıllık en fazla 5 adet, SDŞ lerin yıllık en fazla 10 adet pazar araştırması projesi, b) (c) bendi kapsamında, şirketlerin yıllık en fazla 5 adet, SDŞ lerin yıllık en fazla 10 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti programına katılım giderleri, desteklenebilir. Madde 6 Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (b,ç) bentlerinde belirtilen destek unsurlarından şirketler ve SDŞ ler, her bir destek bazında, en fazla üç yıl süresince yararlandırılabilir. Madde 7 Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (a, c) bentlerinde belirtilen pazar araştırması projeleri ile ticaret heyeti programlarının Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır. 28

TEBLİĞ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)

TEBLİĞ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar J. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Yayımlayan Kurum : Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğ Numarası : 2009 / 5 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 30 Aralık

Detaylı

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28433 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 6 Ekim 2012 tarih 28433 sayılı resmi gazetede yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesine

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI... 3 Araştırma Geliştirme (AR GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10)...5 Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI...3 Araştırma Geliştirme (AR GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10)...5 Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014 Sirküler Sayı: 2014 025 03.06.2014 Konu: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Değişiklikler 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dışında

Detaylı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 )

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 ) 98/10 Sayılı Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 4.11.1998 tarih ve 23513 sayılıresmi Gazete (Tebliğ No: 98/ 10 ) Bu Tebliğ, 27/12/1994

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27448 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ AMAÇ MADDE 1. Bakanlar

Detaylı

Yurt Disi Fuar Katilimlarinin Desteklenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2004/6)

Yurt Disi Fuar Katilimlarinin Desteklenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2004/6) Yurt Disi Fuar Katilimlarinin Desteklenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2004/6 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Teblig, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği!

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! 2008/060 18.04.2008 Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! Tasarımcı şirketlerin, tasarım ofisleri ile Birliklerin, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26851 TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ www.ekonomi.gov.tr 2 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı İlgili Mevzuat: -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2009/5) -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TABLOSU MADDE 4

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TABLOSU MADDE 4 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TABLOSU MEVCUT HALİ Tebliğ de yer alan tüm Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşarlık, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ DESTEK ÇEŞİTLERİ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ

Detaylı

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER Fuar teşvikleri Yurtiçi, Yurtdışı furları olarak ve Bireysel Katılım, M illi Katılım ve prestij fuarları olarak değişmektedir. Bireysel katılımlarda ve kosgeb destekli fuarlar da mutlaka fuar öncesi en

Detaylı

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır.

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır. 02.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/110 KONU: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty Nin Desteklenmesi

Detaylı

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6)

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Başvuru Süresi: Bireysel Katılımlarda fuardan önce ön başvuru, fuardan sonra 3 ay Kimler

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye de

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 124

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 124 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 124 Konu: Tebliğ Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Pazar Araştırması

Detaylı

TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI ARTIK FUAR GEZİLERİ DEVLET TEŞVİK KAPSAMINDADIR. İHRACATA YÖNELİK TİCARİ GEZİLERİN 10.000 $ KADAR OLAN MASRAFIN %70 'ini TEŞVİKLE ALABİLİRSİNİZ

Detaylı

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir.

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir. 02.01.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/136 KONU: YURT DIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2010/6 Sayılı Yurt

Detaylı

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI ''TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİ 2006/4 SAYILI "TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN

Detaylı

2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE MADDE 2- (1) Bu Tebliğ in amacı, Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye de

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28334

Resmi Gazete Tarihi: 25.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28334 Resmi Gazete Tarihi: 25.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28334 TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012/3) BİRİNCİBÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27881 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-17/1/2015-29239)

Detaylı

TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr İhracatı artırmak lazım Markalaşma Pazar Çeşitlemesi İnovasyon/AR-GE

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

m) Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,

m) Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen; MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen; MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen; 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE MADDE 2 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2014 İhracatçı Birliklerine başvurulan devlet yardımları TEBLİĞ ADI TEBLİĞ NO 1 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2009/5

Detaylı

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) 1 Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BLG YMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

BLG YMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Tarih: 18/08/2010 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2010 /66 Konu: Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ÖZET Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 23-24 MAYIS 2017 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 1. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 04.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ A- Yurt dıģı Pazar AraĢtırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE YENİ MADDE MADDE 1 - Bu Tebliğ ile Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI BĐLGĐ NOTU 1) ÇEVRE MALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ (97/5 sayılı Tebliğ) : Đhracatçı Birlikleri Oranı : %50 tutarı : 25.000 ABD Doları/Belge Başına Desteğin Kapsamı: ISO 9001, 14001, 22000,

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

TEBLİĞ. YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6)

TEBLİĞ. YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6) 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6) BĠRĠNCĠ

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI BİLGİ NOTU İÇİNDEKİLER Genel Bilgi...2 1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ...3 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/28 TARĐH: 16.05.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/28 TARĐH: 16.05.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/28 TARĐH: 16.05.2011 KONU Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.ekonomi.gov.tr İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması Markalaşma Aşaması Eğitim UR-GE Belgelendirme Pazar Araştırması

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/30 TARĐH: 16.05.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/30 TARĐH: 16.05.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/30 TARĐH: 16.05.2011 KONU 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı Đmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı : E Yazının Ekidir YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Evrak Tarih ve Sayısı : E Yazının Ekidir YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, TASARIM VE YENİLİK PROJELERİ İLE FAALİYETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

TARİH: SAYI: 2018/29 KONU: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

TARİH: SAYI: 2018/29 KONU: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ TARİH:21.02.2018 SAYI: 2018/29 KONU: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından 30335 sayılı

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-4) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Rapor ve Danışmanlık Desteği Genel Esaslar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ E GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER ESKİ MADDE YENİ MADDE GEREKÇE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ E GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER ESKİ MADDE YENİ MADDE GEREKÇE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ E GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER ESKİ MADDE YENİ MADDE GEREKÇE MADDE 1 - Bu Tebliğ ile Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını

Detaylı

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Dayanak YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler UR-GE Pazara

Detaylı

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No: ( 2010/8 ) 1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Dayanak MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

2001/4 SAYILI YURT DIġINDA MĠLLĠ VEYA BĠREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2001/4 SAYILI YURT DIġINDA MĠLLĠ VEYA BĠREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2001/4 SAYILI YURT DIġINDA MĠLLĠ VEYA BĠREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI AMAÇ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR MADDE

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No: ( 2010/8 ) 1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak MADDE 1 Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı