YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR"

Transkript

1 YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 23/12/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ i çerçevesinde; yurt dışında gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım organizasyonlarına firmalarımızın iştirakı ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki destekler, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler ve sözkonusu fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel nitelikteki fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların 2004/6 sayılı Tebliğ in ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanmasını kapsamaktadır. Tanımlar Madde 3- Bu Uygulama Usul ve Esasları nda geçen; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM), Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları, Yurt Dışı Fuar : Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Milli Katılım organizasyonunu, Katılımcı: 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuarlara katılan veya uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan İhracatçı Birliğine üye, yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye de yerleşik firma ve kuruluşları, Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımları, 1

2 Bireysel Katılım: Müsteşarlık tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını, Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen genel nitelikli fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen fuarları, Üretici/imalatçı Organizasyonları: Aynı üretim ve/veya imalat dalında faaliyette bulunan firmaları biraraya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Federasyon, Birlik, Dernek veya benzeri yapılanmaları), Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, sözkonusu faaliyet kapsamında katılımcı firmalara sağlamış olduğu; nakliye, gümrükleme, sigorta, stand kiralama, stand konstrüksiyonu, dekorasyon, yurt dışı tanıtım faaliyetleri ve fuarla ilgili vereceği hizmetlere ilişkin giderlerin toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış bedelini, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından SDŞ statüsü verilen şirketleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM YURT DIŞI FUARLARA İLİŞKİN DESTEKLER Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi Madde 4- Katılımcı tarafından, yurtdışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 65 i destek kapsamında katılımcıya ödenir. Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75 i destek kapsamında SDŞ ye ödenir. Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ABD Dolarını geçmemek üzere % 50 si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise ABD Dolarını geçmemek üzere % 50 si katılım bedeline ilaveten desteklenir. Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise ABD Dolarını geçemez. 2

3 Bu maddenin, - Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının organizatöre ödeyeceği katılım bedeline ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren düzenlenecek yurt dışı fuarlar için % 50 olarak uygulanacaktır. Ancak, yurt dışı fuar için Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) nce organizatöre ödenecek katılım bedelinin desteklenmesi uygulaması % 75 oranı üzerinden devam edecektir. - Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır. Destek talebi, katılımcıya verilecek hizmetleri detaylı olarak içeren organizatör ile katılımcı firma arasında yurtdışı fuar öncesinde yapılan sözleşmenin incelenmesiyle değerlendirilir. Organizatör firmalar tarafından katılımcı adına düzenlenen faturalarda, fuar adı, tahsis edilen alan belirtilmelidir. Organizatörler tarafından düzenlenen faturada yer/stand kirası (dekorasyonlu), nakliye giderleri, tanıtım giderleri ve fuarla ilgili diğer hizmet kalemlerine tekabül eden meblağlar ayrı olarak alt başlıklar halinde belirtilmelidir. Organizatör ile katılımcı arasında yapılan sözleşmede; - nakliye hizmetine ilişkin hacim ve/veya ağırlık aşımının, - standart dışı stand ve ilave stand dekorasyon/donanım malzemesi maliyetinin, katılımcı firma tarafından ayrıca ödeneceğinin belirtilmiş olması ve düzenlenen faturada bu durumun açıkça yer alması gerekmektedir. Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilave fuar nakliye masraflarının desteklenmesi organizatör ile katılımcı arasında yapılan sözleşmede belirtilen standart nakliye hizmeti bedelinin (hacim veya ağırlık karşılığı maliyet) aşımı durumunda geçerlidir. Bahsekonu aşım bedeli organizatör tarafından katılımcıya yönelik düzenlenen fatura/makbuz (Organizatör Kuruluşlar için) üzerinde ayrı bir gider kalemi olarak gösterilir veya aşım bedeli için ilave bir fatura düzenlenir. Katılım Bedeli Madde 5- Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, sözkonusu faaliyet kapsamında katılımcı firmalara sağlamış olduğu aşağıda yer verilen hizmet kalemleri; - Fuar stand malzemesi ve katılımcı firmanın fuarda teşhir edeceği ürünlerin nakliyesi (ilave nakliye giderleri hariç), depolaması ile bunların gümrükleme ve sigorta masrafları, - Yer kirası, stand malzemesi/kirası, stand konstrüksiyonu, dekorasyon ve sözleşmede belirtilen diğer standart stand içi donanım ve hizmetleri (halı, mobilya, elektrik, su, temizlik gibi ürünün sergilenmesiyle ilgili diğer zorunlu hizmet kalemleri), - Fuar organizasyonunun tanıtımına (fuarın düzenleneceği ülkedeki potansiyel iş çevrelerine yönelik tanıtım) yönelik giderler, - Fuarla ilgili verilecek diğer hizmetler; 3

4 a) Organizatör merkez giderleri (satış ve pazarlama giderleri, merkez ofis sabit giderleri, merkez ofis personel giderleri, ilgili fuarın organizatör hizmet bedeli), b) Katalog-broşür basımı, c) Personelin yurtdışı seyahati, konaklaması, harcırahlar ve transferleri, fuarda yerel personel istihdamı, güvenlik, haberleşme giderleri, toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış bedelini kapsar. Katılımcı Firmanın Yükümlülükleri Madde 6- Katılımcı firma, gerek milli gerek bireysel düzeyde fuar katılımlarında, sadece Türkiye deki merkezinden iştirak edecek elemanları veya bahsekonu firmanın iştirakiyla yurtdışında kurulu şube, temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli vasıtasıyla tanıtım ve pazarlama işlevini yerine getirebilir. Katılımcı firmanın, fuar alanındaki standında kendi personeli olmaksızın hostes, tercüman gibi firmada görev yapmayan şahıslar ile temsil edilmesi durumunda destek müracaatı kabul edilmez. Yurt dışında düzenlenen fuarlara bireysel ve/veya milli düzeyde iştirak eden katılımcının stand alınlığı ve/veya stand alanında; - ticari ünvanı ve/veya tescilli markası, - logosu (ticari ünvanı ve/veya tescilli markası ile birlikte kullanılmak şartıyla), - ve/veya katılımcı ile aralarında organik bağ bulunan firmanın ticari ünvanı ve/veya fuarın konusu ile ilgili olmak kaydıyla tescilli markası veya logosu (ticari ünvanı ve/veya tescilli markası ile birlikte kullanılmak şartıyla), yer almalıdır. - Katılımcının kendisine veya aralarında organik bağ bulunan bir firmaya (marka tescilleri firma tüzel kişiliği adına olabildiği gibi firmanın ortağı konumundaki gerçek kişi(ler) adına da olabilir) ait marka veya logonun tek başına bulunması durumunda marka/logo tescil belgesinin destek müracaatı sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu markanın tescil başvurusu, Türk Patent Enstitüsünce olumlu görülerek işleme alınmış ise, ancak ilgili firma ünvanı ile birlikte alınlıkta kullanılabilir. - Katılımcı, stand alınlığında kendi ticari ünvanı veya tescilli markası/logosu ile beraber ekte (EK-4) yer alan sözleşme veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesi yaptığı firmanın ticari ünvanına/tescilli markasına/logosuna da yer verebilir. Katılımcı firmanın; - Stand alınlığında ve/veya stand alanı içinde katılımcının kendisine ve/veya aralarında organik bağ bulunan firmaya ve/veya ekte (EK-4) yer alan veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesi yaptığı firmaya ait olmayan ünvan, logo veya markanın yer almasının, - kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergilemesinin, - fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımının ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedelediğinin, 4

5 - fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşalttığının ve/veya görevli personelini çektiğinin, tespiti durumunda destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz. Hedef Ülke Bazında Yurt Dışı Fuar Katılımı (Değişik) Madde 7- Müsteşarlıkça yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, ülkemiz bakımından yeni pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenecek Yurt Dışı Fuarlara iştirak eden katılımcının Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödeyeceği katılım bedeli için 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamında belirlenen destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır. Katılımcılar bu maddede belirtilen ilave destekten aynı ülkede düzenlenen azami 2 yurtdışı fuar için yararlandırılırlar. Toplam 2 yurt dışı fuar için ilave destekten yararlandırılan katılımcı firma, bundan sonra aynı hedef ülkede iştirak edeceği yurt dışı fuarlar için 2004/6 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen destek oranlarına tabi olur. Müsteşarlık tarafından ihracat stratejisi çerçevesinde, ülkemiz bakımından yeni pazar olarak belirlenen ülkelere ilişkin liste, her takvim yılı için bir önceki yıl içinde ilan edilir. Ancak, ihracat stratejisi çerçevesinde ilgili takvim yılı içinde de anılan listede değişiklikler yapılabilir. Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Madde 8- Üretici/imalatçı organizasyonları tarafından, temsil ettikleri sektör/sektörlerin tanıtımının yapılması amacıyla, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatörce düzenlenen yurt dışı fuara katılım sağlanması durumunda, organizatöre ödenen katılım bedelinin % 65 i destek kapsamında Üretici/İmalatçı Organizasyonuna ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonlarına ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise ABD Dolarını geçemez. Ancak, yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her fuar için azami 36 m 2 lik alan esas alınır. Üretici/İmalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler, ancak sektörü simgeleyen ürün numunelerini sergileyebilirler. Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz. Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Madde 9- Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurtdışında gerçekleştirdiği; -defile, -fuar alanında düzenlenecek basın toplantısı ve kokteyl, -reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri, -elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, 5

6 -yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar, -toplam alanı 20 m 2 yi geçmemek üzere fuar konusu sektör/sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet, fotokopi v.b) vermeye yönelik infostand, harcamaları destek kapsamındadır. Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamaların % 75 i; Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise azami ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, organizatör tanıtım faaliyetlerine yönelik yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların % 75 ini geçmemek üzere ABD Dolarına kadar ödeme yapılır. Organizatör tarafından Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesinde, ilgili Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı veya sektörel nitelikli milli katılım organizasyonuna yönelik ilave tanıtım desteği talep edilmesinin gerekçeleri açık ve anlaşılır biçimde ortaya konulduktan sonra; projelendirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin zamanlama, kullanılacak tanıtım yöntemi/araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsayan bir rapor yer alır. Yukarıda belirtilen tanıtım araçlarından afiş, katalog, broşür/kitapçık, e-ortamda hazırlanan tanıtım materyali gibi ürünlerin tasarım/üretim süreci Türkiye de gerçekleştirilebilir ve faturalandırılabilir; ancak yurtdışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri v.b. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Bu madde kapsamında destekten yararlandırılan tanıtım harcamaları mükerrerlik yaratacak biçimde, organizatör tarafından yurt dışı fuara katılan firmaların katılım bedeline yansıtılamaz. Yurt dışı fuarın konusu ile ilgili olması halinde bile organizatörlerin "eşantiyon, ikram ve hediye niteliğindeki harcamalarının yanı sıra yukarıda maddeler halinde belirtilen faaliyetlerin dışında kalan diğer etkinlikleri destek kapsamı dışındadır. Organizatörlerce fuarın konusu ile ilgili tanıtım etkinliklerini içeren faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda Müsteşarlık Gözlemcisinin ve/veya Ticaret Müşaviri/Ataşeliğinin düzenleyeceği raporlar esas alınır. Organizatörün, toplam alanı 20 m 2 yi geçmemek üzere fuar konusu sektör/sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet v.b) vermeye yönelik oluşturduğu info-standın, destekten yararlanabilmesi için fuar gözlemcisinin raporunda bahsekonu hizmetlerin verildiğine ilişkin olumlu görüşü aranır. 6

7 Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi Madde 10- İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İcra Komitesi nin görüşü alındıktan sonra Müsteşarlıkça uygun görülerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda; ödenir. -Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının % 65 i ve sergilenen ürünlere ilişkin nakliye harcamalarının % 50 si, ABD Doları nı aşmamak üzere, -Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve sergilenen tanıtım materyallerine ilişkin nakliye harcamalarının % 75 i, ABD Doları nı aşmamak üzere, Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının ABD Dolarını geçmemek üzere % 50 si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise ABD Dolarını geçmemek üzere % 50 si ilaveten desteklenir. Bu maddenin, - Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının yurt dışındaki fuarın ana organizatörüne ödeyeceği boş stand kirasına ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren düzenlenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar için % 50 olarak uygulanacaktır. Ancak, sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75 oranı üzerinden desteklenmesi uygulamasına devam edilecektir. - Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren katılımcılara ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır. Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, stand alanı 36 m 2 yi geçmemek şartıyla, boş stand kirasının % 65 i ve nakliye harcamasının % 50 si, ABD Doları nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı Organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler. Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz. Detaylı olarak düzenlenecek faturalarda yer alan ve fuar organizatörü ile yapılan sözleşmede ödenmesi zorunlu olan kalemler (Kayıt Ücreti, Kataloğa Giriş, Reklam Katkı Bedeli, Çevre Koruma Vergisi, multimedya bedeli, Ürün Teşhir Sigortası) boş stand kirası desteği hesaplamasına dahildir. 7

8 Bireysel düzeyde uluslararası sektörel fuar katılımlarında, fuarı düzenleyen organizatör tarafından boş stand seçeneği sunulmadığı durumlarda veya standart donanımlı stand (shell scheme) kiralanmasının zorunlu olduğu hallerde, faturada yer alan toplam stand bedelinin % 80 i esas alınmak suretiyle belirlenen değer üzerinden 2004/6 sayılı Tebliğde belirtilen destek oranları uygulanır. Nakliye desteği sadece fuarda sergilenecek ve yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla gönderilecek ürünler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılınan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur. ATA karnesi, Gümrük beyannameleri ile nakliyeye ilişkin tüm belgelerde, fuarda sergilenecek ürünlerin yurt dışına çıkışını tevsik eden belgeler olduğuna dair bir ibarenin (fuar malı, fuar adı, fuar idaresi adresi veya alıcının fuar idaresinin anlaşmalı nakliyecisi olması v.b.) yer alması ve sözkonusu ürünlerin 4458 sayılı Gümrük Kanununa istinaden çıkarılan Gümrük Tebliğine göre bedelsiz veya Geçici Çıkış yoluyla yurt dışına sevk edilmesi zorunludur. Katılımcının, ürünlerini Türkiye ye geri getirmeden diğer bir fuara katılması halinde; nakliye desteği İhracatçı Birliği tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi Madde 11- Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek fuarla ilgili sunacakları tahmini maliyet raporu ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Müsteşarlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır. Yurt Dışı Fuar Müracaat Şekli ve Belgeleri Madde 12- Organizatör, yurt dışı fuar destekleriyle ilgili müracaatı aşağıda belirtilen gerekli tüm bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; Türk İhraç Ürünleri, Sektörel Türk İhraç Ürünleri ve Milli Katılım organizasyonlarında; fuar konusu sektör de gözetilmek suretiyle bulunulan bölgedeki ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (fuar konusuyla ilgili Genel Sekreterlik olmaması durumunda Bölgedeki İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine) yapar. a - Yurt dışı fuar için Müsteşarlıktan izin alındığını gösterir yazının örneği, b- Kuruluşlar dışındaki Organizatörler tarafından, katılımcı adına düzenlenen faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, c- Yurt dışı fuar katılımlarında, Organizatör Firma/Kuruluşlara yapılan ödemelerin Banka aracılığıyla ödendiğini tevsik eden ödeme belgeleri, d-1 Organizatör ile katılımcılar arasında yapılan sözleşme ile katılımcının banka talep mektubu ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-1), 8

9 d-2 Yalnızca hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara katılımlarda ibraz edilmek üzere firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-5), e- Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticari unvanının tespiti için en son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından temin edilen sicil gazetesinin sureti, f- Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi ve/veya Ticaret Odası (TOBB Onaylı) veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ndan alınan kapasite raporunun aslı/odaca tasdikli sureti/noter tasdikli sureti/birliğin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, (kapasite raporunun fuar tarihinde geçerli olması veya geçerlilik süresi sona ermiş ise fuar destek müracaatı süresi içinde yenilenmiş olması esastır. Kapasite Raporunun ilk kez düzenleniyor olması durumunda ise rapor başvurusunun ilgili Oda ya fuar tarihi öncesinde yapılmış olması gerekmektedir.) SDŞ ve DTSŞ lerden statülerini belirtir belge ibrazı yeterli olup, kapasite raporu ibrazı aranmaz. g- Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; donanım (hardware), yazılım (software), tasarımcılar, moda evleri, kültür balıkçılığı, el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik, yaş meyve-sebze gibi kapasite raporu ibraz edememe özelliği olan sektörler için, bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan faaliyet belgelerinin aslı/noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, h- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, ı- Katılımcının müracaat yılına ait, üretim konusu ile ilgili üyesi olduğu İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu (üretici/imalatçı organizasyonlarından talep edilmez.), i-1 Katılımcıyı çevre standlarla, stand alınlığıyla ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar, i-2 Stand alınlığı ve/veya stand alanında kullanılan marka/logolara ilişkin Marka Tescil Belgesinin bir sureti j-katılımcının organizatörle yaptığı sözleşmede yer alan ve m 2 birim fiyat içinde katılımcıya tanınan nakliye hakkının aşıldığı hallerde; bu hususun organizatör adına düzenlenen gümrük beyannamesi veya ATA karnesi ile detaylı firma bilgileri, firmanın fuara götürdüğü malların cinsi, toplam hacmi veya ağırlığını içeren Gümrük İdaresince onaylı çeki veya icmal listesi, k- Milli katılım organizasyonlarında fuarın yurt dışındaki ana organizatörü tarafından, Sektörel Türk İhraç Ürünleri ve Türk İhraç Ürünleri Fuarlarında ise fuar alanını kiraya veren firma tarafından organizatör adına düzenlenen ve katılım bedeline yansıtılan fuar alanı kira giderine ilişkin düzenlenen faturanın aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi, l- Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcıların teşhir edecekleri ürünlerin Türkiye den fuarın düzenleneceği merkeze ve tekrar yurtiçine nakliyesi kapsamında, taşıma, depolama, elleçleme, gümrük v.b. hizmetleri veren firmalarca organizatör adına düzenlenmiş ve katılım bedeline yansıtılan giderlere ilişkin faturaların aslı veya 9

10 noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi, m- Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılım bedeline yansıtılan stand konstrüksiyonu, dekorasyon ve stand içi diğer hizmetler (elektrik, su, masa, raf v.b.) için organizatör adına düzenlenmiş faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi, n- Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılım bedeline yansıtılan organizatör aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler karşılığı düzenlenmiş faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi, o - Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılım bedeline yansıtılan tanıtım faaliyetlerini belgeleyecek biçimde hizmet alınan firmalar ile yapılan sözleşmeler, tanıtım etkinlik malzemelerinin birer örneği, hacim/boyut itibariyle sunulamayacak durumda olanlarının ise CD ve fotoğrafları, ö- Katılımcıya ait en son tarihli vergi levhasının bir örneği. Madde 13- Organizatör, yurt dışı fuarın bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde organizatör tanıtım faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu harcamalara ilişkin kendi adına düzenlenmiş aşağıdaki belgeleri fuarın konusu ile ilgili İhracatçı Birliğine teslim etmek suretiyle müracaatta bulunur. a- Yurt dışı Fuar için Müsteşarlıktan izin alındığını gösterir yazının örneği, b-yurt dışı Fuar için gerçekleştirilen tanıtım etkinlik/malzemeleri harcamalarına ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği tevsik edilen yurt dışında düzenlenen ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince (Müşavirlik bulunmayan yerlerde T.C. Büyükelçiliklerince/T.C. Konsolosluklarınca) tasdik olunan faturaların aslı veya noter tasdikli sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeleri, yurtiçinde düzenlenen faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, c- Tanıtım etkinlik/malzemelerinin birer örneği, hacim/boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise CD veya fotoğrafları, d- Organizatör tarafından imzalanmış banka talep mektubu ve taahhütname (EK-2), e- İmza sirküleri veya noter veya ihracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, f- İnfo-stand desteği talebinde bulunulması halinde info-standın fuar alanındaki konumunu ve iç alanını net şekilde gösteren fotoğraflar. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Organizatörün sunduğu projeye ilişkin Müsteşarlığın ön uygunluğu alınmak suretiyle, gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri karşılığı ABD Dolarına kadar verilecek ilave destek için başvurular fuar sonrasında Müsteşarlığa yapılır. Organizatör, Müsteşarlığa; - Fuar tanıtım faaliyetleri kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen etkinlikler ile kullanılan tanıtım malzemelerine ait harcamaların birim ve adedi açıkça belirtilen, bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği tevsik edilen ve Ticaret 10

11 Müşavirliği/Ataşeliğince (Müşavirlik bulunmayan yerlerde T.C. Büyükelçiliklerince /T.C. Konsolosluklarınca) tasdik olunan faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeleri, - Fuar tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçinde düzenlenen faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, - Yurt dışı tanıtım etkinlik/malzemelerinin birer örneği, hacim/boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise CD veya fotoğrafları, ile müracaatta bulunur. Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği aracılığıyla T. Cumhuriyet Merkez Bankası na bildirir. Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuarda Müracaat Şekli ve Belgeleri Madde 14- Katılımcı, Üretici-imalatçı organizasyonları, 2004/6 sayılı Tebliğ in 8 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde belirlenen bireysel olarak iştirak edeceği uluslararası sektörel fuarın başlama tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı fuarın konusuyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini bir dilekçe ekinde (EK-3) ibraz ederek İhracatçı Birliği kaydına aldırmak zorundadır. Bu madde kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı, Üretici/imalatçı organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz. Üretici/imalatçı organizasyonları, fuar öncesinde ve sonrasındaki destekle ilgili müracaatlarını fuarın konusuyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapar. Madde 15- Bireysel düzeyde uluslararası sektörel fuar katılımlarında, katılımcı tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat, aşağıda belirtilen gerekli tüm bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde, fuarın konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. a- Fuarın ana organizatörü tarafından katılımcı adına düzenlenmiş boş stand kirasına ilişkin fatura/faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi, b- Nakliye firması tarafından düzenlenmiş nakliye ve gümrükleme faturalarının aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (nakliye faturasının yurt dışında düzenlenmiş olması durumunda yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi istenir), c- Boş stand kirası, nakliye ve gümrüklemeye ilişkin tüm faturaların bedellerinin doğrudan katılımcı firma tarafından ödendiğini tevsik eden bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir), d- Nakliye desteğinden yararlanan katılımcının bu durumu tevsiken nakliyeci firma tarafından adına düzenlenmiş Gümrük Beyannamesi veya Ata Karnesi ile ürünün yurda giriş veya çıkışını tevsik eden belgenin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, 11

12 e- Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticari unvanının tespiti için en son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından temin edilen sicil gazetesinin sureti, f- Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi ve/veya Ticaret Odası (TOBB Onaylı) veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ndan alınan kapasite raporunun aslı/odaca tasdikli sureti/noter tasdikli sureti/birliğin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, (kapasite raporunun fuar tarihinde geçerli olması veya geçerlilik süresi sona ermiş ise fuar destek müracaatı süresi içinde yenilenmiş olması esastır. Kapasite Raporunun ilk kez düzenleniyor olması durumunda ise rapor başvurusunun ilgili Oda ya fuar tarihi öncesinde yapılmış olması gerekmektedir.) - SDŞ ve DTSŞ lerden statülerini belirtir belge ibrazı yeterli olup, kapasite raporu ibrazı aranmaz. g- Kapasite raporu ibraz edemeyen donanım (hardware), yazılım (software), tasarımcılar, moda evleri, kültür balıkçılığı, el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik, yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerinin aslı/noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, h- Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu, ı- İmza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, i- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Banka talep mektubu ve taahhütname (EK-1), j-1 Katılımcıyı çevre standlarla, stand alınlığıyla ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar, j-2 Stand alınlığı ve/veya stand alanında kullanılan marka/logolara ilişkin Marka Tescil Belgesinin bir sureti, k- Katılımcının müracaat yılına ait, üyesi olduğu üretim konusuyla ilgili İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu (üretici/imalatçı organizasyonları hariç), l- Katılımcıya ait en yakın tarihli vergi levhasının bir örneği. Fuarı gerçekleştiren Organizatör tarafından düzenlenecek stand kirası faturası ve nakliye firması tarafından düzenlenecek nakliye faturası ile gümrük beyannamesi, ATA karnesi v.b. fuarda teşhir edilecek ürünün yurt dışına çıkışını ve ülkemize girişini gösteren belgelerin doğrudan katılımcı firma adına düzenlenmesi zorunludur. Yurt dışındaki ana fuar idaresinin iştirakıyle Türkiye de kurulu şirket, şube ve/veya temsilciliği dışında aracı firmalar tarafından düzenlenecek fatura, ödeme belgesi, yer tahsis belgesini içeren destek başvuruları kabul edilmez. Uluslararası sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan firmalar adına, ilgili fuarın ana organizatörü tarafından düzenlenmiş fatura bedelleri katılımcı firma tarafından doğrudan bankacılık sistemi içinde yurtdışındaki ana fuar organizatörünün hesabına ödenir. Madde 16- SDŞ ve diğer pazarlamacı katılımcıların, fuara iştirak etmeleri halinde katılım belgeleri kendi adlarına düzenlenir. Diğer pazarlamacı katılımcılar; - İmalatçının kapasite raporunu veya yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik, yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerini veya bu belgelerin noter/ihracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini, 12

13 - İmalatçı ile yaptığı, imalatçının ürünlerinin tanıtımından/promosyonundan sorumlu olduğunu belirten ekte (EK-4) yer alan sözleşmenin veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesinin aslını/ihracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini fuar tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz eder. Sözleşmenin fuar öncesinde noter aracılığıyla yapılmış olması durumunda, ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, destek müracaatı sırasında ibraz edilmesi yeterlidir. Pazarlamacı firma, gerek milli gerek bireysel düzeyde katılım sağladığı fuarda, sözleşme yaptığı üretici firmaların fuarın konusu sektör/sektörlerle ilgili ürünlerini sergileyebilir. Üretici firma ile pazarlamacı firmanın bir fuara ayrı standlarda katılmaları durumunda, iki firma arasında fuar tarihinden önce, bu maddede belirtilen nitelikteki bir pazarlama sözleşmesi yapılmış ise, aynı kapasite raporunda yer alan aynı ürünlerin sergilenmesi halinde iki firmanın da destekten yararlanması imkanı bulunmamaktadır. İki firma arasında, fuar tarihinden önce yapılmış bir pazarlama sözleşmesi mevcut ise pazarlamacı statüsündeki firma; mevcut değil ise üretici firma destekten yararlandırılır. Katılımcının, uluslararası bir fuara, iki ayrı stand ile katılım sağlaması ve iki ayrı standda farklı markalı ve/veya farklı ürün gruplarından ürünler sergilemesi halinde; iki stand için toplam destek tutarının $ ı ve toplam alanın 50 m2 yi (m2 muafiyeti olan sektörler hariç) aşmaması kaydıyla, her iki stand da destek kapsamında değerlendirilir. Üretici firma ile pazarlamacı firma aynı fuarda ayrı ayrı ve üreticinin (kapasite raporunda yer alan) farklı ürünlerini sergilemeleri durumunda, iki stand için toplam $ ı ve toplam alanı 50 m2 yi (m 2 muafiyeti olan sektörler hariç) aşmaması kaydıyla, her iki stand da destek kapsamında değerlendirilir. Ödeme Esasları Madde 17- Katılımcı ve organizatörün 2004/6 sayılı Tebliğ'de belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, harcamalarını fatura ve bankacılık sistemi içinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik etmeleri gereklidir. Katılımcılar yurt dışı fuar iştirakleri kapsamında organizatöre yönelik ödemelerinin tamamını banka havalesi veya banka dekontu aracılığıyla destek müracaatının öncesinde doğrudan organizatöre yapmakla yükümlüdürler. Katılımcı firma adına firma yöneticileri veya bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilerce de bankacılık sistemi içinde olmak kaydıyla ödeme yapılabilir. Organizatörler, fuar sonrası destek müracaatı esnasında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine katılımcılar tarafından yapılan tüm ödemelere ilişkin belgeleri ibraz ederler. Katılımcı firmalarca organizatöre yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmek ve banka tarafından fuar bitiminden sonraki destek müracaatı süresi içinde organizatörün hesabına aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirilerek ödenebilir. Ancak, söz konusu ödemelerin taksitlendirilmesi durumunda banka tarafından talep edilmesi muhtemel komisyon tutarının, katılımcı açısından bağımsız bir maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi ve organizatöre ödenmesi gereken katılım bedeline yansıtılmaması gerekmektedir. 13

14 Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde firma tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra katılımcı firma adına firma yöneticileri veya bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda bu ödemelere ilişkin slip ile birlikte organizatöre ait İşyeri Hesap Ekstresi nin (ekstre kredi kartı hesabının takip edildiği Bankadan onaylı olmalı) ödeme belgeleri olarak ibrazı gerekmektedir. Madde 18- Başvuruyu inceleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği destek müracaatının değerlendirilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi talep edebilir. Eksik belgelerle yapılan müracaatlarda, Genel Sekreterliğin incelemesi sonucu tespit edilen eksikliklerin yazılı olarak katılımcı firmaya veya organizatöre bildirilmesini müteakip, üç ay içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde, ilgili destek müracaatı işlemden kaldırılarak belgeleri iade edilir. Eksik belgelerin ibrazı için öngörülen ilave 3 aylık süre, ödemelerin destek müracaatı süresi içinde yapılmış olması kaydıyla, ödeme belgelerinin ibrazını da kapsar. Ürün Teşhir Şartı Madde 19- Katılımcılar, 2004/6 sayılı Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmek için bizzat ürünlerini standlarında sergilemek zorundadırlar. Katılımcılar, ürünün cinsine göre ürünlerini doğrudan sergileme olanağı bulamamaları durumunda (bazı kimyasallar ve/veya fiziki olarak sergilenemeyen ürünler), broşür, katalog v.s. ile fuar katılımlarında azami 16 m 2 üzerinden desteklenirler. Stand Alanı Madde 20- Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m 2 olmak üzere, azami 50 m 2 ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılır. 50 m 2 nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m 2 nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır. Komple tesis imalatı, makine, otomotiv ana sanayii ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m 2 lık, mücevherat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m 2 lik sınırlamadan muaftır. Madde 21- Organizatörün; DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜRACAATIN DEĞERLENDİRİLMESİ a) Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının, b) Fuar süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, c) Katılımcı firmalara taahhütlerini yerine getirmediğinin, 14

15 d) Yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin, e) 2004/6 sayılı Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun, tespit edilmesi halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır. Madde 22- Katılımcının, yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin, aynı fuar için 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklere ilaveten kamu kaynaklı başka desteklerden de faydalandığının, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin ve 2004/6 sayılı Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. MADDE ve 22 nci maddelerde belirtilen hususların tespitinde; doğrudan Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça görevlendirilen fuar gözlemcisi veya Ticaret Müşaviri/Ataşesi tarafından düzenlenen raporlar esas alınır. BEŞİNCİ BÖLÜM MÜRACAATIN SONUÇLANDIRILMASI MADDE 24- İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen T. Cumhuriyet Merkez Bankası na bildirir. MADDE 25- Katılımcı ve organizatörün, 2004/6 sayılı Tebliğde belirtilen desteklerden faydalanabilmesi için harcamalarını fatura ile belgelendirmiş olması şarttır. Kuruluşlarca organizasyonu gerçekleştirilen yurt dışı fuar katılımlarında, katılımcının harcamalarını tevsik eden ödeme belgelerinin ibrazı şarttır. MADDE 26- Yurt dışı fuarlarda katılımcı firmanın fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan Fuar Değerlendirme Formunu doldurup iade etmemesi durumunda, 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki destek talebi değerlendirmeye alınmayacaktır. MADDE 27- Desteklemede; ibraz edilen faturalardaki harcamaların, YTL cinsinden olanları YTL, döviz cinsinden olanları, faturanın tarihi fuarı takip eden 30 gün içinde düzenlenmiş ise fatura tarihindeki, bu sürenin aşılması durumunda 30 uncu gündeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı YTL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan ödenir. MADDE 28- Bu Uygulama Usul ve Esasları 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. MADDE 29- Bu Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya ve ortaya çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir. 15

16 EK-1 FUARA İLİŞKİN BİLGİLER FUAR ADI VE TARİHİ: FUAR ÜLKESİ VE KENTİ: FUAR KONUSU: KATILIM ALANI (NET): TAAHHÜTNAME MALİYE BAKANLIĞINA Bakanlar Kurulu nun tarih ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Ayrıca destek talebinde bulunduğumuz fuara ilişkin olarak tarafımıza yapılacak finansal destek dışında herhangi bir kamu kaynaklı destek almadığımızı ve almayacağımızı da taahhüt ederim. FİRMA ÜNVANI : FİRMA ADRESİ : POSTA KODU : TEL NO : FAKS NO : VERGİ DAİRESİ : VERGİ NUMARASI : TİCARET SİCİL NO : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim. BANKA ÜNVANI : BANKA ŞUBESİ : BANKA ŞUBE KODU : TL HESAP NUMARASI : YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER : YETKİLİ İMZA/İMZALAR : TARİH : KAŞE : 16

17 EK-2 FUARA İLİŞKİN BİLGİLER FUAR ADI VE TARİHİ: FUAR ÜLKESİ VE KENTİ: FUAR KONUSU: YURT DIŞI FUAR ALANI (NET): YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TANITIM ETKİNLİKLERİNİN ANA HATLARI: TAAHHÜTNAME MALİYE BAKANLIĞINA Bakanlar Kurulu nun tarih ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. FİRMA ÜNVANI : FİRMA ADRESİ : POSTA KODU : TEL NO : TEL-FAKS NO : E-POSTA : VERGİ DAİRESİ : VERGİ NUMARASI: TİC. SİCİL NO : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim. BANKA ÜNVANI : BANKA ŞUBESİ : BANKA ŞUBE KODU : TL HESAP NUMARASI : YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER : YETKİLİ İMZA/İMZALAR: TARİH : KAŞE : 17

18 EK- 3 BİREYSEL FUAR DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DİLEKÇESİ.../.../... T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI.. İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2004 / 6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında aşağıda bilgisi verilen fuar için devlet desteğinden yararlanmak istiyoruz. Fuar idaresinden aldığımız ve ödenecek boş stand metrekare fiyatını gösterir yer tahsis belgesi ekte sunulmaktadır. Bilgileri ve gereği arz olunur. KAŞE - İMZA FİRMA ÜNVANI:... FİRMA TEL NO: FİRMA FAKS NO:... FUAR ADI :... FUAR ÜLKESİ VE ŞEHRİ : FUAR TARİHİ :. FUAR BOŞ STAND METREKARE FİYATI :.. TAHSİS EDİLEN STAND ALANI ( m2 ) :. EK : Fuar idaresinden alınan ve boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi 18

19 EK-4 YURTDIŞI FUARLARA ÜRETİCİ / İMALATÇI FİRMA ADINA PAZARLAMACI OLARAK KATILIMA İLİŞKİN SÖZLEŞME Firmamıza ait... tarih ve no lu Kapasite Raporunda belirtilen.. ürünleri yurtdışı fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmak üzere.. Firmasına yetki verdiğimizi beyan ederiz. ÜRETİCİ/İMALATÇI FİRMA ÜNVANI : Yukarıda adı geçen firmanın verdiği yetkiye dayalı olarak. Tarih ve. No lu Kapasite Raporunda belirtilen.. ürünlerin yurtdışı fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmayı kabul ettiğimizi beyan ederiz. PAZARLAMACI FİRMA ÜNVANI :... İMALATÇI FİRMA PAZARLAMACI FİRMA FİRMA ÜNVANI KAŞE YETKİLİ İMZA FİRMA ÜNVANI KAŞE YETKİLİ İMZA EK : İmalatçi Firma Kapasite Raporu 19

20 EK-5 HEDEF ÜLKELERE VERİLEN 10 PUAN İLAVE DESTEĞE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME FUARA İLİŞKİN BİLGİLER: FUAR ADI VE TARİHİ : FUAR ÜLKESİ VE KENTİ : FUAR KONUSU : KATILIM ALANI (NET) : TAAHHÜTNAME MALİYE BAKANLIĞINA Bakanlar Kurulu nun tarih ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ in 5. maddesi çerçevesinde; destek talebinde bulunduğumuz yukarıda belirtilen fuarın bulunduğu ülkede 1/1/2005 yılından bu yana katıldığım ve devlet desteği aldığım fuarların listesi aşağıda yer almaktadır. Söz konusu ilave desteğe ilişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim Fuar Adı Tarihi Şehir Organizatör FİRMA ÜNVANI : FİRMA ADRESİ : POSTA KODU : TEL NO : FAKS NO : VERGİ DAİRESİ : VERGİ NUMARASI : TİCARET SİCİL NO : 20

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6)

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Başvuru Süresi: Bireysel Katılımlarda fuardan önce ön başvuru, fuardan sonra 3 ay Kimler

Detaylı

TEBLİĞ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)

TEBLİĞ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar J. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Yayımlayan Kurum : Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğ Numarası : 2009 / 5 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 30 Aralık

Detaylı

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 6 Ekim 2012 tarih 28433 sayılı resmi gazetede yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesine

Detaylı

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28433 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014 Sirküler Sayı: 2014 025 03.06.2014 Konu: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Değişiklikler 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dışında

Detaylı

Bireysel Fuar Katılımlarına İlişkin Destekler

Bireysel Fuar Katılımlarına İlişkin Destekler Bireysel Fuar Katılımlarına İlişkin Destekler Bireysel Düzeyde Katılımlarda Ön Başvuru Şekli Katılımcının fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği

Detaylı

2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

2001/4 SAYILI YURT DIġINDA MĠLLĠ VEYA BĠREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2001/4 SAYILI YURT DIġINDA MĠLLĠ VEYA BĠREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2001/4 SAYILI YURT DIġINDA MĠLLĠ VEYA BĠREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI AMAÇ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR MADDE

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ www.ekonomi.gov.tr 2 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27448 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yurt Disi Fuar Katilimlarinin Desteklenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2004/6)

Yurt Disi Fuar Katilimlarinin Desteklenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2004/6) Yurt Disi Fuar Katilimlarinin Desteklenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2004/6 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Teblig, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ Fuar Desteklerinden Kimler Yararlanabilir Katılımcılar - Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, kapasite raporu veya uygun faaliyet belgesine sahip şirketler,

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ AMAÇ MADDE 1. Bakanlar

Detaylı

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. MADDE 1- (2) Bu Uygulama

Detaylı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı İlgili Mevzuat: -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2009/5) -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI

BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI EK-4 ESKİ HALİ BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ DESTEK ÇEŞİTLERİ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir.

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir. 02.01.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/136 KONU: YURT DIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2010/6 Sayılı Yurt

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ EK-1 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ 1. SINAİ/TİCARİ ŞİRKETLER,YAZILIM ŞİRKETLERİ, DTSŞ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ 11 Şubat 2016 Fuar Desteklerinden Kimler Yararlanabilir Katılımcılar - Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, kapasite raporu veya uygun faaliyet belgesine

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ YURT DIŞI FUAR MEVZUATI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE

Detaylı

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 1- Birliğimize hitaben talebinizi bildiren, firma antetli kağıdına yetkililerce imzalı dilekçe,

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.DY.2014/462-2730 Ankara, 14/02/2014 Konu: Fuar Destekleri Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER ( G/2014 ) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2014 İhracatçı Birliklerine başvurulan devlet yardımları TEBLİĞ ADI TEBLİĞ NO 1 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2009/5

Detaylı

2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE MADDE 2- (1) Bu Tebliğ in amacı, Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 T.C. BAġBAKANLIK DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (UĠB) Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 Konu : Fuar TeĢvikleri Hakkında (Web, E-mail) ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 Ġhracata Yönelik

Detaylı

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği!

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! 2008/060 18.04.2008 Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! Tasarımcı şirketlerin, tasarım ofisleri ile Birliklerin, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI... 3 Araştırma Geliştirme (AR GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10)...5 Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26851 TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G / 2019)

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G / 2019) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/102-00604 Ankara, 15/01/2019 Konu: 2010-6 Sayılı Tebliğin Genelgesinde Yapılan Değişiklik SİRKÜLER (G / 2019) Sayın

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271 ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271 26 28 Ocak 2016 tarihleri arasında Suudi Arabistan ın Cidde şehrinde düzenlenecek olan Automechanika Jeddah 2016 fuarına Uludağ

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI...3 Araştırma Geliştirme (AR GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10)...5 Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI 3 Araştırma Geliştirme (AR GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10)...5 Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine

Detaylı

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır.

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır. 02.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/110 KONU: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty Nin Desteklenmesi

Detaylı

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) 1 Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER Fuar teşvikleri Yurtiçi, Yurtdışı furları olarak ve Bireysel Katılım, M illi Katılım ve prestij fuarları olarak değişmektedir. Bireysel katılımlarda ve kosgeb destekli fuarlar da mutlaka fuar öncesi en

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Madde 4 (1) Şirket/DTSŞ/SDŞ lerin 2005/4 sayılı Tebliğ de belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-1) de her

Madde 4 (1) Şirket/DTSŞ/SDŞ lerin 2005/4 sayılı Tebliğ de belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-1) de her 2005/4 SAYILI YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU ESKİ MADDE Madde

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

BLG YMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

BLG YMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Tarih: 18/08/2010 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2010 /66 Konu: Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ÖZET Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler

Detaylı

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2000 / 1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİG'İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esasları, Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı ''İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA VE SEYAHAT DESTEĞİ (1)Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler,

Detaylı

TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER

TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER TMġ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi, 2.

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam

Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ (20.01.2017

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1/7 EK 6A DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerden yalnızca fatura, sözleşme, ödeme belgesi, medya gerçekleşme

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 124

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 124 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 124 Konu: Tebliğ Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Pazar Araştırması

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR KATILIMI DESTEĞİ (2009/5 SAYILI TEBLİĞ) 2 YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ 2009/5 SAYILI TEBLİĞ KATILIM TÜRLERİ YURT

Detaylı

YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ

YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ T.C. TİCARET BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı 28 Kasım 2018 1 SUNUM İÇERİĞİ Yurt Dışı Fuar Desteği Mevzuatı ve Amacı Kimler Destekten

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

Foodex Japan 2015 40.Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı 03-06 Mart 2015 Chiba - JAPONYA

Foodex Japan 2015 40.Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı 03-06 Mart 2015 Chiba - JAPONYA Sayı : TİM.EİB.GSK.00.. İzmir, 17/10/2014 Konu : Foodex Japan 2015 Fuarı Milli Katılım Duyurusu Foodex Japan 2015 40.Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı 03-06 Mart 2015 Chiba - JAPONYA Sayın Yetkili, 03-06

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ EK - C A- SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ONAY BAŞVURU BELGELERİ 1. Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Onay Başvuru Formu (EK C-1) 2. Sektörel Ticaret Heyeti

Detaylı

TEBLİĞ. YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6)

TEBLİĞ. YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6) 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6) BĠRĠNCĠ

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 29 Mart - 2 Nisan 2015 tarihleri arasında Tel Aviv-Hayfa-Kudüs/İsrail e yönelik Ağaç

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR EK 1 Aşağıda talep edilen bilgi ve belgelere ilişkin detaylar için Dikkat Edilecek Hususlar

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TABLOSU MADDE 4

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TABLOSU MADDE 4 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TABLOSU MEVCUT HALİ Tebliğ de yer alan tüm Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşarlık, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

YENİ BAŞVURU SÜRECİ HAZIRLIK E-İMZA KEP

YENİ BAŞVURU SÜRECİ HAZIRLIK E-İMZA KEP YENİ BAŞVURU SÜRECİ HAZIRLIK Gerekli Belgeler Listesinde belirtilen belgeler hazırlanır. Belgeler tek bir PDF içerisinde olacak şekilde taranıp bilgisayara aktarılır. E-İMZA KEPport a http://evrak.immib.org.tr/eimza

Detaylı

(Tebliğ No: 2007/12) Kapsam

(Tebliğ No: 2007/12) Kapsam Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/12) Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/76-9227 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Yetkili, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ YURT DIŞI FUAR MEVZUATI 637 Sayılı KHK Madde-7 yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine

Detaylı