T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Su İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 Bu Yönerge, Su İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak MADDE 3 Su İşleri Müdürlüğüne ait bu yönerge; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve Belediye Meclisince kabul edilen Belediye Çalışma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu yönergede geçen; Belediye: KIRKLARELİ Belediyesi ni Başkanlık: KIRKLARELİ Belediye Başkanlığı nı, Başkan: KIRKLARELİ Belediye Başkanı nı, Başkan Yardımcısı: KIRKLARELİ Belediyesi Başkan Yardımcısı nı, Müdürlük: Su İşleri Müdürlüğü nü, Müdür: Su İşleri Müdürü nü, Arıtma Tesisi Sorumlusu: İçme Suyu Arıtma Tesisleri Sorumlusunu, Arıtma Tesisi Saha Sorumlusu: İçme Suyu Arıtma Tesisleri Saha Sorumlusu Arıza Bakım Onarım Sorumlusu: Su Arıza Birimi Bakım Onarım Sorumlusunu, Arıza Bakım Onarım Saha Sorumlusu: Su Arıza Birimi Bakım Onarım Saha Sorumlusu Çalışanlar: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personeli, Yönerge: Su İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönergesini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Bağlılık, Çalışma Düzeni Teşkilat MADDE 5 (1)Su İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. - Müdür - Teknik elemanlar - Memurlar - İşçiler - Sözleşmeli memurlar - Taşeron İşçiler (2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. - Müdür - Arıtma Tesisi Sorumlusu -Arıtma Tesisi Saha Sorumlusu -Arıza Bakım Onarım Sorumlusu -Arıza Bakım Onarım Saha Sorumlusu - Teknik elemanlar

2 - Kalem - Diğer Personel (3)Müdürlüğün iç organizasyon yapısının teşkili, personelin görev, yetki ve sorumlulukları işbu çalışma yönergesinin imzalanması neticesinde örgütlenme ve çalışma şemasına göre yürürlüğe girer ve ilgili müdürlük olan Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Bağlılık MADDE 6 (1) Su İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. Çalışma Düzeni MADDE 7 (1) Arıtma Tesisinde vardiyalı olarak vardiya operatörleri ve su terfi istasyonunda istasyon nöbetçileri görev yapar. Arıtma tesisinde görevli olup ta vardiya operatörü olmayan diğer işçi personel ise arıtma tesisindeki iş ve işleyişin aksamaması için teknik yeterliliğine ve titrine bakılmaksızın gerekli görüldüğü taktirde arıtma tesisindeki diğer işler içinde görevlendirilebilir. Vardiya çalışma listeleri her ay Müdür tarafından düzenlenerek üst makama onaylatılır. Üst makamca onayı yapılan listelere uyulması zorunlu olup Müdürlüğün bilgisi dahilinde değişiklik yapılabilir. Su Arıza Bakım Onarım Biriminde mesai saatleri dışında oluşacak arızaların giderilmesinde görev yapacak personel için aylık nöbet listesi düzenlenir. Bunun dışındaki personel gündüz mesai saatleri içinde görev yapar. Sorumlulukları belirlenen personelin yetki alanlarını aşmaması esastır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğün görevleri MADDE 8 Su İşleri Müdürlüğü, Kırklareli Belediye Başkanlığı nın amaçları, bağlı bulunduğu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik gibi mevzuatlar, Belediye Çalışma Yönetmeliği ve Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; (1)Kırklareli Belediye si sınırları içerisinde içme ve kullanma suyunun kullanıcılara kesintisiz ve yürürlükteki standartlara uygun olarak en sağlıklı biçimde halka ulaştırılmasından ve şehir şebekesinde gerekli bakımların yapılıp meydana gelen arızaların en kısa zamanda giderilip tekrar şebekeye verilmesi, (2)Bu amaçla, Kırklareli Barajından ham suyun alınması, (3)Arıtma tesislerine pompalanması, (4)Suyun arıtılarak yürürlükteki su standartlarına uygun hale getirildikten sonra depolar ve isale hatları yoluyla suyun içme suyu şebekesine verilmesi, (5)Diğer kaynak sularının sağlıklı şekilde işletilmelerinin sağlanması, (6)Mülkiyeti Belediyemize ait olan Sazara kaynağından alınan Sazara Hattının bakım onarım ve hertürlü tamiratının yapılması, suyun şehre verilmesinin sağlanması, (7)Mahalle çeşmelerinin bakımlarının yapılması, (8)Kaynaklarının işletilmesinin sağlanması, (9)Şebekede boru hatlarının tesis edilmesi, (10)Arıza ihbarlarının alınarak en kısa zamanda arıza noktasına müdahale edilip arızanın zamanında giderilmesi, (11)Gerekli koşulları yerine getirenlere abone bağlantılarının yapılması, (12)İçme ve kullanma suyu olarak kullanılabilecek kaynakların tespit edilip gerektiğinde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapması ve yaptırması, (13)Su şebekesi bakım ve onarımlarının yapılması, (14)İçme suyunun klorlanması ve dezenfeksiyonu yapmak,

3 (15)Kuyu ve depoların bakım onarım ve işletilmesini sağlamak, (16)Enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak, (17)Çalışmaların kontrolü ve takibi için gerekli gördüğü formları ve evrakları uygun gördüğü formatta hazırlamak veya hazırlatmak, (18)İçme suyu için İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik te belirlenen analizlerin yapmak ve yaptırılmasını sağlamak, Su İşleri Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Müdürlük yetkisi MADDE 9 - (1) Su İşleri Müdürlüğü, bu yönergede sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Müdürlüğün sorumluluğu MADDE 10 (1) Su İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 11 (1) Günlük, aylık, yıllık ve beş yıllık programlar yapmak, onaylanan programlar dahilinde çalışmaları yürütmek, (2) Su İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. (3) Su İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir. (4) Su İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak, (5) Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak, (6) Kalitenin artırılması ve performansın yükseltilmesi açısından personel için seminer, sempozyum, teknik geziler düzenlenerek bilgi ve motivasyonun artırılmasını sağlamak, (7) Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, (8) Belediye işlerini de Başkanlık talimatlarıyla yapmak, (9) Havale edilen evrakı takip edip zamanında sonuçlandırmak, (10) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, (11)Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak, (12) Vatandaşlar tarafından dilekçe ile talep edilen konuların takibi. (13) Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak, (14) Şehirdeki tüm su hatlarının, su depolarının ve isale hattının bakımını sağlamak, (15) Sezonuna göre iş programı yapılarak, Belediye ve şirket elemanlarının organizasyon ve kontrolünü sağlamak, (16) Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlamak, (17) Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, (18) Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak, (19) Yeni döşenecek su ve kanalizasyon hatlarının depoların plan ve projelerinin hazırlanmasını sağlamak,

4 (20) Sezonuna göre iş programı yapılarak, Belediye ve şirket elemanlarının organizasyon ve kontrolünü sağlamak. (21) Başkanlık Makamınca verilen görevleri ilgili kanunlar çerçevesinde yapmak. Arıza Bakım-Onarım Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 12 (1) Müdüre karşı sorumludur. (2)Şehir su şebekesinin bakımlarının yapılıp arızalarının giderilmesini sağlamak, (3)Belediyemiz su işleri müdürlüğüne giren ve çıkan malzemelerin kontrolünün sağlanarak deftere işlenmesi, (4)Belediyemizce yapılan ve yaptırılan çeşitli su şebeke inşaat işleri ve arızalarında iş makineleri, araç gereç ve kamyonların görevlendirilmesini takip ederek kontrolünü sağlamak, (5) Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunmak, (6) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek, Arıza Bakım-Onarım Saha Sorumlusu görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 13 (1)Arıza bakım ve onarım Sorulusuna karşı sorumludur. (2)Arıza bakım ve onarım servisinin günlük iş dağılımını yapmak; (3)Aylık olarak Arıza bakım ve onarım servisinin nöbet çizelgesini hazırlamak; (4)Günlük iş ve işlemlerin takibini yapmak ve rapor düzenlemek; (5)Oluşan arızalara müdahale ederek gerekli onarımları yaptırmak, Arıza bakım ve onarım Sorumlusuna bildirmek ve raporlamak; (6)Su şebekesi başta olmak üzere ünitelerde yapılması gereken periyodik bakımlar, tamir ve onarımlar gibi iş ve işlemleri programlamak; (7)Müdürlük tarafından çalışmaların kontrolü ve takibi için gerekli görülüp hazırlanan formları ve evrakları doldurarak Arıza bakım ve onarım Sorulusunun onayına sunmak. Arıtma Tesisi Sorumlusu görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 13 (1) Müdüre karşı sorumludur. (2)Arıtma Tesisi ve terfi istasyonunun işletmesinden sorumlu olmak, (3)Tesis ekipmanlarının, isale hatlarının, enerji hatlarının bakımını sağlamak, (4) Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunmak, (5) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek, (6) Kompanzasyon sistemlerinin işletmesini sağlamak, (7) Katodik koruma sisteminin ölçümlerini ve ayarlamalarını yapmak, Arıtma Tesisi Saha Sorumlusu görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 14 (1)Arıtma Tesisi Sorulusuna karşı sorumludur. (2)Arıtma Tesisi ve terfi istasyonunun günlük iş dağılımını yapmak; (3)Aylık olarak Arıtma Tesisi ve terfi istasyonunun nöbet çizelgesini hazırlamak; (4)Günlük iş ve işlemlerin takibini yapmak ve rapor düzenlemek; (5)Oluşan arızalara müdahale ederek gerekli onarımları yaptırmak, Arıtma Tesisi Sorumlusuna bildirmek ve raporlamak; (6)Su depoları da dahil olmak üzere ünitelerde yapılması gereken periyodik bakımlar, tamir ve onarımlar gibi iş ve işlemleri programlamak; (7)Müdürlük tarafından çalışmaların kontrolü ve takibi için gerekli görülüp hazırlanan formları ve evrakları doldurarak Arıtma Tesisi Sorulusunun onayına sunmak; Laboratuar Görevlileri görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 15

5 (1)İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuarından sorumludurlar, (2)Laboratuarda suyla ilgili analizleri yapmak, (3)Laboratuarda yapılamayacak parametre analizlerinin mevzuatlara uygun sıklıkta ilgili kurum ve kuruluşlarda yaptırılmasını sağlamak, (4)Analiz sonuçlarına göre tesis işletmesini yönlendirmek, (5)Müdüre ve tesis sorumlusuna karşı sorumludur. Su İşleri Kalemi Yazışma Ve Evrak Kayıt Görevlileri MADDE 16 (1)Belediyemiz Su İşleri Müdürlüğü ile ilgili evrakları yazmak, (2)Vatandaşlardan ve Resmi dairelerden gelen dilekçeleri ve yazıları kayıt defterine işlemek ve günlük olarak takibini ve cevaplandırılmasını sağlamak, (3)Belediye içinde Birimler arasındaki yazışmaları ve evrakları takip etme, zimmetli olarak gereken işlemleri yapma, (4)Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, (5)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek, (6)Müdüre karşı sorumludur. Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilileri MADDE 17 (1)Taşınır mal kayıt kontrol yetkilisi ve harcama mutemedi olarak görev yapmak, (2)Su arıza biriminde çalışmalarla ilgili kayıtları tutmak, (3)Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya hurdaya ayrılacak malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak. (4)Ambarın sevk ve idaresini sağlamak, (5)Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek, (6)Ambar stok bilgilerinin tutulmasını sağlamak, (7)Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek, (8)Ambara giren malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek, (9)Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek, (10)Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek. Gerçekleştirme Görevlisi görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 18 (1)Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. (2)Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. (3)Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. Vardiya Operatörleri görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 19

6 Terfi istasyon nöbetçileri vardiya operatörlerinden alınan talimatların uygulanmasından, motorların yağlanmasından, motorlarda gördükleri anormalliklerin tesis sorumlularına bildirilmesinden, binanın temizlik ve düzeninden sorumludur. (1)Vardiya operatörleri arıtma tesisine gelen giden su akışından, bunun planlanmasından, (2) Laboratuarca belirlenen dezenfeksiyon oranlarının uygulanmasından (3)Önemli arızalarda arızanın giderilmesi için gerekli personeli organize etmekten, aciliyet taşımayan arızaların birim sorumlularına bildirilmesinden, (4)Vardiya defterinin tutulmasından, (5) Hızlı kum filtrelerinin temizliği için geri yıkama yapılmasından, (6)Biten klor tüplerinin değiştirilmesinden ve kayıtlanmasından sorumludur. Ayrıca Gündüz vardiyasını devralan nöbetçi personel başta klor odası olmak üzere bütün tesis dolaşmak, gerekli kontrolleri yapmak ve Arıtma Tesisi Sorumlusuna yazılı rapor olarak bildirmekle yükümlüdür. Terfi İstasyon Nöbetçileri görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 20 (1) Terfi istasyon nöbetçileri vardiya operatörlerinden alınan talimatların uygulanmasından, (2) Motorların yağlanmasından, motorlarda ve tesiste tespit ettikleri ihtiyaç ve anormalliklerin tesis sorumlusuna ya da müdüre bildirilmesinden, (3) Binanın temizlik ve düzeninden sorumludur. Ayrıca Terfi İstasyonunda bulunan ve ortak kullanım aracı olarak belirlenmiş araç ve ekipmanların temizliğinden, Nöbet değişikliklerinde bu ortak kullanım araç ve ekipmanları kullanıma hazır, temiz ve çalışır durumda teslim edilmesinde sorumludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Hizmetlerin İcrası Görevin alınması MADDE 21 - (1) Müdürlük personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir. Görevin planlanması MADDE 22 (1) Su İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. Görevin yürütülmesi MADDE 23 (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. BEŞİNCİ BÖLÜM İşbirliği ve Koordinasyon Müdürlük birimleri arasında işbirliği MADDE 24 (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. (3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

7 (5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon MADDE 25 (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür ün imzası ile yürütülür. (2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. ALTINCI BÖLÜM Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem MADDE 26 (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. (2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. Arşivleme ve dosyalama MADDE 27 (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. (2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. (3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından Yazışma Ve Evrak Kayıt Görevlileri sorumludur. YEDİNCİ BÖLÜM Denetim Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri MADDE 28- (1) Su İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. (2) Su İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir. (3) Su İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. (4) Su İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 29- İşbu yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yürürlükten kaldırılan yönerge: MADDE 30-06/09/2010 tarihli yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

8 Yürürlük MADDE 31- Bu Yönerge hükümleri; Kırklareli Belediye Başkanlığının onayının ardından yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 32- Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediye Başkanı adına Su işleri Müdürü yürütür.

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1 1) Bu yönetmelik, nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kartal Belediyesi Kültür

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Su İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Yüksekova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı