SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat"

Transkript

1 SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ile Başkanlık bünyesinde bulunan Şube Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönerge 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı kanunun 10 uncu maddesi ile 190 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin 5 inci maddesine göre 94/6516 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kurulan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) kuruluş, görev, yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) ASAT: Antalya Su ve Atıksu İdaresini b) Daire Başkanı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanını c) Genel Müdür: ASAT Genel Müdürünü ç) Genel Müdürlük: ASAT Genel Müdürlüğünü d) Şube Müdürü: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlerini e) Yönetim Kurulu: ASAT Yönetim Kurulunu ifade eder. Teşkilat MADDE 5 - (1) Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı; a) Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı b) Su Üretim ve İşletme Şube Müdürlüğü c) Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürlüğü ç) SCADA Şube Müdürlüğü d) Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürlüğü e) Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğünden oluşur.

2 İKİNCİ BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluluklar Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanının Görev ve Yetkileri MADDE 6 - (1) Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanının Görevleri şunlardır; a) Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan bölgenin içmesuyu temini ve yağmursularının bertaraf işlerinin organizasyonunu yönetmek. b) Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan bölgenin ihtiyacı olan içmesuyunun her türlü yeraltı su kaynaklarından temin edilmesi ve kullanıcılara ulaştırılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gereken her türlü tesisin etüt ve projelerini oluşturma işi ile bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetlerinin organizasyonunu yönetmek. c) Yapılan projelere göre yeni içmesuyu tesislerinin yapılması işinin organizasyonunu yönetmek. ç) Mevcut içmesuyu tesislerinin onarım ve ıslah çalışmaları ile bu tesisleri geliştirmek için alınması gereken her türlü tedbir işlerinin organizasyonunu yönetmek. d) Suyun dağıtımı ve kumandasını yapmak amacıyla SCADA sistemlerinin kurulması, genişletilmesi ve işletilmesi işinin organizasyonunu yapmak, bilgisayarlara bağlı olarak bu hizmetlerin devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi işleri organizasyonunu yönetmek. e) Mücavir alan sınırları içinde kalan içme suyu şebekesi ile mevcut ve potansiyel yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının su kalitesinin izleme ve kontrolü işini organize etmek ve yönetmek. f) Su kalitesine ilişkin abone şikayet ve isteklerinin takip ve kontrolü işini yönetmek. g) Antalya kentinin içme suyu ihtiyacının sağlandığı / sağlanacağı mevcut ve potansiyel su kaynakları havzalarında bulunan bütün kirletici faaliyetleri kontrol altına alma işini organize etmek ve yönetmek. ğ) Koruma alanlarının oluşturulmasını organize ederek içme, kullanma ve endüstri suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açacak tesislerin kurulmasını ve faaliyette bulunmalarını önlemek için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri alma işinin organizasyonunu yönetmek. h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine göre bütçeyle ödenek tahsis edilen kalemlerde, Harcama Yetkilisi sıfatı ve idari sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporunu ve performans programını hazırlatmak ve yönetmek. ı) Daire Başkanlığı ile ilgili yıllık ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesinin hazırlanması işini organize etmek ve bütçe programının uygulanmasını sağlamak. i) Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması işini organize etmek. j) Daire Başkanlığına bağlı personelin, izin ve mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak. k) Genel Müdürlük Makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yerine l) Daire Başkanlığı ile ilgili resmi yazışmaları hazırlanması işini organize etmek. m) Tüm çalışmalarını Kuruluşun Kalite Politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yönetmek.

3 n) Yukarıda sözü edilen tüm görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine o) Daire Başkanlığını temsil etmek. ö) Başkanlığı ile diğer birimlerin koordinasyonunu sağlamak. (2) Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanının Yetkileri şunlardır; a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Başkanlığına tahsis edilen bütçeyi harcama yetkisi. b) Daire Başkanlığına bağlı personeli denetleme yetkisi. c) Harcama Yetkilisi sıfatıyla Gerçekleştirme Görevlilerini tespit etme yetkisi. Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanının Sorumlulukları MADDE 7 - (1) Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanının Sorumlulukları şunlardır; a) Bu yönergenin 6 ncı maddesinde sayılan görevleri ve Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. b) Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yaptığı iş ve işlemlerden İdareye karşı sorumludur. Su Üretim ve İşletme Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri MADDE 8 - (1) Su Üretim ve İşletme Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri şunlardır; a) ASAT su üretim pompa istasyonlarının sürekli ve sorunsuz çalışmasını sağlamak. b) ASAT su üretim pompa istasyonlarındaki pompa motoru araç gereçlerinin rutin bakımlarının talimatlara uygun bir şekilde pompa görevlilerince c) ASAT su üretim pompa istasyonlarındaki olası bir arızaya zamanında ve sürekli bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak. ç) ASAT su üretim tesislerinde ve iletim hatlarında bakiye klor ölçümlerinin yapılarak şebeke sisteminin sorunsuz ve sürekli çalışmasını sağlamak. d) Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan bölgenin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını belirlemek. e) Belirlenen ihtiyaç suyunu her türlü yeraltı su kaynaklarından temin etmek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gereken her türlü tesisin etüt ve projelerini yapmak ve yaptırmak. f) Yapılan projelere göre yeni içmesuyu tesisleri inşa etmek. g) İçmesuyu tesislerinin bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak. ğ) ASAT içmesuyu şebekesinde mevcut fiziki su kayıplarının belirlenmesi ve önlenmesi faaliyetlerini yürütmek. h) Abonelerce yapılan tesisatların uygunluğunun kontrol edilerek ASAT tarafından belirlenen şartlara uygun hale getirilmesini sağlamak. ı) Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan bölgede yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlanmak. i) Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan bölgede sürdürülebilir tarımsal faaliyetlere ihtiyaç olan sulama suyunun temini ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak ve bu faaliyetler için kullanılan tesislerin bakım, onarım ve işletmesini yapmak.

4 j) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; Su Üretim ve İşletme Şube Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevlisi olarak satın almalara esas talep, tahakkuk, verilen emirleri ve bağlı evrakları düzenleyerek harcama yetkilisine sunmak. k) Su Üretim ve İşletme Şube Müdürlüğü ile ilgili yıllık ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. l) Su Üretim ve İşletme Şube Müdürlüğünün görevleri ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak. m) Su Üretim ve İşletme Şube Müdürlüğüne bağlı personelin, izin ve mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak. n) Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yerine o) Genel Müdürlük Makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yerine ö) Su Üretim ve İşletme Şube Müdürlüğü ile ilgili resmi yazışmaları hazırlayarak evrak takibini yapmak. p) Tüm çalışmalarının Kuruluşun Kalite Politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak r) Yukarıda sözü edilen tüm görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine Su Üretim ve İşletme Şube Müdürünün Sorumlulukları MADDE 9 - (1) Su Üretim ve İşletme Şube Müdürünün Sorumlulukları şunlardır; a) Bu yönergenin 8 inci maddesinde sayılan görevleri ve amirleri tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri MADDE 10 - (1) Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri şunlardır; a) ASAT su üretim pompa istasyonlarının, elektrik motorlarının, trafolarının ve elektrik hatlarının sürekli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak. b) ASAT su üretim pompa istasyonlarındaki pompa, elektrik motoru, trafo ve elektrik hatlarının rutin bakımlarının ilgili talimatlara göre c) Pompa istasyonlarındaki olası bir arızaya anında müdahale ederek arızanın giderilmesini sağlamak. ç) Klorlama ünitelerinin sürekli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve bakımını sağlamak. d) Klorlama ünitelerinin bakımlarının ilgili talimatlara göre e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevlisi olarak satın almalara esas talep, tahakkuk, verilen emirleri ve bağlı evrakları düzenleyerek harcama yetkilisine sunmak. f) Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürlüğü ile ilgili yıllık ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

5 g) Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürlüğünün görevleri ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak. ğ) Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürlüğüne bağlı personelin, izin ve mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak. h) Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yerine ı) Genel Müdürlük Makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yerine i) Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürlüğü ile ilgili resmi yazışmaları hazırlayarak evrak takibini yapmak. j) Tüm çalışmalarının Kuruluşun Kalite Politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak k) Yukarıda sözü edilen tüm görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürünün Sorumlulukları MADDE 11 - (1) Elektrik ve Elektromekanik Şube Müdürünün Sorumlulukları şunlardır; a) Bu yönergenin 10 uncu maddesinde sayılan görevleri ve amirleri tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. SCADA Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri MADDE 12 - (1) SCADA Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri şunlardır; a) Suyun dağıtımı ve kumandasını yapmak gayesiyle SCADA sistemlerinin kurulması, genişletilmesi ve işletilmesini sağlamak. Bilgisayarlara bağlı olarak bu hizmetlerin devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi fonksiyonlarını yerine b) SCADA ve otomasyon alanındaki her türlü elektrik elektronik, yazılım ve donanımın sağlıklı ve sürekli bir şekilde çalışır vaziyette bulunmasını sağlamak. c) Su kalitesi ve şebekenin işletilmesi ile ilgili SCADA verilerinin ilgili şube müdürlükleri ile paylaşılması ve yeni su kalitesi analiz yerlerinin ve yeni ölçüm noktalarının birlikte tespiti, projelendirilmesi ve uygulamasının birlikte ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; SCADA Şube Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevlisi olarak satın almalara esas talep, tahakkuk, verilen emirleri ve bağlı evrakları düzenleyerek harcama yetkilisine sunmak. d) SCADA Şube Müdürlüğü ile ilgili yıllık ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. e) SCADA Şube Müdürlüğünün görevleri ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak. f) SCADA Şube Müdürlüğüne bağlı personelin, izin ve mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek,

6 değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak. g) Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yerine ğ) Genel Müdürlük Makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yerine h) SCADA Şube Müdürlüğü ile ilgili resmi yazışmaları hazırlayarak evrak takibini yapmak. ı) Tüm çalışmalarının Kuruluşun Kalite Politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak i) Yukarıda sözü edilen tüm görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine SCADA Şube Müdürünün Sorumlulukları MADDE 13 - (1) SCADA Şube Müdürünün Sorumlulukları şunlardır; a) Bu yönergenin 12 inci maddesinde sayılan görevleri ve amirleri tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri MADDE 14 - (1) Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri şunlardır; a) Mücavir alan sınırları içinde kalan içmesuyu şebekelerinin su kalitesinin izleme ve kontrolünü yapmak. b) Mevcut yeraltı su kaynaklarının su kalitesinin izleme ve kontrolünü yapmak. c) Potansiyel yeraltı su kaynaklarının su kalitesinin izleme ve kontrolünü yapmak. ç) Su kalitesine ilişkin abone şikayet ve isteklerinin takip ve kontrolünü yapmak. d) Gerçekleştirilen izleme ve kontrol çalışmalarına ilişkin analiz ve değerlendirme raporlarını hazırlamak. e) Gerçekleştirilen ölçüm, analiz ve hazırlanan raporlar ile diğer belge ve dokümanların arşivlenmesini yapmak. f) Kurumun hedeflerini karşılayacak laboratuar standartlarını geliştirmek ve yerine g) İlgili birimlere olası standart dışı değerlerin tespiti ve diğer gerekli durumlarda su kalitesine ilişkin bilgilerin aktarılmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırtmak ve/veya alınmasını sağlamak, gerekli hallerde üst yönetimi bilgilendirmek. ğ) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevlisi olarak satın almalara esas talep, tahakkuk, verilen emirleri ve bağlı evrakları düzenleyerek harcama yetkilisine sunmak. h) Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürlüğü ile ilgili yıllık ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. ı) Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürlüğünün görevleri ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak. i) Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürlüğüne bağlı personelin, izin ve mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik

7 derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak. j) Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yerine k) Genel Müdürlük Makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yerine l) Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürlüğü ile ilgili resmi yazışmaları hazırlayarak evrak takibini yapmak. m) Tüm çalışmalarının Kuruluşun Kalite Politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak n) Yukarıda sözü edilen tüm görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürünün Sorumlulukları MADDE 15 - (1) Su Kalitesi Laboratuarı Şube Müdürünün Sorumlulukları şunlardır; a) Bu yönergenin 14 üncü maddesinde sayılan görevleri ve amirleri tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri MADDE 16 - (1) Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri şunlardır; a) Antalya Kentinin içme suyu ihtiyacının sağlandığı/sağlanacağı mevcut ve potansiyel kaynakların havzalarında bulunan bütün kirletici faaliyetleri kontrol altına almak. b) Havzalardaki kirlenmeye karşı hassas bölgeleri tespit ederek koruma alanları oluşturmak ve bu alanları koruma altına almak. c) Koruma altına alınan alanlarda havza koruma timleri ile rutin incelemeler yapmak. ç) İçme, kullanma ve endüstri suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açacak tesislerin kurulmasını ve faaliyette bulunmalarını önlemek için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak. d) Her türlü yayılı kirliliği izlemek ve önleyici tedbirler almak. e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevlisi olarak satın almalara esas talep, tahakkuk, verilen emirleri ve bağlı evrakları düzenleyerek harcama yetkilisine sunmak. f) Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile ilgili yıllık ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. g) Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğünün görevleri ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak. ğ) Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı personelin, izin ve mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak. h) Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yerine

8 ı) Genel Müdürlük Makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yerine i) Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile ilgili resmi yazışmaları hazırlayarak evrak takibini yapmak. j) Tüm çalışmalarının Kuruluşun Kalite Politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak k) Yukarıda sözü edilen tüm görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürünün Sorumlulukları MADDE 17 - (1) Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürünün Sorumlulukları şunlardır; a) Bu yönergenin 16 ncı maddesinde sayılan görevleri ve amirleri tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlülük MADDE 18 - (1) Bu Yönerge ASAT Yönetim Kurulunun Kabulü ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hükümlerini ASAT Genel Müdürü yürütür. (2) Bu Yönergede Daire Başkanına ve bağlı Şube Müdürlüklerine verilen görev ve yetkiler tahdidi (sınırlı) olmamakla birlikte, ayrıca Genel Kurul Kararları, ilgili Yönetmelik hükümleri ve Genel Müdürlük Makamının değerlendirmeleri kapsamında değişiklikler yapılabilecektir.

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ T.C LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK İLKELER VE TANIMLAR MADDE 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No:240 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 35 Mustafa ÇİMEN, Tuğba

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite personeli, emeklileri, bunların eş ve

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı