T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums"

Transkript

1 T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys, General Evaluation Konu: Kazı ve Yüzey Araştırmaları Genel Değerlendirme REF: Our letter dating to with number B.16.0.AMG /10.1 (Gn)-1974 İLGİ: tarih ve B.16.0.AMG /10.1 (Gn)-1974 sayılı yazımız. At the end of the year 2003, the Excavations and Surveys conducted in Turkey were reevaluated according to the provisions of the law no. 2863, and as a result the following rules were formulated to be applied after the beginning of Ülkemizde her yıl gerçekleştirilmekte olan kazı ve yüzey araştırmalarının 2003 yılı sonu itibariyle 2863 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, daha önce ilgili yazımız ile duyurulan hususlar da dikkate alınarak, yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiş ve 2004 yılından itibaren uygulamanın aşağıdaki esaslar doğrultusunda sürdürülmesi yararlı görülmüştür. GENERAL CONDITIONS: GENEL KOŞULLAR: For Excavations and Surveys: Kazı ve Araştırmalarda; 1. According to item 9/o of the related law, applications submitted later than the 31st of December will not be evaluated for the current year. In order to properly evaluate applications, those submitted late will not be considered for the current year. 1. Kazı ve yüzey araştırması taleplerinin Bakanlığımızca sağlıklı değerlendirilebilmesi amacıyla, başvuruların ilgili yönetmeliğin 9/o maddesi gereğince en geç 31 Aralık tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvuruların o yıl içinde dikkate alınmayacağı, 2. Excavations and surveys must be conducted in the current year unless there is an adequate reason accepted by the Directorate. 2. Kazı ve yüzey araştırmalarının mutlaka o yıl içinde gerçekleştirilmesi, makul olmayan sebeplerle ertelenmemesi,

2 3. Applications for short term research projects (less than 1 week) should not be made since permission will not be granted for them. 3. Kısa süreli (1 haftadan az) çalışmalara için verilmeyeceğinden, talepte bulunulmaması, 4. If Directors of Excavations and Surveys are planning to take some time off during the season, they must decide about the exact dates and about the name of the Acting Director in advance, and must tell this to the Ministry when they are applying for a permit. On the other hand, if they have to leave the site unexpectedly during the season, they must inform the Ministry immediately with an adequate excuse. If the Directors are not going to be present at all during the season, a research permit will not be issued to them, as it is a legal requirement for the Directors of Excavations and Surveys to be at the place of work all the time. However, if they have an adequate reason, which is accepted by the Ministry, the work can continue in their absence. 4. Başkanların sezon içerisinde çalışmada bulunamamaları halinde, yerlerine vekalet edecek kişiyi, yıllık başvuru sırasında, tarih belirtilerek bildirmeleri, çalışma esnasında ayrılması gerektiği durumlarda ise yine ayrılmadan önce, makul bir mazeretiyle birlikte Bakanlığa bildirmleri gerekmektedir. Başkanlar sezon içerisinde çalışmada hiç bulunamayacaklarsa, başkanların çalışmada fiilen bulunmaları yasal gereklilik olduğundan, çalışmaya o yıl izin verilmeyecektir. Bildirilen mazeretin Bakanlıkça kabul edilmesi halinde çalışmanın sürdürülebileceği, 5. Applications for adding new members who want to join the projects, take up a lot of our time. For this reason we will allow new team members to be added to the team permit list up until the time that the permit is issued. After the permit is issued, we will not allow any additional members to be added to the team permit list. 5. Kazı ve yüzey araştırması ekiplerine katılacak ek üye talepleri, Genel Müdürlüğümüzü fazlasıyla meşgul etmektedir. Bu sebeple, izinler çıkıncaya kadar ek üye taleplerinin kabul edilebileceği, izinler çıktıktan sonra ek üye taleplerinin değerlendirilemiyeceği, 6. At the end of each field season the project directors are obliged to submit documents (plans, illustrations, photographs, slides, cd s etc.) related to their project within their Turkish report. 6. Sezon sonunda kazı ve araştırmalara ilişkin dokümanların Türkçe rapor ekinde (plan, rölöve, çizim, fotoğraf, cd kaydı belge, dia v.b.) Bakanlığımıza verilmesi, 7. Directors may not ask the General Directorate for representatives by name. 7. Kazı başkanı veya araştırmacıların, ekip üyesi veya temsilci olarak Genel Müdürlükten ismen talepte bulunmamaları, 8. The applications for the importation of excavation equipment are not going to be considered if that excavation equipment is available in Turkey. 8. Türkiye de mevcut olması halinde kazı ve arştırmalarda kullanılmak üzere yurtdışından malzeme ithal taleplerinin uygun değerlendirilmeyeceği,

3 9. All types of restoration work by the team will be carried out with the permission of the Council of Preservation (Koruma Kurulu). 9. Her türlü restorasyon çalışmasının, ekip tarafından hazırlanacak koruma ve restorasyon projesinin ilgili Koruma Kurulu na sunulması ve uygulamaların bu konuda alınacak karar kapsamında gerçekleştirilmesi, EXCAVATIONS CARRIED OUT BY THE DECISION OF THE COUNCIL OF MINISTERS: BAKANLAR KURULU KARARLI KAZILAR: Our aims for excavations in our country: Ülkemizdeki kazı çalışmalarında; We do not want the number of excavations to increase each year, rather, we want a limited number of archaeological excavations with well-equipped excavation houses and depots; an adequate number of team members who are experienced scholars relevant to the excavation; the ability to procure long-term financial resources; and with support from universities, research institutes, or sponsors. Her yıl giderek artan sayıdaki kazılar değil, iyi olanaklarla donatılmış kazı evleri ve kazı depolarına sahip, yeterli sayıda ve ilgili disiplinden deneyimli uzmanların yer aldığı, uzun vadeli finans kaynağını sağlayabilen, üniversiteler, diğer bilim kuruluşları veya sponsorlarca desteklenen ekiplerce yapılan az sayıda, ancak nitelikli arkeolojik kazıların gerçekleştirilmesi amaçlanmalıdır. It is an obligation that the Excavation Director is an archaeologist, or, depending on the type of excavation, an art historian, pre-historian, or anthropologist. Excavation directorship will not be given to scholars of other disciplines (i.e architects, urban planners, philologists, ethnologists, historians, ancient historians) (excluding those currently conducting excavations). Kazı Başkanının arkeolog veya konusu ile ilgili olmak kaydıyla Sanat Tarihçi, Prehistoryen veya Antropolog olması; bu mesleklerin dışındaki disiplinlere ait bilim adamlarına (Mimar, Şehir Plancısı, Filolog, Etnolog, Tarihçi, Eski Çağ Tarihçisi v.b.) Kazı Başkanlığı verilmemesi (halen kazı yapanlar hariç olmak üzere), Excavation Directors must be at least an associate professor and must have at least 5 years of excavation experience, which must be proven by documentation and references from their institutions. Kazı Başkanlarının en az Doçent seviyesinde olması ve asgari 5 (beş) yıllık fiili kazı tecrübesine sahip bulunması, bu durumunu ilgili ve bağlı olduğu bilim kuruluşlarından getireceği referanslarla belgelemesi amaçlanmaktadır.

4 Thus, new applications must be submitted accordingly: Bu nedenle, yeni başvurularda; a) The directors must make their permit applications through their respective Research Institutes. a) Kazı Başkanlarının başvurularını bağlı oldukları Bilim Kuruluşlarının aracılığı ile yapmaları, b) Their supporting institutions (i.e. Universities, Institutes) must provide letters to the Ministry stating that they propose the person as director and that they will provide continuous support to them during the project. b) İlgili kuruluşlarca (Üniversite, Enstitü v.b.) kendilerinin önerildiğinin ve proje süresince destekleneceğinin yazılı olarak Bakanlığımıza bildirilmesi, c) The excavation director must submit all his/her publications to the Ministry s General Directorate for Cultural Heritage and Museums. c) Kazı Başkanlığı için başvuruda bulunanların tüm yayınlarını Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ne teslim etmesi, d) The source, amount, and payment schedule of the financial support must be provided. d) Finans kaynağının, miktarının ve takviminin belgelenmesi, e) The team members must be of sufficient number and have the proper expertise for the excavation. e) Ekip üyelerinin kazının niteliğine uygun branşta ve yeterli sayıda olması, f) The ten years work program should be divided into a first 5 year plan and a second 5 year plan and this should be submitted to the Ministry s General Directorate for Cultural Heritage and Museums. f) Kazının 10 yıllık programının (ilk 5 yıl + ikinci 5 yıl) Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ne verilmesi, g) The excavation director must guarantee that priority will be given to the construction of the dig house and depots, and to the resolution of legal expropriation of property. g) Kazı Evi, kazı deposu ve kamulaştırma konularının öncelikle çözüleceğinin taahhüt edilmesi, h) New applicants, and current excavation directors, who have not yet constructed a dig house, must guarantee that a dig house will be constructed within three years. h) Yeni kazı başvurularında ve mevcut çalışmalarda kazı evi bulunmayanlardan; 3 (üç) yıl içerisinde tamamlanacağının taahhüt edilmesi, i) Foreign excavation directors are responsible for hiring a sufficient number of guards and ensuring security of the excavation site, dig house and depots. i) Yabancı kazı başkanlarınca yeterli sayıda bekçi tutulması ve kazı alanının, kazı evinin ve deposunun her türlü güvenliğinin sağlanması,

5 j) New applicants must have carried out a survey in the intended excavation area before and/or completed a survey in this area to a certain stage. j) Yeni kazı başvurularında, öncelikle talep edilen alanda bir yüzey araştırması yapılması ve/veya araştırmanın belli bir oranda tamamlanmış olması, On the other hand current excavations should take the following into consideration: Mevcut kazılarda; a) If a survey is planned beyond the permitted boundaries of the excavation site, a separate application must be made and the survey must be carried out under a separate permission. a) Kazı çalışmasının dışında bir yüzey araştırması yapılmak isteniyorsa ayrı bir başvuru halinde yapılması ve çalışmanın ayrı bir izin kapsamında değerlendirilmesi, b) The restoration work, which follows the dig season, can be carried out under the supervision of qualified team members in the absence of the excavation director. b) Kazı sezonunun ardından sürdürülen restorasyon çalışmalarının, kazı başkanının çalışmalara katılmasına gerek olmadan, çalışma ekibi adına restorasyon çalışmalarından sorumlu bir yetkilinin katılımıyla sürdürülebileceği, c) According to the 3/r paragraph of the Kazı Ruhsatı ( excavation deed ), the excavation director must submit all documents of expenditure, made using money given by the Ministry, to the related office ( related office means the office under the Ministry of Culture and Tourism that gave the money) at the latest one month after the season. The Ministry must also be informed about the amount of expenditures made from other sources and for what purpose. c) Kazı Ruhsatnamesi 3/r maddesi uyarınca Bakanlıkça kazı için verilen ödeneklerin harcama belgelerinin Bakanlığımızın ilgili birimlerine (ödenek hangi birimden sağlanmışsa), kazının bitiş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Kazı Başkanı tarafından gönderilmesi, Bakanlığımız dışında sağlanan ödeneklerle gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ise harcama miktarı ve kalemlerine ilişkin bilgilerinin Genel Müdürlüğümüze iletilmesi, d) A copy of the protocol between the excavation director and sponsor of the excavation must be sent to the Ministry before it is signed. d) Bakanlığımız dışındaki kaynaklardan çalışmalara maddi destek sağlamak üzere sponsorlarla imzalanan protokol örneğinin imzalanmadan önce Bakanlığımıza gönderilmesi, e) The excavation directors must determine the areas of their site that are under the control of the Treasury, and must send the information (section, block, plot) about the land register to the Ministry so that we can assign the land for their usage. e) Kazı Başkanlarınca çalışma alanlarında Hazineye ait arkeolojik sit alanlarının belirlenerek Bakanlığımıza tahsisinin sağlanması amacıyla tapu kaydının (pafta,ada, parsel) Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi, gerekmektedir.

6 SURVEYS: YÜZEY ARAŞTIRMALARI: The General rules formulated for surveys: Yapılacak yüzey araştırmalarında; a) The applicant must have at least a Ph.Degree. a. Başvuruda bulunanların en az Doktor düzeyinde olması, b) All of their publications must have been submitted to the Ministry s General Directorate for Cultural Heritage and Museums. b. Tüm yayınlarının Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ne teslim etmesi, c) The source and amount of the finances, and the payment schedule must be provided. c. Finans kaynağının, miktarının ve takviminin belgelenmesi, d) The map on which the survey area is marked should, if possible, also include the borders of the province in which the survey will be conducted, and must be enclosed with the application. d. Çalışılacak alana ilişkin, mümkünse mevcut il sınırlarının yer aldığı haritanın işaretlenmesi suretiyle araştırma programının iletilmesi, e) The team must have enough members and they must be scholars of the relevant disciplines. e. Çalışma ekibinin yeterli sayıda ve ilgili disiplinlerden uzmanlardan oluşturulması, f) At least five years of experience in field work is needed and must be proven with documents and references from the sponsoring institution. f. Mesleki tecrübe kapsamında arazide en az 5 yıl çalıştığının, ilgili ve bağlı olduğu bilim kuruluşlarından getireceği referanslarla belgelenmesi, g) The provisional dates suggested by the Survey Director, may be re-arranged by our Ministry if we think that there is a reasonable need for this. From this point of view please try to arrange the dates of your survey, as much as possible, for April-May-June or September- October-November. g. Ekiplerin öngördüğü çalışma takvimininin, bazı zorunlu sebeplerle Bakanlığımızca gerekirse değiştirilmek suretiyle ayarlanabileceği, bu bakımdan çalışmaların mümkün mertebe Nisan-Mayıs-Haziran veya Eylül-Ekim-Kasım aylarına yayılacak şekilde düzenlenmesi, h) Applications for joint directorships (co-directorships) will not be considered, as this is not approved by the Ministry. Thus the director of the survey must be predetermined and their name must be given to the Ministry. h. Araştırma başvurularında zaman zaman karşılaşılan eş başkanlık talebi Bakanlığımızca uygun bulunmadığından, ekibi temsilen belirlenecek kişinin Bakanlığımıza bildirilmesi, i) Field work applications submitted by master s degree students will be evaluated by the related Museum Directorates. Thus, one has to apply directly to the Museum Directorate.

7 On the other hand applications submitted by Ph.D. students will be evaluated by the Ministry, and if the permit is granted, the work will be carried out under the supervision of the related Museum. At the end of the work season a report must be submitted to the Ministry. i. Lisans düzeyindeki öğrencilerin arazi çalışma talepleri ilgili Müze Müdürlüklerince değerlendirileceğinden, başvuruların doğrudan Müze Müdürlüklerine yapılması; Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarının ise Bakanlığımızca verilecek izin kapsamında ilgili Müze Müdürlükleri denetiminde gerçekleştirilebileceği ve bu çalışmaların sonuç raporlarının Bakanlığımıza gönderilmesi, gerekmektedir. THE EXCAVATIONS CONDUCTED BY THE MUSEUM DIRECTORATES: MÜZE KAZILARI: Rescue excavations are carried out by Museum Directorates and are not supposed to continue for a long period of time. However, since joint excavations, which are carried out under the supervision of the Museum Directorates with the cooperation of a scientific director, exceed the specified dates, this increases the work burden of the Museums and creates various problems. In the course of time, the joint excavations continued over longer periods and lost their original characteristic. They began to resemble excavations carried out by the decision of the Council of Ministers. Thus we are planning to decrease the number of such excavation projects. Therefore, the following short and long term solutions are suggested: Kurtarma kazılarının Müze Müdürlükleri tarafından yapılması ve uzun süreli çalışmalar olmaması, ancak, Müze başkanlığında ve bilim adamlarının katılımı ile sürdürülen kazıların vadelerinin uzaması nedeniyle, Müze Müdürlüklerinin iş hacmini daha da yoğunlaştırmakta ve çeşitli sorunlar ortaya çıkartmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararlı kazılar gibi uzun yıllara yayılan ve kurtarma kazısı niteliğinden uzaklaşan bu çalışmaların giderek azaltılması öngörülmektedir. Bu yönde aşağıda belirtilen kısa ve uzun vadeli çözümler düşünülmüştür. Short-term solutions: Kısa Vadede; New requests for carrying out such excavations will definitely be refused. Bu kapsamda gelecek yeni taleplerin değerlendirilmeyeceği, Current excavations that can fulfill the criteria required of an excavation conducted by the decision of the Council of Ministers will be transformed to this status. Sürdürülen kazılardan Bakanlar Kurulu Kararlı kazı statüsüne dönüşebilecek şartlara sahip olanların Bakanlar Kurulu Kararlı kazı biçimine dönüştürülmesine, Long-term solutions: Uzun Vadede; If the current excavation cannot be transformed to the status of an excavation conducted by the decision of the Council of Ministers, then it will need to be completed as soon as possible (a guarantee contract will be signed guaranteeing completion of the project by at the latest).

8 Bakanlar Kurulu Kararlı statüsüne dönüşemeyen kazıların, olabilecek en kısa sürede (en geç tarihine kadar bitirileceğine ilişkin taahhütname alınarak) bitirilmesi, It will be requested that the excavations be completed after taking the necessary precautions such as putting the surroundings in order, preservation, and restoration-conservation, or the excavation can be transformed into the status of an excavation conducted by the decision of the Council of Ministers under the direction of a different scientific director who is approved by our Ministry. Çalışmaların çevre düzenlemesi, koruma, restorasyon-konservasyon önlemlerinin alınarak bitirilmesi ya da önerilecek ve Bakanlığımızca kabul edilecek bir başka bilim adamı adına Bakanlar Kurulu Kararlı kazı biçimine dönüştürülebileceği, hususları tespit edilmiştir. We would like to draw your attention to these matters and would like you to act accordingly in your applications and the excavations and surveys you will conduct, beginning in yılından itibaren yapılacak yeni başvurularda ve sürdürülecek kazı ve araştırmalarda yukarıda değinilen hususlara uygun hareket edilmesi için gerekli hassasiyet ve duyarlılığın gösterilmesini önemle rica ederim. Distribution: Province Governors Directors of Excavations and Surveys Nadir Avcı In the name of Minister The General Director

9 NOTES: The following are notes based on discussions with the Directorate to clarify some of the items in their new regulations. Under General Conditions: For Excavations and Surveys: 3) They are now being more strict about requests for surveys of a week or less and will refuse to consider them. 6) There is no change in this procedure. We still have to send the same set of reports and visual material in the same numbers as before. 7) They are being strict on this issue. Under the section on Excavations Carried Out Under the Council of Ministers: Sub-section on new applications: j) The applicant doesn t need to have been the director of a survey in the region, experience working as a team member of a survey of the area would be applicable. Sub-section on current excavations: a) This item was put in place to stop a trend that had developed where excavations were being given permission to survey in areas beyond the bounds of their excavation permit, initially a kilometer, then two, then several. They will now ask for a separate application for these types of surveys beyond the boundaries of the permit for their excavation site. c) Most of these disclosure requirements apply mainly to Turkish funded projects, but it is strongly recommended that foreign projects provide information about who their sponsors are and how much funding they received from them. d) Foreign projects do not need to do this before an agreement is signed, it is only recommended that a copy of the protocol agreement between the sponsor and the project be sent to the Ministry for their records. Under the section on Surveys: 7) The other issue that has cropped up again is that of the problem of having too few representatives during the busiest months of the summer. They strongly urge that surveys be planned during the months they recommend so that it will alleviate their representative problems, although they understand the dilemma of the academic calendar. So they are not outright preventing surveys during the busiest months for excavations. They hope that this recommendation will allow some survey projects to plan ahead to try to work during these alternative months. Dates would not change without first engaging with the project director and trying to see if they could change their dates. 9) Refers to Turkish students. Under the section on Excavations Conducted by Museum Directorates: It appears that if there was a new application for a joint excavation that would be directed by a museum, it will be denied for this summer. But ongoing joint excavations directed by museums will be able to continue as such until the end of 2006 at the latest, or will have to be converted to a regular excavation in order to continue beyond this date. The push is for these types of joint museum excavations to end or be converted into regular excavations.

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed 32 U.S.T. 3111 TURKEY Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111 June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS: [*1] Treaty signed at Ankara June 7,

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl)

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl) Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6250 Bakanlar Kurulundan: Milletlerarası Sözleşme Resmi Gazete

Detaylı

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Hatice Utkan SAHA Derneği temelde, Türkiye çağdaş sanatının uluslararası alandaki varlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, sanatçı,

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde,

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

Focus on outputs in final phase of project

Focus on outputs in final phase of project 2/2009 Focus on outputs in final phase of project Projenin son aşamasında çıktılara odaklanma Tusenet newsletter / Tusenet haber bülteni Project financed by Swedish International Development Cooperation

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ - İNGİLİZCE TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS THE BASIC LEARNING SKILLS TEST - THE ENGLISH LANGUAGE

Detaylı

DİPLOMASİDE AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR

DİPLOMASİDE AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Protokol Genel Müdürlüğü DİPLOMASİDE AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR AYLİN TAŞHAN Elçi Genel Müdür Yardımcısı İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ.. 2 2. GÖREVE BAŞLAMA... 6 2.1 KARŞILAMA

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik.

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.05.2015 17:24:42 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 04.05.2015 17:21:21 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ

Detaylı

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] 02.04.2015 11:18:55 Genel Kurul Kararları Tescili 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 02.04.2015 11:14:08 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı