Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đ Ç Đ N D E K Đ L E R"

Transkript

1 i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi Olmanın Şartları... 2 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması ve Şartları... 5 TÜĐK Fiyat Endeksleri (2003 = 100)... 7 Yatırımlarda Devlet Yardımları... 8 Yatırım Teşvik Belgesi Sabit Yatırım Tutarları... 8 Zirai Kazançlara Đlişkin Bilgiler Zirai Kazancın Tespiti Đşletme Büyüklüğü ve Motorlu Araç Ölçüsü Ücretlere Đlişkin Bilgiler Asgari Ücret Miktarları Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Asgari Ücrete Göre Đşçilik Maliyeti Ücretin Vergilendirilmesinde Gider Unsurları Yıllar Đtibariyle Sakatlık Đndirimi Tutarları Ücretlilere Yapılan Yardımlarla Đlgili Đstisna Tutarları Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması Yılı Asgari Geçim Đndirimi Tutarları Vergiden Đstisna Yurtiçi Harcırahlar Cetveli Vergiden Đstisna Yurtdışı Harcırahlar Cetveli Gayrimenkul Sermaye Đratlarına Đlişkin Bilgiler Menkul Sermaye Đratlarına Đlişkin Bilgiler Kâr Payını Dağıtan Kurumca Yapılacak Đşlemler... 17

2 ii Diğer Kazanç ve Đratlarla Đlgili Bilgiler Değer Artış Kazancı ve Arızi Kazançlar Diğer Kazanç ve Đratlarda Đstisna Tutarları Yıllık Beyannamenin Düzenlenmesi Yıllık Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelir ve Đratlar Safi Gelirden Ödenecek Vergiye Kadar Aşamalar Gelir Vergisi Đle Đlgili Oranlar Gelir Vergisi Đle Đlgili 2012 Yılı Tarifesi Gelir Vergisi Đle Đlgili 2011 Yılı Tarifesi Geçici Vergi Oranları Gelir Vergisi Stopaj Oranları Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hükümlerine Göre Öngörülen Tevkifat Oranları KURUMLAR VERGĐSĐ Kurumlar Vergisi Đle Đlgili Bazı Oranlar Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları ( KVK, Md. 15) Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları (KVK, Md. 30) Kurumlar Vergisi Oranları Kurumlar Vergisinde Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı.. 30 Kurum Kazancından Ödenecek Vergiye Kadar Aşamalar KATMA DEĞER VERGĐSĐ KDV de Vergiye Tabi Đşlemler Katma Değer Vergisi Oranları KDV Đade ve Mahsuplarına Đlişkin Tablo YMM Raporuna Göre KDV Đade Tutarları Katma Değer Vergisinde Tevkifat Usulü... 44

3 iii ÖZEL TÜKETĐM VERGĐSĐ Özel Tüketim Vergisinin Konusu Özel Tüketim Vergisi Kapsamına Giren Mallar Özel Tüketim Vergisinde Đhracat Đstisnası Özel Tüketim Vergisinde Tecil-Terkin Uygulaması ÖTV de Vergilendirme Dönemi ve Ödeme Süresi Özel Tüketim Vergisi Oranları Özel Tüketim Vergisinde Belge Düzeni ÖTV Mükelleflerinin Bildirim Ödevi VERGĐ USUL KANUNU Vergi Usul Kanunu Đle Đlgili Bazı Oran ve Miktarlar Vergi Cezalarını Kaldıran Haller Kaçakçılık Cezaları Usulsüzlük Cezalarının Maktu Hadleri Özel Usulsüzlük Cezalarının Maktu Hadleri Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları Vergi Uyuşmazlıklarında Dava Açma Süreleri Vergi Đdaresinin Danıştay da Dava Açma Limitleri Reeskont ve Avans Đşlemlerindeki Đskonto ve Faiz Oranları. 53 Đlanen Tebligat Usulü ve Limitleri Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması Kanuni Defterlerin Tasdik Zamanı ve Usulü SM ve SMMM lerin Ödev ve Bildirimleri Mükelleflerin Bildirim Ödevleri Beyanname Đmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler Amortisman Uygulaması ve Oranları Fatura Verme ve Amortismana Tabi Tutma Hadleri Đktisadi Kıymetlerin Değerleme Yöntemleri Değerlemeye Esas Döviz Kurları... 58

4 iv AATUHK (6183) Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler Đhtiyati Haciz Uygulanması Gereken Haller Yıllar Đtibariyle Tecil Faizi Oranları Gelir Đdaresinin Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi Tecil Kapsamına Giren ve Girmeyen Borçlar Tecilden Yararlanma Şartları Yıllar Đtibariyle Gecikme Zammı Oranları Tahsil Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller Tahakkuk ve Tahsilden Vazgeçme Sınırları DĐĞER VERGĐ KANUNLARI Motorlu Taşıtlar Vergisi Bilgileri Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Çevre Temizlik Vergisi Bilgileri Emlak Vergisi Bilgileri Veraset ve Đntikal Vergisi Bilgileri Damga Vergisi Bilgileri Damga Vergisinde Üst Sınır Özel Đletişim Vergisi Oran ve Tutarları Şans Oyunları Vergisi Oranları Harçlar Đle Đlgili Maktu Tutarlar ve Nispi Oranlar Değerli Kağıtlar Kanununa Tabi Kağıtlar TÜRK TĐCARET KANUNU Yeni TTK nın 562. Maddesi Đle Suç Olarak Kabul Edilen Fiiller ve Cezaları Yeni TTK nın 562. Maddesi Dışında Suç Olarak Kabul Edilen Fiiller ve Cezaları... 75

5 v ĐŞ HUKUKU VE SGK MEVZUATI Sigorta Primine Esas Alınacak Ücret Tutarı Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler Đşsizlik Sigortası Primi Oranı Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Tutarlar ve Fazla Đşçi Çalıştıran Đşyerlerinde Çalıştırma Zorunluluğu Oranı ve Cezaları SGK Gecikme Zammı Oranları Yıllık Asgari Ücretli Đzin Süreleri Đş Akdinin Feshinde Asgari Đhbar Süresi Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Oranları Kıdem Tazminatı Tavanı Kıdem Tazminatının Hesaplanması SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanan Đdari Para Cezaları Sayılı Đş Kanununa Göre Uygulanan Para Cezaları SGK Đşten Çıkış Kodları ve Nedenleri SGK Eksik Gün Kodları ve Nedenleri Gümrük Vergisi Đdari Para Cezaları SM SMMM KÖŞESĐ 2011 Yılı SM ve SMMM Asgari Ücretleri Meslek Mensuplarının Dikkatine Meslek Mensuplarının Uyması Gereken Kurallar Vergi Đşlem Türü Kodları Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi Yılı SMMM-YMM Sınav Takvimi Yılı Döviz Kurları

6 vi Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların Kurları ve 2013 Takvimleri Notbook Telefon Rehberi Önemli Bazı Telefon Numaraları

7 2012 Yılı El Kitapçığı 1 G E L Đ R V E R G Đ S Đ GVK TĐCARĐ KAZANÇLARLA ĐLGĐLĐ ORAN VE HADLER TĐCARĐ KAZANCIN TESPĐTĐ Ticari kazanç VUK ve GVK hükümlerine göre gerçek (bilanço ve işletme hesabı esası) veya basit usule göre tespit edilir. Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki olumlu farktır. Đşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ve giderler arasındaki olumlu farktır. Ticari kazancı Bilanço Esasına göre tespit edilenlere Birinci sınıf tüccar, Đşletme Hesabı Esasına göre tespit edilenlere Đkinci sınıf tüccar denir. BĐRĐNCĐ SINIF TÜCCARLAR 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı TL veya satışlarının tutarı TL aşanlar; 2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı TL aşanlar; 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı TL aşanlar; 4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir); 5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan ve lüzum görülmeyenlerin, işletme

8 Yılı El Kitapçığı GVK hesabına göre defter tutulmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilebilir), 6. Đhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. Not: - Bu kriterlerin altında kalanlar ile yeni işe başlayan tüccarlar (yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar) Đkinci Sınıf Tüccar sayılırlar. Birinci ve Đkinci Sınıf Tüccarlarda Sınıf Değiştirme II. Sınıftan I. Sınıfa Geçiş 1. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20 yi aşan oranda fazla olması. 2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20 ye kadar fazlalık göstermesi. I. Sınıftan II. Sınıfa Geçiş 3. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20 yi aşan oranda düşük olması. 4. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20 ye kadar düşüklük göstermesi. YILLAR ĐTĐBARĐYLE DEFTER TUTMA HADLERĐ Yıllar Alış - Satış Gayri safi iş Đş Hasılatı x hasılatı 5 + Satış BASĐT USULE TABĐ OLMANIN ŞARTLARI BASĐT USULE TABĐ OLMANIN GENEL ŞARTLARI 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz).

9 2012 Yılı El Kitapçığı 3 2. Đşyerleri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde TL yi, diğer yerlerde TL yi aşmamak; 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak veya olmamış olmak BASĐT USULE TABĐ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının TL yi veya yıllık satışları tutarının TL yi aşmaması, 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının TL yi lirayı aşmaması, 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının TL yi aşmaması. GVK Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şarlarına Đlişkin Hadler Yıllar Büyükşehir Belediye Sınırları içinde Diğer Yerlerde Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şarlarına Đlişkin Hadler Yıllar Alış - Satış Đş Hasılatı + Satış

10 Yılı El Kitapçığı GVK Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Basit usulde vergilendirilen yükümlülerin belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddenin Maliye Bakanlığı na verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia Đçin Özel Hadler Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, özel hadler belirleme yetkisi GVK nın 48. maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2012 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2011 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir. Büyükşehir belediye Büyükşehir belediye sınırları dışında sınırları içinde Emtianın cinsi Yıllık Yıllık Yıllık alım Yıllık alım satım satım Değerli Kağıt Şeker - Çay Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzeri Đçki (bira-şarap hariç) ispirto, sigara, tütün Akaryakıt (LPG hariç) Not: Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

11 2012 Yılı El Kitapçığı 5 ENFLASYON DÜZELTMESĐ UYGULAMASI VE ŞARTLARI Enflasyon düzeltmesi: Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır. Parasal olmayan kıymetler: TL nin değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler olarak tanımlanan parasal kıymetler dışındaki kıymetlerdir. Düzeltme katsayısı: Malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıdır. Fiyat endeksi (ÜFE): Türkiye Đstatistik Kurumu Türkiye geneli için hesaplanan ve ilân edilen Üretici Fiyatları Genel Endeksidir. ENFLASYON DÜZELTMESĐ UYGULAMA ŞARTLARI 1. Enflasyon düzeltmesi, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için geçerlidir. 2. Fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den fazla olması. 3. Fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması. ENFLASYON DÜZELTMESĐ UYGULAMASI 1. Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. 2. Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri uygulayabilirler. GVK

12 Yılı El Kitapçığı GVK Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap döneminin sonuna kadar dönemezler. 3. Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınır yılı sonu itibariyle düzeltilmiş değerler, sonraki dönemlerde yeniden düzeltmeye tabi tutulurken düzeltme katsayıları yerine taşıma katsayıları kullanılır. 4. Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanır. Kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek erbabı da amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutabilirler YILI ENFLASYON DÜZELTMESĐ UYGULAMASI 2011 yılı sonu itibariyle fiyat endeksindeki artışın geriye doğru 12 ve 36 aylık süreçte % 10 ve % 100 lük oranları aşmamış olması nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. Ancak VUK un mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının 9 numaralı bendine göre münhasıran sürekli olarak işlenmiş Altın, Gümüş alım satımı ve imalatı ile iştigal eden mükellefler aynı maddenin 1 numaralı bendinde yer alan (% 10 ve % 100 oranlarının aşılması) koşullarına bağlı olmaksızın her halükarda enflasyon düzeltmesi yapacaklardır yılı geçici vergi dönemlerinde her iki şart birden gerçekleşmedikçe münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler dışında kalanlar enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır.

13 2012 Yılı El Kitapçığı 7 TÜĐK FĐYAT ENDEKSLERĐ (2003 = 100) ÜRETĐCĐ FĐYAT ENDEKSĐ (ÜFE) (2003 = 100) GVK Aylar Yıllar Ocak 96,99 107,17 118,64 124,70 136,39 145,18 156,65 166,52 184,51 Şubat 99,12 107,40 118,77 125,02 137,68 148,90 158,48 169,29 187,69 Mart 100,84 108,03 120,27 125,33 139,02 153,62 158,94 172,58 189,98 Nisan 100,02 110,49 121,72 127,76 140,13 160,53 159,97 176,64 191,14 Mayıs 99,04 115,50 121,96 131,30 140,68 163,93 159,89 174,61 191,43 Haziran 98,80 116,43 121,38 136,58 140,53 164,46 161,40 173,73 191,44 Temmuz 99,16 115,56 120,48 137,76 140,62 166,51 160,26 173,46 191,39 Ağustos 99,70 116,69 121,73 136,73 141,82 162,62 160,93 175,46 194,76 Eylül 99,61 117,53 122,68 136,41 143,26 161,16 161,92 176,35 197,77 Ekim 100,66 120,43 123,52 137,03 143,07 162,08 162,38 178,48 200,94 Kasım 102,80 120,43 122,35 136,63 144,35 162,03 164,48 177,92 202,24 Aralık 103,28 119,13 122,30 136,46 144,57 156,29 165,56 180,25 204,27 TÜKETĐCĐ FĐYAT ENDEKSĐ (TÜFE) (2003 = 100) Aylar Yıllar Ocak 94,77 104,81 114,49 123,57 135,84 146,94 160,90 174,07 182,60 Şubat 96,23 105,35 114,51 123,84 136,42 148,84 160,35 176,59 183,93 Mart 98,12 106,36 114,81 124,18 137,67 150,27 162,12 177,62 184,70 Nisan 99,09 106,89 115,63 125,84 139,33 152,79 162,15 178,68 186,30 Mayıs 100,04 107,35 116,69 128,20 140,03 155,07 163,19 178,04 190,81 Haziran 100,12 107,21 116,81 128,63 139,69 154,51 163,37 177,04 188,08 Temmuz 99,93 107,72 116,14 129,72 138,67 155,40 163,78 176,19 187,31 Ağustos 100,09 108,54 117,13 129,15 138,70 155,02 163,29 176,90 188,67 Eylül 101,44 109,57 118,33 130,81 140,13 155,72 163,93 179,07 190,09 Ekim 102,38 112,03 120,45 132,47 142,67 159,77 167,88 182,35 196,31 Kasım 103,68 113,50 122,14 134,18 145,45 161,10 170,01 182,40 199,70 Aralık 104,12 113,86 122,65 134,49 145,77 160,44 170,91 181,85 200,85

14 Yılı El Kitapçığı GVK YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI TEŞVĐK SĐSTEMĐNDE ĐLLER GRUPLARI 1. ci Grup Đller (14 Đl): Đstanbul, Ankara, Đzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli. 2. ci Grup Đller (10 Đl): Adana, Mersin, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Balıkesir, Çanakkale. 3. cü Grup Đller (27 Đl): Zonguldak, Karabük, Bartın, Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak, Konya, Karaman, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya. 4. cü Grup Đller (30 Đl): Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Muş, Bitlis, Hakkari. TEŞVĐK ARAÇLARI 1. Kurumlar / Gelir Vergisi Đndirimi 2. SSK Đşveren Hissesinin Hazinece Karşılanması 3. Faiz Desteği 4. Yatırım Yeri Tahsisi 5. KDV Đstisnası 6. Gümrük Vergisi Muafiyeti YATIRIMIN TEŞVĐK BELGESĐNE BAĞLANABĐLMESĐ ĐÇĐN ASGARĐ SABĐT YATIRIM TUTARLARI 1. ci ve 2. ci Bölgelerde: TL 3. cü ve 4. cü Bölgelerde: TL Finansal Kiralama Şirketleri aracılıyla yapılan yatırımlarda asgari yatırım tutarı: TL BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVĐK SĐSTEMĐ 1. ci Bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar teşvik edilir. 2. ci Bölgede, nispeten teknoloji yoğun sektörler desteklenir. Bu çerçevede; ağırlıklı olarak, makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu tekstil, cam, seramik, karo, yalıtım malzemeleri vb, kağıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri teşvik edilir.

15 2012 Yılı El Kitapçığı 9 3. cü ve 4. cü Bölgelerde: tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun sektörlerin yanı sıra turizm, sağlık ve eğitim yatırımları da teşvik edilir. GVK BÜYÜK PROJE YATIRIMLARI VE ASGARĐ TUTARLARI Kimyasal Madde ve Ürünlerin Đmalatı 1 Milyar TL Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri Đmalatı 1 Milyar TL Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri - Motorlu Kara Taşıtlar Đmalatı 250 Milyon TL Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon Đmalatı 50 Milyon TL Liman ve Liman Hizmetleri 250 Milyon TL Elektronik Sanayi Yatırımları - LCD/Plazma üretimine yönelik yatırımlar - Modül panel üretimi yatırımları - Lazer TV, LED TV üretimi yatırımları - Diğer elektronik sektörü yatırımları 1 Milyar TL 150 Milyon TL - 50 Milyon TL Tıbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler 50 Milyon TL Đlaç Đmalatı 100 Milyon TL Hava ve Uzay Taşıtları Đmalatı 50 Milyon TL Makine Đmalatı Yatırımları 50 Milyon TL Madencilik Yatırımları - ĐNDĐRĐMLĐ KURUMLAR / GELĐR VERGĐSĐ UYGULAMASI Bölgesel ve Sektörel Büyük Proje Yatırımları Bölgeler Yatırıma Uygulanacak Yatırıma Uygulanacak Katkı Oranı Vergi Oranı Katkı Oranı Vergi Oranı SSK PRĐMĐ ĐŞVEREN HĐSSESĐ VE FAĐZ DESTEĞĐ SSK Primi Desteği Faiz Desteği Bölgeler Bölgesel ve Büyük Bölgesel ve Sektörel (Puan) Sektörel Proje TL Kredisi Döviz Kredisi 1 2 yıl 2 yıl yıl 3 yıl yıl 5 yıl yıl 7 yıl 5 2

16 Yılı El Kitapçığı GVK ZĐRAĐ KAZANÇLARA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER ZĐRAĐ KAZANCIN TESPĐTĐ Zirai kazançlarda vergilendirme gerçek usul ve gerçek dışı usul olmak üzere ikiye ayrılıp, gerçek usul de kendi arasında bilanço ve zirai işletme hesabı olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek usule tabi olan bir çiftçi isterse bilanço, isterse işletme hesabı esasına göre vergilendirilir. Kimlerin gerçek usule tabi olacağı, bunların işletme büyüklüğü ölçüsü ve motorlu zirai araç ölçüsüne göre belirlenir. ĐŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ VE MOTORLU ARAÇ ÖLÇÜSÜ ĐŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜSÜ A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde: 1. grup: Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 900, kıraç arazide 1700 dönüm, 2. grup: Bakliyat, afyon susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1000 dönüm, 3. grup: Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 950 d. 4. grup: Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 400 d. 5. grup: Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d. 6. grup: Pancar ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d. 7. grup: Patates, soğan, sarımsak ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm, 8. grup: Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 d. 9. grup: Tütün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d. 10. grup: Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d. 11. grup: Sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 8 dönüm, 12. grup: Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm, 13. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm, 14. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm,

17 2012 Yılı El Kitapçığı grup: Meyve verebilecek hale gelmiş antep fıstığında 2500 ağaç, 16. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç, 17. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciye 1500 ağaç, 18. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2000 ağaç, 19. grup: Muz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 d., 20. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş kaysıda 2000 ağaç, 21. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 2000 ağaç, 22. grup: Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönüm (yer fıstığı 350 dönüm), 23. grup: Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet (Đş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç), 24. grup: Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç), GVK B. Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında 1. grup: Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği, a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ, kafes v.b.) 750 m 2, b) Đç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları belirlenebilen havuz (beton, toprak v.b.), göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında 900 m 2, 2. grup: Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu 20 metre, 3. grup: Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 adet, 4. grup: Đpekböcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 500 adet. MOTORLU ARAÇ ÖLÇÜSÜ - Biçerdövere veya bu mahiyette motorlu araca (örneğin kamyon) sahip olmak, - On yaşından küçük ikiden fazla traktöre sahip olmak. Not: Aile reisi ile birlikte yaşayan eş ve velayet altındaki çocuklara ait işletmeler ile ortaklık halindeki işletmelerde, işletme büyüklüğü toplu olarak dikkate alınır. Birden fazla zirai işletmede ayrı ayrı şahıslarla ortaklığı bulunanların işletme büyüklüğü ölçülerinin tespitinde ortaklık payları toplamı esas alınır.

18 Yılı El Kitapçığı GVK ÜCRETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER ASGARĐ ÜCRET MĐKTARLARI tarihleri arasında uygulanacak miktar 16 yaşından büyükler için ,50 16 yaşından küçükler için , TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN ASGARĐ ÜCRET VE YASAL KESĐNTĐLER 16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler Brüt ücret 886,50 760,50 Sigorta Primi Đşçi Payı 124,11 106,47 Đşsizlik Sigortası Primi 8,87 7,61 Gelir Vergi Matrahı 753,52 646,42 Gelir Vergisi 113,03 96,96 Damga Vergisi 5,85 5,02 Kesintiler Toplamı 251,86 216,06 AGĐ Tutarı (Bekar) (-) 66,49 (-) 66,49 Net Ücret 701,13 610,93 ASGARĐ ÜCRET MĐKTARLARI tarihleri arasında uygulanacak miktar 16 yaşından büyükler için ,50 16 yaşından küçükler için , TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN ASGARĐ ÜCRET VE YASAL KESĐNTĐLER 16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler Brüt ücret 940,50 805,50 Sigorta Primi Đşçi Payı 131,67 112,77 Đşsizlik Sigortası Primi 9,41 8,06 Gelir Vergi Matrahı 799,42 684,67 Gelir Vergisi 119,91 102,70 Damga Vergisi 6,21 5,32 Kesintiler Toplamı 267,20 228,85 AGĐ Tutarı (Bekar) (-) 66,49 (-) 66,49 Net Ücret 739,79 643,14

19 2012 Yılı El Kitapçığı 13 ASGARĐ ÜCRETE GÖRE ĐŞÇĐLĐK MALĐYETĐ Maliyet Unsurları yaşından büyükler için Asgari Ücret 886,50 940,50 Sigorta Primi Đşveren Payı (%19.5) 172,87 183,40 Đşsizlik Sigortası Đşveren Payı (%2) 17,73 18,81 Toplam Maliyet 1.032, ,71 GVK ÜCRETĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNDE DĐKKATE ALINAN GĐDER UNSURLARI Sosyal Güvenlik Primi (SGK) - % 14 (Zorunlu) Đşsizlik Sigortası Primi - % 1 (Zorunlu) Özel Sigorta Primleri - Özel Sigorta - % 5 (Varsa) - BES - % 10 (Varsa) Sakatlık Đndirimi - Maktu tutarlar (Varsa) Sendika Aidatı - SK na uygun tutar (Varsa) SAKATLIK ĐNDĐRĐMĐ TUTARLARI Yıllar Birinci Derece Sakat (Aylık) Đkinci Derece Sakat (Aylık) Üçüncü Derece Sakat (Aylık) ÜCRETLĐLERE YAPILAN YARDIMLARLA ĐLGĐLĐ ĐSTĐSNA TUTARLARI Yıllar Yemek Yardımı Đstisna Tutarı (KDV Hariç) Vergiden istisna yurtiçi harcırah tavanı ,00 35, ,00 37, ,00 39, ,70 41, ,70 43,50 ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ UYGULAMASI Asgari Geçim Đndiriminden Yararlanacak Olanlar: Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler, Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

20 Yılı El Kitapçığı GVK Medeni Durum ve Eşin Geliri Đle Đlgili Đşlemler: Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunurlar. Durumlarında değişiklik olan ücretliler 1 ay içerisinde işverene bilgi verirler. Uygulama Esasları: Faydalanılabilecek tutarın hesaplanmasında ücretin elde edildiği takvim yılı başında 16 yaşından büyükler için geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının; Mükellefin kendisi için % 50 si, Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10 u, (aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir) Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5 i, (eşlerden yalnızca birine uygulanmak koşulu ile; nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir) esas alınacak ve ücret gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam kabul edilecektir YILI ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ TUTARLARI (Aylık) Çalışanın medeni ve ailevi durumu AGĐ Tutarı Bekarlar 66,49 Evli, eşi çalışan ve çocuksuz (Eş ayrıca yararlanır) 66,49 Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 76,46 Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 86,43 Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 93,08 Evli, eşi çalışan ve 4 ve fazla çocuklu 99,73 Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 79,79 Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 89,76 Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 99,73 Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 106,38 Evli, eşi çalışmayan ve 4 ve fazla çocuklu 113,03 Not: Çocuklar SGK yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilirler. VERGĐDEN ĐSTĐSNA YURTĐÇĐ HARCIRAHLAR CETVELĐ Brüt Aylıklar (TL) Đstisna Gündelik Tutarı (TL) 1.514,40 ve daha fazlası 43,50 TL 1.502, ,39 arası 36,50 TL 1.356, ,47 arası 33,50 TL 1.171, ,86 arası 31,00 TL 946, ,54 arası 28,00 TL 946,17 ve daha azı 27,00 TL

21 2012 Yılı El Kitapçığı 15 VERGĐDEN ĐSTĐSNA YURTDIŞI HARCIRAHLAR CETVELĐ ÜLKELER (Para Birimi) Aylık Tutarı II. Sütun III. Sütun VII. Sütun VIII. Sütun IX. Sütun 1.415,12 ve fazlası 1.403, , , ,96 883, ,69 883,24 ve daha az ABD (ABD Doları) Almanya (Euro) Avustralya (Avustralya Doları) Avusturya (Euro) Belçika (Euro) Danimarka (Danimarka Kronu) Finlandiya (Euro) Fransa (Euro) Hollanda (Euro) Đngiltere (Sterlin) Đrlanda (Euro) Đspanya (Euro) Đsveç (Đsveç Kronu) Đsviçre (Đsviçre Frangı) Đtalya (Euro) Japonya (Japon Yeni) Kanada (Kanada Doları) Kuveyt (Kuveyt Dinarı) Lüksemburg (Euro) Norveç (Norveç Kronu) Portekiz (Euro) Suudi Arabistan (S.Arabistan Riyali) Yunanistan (Euro) Diğer AB Ülkeleri (Euro) Diğer Ülkeler (ABD Doları) Not: KKTC için verilen gündelikler ayrıca belirlenir. GVK

22 Yılı El Kitapçığı GVK GAYRĐMENKUL SERMAYE ĐRATLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Yıllar Đtibariyle Konut Đstisnası Tutarı 2007 yılı gelirleri için yılı gelirleri için yılı gelirleri için yılı gelirleri için yılı gelirleri için yılı gelirleri için Götürü Gider Oranı - % 25 Emsal Kira Bedeli Oranı: Bina ve arazi değerlerinden - % 5 Mal ve hakların değerlerinden - % 10 MENKUL SERMAYE ĐRATLARI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER Gelirin türü Tevkifat Beyan ( % ) durumu Mevduat faizi 15 Tabi değil Katılım Bankalarınca ödenen kar payı 15 Tabi değil Döviz tevdiat hesabı faizi 15 Tabi değil Repo gelirleri 15 Tabi değil Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faizi 10 Tabi değil Özel sektör tahvil faizi 10 Tabi değil Yatırım Fonları katılma belgeleri kar payı 10 Tabi değil TKĐ, KOĐ ve ÖĐ çıkarılan M.K. geliri 10 Tabi değil Alacak faizi TL Yok Tabi Alacak faizi Döviz Yok Tabi Off-shore hesap TL Yok Tabi Off-shore hesap Döviz Yok Tabi Yurtdışı mevduat faizi Değişik Tabi Kâr payı ve temettü 15 Tabi Bireysel emeklilik gelirleri 5 Tabi MENKUL KIYMETLERE ĐLĐŞKĐN ĐSTĐSNALAR Kâr Payları Đstisnası: Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı (1/2) istisnadır. B.E.S. Ödemeleri Đstisnası: Emeklilik hakkı kazananlar ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 25 i istisna olup, bu kısımdan tevkifat yapılmaz.

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

TEVKİFAT (STOPAJ) ORANLARINI BELİRLEYEN YENİ BAKANLAR KURULU KARARLARI VE GÜNCEL TEVKİFAT ORANLARI LİSTELERİ

TEVKİFAT (STOPAJ) ORANLARINI BELİRLEYEN YENİ BAKANLAR KURULU KARARLARI VE GÜNCEL TEVKİFAT ORANLARI LİSTELERİ Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700 BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı