SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51"

Transkript

1 SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları, ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurlar, asgari geçim indirimi uygulaması ile 2011 takvim yılında tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri ve beyanname verilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir. Saygılarımızla, EK: Ücret Kazançları Vergi Rehberi DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. Erkan YETKĐNER YMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak Güray ÖĞREDĐK SMMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 1

2 ÜCRET KAZANÇLARI VERG REHBER 2012 Bu rehber sadece pdf format nda haz rlanm t r. 1

3 Ayr nt l bilgi için Vergi leti im Merkezinin (V MER) numaral telefon hatt na ba vurabilirsiniz. Bu rehber, bas m tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate al narak haz rlanm t r. Güncel mevzuat bilgilerine ücretsiz olarak ula mak için Ba kanl m z n internet sayfas arac l yla e-posta bilgilendirme hizmetine abone olabilirsiniz. GEL R DARES BA KANLI I Mükellef Hizmetleri Daire Ba kanl Yay n No:148 Mart

4 MÜKELLEF HAKLARI B LD RGES Bu bildirge, Türk Gelir daresinin mükellef odakl, kaliteli hizmet sunma anlay içerisinde, sayg l ve dürüst olma temel ilkesiyle çal maya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük de il vatanda olma ve sorgulama hakk oldu u bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunlar çözmeye olan ba l l n onaylar. Bu nedenle; Aç k, güvenilir, zaman nda ve yeterli bilgi ile hizmet verece iz. Bilgi Edinme Hakk Kanunu çerçevesinde ö renmek istedi iniz her bilgi için do ru insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendirece iz. Vergi konusundaki geli meleri sürekli güncellenen internet sayfam zla ve bas l yay nlarla sizlere en k sa zamanda duyuraca z. Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolman z durumunda vergisel geli meleri kayna ndan ve an nda ö renmi olacaks n z. ahsi ve gizli bilgilerinize sayg l y z. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu nun öngördü ü haller d nda aç klamayaca z ve kullanmayaca z. Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolayl sa layaca z. Yapt m z i lemlerde ve gerçekle tirdi imiz düzenlemelerde vergi kanunlar n n adil, hukuksal, tarafs z ve rekabeti koruyucu bir ekilde uygulanmas n esas alaca z. Vergi incelemelerinde kanunlar do ru, tarafs z ve tutarl bir ekilde uygulayaca z. ncelemenin her a amas nda sizi bilgilendirece iz. ikayetlerinizi gerçek kimlik ve ileti im bilgilerinizle iletmeniz halinde, en k sa sürede sonuç ile beraber size dönece iz. Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunman n aray içinde olaca z. 3

5 M SYONUMUZ Toplumsal refah n art r lmas na destek sa lamak üzere yeterli geliri adalet, tarafs zl k, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitle tirilmesi ve uyumun art r lmas na katk da bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmakt r. V ZYONUMUZ Her türlü ekonomik yap ve aktiviteyi geli tiren, kavrayan; güvenilir, etkin, effaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmakt r. TEMEL DE ERLER M Z Güvenilirlik Adalet Tarafs zl k Etkinlik (H z, esneklik ve verimlilik) Saydaml k Sorumluluk Bilinci Çözüm Odakl l k Yetkinlik Sürekli Geli im Kat l mc l k 4

6 Ç NDEK LER 1. Giri 2. Ücretin Tan m 2.1. Ücret Olarak Vergilendirilecek Di er Ödemeler 3. Ücretin Unsurlar 4. Ücret Gelirinin Vergilendirme ekli 4.1. Gerçek Ücretler Ücretin Safi Tutar n n Tespiti Emekli Aidat ve Sosyal Sigorta Primleri Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ah s Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katk Paylar Sendikalara Ödenen Aidatlar Sakatl k ndirimi Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi Kesinti Yoluyla Vergilendirme Ücretin Y ll k Beyanname ile Beyan Edilmesi Birden Fazla verenden Al nan Ücretler Yabanc Bir Ülkedeki veren Taraf ndan Do rudan Do ruya Ödenen Ücretler Yabanc Elçilik ve Konsolosluklarda Çal an ve stisnadan Faydalanmayan Memur ve Hizmetlilere Ödenen Ücretler Y ll k Beyan Esas nda Beyannamenin Verilme Zaman ve Yeri Hesaplanan Verginin Ödenme Zaman ve Yeri Vergi Tarifesi 4.2. Di er Ücretler 5. Asgari Geçim ndirimi 5.1. Asgari Geçim ndiriminden Yararlanacak ve Yararlanamayacak Olan Ücretliler 5.2. Asgari Geçim ndirimi Tutar n n Hesaplanmas 5.3. Asgari Geçim ndiriminden Aile Fertlerinin, Emekli Maa Olanlar n ve Bo ananlar n Durumu 5.4. Sakatl k ndiriminden Faydalanan Ücretlilerde Asgari Geçim ndirimi Uygulamas Y l Asgari Geçim ndirimi Tutarlar 5.5. Medeni Hal ve Çocuk Say s n n De i mesi Durumunda Asgari Geçim ndirimi 5.6. Y ll k Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim ndirimi Uygulamas 5.7. Y ll k Beyannamede Mahsup Edilecek 2011 Y l Asgari Geçim ndirimi Tutarlar 6. Ücret Gelirlerinin Beyan na li kin Örnekler 7. Beyannamenin Doldurulmas nda Dikkat Edilecek Hususlar Verginizi Ödeyebilece iniz Anla mal Bankalar 5

7 1. G R Bu rehber, gerçek usulde ücret geliri elde eden ki ilere, i verenler taraf ndan yap lan ücret ödemelerinin y l içinde kesinti suretiyle vergilendirilmesi ile 2011 y l nda elde edilen ücret gelirleri için hangi hallerde y ll k beyanname verilmesi gerekti i hususlar nda mükellefleri bilgilendirmek amac yla haz rlanm t r. Bu rehberde; ücretin tan m, unsurlar, ücret matrah ndan indirim konusu yap lan unsurlar, asgari geçim indirimi uygulamas ile 2011 takvim y l nda tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla i verenden ücret alan ki ilerin hangi hallerde beyanname verecekleri ve beyanname verilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ili kin örnekli aç klamalara yer verilmi tir. 2. ÜCRET N TANIMI Ücret, i verene tabi ve belirli bir i yerine ba l olarak çal anlara hizmet kar l verilen para ve ay nlar (hizmet kar l n n mal olarak verilmesi) ile sa lanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sa lanmas vb.) menfaatlerdir. Gerçek ki ilerin bir takvim y l içinde elde etmi olduklar ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek kar l nda i verenden elde edilen has lay ifade eder. Bu has la para eklinde olabilece i gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat eklinde de olabilir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminat (mali sorumluluk tazminat ), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk, prim, ikramiye, gider kar l veya ba ka adlar alt nda ödenmi olmas veya bir ortakl k ili kisi niteli inde olmamak art ile kazanc n belli bir yüzdesi eklinde tayin edilmi bulunmas ücretin niteli ini de i tirmez Ücret Olarak Vergilendirilecek Di er Ödemeler A a da yaz l ödemeler de ücret say lmaktad r: Kanunla kurulan emekli sand klar ile 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen bankalar, sigorta ve reasürans irketleri, ticaret odalar, sanayi odalar, borsalar veya bunlar n te kil ettikleri birliklerin personellerinin malullük, ya l l k ve ölümlerinde yard m yapmak üzere kurulan sand klardan ödenen ve en yüksek devlet memuruna ödenen tutar a mayan k s m istisna kapsam nda olup bunlar n d nda kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim ayl klar. Daha önce yap lm veya gelecekte yap lacak hizmetler kar l nda verilen para ve ay nlarla sa lanan menfaatler. TBMM, l Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel kanunlar na veya dari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonlar n üyelerine ve yukar da say lanlara benzer di er ki ilere bu s fatlar dolay s yla ödenen veya sa lanan para, ay n ve menfaatler. Yönetim ve Denetim Kurullar ba kan ve üyeleriyle, tasfiye memurlar na bu s fatlar dolay s yla ödenen veya sa lanan para, ay n ve menfaatler. Bilirki ilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yar ma jürisi üyelerine ödenen veya sa lanan para, ay n ve menfaatler. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yap lan ödemeler ve sa lanan menfaatler. 6

8 3. ÜCRET N UNSURLARI Gelir Vergisi aç s ndan bir ödemenin ücret ya da ba ka bir gelir unsuru olarak vergilendirilip vergilendirilmeyece i a a da say lan üç unsura göre tespit edilecektir. Bu üç unsur birlikte varsa elde edilen gelir ücret olarak vergilendirilecek, aksi takdirde ücretten söz etmek mümkün olmayacakt r. Ücret gelirini meydana getiren 3 temel unsur öyledir: Bir i verene tabi olma: Herhangi bir ödemenin ücret olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan ilk unsur çal an n i verene tabi olmas d r. veren, hizmet erbab n i e alan, emir ve talimatlar dâhilinde çal t ran gerçek ve tüzel ki ilerdir. Çal an n i verene ba l l, fiili olabilece i gibi kanun, tüzük, yönetmelik veya sözle melerle de saptanm olabilmektedir. Belli bir i yerine ba l olma: yeri ticari, s nai, zirai ve mesleki bir faaliyetin yürütülmesi için tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullan lan yerlerdir. Bu yerlere ba l l k, hukuki anlamda bir ba l l kt r. Hizmetin mutlaka fiilen i yerinde yap lmas zorunlu de ildir. Hizmetin kar l olarak bir ödemenin yap lmas : Ödeme bir hizmet kar l de ilse ücret say lmas na imkân yoktur. Hizmet kar l olarak yap lan ödeme, nakit (haftal k, ayl k vb.), ay n (hizmet kar l n n mal olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaatler (konut, araç sa lanmas gibi) eklinde olabilir. 4. ÜCRET N GEL R N N VERG LEND RME EKL Ücret gelirleri iki ekilde vergilendirilmektedir: Gerçek ücretler Di er ücretler 4.1. Gerçek Ücretler Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmi tir. Vergi, gelirin gerçek ve safi tutar üzerinden al nmaktad r Ücretin Safi Tutar n n Tespiti Ücretin safi tutar, i veren taraf ndan verilen para ve ay nlarla sa lanan yararlar toplam ndan (yani ücretin gayrisafi tutar ndan) belli indirimlerin yap lmas ndan sonra kalan miktard r. Bu indirimler unlard r: Emekli aidat ve sosyal sigorta primleri, OYAK ve benzeri kamu kurumlar nca yap lan yasal kesintiler, Sosyal güvenlik destekleme primi, ah s sigorta primleri, Bireysel emeklilik katk paylar, Sendikalara ödenen aidatlar (i çi ve memur sendikalar ), Sakatl k indirimi. 7

9 Emekli Aidat ve Sosyal Sigorta Primleri Kanunla kurulan emekli sand klar ile 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen bankalar, sigorta ve reasürans irketleri, ticaret odalar, sanayi odalar, borsalar veya bunlar n te kil ettikleri birliklerin personellerinin malullük, ya l l k ve ölümlerinde yard m yapmak üzere kurulan sand klara ödenen aidat ve primler ücretin gayrisafi tutar ndan indirilebilir. Emeklilik aidat ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi, yasal olarak kabul edilmi bulunan kurumlara, yasalar nda öngörülen ekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin tutar na ve oran na bak lmaks z n, kesildi i aya ait gelir vergisi matrah n n tespitinde indirim olarak dikkate al nmaktad r. Aidat pe in olarak toptan ödenmi ise, ödenen tutar n tamam indirim konusu yap l ncaya kadar gayrisafi ücret tutar ndan indirim konusu yap lmas gerekir. Ücretin gerçek ve safi tutar n n tespitinde indirim konusu yap lan aidat ve primleri, herhangi bir nedenle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yap lanlar n, yeniden i tirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma pe in ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primleri tekrar ücret matrah ndan indirim konusu yapmalar mümkün de ildir Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununa göre hesaplanarak i çiden kesilen sosyal güvenlik destekleme primi de ücretin gerçek safi tutar n n hesaplanmas s ras nda indirim unsuru olarak dikkate al nabilecektir ah s Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katk Paylar Sigortan n ve emeklilik sözle mesinin Türkiye de kâin ve merkezi Türkiye de bulunan bir sigorta veya emeklilik irketi nezdinde akdedilmi olmas art yla; ücretlinin ahs na, e ine ve küçük çocuklar na ait hayat, ölüm, kaza, hastal k, sakatl k, i sizlik, anal k, do um ve tahsil gibi ah s sigorta poliçeleri için hizmet erbab taraf ndan ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar, ücretin gerçek safi tutar n n tespitinde indirim konusu yap labilecektir. ndirim konusu yap lacak bireysel emeklilik katk paylar, ödendi i ayda elde edilen ücretin % 10 unu (bireysel emeklilik sistemi d ndaki ah s sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendi i ayda elde edilen ücretin %5 ini) ve y ll k olarak asgari ücretin y ll k tutar n a amaz Sendikalara Ödenen Aidatlar çi sendikalar na ödenen aidatlar, aidat n ödendi inin sendika taraf ndan verilecek bir makbuzla belgelendirilmesi kayd yla, vergi matrah n n tayininde gayrisafi ücret tutar ndan indirilebilecektir. Sendika aidat i verenler taraf ndan ücretlerden kesilmek suretiyle ödenmekte ise ve bu ekilde ödenen aidat n ücret bordrosunda gösterilmesi durumunda makbuz aranmaz. Di er taraftan, 4688 say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu hükümleri uyar nca kamu görevlileri sendikalar ndan birisine üye olup, kendisinden sendika taraf ndan belirlenen tutar kadar kesilen sendika aidat n n, ücretin safi tutar n n tespitinde matrahtan indirim konusu yap labilecektir. 8

10 Sakatl k ndirimi Gelir Vergisi Kanununa göre çal ma gücünün asgari %80'ini kaybetmi bulunan hizmet erbab birinci derece sakat, asgari %60' n kaybetmi bulunan hizmet erbab ikinci derece sakat, asgari %40' n kaybetmi bulunan hizmet erbab ise üçüncü derece sakat say l r ve elde ettikleri ücret gelirlerinden a a da belirtilen ayl k sakatl k indirimi tutarlar dü ülür y l nda elde edilen ücret gelirlerinin y ll k beyanname ile beyan nda dikkate al nacak sakatl k indirimi tutarlar öyledir: Birinci derece sakatlar için kinci derece sakatlar için Üçüncü derece sakatlar için 700 TL 350 TL 170 TL Ücretli ki inin kendisi özürlü ise sakatl k indirimi tutar gelir vergisi kesintisi yap l rken ücret matrah ndan indirilerek uygulan r. Bu indirimden bakmakla yükümlü oldu u özürlü ki i bulunan hizmet erbab da yararlan r. Ayr ca ücret gelirlerini y ll k beyanname ile beyan eden ve bakmakla yükümlü oldu u özürlü ki i bulunan hizmet erbab da sakatl k indiriminden yararlanabilecektir. Ücret geliri y l içinde kesintiye tabi olmad için gelir vergisi beyannamesi veren hizmet erbaplar da bu indirimi y ll k olarak hesaplay p beyanname üzerinden indirebilirler. Ancak, y l içinde ücret matrah ndan indirim konusu yap lan sakatl k indirimi tutar n n ikinci kez y ll k beyannamede indirim konusu yap lmas mümkün de ildir. Ücretin gerçek ve safi tutarlar n n tespitinde gelir vergisi gibi ki isel vergiler ve ücret dolay s yla ödenen damga vergisi gibi ücretle ilgili vergiler, ücretin gayrisafi tutar ndan indirilemez Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi iki ekilde yap lmaktad r: Ücretten i veren taraf ndan vergi kesintisi yap lmas, Elde edilen ücretin y ll k beyanname ile beyan edilmesi Kesinti Yoluyla Vergilendirme Ücretin ödenmesi s ras nda sorumlular taraf ndan verginin kesilerek vergi dairelerine yat r lmas na kesinti (tevkifat) usulü denilmektedir. Gerçek usulde elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi esas olarak bu yöntemle yap lmaktad r Ücretin Y ll k Beyanname ile Beyan Edilmesi Tek i verenden al nm ve kesinti suretiyle vergilendirilmi ücret gelirleri için tutar ne olursa olsun y ll k beyanname verilmeyecek, di er gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dâhil edilmeyecektir. Kesintiye tabi tutulmam ücret gelirleri için ise bu rehberin 4.2. Di er Ücretler bölümünde aç klanan di er ücretler hariç, tutar ne olursa olsun y ll k beyanname verilecektir. 9

11 Ücretlerinden vergi kesintisi yap lan ve i verenler arac l yla y l içinde asgari geçim indiriminden yararlanan mükelleflerin birden fazla i verenden kesintiye tabi ücret geliri elde edip, birden sonraki i verenden ald klar ücret tutar beyanname verme s n r n a mas nedeniyle kesintiye tabi ücret gelirlerini y ll k beyannameye dâhil etmeleri halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, y l içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi dü ülmeden önceki tutar mahsup edilecektir y l nda elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar; Birden fazla i verenden kesinti yoluyla vergilendirilmi ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki i verenden ald klar ücretlerin toplam TL yi (Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yaz l tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) a an ücretliler, Ücretlerini yabanc bir memleketteki i verenden do rudan do ruya alan hizmet erbab (istisna kapsam nda olanlar hariç), stisnadan faydalanmayan yabanc elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, Maliye Bakanl nca y ll k beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yap lanlar, Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukar da say lanlar d nda kalan ücretliler. Öte yandan dar mükellef gerçek ki iler, tamam Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmi olan ücret gelirleri için y ll k beyanname vermeyecekler ve di er gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dâhil etmeyeceklerdir Birden Fazla verenden Al nan Ücretler Birden fazla i verenden ücret alan ve birden sonraki i verenden ald klar ücretlerin toplam Gelir Vergisi Kanununda yaz l tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar (2011 y l için bu tutar TL dir.) a mayan mükelleflerin, tamam kesinti yoluyla vergilendirilmi ücretleri y ll k beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki i verenden al nan ücretlerin toplam TL yi a mas durumunda, ücretlerin tamam (ilk i verenden al nan ücrette dâhil olmak üzere) y ll k beyannameye dâhil edilecektir. Birden fazla i verenden ücret al nmas halinde, birinci i verenden al nan ücretin hangisi olaca ücretli taraf ndan serbestçe belirlenecektir y l nda tevkifata tabi olarak birden fazla i verenden elde edilen ücret gelirlerinin y ll k beyanname ile beyan ile ücret geliri ve di er gelir unsurlar n n birlikte elde edilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ili kin örnekler a a da yer almaktad r. Örneklerde, ücret ve di er gelir unsurlar ndan y l içinde yap lan gelir vergisi tevkifat tutarlar dikkate al nmam olup; y ll k beyanname ile beyan edilen gelir unsurlar ile ilgili olarak y l içinde tevkif suretiyle ödenen vergilerin beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilece i tabiidir. ÖRNEK 1: Bayan (A), 2011 y l nda üç ayr i verenden ücret geliri elde edilmi ve ücretlerin tamam kesinti yoluyla vergilendirilmi tir. Birinci i verenden al nan ücret kinci i verenden al nan ücret Üçüncü i verenden al nan ücret Beyan edilecek gelir tutar TL TL TL Yok 10

12 Örnekte yer alan ve birinci i verenden al nan ücret toplama dâhil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü i verenden al nan ( TL TL=) TL ücretler toplam TL lik beyan s n r n a mad ndan ücret gelirlerinin tamam beyan edilmeyecektir. ÖRNEK 2: Bay (B), 2011 y l nda üç ayr i verenden tamam tevkif yoluyla vergilendirilmi ücret geliri elde etmi tir. Birinci i verenden al nan ücret kinci i verenden al nan ücret Üçüncü i verenden al nan ücret Beyan edilecek gelir tutar TL TL TL TL Birinci i verenden al nan ücret toplama dâhil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü i verenden al nan ücretler toplam ( TL TL=) TL, TL lik beyan s n r n a t için TL ücret gelirinin tamam beyan edilecektir. ÖRNEK 3: Serbest meslek erbab Bay (C) serbest meslek kazanc n n yan nda tamam kesinti yoluyla vergilendirilmi iki i verenden ücret geliri elde etmi tir. Serbest meslek kazanc Birinci i verenden al nan ücret kinci i verenden al nan ücret Beyan edilecek gelir tutar TL TL TL TL Mükellef elde etmi oldu u serbest meslek kazanc nedeniyle mutlaka beyanname verecektir. Birinci i verenden al nan hariç, ikinci i verenden al nan ücret geliri ise TL lik beyan s n r n a mad ndan ücret gelirleri beyannameye dâhil edilmeyecektir. ÖRNEK 4: Bay (D) nin tamam üzerinden tevkifat yap lm olan 2011 y l gelirleri a a daki gibidir. Birinci i verenden al nan ücret kinci i verenden al nan ücret yeri kira geliri (Brüt) Beyan edilecek gelir tutar TL TL TL TL Mükellefin birden sonraki i verenden ald ücret geliri olan TL, TL lik beyan s n r n a mad ndan, ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. Tevkifata tabi i yeri kira geliri ise 2011 y l için geçerli olan TL lik beyanname verme s n r n a t ndan mükellef sadece bu gelirini beyan edecektir. ÖRNEK 5: Serbest meslek erbab Bayan (E) 2011 y l nda serbest meslek kazanc yan nda tamam tevkif yoluyla vergilendirilmi iki i verenden ücret geliri ile i yeri kira geliri bulunmaktad r. Serbest meslek kazanc Birinci i verenden al nan ücret kinci i verenden al nan ücret yeri kira geliri (Brüt) Beyan edilecek gelir tutar TL TL TL TL TL 11

13 Serbest meslek kazanc nedeniyle her halükarda beyanname verilecektir. Birinci i verenden al nan hariç, ikinci i verenden al nan ücret geliri ise TL lik beyan s n r n a mad ndan ücret gelirleri beyannameye dâhil edilmeyecektir. Serbest meslek kazanc ve i yeri kira geliri tutar n n toplam TL lik beyan s n r n a t ndan, i yeri kira geliri beyannameye dâhil edilecektir. ÖRNEK 6: Bay (F), üç ayr irkette yönetim kurulu üyesi olup, 2011 y l nda elde etti i ücret gelirlerinin tamam tevkif yoluyla vergilendirilmi tir. Ödevli ayr ca TL konut kira geliri elde etmi tir. Birinci i verenden al nan ücret kinci i verenden al nan ücret Üçüncü i verenden al nan ücret Konut kira geliri Beyan edilecek gelir tutar TL TL TL TL TL Ödevli, birden fazla i verenden ald ücret gelirinin yan s ra mesken geliri elde etmi tir. Beyanname verilip verilmeyece i öncelikle ücret gelirleri dikkate al narak de erlendirilecektir. Ücret gelirleri ile ilgili olarak birinci i verenden al nan ücret hariç, ikinci ve üçüncü i verenden al nan ücretlerin toplam ( TL TL) TL, TL lik beyan s n r n a t için birinci i verenden al nan ücret de dâhil olmak üzere ücret gelirlerinin tamam olan TL beyan edilecektir. Konut kira geliri ise 2011 y l için belirlenen TL lik istisna tutar n a t ndan tamam beyannameye dâhil edilecektir. ÖRNEK 7: Bayan (G) nin 2011 y l gelirleri a a daki gibi olup, ücret gelirleri ile i yeri kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmi tir. Birinci i verenden al nan ücret kinci i verenden al nan ücret Konut kira geliri yeri kira geliri (Brüt) Beyan edilecek gelir tutar TL TL TL TL TL Birinci i veren hariç, ikinci i verenden al nan ücret tutar TL lik beyan s n r n a mad ndan ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. Mesken kira geliri 2011 y l için belirlenen TL lik istisna tutar n a t ndan tamam beyan edilecektir. Konut kira gelirinin istisna tutar n a an k sm ile i yeri kira geliri toplam TL lik beyan s n r n a t için, tevkifata tabi tutulmu olan i yeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir Yabanc Bir Ülkedeki veren Taraf ndan Do rudan Do ruya Ödenen Ücretler Yabanc ülkelerde bulunan i verenlerden al nan ve tevkifata tabi olmayan ücretler (varsa Türkiye dâhilindeki kazanç ve iratlar yla birlikte) bir beyanname ile ikametgâh n bulundu u yerin vergi dairesine y ll k beyanname ile beyan edilir. 12

14 Ancak; Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 14 numaral bendi gere ince, kanunî ve i merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi i verenlerin yan nda çal an hizmet erbab na, i verenin Türkiye d nda elde etti i kazançlar üzerinden döviz olarak ödedi i ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmi tir. Bu istisnan n uygulanmas nda ücret, i verenin do rudan do ruya yurt d ndan elde etti i gelirinden döviz olarak ödenmesi ve hiçbir zaman i verenin Türkiye de elde etti i kazançla ilgilendirilmemesi gerekmektedir. Bu artlar ta mayan ücret gelirleri için ise y ll k beyanname verilmesi gerekmektedir. ÖRNEK 8: (A) Firmas n n Ankara daki irtibat bürosunda çal an Bay (C) ye, i vereni taraf ndan Türkiye d nda elde etti i kazançlar üzerinden 2011 y l nda Dolar tevkifata tabi tutulmam ücret ödenmi tir. Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 14 numaral bendine göre döviz olarak ödenen ücretler gelir vergisinden istisna oldu undan ödevli y ll k beyanname vermeyecektir. ÖRNEK 9: Bay (H), merkezi yurtd nda bulunan bir firman n Ankara da bulunan irtibat bürosunda çal makta olup, 2011 y l nda tevkifata tabi tutulmam TL ücret geliri elde etmi tir. Ödevliye ödenen ücretler döviz olarak ödenmedi inden istisnadan yararlanmas mümkün de ildir. Bu nedenle, elde etti i ve tevkifata tabi tutulmam ücret gelirinin tamam n y ll k beyanname ile beyan edecektir Yabanc Elçilik ve Konsolosluklarda Çal an ve stisnadan Faydalanmayan Memur ve Hizmetlilere Ödenen Ücretler Yabanc ülkelerin Türkiye de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsoloslar ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o ülkenin uyru unda bulunan memurlar d nda kalan memur ve hizmetlilerin yaln zca bu i lerden dolay ald klar ücretler, kar l kl olmak ko uluyla gelir vergisinden istisna edilmi tir. Kar l kl l k anla mas n n uygulanmad durumlarda kar l k esas na uymayan ülkenin Türkiye deki temsilcili inde çal an memurlar istisnadan yararlanamazlar. Bu durumda ücret sahipleri elde ettikleri tevkifats z ücret gelirini y ll k gelir vergisi beyannamesiyle oturduklar mahallin vergi dairesine beyan edeceklerdir. ÖRNEK 10: stanbul daki (X) Konsoloslu unda çal an Türk uyruklu Bayan (Y), 2011 y l nda TL ücret geliri elde etmi tir. Kar l kl l k geçerli olmamas nedeniyle, an lan personelin elde etti i ücret istisna kapsam nda de ildir. Buna göre, (X) Konsoloslu unda çal an Türk uyruklu personel, ücretinden tevkifat yap lmad ndan ve kar l kl l k esas n n geçerli olmamas nedeniyle, TL ücret gelirinin tamam n y ll k beyanname ile beyan edecektir Y ll k Beyan Esas nda Beyannamenin Verilme Zaman ve Yeri 1 Ocak- 31 Aral k 2011 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerini 2012 y l n n Mart ay n n ba ndan yirmi be inci günü ak am na kadar (1 Mart 25 Mart) verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanname mükellefin ikametgâh n n bulundu u yer vergi dairesine verilecektir. 13

15 Ücret kazançlar nedeniyle verilecek beyannamelerin ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmek istenilmesi halinde, elektronik ortamda beyanname gönderme arac l k yetkisi alm meslek mensuplar vas tas yla gönderilebilecektir Hesaplanan Verginin Ödenme Zaman ve Yeri Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2012 y l n n Mart ve Temmuz aylar nda iki e it taksitte ödenecektir. Hesaplanan vergi, mükellefin ba l oldu u vergi dairesine ödenebilece i gibi vergi tahsiline yetkili banka ubelerine de ödenebilecektir Vergi Tarifesi Gelir Vergisi Kanunu nun 103 üncü maddesi uyar nca 2011 takvim y l gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi öyledir; TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlas % TL'nin TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için TL), fazlas % TL'den fazlas n n TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL den fazlas n n TL si için TL), fazlas % 35 Di er taraftan 2012 takvim y l gelirlerine a a daki vergi tarifesi uygulanacakt r TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlas % TL'nin TL'si için TL (ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için TL), fazlas % TL'den fazlas n n TL'si için TL (ücret gelirlerinde TL'den fazlas n n TL'si için TL), fazlas % Di er Ücretler Bir k s m hizmet erbab n n gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin saptanmas ndaki güçlük nedeniyle mümkün olmamaktad r. Buna göre a a da yaz l hizmet erbab n n safi ücretleri, takvim y l ba nda geçerli olan ve sanayi kesiminde çal an 16 ya ndan büyük i çiler için uygulanan asgari ücretin y ll k brüt tutar n n %25 i olarak tespit edilecektir. Kazançlar basit usulde tespit edilen ticaret erbab yan nda çal anlar, Özel hizmetlerde çal an oförler, Özel in aat sahiplerinin ücretle çal t rd in aat i çileri, Gayrimenkul sermaye irad sahibi yan nda çal anlar, Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmamas nedeniyle, Dan tay' n olumlu görü ü ve Maliye Bakanl nca bu kapsama al nanlar. Di er ücretler için y ll k beyanname verilmez, di er gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dâhil edilmez. 14

16 5 - ASGAR GEÇ M ND R M 5.1. Asgari Geçim ndiriminden Yararlanacak ve Yararlanamayacak Olan Ücretliler Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek ki iler asgari geçim indiriminden yararlanabilecektir. Ancak; Ücretleri di er ücret kapsam nda vergilendirilen hizmet erbab, Ücret geliri elde etmeyen di er gerçek ki iler, Ba ka bir kanun hükmü (4490 Türk Uluslararas Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geli tirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyar nca ücretlerinden gelir vergisi tevkifat yap lmayanlar, Dar mükellefiyet kapsam nda ücret geliri elde edenler, asgari geçim indiriminden yararlanamazlar Asgari Geçim ndirimi Tutar n n Hesaplanmas Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildi i takvim y l ba nda geçerli olan ve sanayi kesiminde çal an 16 ya ndan büyük i çiler için uygulanan asgarî ücretin y ll k brüt tutar na; Mükellefin kendisi için % 50'si, Çal mayan ve herhangi bir geliri olmayan e i için % 10'u, Çocuklar n her biri için ayr ayr olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 i, Di er çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin ahsi ve medeni durumu dikkate al narak hesaplanan indirim oranlar n n uygulanmas sonucu bulunacak matrah n, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine kar l k gelen %15'lik oranla çarp m sonucunun 12 ye bölünmesiyle her aya isabet eden tutar hesaplan r. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek gelir vergisinden mahsup edilir. Hesaplamada kullan lan formül öyledir: A.G.. Y ll k Tutar = (Asgari Ücretin Y ll k Brüt Tutar X A.G.. Oran ) X %15 Asgari geçim indiriminin y ll k tutar, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan y ll k vergi tutar n a amayacak ve y l içerisinde asgari ücret tutar nda meydana gelen de i iklikler, asgari geçim indirimi uygulamas nda dikkate al nmayacakt r. Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraf ndan 16 ya ndan büyükler için asgari ücret 2011 y l n n birinci alt ayl k döneminde ayl k brüt 796,50 TL, ikinci alt ayl k dönemi için ise ayl k brüt 837 TL olarak tespit edilmi tir. Dolay s yla, asgari geçim indirimi tutar n n hesaplanmas nda, yukar daki formülde yer alan asgari ücretin y ll k brüt tutar olarak, ücretin elde edildi i takvim y l ba nda geçerli olan ve sanayi kesiminde çal an 16 ya ndan büyük i çiler için uygulanan asgarî ücretin y ll k brüt tutar olarak (796,50 X 12=) TL nin dikkate al nmas gerekir. Hesaplamalarda bu tutar 12 ay boyunca kullan lacak olup, 2011 y l n n ikinci yar s nda asgari ücretin farkl uygulanmas bu hesaplamalar etkilemeyecektir. 15

17 ÖRNEK 11: Asgari ücretle çal an, e i ücretli olarak çal mayan ve iki çocu u olan Bayan (Z) nin 2011 y l asgari geçim indirimi tutar u ekilde hesaplanacakt r: 2011 y l nda Asgari Ücretin Y ll k Brüt Tutar (796,50 TL X 12) TL Mükellefin Asgari Geçim ndirimi Oran % 75 - Mükellefin kendisi için %50 - Mükellefin e i için %10 - Mükellefin çocuklar için %15 Asgari Geçim ndirimine Esas Tutar (9.558,00 TL X % 75) 7.168,50 TL Asgari Geçim ndiriminin Y ll k Tutar (7.168,50 TL X % 15) 1.075,28 TL Hesaplanan y ll k asgari geçim indirimi tutar n n 1/12'si olan (1.075,28/12=) 89,61 TL, ayl k olarak hesaplanan gelir vergisi kesintisi tutar ndan mahsup edilerek, ücretliye yans t lacakt r Asgari Geçim ndiriminde, Aile Fertlerinin, Emekli Maa Olanlar n ve Bo ananlar n Durumu Asgari geçim indirimi uygulamas nda; Asgari geçim indirimi, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayr ayr hesaplanacakt r, Emekli maa alanlar da çal mayan ve herhangi bir geliri olmayan e olarak kabul edilecektir, E lerin her ikisinin de ücretli olmas halinde çocuklar yaln zca sosyal güvenlik yönünden tabi olduklar e in bildirimine dâhil edilecektir, Bo ananlar için indirim tutar n n hesab nda, nafakas n sa lad klar çocuk say s dikkate al nacakt r. Y l içinde i yeri ve i vereni de i en ücretliler, yeni i yerlerinde veya i verenleri nezdinde çal maya ba lad klar aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir Sakatl k ndiriminden Faydalanan Ücretlilerde Asgari Geçim ndirimi Uygulamas Sakatl k indiriminden yararlanan ücretlinin gelir vergisi matrah hesaplan rken sakatl k indirimi dü ülecek, kalan gelir vergisi matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutar ndan da y ll k asgari geçim indirimi tutar n n 1/12'si dü ülecektir. Dü ülecek tutar, kalan gelir vergisi tutar n a amayacak ve asgari geçim indirimi fark di er dönemlerde de de erlendirilmeyecektir. ÖRNEK 12: E i ücretli olarak çal an, iki çocu u olan ve 2. derece sakatl k indiriminden faydalanan asgari ücretli Bay (X) in, ubat/2012 ay asgari geçim indirimi tutar u ekilde hesaplanacakt r y l nda Asgari Ücretin Y ll k Brüt Tutar (886,50 TL X 12) TL Mükellefin Asgari Geçim ndirimi Oran % 65 - Mükellefin kendisi için %50 - Mükellefin çocuklar için %15 Asgari Geçim ndirimine Esas Tutar ( TL X % 65) Asgari Geçim ndiriminin Y ll k Tutar (6.914,70 TL X % 15) 6.914,70 TL 1.037,20 TL 16

18 Hesaplanan y ll k tutar n 1/12'si olan (1.037,20/12=) 86,43 TL, ayl k olarak hesaplanan gelir vergisi kesintisi tutar ndan mahsup edilecektir. Bu ücretlinin ubat/2012 ay için, asgari geçim indirimi mahsup i lemi a a daki ekilde gerçekle tirilecektir: 2012 Y l ubat Ay Brüt Ücreti 886,50 TL 2012 Y l ubat Ay Tevkifat Matrah 753,53 TL kinci Derece Sakatl k ndirimi Tutar 380 TL Sakatl k ndirimi Dü üldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrah 373,53 TL 2012 Y l ubat Ay Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi 56,03 TL 2012 Y l ubat Ay Mahsup Edilecek A.G.. Tutar 86,43 TL 2012 Y l ubat Ay Ödenecek Gelir Vergisi Y l ubat Ay nda Yararlan lacak A.G.. Tutar 56,03 TL Bu ücretlinin gelir vergisi matrah hesaplan rken sakatl k indirimi de mahsup edilecek, sakatl k indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutar ndan da y ll k asgari geçim indirimi tutar n n 1/12'si olan 86,43 TL mahsup edilecektir. Ancak, mahsup edilecek tutar, hesaplanan gelir vergisi tutar n a amayaca ndan yaln zca 56,03 TL'lik k sm ücretliye ödenecek ve ücretli (86,43 56,03=) 30,40 TL asgari geçim indirimi fark ndan yararlanamayacakt r. Buna göre, i veren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutar kadar yani 56,03 TL ücretliye daha fazla ödeme yapacakt r Y l Asgari Geçim ndirimi Tutarlar 2012 Y l Asgari Geçim ndirimi Tutarlar ise; ASGAR GEÇ M ND R M N N HESAPLANMASINA L K N TABLO (Asgari ücret; 2012 y l için ayl k 886,50 TL y ll k ,00 TL olarak dikkate al nm t r) ÜCRETL N N MEDEN DURUMU (1) ORAN (%) (2) MATRAH (Y ll k Brüt Asgari Ücret X AG Oran ) (3) ND R M TUTARI [(3) X %15] (4) AYLIK TUTAR [(4)/12] (5) BEKÂR 50, ,00 797,85 66,48 EVL E ÇALI MAYAN 60, ,80 957,42 79,78 EVL E ÇALI MAYAN 1 ÇOCUKLU 67, , ,09 89,75 EVL E Ç ALI MAYAN 2 ÇOCUKLU 75, , ,77 99,73 EVL E ÇALI MAYAN 3 ÇOCUKLU 80, , ,56 106,38 EVL E ÇALI MAYAN 4 ÇOCUKLU* 85, , ,34 113,03 EVL E ÇALI AN 50, ,00 797,85 66,48 EVL E ÇALI AN 1 ÇOCUKLU 57, ,85 917,52 76,46 EVL E ÇALI AN 2 ÇOCUKLU 65, , ,20 86,43 EVL E ÇALI AN 3 ÇOCUKLU 70, , ,99 93,08 EVL E ÇALI AN 4 ÇOCUKLU 75, , ,77 99,73 EVL E ÇALI AN 5 ÇOCUKLU 80, , ,56 106,38 EVL E ÇALI AN 6 ÇOCUKLU 85, , ,34 113,03 *Asgari ücretin 2012 y l ilk 6 ayl k dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutar 113,03 TL oldu undan, Asgari Geçim ndirimi 2012 y l nda 113,03 TL yi a amayacakt r Medeni Hal ve Çocuk Say s n n De i mesi Durumunda Asgari Geçim ndirimi Ücretliler, medeni durumlar ve çocuk say lar ile e inin i ve gelir durumu hakk nda "Aile Durumu Bildirimi" ile i verenlerine bildirimde bulunacaklard r. Durumlar nda herhangi bir de i iklik olmas halinde (evlenme, bo anma, ölüm, do um vb.) bu de i iklikleri i verene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oran n etkileyen de i iklikler, söz konusu de i ikli in i verene bildirildi i tarih itibariyle uygulanacakt r. 17

19 5.6. Y ll k Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim ndirimi Uygulamas Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gere i ücretlerinden vergi kesintisi yap lmayan ve bu nedenle ücretlerini y ll k beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, y ll k beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutar ndan mahsup edilmesi suretiyle gerçekle tirilecektir. Bu kapsamdaki ücretliler, y ll k beyannamelerine 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli i ekinde yer alan "Aile Durumu Bildirimi"ni doldurarak ekleyeceklerdir. Kesintiye tabi olmayan ücretlerini y ll k beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler bu beyannameye di er gelir unsurlar n da dâhil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, y ll k beyannamede sadece ücret gelirlerine isabet eden gelir vergisinden mahsup edilecektir. Birden fazla i verenden kesinti yoluyla vergilendirilen ücret geliri elde edilmesi dolay s yla ücret gelirinin y ll k beyanname ile beyan edilmesi halinde, y l içinde i veren arac l yla asgari geçim indiriminden yararlan lmas nedeniyle, y ll k beyannamede asgari geçim indiriminden yararlan lmas mümkün de ildir. Ücretlerinden vergi kesintisi yap lan ve i verenler arac l yla y l içinde asgari geçim indiriminden yararlanan mükelleflerin, kesintiye tabi ücret gelirlerini y ll k beyannameye dâhil etmeleri halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, y l içinde kendisine ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutar mahsup edilecektir. Böylelikle, kaynakta vergileme s ras nda ücretliye ödenmi olan asgari geçim indirimi tutarlar n n, y ll k beyanname üzerinden yap lan vergileme sonucunda da ücretlide kalmas sa lanm olacakt r Y ll k Beyannamede Mahsup Edilecek 2011 Y l Asgari Geçim ndirimi Tutarlar ASGAR GEÇ M ND R M N N HESAPLANMASINA L K N TABLO (Asgari ücret; 2011 y l için ayl k 796,50 TL y ll k 9.558,00 TL olarak dikkate al nm t r) ÜCRETL N N MEDEN DURUMU (1) ORAN (%) (2) MATRAH (Y ll k Brüt Asgari Ücret X AG Oran ) (3) ND R M TUTARI [(3) X %15] (4) AYLIK TUTAR [(4)/12] (5) BEKAR ,00 716,85 59,74 EVL E ÇALI MAYAN ,00 860,22 71,69 EVL E ÇALI MAYAN 1 ÇOCUKLU ,65 967,75 80,65 EVL E Ç ALI MAYAN 2 ÇOCUKLU , ,28 89,61 EVL E ÇALI MAYAN 3 ÇOCUKLU , ,96 95,58 EVL E ÇALI MAYAN 4 ÇOCUKLU* , ,65 101,55 EVL E ÇALI AN , ,74 EVL E ÇALI AN 1 ÇOCUKLU ,85 824,38 68,70 EVL E ÇALI AN 2 ÇOCUKLU ,70 931,90 77,66 EVL E ÇALI AN 3 ÇOCUKLU , ,59 83,63 EVL E ÇALI AN 4 ÇOCUKLU , ,28 89,61 EVL E ÇALI AN 5 ÇOCUKLU , ,96 95,58 EVL E ÇALI AN 6 ÇOCUKLU * , ,65 101,55 * Asgari ücretin 2011 y l ilk 6 ayl k dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutar 101,55 TL oldu undan, Asgari Geçim ndirimi tutar 2011 y l nda 101,55 TL yi a amayacakt r. 18

20 6. ÜCRET GEL RLER N N BEYANINA L K N ÖRNEKLER ÖRNEK 1: E i çal an ve üç çocu u olan Bay (A), 2011 y l nda birinci i verenden TL, ikinci i verenden ise TL ücret geliri elde etmi tir. Ücretlerin tamam tevkif yoluyla vergilendirilmi bulunmaktad r. Birden sonraki i verenden al nan ücret ( TL), 2011 y l için TL'lik beyan s n r n a t için, TL'lik ücret gelirinin tamam beyan edilecektir. Asgari geçim indirimi tutar, ücretlinin y l içinde net ücreti hesaplan rken tevkif edilen vergi tutar ndan mahsup edilmek suretiyle mükellefe yans t lm t r. Y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmesi nedeniyle beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki vergi tevkifat tutarlar toplam olan ( )= TL beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Bu durumda ödenecek gelir vergisi a a daki gibi hesaplanacakt r; Ücret Geliri ( ) Sigorta prim ödemesi ( X %15)* Kalan Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Hesaplanan Gelir Vergisi Mahsup Edilecek Gelir Vergisi ( ) (Asgari Geçim ndirimi Mahsup Edilmeden Önceki Vergi) Ödenecek Gelir Vergisi (12.837, ) TL TL TL TL ,50 TL TL 1.957,50 TL *Gelir vergisi hesaplan rken, %15 oran nda sigorta primi ve i sizlik sigortas prim kesintisi yap lm t r. ÖRNEK 2: Yabanc ülke konsoloslu unda çal an ve ücret istisnas ndan yararlanmayan Türk uyruklu Bay (B), 2011 y l nda TL ücret geliri elde etmi tir. Ödevlinin e i çal mamakta ve bir çocu u bulunmaktad r. Bu gelirler için 2012 y l nda verilecek y ll k beyannamede asgari geçim indirimi a a daki ekilde hesaplanacakt r y l nda Asgari Ücretin Y ll k Brüt Tutar (796,50 X 12) 9.558,00 TL Mükellefin Asgari Geçim ndirimi Oran % 67,5 - Mükellefin kendisi için %50 - Mükellefin e i için %10 - Mükellefin çocuklar için %7,5 Asgari Geçim ndirimine Esas Tutar (9.558,00X %67,5) 6.451,65 TL Asgari Geçim ndiriminin Y ll k Tutar (6.451,65 X %15) 967,75 TL Ücret geliri nedeniyle verilen y ll k beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutar 9.574,75 TL'dir. Y ll k beyannamede hesaplanan vergi toplam ndan, asgari geçim indirimi tutar olan 967,75 TL mahsup edilecektir. Böylece y ll k beyanname ile bildirilen ücret gelirine isabet eden vergiden, asgari geçim indirimi tutar mahsup edilerek indirim tutar ücretliye yans t lacakt r. Bu durumda ödenecek gelir vergisi a a daki gibi hesaplanacakt r. 19

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ÜCRETLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÜCRETLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2016 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2014 Sayı: 2014/094 Ref: 4/094

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2014 Sayı: 2014/094 Ref: 4/094 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2014 Sayı: 2014/094 Ref: 4/094 Konu: GAYRĐMENKULLERĐN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGĐSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı nca gayrimenkullerin elden çıkarılmasının

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

15.03.2010. Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/4

15.03.2010. Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/4 15.03.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/4 Konu: YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐNDE MAHSUP EDĐLECEK ĐNDĐRĐMLER VE GEÇMĐŞ YIL ZARARLARI Gelir Vergisi Kanunu nun 83 ncü maddesi uyarınca hilafına hüküm

Detaylı

BES ve Hayat Sigortaları İle ilgili Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler (İstisna, Muafiyet ve Ayrıcalıklar) Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir

BES ve Hayat Sigortaları İle ilgili Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler (İstisna, Muafiyet ve Ayrıcalıklar) Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir BES ve Hayat Sigortaları İle ilgili Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler (İstisna, Muafiyet ve Ayrıcalıklar) Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir GENEL BİLGİ 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2010 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2014 Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ, VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK BAZI TUTARLAR İLE HADLER VE ORANLARA

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ Ayrıntılı Bilgi İçin - Diğer Kazançlar Müdürlüğü (Ücret Kazancı) (0312) 415 32 54-55 numaralı telefonlarına, - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ Ayrıntılı Bilgi İçin - Diğer Kazançlar Müdürlüğü (Ücret Kazancı) (0312) 415 32 54-55 numaralı telefonlarına, - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MERSİN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MERSİN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETİN TANIMI Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi)

Detaylı

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN GEÇİLECEK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI 1. Asgari geçim indirimi uygulamasının esası nedir? Asgari geçim indirimi uygulaması, kısaca, ücretlilerin vergi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 31.10.2016 Sayı: 2016/191 Ref:4/191 Konu: NET ÜCRETLERİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DAHİL 1.300,99 TL NİN ALTINA İNEN HİZMET ERBABINA UYGULANACAK OLAN İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Özet: 2016

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 SİRKÜLER İstanbul, 29.12.2015 Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 Konu: 2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 25.12.2015 tarih

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037. Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037. Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037 Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR Gelir Vergisi Kanunu nun 21. maddesi uyarınca, gelir vergisi mükelleflerince

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin - Diğer Kazançlar Müdürlüğü (Ücret Kazancı) (0312) 415

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER 2008/02. : Asgari Geçim İndirimi Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı

SİRKÜLER 2008/02. : Asgari Geçim İndirimi Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı SİRKÜLER 2008/02 SİRKÜLERİN Tarihi : 08.01.2008 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Asgari Geçim İndirimi 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu : 04.12.2007 Tarih

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2016/07 KAYSERİ Konu : 100,00 TL lik Prim Desteği 11.03.2016 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne İşverenlere, asgari ücretle çalıştırdıkları her bir sigortalı için Hazineden karşılanması tasarlanan

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemine

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 29.12.2011 Sayı: 2011/229 Ref: 4/229 Konu: 2012 YILI GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ ĐLE 2012 YILINDA GEÇERLĐ OLACAK ÇEŞĐTLĐ MAKTU HAD VE TUTARLAR ĐLE 2011 TAKVĐM YILINDA ELDE EDĐLEN BĐR KISIM

Detaylı

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER İBRAHİM ÖZDEMİR Eski Baş Hesap Uzmanı, Y.M.M. (VERGİ DÜNYASI/ŞUBAT-2003) Bilindiği üzere 4369 Sayılı Kanunun 47.maddesi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.10.2012 Sayı: 2012/217 Ref: 4/217

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.10.2012 Sayı: 2012/217 Ref: 4/217 SĐRKÜLER Đstanbul, 09.10.2012 Sayı: 2012/217 Ref: 4/217 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI GÜNCELLENMĐŞ ÖDEME EMRĐNE KARŞI YAPILACAK ĐŞLEMLER BROŞÜRÜ NÜ YAYINLAMIŞTIR Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE TÜM MÜKELLEFLERİN İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANABİLMESİ YÖNÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/009 Ref: 4/009. Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/009 Ref: 4/009. Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 0.01.014 Sayı: 014/009 Ref: 4/009 Konu: 014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR 30.1.013 tarih ve Mükerrer 8867 Resmi Gazete de yayınlanan 85 Seri No.lı Gelir

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI:

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI: Değerli üyelerimiz, İst. 31 /Aralık /2007 01.01.2008 Tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari Geçim İndirimi uygulamasının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'nca

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50 SĐRKÜLER Đstanbul, 0.03.0 Sayı: 0/50 Ref: 4/50 Konu: ÇEVRE TEMĐZLĐK VERGĐSĐ BĐLDĐRĐMĐ ĐLE ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ BEYANNAMESĐNDE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ DE ĐÇEREN 4 SERĐ NO.LI BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz.

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz. Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin vade tarihine kadar elde tutulmasından elde edilen faiz gelirleri

Detaylı

YEMEK VE YOL ÜCRETLERİNİN HAKEDİŞLERDEN KESİLMESİNDE KAMU ZARARI RİSKİNE DİKKAT!

YEMEK VE YOL ÜCRETLERİNİN HAKEDİŞLERDEN KESİLMESİNDE KAMU ZARARI RİSKİNE DİKKAT! YEMEK VE YOL ÜCRETLERİNİN HAKEDİŞLERDEN KESİLMESİNDE KAMU ZARARI RİSKİNE DİKKAT! Ali Hikmet UĞURLU Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ Yemek ve yol ücretlerinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Sayı: 2007/004 Tarih: 03 / 11 / 2007 Değerli müşterimiz, Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu nda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/70 Ref: 4/70

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/70 Ref: 4/70 SİRKÜLER İstanbul, 29.03.2012 Sayı: 2012/70 Ref: 4/70 Konu: 5084 SAYILI TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDAKİ İLLERDE 06.06.2008 TARİHİ ÖNCESİ YATIRIMLARINI TAMAMLAYIP GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNDEN YARARLANMAYA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

2012 Yılında Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar

2012 Yılında Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar 2012 Yılında Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar 26 Aralık 2011 Tarihli ve 28154 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 KONU Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı