ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz."

Transkript

1 VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan tarih ve say Resmi Gazete'de yay mlanan 282 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli i ile; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsam ndaki türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ili kin aç klamalara yer verilmi tir. Bu do rultuda; 1- Kurumlar n kendi aralar nda yapm olduklar sözle melere ili kin olarak elde ettikleri kazançlar n, söz konusu kurumlar n Türkiye de i yeri veya daimi temsilcili i bulunup bulunmamas na göre tevkifata tabi tutulup tutulmayaca, 2- Forward sözle meleri kapsam nda elde elden gelirlerden yap lacak tevkifata ili kin uygulamalar, 3- Swap i lemleri (para swap, faiz swap ) kapsam nda elde edilen gelirlerden yap lacak tevkifata ili kin uygulamalar, 4- Opsiyon sözle meleri kapsam nda elde elden gelirlerden yap lacak tevkifata ili kin uygulamalar, 5- Vadeli lem ve Opsiyon Borsas kapsam nda elde edilen gelirlerden yap lacak tevkifata ili kin uygulamalar, 6- Arac Kurulu Varantlar ndan elde edilen kazançlardan yap lacak tevkifata ili kin uygulamalar hakk nda aç klamalar yap lm olup söz konusu tebli yaz z ekinde sunulmu tur. Sayg lar zla.

2 19 Ocak 2012 PER EMBE Resmî Gazete Say : Maliye Bakanl ndan: GEL R VERG GENEL TEBL (SER NO: 282) 193 say Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n elde tutulmas ve elden ç kar lmas ndan sa lanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat m bankalar ndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmi olup, söz konusu maddede yer alan hükümlere ili kin ayr nt aç klamalar, 257 (1), 258 (2), 263 (3), 269 (4), 277 (5) ve 279 (6) seri numaral Gelir Vergisi Genel Tebli lerinde yap lm r. Bu Tebli de, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsam nda türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ili kin aç klamalara yer verilmektedir. 1. Yasal Mevzuat Vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinin di er sermaye piyasas arac addolunmak suretiyle Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsam nda tevkif yoluyla vergilendirilmesini sa layan, söz konusu maddenin (13) numaral f kras ile vadeli i lem ve opsiyon borsalar nda yap lan i lemler ile tam ve dar mükellef kurumlar n aralar nda yapt klar sözle melere ili kin düzenlemelerin yer ald (14) numaral f kra a daki gibidir; (13) Bu maddede geçen menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac ifadesi, özel bir belirleme yap lmad sürece Türkiye'de ihraç edilmi ve Sermaye Piyasas Kurulunca kayda al nm ve/veya Türkiye'de kurulu menkul k ymet ve vadeli i lem ve opsiyon borsalar nda lem gören menkul k ymetler veya di er sermaye piyasas araçlar ile kayda al nmam olsa veya menkul k ymet ve vadeli i lem borsalar nda i lem görmese dahi Hazinece veya di er kamu tüzel ki ilerince ihraç edilecek her türlü menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac ifade eder. Bankalar n ve arac kurumlar n taraf oldu u veya bunlar arac yla yap lan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayal olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasas arac, mal, ymetli madeni ve dövizi alma, satma, de tirme hak ve/veya yükümlülü ünü veren vadeli lem ve opsiyon sözle meleri bu madde uygulamas nda di er sermaye piyasas arac addolunur. (14) Türkiye'de kurulu vadeli i lem ve opsiyon borsalar nda 31/12/2008 tarihine kadar yap lan i lemlerden elde edilen kazançlar için (1) numaral f krada belirtilen tevkifat oran s r olarak uygulan r. Tam ve dar mükellef kurumlar n (Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunmayanlar hariç) aralar nda yapt klar vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinden do an kazançlar bak ndan bu madde hükümleri uygulanmaz. u kadar

3 ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. Söz konusu (14) numaral f kra hükmü uyar nca kurumlar n aralar nda yapt klar vadeli lem ve opsiyon sözle melerinden do an kazançlar n geçici 67 nci madde uygulamas kar ndaki durumu tablo halinde gösterilmi tir. Sözle menin Taraflar Daimi Temsilci/ yeri Geçici 67 nci Mad. Göre Tevkifat Tam Mük. Kurum Tam Mük. Kurum - Yap lmayacak Dar Mük. Kurum Tam Mük. Kurum Var Yap lmayacak Dar Mük. Kurum Tam Mük. Kurum Yok Yap lacak Dar Mük. Banka ve Benzeri Finans Kurumu Tam Mük. Kurum Dar Mük. Banka ve Benzeri Finans Kurumu Tam Mük. Kurum Var Yok Yap lmayacak Yap lmayacak Türkiye de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunmayan dar mükellef kurumlar için tevkifat yap lmas öngörülen durumda, 5520 say Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci f kras kapsam ndaki mükellefler ile münhas ran menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac getirileri ile de er art kazançlar elde etmek ve bunlara ba haklar kullanmak amac yla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 say Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan yat m fonlar ve yat m ortakl klar yla benzer nitelikte oldu u Maliye Bakanl nca belirlenenler için uygulanacak tevkifat oran % 0 d r. Bu kapsamda, baz türev ürünlerin geçici 67 nci maddeye göre vergilendirilmesine ili kin temel esaslar a da aç klanmaktad r. 2. Forward Sözle meleri Forward sözle mesi, taraflardan birinin sözle meye konu olan finansal varl sözle mede belirlenen fiyat üzerinden gelecekteki belirli bir tarihte sat n almas, kar taraf n da sözle meye konu finansal varl satmas art ko an bir sözle me türüdür. Sözle meye konu varl n fiyat, miktar ve teslim tarihinin sözle me tarihinde belirlendi i forward i lemlerinde, i lemin karla sonuçlanmas durumunda, sözle meye baz al nan

4 ymetin piyasa fiyat na göre olu an de eri ile i lem fiyat na (kullan m fiyat na) göre olu an de eri aras ndaki fark tevkifat matrah olu turacakt r. Buna göre, forward sözle mesinin hükmünden yararlan ld anda, sözle meye baz al nan ymetin piyasa fiyat na göre olu an de eri ile i lem fiyat na göre olu an de eri aras ndaki fark üzerinden sözle menin sona erdi i tarih itibar yla bankalar ve arac kurumlar taraf ndan tevkifat yap lacakt r. Örnek 1: Bay (A) n n 4/1/2011 tarihinde (Y) Bankas ile yapm oldu u 3 ay vadeli forward USD al m sözle mesine ili kin veriler a da yer almaktad r. lem Tarihi : 4/1/2011 Vade Tarihi : 4/4/2011 Sözle me Tutar : USD Sözle me Kuru : 1,4890 Vadede Spot Kur : 1,5268 Sözle meye baz al nan Sözle meye baz al nan Tevkifat Matrah = k ymetin piyasa fiyat na - k ymetin i lem (kullan m) fiyat na göre olu an de eri göre olu an de eri Tevkifat Matrah = USD * (1,5268-1,4890) = TL Banka taraf ndan Bay (A) n n elde etmi oldu u TL kazanç üzerinden % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r. 3. Swap lemleri Swap, iki taraf n belirli bir zaman dilimi içinde farkl faiz ödemelerini ve/veya farkl para birimlerini kar kl olarak de tirdikleri bir takas sözle mesidir Para Swap Taraflar n önceden anla klar oran ve ko ullarda belirli miktardaki para birimlerini de tirmek suretiyle gerçekle tirdikleri para swap i leminde, farkl para birimlerinin kar kl olarak de tirilmesi sonucunda ortaya ç kan gelir tevkifat matrah olu turacakt r. Buna göre tevkifat matrah, ilk de im tarihindeki kura göre hesaplanan de er ile sözle mede vadedeki de im için belirlenen kura göre olu an de er aras ndaki farka e it olacakt r.

5 Örnek 2: Bay (B) nin (Y) Bankas ile yapm oldu u USD/TL para swap sözle mesine ili kin veriler a da yer almaktad r. lem Tarihi : 25/4/2011 Vade Tarihi : 24/5/2011 lem Tarihindeki Kur : 1,5112 Sözle me Kuru : 1,5220 Bay (B) sözle me tarihinde (sözle menin spot baca ), USD kar olarak TL vermi, vadede ise (sözle menin forward baca ) USD verip TL alm r. Bay (B) nin bu i lemi ( ) TL karla sonuçlanm olup, söz konusu kar üzerinden % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r. Örnek 3: Bayan (C) nin (Z) Bankas ile yapm oldu u EURO/USD para swap sözle mesine ili kin veriler a da yer almaktad r. lem Tarihi : 27/5/2011 Vade Tarihi : 26/6/2011 lem Tarihindeki Kur : 1,4239 Sözle me Kuru : 1,4230 Bayan (C) sözle me tarihinde (sözle menin spot baca ), EURO kar olarak USD vermi, vadede ise (sözle menin forward baca ) EURO verip USD alm r. Bayan (C) nin bu i lemi ( ) USD zararla sonuçlanm olup, olu an zarar n 257, 258 ve 269 seri numaral Gelir Vergisi Genel Tebli lerinde yer alan aç klamalar çerçevesinde ayn tür i lemlerden do an karlardan mahsubu mümkün bulunmaktad r Faiz Swap Faiz swap, gösterge bir anapara tutar üzerinden farkl faiz oran esaslar na göre hesaplanacak faizlerin iki taraf aras nda anla lan vadelerde de imini öngören bir sözle me çe idi olup, ayn para biriminden olan borçlar n sadece faiz ödemelerinin yap de mekte, anapara de imi gerçekle memektedir. Faiz swap i lemlerinde, faiz ödemelerinin de imi nedeniyle ödeme dönemleri itibar yla hesaplanan net kazanç tutarlar tevkifat matrah olu turacakt r.

6 Bu çerçevede, faiz ödemelerinin bir takvim y içerisinde kar kl olarak ayn tarihlerde gerçekle mesi (çak ma) durumunda her bir ödeme tarihi itibar yla hesaplanan net kazanç tutar tevkifat matrah olu turacakt r. Ödeme tarihlerinin bir k sm n çak mas durumunda ise, bir takvim y a lmamak suretiyle ödemelerin çak tarihler itibar yla, mü teri taraf ndan ödenen faiz tutarlar ile mü teriye o tarihe kadar yap lan faiz ödemelerinin tamam kar la lmak suretiyle net kazanç tutar tespit edilecektir. Ödeme dönemleri itibar yla ortaya ç kan zararlar n ise, takvim y a lmamak kayd yla, 257, 258 ve 269 seri numaral Gelir Vergisi Genel Tebli lerinde yer alan aç klamalar çerçevesinde izleyen dönemlerde ayn tür i lemlerden do an gelirlerden mahsubu mümkündür. Takvim y sonuna kadar mahsup edilemeyen zararlar ise ihtiyari beyanname yoluyla mahsup edilebilecektir. Örnek 4: Bay (D) nin, USD tutar ndaki 2 y l vadeli 6 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcundan do an yükümlülü ünü yerine getirebilmek amac yla 30/7/2010 tarihinde, (Z) Bankas ile % 4 faiz oran üzerinden yapm oldu u 2 y l vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözle mesine ili kin veriler a da yer almaktad r. Sözle me Tutar : USD Sözle me Tarihi : 30/7/2010 Sabit Faiz : % 4 De ken Faiz : USD LIBOR Faiz Ödeme Tarihleri: LIBOR Döviz Kuru 31/1/2011 % 4,5 1,60 29/7/2011 % 3,8 1,67 31/1/2012 % 4,1 1,61 31/7/2012 % 3,7 1,71 FA Z ÖDEME TAR HLER LIBOR (Z) BANKASI TARAFINDAN BAY (D) YE BAY (D) N N (Z) BANKASINA ÖDED FA Z TEVK FAT MATRAHI TEVK FAT TUTARI

7 ÖDENEN FA Z 31/1/2011 % 4, USD (225,000*1,60= ) USD ( *1,60 = ) TL TL 29/7/2011 % 3, USD ( *1,67 = ) USD ( *1,67 = ) ( TL) - 31/1/2012 % 4, USD ( *1,61= ) USD ( *1,61 = ) TL 805 TL 31/7/2012 % 3, USD ( *1,71= ) USD ( *1,71= ) ( TL) - Bu durumda, Bay (D) 31/1/2011 ve 31/1/2012 tarihlerinde de ken faizden sabit faize geçmi olmas nedeniyle avantajl durumda olup, 31/1/2011 tarihinde faiz swap i leminden do an net kazanç tutar TL, 31/1/2012 tarihinde faiz swap i leminden do an net kazanç tutar da TL dir. 29/7/2011 ve 31/7/2012 tarihlerinde ise, Bay (D) zararl durumda olup, bu zarar ayn dönemde gerçekle tirilen ayn tür i lemlerin konsolide edilmesi yoluyla yok edilemezse, ilgili llar n izleyen üçer ayl k dönemlerinde ayn tür i lemlerden do an kardan mahsup edilebilecektir. Böyle bir kar n bulunmamas nedeniyle mahsup edilemeyen zarar tutarlar ise ihtiyari beyanname yoluyla mahsup edilebilecektir. Örnek 5: Bay (E) nin, USD tutar ndaki 2 y l vadeli 3 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcundan do an yükümlülü ünü yerine getirebilmek amac yla 30/7/2010 tarihinde, (Z) Bankas ile % 4 faiz oran üzerinden yapm oldu u 2 y l vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözle mesine ili kin veriler a da yer almaktad r. Sözle me Tutar : USD Sözle me Tarihi : 30/7/2010 Sabit Faiz : % 4 De ken Faiz : USD LIBOR

8 Faiz Ödeme Tarihleri: Bay (E) (Z) Bankas LIBOR Döviz Kuru 28/10/2010 % 5,1 1,60 31/1/ /1/2011 % 4,5 1,62 29/4/2011 % 2,6 1,64 29/7/ /7/2011 % 3,8 1,67 28/10/2011 % 4,0 1,66 31/1/ /1/2012 % 4,1 1,61 30/4/2012 % 3,9 1,67 31/7/ /7/2012 % 4,0 1,71 FA Z ÖDEME TAR HLER BAY (E) (Z) BANKASI LIBOR (Z) BANKASI TARAFINDAN BAY (E) YE ÖDENEN FA Z BAY (E) N N (Z) BANKASINA ÖDED FA Z TEVK FAT MATRAHI TEVK FAT TUTARI 28/10/2010 % 5, USD ( *1,60= ) TL TL USD 31/1/ /1/2011 % 4, USD ( *1,62= ) ( *1,62 = ) ( ) - 29/4/2011 % 2, USD (65.000*1,64= ) ( )

9 USD USD 29/7/ /7/2011 % 3,8 (95.000*1,67= ) ( *1,67= ) ( ) USD 28/10/2011 % 4,0 ( *1,66= ) (44.500) USD USD 31/1/ /1/2012 % 4,1 ( *1,61= ) ( *1,61= ) ( ) USD 30/4/2012 % 3,9 (97.500*1,67= ) TL - 31/7/ /7/2012 % 4, USD ( *1,71= ) USD ( *1,71= ) ( ) - Bu durumda, bir takvim y a lmamak suretiyle ödemelerin çak tarihler itibar yla net kazanç tutar n hesaplanmas gerekece inden, ayn takvim y içinde ba kaca ödemelerin çak bir tarih bulunmamas nedeniyle 28/10/2010 tarihi itibar yla (Z) Bankas taraf ndan Bay (E) lehine ödenen TL faiz tutar üzerinden, % 10 oran nda tevkifat yap lmas gerekmektedir. Kar kl ödemelerin çak 31/1/2011 tarihi itibar yla Bay (E) zararl durumda olup, TL tutar ndaki zarar izleyen üçer ayl k tevkifat dönemlerine aktar lm r. Zarar mahsubu sonucunda ödemelerin ikinci kez çak 29/7/2011 tarihinde de Bay (E) zarar etmi ( ) olup, bu zarar tutar n izleyen üçer ayl k döneme aktar lmas sonucu 28/10/2011 tarihinde de tevkifata konu net kazanç tutar do mam r. Bu tarih itibar yla ortaya ç kan toplam TL zarar tutar ise izleyen takvim y na aktar lamayaca ndan ihtiyari beyan yoluyla mahsup yoluna gidilebilecektir. zleyen takvim y nda kar kl ödemelerin çak 31/1/2012 tarihinde Bay (E) TL zararl durumda olup daha önceki dönemlerde de yap ld üzere, bu zarar tutar n izleyen üçer ayl k dönemlerdeki kazanç tutar ndan mahsup edilmesi sonucunda ödemelerin

10 tekrar çak 31/7/2012 tarihi itibar yla da Bay (E) nin tevkifata konu bir kazanc do mam r. Dolay yla, Bay (E) bu i lemle ilgili olarak 28/10/2010 tarihinde TL vergi ödemi olup, sözle menin kalan dönemlerinde ise takvim y a lmamak suretiyle zarar tutarlar n izleyen üçer ayl k tevkifat dönemlerine aktar lmas sonucunda tevkifata tabi kazanç do mam r. Örnek 6: Dar mükellef Bayan (F) nin (lehdar), EURO tutar ndaki 2 y l vadeli 6 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcuna ili kin yükümlülü ünü yerine getirebilmek amac yla, 30/8/2010 tarihinde Türkiye de bulunan (Y) Bankas ile % 5 faiz oran yla yapm oldu u 2 y l vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözle mesine ili kin veriler a da yer almaktad r. Sözle me Tutar : EURO Sözle me Tarihi : 30/8/2010 Sabit Faiz : % 5 De ken faiz : EURO LIBOR Faiz De im Tarihleri: LIBOR Döviz Kuru 28/2/2011 % 4,7 1,59 29/8/2011 % 4,8 1,76 29/2/2012 % 5,3 1,73 31/8/2012 % 5,6 1,78 FA Z ÖDEME TAR HLER LIBOR (Y) BANKASI TARAFINDAN BAYAN (F) YE ÖDENEN FA Z BAY (F) N N (Y) BANKASINA ÖDED FA Z TEVK FAT MATRAHI TEVK FAT TUTARI 28/2/2011 % 4, EURO ( *1,59= ) EURO ( *1,59= ) (35.775) - 29/8/2011 % 4, EURO ( *1,76= ) EURO (26.400) -

11 ( *1,76= ) 29/2/2012 % 5, EURO ( *1,73= ) EURO ( *1,73= ) TL 3.892,50 TL 31/8/2012 % 5, EURO ( *1,78= ) EURO ( *1,78= ) TL TL Dar mükellef Bayan (F) nin yapm oldu u swap sözle mesi dolay yla 29/2/2012 tarihinde elde etmi oldu u TL gelir ile 31/8/2012 tarihinde elde etmi oldu u TL gelir üzerinden % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r. 4. Opsiyon Sözle meleri Belirli bir miktardaki varl (fiziksel emtia veya finansal varl k) belirli bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte sat n alma veya satma hakk sa layan opsiyon sözle melerinde, sat n alma veya satma hakk n kullan lmas suretiyle gelir elde edilmesi halinde tevkifat matrah, sözle meye baz al nan k ymetin piyasa fiyat na göre olu an de eri ile i lem fiyat na göre olu an de eri aras ndaki farktan, ödenen opsiyon priminin dü ülmesi suretiyle hesaplanacakt r. Opsiyon Primi, prim ödemesinin yap ld tarihte geçerli olan kur üzerinden Türk Liras na çevrilmek suretiyle hesaplanacakt r. Örnek 7: Bayan (G), 14/1/2011 tarihinde (Z) Bankas ile yapt 6 ay vadeli opsiyon sözle mesi ile EURO al m hakk elde etmi olup, söz konusu sözle meye ili kin veriler da yer almaktad r. Opsiyon priminin sözle menin yap ld tarihte ödendi i varsay lm r. Sözle me Tutar : EURO Vade Tarihi : 14/7/2011 lem An ndaki Kur : 2,0630 Opsiyon Kuru : 2,1200 Vadede Spot Kur : 2,3250 Opsiyon Primi : EURO ( *% 1)

12 Tevkifat Sözle meye baz al nan Sözle meye baz al nan Opsiyon Matrah = ( k ymetin piyasa fiyat na - k ymetin i lem fiyat na ) - Primi göre olu an de eri göre olu an de eri Tevkifat Matrah = EURO * (2,3250-2,1200) - (15.000*2,0630) = = TL Bu durumda, (Z) Bankas taraf ndan Bayan (G) nin elde etmi oldu u TL kazanç üzerinden % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r. Sat n alma/satma hakk n kullan lmad durumda ödenen opsiyon primi ise zarar olarak dikkate al nacakt r. 5. Vadeli lem ve Opsiyon Borsas lemleri Gelir Vergisi Kanununun 6009 say Kanunla de ik geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras kapsam nda, banka ve arac kurumlar n menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar ndan elde edilen gelirler üzerinden yapmakla yükümlü olduklar tevkifat, 5520 say Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci f kras kapsam ndaki mükellefler ile münhas ran menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac getirileri ile de er art kazançlar elde etmek ve bunlara ba haklar kullanmak amac yla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 say Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan yat m fonlar ve yat m ortakl klar yla benzer nitelikte oldu u Maliye Bakanl nca belirlenenler için 1/10/2010 tarihinden itibaren % 0 oran nda uygulanacakt r. Di er taraftan, 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 say Bakanlar Kurulu Karar (7) ile 193 say Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaral f kralar nda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek ki i ve kurumlar taraf ndan hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayal olarak yap lan vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri ve stanbul Menkul ymetler Borsas nda i lem gören arac kurulu varantlar dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul k ymetler yat m ortakl klar hisse senetleri hariç) ili kin olarak elde edilen kazançlar için % 0 olarak belirlenmi tir. Buna göre, geçici 67 nci maddenin (14) numaral f kras hükmü gere i Türkiye'de kurulu vadeli i lem ve opsiyon borsalar nda yap lan i lemlerden elde edilen kazançlar için, an lan maddenin (1) numaral f kras nda belirtilen tevkifat oran n s r olarak uygulanmas na, 31/12/2008 tarihi itibar yla son verilmi olmas na ra men, an lan borsalarda hisse senetlerine (menkul k ymetler yat m ortakl klar hisse senetleri hariç) ve hisse senedi endekslerine dayal olarak yap lan vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinden elde edilen kazançlar için 2009/14580 say Bakanlar Kurulu Karar gere i 1/1/2009 dan itibaren, 2010/926 say

13 Bakanlar Kurulu Karar gere i ise 1/10/2010 tarihinden itibaren % 0 oran nda tevkifat uygulanmas na devam edilmektedir. Türkiye'de kurulu vadeli i lem ve opsiyon borsalar nda 1/10/2010 tarihinden itibaren gerçekle tirilen ve hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal olanlar d nda kalan vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinden elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oran ise % 10 olup, Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci f kras kapsam ndaki mükellefler ile münhas ran menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac getirileri ile de er art kazançlar elde etmek ve bunlara ba haklar kullanmak amac yla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan yat m fonlar ve yat m ortakl klar yla benzer nitelikte oldu u Maliye Bakanl nca belirlenenler taraf ndan elde edilen söz konusu kazançlar üzerinden ise % 0 oran nda tevkifat yap lacakt r. Türkiye'de kurulu vadeli i lem ve opsiyon borsalar ile bu borsalar d nda 1/10/2010 tarihinden itibaren hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayal olarak yap lanlar nda kalan vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinden elde edilecek gelirlerin geçici 67 nci madde uygulamas kar ndaki durumu tablo halinde gösterilmi tir. Yat mc Tipi Piyasa Türü Vadeli lem ve Opsiyon Borsas Tezgahüstü Tam Mükellef Gerçek Ki i % 10 tevkifat % 10 tevkifat Tam Mükellef Sermaye irketi (Sermaye Piyasas Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar dahil) % 0 tevkifat Tevkifata tabi de il Di er Tam Mükellef Kurum % 10 tevkifat Tevkifata tabi de il Dar Mükellef Gerçek Ki i % 10 tevkifat % 10 tevkifat Dar Mükellef Sermaye irketi ile münhas ran menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac getirileri ile de er art kazançlar elde etmek ve bunlara ba haklar kullanmak amac yla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 say Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan yat m fonlar ve yat m ortakl klar yla benzer nitelikte oldu u Maliye Bakanl nca belirlenen dar mükellefler % 0 tevkifat % 0 tevkifat (i yeri/daimi temsilcisi olmayan ve banka ve benzeri finans kurumu da olmayan)

14 Dar Mükellef Sermaye irketi ve münhas ran menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac getirileri ile de er art kazançlar elde etmek ve bunlara ba haklar kullanmak amac yla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 say Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan yat m fonlar ve yat m ortakl klar yla benzer nitelikte oldu u Maliye Bakanl nca belirlenenler d nda kalan dar mükellefler % 10 tevkifat % 10 tevkifat (i yeri/daimi temsilcisi olmayan ve banka ve benzeri finans kurumu da olmayan) Türkiye de yeri veya Daimi Temsilcisi Olan Dar Mükellef Kurumlar Dar Mükellef Kurum (banka ve benzeri finans kurumu olanlar) % 0 tevkifat Tevkifata tabi de il % 0 tevkifat Tevkifata tabi de il 6. Arac Kurulu Varantlar Arac kurulu varant, elinde bulunduran ki iye, dayanak varl ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakk veren ve bu hakk n kaydi teslimat ya da nakit uzla ile kullan ld, arac kurulu larca ihraç edilen menkul k ymet niteli indeki bir sermaye piyasas arac r. Arac kurulu varantlar opsiyon sözle melerine gösterdi i benzerlik nedeniyle opsiyon sözle melerinin menkul ymetle tirilmi bir çe idi olarak kabul edilmektedir. 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 say Bakanlar Kurulu Karar ile yap lan düzenleme ile stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayal olarak ihraç edilen arac kurulu varantlar ndan elde edilen gelirler, hisse senetlerine ili kin olarak elde edilen kazançlar kapsam na al nm olup, 1/10/2010 tarihi itibar yla tam ve dar mükellef gerçek ki i ve kurumlar taraf ndan stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören bu kapsamdaki arac kurulu varantlar ndan elde edilen gelirler üzerinden % 0 oran nda tevkifat yap lmaktad r. Di er taraftan, bu kapsamda olmayan arac kurulu varantlar n gelirleri geçici 67 nci maddeye göre genel hükümler çerçevesinde tevkifata tabi tutulacakt r. 7. Di er Hususlar 7.1. Vadeli lemler ve Opsiyon Borsas nda gerçekle tirilen vadeli i lemlerde sözle me, ters pozisyon al narak vadeden önce kapat labilmekte veya vade tarihinde tasfiye edilebilmekte olup, sözle meden do an kar/zarar tutar sözle menin sona erdi i bu tarihler itibar yla kesinle mektedir. Dolay yla, sözle menin ters pozisyon al narak kapat lmas veya vade tarihi beklenerek tasfiye edilmesinden önce, aç k pozisyon sahiplerinin teminat

15 hesaplar na günlük olarak yans lan günsonu uzla ma fiyat na göre hesaplanm de erleme karlar üzerinden, henüz sözle me kar/zarar kesinle memi oldu undan geçici 67 nci madde kapsam nda tevkifat yap lmas na gerek bulunmamaktad r. Buna göre, bu i lemlere ili kin tevkifat kar n kesinle ti i a amada gerçekle tirilecek olup, tevkifat matrah sözle melerin ters pozisyon al narak vadeden önce kapat lmas durumunda ilk sözle me fiyat ile ikinci sözle me fiyat aras ndaki fark, vadede kapat lmas durumunda ise kapan fiyat (vade tarihi uzla ma fiyat ) ile sözle me fiyat aras ndaki fark olacakt r. Örnek 8: Bay (H), 25/5/2011 tarihinde 1,5760 USD/TL kurundan USD de erinde 31/5/2011 vadeli döviz al m sözle mesi sat n alm olup, organize borsada (VOB vb.) gerçekle tirdi i bu i lemle ilgili olarak (Z) Bankas arac yla ödemi oldu u teminat tutar TL dir. Bay (H) nin Bankas arac yla Takasbank a yat rm oldu u teminat tutarlar na ili kin günlük de erleme farklar n hesaplanmas ve teminat hesaplar na yans lmas daki ekilde yap lmaktad r; Sürdürülebilir teminat tutar : 900 TL (1.200*0.75) Sözle me Kuru : 1,5760 TL De erleme Tarihi USD Kuru 25/5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(günlük uzl. fiyat -söz. fiyat )* sözle me tutar ] :[(1,5960-1,5760)* ]= 200 TL 200 TL kar Bay (H) nin teminat hesab na istendi i zaman çekilmek üzere yat lm r. ( = 1400 TL)

16 26/5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(günlük uzl. fiyat - bir önceki gün uzl. fiy.)* Sözle me tutar ] :[(1,5450-1,5960)* ]= -510 TL 510 TL zarar Bay (H) nin teminat hesab ndan çekilmi olup, teminat tutar sürdürülebilir teminat n alt na indi inden ( =890 TL), Takasbank taraf ndan yap lan teminat tamamlama ça üzerine 310 TL ( =310 TL) eksik teminat tutar mü teri taraf ndan teminat hesab na yat lm r. 27/5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(1,5680-1,5450)* ]= 230 TL 230 TL kar teminat hesab na yat lm r. ( = 1430 TL) 28/5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(1,5560-1,5680)* ]= -120 TL 120 TL zarar teminat hesab ndan çekilmi tir. ( =1310 TL) 29/5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(1,5750-1,5560)* ]= 190TL 190 TL kar teminat hesab na yat lm r. ( =1500 TL) 30/5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(1,5840-1,5750)* ]= 90TL 90 TL kar teminat hesab na yat lm r. ( =1590 TL) 31/5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(vade tarihi günl. uzl. fiyat - bir önceki gün uzl. fiy.)* sözle me tutar ] :[(1,5860-1,5840)* ]= 20TL 20 TL kar teminat hesab na yat lm r. ( =1610 TL) (31/5/2011) Sözle me net kar/zarar :[(vade tarihi günl. uzl. fiyat sözle me fiyat )* sözle me tutar ] :[(1,5860-1,5760)* ]= 100 TL

17 Sözle me 100 TL karla sonuçlanm olup, söz konusu kar üzerinden % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r. De erleme Tutarlar Toplam = Sözle me Kar/Zarar ( ) = 100 Örnek 9: Örnek 8 deki Bay (H) nin 28/5/2011 tarihinde vadeden önce k sa pozisyon almak suretiyle sözle meyi kapatmas durumunda ise, teminat tutarlar na ili kin günlük de erleme farklar n hesaplanmas ve teminat hesaplar na yans lmas a daki ekilde yap lmaktad r; Sat fiyat (K sa Pozisyon): 1,5730 TL (28/5/2011 tarihinde gerçekle tirilen i leme ili kin kur) 25/5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(günlük uzl. fiyat -söz. fiyat )* sözle me tutar ] :[(1,5960-1,5760)* ]= 200 TL 200 TL kar Bay (H) nin teminat hesab na yat lm r. ( = 1400 TL) 26/5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(günlük uzl. fiyat - bir önceki gün uzl. fiy.)* sözle me tutar ] :[(1,5450-1,5960)* ]= -510 TL 510 TL zarar Bay (H) nin teminat hesab ndan çekilmi olup, teminat tutar sürdürülebilir teminat n alt na indi inden ( =890 TL), Takasbank taraf ndan yap lan teminat tamamlama ça üzerine 310 TL eksik teminat tutar mü teri taraf ndan teminat hesab na yat lm r. 27/5/2011 tarihindeki de erleme kar/zarar :[(1,5680-1,5450)* ]= 230 TL 230 TL kar Bay (H) nin teminat hesab na yat lm r. ( = 1430 TL) 28/5/2011 tarihindeki kapan kar/zarar :[(sat fiyat - bir önceki gün uzl. fiy.)* sözle me tutar :[(1,5730-1,5680)* ]= 50 TL

18 (28/5/2011) Sözle me net kar/zarar :[(sat fiyat sözle me fiyat )* sözle me tutar ] :[(1,5730-1,5760)* ]= -30 TL 28/5/2011 tarihinde olu an kar 50 TL olmakla birlikte, sözle me net olarak 30 TL zararla sonuçlanm oldu undan, herhangi bir tevkifat yap lmas söz konusu de ildir. De erleme Tutarlar Toplam = Sözle me Kar/Zarar ( ) = Organize borsalarda (VOB vb.) i lem yapan mü terilerin teminat hesaplar nda bulunan TL cinsinden nakdi teminatlar n TAKASBANK taraf ndan nemaland lmas sonucu elde edilen gelir mevduat faizi olarak geçici 67 nci madde kapsam nda % 15 oran nda tevkifata tabi tutulacakt r. Organize borsalarda i lem yapan bankalara ve 2499 say Sermaye Piyasas Kuruluna göre kurulan arac kurumlara ait nakdi teminatlar n nemaland lmas sonucu elde edilen gelirler üzerinden geçici 67 nci maddenin (4) numaral f kras hükmü gere ince tevkifat yap lmayacakt r Geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras na göre, üç ayl k dönem içerisinde ayn türden menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac ile ilgili olarak birden fazla al msat m i lemi yap lmas halinde tevkifat n gerçekle mesinde bu i lemler tek bir i lem olarak dikkate al nacak olup, ayn tür menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar n grupland lmas nda esas al nmak üzere; I. Sabit getirili menkul k ymetler, II. De ken getirili menkul k ymetler, III. Di er sermaye piyasas araçlar, IV. Yat m fonlar kat lma belgeleri ve yat m ortakl klar hisse senetleri adlar alt nda dört s f ihdas edilmi ti. Bu Tebli ile III. Di er sermaye piyasas araçlar, III. Di er menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar olarak de tirilmi tir. Geçici 67 nci madde kapsam nda ayn tür menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac lemleriyle ilgili olarak ortaya ç kan ve bir takvim y a lmamak kayd yla izleyen üçer ayl k dönemlere devri öngörülen zararlar n mahsubu aç ndan önem ta yan bu s fland rmaya göre, menkul k ymetlere ba olarak yap lan vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri menkul ymetin dahil oldu u s f içinde de erlendirilecek, menkul k ymete ba olmaks n yap lan

19 lemler ise III. Di er menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar s kapsam nda de erlendirilecektir. Bu kapsamda, hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayal olarak yap lan vadeli lem ve opsiyon sözle meleri ile stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayal olarak ihraç edilen arac kurulu varantlar hisse senetlerinin dahil oldu u de ken getirili menkul k ymetler s nda de erlendirilecektir. Öte yandan, hisse senedi ve hisse senedi endeksleri d nda bir dayanak varl a ba varantlar söz konusu grupland rmada III. s f kapsam nda de erlendirilecektir. Tebli olunur /12/2005 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanm r. 2 30/9/2006 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanm r. 3 8/3/2007 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanm r. 4 6/12/2008 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanm r. 5 25/12/2010 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanm r. 6 13/1/2011 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanm r. 7 30/9/2010 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanm r.

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012

No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012 No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 28178 Resmi Gazete Tarihi: 19/01/2012 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Türev ürünlerin muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. A- Yasal Mevzuat

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI

Gelir Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI Maliye Bakanlığından: Seri No: Gelir Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No : 282)

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No : 282) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 20.01.2012 Sirküler No : 2012 / 14 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No : 282) 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 282 Seri No.lu Gelir Vergisi

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.01.2012/ 38-1 5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde forward (vadeli teslim sözleşmesi), swap (değişim sözleşmesi)

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz.

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz. Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin vade tarihine kadar elde tutulmasından elde edilen faiz gelirleri

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 ÖZET: Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un verilmesi gerekiyor. Yıllık

Detaylı

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi %100 Anapara Garantili 9 Kasım 2012- hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE DENGELİ FON) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE DENGELİ FON) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE DENGELİ FON) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 30/09/2003 TARİH VE EYF.7-1/1122

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/04

20.01.2012 Sirküler, 2012/04 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/04 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin 282 seri numaralı Gelir

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

TEBLİĞ. Daimi Temsilci/ Ġşyeri

TEBLİĞ. Daimi Temsilci/ Ġşyeri 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.04.2014/2014-08

BİLGİ NOTU 30.04.2014/2014-08 BİLGİ NOTU 30.04.2014/2014-08 KDV TEVKİFATI VII FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV)

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV) VERG S RKÜLER NO: 2013/16 TAR H: 18.01.2013 KONU 2013 Y nda Uygulanacak Motorlu Ta tlar Vergisi Tarifelerine li kin Tebli Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) say

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 11/10/2005 TARİH VE EYF.90-1/1190

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI Yeni kurumlar vergisi kanunu 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/10/2003 TARİH VE

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tabloları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 20/08/2015 TARİH VE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı