HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF"

Transkript

1 EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 57 (Güz 2013) 23 HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF Muhammet Selim İPEK (*) Öz el-haccâc b. Yusûf, Emeviler döneminde yaşamış, Emevilerin politikalarına sıkı sıkıya bağlı ve Emevi devlet otoritesini sağlamış acımasız komutandır. Onun bu acımasız kişiliği irâd ettiği hutbelere de yansımıştır. Bu çalışmada el-haccâc ın askeri kişiliğinin dışında hatip olarak hutbelerinde öne çıkan üslubu, hutbelerinin muhtevası ve dil özellikleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu özelliklerin daha iyi anlaşılması için de hutbelerinden bazıları orijinaliyle ve tercümesiyle likte sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: el-haccâc, Emeviler, Hitâbet. As an Orator el-haccâc b. Yusûf Abstract el-haccâc b. Yusûf is a cruel commander, lived in Umayyad period and tightly linked to the policies of the Umayyad and established the authority of the state. His cruel personality reflected in his oratory. The study describes el-haccâc s style in his oratory, as an orator except his military personality, and contents of his oratories and language features. And also his oratories were written with original language and translation for a beter understanding of these properties. Keywords: el-haccâc, Umayyad, oratory *) Yard. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü, Arap Dili Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı (e-posta:

2 Dikkat edin, İbn Zübeyr bu ümmetin önde gelenlerindendir. Öyle ki hilafete talip oldu ve bu hususta mücadele etti. Allah a itaatten ayrıldı. Allah ın haram kıldığı şeylerde barınak aradı. İsyancılar için engel olan (onları her konuda haklı gören) 24 / Yrd. Doç. Dr. Muhammet Selim İPEK EKEV AKADEMİ DERGİSİ Giriş Emeviler döneminde sosyal ve siyasî anlamda sıkıntılı ortama bağlı olarak hitâbet gelişimini sürdürmeye devam etmiştir (Ferrûh, 1981, I, s. 373). Hitabetin bu gelişimine yardım eden çok etken vardır. Emeviler de gerek inanç esasları etrafında gerekse imâmet ve hilâfet (siyaset) etrafındaki tartışmalar, hitabetin güçlenmesini etkileyen faktörlerin başında gelir. Siyasî, dinî ve aklî etkenler hitabetin gelişmesinde rol oynayan diğer faktörlerdendir. Siyasî etkenlerin temelinde, Emeviler e karşı ayaklanan, toplumun huzurunu bozan ve sosyal kargaşaya neden olan siyasî grupların artması yatmaktadır. Bu gruplarla mücadele eden halifeler, valiler ve emirler de hitabeti bu vesileyle kullanmışlardır. Bu gruplarla mücadele eden valilerden i olan Ebû Muhammed el-haccâc b. Yusûf es-sekâfî, 41/661 yılında Tâif de doğmuştur. Gençliğinde ciddi eğitim almış, adeta ilmi o yıllarda kendisine meslek edinmiştir. Eğitiminin ardından Hubeyş b. el-kayniyyî nin ordusuna, daha sonra Emevi halifesi Abdulmelik b. Mervân ın veziri Ravh b. Zinbâ el- Cüzzâmî nin liklerine katılmıştır. Bir süre sonra Hicâz da Zubeyrîlerin lideri olan Abdullah b. Zubeyr (2-73h.) in(es-suyûtî, 1952, s. 211; Ferrûh, 1981, I, s.441) orduları üzerine yürümüş ve bu savaşta Abdullah b. Zubeyr i öldürmüştür. Ardından yanan ateş olan ve farklı grupların bulunduğu Irak a vali olarak atanmış ve orada her türlü isyanlar üzerinde şiddetli savaşlar gerçekleştirmiştir. Bu başarılarının ardından baskıcı vali, akıllı ve öfkeli isi olmasının yanında cesur idareci olarak temayüz etmiştir. Bütün bunların yanında kendisine başkent olarak Kûfe ve Basra şehirleri arasında bulunan Vâsıt şehrini borçludur. kurmuştur. 95/714 Hutbelerinde yılında ölmüştür onun hâlet-i (Ferrûh, rûhiyesi, 1981, I, s. siyâsî 549; el-fâhûrî, ve idârî 1986, işlerde s. 365). takip ettiği yol açıkça görülmektedir. Onun halkın psikolojisini Hatip anlamaya Olarak el-haccâc yönelik muhteşem b. Yusûf yeteneği ve meseleyi güzel ifade el-haccâc ın edebiyat tarihi kitaplarında çokça zikredilen hutbeleri ve risâleleri mevcuttur. Fakat ederek o şöhretini aynı zamanda hutbelerine bu borçludur. ifadelerle Hutbelerinde korkutabilmeyi onun hâlet-i başarmak rûhiyesi, siyâsî gibi ve idârî üstün işlerde takip özelliği ettiği yol mevcuttur(el-fâhûrî, açıkça görülmektedir. Onun 1986: halkın 365). psikolojisini Hicri 73 anlamaya yılında yönelik muhteşem yeteneği ve meseleyi güzel ifade ederek aynı zamanda bu ifadelerle korkutabilmeyi Abdullah b. Zubeyr başarmak öldükten gibi üstün sonra özelliği Kûfe de mevcuttur(el-fâhûrî, irâd ettiği hutbesi 1986: şöyledir 365). Hicri 73 yılında Abdullah b. Zubeyr öldükten sonra Kûfe de irâd ettiği hutbesi şöyledir (Safvet, 1923, II, s. 273): (Safvet, 1923, II, s. 273): أال إن ابن زبير من أحبار هذه األمة حتى رغب من الخالفة ونازع فيها وخلع طاعة اهلل واستكن بحرم اهلل ولوكان شيئ مانعا للعصاة لمنع آدم حرمة الجنة ألن اهلل تعالى خلقه بيده و أسجد له مالئكته وأباحه جنته فلم ا عصاه أخرجه منها بخطيئته وآدم على اهلل أكرم من ابن زبير والجنة أعظم حرمة من الكعبة.

3 HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF 25 Dikkat edin, İbn Zübeyr bu ümmetin önde gelenlerindendir. Öyle ki hilafete talip oldu ve bu hususta mücadele etti. Allah a itaatten ayrıldı. Allah ın haram kıldığı şeylerde barınak aradı. İsyancılar için engel olan (onları her konuda haklı gören) şey olsaydı Cennet in kutsallığı Adem (a.s.) a engel olurdu. Çünkü Allah onu, kendi kudretiyle yarattı, melekleri ona secde ettirdi ve cennetini ona açtı. Ne zaman ki isyan etti, hatasından dolayı onu cennetinden çıkardı. Şüphesiz Adem (a.s.) Allah katında İbn Zübeyr den daha kıymetlidir ve Cennet de Kabe den daha kutsaldır. Bu hutbesinde el-haccâc, Hz. Adem in cennetten kovulması olayına telmihte bulunarak hata yapan ve isyan edenlerin cezaya çarptırılmalarının kaçınılmaz olduğunu ifade etmektedir. Karşısında bulunan halkın psikolojisini iyi şekilde tahlil ederek onları isyan etmemeleri hususunda uyarmakta ve isyan etmeleri durumunda cezaya çarptırılmalarının kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktadır. Bunu yaparken bu ilâhî motifi kullanarak insanları bu konuda ikna yeteneğini ön plana çıkarmaktadır. el-haccâc, nazarında edip âsâyla ve hatîp güdülen, olarak doğmuştur. yünleri kırpılan Fesâhat ve ve beyânda boğazlanan öne çıkmış koyun şahsiyettir. Hutbe, onun nazarında haykıran heyecan ve ateşli sözdür. Savaş kurbanlarının sürüsü cesetleri gibidir. üzerinde Onların şahsiyet görüş oluşturmayı bildirmeye, isteyen itiraz ve etmeye, istediği amaç doğru uğruna ya da kan dökmekten zevk alan sıra dışı psikolojiye sahiptir. İnsanlar onun nazarında âsâyla yanlış hüküm vermeye hakları yoktur(el-fâhûrî, 1986: 365). Kûfe güdülen, yünleri kırpılan ve boğazlanan koyun sürüsü gibidir. Onların görüş bildirmeye, itiraz etmeye, halkına doğru söylediği ya da şu yanlış hutbesi hüküm bu durumu vermeye çok hakları güzel yoktur ifade (el-fâhûrî, etmektedir 1986: 365). Kûfe halkına söylediği şu hutbesi bu durumu çok güzel ifade etmektedir (Safvet, 1923, II, (Safvet, s.281): 1923, II, s.281): يا أهل الكوفة إن الفتنة تلقح بالنجوى وت نت ج بالشكوى وتحصد بالسيف أما واهلل إن أبغضتموني ال تضروني وإن أحببتموني ال تنفعوني وما أنا بمستوحش لعداوتكم وال المستريح إلى مود تكم زعمتم أني ساحر وقد قال اهلل تعالى: وال يفلح الساحر. وقد أفلح ت وزعمتم أني أعلم اإلسم األكبر فل م تقاتلون م ن تعلم ما ال تعلمون Ey Kûfe halkı, fitne fısıltılarla çoğalır, acılar doğurur ve kılıçla biçilir. Allah a Ey yemin Kûfe olsun halkı, ki benden fitne nefret fısıltılarla etseniz çoğalır, de bana acılar zarar doğurur veremezsiniz. Şayet kılıçla beni biçilir. sevseniz Allah a bana yemin faydanız olsun ki da benden olmaz. nefret Sizin düşmanlı- etseniz de ve ğınızdan bana dolayı üzülecek zarar veremezsiniz. değilim, sevginizden Şayet beni dolayı sevseniz da rahatlayacak bana değilim. faydanız Benim da büyücü olmaz. olduğumu Sizin düşmanlığınızdan iddia ediyorsunuz. Zira dolayı Allah üzülecek şöyle buyuruyor: değilim, Büyücü sevginizden kurtuluşa dolayı eremez.(tâhâ/69) da rahatlayacak Ama değilim. ben kurtuldum. Benim Yine benim büyücü en büyük olduğumu ismi bildiğimi iddia ediyorsunuz. iddia ediyorsunuz. Zira Öyleyse Allah sizin şöyle bilmediğinizi buyuruyor: bilen Büyücü ine karşı kurtuluşa neden savaşıyorsunuz? eremez.(tâhâ/69) Ama ben kurtuldum. Yine benim en büyük ismi bildiğimi iddia ediyorsunuz. Öyleyse sizin bilmediğinizi bilen ine karşı neden savaşıyorsunuz? el-haccâc, sözlerinde ve eylemlerinde despotluğunu sürdürmüş

4 Bütün bu özellikler el-haccâc ın çirkin görünüşünde açık 26 / Yrd. hegemonyaya Doç. Dr. Muhammet (halk üzerinde Selim İPEKbaskıya) dönüşmektedir. EKEV AKADEMİ Özellikle DERGİSİ de hutbelerindeki ifadeler korkutucu, terör estiren mahiyettedir. Ona el-haccâc, sözlerinde ve eylemlerinde despotluğunu sürdürmüş ve amacından çokça uzaklaşmıştır. göre korkutma, Korkutarak öfkenin ve tehdit en ederek çirkin zulmetmeye surette ifadesi, devam etmiştir. kalpleri Sözleri ürküten onun galeyanının resmi ve öfkeli kişiliğinin farklı hallerini göstermektedir (el-fâhûrî, 1986, konuşma, akıldan geçenleri kırıp parçalayan unsurdur. els. 365). el-haccâc ın Haccâc ın gücü hutbeleri, sahte güçten i yada ardınca sözleri akan kalıp sözlerden resimler ibaret gibidir. değildir. İnsanın Onun yaptıkları hayalinde ve söyledikleri gürültülü içten ve gelen şiddetli kişisel patlamalarla tecrübelerinden hisleri doğmakta yok eden ve başını sinirli sonunu düşünmeden yapılan ve söylenen şeylerin tabiatından kaynaklanmaktadır. İfadelerinde öfke ve uyanışın aşırılık hakimdir. ine Kullandığı geçtiği görüntüleri terkiplerde icâz canlandırır. çokça yer kaplamakta ve lafızların seçiminde büyük maharet sergilemektedir. Manayı ifade etmede kararlı ve öfkeli el-haccâc, hitabet sahasında yaşadığı dönemi temsil eden üslup kullanmaktadır. el-haccâc a göre lafızlar gazap çığlıklarına benzer, insanların kalplerine acı insanlar veren sancılar içerisinde gibidir en ve güçlü sanki insanın hatiplerden vicdanındaki isi sıradışı olmuştur. karşı Irak koymadır valisi (el-fâhûrî, 1986, s. 366). olduğunda Kûfe mescidine, ağzı örtülü şekilde belinde kılıcı ve Bütün bu özellikler el-haccâc ın çirkin görünüşünde açık hegemonyaya (halk üzerinde baskıya) omzunda dönüşmektedir. yayı ile ihtişamlı Özellikle de girişi hutbelerindeki vardır. Ağzında ifadeler örtüsüyle korkutucu, minbere terör estiren mahiyettedir. Ona göre korkutma, öfkenin en çirkin surette ifadesi, kalpleri ürküten sessiz konuşma, akıldan şekilde geçenleri çıkmış, kırıp hayrete parçalayan düşmüş unsurdur. insanlar el-haccâc ın içinde hutbeleri, saat i boyunca ardınca akan konuşmadan resimler gibidir. minberde İnsanın hayalinde kalmıştır. gürültülü Sonra ve kendisine şiddetli patlamalarla bakan hisleri yok eden sinirli uyanışın ine geçtiği görüntüleri canlandırır. gözleri görünce, ağzını örten peçeyi kaldırmış ve şiddetli selin el-haccâc, hitabet sahasında yaşadığı dönemi temsil eden insanlar içerisinde en güçlü hatiplerden fışkırması isi olmuştur. gibi adeta Irak kaynağından valisi olduğunda fışkırmıştır Kûfe mescidine, (İbnu l-esîr, ağzı örtülü 1966, şekilde IV, belinde kılıcı ve omzunda yayı ile ihtişamlı girişi vardır. Ağzında örtüsüyle minbere sessiz s.138; şekilde Ferrûh, çıkmış, 1981, hayrete I, düşmüş s.551; insanlar el-fâhûrî, içinde 1986, saat s. boyunca 366; ez-zeyyât, konuşmadan minberde s.194). kalmıştır. Bu esnada Sonra kendisine irâd ettiği bakan hutbesi gözleri şöyledir görünce, ağzını (et-taberî, örten peçeyi 1967, kaldırmış VI, s. ve şiddetli selin fışkırması gibi adeta kaynağından fışkırmıştır (İbnu l-esîr, 1966, IV, s.138; 203; Ferrûh, İbnu l-esîr, 1981, I, s.551; 1966, el-fâhûrî, IV, s.138; 1986, Ferrûh, s. 366; ez-zeyyât, 1981, I, s.552; s.194). Bu Dayf, esnada 1963, irâd ettiği hutbesi şöyledir (et-taberî, 1967, VI, s. 203; İbnu l-esîr, 1966, IV, s.138; Ferrûh, s. 420): 1981, I, s.552; Dayf, 1963, s. 420): أنا ابن جال وطالع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني أم ا واهلل إني ألحمل الشر محمله وآخذه بفعله و أجزيه بمثله وإني ألرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها إني ألنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى قد شم رت عن ساقها تشميرا... Ben karanlıkları aydınlatan sabahım ve yüksek emelleri olan iyim. Ben karanlıkları aydınlatan sabahım ve yüksek emelleri olan Sarığımı iyim. kaldırdığım zaman beni tanıyacaksınız. Şimdi, Sarığımı Allah a kaldırdığım yemin olsun zaman ki şerri beni bulunduğu tanıyacaksınız. yerden kaldıracağım ve onu Şimdi, yok edeceğim. Allah a Ona yemin misliyle olsun karşılık ki vereceğim. şerri bulunduğu Ben gerçekten yerden kaldıracağım ve onu yok edeceğim. Ona misliyle karşılık vereceğim. Ben gerçekten olgunlaşmış ve koparılma zamanı gelmiş başlar görüyorum. Sâki için hazırlanan, sarıkların ve sakalların arasındaki kanlara bakıyorum

5 Ey Irak halkı! Şeytan sizin içinizde yuvalanmış; etinize, kanınıza, sinirlerinize, duyularınıza, uzuvlarınıza, tutkularınıza karışmış. Oradan beyinlerinize ve işitme kanallarınıza hükmetmiş, orada yuva kurmuş, yumurtalarını HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF 27 olgunlaşmış ve koparılma zamanı gelmiş başlar görüyorum. Sâki için hazırlanan, sarıkların ve sakalların arasındaki kanlara bakıyorum Görüldüğü üzere el-haccâc bu şiirine tamamen garip lafızlarla dolu şiirle başlamaktadır. Hutbesini güçlü tasvirî üslupla süslemiştir. Zaten kendi döneminin hitabet sahasında zirvedeki ismidir (Dayf, 1963, s.420). Bu hutbesinin tamamında üç temel vurgu göze çarpmaktadır. Bunlar, özellikle Kûfe halkını azarlamak, Hâricilerin öldürülmesinin gereğini vurgulamak, kendisinden önce görev yapmış valilere muhalif olduğunu ve onlara karşı kararlı ve güçlü şekilde mücadele edeceğini açıklamaktır. el-haccâc ın hutbelerine düşük ses tonuyla başladığı ve gitgide ses tonunu yükselttiği ve konuşurken, ses tonuyla göz hareketlerinin eşliğinde elini omzundaki atkıya götürdüğü ifade edilmektedir. Böylece el-haccâc bütün unsurlarıyla; yani ruhuyla, kalbiyle, diliyle, duruşuyla, el ve göz hareketleriyle hutbelerini irâd etmiştir. Onun ifadeleri her zaman itaat edilmesi istendiği düzeyde, etkileyici, insanları içine çeken belağata sahipti (el-fâhûrî, 1986, s. 366). Hitabet, Emeviler döneminde gözle görülür gelişme kaydetmiştir. Amaç olarak ikna etme, öğüt verme ve insanları irşad etme kimliği taşımaktaydı. el-haccâc ile likte hitabet, otorite ve baskı aracı olarak kullanılmış, öfkenin ve merhametsizliğin zirvesine ulaşmış ve insanların sırtlarında kırbaç, boğazlarında kılıç, kemiklere dayanan zorlayıcı hüküm olmuştur. Öyle ki el-haccâc ın hutbelerindeki üsluba bakıldığında, insanlar otlayan sürü ve hüküm koyucular ise zalim er kasap gibidirler. Onların sundukları tedavi ancak keserek, onları dağlayarak, bedenlerini parçalayarak ya da kemiklerini kırarak gerçekleşmektedir (el-fâhûrî, 1986, s. 367). el-haccâc, hutbeleriyle Emevi siyasetini benimsetmeyi ve otoriteyi sağlayacak toplumsal ıslahı tesis etmeyi hedeflemektedir. el-haccâc ın nazarında toplumu ıslah etmek infial uyandırmayı düşünmektedir. Buradan hareketle dinleyiciyi demek insanları yermekte insanlıklarından ve hakir görmektedir soyutlamak (el-fâhûrî, demektir. Dinleyiciyi 1986, s. etkili 367). Irak ölüm halkına sınırına getirmeyi hedeflemektedir. Tartışmasız şekilde dinleyicide infial uyandırmayı düşünmektedir. irâd Buradan ettiği hareketle şu hutbesi dinleyiciyi bu duruma yermekte güzel ve hakir görmektedir örnek teşkil (el-fâhûrî, etmektedir 1986, s. 367). (Câhiz, Irak halkına 1998, irâd II, ettiği s.138; şu hutbesi İbn Abd bu duruma Rabbihî, güzel 1983, örnek IV, teşkil s.204; etmektedir Safvet, (Câhiz, 1998, II, s.138; İbn Abd Rabbihî, 1983, IV, s.204; Safvet, 1923, II, s. 279): 1923, II, s. 279): يا أهل العراق إن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع واألطراف واألعضاء والشغاف ثم أقضى إلى المخاخ واألصماخ ثم ارتفع فعش ش ثم باض وفر خ فحشاكم نفاقا و شقاقا وأشعركم خالفا و ات خذتموه دليال تت بعونهو قائدا تطيعونه ومؤامرا تستشرونه...

6 kanınıza, sinirlerinize, duyularınıza, uzuvlarınıza, tutkularınıza karışmış. Oradan beyinlerinize ve işitme kanallarınıza hükmetmiş, orada yuva kurmuş, yumurtalarını bırakmış ve yavrulamış. Böylece sizin içinize nifak ve ayrılık düşürmüş. Sizi ayrılıklara sürüklemiş, siz de onu kendisine tabi olduğunuz rehber, itaat ettiğiniz komutan, 28 / Yrd. Doç. Dr. kendisiyle Muhammet istişare Selim İPEKettiğiniz EKEV danışman AKADEMİ olarak DERGİSİ edinmişsiniz el-haccâc, hutbelerinde dinleyicinin zihninde karışıklık Ey Irak halkı! Şeytan sizin içinizde yuvalanmış; etinize, kanınıza, sinirlerinize, getirmek duyularınıza, için uzuvlarınıza, çabalamaktadır. tutkularınıza Dinleyiciye, karışmış. Oradan herhangi meydana beyinlerinize ve işitme kanallarınıza hükmetmiş, orada yuva kurmuş, yumuşama yumurtalarını veya bırakmış merhamet ve yavrulamış. göstermeksizin Böylece sizin içinize tehdit nifak ve ve korku yağdırmaktadır. ayrılık düşürmüş. Sizi Her ayrılıklara türlü sürüklemiş, korku siz unsurlarını de onu kendisine ve tabi ifadeleri olduğunuz rehber, itaat ettiğiniz komutan, kendisiyle istişare ettiğiniz danışman Hutbelerinde olarak edinmişsiniz öne sürdüğü tehditlerini kullanmaktadır. emrine muhalefet eden kişilere karşı büyük kararlılıkla hemen infaz el-haccâc, hutbelerinde dinleyicinin zihninde karışıklık meydana getirmek için çabalamaktadır. etmiştir Dinleyiciye, (Ferrûh, 1981, herhangi I, s.551). yumuşama Gerektiği veya zaman merhamet edebi göstermeksizin yolla en ağır tehdit ve korku yağdırmaktadır. Her türlü korku unsurlarını ve ifadeleri kullanmaktadır. Hutbelerinde tehditlerde öne sürdüğü bulunan tehditlerini el-haccâc ın, emrine muhalefet Basra ya eden geldiği kişilere zaman karşı büyük Basra kararlılıkla halkına hemen hitaben infaz etmiştir irâd ettiği (Ferrûh, hutbesinde 1981, I, s.551). (el-kalkaşendî, Gerektiği zaman 1922, edebi I, yolla s.220; en ağır tehditlerde bulunan el-haccâc ın, Basra ya geldiği zaman Basra halkına hitaben irâd ettiği hutbesinde Ferrûh, 1981, (el-kalkaşendî, I, s.554; 1922, Safvet, I, s.220; 1923, Ferrûh, II, s.278; 1981, el-hafâcî, I, s.554; Safvet, 1990, 1923, s. 399), II, s.278; el-hafâcî, 1990, s. 399), tehdit dolu üslubu hemen göze çarpmaktadır: tehdit dolu üslubu hemen göze çarpmaktadır: أيها الناس من أعياه داؤه فعندي دواؤه ومن استطال أجله فعلي أن أعجله ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه باقيه. إن للشيطان طيفا وللسلطان سيفا فمن سقمت سريرته صحت عقوبته ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه ومن لم تسعه العافية لم تضق عنه الهلكة ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسفك دمه. إني أنذر ثم ال أنظر وأحذر ثم ال أعذر وأتوعد ثم ال أعفو إنما أفسدكم ترنيق والتكم ومن استرخى لببه ساء أدبه. إن الحزم والعزم سلباني سوطي وأبدالني به سيفي فقائمه في يدي ونجاده في عنقي وذبابه قالدة لمن عصاني. Ey insanlar! Kimin hastalığı çaresizse onun devası (ölüm) Ey insanlar! Kimin hastalığı çaresizse onun devası (ölüm) bendedir, bendedir, kimin yaşamı uzun ise onu (bitmesi için) kimin yaşamı uzun ise onu (bitmesi için) hızlandırırım. Kimin başı (bedeninde) ağırlık yapıyorsa onu yük olmaktan kurtarırım. Kimin kalan hızlandırırım. Kimin başı (bedeninde) ağırlık yapıyorsa onu yük olmaktan kurtarırım. Kimin kalan ömrü uzunsa onun ömrü uzunsa kalanını onun kısaltırım. kalanını kısaltırım. Şeytanın tayfası Şeytanın varsa, tayfası sultanın varsa, sultanın da kılıcı da kılıcı vardır. vardır. Kimin Kimin yatağında yatağında hastalık hastalık varsa varsa cezası cezası ona ona sıhhat verir, verir, kim kim de günahı de günahı kendisini kendisini küçültenin küçültenin çarmıha çarmıha gerilmesi gerilmesi onu yüceltir. onu Afiyette yüceltir. olmanın Afiyette rahatlık vermediği olmanın rahatlık kişinin ölümü vermediği ona darlık kişinin vermez. ölümü ona darlık vermez. Ağzıyla konuştuğu şey kendisini aşan kişinin kanının akması bedenini aşar. Şimdi uyarıyorum, sonra karışmam; dikkatinizi çekiyorum sonra özür kabul etmem; tehdit ediyorum daha sonra da affetmem. İleri gelenlerinizin

7 ona darlık vermez. Ağzıyla yüceltir. konuştuğu Afiyette olmanın şey kendisini rahatlık aşan vermediği kişinin ölümü kişinin kanının akması ona bedenini darlık aşar. vermez. Şimdi uyarıyorum, Ağzıyla konuştuğu sonra şey kendisini aşan karışmam; dikkatinizi kişinin çekiyorum kanının sonra akması özür bedenini kabul aşar. etmem; Şimdi uyarıyorum, sonra tehdit ediyorum daha karışmam; sonra da affetmem. dikkatinizi İleri çekiyorum gelenlerinizin sonra özür kabul etmem; zaafı sizi bozgunculuğa tehdit sevk ediyorum ediyor. İpleri daha gevşeyenin sonra da affetmem. edebi İleri gelenlerinizin kötüleşir. HATİP Ted OLARAK ve azim EL-HACCÂC zaafı benden sizi bozgunculuğa B. kırbacımı YUSÛF alıp sevk onun ediyor. yerine İpleri gevşeyenin edebi 29 kılıcımı verdi. Şimdi kötüleşir. kabzası elimde, Ted bağı ve azim da boynumdadır. benden kırbacımı alıp onun yerine Keskin ağzı da bana isyan kılıcımı edenin verdi. gerdanlığıdır... Şimdi kabzası elimde, bağı da boynumdadır. Görüldüğü Ağzıyla üzere el-haccâc konuştuğu Keskin ağzı şey hutbesine kendisini da bana çok isyan aşan kişinin edenin kez tekrar kanının gerdanlığıdır... ettiği akması bedenini aşar. Şimdi Görüldüğü uyarıyorum, üzere sonra karışmam; el-haccâc dikkatinizi hutbesine çekiyorum çok kez sonra tekrar ettiği ölüm tehdidiyle başlamaktadır. özür kabul etmem; İtaat tehdit şemsiyesi ediyorum altında daha sonra rahat da affetmem. hayat İleri gelenlerinizin ölüm zaafı tehdidiyle sizi bozgunculuğa başlamaktadır. sevk İtaat ediyor. şemsiyesi İpleri gevşeyenin altında edebi rahat hayat yaşamaktan hoşnut olmayanların ölümle rahata kavuşacağını ve kötüleşir. Ted ve azim benden kırbacımı alıp onun yerine kılıcımı yaşamaktan hoşnut olmayanların ölümle rahata kavuşacağını ve halifeye karşı kötü verdi. kelimeler Şimdi kullananların kabzası elimde, da bağı katlinin da boynumdadır. vâcib olduğunu Keskin ağzı da bana isyan halifeye edenin karşı gerdanlığıdır... kötü kelimeler kullananların da katlinin vâcib olduğunu ifade etmektedir. Hz. Ali ve Ziyâd b. Ebîhi den sonra hitabet sanatının Görüldüğü ifade üzere etmektedir. el-haccâc Hz. hutbesine Ali ve çok Ziyâd kez b. tekrar Ebîhi den ettiği ölüm sonra tehdidiyle hitabet sanatının önde gelenlerinden i olan el-haccâc, bu hutbesinde sarsılmaz, başlamaktadır. İtaat önde şemsiyesi el-haccâc ın gelenlerinden altında dil rahat ve i üslup olan hayat üzerinde el-haccâc, yaşamaktan geniş hoşnut bu hutbesinde hakimiyeti olmayanların vardır. sarsılmaz, ölümle üslup rahata kullanmıştır. kavuşacağını ve Akla halifeye hükmederek karşı kötü ikna kelimeler etmek kullananların yerine da katlinin vâcib sağlam olduğunu Zihinsel ifade sağlam etmektedir. ve dile üslup yönelik Hz. Ali kullanmıştır. ve kapasitesinde Ziyâd b. Akla Ebîhi den sanatsal hükmederek sonra mevhibeleri hitabet ikna sanatının etmek sağlam önde yerine tehdit unsurlarıyla duyguları harekete geçirmeyi temel almaktadır. gelenlerinden temellere i olan el-haccâc, bu hutbesinde sarsılmaz, sağlam üslup kullanmıştır. en Akla güzel hükmederek şekilde ikna kullanmıştır. etmek yerine Örneğin tehdit unsurlarıyla أعياه داؤه (hastalığı duyguları harekete geçirmeyi tehdit dayanmaktadır. unsurlarıyla duyguları Onun hutbelerindeki harekete geçirmeyi dil, seciile temel donanmış almaktadır. Beyân ilmini temel almaktadır. bedevi Beyân yeteneklerini Beyân ilmini ilmini en güzel yansıtmaktadır. en güzel şekilde şekilde kullanmıştır. Zorla kabul Örneğin داؤهettirilen hükümlerin أعياه (hastalığı (hastalığı yormuş) kendisini ifadesi yormuş) isyanında ifadesi isyanında ısrarcı olma ısrarcı ifadesinden olma ifadesinden kinâyedir. kendisini seslerinden kendisini oluşan yormuş) tekrar ifadesi göze isyanında çarpmaktadır. ısrarcı Secilerdeki olma geçişler ifadesinden kinâyedir. وذبابه قالدة لمن عصاني (bana isyan edenin kolyesi) kolyesi) ifadesi ifadesi teşbih-i beliğdir. Kılıcın ucunu sağlam, boyunlara kinâyedir. kafiyeleri عصانيasılan kolyeye güçlü لمن benzetmiştir. قالدة yapıya وذبابه sahiptir. Bu (bana benzetme isyan Lafızları korkuyu edenin anlaşılır, harekete kolyesi) sağlam geçiren terkiplere teşbihtir. Yine ifadesi teşbih-i beliğdir. Kılıcın ucunu boyunlara asılan kolyeye benzetmiştir. teşbih-i sahip, bediî beliğdir. kısa ilimlerden Kılıcın cümleler secî, ucunu ve tıbâk cümleler ve cinâs gibi sanatlar göze çarpmaktadır. korkuyu Kısa cümlelerle harekete de ifadelerin geçiren anlaşılır teşbihtir. olması sağlanmıştır. Yine bediî boyunlara arasında asılan kolyeye sağlam benzetmiştir. denge Bu benzetme Bu benzetme korkuyu harekete geçiren teşbihtir. Yine bediî ilimlerden secî, el-haccâc ın kuran yetenekli tıbâk ve dil cinâs ve üslup gibi üzerinde hatiptir sanatlar geniş (Ferrûh, göze çarpmaktadır. hakimiyeti 1981, vardır. I, s.551). Kısa Zihinsel Hutbelerinde ve dile yönelik kapasitesinde Kur ân dan ilimlerden sanatsal mevhibeleri iktibaslara, secî, tıbâk sağlam şiire ve cinâs temellere ve gibi emsallere dayanmaktadır. sanatlar de göze yer Onun çarpmaktadır. vermektedir. hutbelerindeki Kısa cümlelerle dil, de ifadelerin seciile donanmış anlaşılır bedevi olması yeteneklerini sağlanmıştır. yansıtmaktadır. Zorla kabul ettirilen hükümlerin seslerinden Sözlerini cümlelerle oluşan pekiştirmek de tekrar ifadelerin göze için çarpmaktadır. anlaşılır dinî kavramlara olması Secilerdeki sağlanmıştır. da başvurmaktadır. geçişler sağlam, kafiyeleri güçlü sayede yapıya ruhlara sahiptir. da tesir Lafızları etmeyi anlaşılır, amaçlamaktadır. sağlam terkiplere Bu sahip, dindarlık, kısa cümleler sadece ve Bu cümleler arasında sağlam denge kuran yetenekli hatiptir (Ferrûh, 1981, I, s.551). Hutbelerinde siyasette Kur ân dan ve insanlara iktibaslara, baskı yapıp şiire ve boyunduruk emsallere de altına yer vermektedir. almada kullanılan Sözlerini pekiştirmek için dinî kavramlara da başvurmaktadır. Bu sayede ruhlara da tesir etmeyi Emevilerin makyavelist yani amaca giden yolda her şey mubahtır amaçlamaktadır. Bu dindarlık, sadece siyasette ve insanlara baskı yapıp boyunduruk altına almada politikalarından kullanılan Emevilerin ibarettir makyavelist (el-fâhûrî, yani 1986, amaca s. giden 368). yolda Basra da her şey irâd mubahtır ettiği politikalarından ibarettir (el-fâhûrî, 1986, s. 368). Basra da irâd ettiği şu hutbesi onun dinî muhtevalı şu hutbesi hutbesine onun güzel dinî muhtevalı örnek teşkil hutbesine etmektedir (İbn güzel Abd Rabbihî, örnek 1983, teşkil IV, s. 206): etmektedir (İbn Abd Rabbihî, 1983, IV, s. 206): إن اهلل كفانا مئونة الدنيا وأمرنا بطلب اآلخرة فليت ه كفانا مئونة اآلخرة وأمرنا بطلب الدنيا. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجه الكم ال يتعلمون وشراركم ال يتوبون ما لي أراكم ت حرصون على ما ك فيتم وت ضي عون ما به أ م ر تم إن العلم يوش ك أن ي رفع ورفع ه ذهاب العلماء. أال وأني أعلم بشراركم من البيطار بالفرس: الذين ال يقرؤن القرآن إال هجرا وال يأتون الصالة إال د ب را أال وإن الدنيا عر ض حاضر يأكل منها البر والفاجر أال

8 إن اهلل كفانا مئونة الدنيا وأمرنا بطلب اآلخرة فليت ه كفانا مئونة اآلخرة وأمرنا بطلب الدنيا. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجه الكم ال يتعلمون وشراركم ال يتوبون ما لي 30 / Yrd. Doç. Dr. Muhammet Selim İPEK EKEV AKADEMİ DERGİSİ أراكم ت حرصون على ما ك فيتم وت ضي عون ما به أ م ر تم إن العلم يوش ك أن ي رفع ورفع ه ذهاب العلماء. أال وأني أعلم بشراركم من البيطار بالفرس: الذين ال يقرؤن القرآن إال هجرا وال يأتون الصالة إال د ب را أال وإن الدنيا عر ض حاضر يأكل منها البر والفاجر أال وإن اآلخرة أجل مستأخر يحكم فيه ملك قادر أال فاعملوا وأنتم من اهلل على حذر واعلمو أنكم مالقوه:"ليجزي الذين أساءوا بما عملوا و يجزي الذين أحسنوا بالحسنى." أال وإن الخير كل ه بحذافيره في الجنة أال وإن الش ر كل ه بحذافيره في النار أال وإ ن م ن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وم ن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأستغفر اهلل لي و لكم. Dünyadaki sıkıntılar için Allah bize yeter, O bize ahireti Dünyadaki sıkıntılar için Allah bize yeter, O bize ahireti istememizi istememizi emrediyor. Keşke ahiretteki sıkıntılar için de bize emrediyor. yardım Keşke etse ahiretteki ve dünyayı sıkıntılar istememizi için de bize emretse. yardım Ne etse oluyor ve dünyayı istememizi ki alimlerinizin emretse. kaybolduğunu, Ne oluyor cahillerinizin ki alimlerinizin öğrenmediklerini kaybolduğunu, cahillerinizin öğrenmediklerini ve günahkarlarınızın tövbe etmediklerini görüyorum? Ne oluyor ki size yeten şeylere karşı hırslanıyor ve emrolunduğunuz şeyleri ihmal ediyorsunuz? İlim, yüceltilmek üzeredir ve onun yüceltilmesi alimlerin görüşüdür. Dikkat edin, içinizde at baytarı olan şerli insanları biliyorum, onlar Kur ân ı, ona gereken önemi vermeden, gaflet içerisinde okumaktadırlar. Namazı da son vaktinde kılmaktadırlar. Dikkat edin, dünya iyinin de kötünün de nimetlerinden istifade ettiği emre âmâde yerdir. Ahiret ise, Kadir olan Melik in (Allah ın) hüküm vereceği ertelenmiş zamandır. Size Allah tan uyarı varken güzel ameller işleyin, zira hepiniz onun huzuruna gideceksiniz. Sonunda kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzellik yapanları de daha güzeliyle mükafatlandıracak. (Necm/31). İyi işler zerresine kadar cennette (karşınıza çıkacak)tır, kötü işlerde zerresine kadar cehennemde(karşınıza çıkacak)tır. Dikkat edin, şüphesiz her kim zerre miktarı hayır işlerse onu görecek, her kim de zerre miktarı şer işlerse onu görecek. Allah tan kendim ve sizin için bağışlanma diliyorum. Görüldüğü üzere el-haccâc bu hutbesinde Kur ân dan ayetlere yer vermiş, zaman zaman Kur ân ayetlerine telmih yapmış ve karşısında bulunan insanların inançlarından hareketle suçun cezasız kalmayacağını onlara ifade etmiştir. Aynı zamanda aba altından sopa göstermektedir. Cümlelerinde göze çarpan icâz, cümle geçişlerindeki ölçü, kullandı-

9 HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF 31 ğı lafızların anlaşılır olması onu, hitabet sahasında yaşadığı dönemde zirveye oturtmaktadır. Sonuç KAYNAK Ahmed el-hâşimî. (1984). Cevâhiru l el-haccâc b. Yusûf, halkı devlete ve idarecilere karşı itaate davet ve l-bedi, için, yaşadığı İstanbul. dönemin en önemli propaganda araçlarından i olan hitabeti kullanmış, Ḍayf, Şevḳi. bu sahadaki (1963). üstün el-asru l-islâmî, n yeteneği sayesinde de otoriteyi sağlamada başarılı olmuştur. Hutbelerinde ön plana çıkan korkutma ve tehdit unsurlarıyla likte fesahat ve belağat dolu hutbeler el-câhiz. irâd (1418/1998). etmiş, askeri el-beyân ve t kimliğinin yanında hitabetteki KAYNAKÇA gücü ve yeteneğiyle de ön plana çıkmıştır. nşr. Onun Muhammed bu hut-abdusselabeleri Ahmed edebiyat el-hâşimî. tarihi (1984). kitaplarında fazlaca yer almış, Arap dilinin fesahati ve belağatini ön KAYNAK H KAYNAKÇA Cevâhiru l-belâğa fi l-meânî ve l-beyân plana çıkaran vesikalar KAYNAKÇA el-fâhûrî, Ḥannâ. (1986). el-câmiʿ arasında KAYNAKÇA yerini almıştır. Ahmed el-hâşimî. (1984). Cevâhiru Ahmed el-hâşimî. ve l-bedi, İstanbul. (1984). Cevâhiru l-belâğa KAYNAKÇA fi l-meânî ve l-beyân Ahmed el-hâşimî. (1984). Cevâhiru l-belâğa fi l-meânî ve l-beyân Edebu l-ḳadîm), Beyrût. Ahmed Ahmed Ḍayf, el-hâşimî. (1984). Cevâhiru l-belâğa fi l-meânî ve l-beyân ve l-bedi, İstanbul. ve l-bedi, Şevḳi. el-hâşimî. (1963). İstanbul. (1984). el-asru l-islâmî, Cevâhiru l-belâğa nşr. Dâru l-meârif, KAYNAKÇA fi l-meânî Kâhire. ve l-bedi, İstanbul. ve l-beyân el-hafâcî. (1410/1990). el-ḥayâtu ve l-bedi, İstanbul. Ḍayf, Şevḳi. (1963). el-asru l-islâmî, Ḍayf, el-câhiz. Ahmed Şevḳi. ve l-bedi, (1418/1998). el-hâşimî. (1963). İstanbul. (1984). el-asru l-islâmî, el-beyân ve t-tebyîn Cevâhiru l-belâğa nşr. Dâru l-meârif, I - IV, Yedinci fi l-meânî ve l-beyân Kâhire. Baskı, Ḍayf, Şevḳi. (1963). el-asru l-islâmî, nşr. Dâru l-meârif, Kâhire. ve l-bedi, İslâm,nşr. İstanbul. Dâru l-cîl, Beyrut. Ḍayf, Şevḳi. (1963). el-asru l-islâmî, nşr. Dâru l-meârif, Kâhire. el-câhiz. (1418/1998). el-beyân ve t el-câhiz. Ḍayf, Şevḳi. nşr. (1418/1998). Muhammed (1963). el-asru l-islâmî, el-beyân Abdusselam ve t-tebyîn Hârûn, nşr. Dâru l-meârif, Kahire. I I - - IV, Yedinci el-câhiz. (1418/1998). el-beyân ve t-tebyîn I - IV, Yedinci Kâhire. Baskı, el-ḳalḳaşendî. Baskı, (1922). Ṣubḥu l-a şâ, el-câhiz. (1418/1998). el-beyân ve t-tebyîn I - IV, Yedinci Baskı, el-câhiz. el-fâhûrî, nşr. Muhammed Abdusselam H nşr. (1418/1998). Muhammed Ḥannâ. (1986). Abdusselam el-beyân el-câmiʿ ve t-tebyîn Hârûn, fî Târîhi l-edebi l-arabî, Kahire. I - I IV, - IV, Yedinci Yedinci Baskı, Baskı, nşr. (elnşr. Muhammed Abdusselam Hârûn, Kahire. Mısriyye, Muhammed Kâhire. Abdusselam Muhammed Hârûn, Abdusselam Kahire. Hârûn, Kahire. el-fâhûrî, Ḥannâ. (1986). el-câmiʿ nşr. el-fâhûrî, nşr. Edebu l-ḳadîm), Ḥannâ. Muhammed (1986). Abdusselam Beyrût. el-câmiʿ Hârûn, fî fî Târîhi l-edebi l-arabî, el-fâhûrî, Ḥannâ. (1986). el-câmiʿ fî Târîhi l-edebi l-arabî, Kahire. es-suyûṭî. (el- (el- (1992). Târîhu l-hulefâ, M el-fâhûrî, Ḥannâ. (1986). el-câmi el-câmiʿ fî fî Târîhi l-edebi l-arabî, (el- (el- Edebu l-ḳadîm), Beyrût. el-fâhûrî, el-hafâcî. Edebu l-ḳadîm), Ḥannâ. (1410/1990). (1986). Beyrût. el-câmiʿ el-ḥayâtu l-edebiyye fî Târîhi l-edebi l-arabî, ba de Ẓuhûri l- Edebu l-ḳadîm), (el- Beyrût. Beyrût. et-taberî (Ebû Ca fer Muhammed b. Edebu l-ḳadîm), Beyrût. el-hafâcî. (1410/1990). el-ḥayâtu el-hafâcî. Edebu l-ḳadîm), İslâm,nşr. (1410/1990). Dâru l-cîl, Beyrût. el-ḥayâtu l-edebiyye Beyrut. ba de Ẓuhûri l- el-hafâcî. el-hafâcî. (1410/1990). el-ḥayâtu l-edebiyye ba de Ẓuhûri l-islâm, ve l-mulûk nşr. Dâru l-cîl, I-XI, (2. Baskı), el-hafâcî. (1410/1990). el-ḥayâtu l-edebiyye ba de Ẓuhûri l- İslâm,nşr. Dâru l-cîl, Beyrut. el-hafâcî. el-ḳalḳaşendî. İslâm,nşr. İslâm,nşr. Beyrut. (1410/1990). (1922). Dâru l-cîl, Ṣubḥu l-a şâ, Beyrut. el-ḥayâtu l-edebiyye I XIV, nşr. ba de Dâru l-kütübi l- Dâru l-cîl, Beyrut. Ẓuhûri l- Kahire. İslâm,nşr. Dâru l-cîl, Beyrut. el-ḳalḳaşendî. (1922). Ṣubḥu l-a şâ, el-ḳalḳaşendî. el-ḳalḳaşendî. İslâm,nşr. Mısriyye, (1922). (1922). Dâru l-cîl, Kâhire. Ṣubḥu l-a şâ, Ṣubḥu l-a şâ, Beyrut. I I XIV, XIV, nşr. nşr. Dâru l-kütübi l-mısriyye, I XIV, nşr. Dâru l-kütübi l- ez-zeyyât, Ahmed Kâhire. Hasan, Târîhu l-ed el-ḳalḳaşendî. (1922). Ṣubḥu l-a şâ, I XIV, nşr. Dâru l-kütübi l- Mısriyye, Kâhire. el-ḳalḳaşendî. es-suyûṭî. Mısriyye, (1992). Mısriyye, Kâhire. (1922). Kâhire. Târîhu l-hulefâ, Ṣubḥu l-a şâ, Mısır. I XIV, nşr. Dâru l-kütübi l- Mısr, Kâhire. Mısriyye, Kâhire. es-suyûṭî. (1992). Târîhu l-hulefâ, M es-suyûṭî. et-taberî es-suyûṭî. (1992). Mısriyye, (1992). (Ebû Ca fer Târîhu l-hulefâ, Kâhire. Târîhu l-hulefâ, Muhammed b. Mısır. Cerîr). b. Cerîr). (1967). (1967). Târîhu r-rusul Târîhu r-rusul ve l-mulûk I-XI, (2. Mısır. Ferrûh. (1981). Umer, Târîhu l-ed es-suyûṭî. Baskı), (1992). nşr. Târîhu l-hulefâ, M. Ebu l-fadl İbrahim, Mısır. Kahire. et-taberî (Ebû Ca fer Muhammed b. et-taberî et-taberî es-suyûṭî. ve l-mulûk (Ebû (Ebû (1992). Ca fer Ca fer Târîhu l-hulefâ, I-XI, Muhammed (2. Baskı), b. Muhammed b. Cerîr). Mısır. b. Cerîr). nşr. M. (1967). Ebu l-fadl Târîhu r-rusul İbrahim, ez-zeyyât, Ahmed Hasan, Târîhu l-edebi l- Arabî, (1967). Târîhu r-rusul nşr. Dâru nahdati Mısr, Beyrut. et-taberî (Ebû Ca fer Muhammed b. Cerîr). (1967). Târîhu r-rusul ve l-mulûk Kâhire. I-XI, (2. Baskı), et-taberî ve l-mulûk Kahire. ve l-mulûk (Ebû I-XI, Ca fer I-XI, (2. Muhammed (2. (2. Baskı), Baskı), nşr. b. nşr. Cerîr). M. M. M. Ebu l-fadl (1967). Ebu l-fadl Târîhu r-rusul İbrahim, Ferrûh. (1981). Umer, Târîhu l-edebi l-arabî, I-VI, Dâru l-ilm, İbrahim, İbn Beyrut. Abdi Rabbihî el-endelûsî (Ahmed ez-zeyyât, ve l-mulûk I-XI, (2. Baskı), nşr. M. Ebu l-fadl İbrahim, Kahire. Kahire. Kahire. ve l-mulûk Ahmed I-XI, Hasan, (2. Târîhu l-edebi l- Arabî, Baskı), nşr. M. Ebu l-fadl nşr. Dâru İbrahim, nahdati İbn Abdi Rabbihî el-endelûsî (Ahmed b. Muhammed). (1404/1983). el-iḳdu l-ferîd I-IV, nşr. Dâru Kahire. ez-zeyyât, Ahmed Hasan, Târîhu l-e ez-zeyyât, ez-zeyyât, Ahmed Kahire. Mısr, IV, Ahmed nşr. Kâhire. Dâru l-kutubu l-ilmiyye, Hasan, Târîhu l-edebi l- Arabî, (1. Baskı), nşr. Beyrut. Dâru nahdati Hasan, Târîhu l-edebi l- Arabî, nşr. Dâru nahdati Beyrut. ez-zeyyât, Ahmed Hasan, Târîhu l-edebi l- Arabî, nşr. Dâru nahdati Mısr, Kâhire. ez-zeyyât, İbnu l-esîr. Ferrûh. Mısr, (1981). Mısr, Kâhire. Ahmed ( ). Kâhire. Umer, Hasan, el-kâmil Târîhu l-edebi l- Arabî, Târîhu l-edebi l-arabî, fi t-târîh, I-XIII, Beyrut. nşr. I-VI, Dâru Dâru l-ilm, İbnu l-esîr. nahdati ( ). el-kâmil fi t-tâ Mısr, Kâhire. Ferrûh. (1981). Umer, Târîhu l-ed Ferrûh. Safvet, Ahmed Ferrûh. (1981). Mısr, Beyrut. (1981). Zeki. Kâhire. Umer, (1352/1923). Târîhu l-edebi l-arabî, Cemheretu Hutabi l-arab, I-VI, Dâru l-ilm, I-III, 1. Baskı, Beyrut. Umer, Târîhu l-edebi l-arabî, I-VI, Dâru l-ilm, Safvet, Ahmed Zeki. (1352/1923). Cem Ferrûh. (1981). Umer, Târîhu l-edebi l-arabî, I-VI, Dâru l-ilm, Beyrut. Ferrûh. İbn Abdi Beyrut. Beyrut. (1981). Rabbihî Umer, el-endelûsî Târîhu l-edebi l-arabî, (Ahmed b. Muhammed). I-VI, (1404/1983). Dâru l-ilm, Baskı, Beyrut. Beyrut. İbn Abdi Rabbihî el-endelûsî (Ahme İbn Abdi İbn Abdi Rabbihî Beyrut. el-iḳdu l-ferîd Rabbihî el-endelûsî I-IV, nşr. (Ahmed Dâru l-kutubu l-ilmiyye, b. b. Muhammed). (1404/1983). (1. Baskı), el-endelûsî (Ahmed b. Muhammed). (1404/1983). İbn Abdi Rabbihî el-endelûsî (Ahmed b. Muhammed). (1404/1983). el-iḳdu l-ferîd I-IV, nşr. Dâru İbn el-iḳdu l-ferîd Abdi el-iḳdu l-ferîd Beyrut. Rabbihî I-IV, el-endelûsî I-IV, nşr. nşr. Dâru l-kutubu l-ilmiyye, (Ahmed Dâru l-kutubu l-ilmiyye, b. Muhammed). (1.(1404/1983). (1. (1. Baskı), Baskı), İbnu l-esîr. el-iḳdu l-ferîd I-IV, nşr. Dâru l-kutubu l-ilmiyye, (1. Baskı), Beyrut. Beyrut. Beyrut. el-iḳdu l-ferîd ( ). I-IV, el-kâmil nşr. fi t-târîh, Dâru l-kutubu l-ilmiyye, I-XIII, Beyrut. (1. Baskı), Beyrut. İbnu l-esîr. ( ). el-kâmil fi t-tâ İbnu l-esîr. Safvet, İbnu l-esîr. Beyrut. Ahmed ( ). Zeki. (1352/1923). el-kâmil fi t-târîh, Cemheretu I-XIII, Hutabi l-arab, Beyrut. I-III, 1. ( ). el-kâmil fi t-târîh, I-XIII, Beyrut. İbnu l-esîr. ( ). el-kâmil fi t-târîh, I-XIII, Beyrut. Safvet, Ahmed Zeki. (1352/1923). Ce Safvet, Safvet, İbnu l-esîr. Ahmed Baskı, Ahmed Zeki. ( ). Beyrut. Zeki. (1352/1923). (1352/1923). el-kâmil Cemheretu fi t-târîh, Cemheretu Hutabi l-arab, I-XIII, Hutabi l-arab, Beyrut. I-III, I-III, 1. Safvet, Ahmed Zeki. (1352/1923). Cemheretu Hutabi l-arab, I-III, 1. Baskı, Beyrut.

10

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Şizofreninin nasıl bir hastalık olduğu ve şizofrenlerin günlük hayatlarında neler yaşadığıyla ilgili bilmediğimiz birçok şey var.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihinde Ehl-i Beyt Hareketleri II. Ders No : 8110020028 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!!

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Remzi Güzel,Yaptığı Yazılı Açıklamada: ''Milli Dayanışma ve Birlik Ruhu Hatay da Bitmez.''Dedi.

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN 117 Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı da, gerekse Doğu da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı üzerinde

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar: EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Mehmet Halil ÇİÇEK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1961 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk 1986 Yüksek Lisans İlahiyat

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

DOI: /fsmia

DOI: /fsmia FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 8 Yıl/Year 2016 Güz/Autumn 2016 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler Emevîler Döneminde İktidar-Ulemâ İlişkisi * Tanıtan: Ahmet Yasin TOMAKİN1 Ankara 2008, Ankara Okulu Yayınları, 286 sayfa Eser giriş bölümü ve ardından; Emevî iktidarı

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

ALTININ DEĞERİNİ SARRAF, KELAMIN DEĞERİNİ ERBAP ANLAR!.. - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

ALTININ DEĞERİNİ SARRAF, KELAMIN DEĞERİNİ ERBAP ANLAR!.. - Genç Gelişim Kişisel Gelişim SAMİ ÖZEY 05.04.2016 ALTININ DEĞERİNİ SARRAF, KELAMIN DEĞERİNİ ERBAP ANLAR!.. Bir zamanlar bende Süleyman idim.. Ateşe rüzgâra hükümran idim.. Sanmayın Sultan Süleyman idim.. Tersanede körükçü Süleyman

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IX/1 (Bahar 2016), ss. 131-135. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Başvuru: 07.06.2016 Kabul: 20.06.2016 İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

fizik güncesi ALBERT EINSTEIN DAN 10 HAYAT DERSİ Haftalık E-bülten MARMARİS KAMPÜSÜ

fizik güncesi ALBERT EINSTEIN DAN 10 HAYAT DERSİ Haftalık E-bülten MARMARİS KAMPÜSÜ fizik güncesi MARMARİS KAMPÜSÜ Haftalık E-bülten Sayı: 3 / 13.03.2015 Hazırlayanlar Defne TÜRKER Herkes zekidir. Ancak bir balığı ağaca tırmanma kabiliyetine göre değerlendirirseniz tüm hayatını aptal

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.7.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

'Yaşam, seçimler üzerine kurulu'

'Yaşam, seçimler üzerine kurulu' 'Yaşam, seçimler üzerine kurulu' Yeni yıl için yeni kararlar almak, yeni seçimler yapmak zorunda olanlar, Prof. Dr. Kemal Sayar'ın önerilerini okumadan adım atmasın. Psikiyatr olan Prof. Dr. Kemal Sayar

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek?

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir sorusuna lügâvi manasında cevap çok kısa olabilir ama burada daha çok günümüzdeki fiilî durumunu ele almak faydalı olacak. Bahse konu yöntemden,

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular: *Hz. Osman Dönemi İç Karışıklıklar *Hz. Ali Dönemi İç Karışıklıklar Dört Halifenin Hayatı ve Şahsiyetleri Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı Raşidin, DİA, XVIII,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAKLARINDA HZ. PEYGAMBER İN DİL VE EDEBİYATTAKİ YERİNE BİR BAKIŞ*

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAKLARINDA HZ. PEYGAMBER İN DİL VE EDEBİYATTAKİ YERİNE BİR BAKIŞ* ARAP DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAKLARINDA HZ. PEYGAMBER İN DİL VE EDEBİYATTAKİ YERİNE BİR BAKIŞ* M. Akif ÖZDOĞAN * ÖZET Hz. Peygamber, dil ve edebîyat yönünden ileri düzeyde bulunan Arap toplumunda yetişmiş

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ

GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يعمل زن وقد يطلب منه نقل م ا ير إ الشاحنات ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı