2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İstanbul Ocak

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I II. III. IV GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumlulukları C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...37 AMAÇ VE HEDEFLER...37 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.37 B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar.38 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..38 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları.. 39 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Bilgiler Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi...44 KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler..45 B- Zayıflıklar...45 C- Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER..46 1

3 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANI SUNUŞU Bu rapor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesinin 01 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki eğitim-öğretim, araştırma ve diğer faaliyetlerin bir özetini içermektedir. Raporda önce fakültemizle ilgili genel bilgi verilmekte, daha sonra sırasıyla ilgili alt başlıklar altında, eldeki veriler ışığında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası ortamda, faliyet alanlarında, övünç duyulan lider bir fakülte olmayı hedeflemektedir. Bunu başarmak için ülkemizdeki ve dünyadaki benzer örnekleri inceleyerek İstanbul da bulunmanın avantajlarının kullanılması planlanmaktadır. Belirlenen araştırma alanlarında yetkin, fakültenin misyon ve vizyonunu tam olarak benimsemiş, araştırmacı ruhlu öğretim üyelerini bünyesine katmaktadır. Kuruluş hedefleri arasında araştırma alanlarına göre tematik laboratuarlar kurulması, akademik personelin SCI indeksli yayınlara, ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelere katılımları ile diğer yurt içi ve yurt dışında önde gelen üniversitelerdeki yetkin akademisyenler ve laboratuarlarla sürekli işbirliğine teşvik edilmesi öngörülmektedir. Fen Fakültesi belirlenecek araştırma alanlarında bir konferans merkezi olmayı, bu yolla ülkemizin ve üniversitemizin adını sürekli başarıyla duyurmayı hedeflemektedir. Bunu başarmak için sürekli işbirliklerinin yanısıra, akademisyenlerin ve öğrencilerin Farabi, Erasmus ve Sokrates programlarını yoğun olarak kullanması öngörülmektedir. Ülkemizde, eşdeğer bölümler bazında kıyaslamalar ele alındığında tüm bölümleriyle belirlenen alanlarda öne çıkan bir fakülte olması planlanmaktadır. Fakültemizde henüz öğretime başlanmamış olup, eğitim-öğretim yılında Fizik Mühendisliği ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde hem lisans hem de yüksek lisans program başvurularının yapılması hedeflenmektedir. Diğer bölümlerimizde de yeterli öğretim üyesi sağlandığı taktirde, lisans ve yüksek lisans programlarına başvuru yapmak üzere hazırlıklar başlatılmıştır. Bu programların mümkün olması halinde tamamen İngilizce eğitim veren ve böylece öğretim üyesi ve öğrenci kalitesinin yüksek tutulduğu, yabancı uyruklu öğrenci ve akademisyenlerin bulunduğu bir fakülte haline gelmeyi planlıyoruz. Programlarımızın açılması ile birlikte fakültemizin sürekli iyileştirme politikaları gereği Fakültemize bağlı bölümlerin öğretim programları, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda güncellenecek ve akreditasyon yoluna gidilerek tanınırlığımızın pekiştirilmesi sağlanacaktır. Fakültemiz çok yeni olmasına rağmen Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 2

4 Uluslararası konferansa 200 kadar katılımcı gelmiş ve konferans başarı ile tamamlanmıştır. Konferansta yapılan sunumlar arasında uygun olanlar SCI indeksinde taranmakta olan ve bu alanda tanınmış önemli bir dergi olan Materials Science in Semiconductor Processing de yayımlanmıştır. Fakültemiz bünyesindeki akademisyenlerin araştırmacı ruhlu olması, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine başvurmaları teşvik edilmektedir. Öğretim üyelerimizin TÜBİTAK, AB ve Diğer Kuruluşlardan projelerinin yanında çok sayıda projesi de bulunmaktadır. Halen Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümündeki 3 öğretim üyemizden ikisinin TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı projeleri, Fizik Mühendisliğinde 6 öğretim üyesinden 3 ünün 3 TÜBİTAK projesi yürütülmekte ve 1 AB projesi tamamlanmış olup, ayrıca 1 araştırma görevlisinin de 1 TÜBİTAK projesi yürürlüktedir. Kimya Bölümümüzdeki mevcut her 2 öğretim üyesinin ve 1 uzmanın da yürümekte olan 3 TÜBİTAK projesi vardır. Matematik Bölümüzdeki 1 öğretim üyesinin yürüyen 1 TÜBİTAK projesi mevcuttur. Üniversite sanayi işbirlikleri çerçevesinde 2 öğretim üyemizin TÜBİTAK ve savunma bakanlığı destekli şirketleri mevcuttur. Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veren Fakültemizde araştırma ve ekip halinde çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik uluslararası bir araştırma laboratuvarının kurulması için Kuzey Kampüsünde yaklaşık 700 m 2 lik bir kapalı alanda bir binanın tahsis edilmesi ile Temel Bilimler Laboratuvarı adı altında büyük oranda başarı ile tamamlanmıştır. Bu laboratuvar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlük ve bütçelerinin yanısıra araştırmacılarımızın da kurum dışından getirdikleri ciddi kaynaklarla desteklenerek alınan cihazlarla donatılmış olup, halen ulusal ve uluslarası araştırmacıların katılımları ile faaliyetine devam etmektedir. Prof. Dr. Engin BAŞARAN Dekan V. 3

5 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Eğitim aldığı bilimin mesleki yetkinliğine sahip, ilkelerini kavramış, olayları analiz ve sentez yoluyla irdeleyebilen, problem çözme yöntemleri geliştirebilen, edindiği bilgi ve becerileri hayatın diğer alanlarında kullanabilen, insanlığın ortak değerlerini paylaşan, eleştirel, araştırmacı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, insan haklarına, farklı düşüncelere ve kültürlere saygılı, etik değerleri benimsemiş ve sahip çıkan, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörülü, sosyal ilişkilerde aktif, güvenilir ve dürüst bireyler yetiştirmektir. Vizyon Ekip çalışmasını teşvik eden, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetime sahip olmaktır. Temel bilimler alanında uluslararası düzeyde tanınan, ülkemiz ve yabancı uyruklu öğrenciler tarafından tercih edilen ve kabul gören bir fakülte olmaktır. Ülkemiz geleceğine yön veren, nitelikli bilgi üreten, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık, çevreci, toplumsal sorumluluğa sahip, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeyen bilim insanları yetiştiren, öncü ve örnek bir fakülte olmaktır. Bunları gerçekleştirmek için yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik eğitimöğretim ve özgün araştırma faaliyetleri yürüten ve bu alanlardaki üretimini zamanında toplum yararına sunan ve sürekli yenilenmeyi öngören bir fakülte olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre belirlenmiştir. Fakülte Organları Dekan: Madde 16 a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. 4

6 Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b. Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu: Madde 17 a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b. Görevleri: Fakülte Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 5

7 (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu: Madde 18 a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: etmek, (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Fakültemiz Üniversitemiz Kanunuyla, yeni kurulmuş olduğundan eğitim-öğretime henüz başlanmamış olup, kampüs bina yapım süreci devam etmektedir. 6

8 1.1- Eğitim Alanları Derslikler* KAPASİTE EĞİTİM ALANI Üzeri Diğer Laboratuarl TOPLAM ar (Kimya) Fakültemiz Laboratuvar Bilgileri Laboratuvar Adı Sayısı Alanı m2 Kullanan Sayısı Temel Bilimler Laboratuarı m 2 22 Kişi 7

9 8

10 9

11 1.2- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM

12 2- Örgüt Yapısı DEKAN Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri Personel İşleri Birimi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğrenci İşleri Birimi İstatistik Bölümü İdari İşler Birimi Mali İşler Birimi Kimya Bölümü Bilgi İşlem Birimi Matematik Bölümü Kütüphane Birimi Yapım ve Onarım İşl. Birimi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Döner Sermaye Saymanlık Birimi 11

13 Akademik Birimler: 1- Fizik Mühendisliği Bölümü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı 2- İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi Anabilim Dalı Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Olasılık Teorisi Ve Süreçleri Anabilim Dalı Risk Analizi Anabilim Dalı İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı 3- Kimya Bölümü Kimya Anabilim Dalı 4- Matematik Bölümü Cebir Ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Geometri Anabilim Dalı Matematiğin Temelleri Ve Matematiklojik Anabilim Dalı Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Topoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı 5- Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Anabilim Dalı Genetik Anabilim Dalı İdari Birimler: Fakülte Sekreteri 1- Personel İşleri Birimi 2- Öğrenci İşleri Birimi 3- İdari İşler Birimi 4- Mali İşler Birimi 5- Bilgi İşlem Birimi 12

14 6- Kütüphane Birimi 7- Yapım Ve Onarım İşleri Birimi 8- Döner Sermaye Saymanlık Birimi 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Bilgisayarlar Bilgisayar ve Bilgisayar Donanım Ürünleri Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Bilgisayar Ekranlar 9 16 Taşınabilir Bilgisayar Sayısı Tablet Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sıra No Taşınırın Adı Ölçü Birimi Miktarı 1 Atölye Makineleri ve Aletleri Adet 8 2 İş Makineleri ve Aletleri Adet 2 3 Güç Elektroniği ve ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet 11 4 Yıkama, Temizleme ve ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet 7 5 Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet 22 6 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet 27 7 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullabılan Cihazlar ve Aletler Adet 4 8 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Adet 9 10 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet 9 11 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet 2 12 Temsil ve Tören Demirbaşları Adet 1 13 Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet 1 16 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet 33 13

15 18 Büro Mobilyaları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet 5 20 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet 1 21 Kütüphane Mobilyaları Adet 1 22 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet 2 23 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı ve Ekipmanları Adet 9 22 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Aletleri Adet Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Adet 1 25 Seyyar, Kulube, Kabin, Amaçlı Taşınırlar Adet 2 26 Seyyar Tanklar ve Tüpler Adet 3 27 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar Adet 1 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM TAM ZAMANLI YARI ZAMANLI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

16 4.2- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE KİŞİ SAYISI Profesör 1-Fizik Mühendisliği. 1-Erzurum Atatürk Üniv. 1 - Doçent 1-Fizik Mühendisliği. 1- Bozok Üniv. 1-Fatih Üniversitesi MarmaraÜniv. Yrd. Doçent 1-Fizik Mühendisliği 2-Kimya 3-İstatistik 4-Matematik 1-Kimya 2-İstatistik 3-Matematik 2-Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 3-Süleyman Şah Üniv. 4-Fatih Üniv. 5-Yeditepe Üniv. 1- MarmaraÜniv. 2-Işık Üniv. 3-Süleymanşah Üniv. 4- Bilkent Üniv Işık Üniv. Araştırma Görevlisi 1-Fizik Mühendisliği 2-Kimya 3-İstatistik 4-Matematik 5-Moleküler Biyoloji ve Genetik 1-Fizik Mühendisliği 2-Kimya 3-İstatistik 4-Matematik 5-Moleküler Biyoloji ve Genetik 1-İstanbul Teknik Üniv. 2-Dokuz Eylül Üniv. 3-Boğaziçi Üniv. 4-YıldızTeknik Üniv. 5-Ortadoğu Teknik Üniv. 6-Marmara Üniv. 7- Hacettepe Üniv. 8-Ege Üniv. 9-Kocaeli Üniv. 10-Gebze Yüksek Teknoloji Enstitütüsü 1-İstanbul Tek. Üniv. 2-Dokuz Eylül Üniv. 3-Boğaziçi Üniv. 4-YıldızTeknik Üniv. 5-Ortadoğu Tek. Üniv. 6-Marmara Üniv. 7- Hacettepe Üniv. 8-Ege Üniv. 9-Kocaeli Üniv. 10-Gebze Yüksek Tek. Enstitütüsü 11- University of California TOPLAM

17 4.3- Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN GÖREVLENDİRİLDİĞİ KİŞİ SAYISI BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM ÜNİVERSİTE Doçent TOPLAM Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM

18 4.6- İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %

19 5- Sunulan Hizmetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre - - Konferans - 1 Panel - - Oturum Başkanı Panelist 2 5 Seminer Açık Oturum - - Söyleşi 1 - Tiyatro - - Konser - - Sergi - - Turnuva - - Teknik Gezi 3 6 Eğitim Semineri 5 - Düzenleme Kurul Üyeliği - 15 Davetli Konuşmacı 1 6 TOPLAM Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler Konferans International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC2014) konferansı, Ocak 2014, İstanbul Cevahir Asya Otel Düzenleme Kurul Üyeliği Engin BAŞARAN, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Abdülmecit TÜRÜT, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Nureddin TÜRKAN, 7th International Workshop On Nuclear Structure Properties, Bilim Kurulu Üyesi, SİNOP, TÜRKIYE, Eylül 2014 Nureddin TÜRKAN, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Alanında Hazırlama Eğitimi, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Ocak-02 Şubat

20 Nureddin TÜRKAN, Uluslararası Medeniyet Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak 2014 Nureddin TÜRKAN, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Hüseyin KAVAS, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Semran İPEK KÜSKÜ, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Fatma GÖZÜAK, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Emine GÖKÇE POLAT, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak F. Mehmet COŞKUN, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Mustafa COŞKUN, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Zeynep Neva KOYTAK, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Fatma SAĞIR International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Işın Nergiz GEREN, International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak Davetli Konuşmacı Çakmak T., Mikroalglerden biyoyakıt üretimi, Laboratuvardan Endüstriye Bir Bakış 2014, Sektörel Seminer, Boğaziçi Üniversitesi. Akdeniz Duran, E., Efficiency of the generalized differenced-based Liu estimators in semiparametric regression models with correlated errors, LinStat2014, Linköpings, İsveç, Ağustos 2014 (Computation-Intensive Methods in Regression Models konulu özel oturuma davetli olarak katılmıştır). Akdeniz Duran, E., Estimation methods in non and semiparametric models, ODTÜ İstatistik Bölümü Bahar Seminerleri, 6 Mayıs Akdeniz Duran, E., Effcient estimation of parameters in partially linear models, Berlin Humboldt Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Bölümü, Kasım

21 Akdeniz Duran, E., Shrinkage estimation in partially linear models, Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü, 22 Aralık Kürüm, E., Joint Modeling of Longitudinal Binary and Continuous Responses Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü; Kasım Oturum Başkanı, Panelist: E. Başaran, 15 Nisan 2014, TÜBİTAK Paneli, Moderatör, ANKARA N.Turkan, 28 Ekim 2014, TÜBİTAK Paneli, Panelist, ANKARA H.Kurt, 14 Nisan 2014, TÜBİTAK Paneli, Panelist, ANKARA H.Kurt, 15 Nisan 2014, TÜBİTAK Paneli, Panelist, ANKARA H.Kavas, Haziran 2014, TÜBİTAK Paneli, Panelist, ANKARA Eğitim Semineri Seminer Engin BAŞARAN, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Alanında Hazırlama Eğitimi, Eğitmen, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Ocak-02 Şubat Engin BAŞARAN, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Önerisi Hazırlama Eğitimi, Eğitmen, ANKARA, TÜRKIYE, 25 Mart M. Nureddin TÜRKAN, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Alanında Hazırlama Eğitimi, Eğitmen, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Ocak-02 Şubat Mesut Görür, Nanofiberler, Bahar 2014, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Büşra Şennik, 2009 Nobel Kimya Ödülü: Development of methods for identification and structure analyses of biological macromolecules, Bahar 2014, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fakülte Seminer, Ali Dinler, "Sparsest Solution" 10 Mart 2014 Fakülte Seminer, Hasan Atik, "Category Theory" 22 Nisan 2014 Üniversite Seminer, Ali Dinler, "Mathematics as the Language of Computers" 30 Nisan 2014 XRD-Toz Örnek Hazırlama ve Ölçüm, Emine Gökçe Polat, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Spektroskopik Elipsometre Tekniği ve Fiziği, Emine Gökçe Polat, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tel Bağlama Cihazı, Fatih M. Coşkun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnce Film Sistemi, Fatih M. Coşkun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi XRD Temel Prensileri, Fatma Gözüak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Laue Denklemleri, Fatma Gözüak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 20

22 Novocontrol Dielektrik Spektrometre Cihazının Çalışma Prensibi ve Uygulama Alanları, Hüseyin Kavas. İstanbul Medeniyet Üniversitesi XRD Cihaz semineri, Hüseyin Kavas, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Organik Opto-Elektronik, Mustafa Coşkun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Levitation in Physics, Semran İpek Küskü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Manyetik Alanın Manyetik Malzemeler Üzerindeki Fiziksel Etkileri ve Mıknatıslanma, Hüseyin Kurt, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Radyasyon Fiziği, Nureddin Türkan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nükleer Fizik Grubu, Nureddin Türkan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Söyleşi Teknik Gezi Engin BAŞARAN, Mayıs 2014 tarihinde Kanada McMaster Üniversitesine düzenlenen teknik gezi, Engin BAŞARAN, Ekim 2014 tarihinde Tokyo Üniversitesi ve Yamagata Üniversitesi (Japonya) Organik Elektronik Merkezlerine Yapılan teknik gezi, Nureddin TÜRKAN, Kasım Fermi Laboratuvarı Tesisleri, ABD Hüseyin KURT, 25 Şubat 2014 tarihinde Ankara ya yapılan teknik gezi Hüseyin KURT, Mayıs 2014 tarihinde Almanya da Dresden de bulunan Araştırma Merkezi Laboratuvarı na yapılan teknik gezi İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar SAYISI YAYIN TÜRÜ Uluslararası Makale Ulusal Makale 1 - Uluslararası Bildiri 2 26 Ulusal Bildiri 5 4 Kitap

23 Tebliğ - - Patent Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Ulusal Hakemli DergilerdeYayınlanan Makale Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Çakmak Z., Ölmez T.T., Çakmak T., Menemen Y., Tekinay T., "Antioxidant Response Of Chlamydomonas reinhardtii Grown Under Different Element Regimes", Phycological Research, vol.1, pp.1-8, 2014 Cakmak Z., Olmez T., Çakmak T., Menemen Y., Tekinay T., "Induction Of Triacylglycerol Production In Chlamydomonas reinhardtii: Comparative Analysis Of Different Element Regimes", Bioresource Technology, vol.155, pp , 2014 Kürüm, E., Li, R., Wang, Y., Sentürk, D. (2014). Nonlinear Varying-Coefficient Models with Applications to a Photosynthesis Study. Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics, 19(1): Kolanowski, A., Hill, L. N., Kürüm, E., Fick, D. M., Yevchak, A.M., Mulhall, P., Clare, L., Valenzuela, M. (2014). Gender Differences in Factors Associated with Delirium Severity in Older Adults with Dementia. Archives of Psychiatric Nursing, 28(3): Sahin, S., Onay, A., Ergin, E., Türkgeldi, L., Kürüm, E., Özörnek, H. (2014). The Risk of Ectopic Pregnancy Following GnRH Agonist Trigger with Intensive Luteal Support Compared With Recombinant HCG Trigger in Autologous Fresh-Antagonist IVF Cycles. Archives of gynecology and obstetrics. Baş S.Z., Maltaş E., Şennik B., Yilmaz F., Cingilli Vural H., Design of a Probe Based on Poly(glycidyl methacrylate-covinylferrocene)-coated Pt Electrode for Electrochemical Detection of PTEN Gene in PCR Amplified Samples from Prostate Tissues, Journal of Applied Polymer Science, vol.131, Issue 16, p , Karagöllü O., Görür M., Göde F., Şengez B., Yilmaz F., "Phosphate Ion Sensors Based on Triazole Connected Ferrocene Moieties", Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 193, pp , 2014 Baş S.Z., Maltaş E., Şengez B., Yilmaz F., "Design of An Electrochemical Biosensing System For Xanthine Detection and a Study on Binding Interaction of Ketoconazole With Xanthine Oxidase", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 22

24 vol.193, pp.40 47, 2014 Doganci, E., Gorur, M., Uyanik C., Yilmaz, F., Supramolecular Inclusion Complexes of a Star Polymer Containing Cholesterol End-Capped Poly(ε-caprolactone) Arms with β- Cyclodextrin Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, Vol. 52, Issue 23, pp , Doganci, E., Gorur, M., Uyanik C., Yilmaz, F., Synthesis of AB3-type miktoarm star polymers with steroid core via a combination of Click chemistry and ring opening polymerization techniques, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, vol. 52, Issue 23, pp , Demir A., Baykal A., Sözeri H., Green synthesis of Fe3O4 nanoparticles by one - pot saccharide - assisted hydrothermal method, Turkish Journal of Chemistry, vol. 38, pp , Demir A., Güner S., Bakış Y., Esir S., Baykal A., "Magnetic And Optical Properties of Mn1 xznxfe2o4 Nanoparticles", Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, vol.24, pp , Baykal A., Güner S., Demir A., Esir S., Genç F., "Effect of Zinc Substitution On Magneto- Optical Properties of Mn1 xznxfe2o4/sio2 Nanocomposites", Ceramics International, vol.40, pp , Güner S., Esir S., Baykal A., Demir A., Bakış Y., Magneto-optical properties of Cu1 xznxfe2o4 nanoparticles, Superlattices and Microstructures, vol.74, pp , Kavas, H., Baykal A., Demir A., Toprak M.S., Aktas, B., ZnxCu1 xfe2o4 Nanoferrites by Sol Gel Auto Combustion Route: Cation Distribution and Microwave Absorption Properties, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, vol.24, pp , Atik, H., Ulualan E., Relations Between Simplicial Groups, 3-Crossed Modules and 2- Quadratic Modules Acta Mathematica Sinica, English Series, (2014), Volume 30, No. 6, pp Atik, H., Two-Quadratic Modules and Cofibration Category Georgian Mathematical Journal, (2014), Volume 21, No. 4, pp Dinler, A., "Hız yön değiştirmesinin Langmuir kayma sınır koşulu ile incelenmesi." Karaelmas Science and Engineering Journal 4.1 (2014): Turut A., Korucu D., "Temperature Dependence Of Schottky Diode Characteristics Prepared With Photolithography Technique", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, vol.101, pp ,

25 K. Ejderha, S. Duman, C. Nuhoglu, F. Urhan, A. Turut., Effect of temperature on the current (capacitance and conductance)-voltage characteristics of Ti/n-GaAs diode, J. Appl. Phys. 116, (2014). Kurt H., Rode K., Stamenov P., Venkatesan M., Lau Y.C., Fonda E., Coey J.M.D., "Cubic Mn2ga Thin Films: Crossing The Spin Gap With Ruthenium", PHYSICAL REVIEW LETTERS, vol.112, pp.0-0, 2014 Guo P., Li D., Feng J., Kurt H., Yu G., Chen J., Wei H., Coey J., Han X., "Conductance Enhancement Due To Interface Magnons In Electron-Beam Evaporated Mgo Magnetic Tunnel Junctions With Cofeb Free Layer Deposited At Different Pressure", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, vol.116, pp , 2014 Durmus, Z., Durmus, A., Kavas, H., "Synthesis and characterization of structural and magnetic properties of graphene/hard ferrite nanocomposites as microwave-absorbing material", JOURNAL OF MATERİALS SCİENCE, 13 p. Article in Press.(2014) (SCI) Genç, F., Turhan, E., Kavas, H., Topal, U., Baykal, A., Sözeri, H.,"Magnetic and Microwave Absorption Properties of NixZn0.9-xMn0.1Fe2O4 Prepared by Boron Addition", JOURNAL OF SUPERCONDUCTİVİTY AND NOVEL MAGNETİSM,. Article in Press.(2014) (SCI) Najmoddin N., Beitollahi A., Kavas H., Mohseni S.M., Rezaie H., Åkerman J., Toprak M.S., "Xrd Cation Distribution And Magnetic Properties Of Mesoporous Zn-Substituted Cufe2o4", CERAMICS INTERNATIONAL, vol.40, pp , 2014 (SCI) Shafiu S., Kavas H., Baykal A., "Synthesis And Characterization Of Superparamagnetic Nanocomposite", JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, vol.1, pp , 2014 (SCI) Kavas H., Baykal A., Demir A., Toprak M.S., Aktaş B., "Znxcu(1 X)Fe2o4 Nanoferrites By Sol Gel Auto Combustion Route: Cation Distribution And Microwave Absorption Properties", JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, vol. 24, pp , 2014 (SCI) Sözeri H., Deligöz H., Kavas H., Baykal A., "Magnetic, Dielectric And Microwave Properties Of M Ti Substituted Barium Hexaferrites (M=Mn2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+)", Ceramics International, vol.40, pp , 2014 (SCI) Shafiu S., Kavas H., Baykal A., Core-Shell Nanocomposite: Synthesis And Characterization", JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, vol.24, pp , 2014 (SCI) 24

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I.GENEL BİLGİLER 4-32 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon.... 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...5

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON...5 I.A.1.MİSYON...5 I.A.2.VİZYON...5

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 4 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz 7 Mayıs 7 tarihinden itibaren

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı