BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef"

Transkript

1 pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli otomobile lokomotif olacak bilgi birikimi ve tecrübeyi de sa lad. Büyük ehir Belediye Ba kan Recep Altepe, tramvay n Bursa n n teknoloji ve tasar mdaki gücünü yans tt n, geli en Türk ekonomisine katk s n n büyük olaca n vurgulad. 13 AHABETT N HARPUT, VAL BURSA ADEM EL TOK BURSA Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipli i yapan, denizin mavisi ile ye ilin e siz güzelliklerinin bulu tu u Bursa, turizmin nimetlerinden daha fazla yararlanmak için ata a kalkt. ehir, son 50 y lda sanayinin etkisiyle 17 kat büyüdü ve sorunlar da ayn oranda artt. nsanlar yurdun dört bir yan ndan sanayiye doydu i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef zenli kentle me, gerek- se sosyal hayatta eksik- ler ya anmaya ba lad. Bursa n n birçok de eri tahrip edildi. Kentin hem çevre, turizm ve hizmet hem de do al güzelliklerinin daha fazla tahrip olmamas için valilik, belediyeler, i adamlar ve sivil toplum örgütleri yeni aray lara girdi. sektörü Dünyan n geli mi bir- çok ülke ekonomisinin temel di- re i olan hizmet ve turizm sektö- ründen yararlanmak için Bursa da ba lat lan çal malar meyvelerini önümüzdeki y llarda verecek. Bursa Valisi ahabettin Harput, otomotiv ve tekstille geli en kentin sahip olunan turizm de erlerinin aya a kald r lmas için çal t klar n söyledi. Vali Harput, termal sayesinde kentin otomotivde oldu- u gibi turizmde de büyük bir at l m yapaca n kaydetti. Büyük ehir Belediye Ba kan Recep Altepe ise sanayiye doyan kentin gelecek vizyonunu turizm ve hizmet sektörü olarak belirlediklerine dikkat çekti. Kirletici sanayinin Bursa d na ç kmas n istediklerini kaydeden Altepe, turizmin geli mesi için herkesin üzerine dü eni yapmas gerekti ini ifade etti. Bursa Sa l k Turizmi Derne i (BUSAT) Ba kan Dr. Mustafa Esgin, sa l k turizmi sektörünün dünyada 100 milyar dolarl k bir ticarî hacme sahip oldu una i aret ederken, Türkiye nin bu pastadan mutlaka yararlanmas gerekti ine i aret etti. Turizm ve Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Ba kan Mehmet Akku da stanbul dan sonra Bursa önemli bir destinasyon merkezi oldu. stanbul dan sonra Bursa turizmini ikinci s raya koymak için çal yoruz. dedi. DEVAMI SAYFA 10 DA Yeni cazibe merkezi Y ld r m B ursa n n Y ld r m ilçesi, Belediye Ba kan Özgen Keskin in yeni bir vizyon ortaya koyan çal malar yla cazibe merkezi haline geldi. lçeye belediye taraf ndan yap lan vitrin niteli indeki Kapl kaya Cazibe Merkezi, E itim ve Bilim Merkezi, Engelliler E itim Okulu, modern katl pazar yerleri ve mahalle konaklar, Bursal lar n ilçeye bak aç s n de i tirdi. 07 Trafi e çözüm, Osmangazi modeli O smangazi Belediyesi nin Bursa n n merkezindeki trafik yo unlu una çözüm bulmak için 3 y l önce ba latt kapal otopark ata n sürdürüyor. 5 y lda 5 otopark hedefiyle yola ç kan Osmangazi Belediye Ba kan Mustafa Dündar ve ekibi, Uluyol Yeralt Otopark ile Selimiye Katl Otopark ve Sosyal Ya am Alan n hizmete açt. 05

2 2 27 MART 2012 SALI BURSA LE ÖZDE LE EN ULU CAM Ç NDE YAPILAN DUA VE BADETLER N KABUL ED LD BE NC MAKAM: Müjdelenen mekân ZAFER HT YAR* Osmanl Devleti nin dördüncü padi ah Y ld r m Bayezid - Han, Haçl larla 1396 y l nda Ni bolu Sava n yapm t. Rivayete göre sava öncesi Allah a dua etmi ve zafer müyesser olursa yirmi cami yapt raca vaadinde bulunmu tur. Ni bolu Sava n kazanan Y ld r m Bayezid Han, ada n yerine getirmek üzere yirmi cami yapt rmak istemi tir. Padi ah, bu niyetini damad olan Seyyid Emir Sultan Hazretleri ne açar. Emir Sultan ise Hünkâr m yirmi cami yerine, cuma ve bayram namazlar n n k l naca yirmi kubbeli bir cami yapt rsan z deyince, padi ah bu tekli uygun görerek yirmi kubbeli Ulu Cami yi yapt rmaya karar verir. Türkiye deki ulu camilerin en büyü- Cami ye ayd nl k büyük ük oranda buradan sa lanmaktad r. ü olan ve yakla k be bin ki inin namaz k labildi i Ulu Camii 1399 y l nda ibadete aç lm t r. Mimar Ali liklerinden biri, buras n n ayn za- Ulu Cami nin en önemli özel- Neccar d r. manda muhte em bir hüsn-i hat sergisi olmas d r. Zira burada M. e k, Abdülfettah, Kazasker Mustafa zzet gibi dünyaca me hur hattatlar n kaleminden ç kma 87 si sabit, 42 silevha halinde 129 yaz bulunmaktad r. Bu yaz larda Fatiha, hlâs ve Nas sureleri olmak üzere üç adet sûre, üç ayr tarzda Ayet el-kürsi, 47 farkl ayet, 14 hadis-i erif, Esma ül- Hüsnâ daki isimler, Allah (cc), Muhammed (sas) ve slam büyüklerinin isimleri, 25 ten fazla dua ve tesbih sözü ile birkaç beyit ve iki iir bulunmaktad r. ADIRVANIN H KÂYES Ulu Cami ye girdi imizde dikkati ilk çeken, caminin ortas nda, camekânl kubbenin alt nda büyük bir ad rvan n olmas d r. Bu ad rvan n yerinde, bir ya l kad na ait evin bulundu- u, rivayetlerde çok de i ik biçimlerde anlat lm t r. Rivayetlere göre; kad n bütün teklif ve srarlara ra men evini vermek istememi, onun için sonradan al nan bu yer, kad n n r zas olmad ndan namaz k l nmas do ru olmaz dü üncesiyle ilk etapta caminin iç avlusu eklinde bo b rak lm olup sonralar buraya bugünkü ad rvan yapt r lm t r. Havuzun üstüne denk gelen kubbe camekânl d r. Bu sayede Ulu VAV HARF N N MANASI: Osmanl n n son dönemine ait ve de i ik yönlerden bak ld nda kap s bakan ki iye dönük ekilde gözüken bir Kâbe resminin en alt nda halk n birçok menk beye dayand rarak mistik bir mana verdi i, güzel bir vav har vard r. Bu vav la ilgili rivayetlerde halk n bu harfe de- er vermesinin sebebi olarak H z r (as) ile ilgili menk beler anlat lmaktad r. Rivayete göre H z r (as) baz vakitlerde bu har n önünde namaz k larm. Vav har, Allah n yemin ifadelerinde kulland bir harf oldu u gibi vahdeti yani Allah n birli ini temsil etmesi yönüyle hat sanat nda bir sembol olarak çokça kullan lm t r. Kâbe kap s n n örtüsü, Ulu Cami de ayr bir önem arz eder. Rivayetlere göre bu örtü, Yavuz Sultan Selim döneminde (1517) Ulu Cami ye hediye edilmi tir. Bu durum, Ulu Cami ye büyük de er verildi inin bir göstergesidir. Ulu Cami ye slâm mabetleri aras nda büyük de er verilmi, smail Hakk Bursevi Hazretleri gibi büyük âlim ve mutasavv flar taraf ndan bu ulu mabede be inci makam denilmi tir. Dua ve ibadetlerin en çok kabul edildi i be makam s ras yla öyledir: 1-Kâbe 2-Mescid-i Nebevî 3-Mescid-i Aksa 4-Mescid-i Emeviye 5-Bursa Ulu Camii SOMUNCU BABA VE LK HUTBE Bu minberde ilk cuma hutbesini Somuncu Baba lakapl eyh Hamid-i Veli Hazretleri vermi tir. Bu hutbede Fatiha suresini yedi ayr tarzda tefsir etmi tir. Somuncu Baba n n bu ilk cuma namaz sonras camiden ç k ta üç kap dan da ayn anda ç kt n n görüldü ü gibi me hur bir kerametinden bahsedilir. *TAR H ARA TIRMACISI ULU CAM M HRABI: Ulu Cami nin mihrab, çok güzel i lemeli, süslemeleri alt n varaklarla yap lm zengin görünümlü bir mihrapt r. Ulu Cami de nice büyük zatlar halk n önüne geçmi ve namaz k ld rm lard r. Bunlardan biri de Mevlid yazar Süleyman Çelebi dir. Ulu Cami nin ilk imamlar aras na giren ve vefat na kadar (1422) bu vazifeyi devam ettiren Süleyman Çelebi nin, günümüzde birçok törende hâlâ okunan Mevlid i yazmas na vesile olan yer de Ulu Cami dir. HÜNKÂR MAHF L VE B R PAD AH YAZISI: Padi ahlar n namaz k ld hünkar mah linin yan nda çok de erli bir levha vard r ve bu bir padi ah yaz s d r. II. Mahmud un ( ) alt n varakl levhas nda: Veizâ hakemtüm beyne n-nâsi en tahkümû bi l-adli Allah, insanlar aras nda hükmetti iniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. (Nisa Suresi, 58) yazmaktad r. Adalet denilince slam tarihinde akla Hazreti Ömer (ra) gelir ve bu kö enin en yukar s nda yuvarlak levhada onun ismi vard r. ÜFTADE HAZRETLER N N B R MÜJDES : Ulu Cami tan t m n bir müjdeli ifade ile bitirelim istiyoruz. Ulu Cami de gençlik döneminde 18 y l müezzinlik yapm olan, Bursa n n evliyalar ndan Mehmed Muhyiddin Üftade Hazretleri nin Ulu Cami yi metheden ve cami ziyaretçilerine müjde veren bir beyti vard r. Hattat e k in yazd Osmanl ca levhada u ifadeler yer almaktad r: Ey büyük cami ve ey büyüklerin topland - yer, Seni gece ve gündüz ziyaret edenlere müjdeler olsun.

3

4 4 27 MART 2012 SALI Geçen y l Türkiye nin 20,4 milyar dolar olan otomotiv ihracat n n 7 milyar 549 milyon dolar n tek ba na sa layan Bursa, art k liderlik koltu- unun tad n ç kar yor. FOTO RAF: AA, AL ATMACA Türkiye deki dört araçtan biri Renault dan - Geçen y l 331 bine yak n araç üreten Oyak Renault, bu y l 254 milyon dolarl k yeni yat r m planl yor. Symbol, Clio, Megane ve Fluence üretimi yap lan Bursa fabrikas Renault a içinde ikinci en büyük tesis haline geldi. 3,2 milyar dolarl k ihracat cirosuyla Tüpra ve Ford Otosan n ard ndan üçüncü s raya yerle en irket u s ralar Clio 4 üretimine haz rl k içinde. Oyak Renault Genel Müdürü Tar k Tunal o lu nun verdi i bilgiye göre Clio 4 için bu y l 98 milyon dolarl k yat r m ayr ld. Oyak Renault Genel Müdürü Tunal o lu, rekor rakamlarla geçen y l Türkiye nin toplam otomotiv üretiminde yüzde 27 paya sahip olduklar n 225 bin 285 araç ihraç ettiklerini dile getirdi. Bursa, Detroit olma yolunda ABD de otomotiv denince ilk akla gelen ehir olan Detroit, eski tekstil kenti Bursa için yeni bir aç l m anlam na geliyor. Türkiye otomotiv ihracat n n üçte birini kar layan Bursa, dünya devi Fiat, Renault, Bosch un yan s ra global marka olma çabas içinde olan Karsan la birlikte önemli bir tedarik a na ev sahipli i yap yor. MEMDUH TA LICALI ki hafta önce Avrupa daki y l n ilk -önemli otomobil organizasyonu olan Cenevre Otomobil Fuar nda Türkiye aç s ndan gurur verici olaylar ya and. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan n da kat ld fuarda Karsan, geli tirdi i V1 isimli arac ve taksi konseptini kendi stand nda sergiledi. K raça Grubu na ait Karsan Türkiye nin Detroit i olarak kabul edilen Bursa daki otomotiv irketlerinden biri. Cenevre de dünya devi Renault nun stand nda Bursa da üretilen elektrikli Fluence modeli ve Fiat stand nda yine Bursa dan yola ç kan 7 ki ilik Doblo da sergilendi. Bursa, 400 bin üretim kapasitesine ad m atmaya haz rlanan Tofa, 360 bin adetlik üretim gerçekle tirmesi beklenen Oyak Renault, s ra d bir üretici olmaya çal an Karsan ile en büyük Alman yat r mlar ndan biri olan Bosch ba ta olmak üzere çok say da yerli yabanc yan sanayi irketine ev sahipli i yap yor. Bu yönüyle bir dönemin tekstil ehri, art k otomotiv kentli ine ter etmi bulunuyor. hracat rakamlar bunu çoktan do ruluyor. Geçen y l Türkiye nin 20,4 milyar dolar olan otomotiv ihracat n n üçte birinden fazlas na denk gelen 7 milyar 549 milyon dolar tek ba na sa layan Bursa art k liderlik koltu unun tad n ç kar yor. Bursa y 4 milyar 456 milyonla Kocaeli, 3 milyar 691 milyonla stanbul ve 1 milyar 715 milyon dolar ile Sakarya izliyor. Asl nda bu 4 ehrin ihracat rakam toplam otomotiv ihracat n n yüzde 85 ini kar l yor. Bursa n n tüm sektörler ele al nd - nda 2011 y l ihracat rakam 12,5 milyar dolar geçerken bu rakam n yüzde 60,2 sini otomotiv ihracat n olu turuyor. Bursa ayn zamanda hükümetin bizzat Ba bakan Tayyip Erdo an taraf ndan bir y l önce ortaya at lan yerli otomobil projesinde de öne ç k yor. Türk otomobili projesi için Fiat Ba kan Sergio Marchionne ocakta Detroit te, Renault Bölge Ba kan Jean-Christophe Kugler ise iki hafta önce Cenevre de ye il k yak n isimler oldu. Kurulu tarihleri 1969 a kadar uzanan bu iki dev fabrika sayesinde bugün y ll k bin adetlik üretime cevap verebilecek bir tedarik a olu- an Bursa, yeni bir proje için en önemli aday haline geldi. Cenevre Fuar n gezen Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan Recep Altepe nin Karsan örne i kar- m zda. Yüzde 100 Türk mühendislerinin geli tirdi i araca yabanc lar n gösterdi i ilgiyi görüyoruz. sözleri, bu alanda marka ehir olma konusundaki çal malar n da bir yans mas olarak dikkat çekiyor. Otomotiv sektörünün Türkiye deki kalbinin Bursa oldu unu dile getiren ve bunu alt yap, yan sanayi ve di er tüm faktörlerin birlikteli ine ba layan Karsan Yönetim Kurulu Ba kan nan K raç da Yerli oto üretilecekse üs Bursa olmal d r. iddias n ortaya koyuyor. Yerli otomobil ya da yeni yat r m projeleri için en cazip ehirlerden biri Bursa olmaya devam ederken 2010 y l verilerine göre Bursa n n ilk 250 irketi içinde ilk s ray 6,4 milyar TL ciro ile Oyak- Renault, ikinci s ray 6,3 milyar TL ile Tofa ald. 250 irket içinden 65 i otomotiv ana ve yan sanayiinde faaliyet gösteriyor, 250 irketin cirosunun yüzde 49 unu da bu otomotiv sektörü gerçekle tiriyor. Otomotiv ana ve yan sanayiinde yer alan rmalar n cirolar y llar aras nda h zla artarken y llar nda da art sürdü y l nda ise yüzde 23 oran nda yükseli ya and. Ana sanayi irketlerinin yan s ra yan sanayide son birkaç ay içinde yeni yat r m ve i birli i imzalar at ld. Bursa n n köklü kurulu lar ndan Orhan Holding, Çin in Fuzhou, Liuzhou, Chongqing ve Haikou bölgelerinde otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren Fuzhou Rocket Enterprises Co. Ltd. adl rman n yüzde 51 hissesini sat n ald n aç klad. Orhan Holding 7 bini a an çal an ve toplam 587 milyon Euro ya ula an cirosu ile Türkiye deki en büyük otomotiv yan sanayii gruplar ndan biri konumunda yer al yor. Bursa n n Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren Ran Oto ise Rota markas yla 5 ayr k tada 50 den fazla ülkeye ihracat yap yor. 250 ki iye istihdam sa layan irket, bu y l açt yeni fabrikada 100 ki iye daha istihdam sa lad. Rot ve süspansiyon sistemlerini 5 k tada 50 den fazla ülkeye ihraç eden Ran Oto, Almanya, ngiltere, spanya, Fransa, Rusya, Amerika ve Çin ba ta olmak üzere hemen her ülkeye sat gerçekle tiriyor. Karsan, global oyuncu olacak - Ayn zamanda Koç Holding kurucusu Vehbi Koç un damad olan nan K raç n irketi Karsan, uzun y llara dayanan üretim tecrübesini son y llarda global ula m çözümleri geli tirme konusunda de erlendiriyor. Otomotiv sektörü duayenlerinden Jan Nahum un Murahhas Azas oldu u Karsan, geçen y l New York taksi ihalesinde Ford ve Nissan la birlikte ilk 3 e girerek dikkatleri üzerine çekmi ti. irket bu y l geli tirdi i iki konsepti Cenevre de sergiledi. Uzun y llar Peugeot için lisansl üretim yapan Karsan, bugün Renault Trucks, Hyundai kamyon için fason üretim yaparken, tüm haklar elinde bulunan J10 minibüs/midibüslerle de öne ç k yor. Tofa, 6 dünya markas na üretim yap yor Koç Holding ve talyan Fiat ortakl ndaki Tofa, bu y l sonuna kadar 220 milyon dolar yat r m yapacak. irketin CEO su Kamil Ba aran, bu yat r m n yar s n 2013 y l ortas nda ABD ye ihracat na ba lanacak Fiat Doblo nun Ram versiyonu için harcamay planlad klar n, yakla k 110 milyon dolarla Linea n n yenilenece ini söyledi. Geçen y l Fiat markas yla 128 bin 869 adetlik sat gerçekle tirdiklerini belirten Ba aran, sat lar n yüzde 90 na yak n n n kendi ürettikleri yerli modeller oldu unu belirterek, geçen y l toplamda yüzde 14,9 pazar pay elde ettiklerini söyledi. Tofa fabrikalar nda Linea, Minicargo (Fiat Fiorino, Peugeot Bipper, Citroen Nemo), Doblo, Opel/Vauxhall Combo üretiliyor. Dodge Ram üretiminin ba lamas ile birlikte fabrika 400 bine yak n kapasitesini 6 ayr dünya markas için kullanacak. 97 milyon araçta Bursa Bosch un imzas var - Bursa da otomotiv yedek parça üreten ve y lda 15 milyon dizel enjeksiyon sistemi imal eden Bosch, üretiminin yüzde 99 unu ihraç ediyor. Her y l dünya genelinde yollara ç kan 3,5 milyon dizel araçta Made In Bursa yaz s bulunuyor. Son 40 y lda üretilen araçlar n 97 milyon adedinde ise Bursa da üretilen enjeksiyon sistemi kullan l yor. Bosch un Türkiye Temsilcisi Steven Young, otomotiv yan sanayiisi anlam nda Bosch Grubu nun dünyadaki en de erli üretim tesislerinden birinin Bursa fabrikas oldu unu belirtti. Young, Ar-Ge yat r mlar ve 5 bini a k n istihdam rakam yla Bosch un Türkiye deki uzun vadeli stratejisinin adeta bir simgesi haline geldi ini ifade etti.

5 Selimiye- ntizam Katl Otopark ve Ya am Alan hizmete aç ld O VARAN 5 O smangazi Belediyesi nin bu dönem ele ald ve tamamlad Selimiye- ntizam Katl Otopark ve Ya am Alan, Bursa n n en yo un 6 Mahallesi olan Ahmetpa a, Selimiye, Ç rpan, Alt parmak, Hocahasan ve ntizam n otopark ihtiyac n kar l yor. Modern mimarisi ile farkl l k yaratan katl Otoparkta, kafeterya, çocuk oyun alanlar, spor sahas, süs havuzu ve yürüyü parkuru ile tüm vatanda lar n çocuklar ile gün boyu keyi i vakit geçirebilecekleri bir mekân olarak halk n hizmetine sunuldu. Eylül 2011 de Ba bakan Yard mc s ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar nç n da kat ld bir törenle hizmete aç lan tesis, 6 ay gibi k sa bir zamanda tamamland. 8 bin metrekare kullan m alan na sahip Selimiye- ntizam Otopark, 125 araç kapasitesine sahip. smangazi Belediyesi, Bursa da en önemli sorunlardan biri olan trafik yo unlu una gerçekçi bir çözüm olu turmak amac yla 3 y l önce ba latt kapal otopark ata nda ad m ad m hedefe yürüyor. 5 y lda 5 otopark hedefiyle yola ç kan Osmangazi Belediye Ba kan Mustafa Dündar ve ekibi, 3 y l n sonunda 2 katl otopark hizmete açarken, 2 otopark nda in aat bitme a amas na geldi. 5. otopark n in- aat için de art k son a amaya gelindi. Bursa da son y llarda en önemli sorun olarak gösterilen trafik yo unlu una ak lc yakla mlarla gerçekçi çözümler olu turan Osmangazi Belediyesi, kentin en önemli sorununun çözümünde önemli bir MUSTAFA DÜNDAR - Osmangazi Belediye Ba kan Bursa n n trafi ine Osmangazi den çözüm rol oynuyor. Bir dönemde toplam 5 katl otopark Bursa n n hizmetine sunmak için geceli gündüzlü çal an belediye, Uluyol Yeralt Otopark ile Selimiye Katl Otopark ve Sosyal Ya am Alan n hizmete açt. Bir dönemde 5 mega otopark projeden gerçe e dönü türen Osmangazi Belediyesi, alan nda ula lmas güç bir rekorun alt na imza att. Çar amba Pazar Alan ve Yeralt Katl Otopark in aat devam ediyor Ç VARAN 4 rpan Mahallesi Merinos Park yan tesis, çelik konstrüksiyon Alan içinde in aat devam eden üst örtü ile kapat l rken tasar m n çevreye sayg l, uyumlu Çar amba Pazar Alan ve Yeralt Katl Otopark, 23 bin 335 ve modern olmas na özen gösteriliyor. Sadece Türkiye de il metrekare alan yla Bursa n n en büyü ü olacak. Otopark alan Avrupa daki belediyelerin de 320 araç kapasitesine sahip tesis büyük ilgisini ve be enisini kazanan Çar amba Pazar Alan ve özellikle Darmstadt Caddesi nin yükünü ha etecek. Bursa da Yeralt Katl Otopark, tamamland nda Bursa n n simge ya- otobüs ve kamyonlar n da kullanabilece i bir yap ya sahip ilk p lar ndan biri olacak. katl otopark olma özelli ini ta- Uluyol Katl Otopark hizmete aç ld B VARAN 1 ursa n n en yo un caddelerinden biri olan ve Bursa Adliye Saray n n da yükünü ta yan Uluyol Caddesi nde in a edilen Uluyol Bölge Katl Otopark yeralt nda 2 bin 103 metrekare, yer üstünde 2 bin 207metrekare olmak üzere toplam metrekare alan üzerine in a edildi. Bodrum kat nda 50 zemin kat nda 80 adet olmak üzere 130 araç kapasitesine sahip olan katl otoparkta mekanik iki katl araç bölümü de yer al yor. May s 2011 de hizmete aç lan Uluyol Katl Otopark, özellikle Bursa Adliyesi nedeniyle park sorunun üst düzeyde ya and bölgede önemli bir rahatlama sa lad. Gerek Uluyol Caddesi gerekse Bursa Adliyesi dev yat r mla ferahlad. Fatih-Çiftehavuzlar Pazar alan ve Otopark in aat devam ediyor Ç VARAN 2 iftehavuzlar Mahallesi nde in aat devam eden Fatih-Çiftehavuzlar Pazar Alan ve Katl Otopark, bölgenin araç tra ini rahatlat p, otopark sorununu çözecek. Fatih ve Çiftehavuzlar Mahallesi nde uygulanacak olan pazaryeri projesi, 3400 metrekare alan kaps yor. Alt ve üst kat olarak toplam in aat alan metrekare olan projede, kafeterya, WC ve yönetim o si bulunuyor. Her iki mahallenin otopark sorununu çözecek otopark toplam 70 araç kapasiteye sahip olacak. Tamamlanma a amas na gelen proje, t pk bu dönem yap lan di er yat r mlar gibi farkl mimarisi ile hem bölgeye hem de Bursa ya vizyon katacak. Aktarhüssam Mahallesi Katl Otopark temelini at yoruz F VARAN 3 ahri Korutürk Caddesi nde in a edilecek olan Aktarhüssam Mahallesi Katl Otopark, 2 bin 40 metrekare alana sahip olacak. Otopark n toplam araç kapasitesi 365 olarak projelendirilirken, temel a amas nda olan tesisin 2012 y l içerisinde hizmete aç lmas planlanmaktad r. advertorial

6 27 MART 2012 SALI K MSE YOK MU BURSA UBES htiyaç sahiplerinin yard m na ko uyor Kimse Yok mu Derne i Bursa ubesi Ba kan Sadullah Hizan, Yeni binam zda ihtiyaç sahiplerine düzenli yemek verirken, lojistik ma azam z ile de 2 bin 558 ihtiyaç sahibini giydirdik. Bursa ubesine kay tl 2 bin 600 ihtiyaç sahibi ailemiz bulunuyor. Bursa, Van ve Afrika ya 2011 y l nda yap lan yard mlar n toplam tutar 2 milyon TL yi a yor. dedi. Kimse Yok mu Dayan ma ve Yard mla ma Derne i Bursa ubesi yapt ve yapmay - planlad projelerle ihtiyaç sahibi insanlar n yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kimse Yok mu Yard mla ma ve Dayan ma Derne i Bursa ube Ba kan Sadullah Hizan, Bursa dan yap lan ayni yard mlar n topland 650 metrekarelik lojistik merkezine sahip olduklar n belirterek, Bu lojistik merkezimizde yer alan 100 sand k ve uluslararas raf sistemi sayesinde lojistik merkezimize hay rseverler taraf ndan yap lan yard mlar n hiçbirini zayi etmiyoruz. En mükemmel ekilde muhafaza edip ihtiyaç sahiplerine ula t r yoruz. Bu nedenle 2011 y l nda lojistik merkezimize giren ayni yard m miktar n n 1 milyon lira gibi büyük bir rakama ula mas bizi fevkalade mutlu ediyor. Bursal lara bu nedenle minnettar z. dedi. ube Ba kan Hizan, Kimse Yok mu nun Bursa da bu y l içinde 7 katl yeni binas na ta nd n n alt n da çizerek u bilgileri verdi: Yeni binam zda imdiye kadar toplam 2 bin 558 ihtiyaç sahibini tepeden t rna a giydirdik. Bütün ma durlara ula mak amac ile günlük 5 aileyi, ayl k da 125 aileyi giydiriyoruz. Ayr ca tam te ekküllü a evimiz sayesinde hem mevcut binam zda ihtiyaç sahiplerine yemek vermek hem de özürlü ma dur ailelere mobil yemek da tmak için de çal malar m z sürüyor. Kimse Yok mu Bursa ubesi ne kay tl 2 bin 600 ihtiyaç sahibi aile bulundu unun alt n çizen Sadullah Hizan konu mas n öyle sürdürdü: Derne in Bursa ubesi olmam za ra men, 2011 y l içerisinde Bursa yla birlikte Van ve Afrika ya da yakla k 2 buçuk milyon liral k yard m yapt k. Ayr ca Ramazan iftar çad rlar m zla günlük bin ki iye iftar verirken, 612 g da kolisi ile birlikte ve 1448 ki iye de bayraml k da tt k. Ayr ca birçok muhtaç aileye kurban yard m nda da bulunduk. Hizan, Kimse Yok mu Dayan ma ve Yard mla ma Derne i nin uygulamaya koydu u Karde Aile ve Karde Okul projeleri ile imkân k s tl olanlarla maddi durumu iyi olanlar bir araya getirerek ihtiyaçlar gidermeye çal t klar n dile getirdi. Hizan, Karde Aile projesi ile de 51 Vanl aileye karde aile temin edildi ini, ayr ca Bursa da da 78 karde ailenin bulundu unu kaydetti. Kimse Yok mu ad na Bursa da toplanan yard mlar ube Ba kan Sadullah Hizan ile birlikte 14 dernek çal - an ve 100 ü a k n Kimse Yok mu gönüllüsü, ihtiyaç sahiplerine tek tek ula t r yor. S n rlar n Bursa ötesine de ta yan dernek geçti imiz y l Van ile birlikte Afrika ya da 2 milyon liral k yard m götürmeyi ba ard. 6 Bursal demirci Amerikal profesöre tez konusu oldu FAT H KARAKILIÇ Bursa da, 150 y ll k demirci dükkân nda baba- kalma demircilik mesle ini 40 y ld r sür- -s ndan düren Halit Ç kr kç, Amerikal bir profesörün tezine konu oldu. Amerikal profesörün Türk geleneksel el sanatlar ile ilgili kitab nda yer ay rd emektar demirci, baba mesle i demircili i ölene kadar yapaca n söyledi. Unutulmaya yüz tutan mesleklerin son temsilcileri ayakta kalmaya çal yor. Sanayi ehri olarak bilinen Bursa da Osmanl döneminde sanayi ve ticaret bölgesi olarak bilinen Tarihi Kayhan Çar s ndaki son demir ustalar ayakta kalmaya çal yor. 30 y l öncesine kadar yüzlerce genci istihdam eden demircilik mesle- ini yapacak u an sadece 3 usta kald. Demirciler Soka olmas na ra men bir elin parmaklar kadar say lar kalan demirciler yok olmamak için çaba sarf ediyor. Amerikal Prof. Dr. Henry Glussie, Türkiye çap nda yapt Türkiye geleneksel el sanatlar ile ilgili ara t rma yaz s nda Bursal ustaya da yer verdi. Demirci Halit Ç kr kç n n foto ra ar n kitab nda yay mlayan Glussie nin kendisini ABD ye davet etti ini kaydeden Ç kr kç, Bu benim için onurdur. Amerikal profesör bizim mesle imizi konu ald. Bizi davet etti. Ama gidemedik. Amerikal profesör, 15 y l boyunca yapt ara t rmalar sonucu bu kitab haz rlad. ifadelerini kulland. Bursa Muhtelif Esnaf Sanatkarlar Odas (MESO) Ba kan Fehmi Duban, unutulmaya yüz tutan mesleklere kesinlikle devletin destek vermesi gerekti ini dile getirerek, Bursa da turizm politikalar hayata geçirilirken, bu meslekler için de düzenleme yap lmal. Bu gibi mesleklerin erbaplar vergiden ve kiradan muaf tutulmal. eklinde konu tu.

7 ÖZGEN KESK N - Y ld r m Belediye Ba kan Dünden bugüne Y ld r m Y Ya l lar m za s cac k bir yuva Huzur Saray Sosyal belediyecilikte rol model Y ld r m Y ld r m Belediyesi T p Merkezi ile sa l kl yar nlar Y ld r m Belediyesi T p Merkezi sa l kta öncü Y ld r m Belediyesi Kapl kaya Cazibe Merkezi Bursa yeni cazibesine kavu tu lkel sokak Pazar yerleri yerine Modern Katl Pazar Yerleri Ak l sermayeli örnek projeler Bursaray ile Ankara Yolu traf i rahatlad Ula m sorun olmaktan ç kt Y Akça layan Bahçeli Evleri ile Y ld r m a modern, müstakil bahçeli konutlar Kentsel Dönü üm Hizmetleri Y Y ld r m da tarihi ve kültürel mirasa sahip ç k l yor Y ld r m da 33 okul 2 üniversite arsas E itime %100 destek E itim ve Bilim Merkezi ile uzay n bilinmeyenlerine yolculuk E itim ve Bilim Merkezi Y ld r m rol model projesi Mahalle Konaklar Mahalle Konaklar Tarihi pekçilik Enstitüsü yap lan restorasyon ile günümüze ta nd T Molla Yegan Medresesi ve çevresi restorasyonlarla gün yüzüne ç kt Engellerin olmad Engelliler E itim Okulu Engelliler E itim Okulu advertorial

8 8 27 MART 2012 SALI Aç k hava müzesi bir ilçe: znik znik; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl n n sayfalar n çevirdi inizde, üzerinize bir y n tarih dü er. ehre, Göl, Lefke, stanbul ve Yeni ehir kap lar ndan girdi inizde, ba ka bir dünya topra na ad m atm gibi hissedersiniz kendinizi. Hâlâ ayakta duran surlara dokundu unuzda eliniz, geçmi ça lara de er, büyülenirsiniz... SAMET ALTINTA ZN K 1331 y l nda Orhan Gazi taraf ndan -fethedilip Osmanl yurdu olan znik, dört medeniyeti ba r nda saklam bir eski zaman güzelidir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl n n sayfalar n çevirdi inizde, üzerinize bir y n tarih dü er. ehre, Göl, Lefke, stanbul ve Yeni ehir kap lar ndan girdi inizde, ba ka bir dünya topra na ad m atm gibi hissedersiniz kendinizi. Hâlâ ayakta duran surlara dokundu unuzda eliniz, geçmi ça lara de er. Çünkü buralar, uygarl k yeryüzüne serpildi inden bu zamana, çehresini srarla korudu u toprakt r. Evliya Çelebi yi tarifte dilsiz b rakan znik te Bizans, Selçuklu ve Osmanl üslubunun sesi ça lar. Bu rüyaya yak n yerde ve zamanda ziyaret etmeniz, görmeniz gereken ya da sizi davet eden birçok yer var. znik için aç k hava müzesi benzetmesi yap l r ki do rudur. Tarihin koridorlar ndan geçmeye ba lad n zda, birkaç ad mda yüzünüze renkler çarpmaya ba lar. Osmanl n n fetihten sonra yapt rd - ilk cami olan Hac Özbek Camii ne giderek geziye ba layabilirsiniz. znik çar s n n yak n nda yer alan bu cami, erken Osmanl mimarîsinin ilk camilerindendir. Kurulu devrinin o saf ne esini Bursa n n di- er camilerinde oldu u gibi znik te de duyabilirsiniz. Çandarl Halil Pa a taraf ndan yapt r lan Ye il Cami ise çini süslemesinin etkileyici mabetlerinden. Buran n yak n nda yer alan E refo lu Rumî Camii ve türbesi ise ehrin manevî havas n hâlâ diri tutuyor. Nak îli i Anadolu ya getiren ilk ki i olan E refo lu Rumî, znik in gerdan na as lm bir inci gibi duruyor. eyh Kutbettin znikî Camii ne de selam verip Süleyman Pa a Medresesi ne geçebilirsiniz. Ye il Cami nin kar s nda bulunan Nilüfer Hatun mareti ne bu gözle seyretmenizi sal k veririz. Buradan ç kt n zda Ayasofya Camii ni ziyaret edin mutlaka. Zira buras Ayasofyalar aras nda en önemlisi. Nedeni de H ristiyanlar için mühim olan I. Konsül ün burada toplanmas. 325 y l nda znik te toplanan I. Konsül ün sonras nda 787 senesinde VII. Konsül bu camide toplan r. Geçti imiz Kurban Bayram nda yeniden ibadete aç lan znik Ayasofya, uhrevî sükûnete davet eden bir halde içine çekiyor insan. ehrin merkezinde bulunan çini atölyeleri, znik in dünyaya aç lan yüzü asl nda. znikliler için i ledikleri sanat eserleri salt süs de il, ayn zamanda yat r m amac. T pk bereketli bahçelerinde yer alan zeytin a açlar gibi. Her derde deva zeytin ve ya Bursa n n güzel di er ilçelerinde oldu u gibi znik te de halk için önemli bir geçim kayna. Ak am olmak üzere... Lakin bizi kutlu bir misa r daha ça- r yor. ehrin kap lar ndan geçerek huzuruna ç k yoruz: Abdülvahhab Sancaktarî Hazretleri. Havadar bir tepenin üzerinde yer alan türbede sizi hayretler içinde b rakan bir manzara kar l yor. Seyir tepesi ad verilen yerde medfun bulunan Hazret in huzurundan ayr lma vakti geldi. Yeniden ehir merkezine revan olal m. znik Gölü nün efsanelere kar m hali, manzaradan parçalar sunuyor gibi. Me hur znik köftesi ile bu manzaran n tad n ç kartabilirsiniz. Evliya Çelebi yi tarifte dilsiz b rakan znik te Bizans, Selçuklu ve Osmanl üslubunun sesi ça lar. Bu rüyaya yak n yerde ve zamanda ziyaret etmeniz, görmeniz gereken ya da sizi davet eden birçok yer var. FOTO RAFLAR: ZA- MAN, HÜSEY N SARI Ayasofya, 90 y l aradan sonra ibadete aç ld znik i 7 as r önce fetheden Orhan Gazi Han n k l ç hakk olarak camiye çevrilen znik Ayasofya, 90 y l önce Yunan i gali s ras nda Hristiyanlar n ibadet etti i yer de dahil olmak üzere yak lm t. Türkiye Cumhuriyeti tapu kay tlar nda Sultan Orhan Camii olarak geçen yap, Ba bakan Yard mc s Bülent Ar nç ve Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk ün gayretleri ile cami s k nt s çekilen ilçede turistlerin de ziyaretine mani olunmayacak ekilde 90 y l sonra yeniden ibadete aç lm t. znik Müftülü ü nün görevlendirdi i imam hatip ve müezzin ile 5 vakit ibadete aç k olan Ayasofya da vatanda lar, vak ar n, bir an önce iç restorasyon ihalesinin yap l p yaz aylar için ibadete uygun hale getirilmesini istiyor. ZA MAN GA ZE TE SÝ NÝN ÜC RET SÝZ SEK TÖR EKÝ DÝR Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. adý na Sa hi bi: ALÝ AK BU LUT Ge nel Ya yýn Mü dü rü: EK REM DU MAN LI Ge nel Ya yýn Mü dür Yard. MEHMET KAMIÞ Ya yýn Edi tö rü HARUN ODABAÞI Tasar m Koordinatörü SELÝM ÞÝMÞÝROÐLU Sayfa Tasarým SEYFULLAH ÖZTÜRK So rum lu Mü dür ve Ya yýn Sa hi bi nin Tem sil ci si HAYR BE ER Rek lam Grup Baþ ka ný MEL H KILIÇ Ya yýn Tü rü: Ye rel Sü re li Bölge Reklam Koordinatörü ERDAL ÇEV K Bölge Reklam Yöneticisi RAMAZAN FINDIK Reklam Sat Uzmanlar AHMET NC, SA AKDO AN, MURAT ÜTKÜ Rek lam Sektöreel Uzman MELEK TINMAZ Yö ne tim Ye ri: Za man Ga ze te si 34194, Ye ni bos na, Ýs tan bul, Tel: Faks: , man.com.tr, Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Te sis le ri

9 27 MART 2012 SALI Bursa n n otomotivdeki adresi entürkler Sami entürk: 2011 y l nda Avrupa da ya anan s k nt lara ra men ülkemizde bir kaos ortam ya anmam, aksine yeni at l m ve projelerin gündemde oldu u bir y l olmu tur. Özellikle otomotiv sektöründe sat rakamlar hede eri yakalanm, son y llar n en üst seviyesine ula lm t r. 9 SAM ENTÜRK Hyundai, Kia, Suzuki, Isuzu, Ford Cargo ve -Massey Ferguson plazalar ile Bursa n n otomotiv sektörünü tetikleyen markalar na ev sahipli i yapan entürkler Holding in Yönetim Kurulu Ba kan Sami entürk sorular m z cevaplad. Otomotivden sonra entürkler Holding markas n hangi sektörlerde görece iz? entürkler, otomotiv sektöründeki liderli ine 3 y l önce Sonar Lastikleri Türkiye Distribütörlü ü nü alarak yeni bir boyut kazand rd. Lastik sat ve bayilik a olu turma sistemi ile ba lam oldu umuz bu yeni sektörü otomotiv ile iç içe olan rmalar m z sayesinde h zla benimsedik ve aksiyon ald k. Bu sürecin devam nda ara t rmalar m z geni leterek henüz Türkiye de yerle memi olan h zl servis mant n ülkemizde olu turma karar ald k y l Eylül ay nda Point S Türkiye ve KKTC Distribütörlü ü protokol anla mas n yaparak ilk ad m m z att k. Lastik, jant ve h zl servis mant nda mü terilerimize alternatif hizmetler sundu umuz bu noktalar m z n bayilik çal malar için titizlikle incelemelerimizi sürdürüyoruz. Aday bayilerimiz ile görü melerimizi; hizmet kalitemiz, konsept çal ma anlay m z ve markan n dünya çap ndaki vizyonu üzerine gerçekle tiriyoruz. Çevrecili- i ön plana ta yan Point S ayn zamanda ma aza konsepti ile arac n z n bak m sürecinde keyifli ve konforlu vakit geçirece iniz bir yere dönü tü ü için al lm n d nda kad n kullan c lar nda öncelikli tercihi olmay hede iyor. Bize 2011 y l n n nas l geçti ini ve 2012 y l ile ilgili de dü üncelerinizi anlat r m s n z? 2011 y l nda Avrupa da ya anan s k nt lara ra men ülkemizde bir kaos ortam ya anmam, aksine yeni at l m ve projelerin gündemde oldu u bir y l olmu tur. Özellikle otomotiv sektöründe sat rakamlar hede eri yakalanm, son y llar n en üst seviyesine ula lm t r y l için hedeflerimizi global ekonomik de erleri göz önünde bulundurarak belirlerken Hyundai markas ile iki farkl plazada hizmet veren ekibimizi ayn çat alt nda entürkler Hyundai Yalova Yolu Plaza da birle tirdik. Citroen markas ile hizmet veren plazam z ise bu markan n Türkiye distribütörü olan rman n Bursa ya geliyor olmas sebebi ile kendilerine devrettik y l nda ba lam oldu umuz Sonar Lastikleri Türkiye Distribütörlü ü müzün yan s ra lastik-jant ve h zl servis mant n n dünya lideri Point S in Türkiye Distribütrölü ünü alarak, Avrupa n n lastik uzman markay ülkemize kazand rd k y l içerisinde 50 bayi, 5 y l içerisinde toplam 400 bayi hede ile yola ç kt m z Point S markas vizyonu ve çal ma prensipleri ile bayi adaylar n titizlikle inceliyor ve birlikte yürüyece imiz rmalar özenle seçiyoruz. Firma olarak sizi bugünlere ta yan ilkelerinizden bahseder misiniz? Bizim yola ç kt m z günden bu yana de i meyen ilkemiz dürüst ticaret ve ba armak için çal ma azmimiz oldu. Att m z her ad mda ba ar y hede edik, bu hedef bizi do ru at l mlara ve kazanca ta d, önceli imiz olan mü teri memnuniyeti ba ar m z n ilk anahtar yd. Giri imcilere de en büyük tavsiyemiz maddî kazanç öncesinde ba- ar y kendilerine düstur edinmeleri ve yapt klar i i etik de erlerle ekillendirmeleridir. Ticaret dürüstçe yap ld nda uzun ömürlü, ba ar kazan ld kça zevkli ve rekabetle güzelle en bir olgudur y l nda haz rl içinde oldu unuz yat r mlar var m, büyüme plan n z nedir? 2012 y l için yeni at l mlar öncesinde var olan markalar m z ve son dönem giri imlerimizi güçlendirerek kendi alanlar ndaki ç talar n yükseltmeyi planl yoruz. n aat sektörümüzde var olan antiyelerimiz, devam eden projelerimizin yan s ra endüstriyel projeler ve devlet ihalelerinde çal malar m z devam ediyor. Makine ve madeni ya larda ilk 3 içerisindeki yerimizi zirvede sabitlemeyi hedefliyor, ayn motivasyonu sigorta sektörümüz için de gösteriyoruz. Turizm ve rent a car hizmetlerinde sundu umuz butik çal malar m z kurumsal mü teri portföylerimizin art - ile hedef kitlesini geni letiyor. FOTO RAF: C HAN, KASIM AH N Caillou lu mobilyalar çocuk odalar n süslüyor KASIM AH N NEGÖL Çizgi lm karakteri Caillou, - bu kez çocuk odas karakteri olarak miniklerin dünyas na girmeye haz rlan yor. Bursa'n n negöl ilçesinde faaliyet gösteren Dilay Mobilya, Caillou'nun Türkiye distribütörlü ünü alarak Caillou Çocuk odas '' ve Caillou genç odas '' tak mlar n üretmeye ba lad. Caillou, çocuk ve genç odalar üretim faaliyetlerinin tamamlanmas n n ard ndan tüm Türkiye ve dünyada sat a sunulacak. Dilay Mobilya'n n sahibi Azmettin Gündüz, yapt aç klamada, Caillou çocuk odas ve genç odas n n k sa süre içinde piyasaya sürülece- ini söyledi. Dilay Mobilya markas alt nda, yatak odas, yemek odas, genç odas ve duvar ünitesi ürettiklerini belirten Gündüz, Ayr ca ünite dünyas olarak plazma ve televizyon üniteleri üzerine de bir markam z var. Bu y l da bütün bu konseptimizin yan nda yeni bir bebe- imiz oldu. Biliyorsunuz Caillou Türkiye'de ve dünyada bilinen bir çizgi lm karakteri. Biz de rma olarak bunun lisans n ald k. Bu lisansla birlikte bebek odas ve genç odas olarak Caillou lisans ile ürünler üretece iz. n allah bu ürünlerimizi hem yurt içine, hem de yurt d na satmay planl yoruz.'' dedi. Azmettin Gündüz, Caillou çocuk ve genç odas ürünlerinin yat ile ilgili u bilgileri verdi: u anda ürünlerin maliyetlerini net olarak hesaplamad k. Ürünlerimiz henüz Ar-Ge a amas nda. Ama di er genç odalar ndan pahal bir ürün olmayacakt r. Hemen hemen ayn standartta ve - yatta ç kartmay dü ünüyoruz.'' Gündüz, Caillou ürünlerinin potansiyel mü terisinin minikler oldu- unu ifade ederek, örnek ürünleri çocuklarla payla t klar n, onlar n - kirlerini ald klar n belirtti. Çocuklar n kendilerine söyleyecekleri kirlerin çok önemli oldu unu dile getiren Gündüz, Çocuklar showroomda dola t rd k. Nelere dikkat ettiklerini, hangi karakterlere daha çok ilgi gösterdiklerini gördük ve kendileri ile mini bir anket de yapt k. Buradan ç kacak neticelere göre de varsa de i- ecek bir eyler, onlar de i tirece- iz ve daha güzel ürünler ç karman n planlar n yap yoruz. Mobilyalar m z n üzerindeki gürler ve karakterler lisansl ürünlerdir. Bir ba kas taraf ndan kullan lamaz. Ayr ca Caillou kullan lacak olan ürünleri kendileri bizlere gönderiyorlar. Bu kullan lan ürünler genç odalar ndakiler sticker dedi imiz yap t rmalar, bebek odas ndakiler ise vitray denilen ürün.'' diye konu tu.

10 10 27 MART 2012 SALI GEL EN TUR ZM SEKTÖRÜ BURSA DA YEN OTEL YATIRIMLARINI ARTIRDI B R NC SAYFADAN DEVAM Vali ahabettin Harput, binlerce y l- medeniyetleri bünyesinde bar n- -l k d ran Bursa n n bu nimetler yararlanmas gerekti ini söyledi. Tarihî ehrin sanayiye doydu unu dile getiren Vali Harput, yeni sanayi alanlar yerine turizme yönelinmesi gerekti ini kaydetti. Bursa n n, Evliya Çelebi nin de söyledi- i gibi ayn zamanda bir su ehri oldu unu dile getiren Vali Harput, termal s cak su kaynaklar n n kentin as rlar ötesinden kimli ini belirleyen bir özelli i oldu unu, bu sebeple yat r m planlar nda bu konuya a rl k verilmesi gerekti ini belirtti. Bursa da sanayinin ön plana ç kmas yla di er de erlerinin biraz gölgede kald n dile getiren Harput, ehrin, yönünü turizme dönmesi, bu alanda geli me göstermesi gerekti ine vurgu yapt. Harput, çal malarda termal, tarih ve inanç turizmi ile da turizmini ön plana ç karacaklar n belirtti. Vali Harput, öyle konu tu: Bursa n n potansiyelinin de erlendirilmesi ve istihdama ciddi bir katk sa layacak olmas nedeniyle yönümüzü turizme çevirdik. l merkezinde 4 bin civar nda yatak kapasitemiz var. Ayr ca ehirde son 3 y l içinde çok h zl bir otelle me oldu. 15 civar ndaki yeni otel, yakla k 3 bin 500 civar nda yatak kapasitesiyle hizmet verecek. ÖNEML TERMAL SU KAYNAKLARINA ULA TIK Jeotermal A.. nin sondaj çal malar sonucunda çok büyük miktarlarda s cak su kayna na ula t klar n n alt n çizen Vali Harput, su için ilk etapta Hilton, Crown Plaza, Shereton, Almira, K rc Otel, Divan Otel, Ac badem ve Bahar Hastaneleri nin talepte Vali ahabettin Harput, Bursa n n potansiyelinin de erlendirilmesi ve istihdama ciddi bir katk sa layacak olmas nedeniyle ehrin yönünü sanayiden turizme çevirdiklerini belirterek, l merkezinde 4 bin civar nda yatak kapasitemiz var. Ayr ca ehirde son 3 y l içinde çok h zl bir otelle me oldu. 15 civar ndaki yeni otel, yakla k 3 bin 500 civar nda yatak kapasitesiyle hizmet verecek. dedi. bulundu unu vurgulad. Bunlar n d nda dünyaca ünlü birçok otelin Bursa ya yat r m yapmak istedi ini ifade eden Vali Harput, unlar dile getirdi: Rehabilitasyon merkezleri, tedavi merkezleri, SPA merkezleri yapmak isteyen çokça sa l k kurulu lar var, onlara s cak su veriyoruz. Termal oteller konusunda ciddi bir teveccüh ba lad. Dünyaca ünlü, çok büyük marka oteller s raya girdiler. Onlara s cak su veriyoruz. Ayr ca ehrin eski bölgelerinde termal hizmeti verip de suyu yetersiz olan eski kapl calara da su vermeye ba lad k. Da yenice de Termal Tatil Köyü Projesi nin Türkiye de benzeri olmayan bir projesi oldu una dikkat çeken Vali Harput, burada yakla k 10 bin dönümlük bir alanda, 15 bin insan n ya ayaca- bir tatil köyü kurulaca n, onlarca otel, sa l k merkezi, spor alanlar, golf merkezleri, at binme yerleri, Araplar için ba ka öngörülen projelerin hizmet verece ini anlatt. Bu bölge için de s cak su ayr ld - n vurgulayan Harput, Bursa n n bir di- er turizm merkezi Uluda n da termal su ile beslenmesini amaçlad klar n belirtti. Da yenice den birçok yabanc büyük otelin yer istedi ini ifade eden Vali Harput, projenin hayata geçmesiyle y lda 200 milyon dolar gelir elde edilece ini vurgulad. Uluda için yap lan çal malar ise öyle anlatt : Uluda n 4 mevsim istifadeye imkân sa lamas aç s ndan bir planlama yap ld. Bunlar imdi bir bir devreye giriyor. Uluda la alakal bizim nihai hede miz, sezonunda gerek sar alan bölgesindeki yaz kamplar na yönelik yap la malar, gerek kayak pistlerdeki aksakl klar n giderilmesi, spor alan eksikliklerinin giderilmesi, yürüyü alanlar ile Uluda n herkes taraf ndan kullan lmas için çal malar yo un ekilde devam ediyor. ehir merkezi d nda negöl Oylat, Gemlik, Orhaneli, Orhangazi Keramet bölgesi, Mustafakemalpa a Tümbüldek bölgelerinde de jeotermal kaynak bulundu unu vurgulayan Vali Harput, bu bölgelerde de yeni kaynak aray lar içerisinde olduklar bilgisini verdi. ARAP DÜNYASI BURSA DA BULU UYOR Vali ahabettin Harput, 22 Nisan da 22 Arap ülkesi, Filistin ve ismi kesinle meyen iki ülkenin kat l m yla Bursa da düzenlenecek Arap Zirvesi nin, turizmin geli mesine katk sa layaca n kaydetti. Arap Birli i Turizm Örgütü ile yap lan protokolün Bursa n n gelece i için önemli oldu unu anlatan Vali ahabettin Harput, sözlerini öyle tamamlad : 2013 y l nda Bursa, Arap ülkeleri için turizm ba kenti diyorlar. Bu karar Ürdün deki turizm bakanlar toplant s nda kabul edildi. Bu karar n Bursa için büyük ba ar oldu unu herkesin görmesini istiyorum. Bunu bir f rsat olarak görmesini istiyorum. 22 Arap ülkesi, Filistin, 2 ülkeyi daha onur ülkesi olarak davet ettiler. Malezya ve Endonezya kesinle medi. Bunun d nda, slam Kalk nma Bankas, slam Konferans Örgütü, Arap Birli i ayr ca kat lacaklar. Türkiye ile beraber 23 ülke art biz, Bursa y bu stantta çok iyi tan tmak, çok iyi anlatmak, çok iyi sunmak, kafalardaki olumlu olan Bursa imaj n çok iyi temsil etmek zorunday z. 22 Nisan tarihi, Bursa turizminin gelece i aç s ndan bir milat olacakt r. Da yenice de Termal Tatil Köyü Projesi nin Türkiye de benzeri olmayan bir proje oldu- una dikkat çeken Vali ahabettin Harput, burada yakla- k 10 bin dönümlük bir alanda, 15 bin insan n ya ayaca bir tatil köyü kurulaca- n söyledi. FOTO RAFLAR: ZAMAN Bursa n n turizmden ald pay çok dü ük Ba bakan Yard mc s ve -Bursa Milletvekili Bülent Ar nç, kentin turizm konusunda marka ehir haline gelmesinin önemli bir konu oldu- una dikkat çekti. Kentin turizm verilerinin iç aç c olmad - n belirten Bakan Ar nç, unlar söyledi: Rakamlara bakt m çok üzüldüm, a rd m. Bir y lda Bursa y ziyaret eden turist say s 560 bin civar nda, olacak ey de il. Bu 560 binin de bir k sm yurt içi bir k sm yurt d. imdi, kültür, tarih, do a, s cak suyu var. Yani Bursa, neresinden bakarsan z bak n z bin y l n bütün izlerini rahatl kla ta yan ve her taraf yla Bana gel diye ba ran, hayk ran bir yer. Hizmet sektöründe de çok iyiyiz Bursa da. Yatak kapasitemiz yeterli de il ve elbette bu parça-bölük, termal dedi imiz veya turizmde inanç, kültür turizmi olarak gösterebilece imiz imkânlar biraz böyle tek tek kalm lar. Asl nda bir konsept içinde buraya gelmeyi te vik edecek veya buray görmeyi herkesin arzu edebilece i bir noktaya gelebiliriz. Sa l k turizminin destekçisi olaca z Bursa Büyük ehir Bele- Ba kan Recep Alte- -diye pe, kentin art k sanayiye doydu unu, bu nedenle kentin gelecek vizyonunu turizm ve hizmet sektörü olarak belirlediklerini vurgulad. Kirletici sanayinin Bursa d na ç kmas n istediklerini dile getiren Altepe, turizmin geli mesi amac yla yat r mlar yapt klar n n alt n çizdi. Ba kan Altepe, kentte özellikle sa l k turizminin güçlenmesi ad na yap lacak her çal maya destek olacaklar n söyledi. Altepe, sa l k turizminin Bursa ve Türkiye ekonomisi aç s ndan çok önemli oldu unu bildirdi. Merkezî hükümet taraf ndan son 10 y lda yap lan yat r mlar n sa l kta Türkiye yi Avrupa n n da ilerisine ta d n kaydeden Ba kan Altepe, ya l Avrupa nüfusunun t bbî ihtiyaçlar n n giderilmesi noktas nda Türkiye nin fark na var ld n, bu nedenle de Bursa da sa l k turizmi ad na yap lacak çal malar n ehre büyük katk sa layaca n kaydetti. Sa l k turizminin ekonominin kalk nmas na ivme kataca n da söyleyen Ba kan Altepe, sa l k turizmi ad na Bursa da yap lacak giri imlere aktif katk sunmaya haz r olduklar n belirterek, Bugün sa l k turizmi, normal turizmin 10 kat kadar fazla gelir sa l yor. Bu nedenle sa l k sektörü, turizm pastas ndan çok ciddi pay al yor. Bursa olarak bizler de insanlar sa l klar na kavu turarak mutlu etmek ve bu sektörden pay m z almak istiyoruz. Sa l kla ilgili yap lacak i lerde her zaman destekçiyiz. Bursa n n sa l k turizminden pay n almas için yerel yönetimler olarak elimizden gelen gayreti gösterece iz. diye konu tu. Sa l k turizmi, 100 milyar dolarl k ticarî hacme sahip Bursa Sa l k Turizmi Der- (BUSAT) Ba kan Dr. -ne i Mustafa Esgin, sa l k turizmi sektörünün dünyada 100 milyar dolarl k bir ticarî hacme sahip oldu una i aret etti. Esgin, öyle konu tu: Hindistan ve Tayland örnekleri ortada. Hindistan bu pastadan yüzde 7 al yor. Biz ise yüzde 1 in alt nday z. 110 bin sa l k turistimiz var. Oysa 1980 li y llardan sonra turizmde önemli mesafe ald k. u an 30 milyon turistimiz var. Katma de eri dü ük bir turizm yap yoruz. Sa l k turizminde bir turist 8 bin dolar b rak yor. Art k sa l k turizmine yönelmenin vakti geldi. Cari aç m zdan bahsediyoruz. Cari aç niye sa l k turizmi kapatmas n? Bunlar hayal de il. Biz hayallerimiz oldu unu söylemi tik. Bunlar derken hayallerin gerçek oldu unu söyleyebilirim. Bu konuda kendini a an hastanelerimiz var. Valili imiz bu konuda yapt çal malarla bizleri yüreklendirdi. Turizmde hede miz 2. s raya yerle mek Türkiye Seyahat Acenta- Birli i (TÜRSAB) Gü- -lar ney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Ba kan Mehmet Akku, geçmi te turizmin t sinin konu- ulmad kentte, imdi herkesin turizmden bahsetti ine dikkat çekti. Bursa n n dünya turizm pastas ndan daha fazla pay almas için çal t klar n aktaran Akku, öyle devam etti: 75 hizmet sektörü turizmden faydalan yor. Lokomotif bir sektörün ba nday z. Bursa turizmiyle stanbul turizmini özde le tirerek bir yere getirmeye çal yoruz. stanbul dan sonra Bursa önemli bir destinasyon merkezi oldu. stanbul dan sonra Bursa turizmini 2. s raya koymak için çal yoruz.

11 27 MART 2012 SALI 11 TÜRK YE N N BE NC BÜYÜ Ü: BURSASPOR ERDAL HO Süper Lig de, sezonu -ba larken Zaman Gazetesi nde yer alan tak m analizlerinin Bursaspor aya nda u ifadeler yer al yordu: Bursa da zirve yar nda var olabilmek için un var, ya var, eker var tek eksik helva yapacak usta. Aran lan usta da Ertu rul Sa lam la bulundu una göre ümitvar olmak mümkün görünüyor. O günden sonra ya ananlar dü ünüldü ünde bu tespitin hakl l tescillendi demek yanl olmaz. Ye il-beyazl lar o y l Fenerbahçe nin önünde ampiyonlukla tamamlad ve Türk futbolunda zirve Trabzonspor dan sonra ikinci kez merkez den d ar ya kaçm oldu. Her ne kadar pek çoklar için bu beklenmedik bir sonuç ise de geriye dönüp bak ld nda Timsah n ba ar s bir kentin futbol tak m yla bütünle mesinin meyvesi idi asl nda. Bursasspor un ampiyonlu u hasbelkader olmaktan öte, senelerin birikiminin tabii bir sonucu idi. Sanayisi, altyap s, do al güzellikleri ve hepsinden öte imparatorluk bakiyesi kent kimli ine sahip olmas yla Bursa, sosyoekonomik anlamda var olan gücünü futbolda da ortaya koydu; hepsi bu. Bu anlamda o ampiyonlukta ehrin daha ya an l r bir mekân haline gelmesinde eme i bulunan Belediye Ba kan Recep Altepe den milletvekillerine, ekibe destek olan e raftan siyasilere, tak mlar n alt ligde dahi yaln z b rakmayan cefakâr taraftarlara kadar herkesin pay var. Türk futbol dünyas nda çok öne ç kan erkek egemen tribün yap s na mukayeseyle Bursaspor tribünlerinde çok önceleri gözlenen han m futbolseverlerin çoklu u ve kat l mc l da ayr ca dikkate ve takdire de er bir husus. uras kesin ki Bursaspor tam anlam yla bir ehir tak m. ehirle tak m aras ndaki bütünle me ve kulübün ehrin sembolü olma durumu, gelinen noktada bundan sonra çok daha yo un hale gelecek Di er taraftan özellikle son y llarda bünyesinden ç kan futbolcular n fazlal yla Bursaspor adeta oyuncu tarlas halini ald. Altyap s ve alt liglerdeki Bursa tak mlar, futbolcu üreten birer fabrika düzeni gibi çal makta olup bu durum gelecek ad na Ye il-beyazl lar n en büyük güvencesi olarak göze çarpmakta. Türkiye nin her yerinde sayg duyulan, adam gibi adam tabirine mazhar olan Ertu rul Sa lam gibi bir teknik direktör, Türkiye ortalamas n n üzerinde ki i ba y ll k gelir, i leyen bir altyap düzene i ve ehirle ba n kurmu bir tak m. Bütün bunlar Ertu rul Hoca yla Bursaspor un bundan sonra çok daha iyi i ler yapabilece ine dair emareler. Bursasspor için bundan sonraki amaç, mutlaka ama mutlaka her sene Avrupa da var olma ve bir gün oradan kupa getirmek olmal. Zira bu tür yeni hede erin ortaya konulmamas, bir süre sonra Kulübe ne veririz? anlay n n yerini Kulüpten ne al r z? a b rakmas na yol açabilir. Tüm birikimleriyle ça da bir dünya kenti görünümündeki Ye il Bursa n n Ye il-beyaz Timsah için böyle bir gaye hayalcilik de il; olmamal da. Yeter ki Ertu rul Sa lam a sahip ç k ls n ve kulübün ekonomik dengeleri bozulmas n Ertu rul usta, bu kez eskisinden daha lezzetli helvalar yapacakt r Ertu rul Sa lam gibi bir teknik direktör, Türkiye ortalamas n n üzerinde ki i ba y ll k gelir, i leyen bir altyap düzene- i ve ehirle ba n kurmu bir tak m. Bütün bunlar, Bursaspor un bundan sonra çok daha iyi i ler yapabilece ine dair emareler.

12 Bursa, Büyük ehir Belediyesi nin altyap, ula m, turizm, teknoloji ve tarih alan ndaki projeleriyle, Türkiye nin gururu olurken, dünyan n da dikkatle takip etti i ehirlerden biri haline geldi. RECEP ALTEPE Büyük ehir Belediye Ba kan A s rlard r birçok medeniyetlere ev sahipli i yapan Bursa, tarihinden ald güç ve Bursa Büyük ehir Belediyesi nin yat r mlar yla gelece e emin ad mlarla ilerliyor. Büyük ehir Belediyesi, birçok kentin ayr ayr sahip oldu u özelliklerin tamam na sahip Bursa n n bu potansiyelini yat r mlarla harekete geçirirken, kenti Türkiye nin parlayan y ld z haline getirdi. Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan Recep Altepe, kentin turizmini yeniden aya a kald r p, tarihi miras gün - na ç kararak, yeni yollar, rayl sistem hatlar yla kent içi ula m n konforlu ve h zl hale getirdiklerini, teknoloji alan ndaki yat r mlar yla ehrin ufkunu açt klar n söyledi. pekböce i dünyay a rtt Türkiye nin parlayan y ld z BURSA Otomotiv üretimiyle Türkiye nin Detroit i haline gelen Bursa, Büyük ehir Belediyesi nin tramvay ve vagon üretim projesiyle teknoloji ve tasar m n da merkezi oluyor. Büyük ehir Belediyesi nin öncülü ünde Durmazlar Makine taraf ndan projelendirilerek hayata geçirilen Türkiye nin ilk yerli tramvay pekböce i görücüye ç kt dünyan n say l rmalar n n kat ld Eurasia Rail Demiryolu Ha f Rayl Sistemler, Altyap ve Lojistik Fuar nda görenleri gururland rd. Türkiye nin ilk yerli tramvay pekböce i, bugüne kadar bir sanayi kenti olarak öne ç kan Bursa n n teknoloji ve tasar mdaki gücünün de simgesi oldu. Fuar alan nda sadece 10 dakikal k bir inceleme ile tüm ihti am n n görülmesi mümkün olan tramvay n 3 y l bulan üretim sürecinde oldukça zor ve me akkatli engeller a ld. Üretim s ras nda inceleme için gidilen yabanc tramvay üreticilerinin neredeyse imkans z dedi i Türk tramvay, bugün alan ndaki uzman olan tramvay üreticilerini bile a rt yor. Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan Recep Altepe, bir taraftan vaadi yerine getirmenin gururunu ya arken, ayn zamanda Türk ekonomisine sa lanacak katk n n önemine vurgu yapt. Günümüzde art k tüm kentlerin rayl sisteme yöneldi ini ancak rayl sistem araçlar n n mecburen yabanc rmalardan temin edildi ine dikkati çeken Ba kan Altepe, Bugün 28 metrelik bir vagona 8 milyon TL ödüyoruz. Yani 4 lü bir katar n bize faturas 32 milyon TL. Bu nedenle kendi arac m z üretmek zorundayd k. Hem daha ucuz hem de daha kaliteli üretebilece imize inan yorduk. En az ndan tramvaya ödenin paran n tamam n n yurt içinde kalacak olmas bile ülke ekonomimiz aç s ndan büyük önem ta yor. Biz bunlar söyledi imiz kimse inanam yordu. imdi ise yaz l m ndan üretimine kadar tamamen Türk mühendislerinin eseri olan tramvay ortada. Türk üretimi tramvay n dünya caddelerinde dola mamas için hiçbir neden yok dedi. Rayl sistem yat r mlar nda Türkiye de ilk s raday z Tramvay üretimi ile dünyan n dikkatini çeken Bursa, rayl sistem a nda da h zla yat r mlar yla Türkiye nin örnek kentlerinden biri haline geldi. 2,5 y l öncesine kadar 22 km rayl sistem hatt n n bulundu u Bursa da yap lan çal malarla 6,5 km lik Görükle hatt n n ula ma aç ld n hat rlatan Ba kan Altepe, Bu hattan sa lanan tasarru a projelendirdi imiz 2,5 km lik emek hatt da hizmet vermeye ba lad. 8 km Kestel hatt, 4 kilometrelik Cumhuriyet Caddesi-Davutkad hatt ve proje çal malar devam eden 5 km lik Heykel-Garaj tramvay hatt ile sadece bu dönem 26 km rayl sistemi Bursa ya kazand rm olaca z. Toplamda rayl sistem hatt n n 48 km ye ula aca Bursa, Türkiye de ki i ba na dü en rayl sistem yat r mlar nda ilk s raya yerle mi oldu diye konu tu. Ba kan Altepe, stanbul-ankara- zmir gibi kentlerde rayl sistemlerin devlet yat r mlar ile sürdürüldü ünü, Bursa da ise bu yat r mlar n Büyük ehir Belediyesi nin öz kaynaklar yla gerçekle tirildi inin alt n çizdi. Uluda Davos tan güzel Türkiye nin en önemli k turizmi merkezlerinden biri olan Uluda da Büyük ehir Belediyesi nin hizmet ya murundan nasibini almak içi gün say yor. Yeniden planlama ile Uluda dört mevsimde de turizmden hak etti i pay alacak bir merkez haline getirmek için kollar s vayan Bursa Büyük ehir Belediyesi, altyap s ndan ba layarak bölgeyi yeni ba tan düzenlemeyi hede iyor. Yeniden planlamayla Uluda n gizli kalm güzelliklerini gün yüzüne ç karmay hede ediklerini ifade eden Ba kan Altepe, Uluda n Davos olmamas için hiçbir sebep yok. Uluda Davos tan daha güzel. Davos sizi k ay nda büyüler, ancak Uluda n güzelliklerini 12 ay boyunca görebilirsiniz. Manast rlar, gölleri, oras ve dünyada e i olmayan canl lar ile Uluda n zik artlar iyile tirildi inde, Davos a rakip olmas için önünde hiçbir engel kalmayacak. Biz Uluda n yaln zca k n de il dört mevsim aktif kullan lan Türkiye ile birlikte dünyan n turizm merkezlerinden biri haline gelmesi için çal yoruz diye konu tu. Dünyan n en uzun hatl teleferik Bursa da olacak Bu kapsamda Uluda a ula m da kolayla t rmak için yeni teleferik hatt n n çal malar n n da devam etti inin de alt n çizen Ba kan Altepe, Bölgeye ula m daha konforlu hale getirmek için toplam 8,84 kilometreyle dünyan n en uzun hatl teleferi ini in a çal malar sürüyor. Yeni sistem ile mevcut yolcu kapasite 10 kat na ç kar l yor. 8 er ki i kapasiteli 175 gondol tipi kabinle, s ra bekleme derdi de ortadan kalkarken, Oteller Bölgesi ne sadece 22 dakikada ula m imkan sa lan yor. Bu sayede kayak kapmak için Uluda daki otellerde konaklama zorunlulu u ortadan kalkarken, kent merkezinde konaklayan yerli ve yabanc turistler, 22 dakikal k teleferik yolculu unun ard ndan zirveye ula abilecekler eklinde konu tu. Stadyum Bursa ya prestij katacak Büyük ehir Belediyesi nin bu döneme damgas n vuracak en önemli projelerinden biri olan stadyum in aat h zla sürüyor. Çal malar n gece de sürdürülmesi amac yla in aat alan n n çevresi ayd nlat l rken, gece gündüz ayr m n n ortadan kald r ld in aat alan nda 14 ü mühendis, toplam 180 personel, 2 vardiya halinde 24 saat aral ks z çal yor. n aat sahas na kurulan betan santrali sayesinde beton dökme i lemlerinde de zamandan kazan l rken, yeni y l tribünlerin yükselmeye ba lad y l olacak. Bursa ya prestij katacak olan stadyumun 2012 y l sonlar na kadar önemli ölçüde tamamlanmas planlan rken, 45 bin ki i kapasiteli stadyumda uluslararas tüm müsabakalar oynanabilecek. Kentin tak m Bursaspor un simgesi timsah eklinde projelendirilen stadyumda in aat n h zla sürdü ünün alt n çizen Ba kan Altepe, Bursaspor la birlikte Bursa n n da dünyada tek olan bu projeyle prestij kazanaca n söyledi. Ba kan Altepe, stadyumun uluslararas spor organizasyonlar n da kente çekerek Bursa ya önemli bir katma de er sa layaca n sözlerine ekledi. Tarihi mirasla dünya listesine aday Bursa Büyük ehir Belediyesi, tarihi ve kültürel miras aya a kald rma çal malar nda da Türkiye ye ve dünyaya örnek oluyor. Kentin dört bir taraf ndan 270 e yak n tarihi miras gün yüzüne kavu turmak için restorasyon çal malar n sürdüren Büyük ehir Belediyesi bu çal malar n UNES- CO Dünya Miras Listesi ne girerek taçland rmak istiyor. Ba kan Recep Altepe, y ll k Cumhuriyet dönemi yap lar, 700 y ll k Osmanl mimarisi, 2300 y ll k tarihi surlar ve 8500 y ll k arkeolojik bölgeleri ile Bursa n n dünya çap nda ke fedilmeyi bekleyen cennet bir kö e oldu unu söyledi. Bursa n n öncelikle turizm alan nda geli mesi amac yla bu de erleri en iyi ekilde tan tmakta kararl olduklar n dile getiren Ba kan Altepe, UNESCO Dünya Miras Listesi ne bu nedenle büyük önem veriyoruz. Dünya da 936 yerin bulundu u listede Türkiye den sadece 10 yer var. Bursa olarak bu listeye girerek, de erlerimizi dünyaya tan tmak ve turizmle gündemde olmak istiyoruz. Bu konuda gerekli çal malar m z ba latt k ve önemli bir mesafe kat ettik. Bu alanda hedef ve stratejilerin belirlenmesi için kurulan Alan Ba kanl görevine de konunun uzman olan hocam z Prof. Dr. Neslihan Dosto lu getirildi. Bu y lsonuna kadar ön ba vurular m z yap p, 2014 y l nda da Bursa olarak bu listede yer almak istiyoruz dedi. Kentin her kö esinde gölgede kalm an t eserleri gerekti inde sat n alarak restore ettirip eski ihti am n geri kazand rd klar n ifade eden Ba kan Altepe, son olarak 600 y ll k Kütahya Han ve Mahkeme Hamam n n restore edilerek, yeniden i levsellik kazand r ld n hat rlatt. Öte yandan Ba kan Altepe, Büyük ehir Belediyesi bünyesinde olu turulan Bursa Ara t rmalar Merkezi (BAM) taraf ndan haz rlanan 100 ün üzerinde yay n ile kentin somut olmayan tarihi miras da Bursa belgeli ine kazand rd n kaydetti. Türkiye nin ilk Arkeopark Bursa da kuruluyor Türkiye nin ilk Arkeoloji Park da, Büyük ehir Belediyesi nin öncülü ünde Bursa da kuruluyor. Akçalar da Aktoprakl k Mevkii nde 2004 y l ndan bu yana stanbul Üniversitesi taraf ndan Güney Marmara Arkeoloji Projesi kapsam nda Doç. Dr. Necmi KARUL ba kanl nda yürütülen bilimsel kaz lar n yap ld bölge, aç k hava müzesine dönü üyor. Yap lan kaz lar tarih öncesinin izlerine k tutuyor. Proje ortakl ile bölge Arkeopark olarak Bursa ya kazand r lacak. Bulgular n nda dünyadaki tar m topluluklar n n Avrupa ya 8500 y l önce Bursa dan Aktoprakl k mevkiinden aç ld tespit edilirken, bu bölgede olu turulacak Arkeoloji Park nda birçok medeniyet kendilerinden izler bulacak. Herkese spor yapma imkan Sa l kl ehirlerin ancak sa l kl bireylerden olu abilece- inden hareketle bu dönem 7 den 70 e herkese spor yapma imkan sunmak için önemli çal malar hayata geçiren Büyük ehir Belediyesi,. Milli E itim Müdürlü ümüzden gelen talepler do rultusunda, De irmenönü Spor Salonu, Koç lkö retim Okulu Spor Salonu, ehit Piyade Er Nezir Akgül lkö retim Okulu Spor Salonu, ükrü ankaya Anadolu Lisesi Spor Salonu, Süleyman Çelebi Lisesi Spor Salonu, Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonu, pekçilik Anadolu mam Hatip Lisesi Spor Salonu ve Gemlik Anadolu mam Hatip Lisesi Spor Salonunu tamamlayarak kullan ma açt. Okullara yönelik spor salonu projeleri halen devam eden Büyük ehir Belediyesi 26 spor salonu, 33 futbol sahas, 9 yüzme havuzu ve muhtelif spor alanlar ile bugüne kadar 90 n üzerinde spor projesinin start n verdi. Amatör kulüplere de deste ini esirgemeyen Büyük ehir Belediyesi, kentin dört bir taraf ndan sa l kl nesillerin yeti ece i spor alanlar n bir bir hizmete aç yor. Yeni Bursa ya 300 kilometre yeni yol Bursa y altyap s, çevresi, mimari yap s, tarihi miras ve teknolojisiyle h zla yeniden planlayan Büyük ehir Belediyesi, ula mda da Bursa ya yeni ve alternatif yollar kazand rmay ihmal etmiyor. 300 kilometre yeni yol ile yakla k 2,5 y lda Bursa ya Cumhuriyet tarihinden daha fazla yeni ve alternatif yol kazand ran Büyük ehir Belediyesi, kolay ula m a n Yol Medeniyet tir düsturu ile kente kazand rd. Hedef planl yerle im H zla de i en ve geli en Bursa n n önümüzdeki 100 y lda ula m problemi ya amamas için Ula m Master Plan ile ilgili çal malar n h zla sürdüren Büyük ehir Belediyesi, do ru kentle me ad na ehrin anayasas olarak kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Plan n ise tüm kent dinamikleriyle birlikte haz rl yor. pekböce ine 60 bin sat rl k yerli beyin B R NC SAYFADAN DEVAM Bursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda tamamen Türk mühendislerinin çizdi i projelerle yine Türk ustalar n n el eme iyle üretilen yerli tramvay n beyni olarak nitelendirilen yakla k 60 bin sat rl k kontrol yaz l m da Türk yaz l m uzmanlar taraf ndan olu turuldu. 3 y l öncesine kadar sadece bir seçim vaadi ve hayal olan yerli tramvay, Bursa n n teknoloji ve tasar mdaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yakla k 3 y l önce yerel seçimler öncesi bir vaat olarak yerli tramvay üretimini gündeme getiren Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan Recep Altepe, bir taraftan vaadi yerine getirmenin gururunu ya arken, ayn zamanda Türk ekonomisine sa lanacak katk n n önemine vurgu yapt. Günümüzde art k tüm kentlerin rayl sisteme yöneldi ini ancak rayl sistem araçlar n n ise mecburen yabanc rmalardan temin edildi ini dile getiren Ba kan Altepe, Bugün 28 metrelik bir vagona 8 milyon TL ödüyoruz. Yani 4 lü bir katar n bize faturas 32 milyon TL. Bu nedenle kendi arac m z üretmek zorundayd k. Hem daha ucuz hem de daha kaliteli üretebilece imize inan yorduk. dedi.

13 14 27 MART 2012 SALI Bahar da teknoloji konu uyor Ba hekim Ömer Kurt, Hastanemizin teknolojik altyap s ve kalp doktorlar n n deneyimi bize sadece Bursa dan de il yurtd ndan da hastalar n gelmesini sa l yor. Güney Marmara da ilk aç k kalp ameliyat n yapan özel hastaneyiz. Bugüne kadar 35 bine yak n anjio ve 4 bin by-pass ameliyat yapan, dünya standartlar nda bir hastane olman n gururunu ya yoruz. diye konu tu. Bahar Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ömer Kurt, Bahar Hastanesi olarak vizyonumuz; t pta farkl ekol- - lerin uyguland günümüzde Güvenilir hizmet nereden al n r? Sorusunda akla ilk gelen hasta olmak. Bunun için uzman doktor ve sa l k çal anlar n titizlikle seçmeye özen gösteriyoruz. Ayr ca t bb cihazlar n sürekli geli ti- i ve yenilendi i sa l k sektöründe Bahar Hastanesi olarak ileri teknolojik ekipmanlarla hastalar m za hizmet vermeyi kendimize ilke edindik. dedi. MULT SL CE BT LE 5 SAN YEDE 3 BOYUTLU KALP ANG OGRAF S YAPTIRIN Sürekli teknolojiye yat r m yap yoruz, Bursal hem erilerimizin sa l k teknolojileri konusunda herhangi bir eksiklik ya amalar n istemiyoruz. GE OPT MA 660 Multislice BT cihaz ile 3 boyutlu kalp angiosu ve tüm vücut taramas n birkaç saniyede gerçekle tiriyoruz diyen Kurt u bilgileri verdi: Bu cihaz n teknolojik fark yüksek kaliteli görüntüsü, çok h zl olmas ve bizim için en önemli noktas hastalar m z n zararl uaya maruz kalmamal d r. Ba hekim Ömer Kurt un aç klamalar öyle: CANDELA ALEXANDR TE LAZER EP LASYON C HAZINI GÜZELL K MERKEZ BÜNYES NE KATTIK Bursa da hastane ortam nda eksikli i hissedilen Dermatokozmotoloji ünitemizde; Alexandrite, Nd-yag ve IPL cihazlar m zla lazer epilasyon. Radyo frekans, kavitasyon, vakum, pressoterapi, elektroterapi, mezoterapi ve Foton slimming cihazlar m zla; bölgesel zay ama, incelme, sellulit ve vücut ekillendirme tedavilerini gerçekle tiriyoruz. Dolgu, botox, mezolifting ve cilt bak m. Q-Switch lazer ile dövmeleri cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ameliyats z çözümler sunuyoruz. AÇIK MR (MANYET K REZONANS), KEM K YO UNLU U, BRONKOSKP VE PANOROM K RÖNTGEN C HAZLARI BAHAR HASTANES NDE Günümüzde görüntüleme teknolojisinin geldi i nokta t pta inan lmaz geli melere önayak olmu tur. Özellikle hastal klar n te hisinde kullan lan modern cihazlar t p bilimin günümüzde bu seviyeye ta m t r. Aç k MR ünitemizle kapal alan korkusu olan hastalar da MR çektirebilecekler. Kemik yo unlu un ölçümünde alt n standart olan kemik Dansitometri cihaz yla özellikle osteoporoz hastalar na erken tan daha kolay konulmaktad r. Bronkoskopi ünitemizde; g rtlak, ana soluk borusunu, hava yollar n n dallar n ve akci er kanserinin erken tan s n sa layan cihazd r. Panoramik röntgen ise tüm di leri tek lmde çekebilen bir cihazd r. KALP AMEL YATLARI LK LER YA IYORUZ Hastanemizin teknolojik alt yap s ve kalp doktorlar n n deneyimi bize sadece Bursa dan de il yurtd - ndan da hastalar n gelmesini sa l yor. Bizim için en önemlisi hastalar m z n sa l kl ve memnun bir ekilde, k sa sürede hastanemizden taburcu olmalar d r diyen doktor Kurt Güney Marmara da ilk aç k kalp ameliyat n yapan özel hastanelerden olan Bahar Hastanesi, bugüne kadar yak n angio ve by-pass ameliyat n yap ld dünya standartlar nda bir hastane olman n gururunu ya yoruz diye konu tu. BURSA NIN GÖZDE MARKASI BAHAR GÖZ MERKEZ Özel Bahar Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ömer Kurt ayr ca unlar ekledi: Marmara da bir marka olmu Bahar Göz Merkezi mizi yeni jenerasyon, ileri teknolojik modern aletlerle tüm göz cihazlar m z yeniledik. Amerika ve Avrupa da yayg n olarak kullan lan FDA (Amerikan Sa l Örgütü) onayl Excimer Laser&Wavefront cihaz yla gözlükten kurtulma operasyonlar ba ar yla yap lmaktad r. Yeni ald m z Optik Koherans Tomogra (OCT) cihaz ile retina hastal klar n n tedavi kararlar ve sonras ndaki takiplerinde çok büyük bir kolayl k sa lamaktay z. ÇOCUK KARD YOLO U BAHAR HASTANES NDE Çocuk Kardiyolojisi Uzman Doç.Dr Mustafa Kösecik Çocuk Hastal klar ve Kardiyoloji Klini imizi güç katt. Çocuklarda do u tan ve edinsel kalp hastal klar n tan ve tedavileri hastanemizde ba ar yla uygulanmaktad r. TÜP BEBEK MERKEZ M Z BA ARIYA KO UYOR Jinemed tüp bebek merkezi ile beraber kurdu umuz tüp bebek merkezimizde, tüp bebeklerimiz ailelerin ne e kayna oluyor. Op. Dr. Murat Erdemir direktörlü ündeki tüp bebek merkezimiz a lama, yumurtlama takibi ve tedavisi, mikroenjeksiyon ( CS ), VF, TESE, TESA, blastosist transferi, embriyo dondurma tedavilerini ba- ar yla gerçekle tirmektedir. 7/24 ÇOCUK HEK M BULUNDURUYORUZ. Bursa da eksikli i hissedilen 24 saat çocuk hekimi bulma sorununu ortadan kald rd k. Özel Bahar Hastanesinin deneyimli 7 uzman hekimi 7 / 24 hizmetinizde. Ayr ca yeni do an yo un bak m kuvöz say s n sosyal sorumluluk çerçevesinde 13 yata a ç kart k. ÜRO-ONKOLOJ PROFESÖRÜ BAHAR DA; Üroloji ve Üro-Onkoloji alan nda ba ar l çal malar yla tan nan Prof. Dr. Güven Sevin Bahar Hastanesi nde yeni görevine ba lad. Prof.Dr Güven Sevin mesane tümerleri, testis kanserleri, böbrek ta ve tümörleri, prostat kanseri ve tedavisi, Erkek k s rl, cinsel zay klar ve özellikle mesane kanserlerinde ba rsaktan mesane yapma i lemini ba ar yla uygulamaktad r. ÖZEL N JERYA TÜRK N ZAM YE HASTANES B TMEK ÜZERE Ba hekim Yard mc s Op. Dr. Mustafa Ahsen kurucu Ba hekim olarak Nijerya Türk Nizamiye Hastanesi nde görevlendirildi. Nijerya da in aat devam eden 100 yatakl Özel Nizamiye Hastanesinde Türk hekimler ve hem irelerimiz çal acak. Ekim ay nda aç l n yapmay dü ündü ümüz hastaneden Nijeryal hastalar sa l k turizmi aç s ndan Bursa m za getirmeyi planl yoruz. Ba hekim Ömer Kurt: Sürekli teknolojiye yat r m yap yoruz, Bursal hem erilerimizin sa l k teknolojileri konusunda herhangi bir eksiklik ya amalar n istemiyoruz. GE OPT - MA 660 Multislice BT cihaz ile 3 boyutlu Kalp angiosu ve tüm vücut taramas n birkaç saniyede gerçekle tirebiliyoruz. Bursa B çakç lar Derne i verilerine göre ehirde faaliyet gösteren irili ufakl 250 b çakç, y lda ortalama 1 milyon adet b çak üretiyor. Bursa b çaklar Rusya ve ngiltere ba ta olmak üzere Almanya, Arap ülkeleri, balkan ülkeleri ve Asya ya ihraç ediliyor. Bursa b ça, tasar m yar mas yla vitrine ç k yor Bursa Büyük ehir Belediyesi ve B çak- Derne i taraf ndan bu y l ikinci- -ç lar si düzenlenen Bursa B çaklar Tasar m Yar mas ' ile geleneksel Bursa b çaklar n n, bir marka haline getirilerek dünya vitrinine ç kar lmas hede eniyor. Tasar m yar mas yla ayn zamanda, b çak üretimi yapan küçük ve orta ölçekli üreticilerin desteklenmesi planlan yor. Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan Recep Altepe, Bursa'n n en önemli el sanat markalar ndan olan b çakç l, yeni tasar mlarla dünya vitrinine ç karmay amaçlad klar n söyledi. Seçici kurul üyeleri, kurul üyelerinin birinci dereceden yak nlar ve Bursa B çakç lar Derne i yöneticileri d nda tüm tasar mc lara aç k olan yar mada, tüm tasar mlar n kullan labilir olmas, el dengesinin göz önünde bulundurulmas, eli yormamas ve kullan m n n rahat olmas art aranacak. Bursa temas kullan larak gerçekle tirilecek yar ma; b çak ve kesici aletler setleri, k l ç seti, hançer ve av b çaklar seti, çak seti, testere grubu ve döner, past rma ve börek b ça seti olmak üzere 6 ayr kategoride gerçekle tirilecek. YARI MA TAKV M Her yar mac, en fazla üç b çak ve kesici aletler seti tasar m yla yar maya kat labilecek. Eserlerin, 22 Haziran 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekirken, de erlendirme sonuçlar 29 Haziran 2012 tarihinde Bursa Büyük ehir Belediyesi'nin internet sitesinden ve medyadan kamuoyuna aç klanacak. Her kategori için birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL ve üçüncülük ödülü 2 bin TL olarak belirlenirken, ödül töreni ve sergi, yar ma komitesinin belirleyece i bir tarihte gerçekle tirilecek. Bursa B çakç lar Derne i verilerine göre ehirde faaliyet gösteren irili ufakl 250 b çakç, y lda ortalama 1 milyon adet b çak üretiyor. Bursa b çaklar Rusya ve ngiltere ba ta olmak üzere Almanya, Arap ülkeleri, Balkan ülkeleri ve Asya'ya ihraç ediliyor.

14 27 MART 2012 SALI Uluda n Davos olmas yolunda ilk ad m at ld Türkiye nin önemli k turizmi merkezlerinden Uluda da ilk tesis 1955 y l nda yap ld de Milli Park ilan edilen Uluda, 1996 y l nda Alaçam bölgesinin de ilavesiyle 12 bin 762 hektar alana sahip oldu. Capital ve Ekonomist dergilerinin -Bursa Valili i i birli i ile Türkiye de ilk defa Uluda da düzenledi i Ekonomi Zirvesi, Bursa ve Uluda farkl bir vizyona ta d. Ba bakan Yard mc s Ali Babacan ve i dünyas n n ünlü simalar n n kat ld zirve sviçre nin Davos kentinde düzenlenen organizasyonu aratmad. lk tesislerin 1950 li y llarda aç ld Uluda n 12 ay boyunca turizme aç lmas için kollar s vand. Bu sezon kar ya n n erken ya mas ve pistlerin yakla k 4 metre kar kal nl na ula arak kayakseverlerin ilgi oda oldu u Uluda da kar n bol olmas sebebiyle sezon da uzad. Turizmciler, ki ayl k magazin turizmi, kayak turizmi de- il 12 ay boyunca süren turizme hizmet etmesini istiyoruz. diyerek zirvenin yeni dönemdeki misyonunun ipuçlar n veriyor. Uzun dönem Kültür ve Turizm Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl, Gençlik ve Spor dan Sorumlu Devlet Bakanl ile Bay nd rl k ve skan Bakanl n n yetkili oldu u Uluda da yeniden yap lanma süreci sürüyor. Yeni dönem öncesi baz otellerin planlara ayk r bulunan fazlal k bölümleri y k ld. Uluda n sadece k aylar nda de il, y l boyunca turizme hizmet etmesi için büyük gayret gösteren Bursa Valisi ahabettin Harput, zirveye yap lacak spor tesisleriyle Uluda n, futbol tak mlar n n cazibe merkezi olaca na inan yor. Harput, içerisinde 1 tane büyük spor salonu, 1 tane büyük nizami spor sahas, 9 tane küçük spor alan ve tenis kortlar n n bulundu u spor kompleksinin ihaleye ç kaca n söyledi. Köy Hizmetleri ve Karayollar misa rhanesinin yerine yap lacak otopark in aat yla ilgili de ihalenin önümüzdeki aylarda yap lmas bekleniyor. Türkiye nin önemli k turizmi merkezlerinden Uluda da ilk tesis 1955 y l nda yap ld de Milli Park ilan edilen Uluda, 1996 y l nda Alaçam bölgesinin de ilavesiyle 12 bin 762 hektar alana sahip oldu. Y llard r konu ulan kaçak yap la ma, kanalizasyon, otopark, tuvalet gibi sorunlarla bo u an Uluda da yetki karma as ortadan kald r lacak da dönemin Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu ile Büyük ehir Belediye Ba kan Recep Altepe aras nda imzalanan protokolle, Uluda n altyap yetkisi Büyük- ehir Belediyesi ne geçmi ti. Otelcilerin de iste i üzerine Büyük ehir Belediyesi zirvedeki üst yap hizmetlerinin koordinatörlü- üne de talip olmu tu. Yetki karma as n n çok ey kaybettirdi ini belirten otel i letmecileri de zirvenin yerelden daha sa l kl yönetilece ini her f rsatta dile getiriyor. Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Ba kan Mehmet Akku, Uluda n Ekonomi Zirvesi ne ev sahipli- i yapmas n n son derece önemli oldu unu söyledi. Akku, y llar süren bakanl klar aras ndaki yetki karma as n n da a lmas için Bursa Büyük ehir Belediyesi ile Orman ve Su leri Bakanl aras ndaki görü melerin de son a amaya geldi ini kaydetti. Akku, Köy Hizmetleri ve Karayollar Müdürlü ü sosyal tesislerin y k larak yerine otopark yap laca n anlatarak u bilgileri verdi: Otopark ihalesi önümüzdeki günlerde yap lacak. çerisinde tuvaletin de bulundu u sosyal hizmet alanlar ihalesi de önümüzdeki günlerde yap lacak. Uluda n y l n iki ay nda magazin turizmine de il, tüm sene boyunca hizmet vermesini istiyoruz. Y llard r konu ulan kaçak yap la ma, kanalizasyon, otopark, tuvalet gibi sorunlarla bo- u an Uluda da yetki karma as ortadan kald r lacak. FOTO RAF: C HAN, FAT H KARAKILIÇ 15 Zeytinden çikolata ve baklava yapt ADEM EL TOK BURSA Uzun y llar dünyan n birçok ülkesinde a ç l k -yapan Na Karan l (56), geli tirdi i yeni lezzetlerle Türk mutfa na farkl tatlar kazand r yor. Ye il zeytinden baklava, zeytin çikolatas, ç t r bal kaba, ç nar yapra ndan özel yemek, me e odunundan karbonat, zeytin çekirde inden yeni tatlar üreterek patentini al yor. 38 y ll k a ç Na Karan l, bula kç olarak ba lad sektörde yükselerek Türkiye nin say l a ç lar aras na girdi. Amerika da 10 y l mutfak e olarak görev yapan Karan l, bu s rada dünyan n bir çok ülkesine giderek ünlü a ç larla tan ma f rsat buldu. Y llar sonra memleketi Orhangazi ye dönen Karan l, evinin alt nda laboratuvar olu turarak deneyimlerinden yeni eserler ç karmaya ba lad. Bursal a ç, birço unun patentini ald n söyledi i yeni ürünleri hakk nda unlar anlatt : Daha önce Burhan Türko lu ile birlikte üretti im zeytin baklavas n geli tiriyorum. Tamamen bana özgü olan zeytin çikolatas n yapt m. Zeytinin ac suyunu al p reçel haline koyuyorum. Oradan gerekti- i kadar al p makinelerde erbetini al yorum. Raf ömrü 24 gün. Bu da yeni bir tat. Bunun patentini ald m. Ünlü bir rma bunu benden istedi. Anla amad k, öylece kald. Ben para istemiyorum ama ismimin ya at lmas n istedim. Kabul görmedi.

15 16 27 MART 2012 SALI Orhangazi Üniversitesi Bursa ya de er katacak Orhangazi Üniversitesi, e itim-ö retim y l nda 3 fakülte, 6 bölüm ile e itime ba layacak. Bunlar Mühendislik Fakültesi (Elektrik-Elektronik, Makine, n aat), ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ( letme, Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler), Mimarl k Tasar m Fakültesi (Mimarl k) Ö rencilerin yüzde 47 si burslu okuyacak Gelecek y l üniversiteye ba layacak ö rencilerden y ll k 16 bin lira ücret al naca n kaydeden leri, ö rencilerinin yüzde 47 sinin ise burslu olaca n aç klad. Rektör leri öyle devam etti: Vak f üniversitelerinin birinci maksad, burs ile ö renci okutmakt r. Türkiye de 12 bin lira ile 40 bin lira aras nda üniversiteler var. Bursa da uygun olabilecek bir ücret olarak y ll k 16 bin lira yat belirledik. Bizim marka de erimiz henüz olu mad. 2 ile 5 y l aras nda marka de erimizi olu turmay hede iyoruz. lk y llarda yüzde 47 oran nda burslu ö renci bulundurmay planl yoruz. Bursluluk ekli de yüzde 100, 50 ve 25 bursluluk oranlar ile olacak. Bu oran ortalamas yüzde 47 planland. Büyük fedakarl k göstermek istiyoruz. Bursa n n zeki, azimli çocuklar n n, param z yok diye üniversite okumamas n ortadan kald raca z. Dereceli burslar koyaca z. 1 ile 100 aras, 1000 aras gibi derecelerden alaca z. leri, üniversite bünyesinde yurt binalar nda ehir d ndan gelen ö rencilere bar nma imkân sa lanaca n sözlerine ekledi. Uluda E itim Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Hilmi Gülcemal ise Bursa ya yeni bir kurum kazand rman n mutlulu unu ya ad klar n ifade etti. Gülcemal Orhangazi, Bursa y temsil eden bir ahsiyettir. Osmanl mparatorlu u nun kurulu unda ve siyasetinde yer alm biri. Biz de ahde vefa olarak üniversitemizin ad n Bursa Orhangazi Üniversitesi olarak dü ündük. dedi. FAT H KARAKILIÇ N AATIN 3 TE B R BU YIL B T YOR Bursa Orhangazi Üniversi- (BOÜ) e iraf ndan üniversiteye tahsis edi- Uluda Kültür ve E itim Vakf ta- -tesi tim ö retim döneminde ilk ö rencilerini alacak. Bursa n n ilk vak f üniversitesi olan BOÜ nün Rektörü Prof. Dr. Recep leri, amblemlerinde bulunan Ç nar n ruhuna uygun olarak küçücük bir tohumdan dünyan n dört bir taraf na bilim adam yeti tiren üniversite olma gayesiyle yola ç kt klar n söyledi. Rektör Prof. Dr. Recep leri, Bursa ve Marmara Bölgesi ne yeni bir katma de er olmak için yola ç kt klar n dile getirdi. Üniversitenin len Y ld r m ilçesindeki 130 dönüm arazi üzerinde in aat çal malar n n sürdü ünü anlatan Prof. Dr. leri, Hay rseverlerin ba lar yla üniversite in aat m z devam etmektedir. 90 bin metrekare kapal alan in a edilecek e itim-ö retim y l nda 3 fakülte, 6 bölüm ile e itime ba lanacakt r. Bunlar Mühendislik Fakültesi (Elektrik-Elektronik, Makine, n aat), ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ( letme, Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler), kurulu çal malar ve gele- Mimarl k Tasar m Fakültesi dir ce e yönelik planlamalar hakk nda bilgi veren Prof. Dr. Recep leri, öyle konu tu: Geli mi dünya ülkeleri aras nda en üst s ralarda yer alabilmek için, bireysel donan ma sahip, entelektüel kapasitesi yüksek, yenilikçi, ara t rmac, bilim, teknoloji ve sanat alan ndaki geli melerden yararlanarak ülkemizin (Mimarl k). Dördüncü fakülte olarak ise T p Fakültesi ni açmak istiyoruz. Ayr ca önümüzdeki y llarda kurucu vakf m za ait Hasana a ve Mudanya daki 53 dönüm arazi üzerinde de 2 ilave yerle kemizde aç lmas planlanan yeni fakültelerle faaliyete devam etmi olacakt r. diye konu tu. gelece i için toplumsal so- Orhangazi Üniversitesi nin rumluluk ta yan ahlakî de erlere sahip, özgür dü ünen üretken bireylerin hayata at lmas temel hede mizdir. Üniversite e itimi ve ö retimi, e itimin en önemli a amalar ndan birisi olup, üniversiteler; faydal ve güncel bilimsel bilgilerin üretildi i, üretilen bilgilerin ve tecrübelerin ö retildi i ve kaliteli akademik kadrosu, laboratuvarlar, bilim merkezi, kütüphanesi ve sosyal faaliyet alanlar yla ö rencilerine en iyi artlarda e itim imkân sunmay amaçlad klar na vurgu yapan Rektör leri, unlar kaydetti: Ö rencilerimize uluslararas standartlara uygun e itim ö retim anlay, yabanc aktar ld, ara t rma-geli tirme dili çok iyi ö renerek bilimsel faaliyetleri (Ar-Ge) ve üretim-geli tirme (Ür- Ge) prensiplerinin ve giri imcili in kazand r ld, faydal bilgiye ula ma tekniklerinin ve yöntemlerinin verildi i, her türlü dü- üncenin bilimsel metotlarla tart ld ve insanl k ad na faydal projelerin üretildi i, her türlü insan ve kurum ile faydal kir al veri inde bulunulan ve dünyadaki her türlü kültürle diyaloglar n kuruldu u, evrensel bar ve sevgi dü üncesinin mayaland ve nsanlar n en hay rl s, insanlara faydal oland r evrensel prensibinin ö retildi i yerlerdir. Ö renmenin ya yoktur ve üniversiteler her ya taki ö renmeye azimli insanlara aç k yerlerdir. takip etme imkan, ulus- lararas geli im f rsatlar sayesinde yüksekö retimdeki kalitesini i dünyas i birli i ile yükselten bir dünya insan olma vizyonu sunaca z. Yeni bir üniversite; yeni bir ruh, yeni bir kurum, logomuzdaki gibi ç nar a ac olmaya ve yaprak ve meyve vermeye namzet dikilmi yeni bir dan, yeni bir kir, yeni bir iddia ve ulusal ve uluslararas evrensel yeni bir katk demektir. Bu katk ; bireysel, ulusal ve küresel boyutlardad r. Mükemmel bir yüksekö retim; mükemmel bir ö retim kadrosu, potansiyeli mükemmel ö renciler, mükemmel - ziksel imkânlar ve mükemmel bir sistemin varl ile mümkündür. Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Ba kan Hilmi Gülcemal, Orhan Gazi nin Osmanl n n kurulu unda ve siyasetinde yer alm önemli bir isim oldu unu belirterek, Biz de ahde vefa olarak üniversitemizin ad n Bursa Orhangazi Üniversitesi olarak dü ündük. dedi. FOTO RAF:ZAMAN Bursa esnaf n n, 12 Eylül le imtihan devam ediyor 12 Eylül 1980 askerî darbe- ard ndan asayi olayla- -sinin r bahane edilerek ak amlar kap lar kapat lan Bursa Kapal Çar, aradan geçen 32 y la ra men özgürlü üne kavu amad. Kap lar n Çar Derne i yönetimi taraf ndan ak amlar ve pazar günleri kapat lmas na esna ar itiraz ediyor. Gerekçeleri ise turistlerin pazar günleri çar y gezmeleri ile gündüz çal an vatanda lar n ak amlar çar ya gelmesinin engellenmesi. Tarihî Çar ve Hanlar Birli i Ba kan eref Akgün, bunun turizmin geli mesi ad na önemli bir ad m olaca na dikkat çekti. Okçular Çar s ndan Kay han a geçi in daha pratik hale dönü türülmesi gerekti ini ifade eden Akgün, Kay han Çar s n n üstünün kapat lmas n n bölgeye farkl bir hava kataca n belirtti. Akgün, Hanlar Bölgesi UNECSO Dünya Kültür Miras Listesi ne aday. Bu süreçten sonra turizmin geli mesi ad na önemli beklentilerimiz var. Bölge içerisinde yer alan yönlendirme ve tan t m levhalar n n ihtiyaca cevap verecek ekilde düzenlenmesi gerekiyor. Ayr ca Reyhan Çar s da geli tirilerek turizme kazand r lmal d r saatleri aras nda Tarihi Çar ve Hanlar Bölgesi nde park ve giri yasa na dikkat edilmesi gerekiyor. dedi. 12 EYLÜL YASA I SONLANMALI Nilüfer Köylü Pazar Derne- i Ba kan Bülent Erginal da kuyumcular n a rl kl oldu- u Kapal çar n n kap lar n n ak am saatlerinde ve özellikle pazar günleri kapal kalmas n n turizmi olumsuz etkiledi- ini söyledi. 12 Eylül 1980 darbesi sonras çar dernek yönetiminin, güvenli i gerekçe göstererek Kapal çar kap lar n n kapatma karar n n halen sürdü üne i aret eden Erginal, bölgede yakla k 4 bin i yeri ile 35 çar derne inin hizmet verdi ini dile getirdi. Erginal unlar kaydetti: Hanlar bölgesindeki çar, ehir ekonomisinin önemli aktörlerinden. Her gün binlerce yerli ve yabanc turistin ziyaret etti i tarihi çar da ana aks n ak- am saatlerinde ve özellikle pazar günleri kapat lmas turizmi olumsuz etkiliyor. Pazar günleri ehir d ndan gelen ziyaretçiler, Kapal çar n n kap lar n n kapal olmas sebebiyle bölgeyi gezemiyor. Bizim tekli miz; kap lar aç ls n, isteyen esnaf pazar günü açs n. Tophane taraf ndan giren insanlar n Kayhan Çar s ndan kolayca ç kmas laz m. Bölgeye gelen ziyaretçiler, tüm çar y gezebilmeli; ancak imdi kap lar kapal oldu u için gelenler çar y tam anlam yla gezemiyor. Bu durum da esnaflar ma dur ediyor. Ana aks 24 saat boyunca aç k olursa i i olan esnaf, dükkân nda i ini halleder, gelen ziyaretçiler de kolayl kla bölgeyi gezebilir. Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola n n yönetimindeki irket, Bursa halk n n, do algaz konforunu en iyi ekilde ya amas için yo un çaba sarf ediyor. Türkiye nin 3. büyük do algaz da t m irketi Türkiye nin üçüncü bü- do algaz, da t m ir- -yük keti olan Bursagaz 2004 y l ndan bugüne 8 senedir kaliteli ve çözüm odakl hizmet sunumu gerçekle tirirken; Bursa halk do algaz n konforunu ya aman n 20. y l na giriyor. Bursagaz kurumsal mükemmellik yönetimi yakla m kapsam nda devreye ald - SCADA ve GIS gibi teknolojik altyap y geli tiren projelerin yan s ra, operasyonel süreklilik anlam nda ulusal da t m irketlerine örnek olma konumunu sürdürmeye devam ediyor. Mü teri memnuniyet oran n n yüzde 83 düzeyinde bir alg seviyesine eri en Bursagaz 2012 y l nda eri- ece i 1,5 bcm lik gaz hacmi ile km lik da t m ebekesi üzerinden 750 bin BBS abone ve 620 bin BBS gaz kullan c ya hizmet sunuyor olacak. Sektöründe ilkleri gerçekle tirmeye odaklanan Bursagaz, ebeke Yönetim ve Kontrol Merkezi projesini hayata geçirerek do algaz da t m alan nda rol model bir uygulamaya daha ad m atm oluyor.

16 27 MART 2012 SALI 17 YE L CAM FOTO RAF: ZAMAN, KÜR AT BAYHAN FOTO RAF: AA, ZUHAL UZUNDERE FOTO RAF: AA, TARIK ÜZGÜN Osmanl padi ahlar Bursa n n dört bir taraf n yapt rd klar onlarca eserle ihya ettiler. ULU CAM MURAD YE KÜLL YES YILDIRIM KÜLL YES Osmanl n n 6 padi ah n misafir eden ehir OSMAN GAZ ORHAN GAZ I. MURAD YILDIRIM BAYEZ D ÇELEB MEHMED II. MURAD ZAFER HT YAR* Bursa Osmanl Devleti nin kurulu u- ahitlik yapan, Osmanl y kuran -na ehir dir. Osmanl Devleti nin ilk alt padi- ah n ba r nda misa r eden Bursa bu padi ahlar n yapt rd klar külliyelerle, hanlar ve bedestenlerle tam bir Osmanl ehri haline gelmi tir. Aradan geçen zamanlara ra men Bursa y gören herkes bu ehrin ruhaniyetli halinin devam etti ini gözlemleyecektir. Bursa n n fethinden hemen sonra ba layan imar faaliyetleri bu ehrin bir Türk- slam ehri olmas n sa lad gibi ayn zamanda onun manevî çehresini hiç de i meyecek ekilde tespit etmi tir. Vak ar Genel Müdürlü- ü taraf ndan yapt r lan bir ara t rmada Bursa merkezde 127 ayakta kalm tarihî cami ve mescit, 64 türbe, 34 medrese, 25 han, 37 hamam ile 15 imaret, tekke ve okulun varl belirlenmi tir. Bu ehrin çehresini de i tiren ve bu ehre silinmez böyle manevî bir mühür vuran padi ahlar n Bursa ya b rakt izleri tan mak Bursa n n ruhaniyetli çehresinin nas l olu tu u konusunda bize bir kir verecektir. Bir a iret reisi olarak oturdu u Sö üt te kab na s mayan, k sa zamanda çevresindeki Bizans kalelerini birbiri ard na fethederek bir devlet kuran Osman Gazi Bursa ya adeta â k olmu tu. Onu fethetmeden ölmek istemiyordu. Bursa al nmal, Osmanl sanca burçlar na dikilmeliydi. Fakat surlarla çevrili Bursa bir türlü al nam yordu. Ku atma yakla k 10 y l sürmü ve Osman Gazi art k ihtiyarlam t. Son bir defa daha Uluda n eteklerinden Bursa Kalesi ni seyretti ve yan ndaki o lu Orhan a öyle bir vasiyette bulundu: O ul! Ben art k ölüyorum. Esef etmiyorum zira geride senin gibi bir halef b rak yorum. Adil ve merhametli ol. Bu ehri kan dökmeden al. Ancak o zaman ruhum sükûn bulacakt r. Beni de, u gümü lü kümbetin alt na defnedersin. Orhan Gazi 6 Nisan 1326 da babas n n en büyük arzusu olan bu fethi gerçekle tirerek Ertu rul Gazi yan nda gömülü olan Osman Gazi yi vasiyeti gere i Sö üt ten getirterek Aya Elia Manast r n n kubbesi alt na defnetmi tir. Tophane Park n n giri inde sa da ve solda kalan yap lar n yerinde XI. yüzy lda yapt r lm olan Saint Elias Manast r vard. Osman Gazi nin Gümü lü kümbet dedi i bu yer Bursa n n fethinden sonra mescide çevrildi ve Osman Gazi buraya defnedildi. Daha sonra da Orhan Gazi ve pek çok hanedan mensubunun buraya gömülmesi ile Osmanl n n ilk hanedan mezarl te ekkül etmi oluyordu depreminde y k lan türbeler 1863 te Sultan Abdülaziz taraf ndan tekrar yapt r l rken iki ayr türbeye dönü mü tür. Orhan Gazi Bursa n n Osmanl ehri olmas için ilk önemli hamleyi surlar n d na yapt rd külliye ile gerçekle tirir. Orhan Bey Külliyesi Bursa Kalesi d nda yap lmaya ba land nda buralar ss zd r, fundal kt r ama bu eserler ile birlikte ehrin ticaret merkezi hemen burada olu maya ba lar. Bursa çar- Osmanl Devleti nin ilk 6 padi ah n misafir eden Bursa; bu padi ahlar n yapt rd klar külliyelerle, hanlar ve bedestenlerle tam bir Osmanl ehri haline gelmi tir. Bursa merkezde Osmanl dan kalma 127 tarihî cami ve mescit, 64 türbe, 34 medrese, 25 han, 37 hamam ile 15 imaret, tekke ve okulun varl belirlenmi tir. lar Orhan Gazi nin yapt rd Emirhan n etraf na olu an di er hanlar ve bedestenlerle olu acakt r tarihli Orhangazi Camii ters T planl bir cami olarak Bursa üslubunu do uracak Bursa daki di er padi ah camilerine örneklik te kil edecektir. I. Murad Hüdavendigar Bursa n n bat ya do ru geli mesini sa lamak için bir külliye in a ettirmi tir. Camisi, hamam, imareti ve türbesi ile Çekirge nin en güzel noktas nda, ovaya hakim tepe üzerindeki bu külliyenin ana unsuru olan cami 1366 y l nda yapt r lm t r. Osmanl mimarisinde bir benzeri daha olmayan iki katl yap n n alt kat cami, üst kat ise 18 odal bir medresedir. Gösteri li tek minaresi olan ve Venedik saraylar görünümündeki caminin mimar belli de ildir. Caminin bat s nda imaret, do usunda hamam, kuzeybat s nda I. Murad n türbesi vard r. Camiye giri te, sa ve sol tarafta bulunan yüksekçe yap lm iki odan n mahkeme olarak kullan ld Bursa kad sicillerinde yazmaktad r. ehit padi ah I. Murad Hüdavendigar ehrin o zaman için bat s n r n bekleyen manevî bir bekçi gibidir. Sultan Y ld r m Bayezid, Osmanl topraklar n n her taraf na cami, medrese, mescit, imaret ve misa rhaneler, çe meler yapt rm ve bütün bu hay rl kurulu lar için pek çok vak ar kurdurmu tur. Bursa ya da silinmez izler b rakm t r. Bursa Ulu Camii eserlerinin en önemlilerinden biridir. Ulu Cami, Bursa n n en çok ziyaret edilen, maneviyat yüksek bir mabeddir. Bu ulu mabed adeta bir hüsn-i hat sergisi gibidir. Yapt rd bedesten ile Bursa çar lar na önemli bir katk yapan Y ld r m Bayezid Han, Y ld r m Külliyesi ile de Bursa n n o dönem için adeta do u s n r n çizmi tir. Ayr ca Y ld r m Darü ifas ile ilk Osmanl hastanesi Bursa da kurulmu tur. Osmanl Devleti nin ikinci kurucusu say lan Çelebi Mehmet Han da Bursa n n geli mesine ve bir Osmanl ehri olmas na önemli katk larda bulunmu tur. Yapt rd Ye il Külliyesi, çinilerinin güzelli i ile Bursa n n en çok ziyaret edilen külliyesidir. Çelebi Mehmed in yatt Ye il Türbe Bursa n n sembollerindendir. Ye il Cami ise üstü saray alt cami diye nitelenen bir yap dad r. Üst kat ndaki divan odalar ile devlet hizmetleri ile ibadet mekân n n bir arada oldu u güzel yap lardan biridir. II. Murad Han, Bursa daki son padi ah külliyesi olarak Muradiye Külliyesi ni yapt rm t r. Türbesi de Külliye nin türbeler k sm ndad r. II. Murad n türbesinde ortada üzeri toprakla örtülü sade bir mermer lahit bulunmaktad r. Babas Çelebi Mehmed in Ye il Türbesi ne kadar süslü ve gösteri li ise o lu Murad n türbesi o denli sadedir. Türbenin etraf nda Kur an okuyacak haf zlar ile ziyaretçilere ayr lm bir galeri yer almaktad r. II. Murad n vasiyeti gere i üzerinden rahmetin ve n eksik olmamas için türbenin kubbesinin üzeri aç k b rak lm t r. Biz de Bursa da yatan bu alt padi ah için Allah n rahmet ve ma retinin onlar n üzerine olmas n diliyoruz. *Tarih Ara t rmac s

17 27 MART 2012 SALI Ba ar bireyle olmaz sinerji art! Son y llarda hemen her konuda h zl bir geli me gösteren negöl de; ehrin menfaatleri konu oldu unda, ilçeye yön veren akil adamlar tek yumruk oluyor ve güçlerini birle tirerek i birli i yap yorlar. Bu sinerji negöl e inan lmaz bir ivme kazand r yor. KASIM AH N Mobilya konusunda 100 den fazla ülkeye ihracat yapan Bursa n n negöl - ilçesi; 1 milyar dolarl k d ticaret hacmine sahip.türkiye nin toplam ihracat n n yüzde 1 ini, mobilya ve a aç i leri ihracat n n yüzde 17 sini, yurt içi mobilya talebinin ise yüzde 40 n kar layan negöl; ekonomik göstergelerde iller s ralamas nda 16. s rada yer al yor. Son y llarda hemen her konuda h zl bir geli me gösteren Bursa negöl de; ehrin menfaatleri konu oldu unda, ilçeye yön veren akil adamlar tek yumruk oluyor ve güçlerini birle tirerek i birli i yap yorlar. Bu sinerji negöl e inan lmaz bir h z ve inan lmaz bir ivme kazand r yor. Türkiye de mobilyan n ba kenti olma hede do rultusunda emin ad mlarla ilerleyen negöl; ba ta mobilya olmak üzere, tar m, turizm ve ekonomik alanlarda h zla geli me kat ediyor. Belediye ve di er kamu önderlerinin deste- i ile negöl mobilyas yeni hede ere do ru yol kat ediyor. lçedeki fuar alan n 4,5 kat büyüterek 25 bin metrekareye ç kartan ilçe belediyesi, Ba kan Alinur Akta n gayretleri ile de düzenlenen fuar say s n n 3 e yükseltilmesini de sa lad. Bir yandan ziki altyap y geli tiren negöl, di er bir yandan da tan t m çal malar na da büyük önem veriyor. negöl Fuar Organizasyonlar ( FOR) MOB LYASI KADAR KÖFTES DE ÜNLÜ negöl ün mobilyas kadar köftesi de ünlü. lçenin ad n Türkiye s n rlar d na ta yan negöl köftesi, Osmanl Rus sava- s ras nda Bulgaristandan negöl e göç eden Pazarc kl Mustafa Besler taraf ndan ilçeye kazand r lm. Sinirlerinden ar nd r lm kaburga bölgesindeki etten yap lan negöl köftesi, sadece tuz ve k y lm so an katk s yla haz rlan yor. Ve çok be eniliyor. irketinin de yönetim kurulu ba kanl n yürüten Belediye Ba kan Alinur Akta ; dünyada sadece 8 yerde ubesi bulunan mobilya test laboratuvar TÜV Rheinland n 9. ubesinin negöl e kazand r lmas nda da etkin rol ald. Yakla k 2 milyon Euro maliyeti bulunan tesiste; mobilyalar n dayan kl l yönünde 25 ayr test yap larak serti ka verilebiliyor. Üreticiler ürünlerini Avrupa ya yollarken bu testler art k Türkiye de negöl de yap labiliyor. Tesis sayesinde Hindistan dan ülkemize kadar olan büyük bir co rafyada üretilen mobilyalar, kalite onay n art k negöl den alacak. Son geli meler kar s nda Ar-Ge, tasar m ve pazarlama konusunda büyük bir de i ime giren negöl mobilyas ; sahip oldu- u iç dinamikleri sayesinde Türkiye de bir ilke daha imza att y l nda kurulum çal malar na ba lanan ve ülkemizde bir ilk olan negöl Mobilya A aç leri htisas Organize Sanayi Bölgesi; Hamzabey köyü s rtlar nda 6 bin 750 dönümlük büyük bir alan üzerinde projelendirildi. negöl Mobilya A aç leri htisas OSB si negöl Belediyesi, negöl Ticaret ve Sanayi Odas ile Bursa l Özel daresi nin ortak giri imi ile hayata geçirildi y l sonuna kadar Mobilya htisas OSB de 20 fabrikan n üretime ba lamas hede enirken, u anda ise üretime geçen 4 rma mevcut. talyan ustaya dayanan mobilya geçmi i negöl de 1943 y l nda Hasan Efendi nin Bulgaristan dan getirdi i talyan usta ile Cerrah Beldesi nde sandalye imalat ba lad. lkel ko ullarda yap lan sandalyecilik ustalar n gelmesiyle iskeletçili e geçi i de beraberinde getirdi.daha sonra Mehmet Güry ld z ilk mobilya dizayn n yaparak, 1945 y l nda halka tan tt. Bu y llarda negöl de mobilyac l k küçük çapta olup, iptidai artlarda üretim yap l yordu yi takip eden y llarda talebin artmas yla imalatç say s artt. Üretilen mobilyalar civar kasaba ve kentlerde pazarlanmaya ba land. ehir içindeki yerlerin bu i kolu için planlanm mekanlara ta nmas ile imalat kalitesi yükseldi ve modeller de çe itlilik kazand. Günden güne büyüyen bu sektörün ve çal anlar n n mü terek ihtiyaçlar n kar lamak meslek faaliyetlerini kolayla t rmak meslek mensuplar n n birbiriyle ve halkla olan ili kilerini düzenlemek amac yla 1965 y l nda negöl Marangoz ve Mobilyac lar Odas kuruldu. Bugün negölde bulunan 3500 adeti üretim halinde 500 ü üretime geçme a amas nda 4000 imalathane ile 550 adet sat ma azas nda, a aç, örs üzerindeki s cak demir gibi mobilya istenildi i ekilde i lenip kullan c n n hizmetine sunulmaktad r. Ankara, stanbul hatta negöl ün 45 km kuzeybat s ndaki Bursa gibi sanayi ve endüstri ehirleri dururken mobilya sanayiinin negöl de kurulmas n n ve geli mesinin en önemli sebebi a aç i kolunun eski bir geçmi e dayanmas d r. Çevresinde bulunan ormanlardan Osmanl donanmas n n ihtiyac n kar layan negöl de a açla tan ma tahta ka k yap m ve kerestecilikle ba lad. Labut yap m, araba yap m ve sandalye yap m ile devam etti. Daha sonra geli erek 1922 yal nda günde 500 adet üretim yapan yumurta sand imalathanesi yine o y llarda kurulan günde 100 adet araba ba l imal eden ilkel atölyelerde mobilyac l n ilk tohumlar at ld. Çevresinde hektar ormanl k alan bulunan hektarl k alan iyi koru, kalan vasat orman olan negöl ün orman alanlar nda; kay n, köknar, çam ve az da olsa me e a açlar bulunmaktad r. 18 Ba ta mobilya olmak üzere, tar m, turizm ve ekonomik alanlarda h z- la geli me kat eden negöl; Türkiye nin toplam ihracat n n yüz- de 1 ini, mobilya ve a aç i leri ihracat n n yüzde 17 sini, yurt içi mobilya talebinin ise yüz- de 40 n kar- l yor. Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumal k z k n, UNESCO listesine al nmas na yönelik çal malar devam ediyor. Bursa, UNESCO Dünya Miras Listesi yolunda Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan - Recep Altepe, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumal k z k n, UNESCO Dünya Miras Listesi ne al nmas amac yla yürütülen çal malar hakk nda bilgi verdi. Amaçlar n n UNESCO Dünya Miras Listesi ne girmek oldu unu anlatan Altepe, 2011 y l nda listeye 936 eserin girdi ini ve Bursa n n bunlardan birisi olmas n istediklerini söyledi. Türkiye den UNESCO Dünya Miras Listesi nde tescil edilmi 10 eserin yer ald n ifade eden Altepe, UNESCO Dünya Miras Listesi listesinde olmak gerçekten önemli. Çünkü, bu listede olmak bir ayr cal a sahip olmak anlam na geliyor. Bu konuda dünyaca tan nmak ve dünyan n en önemli destinasyonlar ndan biri olmak, dünya turizm rmalar n n ve dünya insan n n gündeminde olmak istiyoruz dedi. Listede yer al nmas halinde, UNES- CO taraf ndan teknik destek sa land na ve Dünya Miras Fonu ndan yararlan labilme imkan sunuldu una i aret eden Altepe, öyle konu tu: Özellikle turizm potansiyelinin ve de erinin artmas bizim en önemli hedeflerimiz. Dünyada neresi var dendi i zaman Bursa da o listenin içinde, en güzel yerinde olmal. Bu da bizim gayretlerimizle olacak. Her konuda oldu u gibi Bursa kendini öne ç karma konusunda kendi dinamiklerini en iyi ekilde kullanmal. Burada bu i, tüm Bursa n n bu dinamiklerine dü mü oluyor. Burada gerçekten güzel bir olu- um ba lat ld. n allah bunu gerçekle tirmi olaca z. Tarihi köyün maketi büyük ilgi görüyor Bursa da, 700 y ll k tarihi Cumal k z k Köyü, en ince ayr nt lar na kadar haz rlanan maketi ile tan t l yor. Çal ma, Bursa Eski ehir Bilecik Kalk nma Ajans (BEBKA) ile Zaman Tünelinde Kaybolmayan Tarih Bekçileri projesi için Y ld r m Belediyesi taraf ndan haz rland. lk olarak Y ld r m Belediye Binas giri inde ziyarete aç lan makete, belediyeye gelen vatanda lar büyük ilgi gösteriyor. Maket, Cumal k z k en ince ayr nt s na kadar tan t yor.

18 negöl, ilçe olmas na ra men merkezde 172 bin, toplamda ise 225 bin nüfusuyla oldukça büyük ve hareketli bir kent. B Mobilyan n Ba kenti ursa n n en büyük ilçesi olan negöl, co ra aç dan Bursa n n güneydo usunda yer al yor ve bir bak ma Marmara Bölgesinin güney s n r n belirliyor. Ankara- zmir- stanbul üçgenin merkezinde yer alan negöl, ilçe olmas na ra men merkezde 172 bin, toplamda ise 225 bin nüfusuyla oldukça büyük ve hareketli bir kent. Türkiye de mobilyan n ba kenti olma hede yle emin ad mlarla ilerleyen negöl ün; sosyal belediyecilik dal nda ödüllü Belediye Ba kan Alinur Akta, ehrin ba ta mobilya olmak üzere tar m, turizm ve ekonomik alanlarda h zla geli ti ini belirterek; co ra konumu, lojistik avantaj, ürün çe itlili i ve Mobilya htisas Organize Sanayi Bölgesi nin etkisiyle negöl ün 8-10 y l içinde Türkiye nin Mobilya Ba kenti olaca n söyledi. Zengin orman varl sayesinde ekonomisi, mobilya sanayisi ile ekillenen negöl; 2023 y l hede- ni Türkiye nin mobilya ba kenti olarak planlam. Türkiye mobilya ihracat n n %16 s n gerçekle tiren negöl Mobilya Sanayisinin, bu rakamlar artt rmak ve negöl mobilyas n bir dünya markas haline getirmek gibi önemli bir hede daha var. negöl mobilyas n n bugün bu noktalara gelmesindeki en büyük destekçisi hiç ku ku yok ki; negöl Belediyesi dir. Toplu olarak hareket eden negöl Mobilyac s da negöl mobilyas n bir marka haline getirmenin ilk temellerini atm t r. NEGÖL ÖNCÜ BELED YE MARKA KENT NEGÖL Türkiye deki birçok ilden büyük olan, gerçekle tirdi i at l m ve yat r mlarla daha da modernle en ve geli en negöl; ayn zamanda yeniden ekilleniyor ve negöl Köftesi, negöl Mobilyas, Oylat Kapl calar, negöl Çerezlik Ayçekirde i gibi markalar yla da dikkat çekiyor. negöl; Köftesi, Ayçekirde i ve do a harikas ifa kayna Oylat Kapl calar ile bir turizm cenneti ve Uluda n eteklerine kurulmu bir nazl gelin. Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye ekonomisi için aktif bir de er. Verimli tar m arazileri ile zengin bir ürün bahçesi. Co ra konumu, geni istihdam potansiyeli, çok renkli sosyo-kültürel mozai i ile bir Cazibe Merkezi negöl Belediye Ba kan Alinur Akta negöl ün ilçe olmas na ra men birçok ba ar ya imza att na AL NUR AKTA - negöl Belediye Ba kan vurgu yaparak negöl nüfusu ile sahip olu u ekonomik gücü çok iyi de erlendirebilmektedir dedi. Çok hareketli ve bereketli bir ehrin Belediye Ba kanl n iki dönemdir yapt n ifade eden Akta unlar söyledi; Türkiye de mobilya ihracat pay m z yüzde 32, bu oran 2008 y l nda yüzde 7 civar ndayd. Yakla k 4,5 kat büyüttü ümüz fuar alan m z n burada pay büyük. Mobilyac esnaf m z ça n gereklerine göre hareket planlar n haz rl yor. Bu pastadan daha fazla pay alabilmek için negöl çok çal yor. negöl ün dünyas n mobilya olu turuyor. negöl ün mobilya ba kenti olabilmesi için bütün ko ullar haz r. Çünkü negöl insan Her yeni güne, yeni bir gün parolas yla ba l yor. negöl ün sadece mobilyadan olu mad n da kaydeden Ba kan Akta ; sözlerine öyle devam ediyor. Ülke çap nda bilinir Oylat kapl cam z var y l nda yakla k 230 bin ki i gecelik konaklama yapm. Bununla birlikte köftemiz çok me hur. Ekonomik olarak daha dü ük bir seviyede olsa da önemli bir kültür ve tan t m de erimizdir negöl Köftesi. Çerezlik Ayçekirde i de negöl ün tan t m na katk sa layan, kalite anlam nda ülke s n rlar nda üst s ralarda yer alan bir markam zd r. Özellikle son y llarda önem verdi imiz Ayçekirde i tan t mlar ile hem ekiminde, hem hasad nda çok büyük bir a ama kaydetti imizi belirtmek isterim dedi. negöl ün d ticaret hacminin 1 milyon dolar seviyesinde oldu unun da alt n çizen Akta, bunun bir ilçe için çok önemli bir rakam oldu unu belirtti. negöl e yeni Mobilya Fuar Merkezi müjdesi M obilya fuarlar için Bursa-Ankara D-200 Karayolu üzerinde; oteliyle, restoranlar yla çok modern, negöl e yak acak bir fuar alan in a edeceklerini ifade eden Akta öyle konu uyor. lçemizde, y lda üç kez mobilya fuar düzenliyoruz. MODEF (Mobilya ve Dekorasyon Fuar ), MODEF EXPO (Yurtd A rl kl Mobilya Fuar ) ve MOYAF (Mobilya Yan Sanayi Fuar ) 2002 y l nda merhum Belediye Ba kan m z Say n Hikmet ahin döneminde 5,600 m² alanda yap lan fuar 2007 y l nda 4,5 kat daha büyüterek m² ye ç kard k. Ancak; bugün gelinen noktadan bakt m zda mevcut fuar alan n n yava yava yetersiz kald n görüyoruz. Bunun için negöl Belediyesi olarak hemen kollar s vad k ve yeni bir fuar alan yap lmas konusunda, sektör temsilcileri ile bir araya gelmek suretiyle proje haz rl klar na ba lad k. Bursa-Ankara D-200 Karayolunda Belediyemize ait 80 dönüm yerimiz var. Belediye olarak imar plan na i ledik. u an orada imar uygulamas yap yoruz. Proje ve imar uygulamas çal malar ndan sonra yap m na ba layaca z. Hedef tarihimiz lçemize yak r yeni bir fuar alan ile sektörde marka olmu rma say s n artt ran, daha çok üreten, daha çok kazanan bir ehir olaca z dedi. Türkiye de bir ilki gerçekle tirerek Kent Müzesini kuran negöl, imdi de gözünü Mobilya Müzesi ne dikti. Konuyla alakal ilçede ciddi çal malar sürüyor. Türkiye nin ilk lçe Kent Müzesi K entin tarih, kültür ve marka de erlerinin fark nda olduklar n belirten negöl Belediye Ba kan Alinur Akta, ilçeler aras nda bir ilk olan ve ço u ilin henüz ortaya koymad -koyamad bir duyarl l kla Kent Müzesi projesini hayata geçirdiklerini belirtti. negöl Kent Müzesi; ilçeler aras nda ilk olmas n n yan s ra, ilçe halk n n evinde muhafaza etti i tarihi ve kültürel de erlerin bir araya getirilmesiyle de ön plana ç k yor. Bu yönüyle de Dünyadaki benzerlerine örnek te kil eden negöl Kent Müzesi nin olu um sürecinde; ehirdeki 4 belde ve 91 köy hane hane gezildi. negöl lülerin ba lar yla toplanan materyaller, bu gün Kent Müzesinde hayat buldu. Yerli ve yabanc olmak üzere y lda ortalama 120 binin üzerinde ziyaretçiyi a rlayan, negöl ün tarihine, yak n geçmi ine k tutan ve ehrin hat ralar n canland ran negöl Kent Müzesi, geçmi ile gelecek aras nda kültür köprüsü görevini de ba ar yla üstleniyor. Tarihe ve gelece e sahip ç kman n bir örne i olan negöl Kent Müzesi projesini örnek gösteren Ba kan Akta, tarihin tozlu ra ar ndan ç kan de erlerin, yar nlar emanet edece imiz, gençlerin yolunu yüzy llarca ayd nlatacak, tükenmeyen bir k görevi üstlenece ini belirtti. Çünkü Kent Müzesi, bu gün ilçedeki hemen her türlü serginin merkezli ini yapan ve ilçe okullar nda okuyan yüzlerce ö renciye birebir e itim verilen bir merkez halini alm. ifa Kayna Oylat Kapl calar negöl Turizminin temel ta n Oylat Kapl calar olu turuyor. Oylat Kapl calar na; Bursa- Eski ehir D 200 karayolu üzerindeki Domaniç sapa ndan girilerek ula l yor. negöl e 27 km uzakl kta. Kapl ca, Uluda n kar sular ve civardaki kaynaklardan besleniyor. Kapl can n sular radyoaktif s cak sular grubuna dahil. S cakl 40.5 dereceyi bulan suyun K s rl k, Romatizma, drar yollar ve Çocuk felci gibi birçok hastal a iyi geldi i biliniyor. Oylat taki s cak suyun en önemli s rr, do adan gelen s cakl n muhafaza etmesinde sakl. Sakl Cennet: Oylat negöl Oylat Kapl cas do al ortam ve ifal suyu ile son y llarda ülkemizin kapl calar içerisinde yerli ve yabanc turistlerin yo un ak n na u rayan önemli bir turizm merkezi oldu. Oylat n kapl ca sular, özellikle banyo cilt ve kürleri konusunda dünyaca kabul edilen özelliklere sahip. klimi, yörenin güzelli i ve sular n bollu u bu kapl can n s hhi ve turistik de erini her geçen gün artt r yor. Oylat Ma aras lçe turizminin di er önemli parças yine hemen Oylat Kapl calar n n 2 km alt nda bulunan Oylat Ma aras d r. Bu ma ara 720 metre uzunlu u ile Türkiye nin 2. büyük ma aras d r. Ma arada bol miktarda sark t, dikit, sütun, duvar ve perde damlata lar bulunuyor. Ba kan Akta : Oylat negöl ün Yüzak Yapt çal malarla Yeni Oylat n mimar olan negöl Belediye Ba kan Alinur Akta ; Oylat n negöl ün yüz ak oldu unu belirterek unlar söylüyor: Oylat 7 den 70 e herkesin yararlanabilece i bir sa l k merkezi. Yemye il ormanlar içinde insanlara huzur ve ifa da tan bir tatil cenneti. Biz, Belediye olarak Oylat n turistik aç dan daha iyi bir konuma ula mas için yeni ve büyük projeleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Özellikle 2004 y l ndan sonra Oylat n yeniden imar olarak da isimlendirilen bu projeler nda bugüne kadar pek çok önemli uygulamay hayata geçirdik. Bu kapsamda yeni ve modern oteller in a ettik. Ayr ca mevcut otellerde yeni düzenlemeler yaparak eski görünümü ortadan kald rd k. Yeni yürüyü yollar, elale ve park yerleri yaparak Oylat mimarisine estetik ve farkl bir çevre kazand rd k. Eski büyük Oteli y karak Oylat ta bir meydan olu turduk. Farkl bir peyzaj çal mas ile ilgi oda haline getirdik. Oylat hem yurt içinden hem de yurt d ndan gelen misa rlerimiz için her yönden önemli bir cazibe merkezi halini ald. Geldi imiz noktada Oylat, ifa da tan kendine has kapl cas, e siz do a bütünlü ü ve Türkiye nin en büyük 2. ma aras ile tüm do a dostlar n a rlamay bekliyor. Türkiye nin ilk ilçe OSB si negöl de yükseliyor T ürkiye de mobilya ihtisas nda ilk OSB olma özelli i ta yan Mobilya htisas Organize Sanayi Bölgesinde Fabrikalar Yükselmeye Ba lad diyor Ba kan Akta. u anda üretim yapan ve fabrika in aatlar na devam eden i letmelerden bahseden ve yap lanlar ile yetinmediklerini söyleyen AKTA, negöl bir çok konuda Türkiye de öncülük etmektedir. imdi de negöl Mobilya A aç leri htisas Organize Sanayi Bölgesi ne öncülük ediyoruz. Bu alan, mevcut Organize Sanayi Bölgesinden 1.5 kat daha büyük, 4 bin dönüm alana sahip. u an itibariyle 4 rmam z üretimdedir. 4 rmam z nda in aat çal malar bitmek üzere. Önümüzdeki y l sonu itibariyle en az civar nda rma faal hale gelecektir. Bunlarla beraber Mobilya htisas OSB nin negöl mobilyas için ne kadar önemli oldu unu hep birlikte görece iz. lçe Kaymakaml m z, Ticaret ve Sanayi Odam z ile koordineli ve çok uyumlu çal yoruz. Biz birlikte negöl ü geli tiriyoruz. Çünkü biz bir bütün olarak negöl üz dedi. Firmalar n negöl Mobilya A aç leri htisas Organize Sanayi Bölgesi nde yerlerini h zl bir ekilde almaya ba lad klar n belirten negöl Belediye Ba kan Alinur Akta, negöl Belediyesi olarak ehrimizin lokomotif sektörü olan mobilya sanayisinin daha yukar larda olmas için üzerimize dü en görevleri ziyadesiyle yerine getiriyoruz dedi. advertorial

19 Gemlik Belediye Ba kanvekili Refik Y lmaz; Çal nca oluyor Y olsuzluk soru turmalar kapsam nda görevden al nan Belediye Ba kan Fatih Mehmet Güler yerine belediye meclisi taraf ndan seçilen Ba kanvekili Re k Y lmaz, ilçenin bir y lda bugüne kadar görmedi i hizmetleri ald n belirterek, bundan sonra da at l m ve yat r mlar n artarak devam edece ini söyledi. çi leri Bakanl n n 3. Bölge dare Mahkemesi karar do rultusunda geçen y l 17 Mart tarihinde yap lan ve Re k Y lmaz n seçildi i ola anüstü meclis toplant s kararlar n iptal edip seçimi yenilemesi sonras nda bir kez daha belediye ba kanvekili seçilen Re k Y lmaz, Önce insan. Önce Gemlik hede mizdir. Hizmeti iar edindik. Bizim felsefemiz, çal nca oluyor diye konu tu. Bursa Büyük ehir Belediyesi ile oldukça uyumlu çal t klar n kaydeden Re k Y lmaz, Gemlik in art k asbestli borulardan su içmeyece ini, kanalizasyon ta k nlar yla edinilen kötü izlenimi ya amayaca n ve her ya mur sonras meydana gelen sel bask nlar ndan kurtuldu unu anlatt. Alt yap ata n n yan s ra ilçede çocuk parklar, ye il alan hamlesi de ba latt klar n vurgulayan Re k Y lmaz, belediyecilik ad na bir y lda borçlu belediyeyi hizmet üreten belediye haline getirdiklerini ifade etti. Kent Meydan projesi kapsam nda kamula t rma çal malar n n devam etti ini ifade eden Re k Y lmaz, gelecek dönemlerde ilçenin kendine yak an meydan na kavu aca n aç klad. Kapat lan ve mahalleye dönü türülen beldelere de Bursa Büyük ehir belediyesi ile i birli i çerçevesinde hizmet ya d rd klar n vurgulayan Gemlik Belediye Ba kanvekili Re k Y lmaz, Gemlik Stad n yeniden çimlendirerek aç l n gerçekle tirdiklerini, stat yan nda toprak sahan n Bursa Büyük ehir belediyesi taraf ndan suni çim saha yap ld n, mam Hatip Lisesi Kapal Spor Salonunu da hizmete açt klar n kaydetti. Yer bulunmas halinde ilçede birçok okula spor salonu yapacaklar sözü verdiklerini hat rlatan Re k Y lmaz, ehit Ethem Ya ar, Lale Kemal K l ç lkö retim gibi okullara da spor salonu yapacaklar n anlatt. Re k Y lmaz, Küçük Kumla stad n n suni çim saha haline getirildi ini, Umurbey sahas n n kamula t r lm olup, ihaleye ç kar laca n, Kur unlu ya da iki adet spor kompleksi yap laca- n bildirerek, kulüp ayr m yapmadan tüm spor kulüplerine de malzeme yard m nda bulunduklar n sözlerine ekledi. Y lmaz, U.Ü. Gemlik Yerle kesine de hal saha yapt klar n, basketbol sahas n n da REF K YILMAZ - Gemlik Belediye Ba kanvekili onar ld n anlatt. Çar Deresi rekreasyon çal malar n n tamamlanmak üzere oldu unu ve bahar aylar nda ilçenin kendisine yak an kanal boyuna sahip olaca na dikkat çeken Re k Y lmaz, Çar deresi çevresindeki bu çal malar n yan s ra Karsak Deresi slah çal malar n n da sürdü ünü bildirdi. Karsak Deresinin denize olan ba lant k sm ve çehresinde de düzenleme çal malar n n artarak devam etti ini bildiren Re k Y lmaz, Karsak Deresi ile Uluda Üniversitesi Gemlik yerle kesi aras ndaki yol ba lant lar n n da modernize edildi ini anlatt. Bursa Büyük ehir Belediyesi taraf ndan yap lan Narl Sosyal Tesislerinin hizmete girdi ini, temeli at lan Atatepe tesislerinin de en geç yaz aylar nda hizmete girece ini vurgulayan Y lmaz, alt yap dan, spor tesislerine, büyük yat r mlardan, ye il alanlara, okullar n ihtiyaçlar ndan ilçenin hasret çekti i yat r mlara kadar belediyecili in nas l yap ld - n gösterdiklerini belirtti. Dedikodularla, küçük siyasi hesaplarla de il, hizmetlerle an lmak ve var olmak istediklerini kaydeden Re k Y lmaz, 250 yatakl Bölge Hastanesi, Kapal Pazar yeri, Kent Meydan, Körfezin temizlenmesi ad na Bursa Büyük ehir Belediyesi ile ortak i birli i içinde yapt r lacak olan Ar tma Tesisi, tarihi evlerin restorasyonu, Kumla Köy ve Kent meydanlar Projelerinin tamamlanmas, ba ta belediye olmak üzere kamu kurum binalar n n daha sa lam zeminli bölgelere yap l p ta nmas gibi k sa vadede büyük projelere imza atacaklar n söyledi. Gemlik in depremsel risklerine de de inen Re k Y lmaz, zeytin koruma kanununun de i mesi halinde sa lam zeminli alanlara yeni bir Gemlik kuracaklar n belirtti. Kamuoyundan, akademik kurulu lardan, sivil toplum örgütlerinden ve Bursa milletvekillerinden bu konuda büyük destek ald klar n aç klayan Re k Y lmaz, ilçenin orta ve uzun vadede daha sa lam zeminli arazilere ta nmas gerekti ine dikkat çekti. Bu konuda TOK ile anla ma sa lanmak üzere oldu unu söyledi. Gemlik Belediye Ba kanvekili Re k Y lmaz, Gemlik i modern ve cazibe merkezi haline getirmek için meclis üyeleri, birim müdürlerimiz ve tüm personelimizle birlikte gece gündüz çal t klar n vurgulayarak, Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan hizmettir. Biz 1 y ld r görevdeyiz. Gemlik e bugüne kadar yap lmayan hizmetleri getirdik. Bundan sonra da yat r mlar m z, hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Laf de il, i üretiyoruz dedi. advertorial

20 27 MART 2012 SALI Ya Osmanl ya denk bir ç nar: nkaya Müslüman Bursa ile ayn ya ta olan nkaya Ç nar, 35 metrelik boyu, 9,2 metrelik çevresi, 600 y l a an ya ile maziyi yak n ediyor. Bursa ya seyahat etmenin sadece bir mekân de i tirmek de il, ayn zamanda geçmi devirleri kat etmek oldu unu anl yorsunuz. 21 FOTO RAF: AA, HÜSEY N YE LKAVAK FOTO RAF:AA, ZUHAL UZUNDERE SAMET ALTINTA BURSA ki a aç, Türk muhayyilesinde ve - hayat nda izini b rakm t r: Ç nar ve servi. der Ahmet Hamdi Tanp nar. Öyle ki OsmanGazi nin gördü ü rüyada da ç nar metaforu Anadolu nun derin haf zas nda yer etmi tir. Osmanl n n ilk ba kenti Bursa da ise ç nar a açlar ehrin geçmi yüzünü, modern zamanlara ta yan bir dervi gibidir. Bu sebepten olsa gerek Vedat Nedim Tör, Bursa n n Ye il Türbe si, Muradiye si, Ulu Cami si, Koza Han kadar ç narlar da birer güzel an tt r. Ç nars z bir Bursa, Ye il Türbe siz bir Bursa kadar ulûhiyetini kaybeder. demi tir. Uluda yolunun 3. kilometresinde Çekirge ç k nda yer alan bir ç nar var ki, o görüntüsüyle bile bir medeniyetin sesini veriyor. 35 metrelik boyu, yine 9,2 metrelik çevresi ile zaman ötesi bir misa re bak yor gibi hissediyor insan kendini burada. Müslüman Bursa ile ayn ya ta olan nkaya Ç nar, 600 y l a an ya ile maziyi yak n ediyor. Bursa ya seyahat etmenin sadece bir mekân de i tirmek de il, ayn zamanda geçmi devirleri kat etmek oldu unu anl yorsunuz, yerinde bir gözlem ile. üphesiz, Birbiri üzerine y lm as rlardan te- ekkül etmi bir duru u var bu ehrin. Buraya vard n zda yolculuk senfonisinin hiç bitmedi ine ahit oluyorsunuz siz de. Bursa manzaras n n sükût içinde seyredildi i yerlerden biri olan nkaya Ç nar hakk nda çe itli efsaneler de anlat l r y l nda fethedilen Prusa ya Müslümanlar, kendilerinden bir simge olan ç nar a ac n dikerler. Tanp nar, hakl 2 sene 2 ay 2 gün süren Yunan i gali s ras nda bu ya l ç nara da zarar verir dü man askerleri. Rivayete göre; a aç kur unlan r. Bu ac ya dayanamayan ulu ç nar, bir çocuk gibi a lamaya ba lar. Ahali, bu hikâyenin do ru oldu- una, o zaman gözya lar n gören ihtiyarlar n n tasdiklerini ahit gösteriyor. Tabiat n insan üzerinde b rakt munis tesiri, bu ç nar n her biri 3 4 metreyi bulan ha metli dallar il göz göze geldi- inizde daha iyi anl yorsunuz. Ye il bir mucizede, yaprak denizi nin içinde ya da ortas nda yüzen sesleri duyman n serinli i yap yor üstünüze. Fanilere, saadetin hazz n ya atan buras, elini de dirdi i tarihe selam gönderiyor adeta. nkaya Ç nar, hemen her gün ziyaretçi ak n na u ruyor desek mübala a etmeyiz san r m. Bu a aç, folklorik bir hazine asl nda. Türkiye nin en ya l a ac olarak eref kürsüsünde gururla yer alan bu ç nar, özellikle köylüler taraf ndan büyük bir özveri ile korunuyor, sak n l yor hatta. Dünya gamlar ndan s yr ld n z renklerin resmigeçit yapt ç naralt nda uzun cümleler, dü ler kurarak uzun uzun vakit geçirmeyi sal k veririz. Osmanl n n ilk köylerinden olan nkaya y da yava yava gezmeyi unutmay n bu arada. Küçük bir derenin e lik etti i bu efsunlu yerde, zengin malzemelerle donat lm sabah kahvalt s, yapraklar n n gölgeledi i uzun bir ikindi yahut ak- amüzeri için çay, gözleme, yine mevsimine uygun meyve taba... Bunlar n hepsini Bursa n n bu irin köyünde tadabilirsiniz. Köylü teyzelerin i ledi i el i i ürünler, kendi bahçelerinde ürettikleri sebze ve meyvelerden de (özellikle k z lc ktan) sat n alabilirsiniz. Bursa da 5 bin tarihî ev onar m deste i bekliyor - Tarihî ehirlerdeki eski evlerin restorasyonu ve yeniden yap m için Kültür Bakanl ndan daha ciddi destek bekleniyor. Bursa da 5 bini a k n tarihî evin tescili bulunuyor. Bu evlerin büyük bir k sm ise günümüzde sadece foto raflarda ve kay tl olarak dosyalarda duruyor. Tescilli binalar n arsalar otopark olarak kullan l yor. Bu binalar n tescillendikleri gibi yeniden yap lmalar için ciddi deste e ihtiyaç var. Günümüzde aile fertleri eski evleri küçük ve kullan s z buluyor, ayr ca bu binalar yeniden aya a kald rmak için istenen prosedür ev sahiplerini zorluyor. Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Ba kan Mimar Zafer Ünver, restorasyon projesi için Kültür Bakanl na müracaat edilmesi halinde proje masra ar n n yar s n n devlet taraf ndan kar land na dikkat çekerek, Kültür Bakanl n n proje hibesi sadece ayakta olan eski yap lar n tamirat ile alakal d r. Bütün tamiratlarda proje masraf n n yar s na hibe verilmiyor. l Kültür Müdürlüklerine müracaat ederek, proje masra ar n z ibraz edip talepte buluyorsunuz, bakanl k yetkilisi gelip inceleyerek, uygun bulursa, bakanl k bütçesi de müsaitse, proje masraf n n yar s na hibe veriliyor. Ancak binalar n ço u, içinde uzun y llar oturan olmad ndan y k lm durumda. Bunlar için de rekonstrüksiyon yani yeniden benzeri gibi yapmak için proje haz rlanmas gerekiyor. Bugün bir evin proje masraf 25 bin lira ile 50 bin lira aras nda de i iyor. Maalesef yerle bir olup, yeniden asl na uygun yap lmas dü ünülen binalar için projelere hiçbir destek verilmiyor. Bu durumda Bursa ve civar illerde binlerce bina var. Kültür Bakanl ayakta olup restore edilecek ve tescilli haline uygun yeniden yap lacak binalar için yüzde 100 proje hibesi sa lasa, bugün tarihî ehirlerde çok güzel eski evler ortaya ç kar. Bu konu çok zor bir i de ildir. Yeni kurulan ehircilik Bakanl ile birlikte Kültür Bakanl n n bu konuya sahip ç kmas n istiyoruz. TOK vas tas ile bu y l verilen 105 bin liraya kadar y ll k yüzde 4 faizli 10 y l geri ödemeli krediler eski ev sahiplerini heyecanland rd. Son 10 y lda Bursa da 300 civar nda ev yeniden ilk günkü tescilli haline uygun olarak TOK kredileri ile in a edildi. imdi yüzde 100 proje hibesi sa lansa, TOK, nin bu kredi imkân ile binlerce tescilli ev eski hali ile yeniden in a edilip, eski mahallelerdeki çöküntü binalar ve bo arsalar güzelliklere bürünür. dedi. Bursa Mimarlar Odas Ba kan Nizamettin Kaya da, tarihî ehirlerdeki h zl konut ihtiyaç ile birlikte in aat sektörünün çok büyüdü üne dikkat çekerek, Tarihî yap lar n modern binalar içerisindeki pay yüzde 1-2 seviyesindedir. Bu kadar büyük bir in aat ve proje hacminin oldu u bir sahada tescilli yap lar n ihyas na çok rahatl kla hükümet kaynak aktarabilir. Tescilli yap lar n proje masra ar n n devlet taraf ndan kar lanmas na ili kin basit bir kanunî düzenleme ile binlerce eski evi tekrar kazanabiliriz. Bu, çok k sa sürede bir dönü ümü de ba lat r. nsanlar n içerisinde eski mahallelerine, eski evlerine kar bir hasret var. Ancak yeni nesil daha büyük, konforlu binalara gidiyor. Bunlar n içerisinde eski evleri de arayanlar, çok katl apartman hayat ndan b kanlar bulunuyor. te proje deste i sa lan rsa, TOK nin verdi i dü- ük faizli ve 10 y l geri ödemeli kredinin limitleri de yüzde 30 oran nda yükseltilirse, Bursa, stanbul, Bal kesir, Kütahya, Eski ehir, Kastamonu, Mardin, Trabzon, Van, Diyarbak r gibi tarihi birçok vilayetimizde güzel evleri, tescilli yap lar sahiplerine restore ettirebiliriz.

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ 2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ Kruvaziyer turizmi tüm dünyada, bulunduğu ülkelere canlılık ve tanıtım getiren önemli bir turizm çeşidi ve hızla gelişiyor. Bir tek

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014 TOFA 30.06.2014 ANAL ST SUNUMU 1 06 A ustos 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 30.06.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü Duruşuyla, İŞ dünyasinin İstİkrarlI gücü SAĞLAM TEMELLERLE AYDINLIK GELECEĞE 1975 yılında madencilik ve metal sektöründeki faaliyetleriyle, büyüme yolculuğunun ilk adımını atan Mes Şirketler Grubu; bu

Detaylı

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır.

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. İzmir Valisi Mustafa TOPRAK Amacımız; İzmir i her alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. Röportaj: İdarecinin Sesi İDARECİNİN SESİ: Sayın Valim, yaklaşık iki yıldır İzmir de görev yapıyorsunuz.

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2011 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GMY BİREYSEL BANKACILIK SAYIN ONUR GENÇ İLE SÖYLEŞİ

GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GMY BİREYSEL BANKACILIK SAYIN ONUR GENÇ İLE SÖYLEŞİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GMY BİREYSEL BANKACILIK SAYIN ONUR GENÇ İLE SÖYLEŞİ < S Handan Saygın >: Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Garanti Bankası nın hem Bireysel Bankacılıktan hem de Finansal Kurumlardan

Detaylı