SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2013

2 SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Sancaktepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nün, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- Bu yönetmelik, Sancaktepe ilçesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine Belediye bütçesinden yapılacak olan ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımların, sosyal hizmetlerin, sağlık hizmetlerinin, veterinerlik hizmetlerinin nitelik, kapsam ve miktarları ile veriliş usullerini kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer ilgili uygulamadaki mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Belediye : Sancaktepe Belediyesi ni, b) Belediye Başkanı :Sancaktepe Belediye Başkanını c) Müdürlük : Sancaktepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü, d) Yönetmelik :Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder e) Sosyal Yardım İşleri : İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine 5393 sayılı yasa kapsamında yapılabilen her türlü nakdi ve ayni yardımları ifade eder. f) Sosyal Hizmet İşleri :İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine 5393 sayılı yasa kapsamında yapılabilen her türlü sosyal hizmeti ifade eder. g) Sağlık İşleri :İlçemizde yaşayan vatandaşlara 5393 sayılı yasa kapsamında ilçe belediyelerin yapabileceği her türlü sağlık hizmetlerini ifade eder. h) Veterinerlik İşleri :5393 sayılı Belediye Kanununun ve diğer kanun ve uygulamalar mevzuatlar kapsamında veterinerlik hizmetleri vermek. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM Kuruluş, Müdürlük Tanımı, Temel İlkeler, Yetki, Sorumluluk ve Teşkilat Kuruluş MADDE 5- Sancaktepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Sancaktepe Belediye Meclisinin 09/09/2009 tarih ve 2009/57 sayılı kararıyla kurulmuştur. Başkanlık Makamının tarih ve /755 sayılı olur u ile Sağlık İşleri Müdürlüğü kapatılmış ve faaliyetleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediye Meclisinin tarih ve71/ sayılı kararı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği kaldırılmış, Sağlık İşleri Müdürlüğü bütçesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne aktarılmıştır. Müdürlük Tanımı MADDE 6- T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili Maddelerinde yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak sureti ile Sancaktepe ilçe halkı içinde mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, yolda kalan veya korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 5393 sayılı kanun ile diğer kanun ve mevzuatlar kapsamında sağlık hizmetleri vermek, 5393 sayılı Belediye kanunu ile diğer kanun ve mevzuatlar kapsamında veterinerlik hizmetleri vermek amacıyla kurulan, bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir. Temel İlkeler Madde 7- Sancaktepe Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nün tüm çalışmalarında, a) Hizmetlerin temin ve sunumunda, yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibiyle hareket etmek, b) Nitelikli ve Çağdaş yöntemlerle verimlilik sağlamak, c) Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik çalışmaları yapmak, d) Hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk kapsamında çalışmak, e) Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti sağlamak, f) ARGE ve eğitim çalışmalarına öncelik vermek, g) Diğer Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli hareket etmek, temel ilkeleri esas alınır. Yetki MADDE 8- Müdürlük; yasalar ve diğer mevzuatla belirlenen şekliyle ve Belediye Başkanının veya yetkisini devrettiği başkan yardımcısının emir ve onayı doğrultusunda sosyal yardım işlerini, sosyal hizmet işlerini, sağlık işlerini ve veterinerlik işlerini yürütmekle görevlidir. 3

4 Sorumluluk MADDE 9- Müdürlük; ilgili kanun, yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlar doğrultusunda ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlara sağlık hizmeti, sosyal hizmet, ilçe geneline veterinerlik hizmeti verir, yoksul ve mağdur vatandaşlara sosyal yardım yapar. Teşkilat MADDE 10- (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde Çalışan Personel Yapısı a)- Müdürlükte Norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel işçi ve hizmet alım ihalesi yoluyla gerçekleştirilen işlerde yüklenici şirket personeli görev yapar. (2)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. a) Müdür b) Şefler c) Birim sorumluları (3)- İş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için; birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın müdürlük birimlerinin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak belediye personeli içinden ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş tekniğine uygun eleman görevlendirilmesi yapılabilir. (4)- Müdürlüğün iç organizasyonu Müdürün teklifi Başkan yardımcısının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır. Müdürün Görev ve Sorumlulukları MADDE 11- a) Müdürlük ile ilgili Bütçe teklifini hazırlar. b) Sicil ve disiplin amiri görevlerini yapar. c) Müdürlüğün harcama ve ihale yetkilisidir. d) Müdürlüğün sorumluluk alanında çeşitli projeler geliştirir. e) Karar alma, uygulama, ve eylemlerde şeffaflık sağlar. f) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk oluşturur. g) Hesap verebilirlik oluşturur. h) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımda bulunur. i) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik sağlar. j) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik oluşturur. k) Yapılan çalışmaların insan onurunu rencide etmeyecek şekilde yürütülmesini sağlar. 4

5 l) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır. m) Bütçe yılı içinde kanun ve mevzuatlar kapsamında sağlık hizmetleri, veterinerlik hizmetleri ve yapılacak ayni ve nakdi yardımların miktarı süresi ve şekli ile ilgili olarak belediyeye yapılan yardım başvurularını güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkanlarını dikkate alarak Değerlendirme Komisyonunun belirlediği kriterlere göre yapar. Şefin Görevleri MADDE 12- a) Müdürlük çalışmalarında ve koordinasyonunda müdüre yardımcı olmak. b) Şefler, şefliğindeki işlerin süratli ve sağlıklı bir şekilde yapılması ve sonuçlandırılması için çalışmalarını planlar. c) Şefler; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Meclis Kararı, Başkanlık Oluru ve yönetmenliklerle ilgili personeli bilgilendirir. d) Şeflik çalışmalarını ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde insan onurunu rencide etmeyecek şekilde yürütülmesini sağlar. f) Şefliklerdeki çalışmaların raporunu düzenli olarak Müdüre iletir. g) Müdürün havale ettiği her türlü işi yasal süresince yapmalı ve sonuç hakkında Müdüre bilgi vermelidir. h) Şefler, Müdüre, Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı sorumludur. Birim Sorumlusu Görevleri MADDE 13- a) Müdürlükte kurulmuş olan birimlerin çalışmalarını yerine getirmekte ve birimdeki çalışma ve koordinasyonu sağlamakta sorumludur. b) Birimdeki çalışmaların raporlarını periyodik olarak bağlı bulundukları Şefe, Müdüre sunar. c) Yapılan çalışmaların kanunlara ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar. d) Yardım ve hizmet faaliyetlerini yerine getirirken insan onurunu kırmadan, rencide etmeden yapılmasını sağlar. e) Birim sorumlusu, Şefe, Müdüre, Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı sorumludur. Gönüllülerin Katılımı MADDE 14-Sosyal Yardım ve Hizmetlerin ifasında gönüllülerden de istifade edebilir. Gönüllülere yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle hiçbir ücret ve menfaat sağlanamaz. Gönüllülerin katılımları ve çalışmaları konusunda İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine gönüllü katılım Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 5

6 İKİNCİ BÖLÜM İKİNCİKISIM Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde şeflik ve birimlerin görevleri. Aşevi Birimi MADDE 15- İlçemizde ikamet eden mağdur vatandaşlarımıza, değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen kriterlere göre sefer taslarıyla kapılarına kadar sıcak yemek ulaştırılır. (1) Aşevi Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür. a) Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar. b) Birim sorumlusu, işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar. c) Birim sorumlusu, fakir ve muhtaç kimseler için aşevinde yemeklerin hazırlanması, dağıtılması ve sunulmasını organize eder. d) İlçe sınırları içinde meydana gelen olağan dışı mağduriyet durumunda (Yangın, Sel, Deprem v.b.) durumlarda toplu yemek verilir. e) Şefliğindeki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler. Kontrol eder ve personelini denetler. f)kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi, ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütür. g) Aşevinde yapılan tüm çalışmalarla ilgili haftalık, aylık ve yıllık raporlar hazırlayarak Müdürlüğe sunar. h) Birim sorumlusu, Müdüre, Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı sorumludur. Sağlık İşleri Şefliği MADDE 16- Sancaktepe Belediyesi adına kanun ve mevzuatlar doğrultusunda her türlü sağlık hizmetinin gerçekleştirildiği şefliktir. (1) Sağlık İşleri Şefliği aşağıda sayılan görevleri yürütür. a) Halk sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi, kan bağışı kampanyalarının organize edilmesi çalışmalarının ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, ilçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yapılarak koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunmak, b) Hasta taşıma ve evde bakım hizmetlerinin veya koordinasyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak, c) Belediye sınırları içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında, ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi. d) İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerinin en ekonomik şekilde, istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesi, tedarik organizasyonun yapılmasını sağlamak, 6

7 e) Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında sayılmasını sağlamak, kullanımdaki tüm malzemenin sağlıklı ve düzenli biçimde depolanıp, muhafaza altına alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, f) Belediye sınırları dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmesi, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetlerin ve hizmetlerin planlanması. g) İşe girişlerde, okul kayıtlarının başlangıçlarında, sürücü işlemlerinde, evlilik işlemlerinde, ve yurt kayıtlarında istenen sağlık raporlarını düzenlemek, işyerlerinde çalışanlarının portör muayenelerini yaptırmak ve denetlemek, meskenlerin sağlık şartlarını denetlemek, h) Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak veya işletmek, gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek, i) Bulaşıcı hastalıklarla ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte mücadele etmek Umumi mahallelerde halk sağlığına zarar veren etkenleri yok etmek, j) Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak, k) Sağlık İşleri Şefliğinde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlamak, l) Yapılan çalışmalar ilgili kanun ve mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirilir, kayıt altına alınır, düzenli olarak Müdüre rapor sunulur. Hasta Nakil Hizmetleri Birimi MADDE 17- Maddi ve manevi olarak hastaneye gitmekte sorun yaşayan hasta ve engelli vatandaşlarımızın hastaneye götürülmesi hizmetini gerçekleştiren birimdir. (1) Hasta Nakil Hizmetleri Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür. a) Her türlü hasta nakil talebini alır, değerlendirmesini yapar. b) Alınan talepler doğrultusunda hasta nakil araçların sevk ve idaresini planlar. c) Yapılan çalışmalar ilgili kanun ve mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirilir, kayıt altına alınır, düzenli olarak bağlı bulunduğu Şefe, Müdüre rapor sunar. Sosyal Yardım İşleri Şefliği MADDE 18 Sancaktepe Belediyesi adına kanun ve mevzuatlar doğrultusunda her türlü sosyal yardımın yapıldığı şefliktir. Yardım Masası Birimi MADDE 19- Belediyenin her türlü sosyal yardım başvurularını alan; kanun, mevzuat ve bu yönetmeliğe uygun şekilde yardım yapılması, yardıma uygun görülen kişilere yardımları ulaştırma işini organize eden birimdir. (1) Yardım Masası Birimi aşağıdaki sayılan görevleri yürütür. a) Her türlü yardım müracaatlarını kabul etmek. b) Müracaatçılardan gerekli belgeleri alarak dosyalama işlemlerini yapmak. c) Alınan müracaatların yoksulluk durumlarının araştırılması için inceleme ekiplerince yardım komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda sosyal inceleme yapmak veya yaptırılarak muhtaçlık durumlarının belirlenmesi. 7

8 d) İnceleme sonucu tespit edilen ihtiyaçların ve mağduriyetin giderilmesinde yardım komisyonunun belirlediği kriterlere göre her türlü ayni yardım yapmak. e) Nakdi yardım taleplerinde ise, komisyonun belirlediği kriterler doğrultusunda sosyal inceleme yaparak yardıma uygun görülen dosyaları yardım komisyonuna sunmak. f) Komisyon kararınca nakit yardım uygun görülen ailelerin işlemlerini yapmak ve bu bilgileri ilgili birime iletmek. g) Mağduriyetin kalkması durumunda; komisyon kararı ile süreli yardımların kesilmesi uygun görülen ailelerin yardımının kesilmesini sağlar. h) Ev eşyası, giysi vb. yardımlara uygun görülen ailelerin bilgilerini Sevgi Mağazasına iletmek. i) Medikal malzeme ilaç yardımlarında uygunluk görüşü verilmiş olan ailelerden, gerekli rapor ve doktor onayı ile sosyal güvence tarafından karşılamadığına dair evrak istenerek ailenin bilgilerini iletmek. j) Giysi yardımını değerlendirme komisyonunun belirlediği kriterlere göre, giysi başvuru formlarının doldurulup toplanmasını sağlamak ve yıllık güncellemesini yapmak. k) Kırtasiye yardımı uygun görülen ailelerden gerekli evrakları temin ederek kırtasiye yardımı organizasyonunu düzenlemek ve gerekli kayıtları tutmak, dosyalama işlemlerini yapmak. Sosyal İnceleme Birimi MADDE 20- Yardım Masasından aldığı sosyal yardım başvuru kayıtlarını gerekli yöntem ve tekniklerle inceler, saha araştırması yaparak, yardım komisyonunun belirlediği sosyal inceleme raporu oluşturur. (1) Sosyal İnceleme Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür. a) Saha araştırması yaparken, değerlendirme komisyonu kriterleri doğrultusunda sosyal inceleme yaparak rapor hazırlar. b) Yapılacak olan çalışmaları rencide etmeden gerçekleştirir. c) Sosyal inceleme ekibi çalışmalarını birim sorumlusunun koordinasyonunda gerçekleştirir d) Belediye Başkanının, Müdürün ve Değerlendirme Komisyonunun sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak. Sevgi Mağazası Birimi MADDE 21- Satın alma yoluyla alınan malzemeleri, hayırseverler tarafından yapılan bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması kalan malzemenin depolanması ve dağıtıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini sürdüren birimdir. (1)Sevgi Mağazası, uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alabilir. (2)Sevgi Mağazası, aşağıda sayılan görevleri yürütür. a) Birim sorumlusu, ilçemiz dahilindeki muhtaç vatandaşlarımızı giyim, gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, medikal malzeme, ve çeşitli eşya yardımı vb. sağlamakla ilgili faaliyetleri yürütür. 8

9 b) Yardım kararı alınan aileye telefon edilerek mağazaya davet edilir. Aile bireyleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmaları sağlanır. c) Sevgi Mağazasına bağış olarak gelen her türlü malzeme, teslim tesellüm belgesiyle teslim alınır. Malzemelerin koşullarına ve özelliklerine göre tasnifi ve raflara dizilmesini, paketlenmesini, depolanmasını ve ihtiyaç sahiplerine uygun şekilde teslim edilmesini sağlar. d) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü dahilinde gerekli evraklar, mevzuat hükümlerine göre tamamlanıp; Sevgi Mağazası ve depoda her türlü sirkülasyonu kayıt altına alır, gerekli teslim tesellüm evraklarını düzenler, dosyalar, Şefe, Müdüre rapor olarak sunar. Sosyal Hizmet İşleri Şefliği MADDE 22-Sancaktepe Belediyesi adına kanun ve mevzuatlar doğrultusunda her türlü sosyal hizmetin gerçekleştirildiği şefliktir. Kariyer Merkezi Birimi MADDE 23- İnsanımıza, ülke ekonomimize ve istihdama katkı sağlamak, insan merkezli Belediyecilik anlayışıyla işsiz vatandaşlarımızı ve işletmeleri istihdam için bir araya getiren, buluşturan birimdir. (1) Kariyer Merkezi Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür. a) İşsizlerimizin Sancaktepe Belediyesi kurumsal web sitesi Kariyer Merkezi modülünden (internet üzerinden) cv lerini oluşturarak veya bizzat başvuru yapmalarını sağlamak. b) İşletmelerin açık iş pozisyonları için ihtiyaç duydukları işgücü başvurularını alarak ön görüşmeli uygun yönlendirmeler yapmak, c) Özellikle genç işsizlerimizi kendi kişisel profillerine en uygun olan, yoğun ve güncel eleman istihdamı sağlayan sektör ve mesleklere yönlendirmek. d) İş başvurusunda bulunan tüm insanlarımızın daha kolay iş bulabilmelerine yardımcı olmak üzere kariyerleri araştırmaya odaklanmalarını sağlamak, kariyer değerlendirmeleri ve kariyer planlamalarını bir arada yaparak kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak. e) Türlü sebeplerle eğitimi yarıda kalmış genç işsizlerimizi ilgi alanları ve becerilerini de dikkate alarak iş dünyamızın en fazla ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar olmalarını sağlamak. Meslek kurslarına yönlendirmek. f) Sancaktepe Belediyemizin İş-kur la yapmış olduğu protokol çerçevesinde İş-kur Hizmet Noktası olarak istihdam ve meslek edindirme çalışmaları yapmak ve meslek kursları düzenlemek. g) Yapılan çalışmaları raporlayarak bağlı olduğu Müdüre bildirmek. Taziye Hizmetleri Birimi MADDE 24- İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan vefat edenlerin ailelerine yönelik Belediyemiz adına taziye ziyaretinde bulunan birimdir. (1) Taziye Hizmetleri Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür. 9

10 a) İlçe sınırları içerisinde gerçekleşen vefat durumlarını zaman geçirmeden Müdürlüğe, Başkanlığa bildirmek. b) Cenaze işlemleriyle ilgili cenaze sahiplerine yardımcı olmak. (Defin belgesi alınması, defin yeri alınması, ilgili Mezarlıklar Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak vs.) c) Taziye çadırı kurmak, masa sandalye temin etmek. d) İhtiyaç doğrultusunda ikramda bulunmak. e) Yapılan çalışmaları raporlayarak bağlı olduğu Şefe, Müdüre bildirmek. Sosyal Destek, Kişisel Bakım ve Ev Temizliği Hizmetleri Birimi MADDE 25- Yaşlı, engelli, hasta, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kişisel bakım hizmeti (saç, sakal tıraşı), ev temizliği hizmeti, eğitim ve diğer sosyal aktivitelerin sağlanması için her türlü destek hizmeti verilir, verdirilir. (1) Sosyal Destek, Kişisel Bakım ve Ev Temizliği Hizmetleri Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür. a) Alınan başvurular ve yerinde yapılan tespitlerle değerlendirme komisyonu kriterlerine göre bu hizmet verilir, verdirilir. b) Bu hizmetlerin koordinasyonu birim sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. c) Hizmetle alakalı vatandaş rencide edilmeden gerçekleştirilir, vatandaş memnuniyeti ön planda tutulur. d) Sosyal desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere, özellikle kadın ve çocuklara yönelik olarak psikologlar tarafından danışmanlık hizmeti verilir/verdirilir. e) Yaşlı, engelli, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kişisel bakım hizmeti (saç, sakal temizliği vb.) verilir/verdirilir. f) Gerekli evraklar alınıp; dosyalanmasını sağlar ve yapılan çalışmalarla ilgili raporları bağlı olduğu Şefe, Müdüre sunar. Veteriner İşleri Şefliği MADDE 26- Sancaktepe Belediyesi adına kanun ve mevzuatlar doğrultusunda her türlü Veteriner işleri ile ilgili çalışmaları yapar, yaptırır. 1) Yetki ve Sorumluluklar; Belediye Veteriner Hekimlerinin yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda yazılı kanunlarla belirlenmiştir. a) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu b) 6343 sayılı Veteriner Hekimliği İcrasına Dair Kanun c) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu d) 5393 sayılı Belediye Kanunu e) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 10

11 2) Veteriner İşleri Şefliği Görev Tanımı a) Çevre ve hayvan sağlığının korunması b) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu c) Aşılama, muayene ve tedavi hizmetleri d) Vektörlerle mücadele e) Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele f) Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması g) Üretim, satış ve toplu tüketim yapılan gıda işyerlerinin belediye mevzuatları doğrultusunda denetimi h) Veteriner Hekimliği ilgilendiren kanun ve mevzuatlara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi i) Gıda güvenliği, mutfak hijyeni, kişisel hijyen, yerel hayvan koruma görevlileri ve canlı hayvan satış yerleri sorumlularına yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmesi j) STK ile birlikte projelerin üretilmesi, planlanması ve uygulanması. 3) Sokak Hayvanları İle İlgili Çalışmalar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak, ilçemiz sınırları içerisinde başıboş işaretsiz (kulak küpesiz) hayvanları barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılmasının organize edilmesi, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda gerekli aşı, muayene, tedavi ve operasyonların yapılması sağlanması, rehabilite edilmesi ve tekrar doğal yaşam ortamlarına geri bırakılması. Ayrıca ısırma vakaları takip edilerek, ısıran hayvanın kuduz yönünden müşahedesi yapılıp gerektiğinde Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ne sevki yapılır. Sahipli ev hayvanları belediyemiz veterinerlik birimimiz tarafından kayıt altına alınır. 4) Kurbanlık, Adaklık Satış ve Kesim Alanlarının Denetimi. Veteriner işleri, Kurban Bayramında kurbanlık satış alanlarına getirilen hayvanları sağlık ve kurbanlık yönünden uygunluğu muayene eder ve denetler. Kurbanlık ve adaklık satış yerinin hijyen ve hayvan refahı yönünden uygunluğunu denetler ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Kesilecek hayvanların hijyenik bir ortamda usullere uygun olarak kesilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 5) Gıda Denetim ve Kontrolü Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılan maddeler dışındaki, insanlar tarafından yenilen veya içilen her türlü madde gıda maddesi olarak tanımlanmaktadır. Bu kadar geniş yelpazedeki ve çeşitlilikteki gıda maddelerinin birincil üretimden tüketimine kadarki her aşamasında güvenliğinin sağlanması halk sağlığı açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Gıda güvenliği, kısaca '' çiftlikten çatala '' veya '' tarladan sofraya '' şeklinde özetlenen gıda maddelerinin birincil üretimi, işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, depolanması, dağıtımı, satışı, tüketimi gibi tüm aşamaları kapsayan çok geniş bir konudur. Veteriner, Sağlık ve Zabıta Müdürlükleri elemanlarımızdan oluşan Gıda Denetim Ekipleri oluşturularak, belediye sınırlarımız dahilindeki tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, işleyen, depolayan, dağıtan, toplu tüketime sunan veya satan büfe, lokanta, fırın, pastane, kasap, market gibi işyerlerinde kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızla işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartların kontrolü yanında gıda güvenliğinin ve tüketicinin korunmasını sağlamak, gıda üreticisinin, satış yeri ilgililerinin ve tüketicinin bilgi ve bilinç seviyesini arttırmak hedeflenmektedir. 11

12 6) Vektörlerle (Haşere ve Kemirgenler) Mücadele Kentsel yerleşim alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasında, bulaşıcı ve salgın hastalıkların insanlar ve hayvanlar arasında hızla yayılmasına neden olan ve genel olarak vektör ismiyle anılan canlılarla mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Hamam böcekleri, bit, pire, kene ve kemiriciler (fare, siçan v.s) gibi vektör canlılar vücutlarında taşıdıkları sıtma, sarı humma, hepatit, tifo, dizanteri, leptospirozis, kuş gribi, kırım Kongo kanamalı ateşi, H1N1 virüsü (Domuz Gribi) gibi birçok hastalık etkenini insanlara ve diğer zararsız canlılara bulaştırabilmektedir. Tüm bunlarla mücadele amacıyla veterinerliğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yıllık çalışma programları oluşturmakta ve belediye sınırlarımız dahilinde tespit edilmiş olan dereler, su kuyuları, foseptik kuyular, inşaat ve bodrum suları gibi sivrisinek üremelerine müsait noktalarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün önerileri doğrultusunda ilaçlama çalışmaları yapılmakta, halkın bu konudaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla afiş, broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtılmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde, resmi kuruluşlara ait binalarda vs. dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Kentsel zararlılara karşı oluşturduğumuz ilaçlama birimimiz hafta içi her gün arasında çalışmaktadır. Sivrisinek ve karasinek mücadelesi ücretsiz olup, larva ve uçkun mücadelesi veterinerlik ekipleri tarafından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmektedir. 7) Uygulamadaki Mevzuatın Öngördüğü Diğer Görevlerin İcra Edilmesini Sağlamak. 8) Yapılan Çalışmaları Raporlayarak Bağlı Olduğu Müdürlüğe Bildirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müdürlük Çalışma ve Uygulamalarına İlişkin usul ve Esaslar Müdürlük Çalışma ve Uygulamalarına Ait Genel Esaslar MADDE 27- Bu yönetmelik gereği Müdürlük çalışmaları ilçe sınırları içerisinde, bu yönetmeliğe göre yapılır. a) Bütün çalışmalar ırk, renk, cinsiyet, dil, din, mezhep, siyasal düşünce, inanç, etnik köken yönünden hiçbir ayrım yapılmadan gerçekleştirilir. b) Yapılacak çalışmalar hizmet binaları ile sınırlı olmayıp, ilçe sınırları içerisinde her noktada yürütülür. c) Müdürlük, tüm imkânları en verimli biçimde kullanır ve yeni kaynaklar oluşturulması için çaba gösterir. d) Yapılan çalışmalarda şahıs ve ailelerin hiçbir şekilde rencide olmamaları için her türlü önlem alınır. e) Sosyal yardım işleri, sağlık işleri hizmetleri, sosyal hizmetler ve veterinerlik hizmetleri verilmesi belediyenin mali durumu, taleplerin ivediliği durumuna göre muhtaç, dar gelirli başvuru veya tespit sırası dikkate alınır. f) Belediye hizmetleri, aciliyet ve önemlilik durumuna göre vatandaşlara en uygun yöntemlerle uygulanır. g) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını bu yönetmeliğe göre geçici yapılır. Kişilere kazanılmış hak vermez. 12

13 h) Belediyeye müdürlük çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili destek vermek isteyen kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğini sağlayarak bu hizmetlerin verilmesini koordine eder. Kurum ve kuruluşların katkısının artması için çaba sarf eder. Başvuru MADDE 28- (1)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışmalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar Müdürlüğe başvurur. (2) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne şahsın başvurusu olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimi, muhtarlık ve vatandaşlarca tespit edilip, belediyeye bildirilen durumlarda ilgili çalışmalar yapılır. (3) Acil durum (doğal afet, yangın, sel, fırtına vb), özel durum (aile içi şiddet, töre mağduru vb) ve istisnai durumlarda tutanak tutularak evrak istemeden yardım yapılır. Başvuruda İstenecek Belgeler MADDE 29- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızdan aşağıdaki belgeler istenir: (1)Vatandaşlık numarası bulunan herhangi resmi belge, vatandaşlık numarası bulunmayanlardan nüfus kayıt örneği, (2)Kişi ve Ailelerin özel durumuna göre hizmetlerden yararlanmak için aşağıdaki belgeler de istenebilir. a. Tapu Sicil Müdürlüklerinden temin edilecek emlak durumunu gösterir belge. b. Yardım isteyene bakmakla mükellef kişi tutuklu veya hükümlü bu durumu kanıtlayan belge. c. Müracaatçının okuyan çocukları varsa, ilgili okuldan alınacak öğrenim belgesi. d. Her türlü afete uğrayanlar için durumu belgeleyen evrak. (itfaiye, su baskını v.b. raporlar) e. Hastalıkla durumu ve/veya engelli durumuyla ilgili sağlık raporu, ilaç reçetesi, hayvan menşe şahadetnamesi, v.b. Başvuruların İncelenmesi MADDE 30- (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir. (2) Sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet talepleri belediye tabibi onayı ile yapılır, yaptırılır. (3) Veterinerlik hizmetleri ile ilgili hizmet talepleri belediye veterineri onayı ile yapılır, yaptırılır. (4) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte değerlendirme komisyonunun belirlediği kriterlere göre uygulamaya alınır. (5) İnceleme ve değerlendirmeler inceleme elemanları tarafından yürütülür, 13

14 Değerlendirme Komisyonu MADDE 31- (1) Değerlendirme komisyonu müdürlüğün bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı, Müdür ve Şeften oluşur, Belediye Başkanının oluruyla Değerlendirme Komisyonuna üç yedek üye seçilir. (2)Değerlendirme Komisyonu üyelerinin, müdürlükte görev yaptığı süre içinde komisyon üyeliği devam eder. Belediye Başkanı gerekli görmesi durumunda üyeleri değiştirebilir. Değerlendirme Komisyonu Görev ve Yetkileri MADDE 32- Değerlendirme komisyonunun görevleri: 1) Sosyal inceleme ile tespit edilen yoksul veya muhtaç kişilere yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi konusunda karar vermek. 2) Sosyal inceleme ile tespit edilen yoksul veya muhtaç kişilere yapılacak ayni yardımların kriterlerini belirlemek. Görevin Alınması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hizmetlerin İcrası ile Denetim ve Koordinasyonu MADDE 33- Müdürlüğe Başkanlık Makamından havale edilen her türlü evrak kayda geçirilip, Müdürlük makamı tarafından ilgili şefe havale edildikten sonra görev alınmış olur. Görevin Planlanması ve Yürütülmesi MADDE 34- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ne havale edilmiş evrakı alan Şef, bu evrakla ilgili işlemi mevzuata uygun olarak yapar yaptırır. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlış varsa Müdürün bilgisi dâhilinde ilgililere bu yanlışlık düzelttirilir eksiklik tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir durum söz konusu olduğunda işlem yapılmaz. İlgililere bilgi verilir. MADDE 35- Müdürlük tarafından görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelikler ve iş talimatları doğrultusunda eksiksiz olarak ve en sağlıklı biçimde yerine getirmek zorundadır. Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği ve Koordinasyon MADDE 36- Müdürlük içindeki işbirliği Müdürün denetimi ve gözetimi altında kendi yetki ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemelerle kontrol edilir. Müdürlükte gizli işsizliğin önlenmesi, çalışanların motivasyonunun sağlanması, rasyonel ve verimli çalışma ortamının sağlanması Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Belediyenin diğer Müdürlükleri ve üst yönetim ile olan ilişkiler Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamın denetim ve gözetimi altında Müdür tarafından gerçekleştirilir. Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon MADDE 37-Müdürlük yazışmaları Sancaktepe Belediyesi yetki devrine ve Yazışma Kuralları ile ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. 14

15 Gelen Evraka Yapılacak İşlem BEŞİNCİ BÖLÜM Evraka Yapılacak İşlem, Arşivleme ve Defter Kayıtları MADDE 38- Gelen evrakın bilgisayarda kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için Müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgilisine havalesi yapılır. İlgili birim tarafından teslim alınan evraka gereği yapılarak en geç 15 gün içinde cevap verilir ve ilgilisine gönderilir. Giden Evraka Yapılan İşlem MADDE 39- Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evraka giden evrak numarası verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılır ve ilgililere imza karşılığı teslim edilir Arşivleme MADDE 40- Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakın Müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv Mevzuatına uygun olarak belirli süre müdürlükte saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir. Nakdi Yardım ALTINCI BÖLÜM Ayni - Nakdi Yardımlar MADDE 41- (1)Belediye, belediye sınırları içinde ikamet eden ve dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, ve özürlülere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla, süreli veya geçici nitelikte, bir defa veya periyodik olarak nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Komisyonu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir. (2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de durumunu belgeleyen evrak getirdiğinde veya sosyal inceleme raporu ile Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir. (3) Belediye sınırları içinde ikamet edenler ya da etmeyenler imkânsızlıklar nedeniyle yaşadığı yere dönemeyen veya Sancaktepe de bulunduğu sırada hastalığı nedeniyle acilen tedavi edilmesi gereken kişilere acil tedavisinin yapılması ve bilet temini değerlendirme komisyonu tarafından veya değerlendirme komisyonun belirlediği kriterler doğrultusunda yapılır. (4) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Komisyonu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki / kuponu v.b. dağıtılabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırılabilir. Ayni Yardımlar MADDE 42- (1) Aş Yardımı; Belediye sınırları içinde ikamet eden ve değerlendirme komisyonunun belirlediği kriterlere göre sıcak yemek yardımı yapılır. Yaptırılır. (2) Gıda Yardımı; Müracaatçıdan alınan başvurulara göre düzenlenen sosyal inceleme raporu sonucunda Değerlendirme Komisyonunca belirlenen kriterlere göre; süreli veya geçici nitelikte gıda yardımı yapılabilir. 15

16 (3) Ayni yardım Belediye, Değerlendirme Komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda ile Belediye sınırları içinde ikamet eden vatandaşlara yakacak, giysi, ev eşyası, soba, kırtasiye vb. aynî yardımlarda bulunulur. (4) Tekerlekli sandalye, koltuk değneği, hasta bezi v.b medikal malzeme yardımları, değerlendirme komisyonu kriterleri doğrultusunda yapılır. (5) Kendi kişisel bakımlarını gerçekleştiremeyen vatandaşlarımıza, (saç, sakal tıraşı) kişisel bakım hizmet sunulur. (6) Evini temizleyecek, gücü ve maddi durumu olmayan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ev temizliği yapılır. (7) Aynî yardımlar süreli veya geçici nitelikte, bir defada veya periyodik olarak yapılabilir. Kayıt Takip Ve Kontrol Sistemi MADDE 43-(1)Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür. (2)Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya dernek,vakıflardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir. Acil Durumlarda Belediye Sınırları Dışına Yapılabilecek Yardımlar MADDE 44-Belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 53 üncü maddesi gereğince, Belediye Başkanının onayı ile bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar aynî ve nakdî olabilir. Yürürlük YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE 45-(1) İş bu yönetmelikte hükmü bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır. (2) Bu yönetmelik, Sancaktepe Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. (3) tarih ve 22/ sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma ve Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılır. Yürütme MADDE 46- Bu yönetmelik hükümlerini Sancaktepe Belediye Başkanı yürütür. 16

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde-l Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı