ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen tip detaylara işin devamı süresince aynen uyulacaktır. -Yüklenici projeleri kanun, tüzük, yönetmelik, yürürlükteki standartlar, imalat ve montaj tekniği vs. gibi kriterleri dikkate alarak inceleyecek ve zorunlu ve faydalı bulacağı bütün tadilatı bir öneri raporuyla idareye yazıyla bildirecektir. Gerekirse tadilat projesini çizerek idareye sunacaktır. -Yüklenici her çeşit projenin hazırlanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği proje düzenleme esaslarına ve elektrik iç tesisat yönetmeliğine ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğine uymak zorundadır. -Malzemeler için önce Türk Standartları, daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standartlar esas alınacaktır. -Bu şartnamede veya birim fiyat tariflerinde belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, denemeler, imalat usulleri ve benzeri hususlar bu standartlara uygun olacaktır. -Bütün malzemeler şartnameler ve projesinde belirtilen hususlara uygun olacaktır. -Şartnamelerde özellikleri belirtilen malzemelerden yeterli miktarı kadarı piyasalarda bulunamadığı takdirde, bundan daha iyi özelliklerde ve kapasitede olan ve yerine kullanılabilir bir malzemeyi idarenin yazılı iznini alarak monte edecek ve bunun için idareden ilave bir bedel talep etmeyecektir. -Kısmi bir sistemin montajı veya mevcut sisteme adaptasyonu için çalışan bir sistemi durdurmak gerekiyorsa, durdurma süresi de belirtilmek kaydıyla idareye en az beş gün önceden haber verilecek ve idareden yazılı izin alınacaktır. -Bütün cihazlar işletmeye devredilmeden önce tamamen temizlenmiş olacak ve sistemlerin her türlü ayarları yapılmış, proje ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edecektir. -Yüklenici projelerde ve şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde belirtilen hususların kanunlara, yönetmeliklere, mecburi standartlara veya mahalli şartlara,usul ve kurallara uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcutsa idareyi yazılı olarak uyaracaktır. -Yüklenici, geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazların bakımını yapmakla mükelleftir. İdare gerekirse sigorta yapılmasını talep edebilecek, bunun için yükleniciye herhangi bir isim altında hiçbir bedel ödenmeyecektir.

2 -Telefon santrali, yangın ihbar santrali, asansör, elektrojen grubu vb. gibi imalat için, geçici kabulden evvel imalatçı firma ile yüklenici, aylık periyodik bakım sözleşmesi imzalayacak ve sözleşmenin bir suretini idareye verecektir. Sözleşme süresi kesin kabul ile sona erecektir. Bunun için yüklenici idareden ayrıca bir ücret istemeyecektir. -Yüklenici gerek belediyeler, gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yapmak ve işi devam ettirmek zorundadır. Bu masraflar genel masraflardan sayılacak ve yükleniciye bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. -Elektrik tesisatında kullanılan tüm malzemelerin aşağıda belirtilen ve halen yürürlükte olan standartlara uygunlukları belgeleriyle kanıtlanacak ve belgeler idareye sunulacaktır. İdarenin seçmesi için en az 3 ayrı marka ürün numunesi idareye sunulacaktır. İdarenin seçimi gerçekleşmeden ürün şantiyeye getirilmeyecektir. Ayrıca kalite belgesine sahip ürünlerin üzerinde mutlaka damga aranacaktır. Örneğin TSE ye uygunluk belgesi varsa ürünün üzerinde TSE yi ifade eden damga basılmış olacaktır. Bu şartlara uymayan malzemeler şantiyeye sokulmayacaktır. - Elektrik odalarında pano önlerine izole halı serilecek, cihazlarla ilgili her türlü kullanma talimatı ve uyarı levhaları temin edilerek idarenin onaylayacağı yerlere asılacaktır, bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İMALATIN ADI : ÖNDEN KAPAKLI PANO Birim fiyat tariflerine uygun olacaktır. Ayrıca prensip resmi verilen projesine uygun olacaktır. Tüm izolatör ve 3 faz, nötr ve toprak baraları dahildir. Bara - TMŞ şalter arası bağlantıları baralarla yapılacak ve her bara ayrı renklerde boyanacaktır. Ölçü aletleri sinyal lambaları, pako şalterler vs. gibi cihazların bağlantıları yapılmış olacak ve pano yerine çelik dübellerle monte edilecektir. Ön kapak açıldığında şalterlere ve sigortalara kolaylıkla ve tehlikesizce müdahale edilebilecektir. Tüm şalterler etiketlenebilecektir. Ön kapak kilitlenebilir olacaktır. Pano üzerindeki şalter, sigorta, ölçü aleti, sinyal lambası vs.gibi elemanlar pano maliyetine dahil değildir. Pano TSE kalite belgeli olacaktır. İMALATIN ADI :KABLO TAVALARI, GENEL ŞARTLAR: A. Kablo tavaları belirtilen tipte, ebatta ve standart sınıfında olacak ve imalatçı tarafından önerilen kapakları, bariyer şeritleri, asma ve bağlantı parçaları, kanal adaptörleri, tutturma aygıtları, salmastraları ve uçları gerekli ve belirtilen şekilde tamam olarak tedarik edilecektir. B. Kablo tavası ürünlerinin yuvarlatılmış kenarları ve düzgün yüzeyleri olacaktır. C. Delikli tip tavalar, ağır işe uygun, imalattan sonra sıcak daldırmalı galvanizlenmiş, ağır ölçek delikli çelik levha şeklinde, minimum 1.5 mm kalınlığında, yanları 40 mm den daha derin olmayacak yapıda ve çizimlerde gösterildiği gibi olacaktır. Bağlantı parçaları tepsilerle aynı malzemeden olacaktır. Çizimlerde gösterilen yerlerdeki kapaklar

3 minimum 1.0 mm kalınlığında galvanize çelik levha şeklinde, tutturmalı tipte olacak ve tepsi ile sağlam bir bütünlük oluşturacaktır. D. Merdiven tipi tepsiler ağır işe uygun, imalattan sonra sıcak daldırmalı galvanizlenmiş, minimum 1.5 mm yumuşak karbon çeliğinden imal edilmiş olacaktır. Merdiven yanı kanalları minimum 100 x 35 mm ve burulma sağlamlığı için takviye eklentileri ile kuvvetlendirilmiş olacaktır. Merdiven basamakları kablo kroşeleri ya da bağlantıları ve kanal kelepçelerini alabilmesi için delikler ihtiva edecektir. Merdiven basamakları merkezler arasından 333 mm de yerleşik olacak şekilde minimum 30 x 25 mm kanallar şeklinde olacaktır. E. Aksi belirtilmedikçe, metal tavaları, üniteleri herhangi bir noktada tam kablo yükünün 90 kg üzerindeki konsantre yüklerde destekleyebilecek şekilde birleştirmek için ek levhalar, cıvatalar, somunlar ve pulları tamam olacak şekilde tedarik edilecektir. F. Belirtilen yerlerde kablo tavası kapaklarını kablo tavasına uyan metal ve finişten imal edilmiş olarak tedarik edilecektir. G. Ekleme Parçalar dahil olacak şekilde, kablo tavası desteklerini ve birleştiricilerini, kablo tavası imalatçısı tarafından belirtilen ve önerilen şekilde tedarik edilecektir. H. Çelik Galvanizleme: imalattan sonra uygulanacak olan ilgili Türk Standartlarına uygun olacaktır. I. Ebatlar: tepsiler ve merdivenler standart metrik ebatlarda, 200, 300, 400, 500 ve 600 mm genişliğinde ve en azından 2.00 m uzunluğunda kesitler şeklinde olacaktır. Tepsi ya da merdivenin ebadı Yönetmeliklere uygun olarak ve/veya Çizimlerde gösterilen şekilde kabloların sayısı ve ebadı tarafından belirlenecektir. Tepsi ya da merdivenin içinde bulunan kabloları desteklemeye yetecek mukavemeti ve sağlamlığı olacaktır. Tam yük kapasitesi altında destekler arasındaki sapma 1/350 yi geçmeyecektir. J Topraklama Bağlayıcısı: plastik kaplamalı tavalar ya da merdivenler için, ilgili kısımlardaki her bağlantıda topraklama bağlayıcısı kullanılacaktır. 2- MALZEMELER VE FİNİŞLER: A. Kablo tavaları, Bağlantı Parçaları ve Aksesuarlar: çelik, imalattan sonra sıcak daldırmalı galvanizlenmiş. 3- KABLO TAVASI AKSESUARLARI: A. Kapaklar: kablo tavaları ile aynı malzeme ve finişten havalandırmalı başlık tipi

4 4- DESTEKLER VE BAĞLAYICILAR: A. Kablo tavası destekleri ek parçaları ve bağlayıcıları kablo tavası imalatçısı tarafından önerilen şekilde olacaktır. B. Cıvata ve vidalar kadmiyum kaplanmış ya da elektrolitik olarak galvanizlenmiş olacaktır. 5- KONSOLLAR İÇİN ANKRAJLAR: A. Kablo tavası desteklerini bina yapısına birleştirmek için olan tutturucular aşağıda belirtilen özellikleri taşıyacaktır: B. Genişletme Tespitleyicileri: Karbon çeliğinden kama ya da gömlek tipi. C. Mafsal Pimleri: tümü çelik yay kafalı tipte. D. Darbe İtmeli Yivli Saptamalar: belirtilen hizmet için özel olarak tasarlanmış, ısı ile işleme tabi tutulmuş çelik. 6- YANGIN DURDURMA: A. Genel: malzemeler takıldıkları bariyerlerle uyumlu yangın özdeğerleri için onaylanmış olacaklardır. B. Genel: malzemeler takıldıkları bariyerlerle uyumu yangın özdeğerleri için İmalatçı tarafından etiketlenecektir. C. Gömlekler: galvanize çelik boru gömlekleri. Belirtilen ebatlarda ya da kurulacak olan kablo ve kablo grubu için gereken minimum ebatlarda olacaktır. D. Sızdırmazlık Bağlantı Parçaları: kabloları gömlekler ya da çift borulu gömlekler içinde sızdırmaz yapmak için uygun. 7- UYGULAMA KABLO TAVASI SİSTEMLERİNİN TESİSİ: A. Kablo tavalarını ekipman imalatçısının yazılı talimatlarına uygun olarak tesis edilecektir. B. Kablo tavasındaki çapakları ve keskin kenarları giderilecektir. C. Desteklerin seçilmesi ve montajı için imalatçının önerilerine uyulacaktır. D. Yapıya olan ankrajlar dahil olacak şekilde, her desteğin mukavemeti, mevcut ve gelecekteki yüklerin en az dört olan emniyet faktörü ile çarpımı ya da hesaplanan yükün 90 kg (200 Ib)

5 fazlasından hangisi büyük ise o miktarı taşımaya yeterli olacaktır. Konsolların arası 1.5 m yi geçmeyecektir. E. Konsolların montajı kablo tavası imalatçısının yazılı talimatları ve önerilerine uygun olarak yapılacaktır. F. Tutturucu Konsollar: aksi belirtilmedikçe, kablo tavası konsollarını bina yapısına sağlam bir şekilde sabitlenecektir. G. Isıl Çekme ve Genişleme: kablo tavalarına aşağıdaki uzunlukları geçmeyen noktalarda genişleme bağlayıcıları ekleyin: 1. Çelik Tepsi: 52.5 m (175 kadem). 2. Genişleme bağlayıcılarının aralıkları ve boşluk ayarları uygulanabilir olan onaylanmış standartlar için olan önerileri aşmayacaktır. H. Yön Değişiklikleri: kablo tavasındaki yön değişikliklerini standart kablo tavası bağlantı parçaları ile yapılacaktır. I. Tava erişimi için gerekli olan yerler dışında ve aksi belirtilmedikçe kablo tavalarıni boru hatlarının üzerine yerleştirilecektir. J. Yangın durdurma: kablo tavalarının, duvarlar, bölmeler, zeminler ve tavanlar dahil yangın ve duman bariyerlerine girdiği yerlerde, kablolar monte edildikten sonra giriş yerlerinde yangın durdurucular kurulacaktır. K. Çalışma Alanı: kablo tavalarını, kabloların kurulumu için erişime izin verecek yeterli alan bırakarak yapılacaktır. M. Bariyerler: kablo tavalarınin güç, iletişim ve veri gibi farklı sistemlerin ya da farklı izolasyon gerilim seviyelerinin ileticilerini taşıdığı yerlerde kullanılacak kablo tavalarını ayrılacaktır. Mutlak surette gerekli olan yerlerde, farklı sistemlerin kablolarını ya da farklı gerilimlerdeki kabloları aynı kablo tavasına kurmak için Mühendisin onayını alın ve yönetmeliklerin şartlarına ve imalatçının önerilerine uygun olarak, sistem kablolarını ayırmak için uygun metal izolasyon bariyerleri kullanın ve aralarında yeterli mesafe bırakılacaktır. İMALATIN ADI : SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI SAC TABLOLAR Birim fiyat tariflerine ve prensip resimleri verilen projelerine uygun olacaktır. Tabloların içerisinde nötr ve toprak bağlantıları baralara yapılacaktır. Her faz ayrı renk kablo ile işlenecektir. Tablo kapakları mandallı kilitli olacaktır. Kapak ve gövde toprak kablosu ile ayrıca irtibatlandırılacaktır. Kablo girişleri rakorlu olacaktır. İç gömlek kullanılacak, gömlek kapalı iken sadece şalter ve sigortaların mandal ve gövdeleri gözükecek, bağlantı kabloları gözükmeyecektir. Tablolar TSE belgeli olacaktır.

6 İMALATIN ADI: AYDINLATMA ARMATÜRÜ KONSTRÜKSİYONU A. Genel : Armatürlerin üretimi ve de kablo bağlantılarının tamamlanması geçerlikteki yönetmelik ve nizamnamelere uyum içinde olacaktır. Üretim ve kablaj işlerinin tümü üreticinin üretim tesislerinde gerçekleştirilecektir. Teslim edilecek her armatür üzerinde üreticiye ilişkin bilgiler, üretim kalite denetim onay işareti ve de resmi kalite onay işareti yer alacaktır. B. Aydınlatma Armatürleri : Çizimlerde ve armatür detay formalarında gösterilen ve üreticinin standart üretim gamında yer almış türlerden olacak ya da bunların eşdeğeri olacaktır. C. Sacdan mamul mahfazalar : Sac malzemenin kalınlığı 0.5mm den ince olmayacak, şartname ve de geçerlikteki standart hükümlerinin öngördüğü hallerde daha kalın malzeme kullanılma durumu söz konusu olacaktır. D. Sacdan reflektörler : Bu malzeme türü 0.5mm den daha ince olamayacaktır. E. Alüminyum reflektörler : Aksi belirtilmediği sürece 0.3mm den ince olmayacaktır. F. İşçilik : Metal malzeme gönyesinde ve de kenarları düzeltilmiş, kaynak yapılmış olacak, yüzeyde çizikler ve yamuklar bulunmayacaktır. Yassı düzeyler, uygun kırımlar ve kenar bombeleri ile çarpılmaya karşı kuvvetlendirilmiş olacaktır. Yüzeylere uygulanacak son kat perdah işlemi sonunda tüm bozukluklar giderilmiş olacaktır. G. Paslanmaz özellikte metal iskelet: Demirden üretilmiş parçalar paslanmaya karşı önlem olarak fosfatlı solüsyon yöntemi ile koruma altına alınmış olacak ve bu koruma tabakasının üzerine de son kat boyadan önce bir kat koruyucu boya tabakası uygulanmış olacaktır. H. Işık yansıtmayan yüzeylerin kaplanması : Isıtma yöntemi ile sertleştirilmiş emay boya kullanılacaktır. Boyama işinde kullanılacak renkler mühendis tarafından kararlaştırılacak ya da seçilecektir. I. Işık yansıtıcı yüzeylerin kaplanması : Isıtma yöntemi ile sertleştirilmiş beyaz renkte emay boya kullanılacak ve yansıtma oranı değeri %85 den az olmayacaktır. Ayna özellikli yansıtıcı yüzeyler yüksek düzeyde perdahlanmış olacak bu bu tür parçalar anodize aluminyumdan üretilecektir. Bu tür yüzeylerin yansıtma oranı %97 den az olmayacaktır. J. Boya malzemesinin mekanik dayanıklılığı : Malzeme boyanıp ısıl işlemden de geçirildikten sonra 6mm lik bir yarı çapta burkulma uygulandığında çatlama, eğilme, yüzeyden ayrılma, kabarma gibi bozulmalar göstermeyecektir. K. K. Son katın mor ötesi ışınlara dayanıklılığı : Malzeme 72 saat süre boyunca 100mm uzaklıktan mor ötesi RS lambasından kaynaklanmakta olan ışınlara karşı bırakıldığında yüzey renginde bozukluk, sertleşme ve/ya da yamrulma göstermeyecek ve bu sınav sonunda yansıtma faktörü değerinde bir azalma gerçekleşmemiş olacaktır. L. Isıya dayanaklılık : Boyalar, yüzeyler, armatür içindeki teller ve de başkaca parçalar armatürün normal çalışması süresinde oluşacak sıcaklık düzeylerine dayanıklı olacak ve bu konu gerektiği gibi sertifikalandırılacaktır.

7 M. Armatür içi kablolar : Armatür içlerinde kullanılacak elektrik tellerinin kesiti 1.5mm2 den az olmayacak, ve yalıtım malzemesi 240V a dayanıklılık sağlayacaktır. Yalıtım malzemesi armatür içinde oluşacak sıcaklık düzeylerine karşı da dayanıklılık özelliklerine sahip olacaktır. Bağlantıların tümü vidalı tür yalıtımlı bağlantı bloklarında (klemens) sonlandırılmış olacaktır. N. Menteşeler : Görünür çerçeveleri ve de menteşeli hareket eder dağıtıcı yüzeyleri olan armatürlerde gizli menteşe ve de mandal türü kullanılacak, tesbit parçaları olarak da paslanmaz çelik klipsler kullanılacaktır. Bunlara benzer özellikte başkaca malzemenin kullanılması ön olur alınmış olmasına bağlı olacaktır. O. Askı ve ayarlama parçaları : Bu parçalar yatay, dikey ya da aksiyel biçimde askıya alınmış armatürlerde kullanılacak olup dikey ayarlama en az 25mm ye olanak vermelidir. Askı parçaları 12mm lik çelik boru malzemeden yapılmış olacak ve de son yüzey boya rengi, iliştirilecek tavan ya da zemin rengi ile aynı ya da mühendisin belirleyeceği renkle uyumlu olacaktır. P. Gömme Armatürler : Bu armatürler asma tavan yapılarında kullanılacak olup uygulandıkları panolarda bozulma ve/ya da eğilmelere neden olmayacaklardır. Alçı ya da beton tavanların söz konusu olduğu durumlarda alçı ya da beton uyumlama halkaları temin edilecektir. Q. Bakım ya da parça değişimi amacı ile armatür içine erişilmesi gerekli olduğunda bu işlem armatür mahfazasının sökülmesini gerektirmeyecek bir biçimde gerçekleştirilebilir olacaktır. R. Mercekler, dağıtıcılar, örtü parçaları ve de globlar: %100 yeni akrilik plastik malzemeden üretilmiş, ya da su beyazı renkte camdan olacaktır. 1. Plastik : Malzeme yaşlanma nedeni ile sararma ya da başka biçimde değişim oluşturmaya dayanıklı olacak, ısı ve mor ötesi radyasyonuna da dayanıklılık gösterecektir. 2. Mercek Kalınlığı : en az 3 mm olacaktır. S. Çıkış armatürleri (EXIT), merkezi akümülatör sisteminden beslenmedikleri durumda kendi içlerinde bulunduracakları ve hızlı/yavaş idame doldurucusu ile beslenen akümülatörlerden güç alacaklardır. Kullanılacak akümülatörler, sızdırmaz, bakım istemez nikel-kadmiyum türü olacak ve özel proje garantisi kapsamında bulunacaktır. Elektrik kesilmelerinde, kendi akümülatörleri ile en az 2(iki) saat besleme süreli olacaktır. İMALATIN ADI : YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ DKP saç gövdeli, elektrostatik toz boyalı, ışıklandırılmış alev almaz akrilik levhalı, ince kompakt yapılı, tavana kolay montaj aksesuarlı, Ni-Cd pilli, 60 dk veya 180 dk acilde çalışma süreli, sürekli ve acilde çalışabilme özellikli, acil aydınlatma özellikli, yeşil tonlu levha üzerinde beyaz insan, ok ve çıkış kapısı motifi bulunan, G5 duyu, 1x8W balastı, T16/1x8W fluoresan ampulü dahil, gömme tip fluoresan ampullü, 335x90 mm ebatlarında, CE standartlarına uygun olacaktır.

8 İMALATIN ADI: AYDINLATMA ANAHTARLARI A. Genel: hızlı açılıp hızlı kapanan, sessiz tip, kontakları gümüş bileşimden yapılmış, arka dayanıklı şekillendirilmiş kaide, belirtildiği gibi açma-kapama veya push-buton tip, tam yüke kadar çıkabilecek endüktif veya rezistif yükler için ve yandan bağlantı yapılacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. B. Türler: Projelerde gösterildiği şekilde normal, komütatör veya vaevien tek veya çift kutuplu. C. Genel aydınlatma anahtarı 10 A, 250 V açma-kapama çalıştırıcılı, beyaz levhaya sahip, tek modül mekanizmalı. D. İmpuls rölesi kontrolu için merkezi aydınlatma panosu: çoklu push-buton anahtar yapısı, denetlenen her devre (akım anahtarı) için anahtar kapalı (on) konumundayken çalışan ampül. Pano ve kutu çelik levhadan imal yapılar olacak, çelik çerçeveli şeffaf akrilik kapı, kapı kolu ve kilit. Pano koruması için IP 20, dahili kurulumlar için IEC standartlarına uygunluk. E. Etanş Anahtar: harici ve ıslak bölgelerde kurulum için 10 A, 250 V, Etanş levha, sentetik conta, Etanş çıkış kutusu, açık/kapalı göstergesi, IP 55 kutu içinde. F. Manuel motor anahtarı: kesirli tek fazlı motor ve ekipmanları için 2 (iki) kutuplu. 30 A, 600 V (a.c) nominal değerdeki motor ve endüktif yükleri kesebilecek, düğme çalıştırıcılı, kontakların açık/kapalı konumlarına göre göstergeli. İMALATIN ADI: PRİZLER - GENEL A. Genel: enjeksiyonla şekillendirilmiş plastik kaideli, kendinden ayarlı, kalıcı hasarı engelleyici, genişlemeyen kontaklı, yandan bağlantı için ayarlanmış ve terminalleri en az 3 (üç) paralel bağlantılı devre kablosu kabul eden prizleri tedarik edilecektir. B. Türler: IEC, ISO-9001 standardına ve CE normlarına uygun prizler kullanılacaktır. C. Etanş 3 fazlı prizler: tek çıkışlı, 3 P+N+E, 3 faz, kutuplaştırılmış, 16 A, 380 V nominal değere sahip, sıçratmaya dayanıklı dökme metal ve yay dönüşlü kapaklı eşdeğer fişi ile birlikte. D. Patlamaya dayanıklı priz: dökme demir veya alüminyum alaşımından imal edilmiş 16 veya 20 A, 250 V nominal değere sahip sınıf I bölüm 1 NEC Ya da patlama tehlikesi bulunan bölgelerde kurulum için aleve dayanıklı (Exd) IEC. İMALATIN ADI : Aktif paratoner başlığı(ort.uyr.yolu: 60 mt) TS 622,ISO 9001,NFC ,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği, Çalışma Bakanlığı parpat-57 iş sağlığı iş güvenliği tüzüğü ne uygun olarak tesis edilecektir. İş bitiminde topraklama direncinin standartlara uygun(max.2 ohm) değerde olduğu,

9 paratonerin orijinal test sertifikası ve paratoner bilgilerini içeren raporlarını ve tesis için alınması gereken ruhsatlar (AEK gibi)varsa bunları alarak İdareye sunacaktır. -koruma istenen bölgeden 1.5 m.yükseğe monte edilecektir. -kullanılacak bakır iletkenler %99.5 saflıkta elektrolitik bakır olacaktır. -topraklama direnci 5 ohm dan büyük ise bu değerin altına indirilinceye kadar topraklama çubuğu ilave edilerek bu şart sağlanacaktır. -toprak altındaki tüm bağlantılar termokaynak yapılacaktır. -kablo geçiş güzergahında topraklama yapılacaksa mesafe minimum 5 mt. olacaktır. -paratoner direği Ø80 mm galvanizli, 6,5mt.boy borudan olacaktır. Gereği kadar ek yapılacaktır. Çatıya özel kelepçeleriyle tutturulacaktır. -üç noktadan çatıya lente teli, lente gerdirme aparatı ve lente kazığı ile sabitlenecektir. -aktif paratoner ile test klemensi arası 2 ad 50 mm² som bakır iletkenle yatayda 0.75 mt, düşeyde 1.25 mt aralıklarla ve yüzeyin özelliğine göre özel kroşelerle montaj yapılacaktır. -her paratoner inişine ayrı, PVC kutulu ve bakır malzemeden olacaktır. -muhafaza borusu 3 mt Ø 20 mm boylu galvanizli boru olup içine 3.5 mt PVC boru geçirilerek boru ile iletken arasında izolasyon sağlanacaktır. Her iniş duvara özel kelepçelerle monte edilecektir. -en az 50 cm derinlikte toprağa kanal açılarak binadan ve duvarlardan en az 5ve 10 mt uzaklıklara topraklama çubukları çakılacaktır. Test klemensi ve topraklama çubukları arası 2x50 mm² som bakır olacaktır. -topraklama çubukları Ø 20 mm çapında ve 1.5 mt boyunda olacaktır. Çubuk ile bakır irtibatını sağlayan noktalarda termokaynak yapılacaktır. İMALATIN ADI : Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik Ø 20 mm çapında en az 1,5 m uzunluğunda elektrolitik bakırdan, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanabilir olacak, çubuk iki parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm boyunda diş açılabilir olacak, TSE kalite belgesine sahip olacaktır. ÖZEL-ELK-1 48 PORT SWİTCH (52 PORT KENAR ANAHTARI) 1. En az 48 adet 10/100/1000 portu ve bunlardan 4 adetinin yerine kullanılabilecek genişleme yuvaları bulunmalıdır.

10 2. Genişleme yuvalarına 1000BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseLH, 100BaseFX GBIC ler takılabilmelidir /100/1000BaseT portlar otomatik olarak MDI ve MDIX ayarlamasını yapabilmelidir. 4. En az 8000 MAC adres desteği olmalıdır. 5. En az 9000 byte büyüklüğünde yüksek boyutlu iletim birimi (Jumbo Frame) desteği bulunmalıdır. 6. Data iletim kapasitesi en az 71.4 Mpps olmalıdır 7. Anahtarlama kapasitesi en az 96 Gbps olmalıdır. 8. Latency (gecikme) degeri 5.4 mikrosaniyenin altında olmalıdır. 9. IEEE 802.3ad link aggregation (LACP) özelliği olmalıdır. Her birinde en az 8 port olabilen en az 24 adet LACP grup (trunk) desteklenmelidir. 10. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree standardını desteklemelidir 11. Cihaz yığınlanabilr yapıda olmalıdır. Yığınlama durumunda tek bir IP adres ile uzaktan yönetim sağlanabilmelidir. 12. En az 16 adet anahtar yığınlanabilmelidir. 13. IEEE 802.1X port based network access control ve RADIUS desteği ile kullanıcı kimlik kontrolü yapılabilmelidir. Aynı port üzerinden iki kullanıcının kimlik kontrolü mümkün olmalıdır. 14. MAC bazlı ve WEB bazlı kimlik kontrolü mümkün olmalıdır. 15. Cihazın yönetiminde bağlantı aşamasındaki güvenlik için SSL, SSHv2 ve SNMPv3 desteği olmalıdır. 16. Cihazın yönetiminin güvenli ve şifreli yapılabilmesi için TACACS+ desteği olmalıdır. 17. Seçilen bir fiziksel portun diğer portlardan izole edilerek sadece uplink port ile haberleşmesi sağlanabilmelidir. 18. IEEE 802.3x flow control desteği olmalıdır 19. IEEE 802.1p trafik önceliklendirme desteği olmalıdır. 20. Birden fazla portun tek port üzerinden izlenebilmesi için port monitoring (mirror) özelliği olmalıdır. 21. IP Multicast trafiğin yönetimi için IGMPv3 desteği olmalıdır. 22. Cihazın komut satırı, telnet ve WEB üzerinden yönetim desteği olmalıdır. 23. Cihazın uzaktan izlenebilmesi ve raporlarının alınabilmesi için en az 4 grup RMON desteği olmalıdır.

11 24. Cihazın üzerinde konsol portu bulunmalıdır. 25. IEEE 802.1Q VLAN desteği olmalı, en az 64 adet sanal ağ tanımlanabilmelidir. 26. Yaratılan VLAN ların otomatik olarak öğrenilmesi ve dinamik olarak tanımlanmasını sağlayabilmelidir. 27. Network yönetim yazılımı ile birlikte teklif edilmelidir. 28. Cihazın üzerinde port durumlarını gösteren LED ler olmalıdır inch rack üzerine monte edilebilmelidir. Kabin montaj aparatları ile birlikte teklif verlmelidir. 30. Cihaz V voltaj seviyesinde çalışabilmelidir. Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte teklif verilmelidir. 31. Güç kaynağı cihazın içinde olmalı, adaptör benzeri cihazlar kullanılmamalıdır. 32. Cihazın yaydığı ses seviyesi belirtilmelidir. 33. Ürün ömür boyu garantili olmalıdır. Garanti süresince oluşabilecek arızalarda onarım, güç kaynağı, modül gibi parça değişim veya ürün değişimi için herhangi bir ücret talep edilmeyecek şekilde teklif verilmelidir. 34. Anahtar yazılım güncellemeleri garanti süresi boyunca ücretsiz yapılabilecek şekilde teklif verilmelidir. ÖZEL-ELK-2 LX Modül SFP 1000 Base Uzun mesafeli fiber optik kablolar için LX tipi GBİC modulün Swich ve Omurgaya montajı, modül LC konnektöre uygun olacaktır.modul takılacağı swich ve Omurgaya uyumlu olacaktır. Her türlü sonlandırması yapılacak şekilde LX modülün, işyerine temini her türlü işçilik ve nakliye dahil işler halde teslimi. ÖZEL-ELK-3 Patch Kablo 1 mt lik TSE Standardına uygun CAT 5E kablonun her iki ucunda RJ-45 jackı bulunacak, kablolar renk sıralamasına uygun olarak çakılacaktır. ÖZEL-ELK-7 24 lü Sigorta Kutusu 24 adet W-otomat takılmasına uygun TSE li, gömme, kapaklı, PVC sigorta kutusunun projesine uygun temin ve montajı.

12 ÖZEL-ELK-8 Wireless Access point 1. IEEE g ve b standartlarını desteklemelidir ve Wi-Fi onaylı olmalıdır. 2. Cihaz üzerinde ethernet 10baseT/100baseT portu ve console portu olmalıdır. 3. IEEE 802.1x, RADIUS authentication özellikleri olmalıdır 4. IEEE 802.1Q VLAN desteği olmalı, en az 64 adet VLAN tanımlanabilmelidir /128/152 bit WEP şifrelemesi ve 128 AES şifrelemesi yapabilmelidir. 6. IEEE i, WPA2, WPA desteklemelidir ayrı SSID desteklemelidir. Her SSID için ayrı VLAN, authentication ve güvenlik tanımlamaları yapılabilmelidir. 8. İhtiyaç duyulduğunda harici anten takılabilmelidir. 9. Yüksek yoğunluklu erişim noktası konumlandırmalarında kullanılmak üzere output power ayarlanabilmelidir. 10. IEEE 802.3af Power Over Ethernet desteği bulunmalıdır. 11. SNMPv3 desteklemelidir. 12. Cihaz SSHv2 ve SSL protokollerini desteklemelidir. 13. Cihaz SpectraLink Voice Priority (SVP) desteklemelidir. 14. Cihaz üzerinde console port bulunmalıdır. Cihazlar Web, telnet veya console arayüzü ile konfigüre edilebilmelidir. 15. IEEE 802.3af (Power over Ethernet) standartını desteklemelidir. 16. EN :2002/IEC :2001 tıbbi standartını sağlamalıdır. 17. Access Point ler arası handover mekanizmasına sahip olmalı, cihazlar arası geçişlerde kesinti olmamalıdır. 18. MAC adresine göre erişim-listesi uygulamasına imkan vermelidir. 19. Signal-to-noise oranına göre otomatik kanal seçme özelliği olmalıdır. 20. Cihazın yazılım güncellemeleri web üzerinden ücretsiz olarak yapılacaktır. 21. Cihaz ömür boyu garantili olmalıdır.

13 ÖZEL-ELK -39 Harici Plastik panolar 30x40 IP 67 standartlarına uygun, TSE li, ayaklı, kablo giriş ve çıkışları rekor bağlantılı, üçgen kilit mekanizmasına sahip ve dış kapak contalı olacaktır. Pano içi otomat montajına uygun raylı.pano yan kısımlarında 2 adet etanş pano tipi monofaze priz, 1 adet etanş pano tipi trifaze priz bulunacaktır. Panolar Fleksiglas malzemeden mamul olacaktır. ÖZEL-ELK CM OFFSET ÇANAK ANTEN Teklif edilen sistemde uydu anteni dağıtımı yapılacak yayın özelliklerine göre seçilecek ve 1 adet min. 150 cm çapında olmak üzere offset tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak anten mahalde oluşabilecek en yüksek rüzgar yükünü (110 km/saat) taşıyabilecek sağlamlıkta olacak ve bu yükü taşıyabilecek sağlamlıkta monte edilecek, estetiği bozmayacak bir şekilde yerleştirilecektir. ÖZEL-ELK-74 QUATRO LNB (4 ÇIKIŞLI) LNB ünitesi min aşağıdaki teknik değerleri karşılayacaktır. Sinyal girişi : GHz Sinyal çıkışı : GHz Gürültü oranı : dB Çalışma voltajı : VDC LNB ler; yağmur, nem ve kumdan etkilenmeyecek biçimde korunmalı sistemin genel çalışmasında aksaklığa neden olmamalıdır. LNB çıkışındaki kabul edilebilir en düşük C/N oranı 18 db'dir. ÖZEL-ELK TV ÇIKIŞLI UYDU ANTEN SANTRALİ

14 Uydu Anten Santrali, 8 uydu ve 1 karasal tv girişli ve 12 çıkışlı olacaktır. Frekans Bandı : sat Mhz, Karasal Mhz aralıklarında olacaktır. Geçiş kaybı : sat (2-5 db), karasal (0-2 db) den fazla olmayacaktır. Kullanıcı kaybı : sat (5-1 db), karasal (0-2 db) den fazla olmayacaktır. Çıkış gücü : sat (35 db IMA3) 95 dbμv, karasal (60dB IMA3) 95 dbμv ve üzerinde olacaktır. ÖZEL-ELK-80 BANT TİPİ ARMATÜR Gövde: 1.50mm çekme alüminyum profil veya DKP sac Reflektör: 0.40mm %99 saflıkta anodize alüminyu Kablo: 1mm² Boya: Elektrostatik toz boya Petek: ABS cinsi plastik malzeme Renkler: idarenin belirleyeceği renklerde tavan bağlantı elemanları ve modüler dönüş parçalarıyla birlikte. Ampül, 2* 36 w ve idarenin belirleyeceği renk kodunda armatürün temini,nakli,montajı ve çalışır halde teslimi ÖZEL-ELK-88 TENİS KORTU ARMATÜRÜ 400 W METAL HALİDE 1 mm st 12 DKP sacdan mamul, 0,60 mm temperli camlı, Anodize aliminyum reflektörlü, porselen duylu, 400 W Metal Halide armatürün temini ve montajı. 50x50 beton dökülerek ortasında Ø 200 lük beton boru koyulacak ve içerisine Ø114, 3,5 mm, 6 mt lik boru üzerine 89-2,5 mm borudan bükülmüş 92 boru kaynatılarak aydınlatma direği yerine dikilecek, beton boru içinde kalan boşluk betonla doldurulacaktır. Direk yüksekliği sahadan 7 mt 20 cm olacaktır. 3 x 2,5 mm lik aydınlatma kabloları saha dışı, toprak altından PVC boru içerisinden geçirilerek, herhangi bir ek yapılma dan saha kapısı yanında 1 adet polyester pano içerisine toplanacaktır. Lambalar, 400 W Metal Halide, çevreyi rahatsız etmeyen, özel tenis kortu aydınlatması şeklinde olacaktır.

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL-ELK-1 52 Port Kenar Anahtarı 1. Teklif edilecek kenar anahtar üzerinde 48 adet

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ NETWORK ALTYAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU VE TANIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri ROCKWELL AUTOMATION TEDARİK ŞARTNAMESİ TEDARİK ŞARTNAMESİ Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri 2500-SR002B-TR-P 1 İÇİNDEKİLER PART 1 GENEL... 3 1.01 ŞARTNAME KAPSAMI... 3 1.02 İLGİLİ KISIMLAR...

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi TÜRKKIZILAYI Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi 1. KONU 1.1 Bu teknik Şartname Türk Kızılayı nın olası afet ve acil durumlarda beslenme hizmet kapasitesini arttırmak üzere alınacak Mobil Mutfak ta kullanılacak

Detaylı