Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)"

Transkript

1 T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi ( i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig yapmantz gerekmektedir. Bireysel ilye defilseniz; iince iiyr olma adrmlannr takip ederek igxun portai sisiemi'ne I ayrt olmalrsrnrz. Bu ilana Kigisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "Eski Hiikiimlii, Engel!i, TMY (Terorle Miicadelede Yaralanan)" olanlar da bagvurabilir. Bu iggricrl istemi, igkur'un ADANA 9ALTSMA ve ig KURUMU il- MUoUnLUdU uiriminden itan editmistir, Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : Genel gartlar ve Notlar TALEBE BASVURACAK ADAYLARIN DiKKATINE; Talep gartlarrna durumu uyan adaylar, ilanrn yayrnlandrir tarihten itibaren 10 grin igerisinde talebin yayrmlandr!r yerdeki ill$ube MuidLirlu$LimLizden veya internet adresi uzerinden bagvuru yapabilirler. - Gergefe ayktrt belge verenlerin ya da beyanda bulunanlarrn bagvurusu gegersiz hale getirilmesi, ige alrnmasr igleminin iptaiine iligkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kurulu5unun yasal iglem yapma hakkr saklrdrr. - Taleplerde 2012 Karnu personeli Segme Stnavtna (KPSS) sonuglart gegerli olup,2012 KPSSPPg4 puanr olan adaylarrn bagvurularr kabul edilecektir. -Taleplere bagvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, e!itim durumu, tecrlibe, oncelik durumu vb. kogullan ta5tytp tagrmadrkiarrnr yazrlr veya sozlu srnavdan once talebi veren kamu kurum ve kuruluguna ibraz etmek zorundadlr. Bu durumlarrnr belgeleyemeyenler veya yanlig beyanda bulunanlar nihai listeden grkarrlarak stralamada yer alan diler kigiler listelere dahii edilecektir. - Merkezi srnav uygulinmayacak ki5ilerden (dnceliklilerden) ml,iracaat eden adaylar igerisinden onceljk belge tarihlerine gore talep sayrsrnrn Li9 katrnr gegmeyecek gekilde isim ve adresleri ile durumlartnr agtklayrcr bilgi talep sahibi karnu kurum ve kuruluguna bildirilecektir. - Son mliracaat tarihi resmi tatile rastladt!tnda bir sonraki ig glinu ba5vurular kabul edilecektir. - Mr.iracaat tarihleri gakrgan, aynl kamu kurum ve kurulugunun birden fazla isgucti talebine durumu uyan ig arayantn, tercihi dof rultusunda sadece bir talebe mriracaatr kabul edilecektir. - Merkeji srnav kapsamtnda mtiracaat eden adaylar ieerisinden en yliksek puan alandan baglamak uzere talep sayrstntn r-ig katt olacak gekilde dtjzenlenecek nihai listede yer alan ki5ilerin istm ve adresleri, iggi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluguna bildirilecektir. - igyerine ismi biidirilen kisilere yaztlt veya sozlti srnavtn yeri ve zamanr talebi veren kamu kurum ve kurulugu taraflndan adaylara yazrlr olarak bildirilecektir. - Oncelik hakkrna sahip olanlardan, bagvuruda bulunduklan srjrekli veya gegici iggricri talebine i5verence davet edildikleri h6lde mtlcbir sebepler drsrnda.icabet etmeyen, stnava katrlmayan, i$i reddeden veya kamuda surekli iggi stat1istinde ige yerlegenlerin 6ncelik hakkr ortadan kalkar, 0ncelik hakkrndan ikinci kez yararlanrlamaz. - Kamu kurum ve kuruluglarinrn s0rekli (d;imi), gegici iggllcu taleplerine yaptlan bagvurularda kisilerin Adrese Dayalr Ntifus Kayrt Sisteminde kayrtlr olan adresleri dikkate airnrr. OZEL gartlar:iqe altnacak ki5ilerden Psikoteknik muayene belgesl ile A$rr ve tehlikeli iglerde galrgabilir raporu istenecektir.beko Loder-KepCe veva Ekskavator sertifika Iarrndan birine sah ip olmasr istenmektedir. Meslek Bilgileri Meslek Ig Makineleri Operatortl Deneyim (Ytl) 3 Deneyam (Ay) Osrenme Tiirii Kigisel Bilgiler Cinsiyet Kadrn Erkek Yag ArahSr Boy Arah!r Kilo AralrSr 6!renim Bilgileri En Az Olrenim Seviyesi En Fazla Olrenim Seviyesi Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) Srnav Bilgileri Stnav Kategorisi _!1qgy Adr SrnglPggn Tlirii Kamu Personel Srnavlarr KPSS KpSSpg4-60 En A7 Puqn Limiti Srnav Girig Tarihi g,2014

2 Trirkiye ig Kurumu - iggticii istemi Detayr 9ah9ma Adresi Bilgisi Sayfa2l g.20I4

3 Tiirkiye ig Kurumu - iggiicti istemi Detayr Sayfa 1 I 2 TUrkiye ig Kurumu /.i;,r rri.ri,"!w:, rr,ijlnt[urru4 rn iggrlctl istemi ( ) ig bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig yapmanrz gerekmektedir. Bireysel iiye defilseniz; iince iiye olma adrmlannr takip ederek igrun Portal sistemi'ns kayrt olmalrsrnrz. Bu ilana Kigisel Durumu n'normal" olanlarla birlikte "Eski Hi.iki,imli,i, Engelli, TMY (Terorle Mticadelede Yaralanan)" olanlar da bagvurabilir. Bu iggricrj istemi, igkur'un ADANA 9ALTSMA ve ts KURUMU il uuounlu6u uiriminden itan editmigtir. Son Bagvuru Tarihi: Yayrnlanma Tarihi : Genel gartlar ve Notlar TALEBE BASVURACAK ADAYLARIN DiKKATiNE; Talep 5artlarrna durumu uyan adaylar, ilanln yayrnlandr$r tarihten itibaren 1O gun igerisinde talebin yayrmlandr$r yerdeki Ill$ube MUdLirlLi$tjmtlzden veya internet adresi Lizerinden ba5vuru yapabilirler. - Gerge!e ayklrt belge verenlerin ya da beyanda bulunanlarrn bagvurusu gegersiz hale getirilmesi, ige alrnmasr igleminin iptaline iligkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kurulugunun yasal iglem yapma hakkl saklrdrr. - Taleplerde 2012 Karnu personeli Segme Stnavtna (KPSS) sonuglart gegerli olup,2012 KPSSPPg4 puanr olan adaylarrn bagvurularr kabul edilecektir. -Taleplere bagvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, e$itim durumu, tecrribe, oncelik durumu vb. kogullarr tagtyrp tastmadrklarrnr yazrlr veya s6zlr"i srnavdan once talebi veren kamu kurum ve kuruluguna ibraz etmek zorundadrr. Bu durumlarrnl belgeleyemeyenler veya yanlrg beyanoa bulunanlar nihai listeden grkarrlarak stralamada yer alan difer kiqiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi srnav uygulanmayacak kisilerden (onceliklilerden) mtlracaat eden adaylar igerisinden oncelik belge tarihlerine gore talep sayrsrnrn Ug katrnr gegmeyecek gekilde isim ve adresleri ile durumlartnt agrklayrcr bilgi talep sahibi karnu kurum ve kuruluguna bildirilecektir. - Son mr-iracaattarihi resmi tatile rastladt$rnda bir sonraki is glinu bagvurular kabul edilecektir. - Mtlracaat tarihleri gakrgan, aynr kamu kurum ve kurulugunun birden fazla i99t-icu talebine durumu uyan i5 arayanrn, tercihi do!rultusunda sadece bir talebe mrlracaatt kabul edilecektir. - Merkezi srnav kapsamtnda mtiracaat eden adaylar igerisinden en yrlksek puan alandan baglamak rizere talep saytstntn rle katr olacak gekilde dtizenlenecek nihai listede yer alan kigilerin isim ve adresleri, i59i talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluguna bildirilecektir. - igyerine ismi bildirilen kigilere yazllt veya sozlti stnavrn yeri ve zamanr talebi veren kamu kurum ve kurulugu tarafrndan adaylara yazrlr olarak bildirilecektir. - 0nceljk hakkrna sahip olanlardan, bagvuruda bulunduklarr stjrekli veya gegici isgricti talebine igverence davet edildikleri h6lde mucbir sebepler drsrnda.lcabet etmeyen, srnava katrlmayan, isi reddeden veya kamuda slirekli igei statl.isrlnde ige yerle5enlerin oncelik hakkr ortadan kalkar. Oncelik hakkrndan ikinci kez yararlanrlamaz. - Kamu kurum ve kuruluglannrn sl.lrekli (dtimi),gegici igglicri taleplerine yaprlan bagvurularda kigilerin Adrese Dayalr Ntifus Kayrt Sisteminde kayrtlr olan adreslerj dikkate alrnrr. OZEL gartlar:ige altnacak ki5ilerden Psikoteknik muayene belgesi ile A$rr ve tehlikeli iglerde galrgabilir raporu istenecektir.ekskavator-dozer Ooerat6rLj sertifikasrndan ikisine birden sahip olmasr gerekmektedir. Meslek Bilgileri Meslek Ig Makineleri Operatorri Deneyim (Yrl) Deneyim (Ay) 6$renme Tiirii Kigisel Bilgiler Cinsiyet Kadrn Erkek Ya9 Arahlr Boy Aralr!r Kilo Aralr!l O$renim Bilgileri En Az Olrenim Seviyesi En Fazla O$renim Seviyesi Oftaogretim (Lise ve Dengi) Ortaojretim (Lise ve Dengi) Srnav Bilgileri Slnav Kategorisi Stnav Adt Srnav Puanr ']llirii En Az Puan Limiti Srnav Girig Tarihi Kamu Personel Srnavlarr KPSS KPSSP &isyerituru:kamu

4 Tiirkiye ig Kurumu - iqgiicii istemi Detayr Qahgma Adresi Bilgisi Sayfa 2 l2 Yer Tercih Edilen ikamet ilgeleri Yu rtigi SEYHAN, CEYHAN, FEKE, KARAiSALI, KARATAS, KOZAN, POZANTI, SAIMBEYLi, TUFANBEYLI, YUMURTALIK, YUREGIR, ALADAG, IMAMOGLU, EUKUROVA, SARIEAM, ADANA /MERKEZ irtibat Bilgileri Adr Soyadr Unvanr Telefon No E-Posta Di$er Bilgiler Igveren TrirLi Toplam Agrk 19 Sayrsr Ig Sdzle5mesi Tipi Qalrgma gekli SurUcLl Belgesi Kamu 2 Belirsiz SLireli (Daimi) Tam Sr.ireli B Tiirkiye tg

5 Trirkiye ig Kurumu - iqgiicii istemi Detayr Trirkiye iq Kururnu ftrrri.:r,!rn:rr firrrttlrr*t lr Sayfa I I 2 IggucLl istemi ( bagvurusu yapmak igin bireysel iiye o.larak girig yapmanrz gerekmektedir. Bireyset iiye defilseniz; iince olma adrmlarnr takip ederek i5run'portar srslem'i,ne-tayit ormarrsrnrz. Bu ilana Kigisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "Eski Hi,ikiimlti, Engelli, TMy (Terorle Miicadelede Yaralanan)" olanlar da bagvurabilir, Bu iggtictl istemi, igkur'un ADANA galrsma ve ig KURUMU tl uuounlugu uirtminden itan editmistir Genel gartlar ve NoUar Son Bagvuru Tarihi: Yayrnlanma Tarihi: 0L L4 vararlantlamaz' - Kamu kurum ve kuruluslarrnrn-:_y"flljo.11 j,.qeqcr ssucrj tatepterine yaprran t=i';"l;;;;ti]'ri'ji.lt*re Dayatr Nt.ifus Kayrt sisteminde kayttlr olan adresieri dikkate atrnir. Ozrr'-gnnruir:ige alrnacak kigilerden psikoteknik muayene belgesi ile Alrr ve tehlikeli iglerde galrsabilir raporu istenecektir. Dozer operatorll sertifikasrna sahip olmasr gerekmektedir. lln.siyet Kadrn Erkek ya_r4qltfl En Az Olrenim Seviyesi En Fazla Olrenim Seviyesi Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Adana Orman Bolge Mr-idtirltj{Li :00-16:00 Qalrgma Adresi Bilgisi &isyeriTuru:Kamu

6 Ti.irkiye iq Kurumu - iqgiicii istemi Detayr Yer Sayfa2l2 Tercih Edilen ikamet ilgeleri : SEYHAN, CEYHAN, FEKE, KARAISALI, KARATA$, KOZAN, pg AUII, SAIMBEyLi, TUFANBEYLi, yurvurralrr, YUREGiR, ALADAG, imnrqoglu, gukurova, sai.ieam, ADANA /MERKEZ &isyeriTuru:Kamu 22.0g.20I4

7 Ttirkiye ig Kurumu - iggiicii istemi Detayr Sayfa I I 2 TUrkiye ie Kurumu Lyurii.lrlrrr JJ,'rtr.ftrrrr_1'lrr iggrjctl istemi ( t9 bagvurusu yapmak igin bireysel i,iye olarak girig yapmanrz gerekmektedir. Bireysel i.iye delilseniz; tince iiye olma adrmlannr takip ederek isfun Portal Sistemi'ne kaylt olmalrstnrz. Bu itana Kigisel Durumu "Normal" olanlarta birlikte "Eski Hiiki,imlii, Engelli, TMY (Terorle Mi.icadelede Yaralanan)" olanlar da bagvurabilir. Bu iggrictj istemi, igkur'un ADANA 9ALI9MA VE i9 KURUMU il uuounlugu Uiriminden itan editmigtir, ADANA ORMAN e6lce rvluounlutlu rruenxezt Son Bagvuru Tarihi: Yayrnlanma Tarihi : Genel $aftlar ve Notlar TALEBE BASVURACAK ADAYLARIN DIKKATINETaIep gartlanna durumu uyan adaylar, ilanrn yayrnlandr$r tarihten itibaren 10 glin igerisinde talebin yayrmlandr$r yerdeki il/$ube MLjdUrlu$timLjzden veya internet adresi Llzerinden bagvuru yapabilirler. - Gergefe ayktrt belge verenlerin ya da beyanda bulunanlarrn bagvurusu geeersiz hale getirilmesi, ige alrnmasr igleminin iptaline iligkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kurulugunun yasal iglem yapma hakkr saklrdrr. - Taleplere bagvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, elitim durumu, tecrlibe, 6ncelik durumu, yabancr dil gartr vb. kogullarr tasryrp tagrmadrklarrnr yazrlr veya sozlri srnavdan once talebi veren kamu kurum ve kuruluguna ibraz etmek zorundadrr. Bu durumlarrnr belgeleyemeyenler veya yanlrg beyanoa bulunanlar nihai listeden grkarrlarak stralamada yer alan di$er ki5iler listelere dahil edilecektir. - Son mriracaat tarihi resmi tatile rastladt{tnda bir sonraki ig gtlnll bagvurular kabul edilecektir. - Muracaat tarihleri gakrgan, aynr kamu kurum ve kurulugunun bjrden fazla isgucu talebine durumu uyan ig arayanrn, tercihi do$rultusunda sadece bir talebe mr-iracaatr kabul ediiecektir. - igyerine ismi bildiriien kisilere yaztlt veya sozlti stnavrn yeri ve zamanr talebi veren kamu kurum ve kurulugu tarafrndan adaylara yazrlr olarak bildirilecektir. - Kuraya tabi olan iggucti taleplerine gartlart uyan ve mtiracaatlarr kabul ediienlerin tamamr noter huzurunda kura Eekimi igin igverene gonderilir. - Kuraya tabi taleplere bagvuran onceliklilerin tamamr kura Eekilmek rizere, isim ve adresleri ile durumlarrna iligkin aglklayrcr bilgilerle birlikte, ayrr bir liste halinde kamu kurum ve kuruluguna bildirilir. - Oncelik hakkrna sahip olanlardan, bagvuruda buiunduklarr slirekli veya gegici iggtict-i talebine igverence davet edildikleri h6lde mr-icbir sebepler drgrnda icabet etmeyen, srnava katrlmayan, igi reddeden veya kamuda surekli i99i statllslinde ige yerlegenlerin 6ncelik hakkr ortadan kalkar. Oncelik hakkrndan ikinci kez yararlantlamaz. - Kamu kurum ve kuruluglarrnrn slirekli (daimi), geeici igglicli taleplerine yaprlan bagvurularda kigilerin Adrese Dayalr NLifus Kayrt Sisteminde kayrtlr olan adresleri dikkate alrnrr. OZEL gartlar:ige alrnacak kigilerden Psikoteknik muayene belgesi ile A$rr ve tehlikeli iglerde galrgabilir raporu istenecektir.greyder Operatorti sertifikasrna sahip olmasr gerekmektedir. Boy Aralr$r Kilo Arah$r 6!renim Bilgileri En Az O$renim Seviyesi trn Fazta ugrenrm sevryesl Kura Bilgileri Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Adana Orman Bolge :00-16:00 Qahgma Adresi Bilgisi

8 Tiirkiye ig Kurumu - iqgi.icii istemi Detayr Yer Tercih Edilen ikamet ilgeleri Yurtigi SEYHAN, CEYHAN, FEKE, KARAISALI, KARATA9, KOZAN, POZANTI, SAiMBEyLi, TUFAIBEYLi, yuvturtall(, yuregir, ALADA6, imntvoglu, iururovr, sarream, ADANA /MERKEZ Sayfa2l2 trtibat Bilgileri Adr Soyadr Unvanr Telefon No E-Posta Diler Bilgiler Igveren TrirLi Toplam Agrk ig Sayrsr Ig Sozlegmesi Tipi Qahgma gekli Kamu a Belirsiz Srireli (Daimi) Tam Sr-ireli Tiirkiye i g.2014

9 Tiirkiye ig Kurumu - iggiicii istemi Detayr Turkiye ig Kururnu /,1 i rti,r.frr-r tr rtlr*jrahtt,rrr Sayfa I I 2 iggtlcu istemi ( ig bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig yapmanlz gerekmektedir. Bireysel i,iye defiilseniz; i5nce iiye olma adrmlarrnr takip ederek tgxun -portar sislemi,iri-tavit ormarrsrnrz. Bu ilana Kisisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "Eski Hiikiimlii, Engelli, TMy (Terorle Miicadelede Yaralanan)" olanlar da bagvurabilir. Bu iggticti istemi, igrun'un ADANA galrgma ve ig KURUMU it- tquounlugu uiriminden itan editmistir. Son Bagvuru Tarihi: Yayrnlanma Tarihi: 01.to.20L i,iilii*.;, ' Qenetrlr(r{l Kigisel Bilgiler 6!renim Bitgileri En Az Olrenim Seviyesi En Fazla Ofrrenim Seviyesi Ortaof retim (Lise ve Dengi) Ortaddretim (Lise ve Dengi) Srnav Adl Slnav puan Tiirii En Az Puan Limiti

10 Tiirkiye ig Kurumu - iggticti istemi Detayr Qahgma Adresi Bilgisi Sayfa2l &isyeriTuru:Kamu 22.0g.2014

11 Ttirkiye igkurumu - iggticii istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye le Kurumu il riti:i.lrrutr,tr'lrrtrtlrr4r'rrt trl Iggricu Istemi ( ) ig bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig yapmanrz gerekmektedir. Bireysel tiye delilseniz; iince iiye olma adrmlannl takip ederek igfun Portal Sistemi'ne kayrt olmalrstntz" Bu ilana Kigisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "Eski Hiiki,imlti, Engelli, TMY Yaralanan)" olanlar da bagvurabilir. (Terorle Miicadelede Bu r9gucu rstemr, igkur'un ADANA 9ALTSMA VE ig KURUMU il UuOunlu6u biriminden ilan edilmigtir. ADANA Son Bagvuru Tarihi: 01, Yayrnlanma Tarihi : L4 Genel $artlar ve Notlar TALEBE BASVURACAK ADAYLARIN DIKKATINE; Talep gaftlarrna durumu uyan adaylar, ilanrn yayrnlandr!r tarihten itibaren 10 gtin igerisinde talebin yayrmlandr$r yerdeki Ill$ube MLidLirlLi$timrizden veya www,iskur.gov.tr internet adresi r-izerirrden bagvuru yapabilirler. - Gerge$e ayktrt belge verenlerin ya da beyanda bulunanlarrn bagvurusu gegersiz hale getirilmesi, ige alrnmasr igleminin iptaline iligkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kurulugunun yasal iglem yapma hakkr saklrdrr. - Taleplerde 2012 Kamu Personeli Segme Stnavtna (KPSS) sonuglart gegerli olup,2012 KPSSPP94 puanr olan adaylarrn bagvurularr kabul edilecektir. -Taleplere bagvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, e$itim durumu, tecrribe, oncelik durumu vb. kogullarr tagryrp tasrmadrklarrnr yazrlr veya sozlll srnavdan once talebi veren kamu kurum ve kuruluguna ibraz etmek zorundadrr. Bu durumlarrnr belgeleyemeyenlerveya yanlrg beyanda bulunanlar nihai listeden gtkartlarak srralamada yer alan diler kigiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi srnav uygulanmayacak kigilerden (onceliklilerden) muracaat eden adaylar igerisinden oncelik belge tarihlerine gore talep sayrsrnrn Lig katlnr gegmeyecek gekilde isim ve adresleri ile durumlartnr agrklayrcr bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluguna bildirilecektir. - Son mriracaattarihi resmi tatile rastladt!tnda bir sonraki ig gtinu bagvurular kabul edilecektir. - MLlracaat tarihleri Eakrgan, aynr kamu kurum ve kurulugunun birden fazla igglicij talebine durumu uyan ig arayanrn, tercihi do{rultusunda sadece bir talebe mtlracaatr kabul edilecektir. - Merkezi srnav kapsamrnda mr.iracaat eden adaylar igerisinden en yuksek puan alandan baglamak r.izere taiep sayrsrnrn Ug katt olacak gekilde dlizenlenecek nihai listede yer alan kigilerin isim ve adresleri, i59i talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluguna bildirilecektir. - igyerine ismi bildirilen ki5ilere yaztlt veya sozlt-l srnavrn yeri ve zamanr talebi veren kamu kurum ve kurulu5u tarafrndan adaylara yazrlr olarak bildirilecektlr. - Oncelik hakkrna sahip olanlardan, bagvuruda bulunduklarr srirekli veya gegici i99ucu talebine igverence davet edildikleri h6lde mucbir sebepler drgrnda icabet etmeyen, srnava katrlmayan, igi reddeden veya kamuda srirekli igqi statrisrlnde ige yerlegenlerin oncelik hakkt ortadan kalkar. Oncelik hakktndan ikinci kez yararlanrlamaz. - Kamu kurum ve kuruluglarrnrn surekli (daimi), gegici i59ricli taleplerine yaprlan bagvurularda ki5ilerin Adrese Dayalr Nr-ifus Kaylt Sisteminde kayrtlr olan adresleri dikkate alrnrr. dzel SARTLAR: B,C,D,E,F srntft sllrtlcti belgelerinden birine sahip olmasr gerekmektedir.a$rr ve tehlikeli iglerde Ealrgabilir raporu istenecektir Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yrl,) Deneyim (Ay) dlrenme Tiirii Tra ktor Sofdrii 5 Kigisel Bilgiler Kadrn Erkek Kilo ArahSr 6srenim Bilgileri En Az Olrenim Seviyesi Av En Fazla ' ugrentm sevtyesl Orta6$retim (Lise ve Dengi) Ortaogretim (Lise ve Dengi) Srnav Bilgileri Stnav Kategorisi Srnav Adr Srnav Puanr Ti.irii En Az Puan Limiti Srnav Girig Tarihi Kamu Personel Srnavlarr KPSS KPSSP94 60 Qalrgma Adresi Bilgisi

12 Trirkiye i5 Kurumu - iggiicii istemi Detayr Sayfa2l2 Yer Tercih Edilen ikamet ilgeleri YurtiEi SEYHAN, CEYHAN, FEKE, KARAISALI, KARATAS, KOZAN, POZANTI, SAIMBEYLi, TUFANBEYLi, YUMURTALIK, YUREGIR, ALADAG, IMAMOGLU, EUKUROVA, SARIEAM, ADANA /MERKEZ itiuat Bitgiteri Adr Soyadr Unvanl Telefon No E-Posta Diler Bilgiler Igveren TLirU Toplam Agrk ig Sayrsr Ig Sozlegmesi Tipi Qalrgma gekli Kamu z Belirsiz Srireli (Daimi) Tam Srireli Tiirkiye ig g.2014

13 Ttirkiye ig Kurumu - iqgricri istemi Detayr Trirkiye ig Kururnu I; ri.rr:i t r lll rrr* lrhr_t,rrr "!rn-r Sayfa I I 2 IggucLi Istemi ( rg bagvurusu yapmak igin bireysel iiye o-larak girig yapmanrz gerekmektedir, Bireysel iiye defilseniz; 6nce tiye olma adrmlarnr takip ederek ibrun "portar srslem-i'ne r."v,t ormarrsrnrz. Bu ilana Kigisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "Eski Hiikiimlii, Engelli, TMy (Terorle Miicadelede Yaralanan)" olanlar da bagvurabilir. Bu iggtlcti istemi, igkur'un ADANA galrgma ve ig KURUMu il uuounludu oiriminden itan editmigtir. Genel gartlar ve Notlar Son Bagvuru Tarihi: Yayrnlanma Tarihi: Meslek rlstavatcirirurir. v" v,itf emej operatcii,: Kigisel Bilgiter En Az O{renim Seviyesi En Fazla O$renim Seviyesl Ortaddretim (Lise ve Dengi) Ortaolretim (Lise ve Dengi) Srnav Bilgileri En Az Puan Limiti g&isyeriTrnu:Kamu t4

14 Ttirkiye ig Kurumu - iqgiicii istemi Detayr Qaltgma Adresi Bilgisi Sayfa2l g&isyeriTuru=Kamu 22.0g.2014

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003530702) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

M AKİN A K İM YA EN D ÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAM U GRUBU) Yayınlanma Tarihi: Daimi / Tam Süreli. İşveren Kamu Pozisyon 1

M AKİN A K İM YA EN D ÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAM U GRUBU) Yayınlanma Tarihi: Daimi / Tam Süreli. İşveren Kamu Pozisyon 1 Türkiye İş Kurumu işinizi Şansa Bırakmayın Ü L İş İlan No (00003335709) Bu ilana Kişisel D urum u "N orm al" olanlarla birlikte "TM Y (Terörle M ücadelede Y a ra la n a n )" olanlar da başvurabilir. Türkiye

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003532047) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O Kapat ĠĢgücü Ġstemi (00000945614) ĠĢ baģvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriģ yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek ĠġKUR Portal Sistemi ne kayıt

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003432117) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL)

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Son BaĢvuru Tarihi : 26 Ağustos 2015 Yayınlanma Tarihi : 17 Ağustos 2015,

Detaylı

Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. Görüntülenme Sayısı 114 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli çıkarılacaktır.merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar da ayrı bir liste Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından

Detaylı

TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; - Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten

TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; - Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; - Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003423160) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM İLANI

MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM İLANI MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM İLANI KURUMUMUZUN ANKARA DA BULUNAN; MKE BARUTSAN ROKET ve PATLAYICI FABRİKASI ile KIRIKKALE DE BULUNAN; MKE SİLAH FABRİKASI ve MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜKLERİNE

Detaylı

Bu işgücü istemi, iş K U R 'u n Ç A N K A Y A H İZ M E T M ERKEZ İ biriminden ilan edilmiştir.

Bu işgücü istemi, iş K U R 'u n Ç A N K A Y A H İZ M E T M ERKEZ İ biriminden ilan edilmiştir. Türkiye İş Kurumu İşinizi Şansa Bırakmayın ÜL İşgücü İstemi (00002971112) Bu ila n a K işise l D u ru m u "N o rm a l" o la n la rla b irlik te "T M Y (T e rö rle M ü ca d e le d e Y a r a la n a n ) "

Detaylı

Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstemi (00002727242) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL

Detaylı

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Soğutma Sistemi Operatörü

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Soğutma Sistemi Operatörü RAPORU İLE BELGELEMEK. **** BULAŞICI HASTALIĞI BULUNMAMAK. ***Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda

Detaylı

Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstemi (00002727418) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003297327) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003460807) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI İşgücü İstemi (00002984952) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003369495) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir. Türkiye İş Kurumu BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ İSTANBUL İLMİLLİ

Detaylı

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Elektrikçi (Genel)

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Elektrikçi (Genel) TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE : **** VARDİYALI VE TEHLİKELİ SINIFA TABİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR OLDUĞUNU SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK.(işe alınacaklardan daha sonra istenecek) **** BICI HASTALIĞI

Detaylı

İŞKUR TÜRKİYE İŞ KURUMU

İŞKUR TÜRKİYE İŞ KURUMU http://esube.iskur.gov.tr/istihdam/acikisilan Detay.aspx?uiID=000... İsınızı Şansa Bırakmayın İş İlan No (00003509512) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)"

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ KEMER BARAJI) ****BOZDOĞAN****

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ KEMER BARAJI) ****BOZDOĞAN**** İşgücü İstemi (00003000366) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003506775) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003561584) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

MKEK MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

MKEK MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü İstemi (00003129585) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un KIRIKKALE ÇALIŞMA VE

Detaylı

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI İşgücü İstemi (00002985080) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstemi (00002727472) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003239630) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) 6 Okuldan

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) 6 Okuldan Bu işgücü istemi, İŞKUR'un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir. Son Başvuru Tarihi : 24 Nisan 2015 TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; - Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı

Detaylı

DKK GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI

DKK GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI İşgücü İstemi (00003061246) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ. TÜRKİYE PETROLLERİ A.O Son Başvuru Tarihi : 23 Aralık 2016 Yayınlanma Tarihi : 14 Aralık Genel Şartlar ve Notlar

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ. TÜRKİYE PETROLLERİ A.O Son Başvuru Tarihi : 23 Aralık 2016 Yayınlanma Tarihi : 14 Aralık Genel Şartlar ve Notlar ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O Son Başvuru Tarihi : 23 Aralık 2016 Yayınlanma Tarihi : 14 Aralık 2016 Genel Şartlar ve Notlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; **** PETROL VE DOĞALGAZ

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003502953) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstemi (00002727093) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU BRANŞ A LIN A CA K İŞÇİ SAYISI Talep Edilen Şartlar R E F R A K T E R USTASI 8 Ç E L İK H A N E O P E R A T Ö R Ü 30

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003393062) Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir. Türkiye İş Kurumu LÜLEBURGAZ HİZMET MERKEZİ T.P.A.O.TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yayınlanma Tarihi: 20.09.2016 Görüntülenme

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003509519) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ET KOMBİNASI MÜDÜRL

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ET KOMBİNASI MÜDÜRL İşgücü İstemi (00002736318) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003250772) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

DKK GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI

DKK GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI İşgücü İstemi (00003061113) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003449724) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

TSK MÜHİMMAT AYIRMA VE AYIKLAMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ

TSK MÜHİMMAT AYIRMA VE AYIKLAMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü İstemi (00003026915) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un KIRIKKALE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003408598) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2016. Yayınlanma Tarihi : 05 Mayıs 2016

BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2016. Yayınlanma Tarihi : 05 Mayıs 2016 BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2016 Yayınlanma Tarihi : 05 Mayıs 2016 Genel Şartlar ve Notlar İş Tanımı ve Genel Şartlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN

Detaylı

TÜVASAŞ-TÜRKİYE VAGON SAN. A.Ş. Son Başvuru Tarihi: Yayınlanma Tarihi: , Sayı: 12

TÜVASAŞ-TÜRKİYE VAGON SAN. A.Ş. Son Başvuru Tarihi: Yayınlanma Tarihi: , Sayı: 12 Son Başvuru Tarihi: 09.12.2013 Yayınlanma Tarihi: 29.11.2013, Sayı: 12 TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; ***** GENEL ŞARTLAR***** Adayların Orta Öğretim kurumlarının, Makine, Makine Teknolojisi, Tesviye,

Detaylı

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Et Kombinası Müdürlüğü :00-11:00

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Et Kombinası Müdürlüğü :00-11:00 SİVAS ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 19 Haziran 2017 Yayınlanma Tarihi : 08 Haziran 2017 GENEL ŞARTLAR Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren

Detaylı

TSK MÜHİMMAT AYIRMA VE AYIKLAMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ

TSK MÜHİMMAT AYIRMA VE AYIKLAMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü İstemi (00003026709) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

ÇANAKKALE ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ. EVREġE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Son BaĢvuru Tarihi : 28 Aralık 2016 Yayınlanma Tarihi : 19 Aralık 2016

ÇANAKKALE ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ. EVREġE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Son BaĢvuru Tarihi : 28 Aralık 2016 Yayınlanma Tarihi : 19 Aralık 2016 alınması iģleminin iptaline iliģkin Kurumun ve talep sahibi Kurum ve KuruluĢunun yasal iģlem yapma hakkı yeri ve zamanı talebi veren Kurum ve KuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003938600) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003536930) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KAMU GRUBU) Son Başvuru Tarihi: 28.04.2014 Yayınlanma Tarihi: 17.04.2014, Sayı: 1

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KAMU GRUBU) Son Başvuru Tarihi: 28.04.2014 Yayınlanma Tarihi: 17.04.2014, Sayı: 1 İşgücü İstemi (00002035961) İŞKUR'un Çankaya Hizmet Merkezi Talep sahibi kişiler İŞKUR Çankaya Hizmet Merkezi ne MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KAMU GRUBU) Yayınlanma Tarihi: 17.04.2014,

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003532248) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 27 Haziran 2016 Yayınlanma Tarihi : 17 Haziran 2016

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 27 Haziran 2016 Yayınlanma Tarihi : 17 Haziran 2016 Genel Şartlar ve Notlar Son Başvuru : 27 Haziran 2016 Yayınlanma : 17 Haziran 2016 ADAYLARIN DİKKATİNE : **** TEHLİKELİ SINIFA TABİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR OLDUĞUNU SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK (İŞE

Detaylı

Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstemi (00002724760) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD.

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD. İşgücü İstemi (00002687275) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

İş İlan No (00003274107)

İş İlan No (00003274107) İş İlan No (00003274107) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü İstemi (00002984763) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ŞİŞLİ HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü İstemi (00002984713) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ŞİŞLİ HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstemi (00003108139) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

KIYI EMNİYETİ.GEN.MÜD

KIYI EMNİYETİ.GEN.MÜD İşgücü İstemi (00003042329) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un KONAK HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir. MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir. MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU ÇANKAYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇANKAYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT EDECEKLERDİR. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir. MAKİNA ve KİMYA

Detaylı

TÜBİTAK Yayınlanma Tarihi: Görüntülenme Sayısı 1032 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli

TÜBİTAK Yayınlanma Tarihi: Görüntülenme Sayısı 1032 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli Görüntülenme Sayısı 1032 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli Son Başvuru Tarihi 13.11.2017 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 4 TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE*** Güvenlik kamera odası ve harekât merkezinde,

Detaylı

Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. SUBAY ORDU EVİ XXXXX

Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. SUBAY ORDU EVİ XXXXX Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. SUBAY ORDU EVİ XXXXX Son Başvuru Tarihi : 23 Mart 2016 Yayınlanma Tarihi : 14 Mart 2016 Genel Şartlar ve

Detaylı

İş İlan No (00003360119)

İş İlan No (00003360119) İş İlan No (00003360119) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

KUZEY EGE SULAMA BİRLİĞİ

KUZEY EGE SULAMA BİRLİĞİ İşgücü İstemi (00003076466) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

Bu işgücü istemi, İŞKUR'un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.

Bu işgücü istemi, İŞKUR'un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir. işlem yapma hakkı saklıdır.2012 KPSSP3() türünde en az 60 puanı olanlar başvurabilirler.nihai listede yer alanlar,eğitim,tecrübe,öncelik durumu,yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı/sözlü

Detaylı

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI İşgücü İstemi (00003025653) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un PENDİK HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

Mimar Sinan Mh. Emniyet Cd. Burfaş Sosyal Tesisleri Arabayatağı Yıldırım/BURSA

Mimar Sinan Mh. Emniyet Cd. Burfaş Sosyal Tesisleri Arabayatağı Yıldırım/BURSA Yayınlana Tarihi : 06 Mayıs 2015 TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; GENEL ŞARTLAR - Talep şartlarına duruu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayılandığı

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MRKZ)

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MRKZ) İşgücü İstemi (00003014240) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL

Detaylı

t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi

t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi KocAELi Uruivensiresi oevler KoNSERvATUVARI t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi BiRiNci86LUM Amag, Kapsam ve Tanrmlar Amag ve Kapsam MADDE 1 - Kocaeli Universitesi Devlet Konservatuvarr

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

2) İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak (Word, Excel, Powerpoint vs.) Çalışılacak Yer:Ankara

2) İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak (Word, Excel, Powerpoint vs.) Çalışılacak Yer:Ankara 21 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27031 Türkiye İş Kurumu Ostim nden: Aşağıda Belirtilen İşyerlerine Normal Daimi İşçi Alınacaktır. ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Talebi Alan İl Kamu Kuruluşunun Adı Meslek Adı Petrol

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

tffi runxiye ortopedik ENGELTiTpn FEDERASYoNU

tffi runxiye ortopedik ENGELTiTpn FEDERASYoNU tffi runxiye ortopedik ENGELTiTpn FEDERASYoNU The Federation of orthopaeeric Diasabred peopre of rurkey Topkapr Mah. Dr. Ahmer pa$a Sok. No:l Fatih / ISTANBUL Tel: 212 635 9482 Faks: 212 534 5gg0 **o,.tootorl.t

Detaylı

İşgüc ü. Eğitim. Sayıs ı

İşgüc ü. Eğitim. Sayıs ı Türkiye İş Kurumu nden : Aşağıda Belirtilen İşyerine Daimi Statüde İşçi Alınacaktır. Talebi Alan İl Kamu Kuruluşunun Adı Cinsiyeti Meslek Adı İşgüc ü Sayıs ı Eğitim Durumu Yaş Aranılan Diğer Nitelikler

Detaylı

İş İlan No (00003295527)

İş İlan No (00003295527) İş İlan No (00003295527) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

Detaylı

Adana TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

Adana TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com Adana TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı Adana hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- AĢağıda yer alan tabloda gösterildiği Ģekilde Ġstanbul Maden ve Metaller Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne

Detaylı

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 350 TYP Bitiş Tarihi 15.06.2015 Feke Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma,Erezyon Engelleme ve Ormancılık Faaliyetleri Feke Orman İşl. Müdürlüğü Hizmet Binası Seçim Başlangıç Tarihi

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i I'OKAT BELEDiYESi 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i b) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taqrtlarrnrn personel ve ol

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

1. Sağlık Yüksekokullarının. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

1. Sağlık Yüksekokullarının. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun. maddesinin B fıkrasına

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU T.C. GIDA. TARJM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU Grda, Talm ve Hayvancrhk Bakanhlr Miifettig Yardrmcrh[r giriq srnavr hakkrnda gerekli bilgiler aga[rda srralanmtgttr.

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

TURKiYE i~ KURUMU GENEL M0D0RL0G0. ADANA c;all$ma VE i$ KURUMU il M0D0RL0G0. Toplurn Yaranna Program Kat1hmc1 Duyurusu. YUREGiR BELEDiYE BA~KANLIGI

TURKiYE i~ KURUMU GENEL M0D0RL0G0. ADANA c;all$ma VE i$ KURUMU il M0D0RL0G0. Toplurn Yaranna Program Kat1hmc1 Duyurusu. YUREGiR BELEDiYE BA~KANLIGI TURKiYE i~ KURUMU GENEL M0D0RL0G0 ADANA c;all$ma VE i$ KURUMU il M0D0RL0G0 Toplurn Yaranna Program Kat1hmc1 Duyurusu zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, ozel ~artlar ise ii Mudurlugu tarafmdan

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM HAcETTEpT Uru ivrnsiresi "Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Biligsel Bozukluk Hastalan ire saghktr yagh Bireyler igin oyun Tiirii Bilgisayar DestekliBiligsel Egzersiz Programr (obep) Geligtirme Qahgmasr,,

Detaylı

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 67 sayılı Devlet

Detaylı