Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / 033

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sirküler Tarihi: 21.12.2015 Sirküler No : 2015 / 033"

Transkript

1 Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / YILI YASAL DEFTER ONAYLARI Bilindiği üzere, hesap dönemi takvim yılı olan vergi mükelleflerinin 2016 yılında tutacakları yasal defterlerinin açılış onaylarının ay sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu mükellefler, 2015 yılı yasal defterlerini kullanmaya devam edeceklerse ara onayları ile 2015 yılı yasal defterlerinin kapanış onaylarının yapılacağı tarihler yaklaşmıştır. Yasal defter onaylarına ilişkin bilgiler özet olarak sirkülerimizin aşağıdaki bölümlerinde yer almaktadır. 1. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 64/1. maddesine göre her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, Türk Ticaret Kanunu'na göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir. TTK'nın "Defter tutma yükümlülüğü" başlıklı 64. maddesinin 3.fıkrası aşağıdaki gibidir. Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla

2 izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir. TTK'nın 64. maddesinin 4. fıkrasına göre ise TTK'ya tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmez. Yukarıdaki yeni TTK hükümlerinden görüleceği üzere, Vergi Usul Kanunun defterlere ilişkin hükümleri ile uyum görülmektedir sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ"(Tebliğ) yayımlanmıştır. TTK nın 64.maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına göre tacirler tarafından tutulmak zorunda olunan ticari defterler aşağıdaki gibidir: - Yevmiye Defteri - Defter-i Kebir - Envanter Defteri

3 - Pay Defteri (Limited şirketler dahil) - Yönetim Kurulu Karar Defteri (Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri) - Genel Kurulu Toplantı ve Müzakere Defteri (Limited şirketler dahil) Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dâhil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez. Özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği bulunmayan diğer ticari teşekküller yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdürler. TTK nın 64 üncü maddesi ile Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 5'inci maddesine göre tacir ve şirketlerce tutulacak ticari defterler aşağıdaki gibidir: Gerçek Kişi Tacirlerce Tutulacak Defteler 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir

4 Kollektif ve Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5)Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Anonim Şirketlerce Tutulacak Defteler 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5)Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Limited Şirketlerce Tutulacak Defteler 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri 5)Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, 6) Müdürler Kurulu Karar Defteri

5 Kooperatiflerce Tutulacak Defteler Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'in 1'inci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınac kooperatiflerin tutacağı defterlere de anılan Tebliğ hükümleri uygulanmaktadır sayılı Kooperatifler Kanununun 98'inci maddesine göre, Kooperatifler Kanununda aksine açıklama olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu'ndaki anonim şirketlere ait hükümler uygulanacağından kooperatiflerin de anonim şirketlerin tutacağı defterleri tutmaları gerekmektedir. 2. VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER Vergi Usul Kanunu nun 172, 176 ve 182 nci maddelerine göre, bütün kurumlar vergisi mükellefleri ve birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulmak zorunda olan defterler şunlardır: - Yevmiye Defteri - Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri) - Defter-i Kebir VUK nun 197 nci maddesine göre, devamlı olarak imalâtla uğraşan birinci sınıf tacirlerin ve kurumların tutmak zorunda olduğu defterlerden birisi de imalât defteridir. Ancak Maliye Bakanlığı yayımladığı 246 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile, muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre izleyen mükelleflerin imalât defteri tutma zorunluluğunu dan itibaren kaldırmıştır. VUK nun 193, 200, 204, 207, 209, 210, 212 ve 213 üncü maddelerinde, tutulması zorunlu olan İşletme Hesabı Defteri (İşletme hesabını ihtiva eden), Bitim İşleri Defteri, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Defteri, Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri, Ambar Defteri, Serbest Meslek Kazanç Defteri, Özel Defterler, Çiftçi İşletme Defteri de yer almaktadır. Bunlar bilânço esasına göre defter tutanlar dışında kalan mükellefleri ilgilendiren veya yaptığı işin özelliği olan bazı mükellefler tarafından tutulması zorunlu bulunan defterlerdir.

6 20 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu (DVK) Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci ve Damga Vergisi Kanununun 29 uncu maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak düzenledikleri kâğıtlara ait damga vergisini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen mükellefler ödemeleri kaydetmek için "Damga Vergisi Defteri" adı altında özel bir defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Bu defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin uncu ve 221 inci maddelerindeki hükümlere uyulacaktır. Bu zorunluluk, sadece makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödeyen anonim şirketleri (ve 32, 43 ve 44 serî no.lu DVK Genel Tebliğlerine göre bu uygulamadan ihtiyari olarak yararlanmak isteyen anonim şirket dışındaki kurumları, kollektif ve adi komandit şirketleri, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerini ve serbest meslek erbabını) ilgilendirmektedir. 3. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLERİN TASDİKİ TTK ya göre tutulması zorunlu olan ve yukarıda belirtilen ticari defterlerin tamamı için tasdik zorunluluğu vardır. (TTK Md.64/3) VUK na göre ise tutulması zorunlu olan defterlerin, defter-i kebir hariç tamamı tasdike tabidir(vuk m. 220, mükerrer m. 257 ve 20 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği). Tasdiki zorunlu olan defterler, şirket kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğunca veya noterlerce onaylanır. Sonraki yıllarda ise tasdik makamı noterlerdir. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. (TTK Md. 64/3) Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde de ticaret sicili tasdiknamelerinin asıllarının onay sırasında notere ibraz edilmek zorunda olduğu, aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneğinin noterlerce saklanacağı belirtilmiştir.

7 Sicil tasdiknamesi, tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir(ticaret Sicil Yönetmeliği m.16/6). Bu çerçevede, tasdiknamelerde yer alan bilgilerde herhangi bir değişikliğin bulunmaması halinde mevcut belgeler geçerliğini korumakta olup, bu tasdiknameler esas alınmak suretiyle açılış onaylarının yapılması gerekir. Tebliğ'in 13'üncü maddesinde, açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Türkiye Noterler Birliğinin tarih ve 80 numaralı genel yazısına göre, onay yenilemenin (defter ara tasdikinin) de hesap döneminin açılışına dair defter onaylaması olması nedeniyle, Tebliğ'de açılış tasdikinde aranılması gerektiği belirtilen ticaret sicil tasdiknamesinin onay yenileme (defter ara tasdiki) sırasında da aranılması gerekmektedir. VUK'un 223. maddesine göre; defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur. Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir. Noterlerin yapacağı tasdik şerhleri ile anonim ve limited şirketlerin kuruluşu aşamasında ticaret sicili memurlarınca da yapılacak tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki malûmatı ihtiva eder(vuk m.224).

8 1. Defter sahibinin; a) Gerçek kişilerde başta soyadı sonra öz adı (Müessesenin varsa maruf unvanı da ayrıca ilave olunur); b) Tüzel kişilerde unvanı; 2. İş adresi; 3. İş veya meslekin nev'i; 4. Defterin nev'i; 5. Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu; 6. Defterin kullanılacağı hesap dönemi; 7. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi; 8. Tasdik tarihi; 9. Tasdik numarası; 10. Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası. Tasdik makamları tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda yazılı malumatı tarih sırasıyla, üçer aylık bordrolara derç ve bunları en geç bir ay içinde bulundukları yerin en büyük mal memuruna tevdi ederler(vuk m. 226): 1. Tasdik numarası ve tarihi; 2. Defter sahibinin soyadı, adı (Veya unvanı); 3. İşi veya mesleki; 4. Defterin nev'i; 5. Defterin hangi yıl için tasdik edildiği; 6. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi. Tasdik makamları yukarıdaki bilgileri münferit fişlerle de bildirebilirler.

9 Vergi Usul Kanununda açılış tasdiki ve ara tasdik olmak üzere iki tür tasdik öngörülmüştür. TTK na göre, kapanış onayı olarak adlandırılan üçüncü bir tasdik türü söz konusudur. Açılış Tasdiki VUK'a göre, defter açılış tasdikinin; 1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda; 2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; 3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; 4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce. yaptırılması zorunludur.(vuk m. 221) Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ de de VUK na paralel düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre, tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır (Tebliğ m.13/1) Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir(ttk m.63/3). Bilindiği üzere, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu

10 yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır (TTK m. 82/7). Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz(tebliğ m. 13/6). Yangın nedeniyle defterleri zayi olan mükelleflerin kullanacakları yeni defterlerin, kullanılmaya başlamadan önce onaylatılması gerekmektedir. Yeni defterlerin eski tarih ve yevmiye numarası ile onaylatılması mümkün değildir. (Noterler Birliği nin tarih ve 32 sayılı Genelgesi) Ara Tasdik VUK'a göre ara tasdikinin; * Defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyenlerce Ocak ayı içinde, * Hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerce bu dönemin ilk ayı içinde yaptırılması zorunludur. (VUK Md:222) Bu husus Tebliğde onay yenileme olarak belirtilmiştir. Tebliğin 16'ncı maddesine göre, yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. Onay yenilemede defterlerin türü değiştirilemez.

11 Kapanış onayına tabi olan yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinde son kaydın altına yazılacak Görülmüştür ibaresinin yanında onay yenileme kısmında aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur: a) Tebliğin 14 üncü maddesinde açılış onayında bulunması gerektiği hüküm altına alınan hususlarda bir değişiklik olmuşsa bu değişiklikler, b) Defterin kalan sayfa adedi, c) Kullanılmaya devam edileceği hesap dönemi, ç) Onay tarihi, d) Onay makamının resmi mühür ve imzası. Onay yenileme işleminde defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek yoktur (Tebliğ m.17). Kapanış onayına tabi olmayan defteri kebir ve envanter defterinde onay yenileme son kaydın yer aldığı sayfadan sonraki sayfaya yapılır. Bu sayfada yer alacak bilgilere ve onay yenilemenin şekline ilişkin Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ilâ (d) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.(tebliğ m.18) TTK'ya göre kapanış tasdiki Kapanış tasdikine yevmiye defteri ve yönetim kurulu (limited şirketlerde müdürler kurulu) karar defterleri tabidir(ttk m.64/3). Diğer ticari defterler ise kapanış tasdikine tâbi değildir. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır(ttk m.64/3). Özel hesap dönemi uygulayan tacirlerinde de yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde kapanış tasdiklerini yaptırmaları gerekir.

12 Vergi Usul Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (TTK Md. 64/3) Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.(ttk m.63/3) 4.TASDİKLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLARA İLİŞKİN NOTERLER BİRLİĞİ GENELGELERİ A) Noterler Birliğince, bir mükellefin farklı adreste bulunan işyerlerinin şube olarak tescilinin bulunmaması, faaliyet konularının farklı olması halinde ayrı ayrı defter tasdikinin yapılmasında sakınca olup olmadığının bildirilmesinin istenildiği bir yazıya Maliye Bakanlığının tarih ve sayılı cevabi yazısında; "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinde,...defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur... hükmü bulunmaktadır. Defterlerin, esas itibariyle mükelleflerin işyeri merkezinin veya kanuni merkezinin bulunduğu yer noterliğince veya noterlik görevini yapanlarca tasdiklerinin yapılması esastır. Ancak, şubeleri bulunan mükelleflerin şubelerinde tutmak zorunda oldukları defterlerini şube faaliyetlerini yürüttükleri noterliklerde de tasdik ettirmeleri mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu yazınızda bir mükellefe ait farklı adreslerde bulunan iş yerlerinin faaliyet konularının da farklı olması ve şube iş yeri olarak tescilinin de yapılmadığı göz önüne alındığında her iş yeri için ayrı ayrı defter tasdik ettirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

13 Mükellefin, farklı adreslerde farklı faaliyet kollarının da tek bir mükellefiyetle ilgili olması nedeniyle bütün iş yerleri için tek defter tasdik ettirmesi ve her faaliyetin bu defterlerin ayrı ayrı bölünmelerinde izlenmesi gerekmektedir..." şeklinde görüş bildirilmiştir. Bu durumda, farklı adreslerde, farklı konularda faaliyette bulunan mükelleflerin, farklı faaliyet kollarının da tek bir mükellefiyetle ilgili olması nedeniyle bu iş yerlerinin her biri için ayrı ayrı defter tasdik ettirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.(noterler Birliğinin tarih ve 52 sayılı Genelgesi) B) Vergi mevzuatı açısından geçmiş dönemlere ait olup da tasdik ettirilmemiş olan defterlerin tasdikinin yapılması mümkün bulunmamakta olup, geçmiş dönemlere ilişkin olarak tasdik yapılmış olması halinde de bu tasdiklerin hiçbir yasal geçerliliği bulunmamaktadır. (Noterler Birliğinin tarih ve 11 sayılı Genelgesi) C) Bakanlık görüşü çerçevesinde 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediye sınırlarının yeniden tayini üzerine; a) Büyükşehir belediye sınırları içerisine alınan ve büyükşehir ilçe belediyesi olarak adlandırılan ilçelerde faaliyette bulunan vergi mükelleflerine ait defterlerin büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde evvelden beri görev yapmakta olan noterler tarafından, b) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde faaliyette bulunan vergi mükelleflerine ait defterlerin de kapsama yeni alınan ilçelerde görev yapmakta olan noterler tarafından, tasdik edilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, İstanbul ve Kocaeli İllerinde büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırı olarak kabul edildiğinden bu illere mahsus olmak üzere, Büyükşehir Belediye sınırı yani mülki sınırları içerisindeki tüm noterler bu yerde faaliyette bulunan bütün mükelleflerin defterlerinin tasdikine yetkili konumuna gelmiştir.

14 Diğer büyükşehir belediyelerinde ise her ilin nüfusuna göre, mevcut valilik binası merkez kabul edilerek yarıçapı 20, 30 ve 50 kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırı olarak kabul edildiğinden, bu sınırlar içerisinde kalan tüm büyükşehir ilçe belediyelerinde görev yapmakta olan noterler o il büyükşehir belediye sınırları içerisinde faaliyette bulunan vergi mükelleflerine ait defterleri tasdik yetkisine sahip bulunmaktadırlar. (Noterler Birliğinin tarih ve 54 sayılı Genelgesi) Ç) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mükelleflerce tutulması mecburi olan defterlerin A4 (210 x 297 mm) ebadında ve müteharrik sayfalar şeklinde noterlerce tasdik edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.(noterler Birliğinin tarih ve 23 sayılı Genelgesi) D) Defter ara tasdiklerinde gerekli şerhler de verilmek kaydıyla bir evvelki yıl açılış tasdikine konu olan sayfaların bir miktarının boş bırakılarak müteakip yıla ait yenileme tasdiki yapılamaz. (Noterler Birliğinin tarih ve 36 sayılı Genelgesi) E) Defter tasdikine ilişkin olarak Noterler Birliği'nin 11/11/2015 tarih ve 80 sayılı " Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Duraksamalar Hk." konulu Genel Yazısının özellikli durumlara ilişkin kısımları olduğu gibi aşağıya alınmıştır. Hukuki/Mali Danışmanlık

15 Ankara, 11/11/2015 Özü: Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Duraksamalar Hk.... NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA... NOTERLİĞİNE İlgi: a) tarihli ve Hukuk (129) sayılı genel yazı b) tarihli ve Hukuki/Mali Danışmanlık (105) sayılı genel yazı. İlgi (a) genel yazıyla duyurulan ve tacirler tarafından tutulan ticari defterler ile kooperatiflerin tutacağı defterleri kapsayan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlerin kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları belirlemiş ise de, uygulamada bu Tebliğ'de öngörülmeyen hususlar ve bundan dolayı noterliklerimizde yaşanan tereddütler bulunduğu anlaşılmakla, bunlara ilişkin açıklamalar ilgi (b) genel yazımızla duyurulmuştu. Yönetim Kurulu'nun ve tarihli toplantılarında konu tekrar görüşülmüş ve ilgi (b) genel yazının güncellenmesi uygun görülmüştür

16 03) TİCARİ DEFTERLERİN ŞEKLİ VE KAYIT USULLERİ YEVMİYE DEFTERİ, DEFTERİ KEBİR VE ENVANTER DEFTERİ: Ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olması gerekir; ancak vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik yapraklı defterler de kullanılabilir. (Tebliğ'in 6, 7 ve 8'inci maddelerinde açıklandığı şekilde tutulmaları gerekmektedir.) PAY DEFTERİ Ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olmalıdır. (Tebliğ'in 9'uncu maddesinde açıklandığı şekilde tutulması gerekmektedir.) YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Ciltli olmalı ve sayfa numaraları teselsül etmelidir. (Tebliğ'in 10'uncu maddesinde açıklandığı şekilde tutulması gerekmektedir.) GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Ciltli olmalı ve sayfa numaraları teselsül etmelidir. Şirket genel kurul toplantısı yapılırken genel kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararlar işlenerek düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantı tutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de tutulabilir. (Müdürler kurulu kararlarının genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Tebliğ'in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur.) MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİ Ciltli olmalı ve sayfa numaraları teselsül etmelidir. (Tebliğ'in 10'uncu maddesinde açıklandığı şekilde tutulması gerekmektedir.)

17 04) YETERLİ YAPRAK BULUNMASI HALİNDE KULLANILMAYA DEVAM EDİLEBİLECEK DEFTERLER a) Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı (onay yenileme) yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler. (Tebliğ Md. 13) PAY DEFTERİ GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ b) Yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilecek defterler. (Tebliğ Madde 16) YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİ, YEVMİYE DEFTERİ, ENVANTER DEFTERİ DEFTERİ KEBİR 05) TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ a) Kuruluşlarda ve daha sonraki izleyen faaliyet dönemlerinde hangi gerçek ve tüzel kişilerden aranacağı: Tebliğ'in 13'üncü maddesi uyarınca; a.1- Kuruluş sırasında sadece ticaret şirketlerinin yaptıracakları ticari defterlere ilişkin açılış onaylarında ticaret sicili tasdiknamesi aranacak, ticaret şirketleri dışındaki gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş sırasında yaptıracakları ticari defterlere ilişkin açılış onaylarında ise ticaret sicili tasdiknamesi aranmayacaktır. a.2- Kuruluştan sonra izleyen faaliyet dönemlerinde ise, hem ticaret şirketlerinin hem de gerçek ve tüzel kişi tacirlerin ticari defterlerinin açılış onaylarında ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.

18 b) Eski ticaret sicil tasdiknamelerinin de geçerli olduğu: Yürürlükten kaldırılan Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 104'üncü maddesinde, ticaret sicili tasdiknamesinin süresinin bir yıl olduğunun belirtilmesine karşılık, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16'ncı maddesinde bu süreye yer verilmemiş ve sicil tasdiknamesinin, tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerli olacağı hükmü getirilmiştir. Bu hüküm nedeniyle Yönetim Kurulunun günlü toplantısında, tarihinden önce verilmiş ticaret sicil tasdiknamelerinin de, tasdiknamelerde yer alan bilgilerde herhangi bir değişikliğin bulunmaması halinde geçerli olduğuna ve bu tasdiknamelerin de esas alınmak suretiyle defter açılış onaylarının yapılabileceğine karar verilmiştir. (2013/121 sayılı Genel Yazı) c) Esnaf ve sanatkârlardan istenmeyeceği: Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârların, ticari defterlerinin tasdikinde ticaret sicil tasdiknamesi ibraz etmeleri yasal olarak mümkün bulunmamaktadır. (2012/141 sayılı Genel Yazı) d) Herhangi bir sicile kayıtlı olmadıklarını beyan edenlere ait defterlerin açılış onaylarının yapılıp yapılamayacağı: Konuya ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından istenen görüşe verilen 10 Nisan 2014 tarihli 2167 sayılı cevapta;... esnaf siciline yahut ticaret siciline kayıtlı olması gerekirken, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilerin defter tasdiklerinin yapılmasının uygun olmayacağı, bu bağlamda, ticaret siciline kayıtlı olması gerekenlerden tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'in 13'üncü maddesi uyarınca, ticari defterlerin açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması gerektiği değerlendirilmektedir. denilmiştir.

19 Tacir ve esnafa ilişkin tanımlara TTK nun 12 ve 15'inci maddelerinde yer verilmiş ve 40'ıncı maddede de her tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettireceği; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanununun 68'inci maddesinde de, esnaf ve sanatkârların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren otuz gün içinde durumlarını aynı Kanunun 67'nci maddesine göre kurulan Esnaf ve Sanatkâr Siciline tescil ve Esnaf ve Sanatkâr Sicil Gazetesinde ilan ettirecekleri belirtilmiştir sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanununun 68'inci maddesine göre, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır. Dolayısıyla, ticaretle uğraşan gerçek kişilerin yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereğince ya ticaret siciline ya da esnaf ve sanatkâr siciline kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu zorunluluk dikkate alınarak, bilanço esasına göre defter tutan ve esnaf yahut ticaret sicilinden birisine kayıtlı olmadıklarını beyan eden gerçek kişilerin, tacir konumunda olup olmadıklarının ve dolayısıyla ticaret sicili tasdiknamesi ibraz etmeleri gerekip gerekmediğinin anlaşılamaması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 10 Nisan 2014 tarihli 2167 sayılı görüşünde belirtildiği üzere defter onaylamaları yapılmayacaktır. e) Onay yenilemede istenip istenmeyeceği: Tebliğ'in 13'üncü maddesinde, açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Onay yenilemenin (defter ara tasdikinin) de hesap döneminin açılışına dair defter onaylaması olması nedeniyle, Tebliğ'de açılış tasdikinde aranılması gerektiği belirtilen ticaret sicil tasdiknamesinin onay yenileme (defter ara tasdiki) sırasında da aranılması gerekmektedir.

20 06) YENİLENMEYİ GEREKTİREN DURUMLAR VE UYGULANACAK USUL: a) Pay ve yönetim kurulu karar defterlerinde: PAY VE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERLERİNİN; 1) Sayfalarının bitmiş olması, 2) Zayi olması, 3) Defterlerin fiziksel olarak mevcut olmasına rağmen herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi, bu defterlerin yenilenmesini gerektiren hallerdir. PAY VE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERLERİNİN yenilenmesinin gerektiği durumlarda, Tebliğ'in değişik 13'üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, açılış onayı yapılacak yeni defter kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilecek ve noter, eski deftere veya zayi belgesine yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayısını da belirtmek suretiyle yazacaktır. (2013/19 ve 121 sayılı Genel Yazılar) b) Pay ve yönetim kurulu karar defterleri dışında kalan diğer defterlerde: Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca, pay ve yönetim kurulu karar defterlerinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda (Defterin sayfalarının bitmesi, zayi olması veya defterin fiziksel olarak mevcut olmasına rağmen herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumlarında) uygulanacak usulün açıklanmasına rağmen, bu defterler dışında kalan onayı yapılacak ciltli yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinde de yukarıda (a) bendinde yer alan usulün uygulanacağına dair bir hükme yer verilmemiştir.

21 İlgi (b) genel yazıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görüşüne dayanılarak bu defterlerde de aynı usulün uygulanacağı belirtilmiş ise de, bu durumun Tebliğ'de yer almaması ve yasal dayanağının bulunmadığının anlaşılması nedeniyle yukarıda (a) bendinde yer alan usul ciltli yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinde uygulanmayacaktır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 225 inci maddesinde yer alan: Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur: a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir. b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukardaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arz olunur. Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder. hükmü gereğince, müteharrik yapraklı yevmiye defteri dışında kalan ciltli yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin dönem içinde bitmesi halinde ek defter (sayfa) onayında, önceki tasdikin altına şerh verileceğine dair 213 sayılı Kanun'da ve Tebliğ'de bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu sebeple; ciltli yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin dönem içinde bitmesi halinde ek defter (sayfa) onayında yukarıda (a) bendinde yer alan usul uygulanmayacak, önceki yıllarda yapılan uygulama doğrultusunda (sayfa numaraları teselsül ettirilmek suretiyle) onaylama işlemi yapılacaktır

22 c- Müteharrik yapraklı YEVMİYE DEFTERLERİNİN bitiminden sonra eklenecek yapraklarda uygulanacak usul: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 225 inci maddesi ile Tebliğ'in 14'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendi uyarınca, müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilen tacirler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre onaylattırırlar. Yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar da kullanılmaya başlamadan önce onaylatılır. Bunların sayfa numaralarının onaylı yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül etmesi ve ek yaprak onayını yapan noterin de ilave yaprakların sayısını ilk onay şerhinin altına kaydetmesi ve bu kaydı da usulüne göre onaylaması icap etmektedir. 07) ZAYİ BELGESİNİN NEREDEN ALINACAĞI Ticari Defterlere ilişkin Tebliğ'in; 5'inci maddesi hükmü uyarınca her gerçek veya tüzel kişi tacirler, şirketler, maddede belirtilen ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği bulunmayan diğer ticari teşekküller, bu maddede gösterilen defterleri tutmakla yükümlüdürler. 12'nci madde hükümleri gereğince de; Her tacir; tutmakla yükümlü olduğu ticari defterleri ve bu defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeleri sınıflandırılmış bir şekilde on yıl saklamakla yükümlüdür. Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine zayi belgesi verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır.

23 08) KAPANIŞ, YENİLEME VE AÇILIŞ ONAYLARININ SÜRELERİ DIŞINDA YAPILIP YAPILAMAYACAĞI Tebliğ'in; 15'inci maddesinde. kapanış onayına tabi yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının, yönetim kurulu karar defterinin ise, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce Görülmüştür ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanmasının zorunlu olduğu, 16'ncı maddesinde de, yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebirin yeterli yapraklarının bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmasına devam edilebileceği belirtilmiştir. Kapanış onayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün tarihli ve 3560, tarihli ve 782 sayılı yazıları ile 2000/14 sayılı genelge içinde yer alan Maliye Bakanlığının günlü ve sayılı görüşlerinde açıklandığı üzere kapanış onayının; - Yönetim kurulu karar defteri için, defterin ilgili olduğu yılı izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar, -Yevmiye defteri için, defterin ilgili olduğu yılı izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar yaptırılması icap etmektedir. Yukarıda belirtilen kanuni süreler içinde yaptırılamayan kapanış onayı, yine aynı yılın sonuna kadar da yaptırılabilir. Bu şekilde kapanış onayını yapan noterin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

24 Kapanış onayı zorunlu olan yönetim kurulu karar ve yevmiye defterlerinin bu onaylarının hangi yer noterliğince yapılacağı 2015/49 sayılı genel yazımız içinde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının günlü ve / sayılı cevabi yazısında belirtildiği üzere; Defterler için genel hüküm niteliği taşıyan 213 sayılı Kanun'un 223 üncü maddesinde açılış ve yenileme tasdiki için yer alan kuralın kıyasen defterlerin kapanış tasdikleri yönünden de uygulanarak, kapanış tasdiklerinin de iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu noter tarafından yapılması gerekmektedir. Kapanış onayının onaylı sayfalara ilaveten kullanılan onaysız sayfalara yazılan kayıtların sonuna değil, onaylı en son sayfanın altına yapılması gerektiği 2015/49 sayılı genel yazımızda açıklandığı üzere; kullanıldığı yıl içinde yeni defter onayı yaptırılmadan, onaysız sayfalara kayıt yapılmasına devam edilmesi halinde, onaysız bu sayfalara yapılan kayıtların kanuni deftere yapılmış kayıt olarak kabul edilmemesi nedeniyle, kapanış onayının tasdiksiz son sayfaya değil, onaylı olan en son sayfanın altına yapılması icap etmektedir. Yenileme onayı Yenileme onayına tabi defterlerin (yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir) süresinde yaptırılamayan yenileme onayları, bu defterlerin içinde bulunulan yıla ait olması kaydıyla o yılın sonuna kadar yaptırılabilir. Bu şekilde yenileme onayını yapan noterin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Açılış onayı Aynı prensipler, kanuni süresinde yaptırılamayan açılış onayları için de geçerlidir.

25 Geçmiş yıllara ait defterlerin onayı 1999/27 ve 2000/14 sayılı genelgelerimiz esasları çerçevesinde geçmiş yıllara ait defter tasdik taleplerinin karşılanması mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse, 2016 yılı içerisinde 2015 yılı ve daha eski yıllar için defter onayı yapılamaz. Ancak, bir evvelki yıl faaliyete başlama tarihi veya ek defter son tasdik gününün üzerinden ek bir aylık sürenin geçmediği hallere münhasır olmak üzere sadece bir önceki yıl için defter tasdiki yapılabilir. Örneğin, bir mükellefin ilk defa faaliyete başladığı tarihin 2015 Yılı aralık Ayının 20 si olduğunu ve bu tarihten önce tasdik ettirmesi gereken defterleri tasdik ettiremediğini varsaydığımızda, Bu mükellefin 213 sayılı Kanunun 352 nci maddesinin I/8 fıkrasına göre ek bir aylık süre içerisinde defterini tasdik ettirmesi mümkün bulunmaktadır. Bu konudaki mali yükümlülük mükellefin kendisine aittir. Buna göre sözü edilen mükellefin 2016 yılının Ocak Ayının 19 u akşamına kadar defter tasdik talebinin yerine getirilmesi icap eder. Bu süre de geçtikten sonra söz konusu talep yerine getirilemez. Aynı prensip ek defter tasdik talepleri açısından da geçerli bulunmaktadır. Bu anlamdaki tasdik işlemleri geçmiş yıl defter tasdiki olarak değerlendirilemez. Zira mükellef kanun ile tanınan ek kanuni süreyi talep etmektedir. Evvelki yılda usulüne uygun olarak açılış ve yenilemesi yaptırılmamış olan defterlere yenileme onayı 1988/13 sayılı genelgede yer alan Maliye Bakanlığının görüşünde Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 222. maddesinde, (Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.) hükmü yer almıştır.

26 Buna göre, 1986 yılında kullanılan defterin ertesi yıl için ara tasdiki yaptırılmamış olması halinde, aynı defterin 1988 yılında kullanılmak üzere ara tasdikinin yapılması mümkün bulunmamaktadır. denildiğinden yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir için bir sonraki yıl ara onayı yapılması ise mümkün bulunmamaktadır. Örneği güncel olarak vermek gerekirse; 2015 Yılında kullanılan, ancak bu yıl için açılış veya (ara) yenileme tasdiki hiç yaptırılmayan veya kanuni süreden sonra yaptırılmış olan ve 2016 yılında kullanılmak istenilen deftere 2016 yılı için yenileme tasdiki yapılamaz. 09) BİR ÖNCEKİ YIL ONAY YENİLEMESİ YAPILMAYAN, ŞİRKET TARAFINDAN KULLANILMAYA DEVAM EDİLDİĞİ ANLAŞILAN YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİN BİR SONRAKİ YILDA YENİ FAALİYET YILINI KAPSAYAN ONAY YENİLEMESİNİN YAPILIP YAPILMAYACAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03 Mayıs 2013 tarihli ve 3560 sayılı yazısında, Kanunda onay usulünün izlenmemesi yaptırıma da bağlanmış ve maddenin uygulanmasının sağlanması bakımından güvence getirilmiştir. Yaptırım ise 6102 sayılı Kanunun 562 nci maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre, Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onaylan yaptırmayanların dört bin Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılacaktır. Onaya ilişkin getirilen bu düzenlemelerin, çift defter kullanımını engellemeye yönelik olduğu 64 üncü maddenin gerekçesinde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda zamanında yaptırılmayan onaylarının da daha sonra yaptırılabilmesi, Kanunun 562 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi saklı olmakla birlikte, belirtilen tarihlerden sonra da açılış veya kapanış onayı yaptırılabileceği değerlendirilmektedir. denilmiştir. Bu itibarla, gerek Tebliğ'de yer alan hükümler ve gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün yukarıda yazılı görüşü dikkate alındığında; Bir önceki yıl onay yenilemesi yapılmayan, şirket tarafından kullanılmaya devam edildiği anlaşılan yönetim kurulu karar defterinin bir sonraki yıl onay yenilemesinin yapılmasını

27 engelleyen bir kanun hükmü bulunmadığı, Süresinde yönetim kurulu defter tasdik işlemlerini yaptırmayan mükelleflere uygulanacak yaptırım 6102 sayılı Kanunun 562 nci maddesinde düzenlenmiş bulunduğundan, bu gerekliliğe uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı, Bir önceki yıl onay yenilemesi yapılmayan, şirket tarafından kullanılmaya devam edildiği anlaşılan yönetim kurulu karar defterinin bir sonraki yıl, defterde önceki yıla ait onay yenilemesinin bulunmadığı yönünde şerh verilmek suretiyle ara onayının yapılabileceği, düşünülmektedir. 10) YEVMİYE VE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERLERİNDE KAPANIŞ (GÖRÜLDÜ) VE ONAY YENİLEME İŞLEMİNİN TEK YEVMİYE ALTINDA YAPILACAĞI Kapanış onayına tabi yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinde yenileme onayının, Tebliğ'in 17'nci maddesinde açıklandığı şekilde, son kaydın altına konulacak GÖRÜLMÜŞTÜR ibaresinin yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle yapılması nedeniyle bu işlem tek yevmiye numarası altında yapılacaktır. (2013/11, 20 ve 22 sayılı Genel Yazılar) 11) PAY DEFTERİNİN DAHA ÖNCE HİÇ TUTULMAMIŞ OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAK USUL: Pay defterinin daha önce hiç tutulmamış olması halinde, ilgililerin yazılı beyanı alınarak yeni bir pay defteri oluşturmak suretiyle defter yeni tasdik ediliyormuş gibi açılış onayı yapılması gerekmektedir. (2013/19 sayılı Genel Yazı)

28 12) TAAHHÜT EDİLEN VE ÖDENEN SERMAYE MİKTARININ NEYE İSTİNADEN YAZILACAĞI Açılış onayı yapılacak defterin ilk sayfasına yazılacak Tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı bilgisi, buna ilişkin bir belge aranmadan, ilgilinin beyanına göre yazılacaktır. (2013/19 sayılı Genel Yazı) 13) KAPANIŞ ONAYI YAPILMIŞ, ONAY YENİLEMESİ YAPILMAMIŞ DEFTERLERE YAZILAN KARARLARIN ÖRNEKLERİNİN ÇIKARILIP ÇIKARILMAYACAĞI Yeterli yaprakları bulunmasına karşılık; - İzleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı (onay yenileme) yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilen pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin kapatılmasından sonra, - Yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilecek yönetim kurulu karar defteri, müdürler kurulu karar defterinin onay yenilemesi yapılmadan, kullanılmasına devam edildiği ve bu defterlerde bulunan kayıtların örneklerinin çıkarılmasının talep edildiği uygulamada sık görülmektedir. Noterlik Kanununun 96'ncı maddesi gereğince ilgilinin getirdiği her çeşit kağıdın örneğinin çıkarılmasının mümkün bulunması, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 95'inci maddesi gereğince de aslında bozukluk olan belgelerin örneklerinde bu bozukluğun açıklanmasının icap etmesi ve ayrıca tescil edilecek olguların, gerek şirket ana sözleşmesine gerekse kanunun emredici hükümlerine uygun olup olmadığını inceleme görev ve yetkisinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 32'nci maddesi ile Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 34'üncü maddesi hükümleri uyarınca ticaret sicili müdür ve müdür yardımcılarına ait olması nedeniyle, defterin durumunu (kapatılmış olduğunu, onay yenilemesinin bulunmadığını) açıklayacak şekilde bir şerh konulmak suretiyle yukarıda belirtilen durumdaki defterlere yazılan kararların örneklerinin çıkarılması mümkün bulunmaktadır.

29 Bu şekilde açıklama yapılmış örneklerde yer alan kararların yasal şekle uygun olup olmadığının, tescil işlemlerinde kullanılıp kullanılamayacağının kontrolünün ticaret sicili müdürlüklerince yapılması gerekmektedir. İlgi (b) genel yazı yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi edinilmesini rica ederim. Saygılarımla, Yunus TUTAR Başkan (GENEL YAZI:80 ) F) Defter tasdikine ilişkin olarak Noterler Birliği'nin 09/06/2015 tarih ve 49 sayılı " Ticari Defterlerde Kapanış / Görüldü Tasdikine Dair Prensipler Hk." konulu Genel Yazısının özellikli durumlara ilişkin kısımlarda içermesi nedeniyle olduğu gibi aşağıya alınmıştır. Mali Danışmanlık Ankara: Özü: Ticari Defterlerde Kapanış / Görüldü Tasdikine Dair Prensipler Hk.

30 ... NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA... NOTERLİĞİNE İLGİ: günlü ve Hukuk/Mali Danışmanlık (105) sayılı Genel Yazımız. İlgi Genel Yazımızla ticari defterlerle ilgili olarak yapılan tasdik işlemlerine dair prensipler açıklanmıştır. Diğer taraftan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilen günlü ve Mali Danışmanlık sayılı yazımızda, Ticari defterlerin görüldü (kapanış) tasdikleri yönünden uygulamada ortaya çıkan ve aşağıda belirtilen tereddütler yönünden ne şekilde işlem yapılması gerektiği hususunda Bakanlığınız görüşüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bilindiği üzere, görüldü (kapanış) tasdikine konu olan karar defterlerinin hesap dönemini izleyen Ocak ayı sonuna kadar, yevmiye defterinin ise Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan ticari defterlerden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olan defterlerin, yine bu Kanuna göre yapılacak açılış ve yenileme (ara) tasdiklerinin aynı Kanunun 223' üncü maddesi hükmüne göre, bu defterlerin, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlarca yapılması mecburi kılınmıştır. Ancak görüldü (kapanış) tasdikini öngören Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Tebliğde görüldü (kapanış) tasdiki mecburi tutulan karar ve yevmiye defterlerinin görüldü (kapanış) tasdikinin hangi yer noterliğince yapılacağı konusunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durum ise noterlerle birlikte, defter sahiplerini ve dolayısı ile defter sahibi adına hareket eden muhasebeci ve mali müşavirler yönünden ihtilaf ve tartışmalara vesile olmaktadır. Örneğin kendi faaliyet yeri Ankara olmakla birlikte, İstanbul ve İzmir'den de mükellefleri bulunan muhasebeci ve mali müşavirler defterlerini tuttukları tüm mükelleflere ait defterlerin görüldü (kapanış) tasdikinin Ankara' daki noterliklerce yapılmasını talep edebilmektedir. Bu talebin gerekçesini ise yukarıda belirtildiği gibi görüldü (kapanış) tasdiklerinin hangi yer

31 noterliği tarafından yapılacağı hususunda bir belirleme bulunmamasıdır. Buna göre örneğin Kanuni İş Merkezi İstanbul olan bir şirketin karar ve yevmiye defterlerinin görüldü(kapanış) tasdikinin Ankara'da yapılması mümkün müdür? Bir başka önemli problem yevmiye defterlerinin görüldü/kapanış tasdiklerinde yaşanmaktadır. Defter sahipleri örneğin 300 sayfa olarak tasdik ettirdikleri yevmiye defterinin yetmemesi üzerine, bugün, 2013 yılı için ek defter/sayfa tasdik ettirmeleri de mümkün olmadığından, genellikle defterin tasdiksiz arka yüzündeki 100 sayfaya da döküm yaparak görüldü/kapanış tasdiki talep etmektedirler. Bu şekilde tutulan defterler Gelir İdaresi Başkanlığınca muteber olarak kabul edilmemektedir. Hal böyle olunca, yukarıda belirtildiği şekilde tutulan defterlere görüldü/kapanış tasdiki yapılabilecek midir? Görüldü/kapanış tasdiki yapılmasının Bakanlığınızca uygun görülmesi durumunda bu tasdikin noter tasdikli 300. sayfanın altına mı yoksa tasdiksiz 100 sayfa da dikkate alınarak en son kaydın altına mı yapılacaktır? denilerek konu hakkındaki Bakanlıkları görüşü talep edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ve Yönetim Kurulumuzun günlü toplantısında görüşülen günlü ve / sayılı cevabi yazıda ise, İlgide kayıtlı yazınızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda açık hüküm olmaması karşısında, karar ve yevmiye defterlerinin kapanış tasdikierinin hangi yer noterliğince gerçekleştirileceği ile tasdik ettirilmiş sayfa sayısının yetmemesi ve süresi içinde de yeni defter/sayfa tasdiki yaptırılmaması halinde, tasdiksiz olan arka sayfalara döküm yapılması suretiyle kapanış tasdikinin yapılıp yapılamayacağı hususlarında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar 'notere' yaptınlacağı hüküm altına alınmış olup, aynı maddeye dayanılarak çıkarılan Ticari Defterlere ilişkin Tebliğ' in 15 inci maddesinde de, yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar 'notere' ibraz edilip, son kaydın altına

32 noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun onuncu bölümünde defterlerin tasdikine ilişkin esaslar düzenlenmekte olup, 221 ve 222 nci maddelerinde açılış tasdikine ilişkin süreler yer almaktadır. Aynı Kanun'un 'Tasdik makamı' başlıklı 223 üncü maddesinde ise, defter tasdiklerinin iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, defterler için genel hüküm niteliği taşıyan 213 sayılı Kanun'un 223 üncü maddesinde açılış tasdiki için yer alan kuralın kıyasen defterlerin kapanış tasdikieri yönünden de uygulanarak, kapanış tasdiklerinin de iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu noter tarafından yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir. Öte yandan, 213 sayılı Kanun'un 219 uncu maddesi uyarınca, kural olarak muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şart olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz görülmemekle birlikte, aynı Kanun'un 221 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile anılan Tebliğ'in 13 üncü maddesi uyarınca tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmekle mükelleftirler. Bu hususa ilişkin olarak, Bakanlığımızca oluşturulacak görüşe esas olması amacıyla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan tarihli ve sayılı yazımızla görüş talebinde bulunulmuş olup, bir örneği ilişikte de gönderilen tarihli ve sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısında; "... onaylı müteharrik yapraklı yevmiye defterinin tasdiksiz olan arka sayfalarına yapılan kayıtların kanuni deftere yapılmış kayıt olarak kabul edilmesi mümkün değildir. " ifadesi yer almaktadır. Bu itibarla, defter kaydının kanuni süresi içinde yapılmaması sebebiyle tasdikli sayfaların bittiğinin fark edilmemesi, dolayısıyla kullanıldığı yıl içerisinde yeni defter tasdiki yaptırılamamasının, tasdik edilmiş sayfaların arkalarındaki tasdik edilmemiş sayfalara döküm yapılarak bunun tasdikinin istenmesi için haklı sebep oluşturmayacağı sebebiyle, Gelir İdaresi

Özü:Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Tereddütler Hk.

Özü:Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Tereddütler Hk. 27.10.2014 Tarihli 105 Numaralı Genel Yazı Hukuk/Mali Danışmalık 16256 Ankara, 23.10.2014 Özü:Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Tereddütler Hk.... NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA... NOTERLİĞİNE

Detaylı

NOTERLER BİRLİĞİNCE NOTERLERE GÖNDERİLEN DEFTER TASDİKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARA AİT GENEL YAZI

NOTERLER BİRLİĞİNCE NOTERLERE GÖNDERİLEN DEFTER TASDİKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARA AİT GENEL YAZI NOTERLER BİRLİĞİNCE NOTERLERE GÖNDERİLEN DEFTER TASDİKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARA AİT GENEL YAZI İlgi: a) 19.12.2012 tarihli ve Hukuk - 24667 (129) sayılı genel yazı b) 23.10.2014 tarihli ve Hukuki/Mali

Detaylı

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler Tarafından Tutulacak Defterler Serbest Meslek Erbabı Tarafından Tutulacak Defterler TASDİKE TABİ

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü: (1) (Değişik fıkra: 6335 S.K. 26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.12.2014 Sirküler No: 2014 / 44 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.12.2015 Sayı: 2015/024 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda Vergi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ SİRKÜLER İstanbul, 09.12.2016 Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012)

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) SMMM Ahmet BARLAK ahmetbarlak3@hotmail.com www.ahmetbarlak.com TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) A-VERGİ USUL KANUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ 1-Defter tutacaklar, Defter tutacaklar

Detaylı

SİRKÜLER. 4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)

SİRKÜLER. 4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) SİRKÜLER TARİH : 07.12.2015 SİRKÜLER NO : 2015/56 SİRKÜLER Tarih 07.12.2015 Açıklama 2016 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında A) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında

Detaylı

Konu: 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

Konu: 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. No: 2016/97 Tarih: 20.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

SİRKÜLER. 2015 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında

SİRKÜLER. 2015 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 16.12.2014 SİRKÜLER NO : 2014/44 Tarih 16.12.2014 Sayı Resmi Gazete No Mevzuat Türü VUK Yayınlama Tarihi Geçerlilik Süresi Açıklama 2015 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik

Detaylı

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER 14/11 15.12.2014 KONU: Yasal Defterler ve Tasdik İşlemleri Hk. Yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde 2015 yılı için kullanılacak yasal defterlerle

Detaylı

2016 YILI DEFTER ONAYLARI

2016 YILI DEFTER ONAYLARI Sirküler Tarih/No:03.12.2015/204 2016 YILI DEFTER ONAYLARI 2015 takvim yılının sonu yaklaşmış, dolayısıyla da hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler açısından 2016 yılında tutulacak defterlerin açılış

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2015 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2015 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki KONU: Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Bu sirkülerimiz, yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde defter tasdiklerine ve ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin hatırlatmalarda bulunmak amacıyla

Detaylı

2013 Yılında Tutulacak Defterler

2013 Yılında Tutulacak Defterler 2013 Yılında Tutulacak Defterler 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yeni Hesap

Detaylı

Duyuru : 2016/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2016/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2016/30 05.12.2016 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi

Detaylı

A)-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:

A)-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER: Değerli Mükellefimiz 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yıl sonuna, (Hesap

Detaylı

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki 2017 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi.Bu sirkülerimiz, yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde defter tasdiklerine ve ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin hatırlatmalarda bulunmak amacıyla

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

ÖZEL SİRKÜ: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI Sirküler Rapor 06.12.2013/209-1 ÖZEL SİRKÜ: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI Prof. Dr. Mehmet YÜCE 1. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna göre aşağıda

Detaylı

2017 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU:

2017 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU: 2017 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU: Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin

Detaylı

SİRKÜLER. KONU: 2014 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında

SİRKÜLER. KONU: 2014 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 10.12.2013 SİRKÜLER NO : 2013/67 KONU: 2014 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında A) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin

Detaylı

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/42 28.11.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) KONU : KULLANILMASI VE TASDİKİ ZORUNLU TİCARİ DEFTERLER VE KANUNA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Bilindiği üzere 6102 sayılı yeni

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/112

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/112 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

2014 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

2014 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA 2014 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/122

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/122 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Sirküler Rapor 15.12.2014/229-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

Sirküler Rapor 15.12.2014/229-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI Sirküler Rapor 15.12.2014/229-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/111

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/111 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER 1. Gerçek Kişi Tacirler 1.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin (Tebliğ, m.5/f.1) 1.1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/22-1

Sirküler Rapor 02.01.2014/22-1 Sirküler Rapor 02.01.2014/22-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/22-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/22-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/22-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.T.K. ve V.U.K. a Göre Tutulması Gereken Defterler Ve Onay Zamanları Aşağıdaki Gibidir.

T.T.K. ve V.U.K. a Göre Tutulması Gereken Defterler Ve Onay Zamanları Aşağıdaki Gibidir. 10.12.2014 Sirküler 2014/11 T.T.K. ve V.U.K. a Göre Tutulacak Defterler ve Açılış-Kapanış Onay Zamanları Türk Ticaret Kanunu'nun 64-67 ile Vergi Usul Kanunu nun 182-225 maddeleri uyarınca kâğıt ortamında,

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda; Tarih: 07.12.2012 Sayı : 2012/24 Konu: Tutulması ve Tasdik Ettirilmesi Gereken Defterler Hk. 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tacirin tasdik ettirmesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2012-37

SİRKÜLER NO: 2012-37 03.12.2012 SİRKÜLER NO: 2012-37 Konu: 2013 yılı defter tasdikleri hk. 2012 takvim yılının sonuna gelmiş durumda olmamamız nedeniyle hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler açısından 2013 yılında tutulacak

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

2014 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

2014 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA 2014 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 29/11/2013 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun getirmiş olduğu yeniliklerden

Detaylı

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır. İstanbul, 02.12.2013 SİRKÜLER (2013-18) Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterler, defter tutma ve envanterle ilgili düzenlemeleri, tasdik zamanları ve kayıtlar hk. Sayın Şirket yetkilisi, Bilindiği

Detaylı

2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Sirküler Rapor 13.12.2012/199-1 2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ ÖZET : 2013 yılında tutulacak ticari defterler ile bu defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine

Detaylı

Defter Tutma Açısından Yeni TTK ve VUK un Karşılaştırılması

Defter Tutma Açısından Yeni TTK ve VUK un Karşılaştırılması Defter Tutma Açısından Yeni TTK ve VUK un Karşılaştırılması BURSA BİLANÇO - KASIM / ARALIK 2012 SAYI 143 Esra UYGUN Uludağ Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ 6102 sayılı

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.12.2013/208-1 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de - Açılış

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2012/204-1 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde gerçek

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 86

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 86 İstanbul, 06 Aralık 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 86 KONU : Defter Tasdikleri Hk. 1- Türk Ticaret Kanununa Göre Defter Tasdikleri 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 64 ve 65.maddelerine

Detaylı

Sirküler No : 2015 / 101 Konu : Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu na göre Tutulacak Defterler ve Tasdik İşlemleri

Sirküler No : 2015 / 101 Konu : Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu na göre Tutulacak Defterler ve Tasdik İşlemleri Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

1) -Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek KiĢiler); a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri

1) -Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek KiĢiler); a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri Ġstanbul, 06.Aralık.2016 Sirküler Tarihi : 06.12.2016 Sirküler No : 2016 / 071 Konu : 2017 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama Defter tutma ve

Detaylı

2015 Hesap Döneminde Tutulması Gereken Yasal Defterler ve Defterlerin Tasdik İşlemleri İle İlgili Hatırlatma DUYURU NO :2014/74

2015 Hesap Döneminde Tutulması Gereken Yasal Defterler ve Defterlerin Tasdik İşlemleri İle İlgili Hatırlatma DUYURU NO :2014/74 İstanbul, 10.12.2014 2015 Hesap Döneminde Tutulması Gereken Yasal Defterler ve Defterlerin Tasdik İşlemleri İle İlgili Hatırlatma DUYURU NO :2014/74 2015 hesap döneminde kullanılacak, 2014 hesap döneminde

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ. Resmî Gazete 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28502

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ. Resmî Gazete 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28502 BİRİNCİ BÖLÜM TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından Resmî Gazete 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28502 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2016 / 108

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2016 / 108 İstanbul, 13 Aralık 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2016 / 108 KONU : Defter Tasdikleri (Açılış ve Kapanış Onayları) Hk. 1- TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE DEFTER TASDİKLERİ 1.1. Türk Ticaret Kanununa Göre

Detaylı

SİRKÜLER 2012/34. : 19 Aralık 2012 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER 2012/34. : 19 Aralık 2012 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2012/34 Tarihi : 26.12.2012 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Ticari Defter Tasdiklerinde Son Durum 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Tutulacak Ticari Defterlere İlişkin

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Genel Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 64 Maddesi uyarınca ticari defterler; Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter

Detaylı

6102 SAYILI TTK UYARINCA TİCARİ DEFTERLER VE TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

6102 SAYILI TTK UYARINCA TİCARİ DEFTERLER VE TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 6102 SAYILI TTK UYARINCA TİCARİ DEFTERLER VE TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu le birlikte pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Ticari Defterler

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Ticari Defterler Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Ticari Defterler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( Yeni T.T.K.) 1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Yeni Ticaret Kanununun 64 ve müteakip maddelerinde

Detaylı

KALE Danışmanlık-İzmir-0232-445 48 42-445 48 43-Mustafa ŞAHİN

KALE Danışmanlık-İzmir-0232-445 48 42-445 48 43-Mustafa ŞAHİN Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TĐCARĐ DEFTERLERE ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.12.2015/165-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.12.2015/165-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI Sirküler Rapor Mevzuat 07.12.2015/165-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

ÖZEL SİRKÜLER VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI 19.12.2016/143-1 ÖZEL SİRKÜLER VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI TÜRKİYE SERBT MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Sirküler Rapor Mevzuat 07.12.2015/165-1 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ^ ZET Gümrük ve

Detaylı

Söz konusu Tebliğde tutulacak defterlere yer verilmiş olup, bu defterler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Söz konusu Tebliğde tutulacak defterlere yer verilmiş olup, bu defterler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

ÖZEL SİRKÜLER VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI 19.12.2016/143-1 ÖZEL SİRKÜLER VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak

Detaylı

TİCARİ DEFTERLER. Neşe IŞIK Yeminli Mali Müşavir 06.12.2013

TİCARİ DEFTERLER. Neşe IŞIK Yeminli Mali Müşavir 06.12.2013 TİCARİ DEFTERLER Neşe IŞIK Yeminli Mali Müşavir 06.12.2013 Defter Tutma Yükümlülüğü (TTK Madde 64) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadive

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/18 İstanbul, 07 Şubat 2005 KONU : Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Detaylı

1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER

1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER No: 2012/122 Tarih: 14.12.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

SİRKÜLER - CXVIII. Sirküler Tarihi: 19.12.2012 Sirküler No : 118

SİRKÜLER - CXVIII. Sirküler Tarihi: 19.12.2012 Sirküler No : 118 1 SİRKÜLER - CXVIII Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari Defterler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Ertan ÖRS Müfettiş Müfettiş Müfettiş Aralık 2012,

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 Konu: TTK da Cezalar ve Son durum Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme; Ticari belge kavramında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/248 Ref: 4/248

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/248 Ref: 4/248 SİRKÜLER İstanbul, 20.12.2012 Sayı: 2012/248 Ref: 4/248 Konu: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 19.12.2012

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

DUYURU 2012 YILINDA KULLANILACAK RESMİ DEFTERLERİN TASDİK SÜRELERİ VE 2011 YILINDA KULLANILAN RESMİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİK SÜRELERİ HAKKINDA

DUYURU 2012 YILINDA KULLANILACAK RESMİ DEFTERLERİN TASDİK SÜRELERİ VE 2011 YILINDA KULLANILAN RESMİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİK SÜRELERİ HAKKINDA Duyuru : 2011/05 07.12.2011 (Sadece Müşterilerimiz içindir) DUYURU KONU : 2012 YILINDA KULLANILACAK RESMİ DEFTERLERİN TASDİK SÜRELERİ VE 2011 YILINDA KULLANILAN RESMİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİK SÜRELERİ

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

TACİRLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BU DEFTERLERİN ONAYLANMASI

TACİRLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BU DEFTERLERİN ONAYLANMASI TACİRLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BU DEFTERLERİN ONAYLANMASI Soner ALTAŞ * Öz Türk Ticaret Kanunu na göre gerçek ve tüzel kişi bütün tacirler gerekli ticari defterleri tutmakla ve bu defterlerin

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER 2012/72-D. Buna göre 2013 yılında tutulacak defterler, ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER :

SİRKÜLER 2012/72-D. Buna göre 2013 yılında tutulacak defterler, ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER : 19/12/2012 SİRKÜLER 2012/72-D Sayın Yetkili; 2013 yılında tutulacak defterler, bunların açılış ve kapanış tasdikleriyle ilgili 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete de TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2011/10. Konu: RESMĐ DEFTERLERĐN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDĐKLERĐ

Açıklamalı Sirküler Rapor 2011/10. Konu: RESMĐ DEFTERLERĐN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDĐKLERĐ 20.12.2011 Açıklamalı Sirküler Rapor 2011/10 Konu: RESMĐ DEFTERLERĐN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDĐKLERĐ Kurumların ve birinci sınıf tüccarların (serbest bölgelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet

Detaylı

MERSĠN SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI

MERSĠN SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI TÜRK TĠCARET KANUNU VE VERGĠ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDĠK DURUMLARI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502

Detaylı

DEFTER TUTMA HADLERİ - SINIF DEĞİŞTİRME - TASDİK ZAMANLARI

DEFTER TUTMA HADLERİ - SINIF DEĞİŞTİRME - TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA HADLERİ - SINIF DEĞİŞTİRME - TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCAR SINIFLARI Bilanço Esasına Göre Defter Tutmak Zorunda olan Tüccarlar İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutacak Tüccarlar

Detaylı

SİRKÜLER 2016/ 18 ÖZEL SİRKÜLER VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

SİRKÜLER 2016/ 18 ÖZEL SİRKÜLER VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER SİRKÜLER 2016/ 18 ÖZEL SİRKÜLER VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17 Cumartesi 02 Haziran 2012 09:06 - Son Güncelleme Cumartesi 02 Haziran 2012 09:17 31/3/2005 tarihli 25772 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 i nci maddesinin birinci fıkrası 01/06/2012

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Bu kapsamda, 142 seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde vergi levhası asmak zorunda olan mükellefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 142 seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde vergi levhası asmak zorunda olan mükellefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 29.05.2006 / 109 VERGİ LEVHASININ TASDİK SÜRESİ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER I- Vergi Levhası Asmak Zorunda Olanlar Vergi Usul Kanununun Vergi Mahremiyeti başlığını taşıyan 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında,

Detaylı

4 TEMMUZ /2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VERGĐ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULAR

4 TEMMUZ /2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VERGĐ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULAR 4 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VERGĐ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULAR 1) Vergi Usul Kanunu'nun defter tasdik zamanları ve tasdiki yenileme konusundaki hükümlerini belirtiniz.

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı