TUR ZM YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL KONAKLAMA TES SLER. Kapasitesi Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUR ZM. 2009 YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL KONAKLAMA TES SLER. Kapasitesi Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak"

Transkript

1 TUR ZM Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun sahil fleritlerinden birine sahiptir. Tarsus tan Anamur a kadar, antik kentleri, tarihi ve do al de erleri, ören yerleri ile Mersin, bir turizm kenti potansiyeline sahiptir. limizde, turizmin çeflitlendirilerek gelifltirilmesi, bütün bir y la yayg n her mevsim turizm yap lmas için; kongre ve teflvik turizmi, da, yayla ve k fl turizmi, inanç, kültür turizmi, termal turizmi, deniz, yat turizmi, eko turizmi gibi turizm çeflitleri ile Silifke-Taflucu-Anamur-Antalya aras karayolu projesi, Karbo az K fl Sporlar Turizm Merkezi Projesi aç a ç kar lmam fl turizm ve kültürel de erlerin turizme kazand r lmas, tan t lmas ve gelifltirilmesi projeleri gibi projeler ve ilimizde ilan edilen sekiz adet Turizm Merkezi ve Bölgesi nin entegreli olarak ele al narak, sözü edilen turizm potansiyellerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL KONAKLAMA TES SLER Kapasitesi Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak Mersin Hiltonsa Oteli ***** Mersin Taksim International **** Mersin Mersin Oteli **** Mersin-Mezitli Sahil Mart **** Mersin-Silifke Alt n Orfoz Oteli **** Mersin-Silifke Pinepark Holiday Cl. **** Mersin-Bozyaz Anemurion Otel **** Mersin Gondol Oteli **** Mersin-K zkalesi Club Hotel Barbarossa *** Mersin-Tarsus Tarsus fielale Oteli *** Mersin Nobel Oteli *** Mersin-Erdemli Kilikya Oteli *** Mersin-Bozyaz Mamure Otel *** Mersin Büyük Yalç n Otel *** Mersin-Erdemli Olbios Marina Resort *** Mersin-Anamur Grand Hermes Hotel *** Mersin-Erdemli Eylül Hotel *** Mersin-Silifke Mediterrenean Otel *** Mersin-Erdemli Admiral Otel *** Mersin-Erdemli Korykos Otel *** Mersin Mistur Oteli ** Mersin Gökhan Oteli ** Mersin-Erdemli Ya-Ka Oteli-K.Kalesi ** Mersin Park Hotel Yalç n ** Mersin-Silifke Tolya Otel ** Mersin-Silifke Silifke Göksu Oteli ** Mersin Yaflat Oteli ** Mersin-Anamur Luna Piena Otel ** Mersin-K zkalesi Angel Saadet Oteli **

2 Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak Kapasitesi Mersin-Erdemli Davut Otel ** Mersin Kar Otel ** Mersin Kardelen Otel ** Mersin Bayrakl Oteli * Mersin Akdeniz Otel * Mersin Aktafllar Oteli * Mersin-Anamur Yan Oteli * Mersin-Silifke ntermot-bo sak Motel Mersin-Erdemli Ataköy Palmiye Apart Otel TOPLAM YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK BELED YE BELGEL KONAKLAMA TES SLER N N LÇELERE GÖRE DA ILIMI lçeler Otel Motel Pansiyon Apart Otel Sosyal Tesis Kamping Toplam Tesis Say s Oda Daire Çad r Karavan Bungalov Yatak Mezitli Yeniflehir Toroslar Akdeniz Silifke Erdemli Tarsus Anamur Bozyaz Ayd nc k Gülnar Mut Çaml yayla TOPLAM

3 TAR H T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM YATIRIM BELGEL TES SLER Bulundu u Yer Tesisin Ad Türü S n f Oda Kapasitesi Yatak Lokanta Mersin-Çaml yayla Ski Golf Resort Otel 5 Y ld z Mersin-Erdemli Otel Den-fiah Otel 5 Y ld z Mersin-Erdemli Neoplis Otel Otel 5 Y ld z Mersin-Tarsus Limmer Tarsus Otel&Resort Tatil Köyü 5 Y ld z Mersin-Silifke Combatsun Otel Otel 5 Y ld z Mersin-Tarsus Gloria Soloi Golf Resort Tatil Köyü 5 Y ld z Ap Mersin-Tarsus CK Tatil Köyü Tatil Köyü 5 Y ld z Mersin-Tarsus Gloria Sandon Otel Otel 5 Y ld z Mersin-Tarsus Limmer Otel&Resort Tatil Köyü 5 Y ld z Mersin-Erdemli Öz De Otel Otel 4 Y ld z Mersin-Silifke Selefkos Resort Hotel Otel 4 Y ld z Mersin-Silifke Göknar Butik Otel Butik Otel Butik Otel Mersin-Silifke Susano lu Resort Otel Otel 4 Y ld z Mersin-Mezitli Yücesoy Atlantis Otel Otel 4 Y ld z Mersin-Tarsus Dream of Cleopatra Tatil Köyü 4 Y ld z Mersin-Tarsus Limmer Tarsus Otel&Resort Otel 4 Y ld z Mersin-Tarsus Gloria Kydnos Sa l k Merkezi Tatil Köyü 4 Y ld z Mersin-Tarsus ç Hotels Antbel Tarsus Otel 4 Y ld z Mersin-Bozyaz Mamure Otel Otel 4 Y ld z Mersin-Gülnar Otel Erda Otel 4 Y ld z Mersin-Anamur Grand Ful-Ta Otel Otel 4 Y ld z Mersin-Tarsus Limmer Otel&Resort Otel 4 Y ld z Mersin-Mezitli Jasmin Court Otel Otel 3 Y ld z Mersin-Anamur Alatafl Otel 2 Y ld z Mersin-Erdemli Pal Otel Otel 2 Y ld z Mersin-Erdemli Gündo du Beach Resort Otel 2 Y ld z Mersin-Silifke Jasmin Court Apart Otel Apart 39 Ap 78 Mersin-Erdemli Neoplis Apart Otel Apart Ap Mersin-Silifke Ayanos Apart Otel Apart Mersin-Tarsus Limmer Golf Golf Tesisi Mersin-Tarsus Gloria Soloi Golf Resort Golf Tesisi Mersin-Tarsus Gloria Kydnos Sa l k Merkezi Sa l kl Yaflam Tesisi Mersin-Tarsus Gloria Tarsos Kongre ve Sergi Merkezi Mersin-Tarsus ç Günübirlik Tesis Günübirlik Tesis

4 TAR H T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL YEME- ÇME TES SLER Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Kapasitesi Mersin Ali Baba Kordon 2. S n f 80 Kiflilik Lokanta-Bar Mersin fiimal Y ld z Yüzer (Yeme- çme) 104 Kiflilik Yüz.Tesis Mersin Öz Tropicana Bar 25 Kiflilik Bar Mersin Milanos Pizza 2. S n f 95 Kiflilik Lokanta Mersin Botanik Garden 2. S n f 80 Kiflilik Lokanta Mersin-Silifke ntermot Bo sak 2. S n f 50 Kiflilik Lokanta TOPLAM 434 Kiflilik Türü limizde oda, yatak kapasiteli adet turizm yat r m belgeli tesis, 6 adet 434 kifli kapasiteli turizm iflletme belgeli yeme-içme tesisleri bulunmaktad r. Mersin de belediye iflletme belgeli konaklama tesisi say s 323 iken, turizm iflletme belgeli konaklama tesisi say s 38 dir. Turizm iflletme belgeli konaklama tesislerinden derlenen bilgilere göre; 2009 y l nda turizm iflletme belgeli tesislerin ortalama doluluk oran %42 olup, geçen seneye göre 4 puanl k azal fl oldu u gözlenmektedir. TUR ZM filetme BELGEL TES SLER N DOLULUK ORANLARI % Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k

5 YILI L M Z DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi-çikifi YAPAN Z YARETÇ SAYISI Aylar Yerli Girifl Ç k fl Toplam Yabanc Yerli Yabanc Girifl Ç k fl Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k TOPLAM L M Z DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN Z YARETÇ LER N DA ILIMI Ocak fiubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kasım Aralık y l nda ilimiz deniz s n r kap lar ndan girifl yapan yerli ve yabanc ziyaretçilerin say s 2008 y l na göre %15 oran nda azalm flt r. Söz konusu azal fl, girifl yapan yerli ziyaretçi say s nda %19, yabanc ziyaretçi say s nda %9 olarak gerçekleflmifltir y l n n ilk üç ayl k döneminde ilimiz deniz s n r kap lar ndan girifl yapan ziyaretçilerin say s geçen y l n ilk üç ayl k dönemi ile paralel seyir içerisinde oldu u gözlenirken Nisan-Ekim aylar n kapsayan yedi ayl k dönemde geçen y l n alt nda gerçekleflmeler oldu u görülmektedir. Kas m ay nda ise bayram tatili olmas n n da etkisiyle yerli turist say s ndaki art fl girifl yapanlar n say s nda yükselifle neden olmufltur. limiz deniz s n r kap lar ndan girifl yapan yabanc ziyaretçilerin ülke gruplar na göre da l m incelendi inde, Avrupa ve Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçilerin say s n n azald, Afrika ve Asya ülkelerinde önemli bir de iflim olmad, Okyanusya ve Kutup Bölgeleri ile Di er Ülkelerde ise art fl oldu u görülmektedir. 106

6 MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI Z YARETÇ LER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Ülke Gruplar Avrupa Avrupa Birli i Di er Avrupa Ülkeleri Afrika Kuzey Afrika Di er Afrika Ülkeleri 21 7 Amerika Kuzey Amerika Orta Amerika ve Karayipler - - Güney Amerika - - Asya Yak n ve Orta Do u Asya Ülkeleri Di er Asya Ülkeleri Okyanusya ve Kutup Bölgeleri Avustralya ve Yeni Zelanda Di er Okyanusya ve Kutup Bölgeleri Ülkeleri - - Di er Ülkeler TOPLAM MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN Z YARETÇ LER N BAZI ÜLKELERE GÖRE DA ILIMI Uyru u Toplam Uyru u Toplam ngiltere 828 ngiltere 768 A.B.D. 786 A.B.D. 638 Almanya 618 Almanya 543 Yunanistan 553 Romanya 502 Bulgaristan 372 Bulgaristan 436 Romanya 318 Yunanistan 369 Ukrayna 305 Gürcistan 332 Gürcistan 272 Rusya fed. 265 Rusya Fed. 262 Ukrayna 250 Di er Ülkeler Di er Ülkeler Yabanc Toplam Yabanc Toplam KKTC Toplam KKTC Toplam Türk Toplam Türk Toplam GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM

TÜRKİYE ANTALYA 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari

TÜRKİYE ANTALYA 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari TÜRKİYE Turİzm Pİyasalari Araştirma Raporlari ANTALYA 10 ANTALYA TURİZM PİYASASI ARAŞTIRMASI, 2010 Antalya Araştırma Bölgesi Genel Ekonomik Görünüm Amaç Hazırlanan çalışmanın amacı Türkiye nin Turizm

Detaylı

GENEL B LG LER MALTA ÜLKE BÜLTEN

GENEL B LG LER MALTA ÜLKE BÜLTEN GENEL B LG LER MALTA ÜLKE BÜLTEN 2008 çindekiler S YAS GÖRÜNÜM... 3 MALTA EKONOM S... 3 MAKROEKONOM K PERFORMANS... 4 AVRUPA B RL LE EKONOM K L fik LER... 4 BAfiL CA SEKTÖRLER... 5 Turizm... 5 nflaat...

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI Erzurum Termal Turizm Potansiyeli Turizm Raporlar No: 3 Süleyman TOY Selim ÇATAKÇI Emine Bilgen EYM RL Murat KARAPINAR Erzurum 2010 Her hakk sakl d r. TE EKKÜR Bu çal

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI Tanıtma Genel Müdürlüğü. Ağustos-2011

T.C. KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI Tanıtma Genel Müdürlüğü. Ağustos-2011 T.C. KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI Tanıtma Genel Müdürlüğü Ağustos-2011 ALMANYA Ülke Nüfusu 81.772.000 (2010) Turizm Otoritesi GNTB (The German National Tourist Board) Toplam Yapılan Seyahat Sayısı 75,6 milyon

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

EN AZ MALİYETLE EN HIZLI İSTİHDAMI TURİZM YARATIYOR OTELLER İSTİHDAMIN DA LOKOMOTİFİ

EN AZ MALİYETLE EN HIZLI İSTİHDAMI TURİZM YARATIYOR OTELLER İSTİHDAMIN DA LOKOMOTİFİ D TURIZM RAPORU EN AZ MALİYETLE EN HIZLI İSTİHDAMI TURİZM YARATIYOR OTELLER İSTİHDAMIN DA LOKOMOTİFİ SEKTÖRDE EL DEĞİŞTİRMELER AZALDI ZİYARETÇİ GİRİŞİNDE DOĞU-BATI DENGESİ DEĞİŞİYOR YATIRIMDA TESİS YERİ

Detaylı

Merhaba, Saygılarımla Ahmet Barut Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED Başkanı

Merhaba, Saygılarımla Ahmet Barut Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED Başkanı Merhaba, Olumsuz etkilerini, farklı coğrafyalarda, farklı dozlarda halen sürdüren küresel krize karşın Türk turizm sektörü, bir taraftan hızlı gelişimini devam ettirirken, diğer taraftan da ülke ekonomisini

Detaylı

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15 YAYIN NO. 211-1 HAZİRAN211 DIŞ TİCARET 211 yılının Ocak- döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 66 milyar $ a, ithalat ise %43 oranında

Detaylı

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Döviz Kuru Turizm Geliri İlişkisi Konaklama Yatırımları ve İstihdam Otel Enflasyon Sepeti

Döviz Kuru Turizm Geliri İlişkisi Konaklama Yatırımları ve İstihdam Otel Enflasyon Sepeti D TURIZM RAPORU Döviz Kuru Turizm Geliri İlişkisi Konaklama Yatırımları ve İstihdam Otel Enflasyon Sepeti Bankaların Turizme Kullandırdığı Krediler Teşvik Belgesine Bağlanan Turizm Projeleri Sayı: 1 Haziran

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R.No: 2011REV369 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAKÖY DE OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 BEYOĞLU/İSTANBUL

Detaylı

110 yeni tesis yolda. Yatırımlar artarak devam ediyor. İzmir, Türkiye turizminde üçüncü oyuncu olmak istiyor

110 yeni tesis yolda. Yatırımlar artarak devam ediyor. İzmir, Türkiye turizminde üçüncü oyuncu olmak istiyor 23 HAZİRAN 2014 ǀ 10 TL Yatırımlar artarak devam ediyor 110 yeni tesis yolda İzmir, Türkiye turizminde üçüncü oyuncu olmak istiyor İklimlendirme, otellerde müşteri memnuniyetini artırıyor Turizmciler Balkan

Detaylı

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ġubat, 2013 ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU Bu çalıģma 2014 2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından YaĢar Üniversitesi ne hazırlatılmıģtır.

Detaylı

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI İÇİNDEKİLER I) MEKANSAL ANALİZLER 1 1) Çanakkale ili 1 3 2) Ayvacık İlçesi 3 4 3) Assos 4 4) Proje Alanının konumu 4 6 5) Proje Alanının Yakın Çevresi 6 9 6) Algılanabilirlik 9 7) Topografik ve Jeolojik

Detaylı

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ELMADA Cumhuriyet Caddesi No: 69 Elmada / stanbul 0212 230 03 36 yurtiçi yaz Türkiye nin Turizm

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-13 EYLÜL 212 1 İthalat ve ihracat önceki aya göre yükselişe geçse de, geçen yılın altında kaldı 5 Mersin Serbest Bölgesi, ticaret hacmi ile serbest bölgeler

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Yerel Kalk nma Odakl Turizm

Yerel Kalk nma Odakl Turizm 60 > 267 Turizm > Turizm Yerel Kalk nma Odakl Turizm Farkl sektörlerden kiflilerin kat l m yla daha yaflan labilir bir kent oluflturmak amac yla kurulan stanbul Büyükflehir Belediyesi Turizm Atölyesi nin

Detaylı

BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m,

BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, BAfiKAN MESAJI De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, Turizmde bugüne kadar elde etti imiz baflar lara daha nicelerini eklemenin heyecan içerisindeyiz. Türk turizm yat r mc s n n sektörel örgütü

Detaylı

Geniş bir alana yerleşen Fethiye de; 71 köy muhtarlığı,1 merkez ve 12 belde olmak üzere toplam 13 Belediye ve 51 mahalle muhtarlığı mevcuttur.

Geniş bir alana yerleşen Fethiye de; 71 köy muhtarlığı,1 merkez ve 12 belde olmak üzere toplam 13 Belediye ve 51 mahalle muhtarlığı mevcuttur. I. GİRİŞ Fethiye, Akdeniz Bölgesi'nin batı kesiminde, Muğla iline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 3.059 km²'dir. Muğla ili de dahil en geniş yüzölçümüne sahiptir.doğu ve Güneydoğu'da Antalya ili, güney, güneybatı

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER OCAK 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4 2.2

Detaylı