DOSYA TOBB DAN B R LK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOSYA TOBB DAN B R LK"

Transkript

1 DOSYA TOBB DAN B R LK Yurt içi fuarlara yönelik tan t m ata TOBB, 2007 de yurt içinde düzenlenecek fuarlar n etkin ve kapsaml bir flekilde tan t lmas amac yla, Türkiye Fuar Rehberi haz rlad. 40 bin adet bas lan Türkçe- ngilizce rehberdeki bilgiler, web adresinde de y l boyunca yenilenerek ifl dünyas n n hizmetine sunuluyor ürkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), 2007 y l nda ülkemizde düzenlenecek fuarlar n etkin ve kapsaml biçiminde tan t lmas ve y l boyunca kullanabilecek bir bilgi kayna na duyulan ihtiyac n karfl lanmas amac yla 2007 Y l Türkiye Fuar Rehberi haz rlad. Türkçe ve ngilizce olarak haz rlanan rehberin içerisinde, 2007 y l nda düzenlenecek fuarlar ve bunlar düzenleyecek fuar flirketlerine iliflkin temel bilgiler yer al yor. TOBB taraf ndan 40 bin adet bast r lan ve CD ortam nda da haz rlat lan rehberin yurt içi ve yurt d fl nda ilgili yerlere de da t m yap lmaya baflland. Y l içindeki yap labilecek de iklikler de düflünülerek, rehberin güncel halinin de her an web adresinden ulafl labilmesine imkan sa land. T GEN fi KAPSAMLI DA ITIMIYLA B R LK Türkiye Fuar Rehberi gerek içeri i, gerekse 40 bin olan bask say s ve genifl kapsaml da t m yla Türkiye de bir ilk niteli i tafl yor. Bilindi i gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yürütülmekte olan yurt içinde düzenlenecek fuarlar ile ilgili ifllemler, yap lan yasal düzenleme ile birlikte, TOBB taraf ndan yürütülmeye baflland say l kanuna istinaden, yurt içi fuarlar konusunda yap lan müracaatlar n incelenip karara ba lanmas ve fuar flirketlerine yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesi verilmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i yetkilendirildi ve bu kapsamda haz rlanan Yurt çinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar yürürlü e konuldu. Fuarlara kat lacak firma yöneticilerinin y l n bafl ndan itibaren bilgilenmesi amac yla Ekonomik Forum Dergisi de yurt içi fuarlar n, de ifliklikler sakl tutulmak kayd yla, mevcuttaki tam listesini vererek katk sa l yor. 38 EKONOM K FORUM k Aral k 2006

2 pekyolu Fuar Alan Mercan Fuarc l k Tan. Hiz. Ltd. fiti. 14 Ocak 07 Avrasya Futbol Endüstrisi - Futbol Endüstrisi Belek Kongre Merkezi S.E.N. Uluslararas Fuar ve Sergi Hiz. A.fi. 21 Ocak 07 Anfafl Hotel Equipment Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanlar - Akdeniz Turistik flletmeler Donan m Fuar Merkezi Anfafl Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi. 18 Ocak Ocak 07 Gapshoes, 5. Ayakkab, Saraciye ve Yan Sanayi Ayakkab, Saraciye ve Yan Sanayi M 1 Gaziantep Sanayi Odas Gaziantep Akort Tan t m Organizasyon Fuar Merkezi ve Fuarc l k Ltd. fiti. 27 Ocak 07 ÇECEK-AVRASYA çecek ve Sanayileri Fuar - çecek Fuar Merkezi 6 27 Ocak 07 Anatolive 1.Avrasya Zeytin, Zeytinya Prosesleri - Zeytin, Zeytinya Prosesleri Fuar Merkezi EZG -A Fuarc l k A.fi Ocak 07 Travel Turkey Turizm Platformu Fuar Merkezi Hannover Messe Int. Ltd. fiti Ocak 07 Spor 2007 (12.) Spor Tesisleri Yap m, Bak m, Onar m, Spor Malzemeleri ve Giyimi, Yüzme Hav., Sa l k ür Ocak 07 Kent 2007 (11.) Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri Ekipmanlar ve Donan mlar Ocak 07 Belde 2007 Belediye htiyaçlar - Belediye htiyaçlar Ocak 07 Otobüs 2007 (2.) Otobüs, Midibüs, Minibüs ve Aksesuarlar ve Yan Sanayileri Ocak Ocak 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar - E itim, Tan t m, Bilgilendirme Ocak 07 3 fiubat 07 Fabex Beverage ' 07 - Alkollü ve Alkolsüz çecekler - çecek Kervansaray Lara Kongre Merkezi Do u Fuar ve Tan t m Org. A.fi fiubat 07 3 fiubat 07 MINEX "2.Madencilik, Do al Kaynaklar ve Teknolojileri" - Madencilik, Do al Kaynaklar ve Teknolojileri Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi 15 1 fiubat 07 4 fiubat 07 Techno Bilgisayar, Ofis Makineleri, Güvenlik, letiflim, Uydu Sistemleri ve Görüntü Teknolojileri Cam Piramit Sabanc KFM AFT Fuarc l k Org. Ve Tan. Ltd. fiti 16 2 fiubat 07 4 fiubat 07 Evlilik Dünyas Evlilik Haz rl klar Fuar Lütfi K rdar U.Kongre ve Sergi Saray Patika Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmet. Ltd. fiti. 1 1 Ocak Ocak Ocak Ocak 07 - Hediyelik eflya, El Sanatlar, Tekstil, Oyuncak, Ayakkab, Bijuteri ve Porselen EZG -A Fuarc l k A.fi fiubat fiubat 07 Moda Fuar '07 -l- Erkek Bayan Haz r Giyim Fuar Merkezi 18 8 fiubat fiubat 07 BUSWORLD TURKEY Otobüs, Yolcu Otobüsü ve Otobüs Endüstrisi Ekipmanlar Fuar Merkezi 19 8 fiubat fiubat 07 Bebek ve Çocuk Fuar - Bebek ve Çocuk htiyaçlar Lütfi K rdar U.Kongre ve Sergi Saray Yap Endüstri Merkezi A.fi fiubat fiubat 07 Sevgilim Hediyelik Eflya Hediyelik Eflya, El Sanatlar, 21 9 fiubat fiubat 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar - E itim, Tan t m, Bilgilendirme Cam Piramit Sabanc Kongre ve F. Merkezi 22 9 fiubat fiubat 07 Avrasya Boat Show'07 -Deniz Araçlar, Ekipmanlar ve Aksesuarlar Fuar Merkezi fiubat fiubat 07 nsan Kaynaklar Fuar nsan Kaynaklar Lütfi K rdar U.Kongre ve Sergi Saray Eventus Organizasyon Fuarc l k ve Tic A.fi fiubat fiubat 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar - E itim, Tan t m, Bilgilendirme Galleria fiubat fiubat 07 Anfafl Food Product- Yiyecek ve çecek Fuar Merkezi Anfafl Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi fiubat fiubat 07 GESTEK 2007 Güzellik ve Estetik Fuar -Güzellik, Estetik, Medikal Saç ve Cilt Bak m Teknolojileri, Cihazlar fiubat fiubat 07 NTER HOTEQ 2007 Mutfak Günleri - Mutfak Günleri Ekin Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmetleri Ltd. fiti fiubat fiubat 07 Ayakkab Yaz Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar -Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi Ekin Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmetleri Ltd. fiti. i fiubat fiubat 07 INTERHOTEL HOTEQ Otel Ekipmanlar Ul fiubat fiubat 07 EM TT 2007 Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Turizm Ul fiubat fiubat 07 NSOFTEX ' 07- Endüstriyel Yaz l mlar ve Teknolojileri Lütfi K rdar Ulus. Kongre ve Sergi Saray Kalite Fuarc l k Ltd. fiti fiubat fiubat 07 KAL TE ' 07 -Kalite, Kontrol, Metroloji ve Test Ekipmanlar Lütfi K rdar Ulus. Kongre ve Sergi Saray Kalite Fuarc l k Ltd. fiti fiubat fiubat Uluslararas Boat Show - Uluslararas Denizcilik, Yatç l k ve Su Sporlar Ul. Fuar Merkezi fiubat fiubat 07 nflaat Yap Malzemeleri, naat Teknolojileri, fl ve nflaat Makineleri Tüyap Uluslararas Fuar ve K. Mer fiubat fiubat 07 IHS Is tma, Havaland rma, So utma, Do algaz, Teknolojisi, Tesisat ve Yal t m Tüyap Uluslararas Fuar ve K. Mer fiubat fiubat Ayakkab, Yan Sanayi ve Moda Fuar /Yaz - Ayakkab ve Yan Sanayi KTO Tüyap Uluslar. Fuar Merkezi 1.Tüyap Fuarc l k A.fi. 2.ART Fuar Org.Tic Ltd.fiti fiubat fiubat 07 3.Kent's Fuarlar / - Belediye Ekipmanlar ve htiyaçlar, Kent Mobilyalar, Park ve Bahçe Düzenleme Uluslararas Fuar Alan fiubat fiubat 07 3.Kent's Spor Fuar - Spor Malzemeleri, Spor Tesisi Ekipman ve Donan mlar Uluslararas Fuar Alan fiubat fiubat 07 3.Kent's Emlak Fuar - Gayr menkul Yat r m Ortakl klar Proje Tan t m, Finans ve Arac l k Hizmetleri Uluslararas Fuar Alan Ekin Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmetleri Ltd. fiti fiubat fiubat 07 Win World of Industry Machinery '07 (12.) Makine malat ve Metal flleme Teknolojileri fiubat fiubat 07 Win World of Industry Materials Handling '07 (6.) -Tafl ma, Depolama, stifleme ve Lojistik fiubat fiubat 07 Win World of Industry Welding '07 (7.) Birlefltirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri fiubat fiubat 07 Win World of Industry Surface Treatment '07 Yüzey flleme Teknolojileri fiubat 07 4 Mart 07 AEGEANAGRI Ege Tar m Sera ve Hayvanc l k Fuar Traktör, Tar m Alet ve Makineleri Yan Sanayi, Orion Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti Mart 07 3 Mart 07 IF WEDDING FASHION Gelinlik, Damatl k ve Abiye Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi 46 1 Mart 07 4 Mart Ayakkab Saraciye ve Yan Sanayi Ayakkab ve Yan Sanayi 47 1 Mart 07 4 Mart 07 2.Medikal Sa l k Hizmetleri Medikal Hastane Donan mlar, Sa l k Sektörleri Alparslan Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti Mart 07 4 Mart 07 SOUND 2007 Profesyonel Ses, Ifl k, Görüntü Teknolojileri Fuar Merkezi 49 1 Mart 07 4 Mart Anneler Bebekler Çocuklar Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuar Merkezi EFEM Uluslararas Fuar Org. Hiz. Ltd. fiti Mart 07 4 Mart 07 Subconist 2007 Otomotiv, Beyaz Eflya Yan Sanayi Ürünleri Fuar Merkezi S N Fuarc l k A.fi Mart 07 4 Mart 07 Peyzaj & Süs Bitkileri 2007 Peyzaj Mimarisi ve Süs Bitkileri Lütfi K rdar Ul. Kongre ve Sergi Saray 52 1 Mart 07 4 Mart 07 KOBEX 2007 Karadeniz Otel, Bar, Restoran Ekipmanlar ve Donan mlar Otel, Bar, Restoran Ekip, ve Donan. Dünya Ticaret Merkezi Zümrüt Fuarc l k Ltd. fiti Mart 07 4 Mart 07 FOTEG STANBUL 2007 G da flleme Teknolojileri ve Ekipmanlar, G da katk Maddeleri, Ul. Fuar Merkezi 54 1 Mart 07 5 Mart 07 A aç flleme Makinesi A aç flleme Makineleri, Kesici Tak mlar, El Aletleri KTO Tüyap Uluslar. Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Mart 07 5 Mart 07 Intermob Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarlar, Orman Ürünleri ve Ahflap Teknolojisi KTO Tüyap Uluslar. Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Mart 07 4 Mart 07 HEALTHEX SPA SHOW SPA -SPA ve Sa l k Merkezi Bulunan Kurulufllar, Sektöre Destek Sa layan Yan Kur. Hilton Kongre ve Sergi Merkezi Ekstra Fuarc l k Ltd. fiti 57 3 Mart 07 7 Mart 07 Biliflim ve Bilgi Teknolojileri Fuar Müzik Aletleri, OEM Ürünleri, Görüntü ve Ses Sistemleri, Tüyap Uluslararas F.K.M Tifafl Tüyap nterpro Fuarc l k A.fi Mart 07 7 Mart 07 E itim Fuar Yurt çi ve Yurt D fl nda E itim Olanaklar Tüyap U. Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap U. Fuar ve Kongre Merkezi Hayvanc l k Teknolojileri ve Ekipmanlar, Tohum, Fidan, Gübre, Sulama Teknolojileri, Serac l k G da Ambalajlama ve Lojistik, Unlu Mamul Teknolojileri ve Ekipmanlar Bilgisayar ve Ürünleri, Ev Elekroni i 59 3 Mart Mart Kitap Fuar Kitap ve Süreli Yay nlar 60 8 Mart Mart 07 TEXGATE Tekstil ve Aksesuarlar Ulu. Fuar Merkezi Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Pencere 2007 Her Türden Pencere, Cam, Kap, Panjur ve Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuarlar, Teknolojileri Fuar Merkezi Esas Fuarc l k Ltd.fiti Mart Mart 07 Win World of Industry Otomasyon '07 (14.) Endüstriyel Otomosyon 63 8 Mart Mart 07 Win World of Industry Electrotech '07 (8.) Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri 64 8 Mart Mart 07 Win World of Industry Hydraulich & Pneumatic'07 (4.) Ak flkan Gücü Teknolojileri 65 8 Mart Mart Uluslararas Tüm Optik Ve Oftalmolojik Ürünler Fuar Tüm Optik ve Oftalmolojik Ürünler Uluslararas ht. Fuar Merkezi E Uluslararas Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi Mart Mart 07 Motosiklet 2007 Motosikletler ve Aksesuarlar, Kask ve Giysiler ve Yan Ürünler Uluslararas ht Mart Mart 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Mart Mart 07 Çukurova Otoshow 2007 Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet, Bisiklet, Aksesuarlar Tüyap Uluslararas Fuar ve K. Merkezi Mart Mart 07 Marex Turistik flletmeler Donan m, Dekorasyon, Servis Ekipmanlar ve G da Club Turban Sergi Merkezi Marmaris Marmaris Fuarc l k Org. Halkla liflkiler Ltd. fiti Mart Mart 07 Tar m Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Mart Mart 07 TUREX & ORGEF 2007 Otel Bar Restoran Ekipmanlar ve Yiyecek çecek Endüstrisi, Turizmde Kalite Zirvesi Pineta Club Hotel ve Armutalan Belediye Alan Marmaris At l m Ajans Fuarc l k Org. Reklam. Turizm. Tic. Ltd.fiti Mart Mart 07 GAP E itim Güneydo u E itim ve Kariyer Fuar SEAP Fuar Alan Gaziantep Gafafl Gaziantep Fuarc l k A.fi. Tüyap Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Ayakkab Ayakkab ve Deri Dünya Ticaret Merkezi Mercan Fuarc l k Tan. Hiz. Ltd. fiti Mart Mart 07 Kent's Fuarlar / Belediye Ekipmanlar ve htiyaçlar, Kent Mobilyalar, Park ve Bahçe Düzenleme Mart Mart 07 Ev Tekstili Ev Tekstili Emo Yay n. ve Fuarc l k Tan t m Hiz. San.ve Tic.Ltd. fiti. Ekipmanlar, Ar tma Sistemleri, Çevre Teknolojileri Aral k 2006 l EKONOM K FORUM 39

3 >DOSYA Mart Mart 07 Yap da Yeni Ürünler Yap Malzemeleri Fuar Merkezi Küre Ajans Rek. Org. Fuar. Tic. Ltd. fiti Mart Mart 07 Private Label 2007 Özel Markal Ürünler ve Market Markalar Fuar Merkezi Mart Mart 07 Kap Teknolojileri, Yan Sanayileri ve Aksesuarlar Kap Teknolojileri, Yan Sanayileri ve Aksesuarlar S N Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Güzellik & Bak m 2007 Güzellik ve Bak m Ürünleri, Cihazlar, Teknikleri, Kozmetik ve Parfümeri Uluslararas hti Mart Mart 07 Pencere 2007 (8.) Pencere, Cam Teknolojisi, Aksesuar, Yan Sanayii ve Tamamlay c Ürünler Uluslararas hti Mart Mart 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Hotel Almira Mart Mart Mesir Sanayi ve Ticaret Fuar Sanayi ve Ticari Ürünler Belediyesi Laleli Fuar ve Sergi Alan Mart Mart Yap ve Yaflam Fuar ve Kongresi nflaat Malzemeleri, Do algaz, Is tma, So utma, Havaland rma Teknolojileri, Tesisat, zolasyon, Kap, Pencere, Mutfak, Banyo, Seramik, Havuz Teknolojileri, fl ve nflaat Makineleri, Park Bahçe Düzenleme Ekipmanlar Kent Mobilyalar,Yap Kimyasallar, Meslek Mart Mart Is tma, So utma, Havaland rma ve Do algaz Teknolojileri Is tma, So utma, Havaland rma ve Do algaz Tek Mart Mart 07 Jewelry Show I 24. Uluslararas Mücevher, Tak, Gümüfl, Saat ve Malzemeleri Ulus. Fuar Merkezi Rotaforte Reklam Fuar Org. Tan. Tic. Ent. A.fi Mart Mart 07 Çat & Cephe 2007 Çat Cephe ve Malzemeleri Fuar Merkezi Mart Mart Boru ve Ek Parçalar Boru ve Ek Parçalar Fuar Merkezi Mart Mart 07 Konut flyeri 2007 Gayr menkul, Yat r m, flletme, Emlak ve Finans Hizmetleri Fuar Merkezi Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Anadolu Moda Show Haz r Giyim Haz r Giyim KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Bahçe Dünyas 2007 (2.) Bahçe Mobilyalar, Peyzaj Tasar m, Bahçe Mimarisi, Bahçe Ekipman, Havuz ve Bitkiler Mart Mart 07 Hotel, Bar, Cafe & Restaurant 2007 Hotel, Bar, Cafe & Restaurant Sist. Dekorasyonu ve Donan m ile Yiyecek ve çecek Ulus Mart Mart 07 EKSPOMED 2007 (14.) T bbi Analiz,Teflhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Teknik ve Ekipmanlar Uluslararas hti Mart Mart 07 LABTEK 2007 (10.) Laboratuvar Teknolojisi ve Ekipmanlar Uluslararas hti Mart Mart 07 Yurtd fl E itim Yurtd fl E itim Hit E itim Fuarlar Ticaret A.fi. Eylül Fuar Org. Sergi Panay r Ltd.fiti Mart 07 1 Nisan 07 Kitap Günleri Kitap Mart Mart 07 Marble "13.Uluslararas Do al Tafl ve Teknolojileri" Do al Tafl ve Teknolojileri Ul. Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi Mart 07 1 Nisan 07 Türkiye'de Mobilya ve Dekorasyon Fuar 2007 Ev ve Ofis Mobilyalar, Aksesuarlar ve Ev Tekstili malatç lar Mart 07 1 Nisan 07 EGEGAZ Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Demos Fuarc l k ve Org. Ltd. fiti Mart 07 1 Nisan 07 5.DECOYAP Ege nflaat Grup Fuar nflaat Malzemeleri, Mutfak, Banyo, Kap, Pencere, Dekorasyon Ürünleri Demos Fuarc l k ve Org. Ltd. fiti Mart Mart 07 Anfafl Fresh Yafl Meyve, Sebze, Lojistik ve Teknolojileri Fuar Merkezi Anfafl Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi Mart 07 1 Nisan Belediye ve Çevre 2007 Fuar Belediye ve Belediye Ekipmanlar, Çevre Tekn., Geri Dönüflüm, Yerel Yönetimler Zirvesi nfo Uluslararas Fuar Tan. Org. A.fi Mart 07 1 Nisan 07 Motoshow '07 Motosiklet ve Ekipmanlar Aksesuarlar Fuar Merkezi Ares Fuarc l k Ltd.fiti Mart 07 1 Nisan 07 Kampüs Fuar 2007 E itim ve Kariyer Fuar Merkezi Mart 07 1 Nisan 07 Bal kadam & Su Sporlar 2007 Sualt ve Bal kadam Ekipm., Spor Tekne, fiiflme Botlar, Deniz Motorlar, Su Sporlar Don Mart 07 1 Nisan 07 GAZ TEK ' Gaziantep Makine ve Otomasyon Teknolojileri Gaziantep Emo Yay n. ve Fuarc l k Tan t m Hiz. San.ve Tic.Ltd. fiti. Uluslararas Mart 07 1 Nisan 07 AYSAF ' Uluslararas Ayakkab Yan Sanayi Ayakkab Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Fuar Merkezi Mart 07 1 Nisan 07 Nalburiye & H rdavat Fuar 2007 Nalburiye, Teknik H rdavat ve Seramik Vitrifiye, S hhi Tesisat Fuar Merkezi Mart 07 1 Nisan 07 Yurtd fl E itim Yurtd fl E itim Hilton Oteli E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Nisan 07 3 Nisan 07 Yurt D fl E itim Yurt D fl E itim HiltonSA Oteli Nisan 07 8 Nisan 07 Otoshow 07-4.Otomobil, Tic. Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aks.Fuar -Otomobil, Ticari Araçlar ve Aksesuarlar Nisan 07 7 Nisan 07 Agromach 3. Tar m, Teknolojileri ve Hayvanc l k Fuar - Tar m, Tar m Teknolojileri ve Hayvanc l k Temav Fuar Alan fianl urfa Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti Nisan 07 8 Nisan 07 OTEL ' 07 Otel Ekipmanlar ve G da Bodrum Stadyum Yan Bodrum Nisan 07 8 Nisan Uluslararas K rtasiye, Ka t, Okul Ve Ofis Ürünleri Fuar - K rtasiye, Ka t, Okul ve Ofis Ürünleri U.aras Fuar Merkezi E Uluslararas Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi Nisan 07 8 Nisan 07 UNICERA (19.) Seramik ve Banyo, Mutfak ve Ankastre Cihazlar Ul Nisan 07 8 Nisan 07 MUTFAK 2007 (7.) Ahflap Mutfak, Banyo ve Ankastre Cihazlar Ulusl Nisan 07 5 Nisan 07 Yurt D fl E itim Yurt D fl E itim Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Nisan 07 7 Nisan 07 Elaz E itim 2007 E itim ve Kariyer F rat Üniversitesi Kampüsü Elaz Filsan Fuarc l k A.fi Nisan 07 8 Nisan 07 Cleaning 2007 Pprofesyonel Temizlik, Bak m, Hijyen Sa lay c Ürünler, Nisan 07 8 Nisan 07 TUNING 2007 Oto Modifiye, Oto Hi-Fi ve Aksesuarlar Nisan 07 8 Nisan Zemin Fuar -Eurasia Floor 7.Zemin Kaplama Malzemeleri Sektör Fuar - Hal, Parke, PVC, Seramik, Do al Tafl, Nisan 07 8 Nisan Proje Fuar - Eurasia Projekt Mimarl k, Dekorasyon ve nflaat lgili Ürünler Nisan 07 8 Nisan 07 Endüstri & Eletex Fuar Makine malat, Metal flleme Teknolojileri vb. Elektrik, Elektronik, Nisan Nisan Nisan 07 8 Nisan 07 ISAF Uluslararas Güvenlik, Bina Otomasyon, Telekomünikasyon, Yang n, Acil Durum, Arama ve Kurtarma Ulus Nisan 07 8 Nisan 07 Bahçe 2007 Bahçe Mobilyalar, Peyzaj ve Bahçe Mimarisi, Bahçe Bak m ve Bitktileri Uluslar Nisan 07 7 Nisan 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Nisan 07 7 Nisan 07 Yurt D fl E itim Yurt D fl E itim Hilton Oteli E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Tekstil, Taban, Kimyevi Madde, Deri, Suni Deri, Ayakkab Makinas, Kurum Mümessillikler ve Dergiler Endüstriyel Makine, Malzeme ve Ekipmanlar E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Fuar Merkezi AFT Fuarc l k Org. Ve Tan. Ltd. fiti Fuar Merkezi Fuar Merkezi Marka Fuarc l k Ltd.fiti. Fuar Merkezi Marka Fuarc l k Ltd.fiti. Dünya Ticaret Merkezi Tureks Fuarc l k Ltd. fiti. 8 Nisan 07 Plastik Kauçuk 2007 Plastik, Kauçuk, Kal p Teknolojileri, Hammaddeleri 8 Nisan 07 Ambalaj 2007 Ambalaj Makineleri, Malzeme ve Ürünleri, Paketleme fllemleri, Çevre Teknolojileri Endüstriyel ve Tüm Zemin Kaplamalar, Zemin Kimyasallar -Temizlik-Koruma-Bak m Ürün ve Gereçleri Aksesuarlar Nisan Nisan Sanat Fuar Plastik Sanatlar Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi Ladin Fuar ve Kongre Org. Hiz. A.fi Nisan Nisan 07 AKARE Yurtd fl E itim Fuar Yurtd fl E itim Hilton Oteli Akare Fuarc l k Ltd.fiti Nisan Nisan 07 Isotek 2007 Is tma So utma, Havaland rma ve Tesisat Ekipmanlar CYF Fuarc l k Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Yap decoor 2007 nflaat Malzemeleri, Yap Yenileme ve iç Mimari CYF Fuarc l k Ltd. fiti Nisan Nisan 07 MODEKO 2007 Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyalar Uluslararas Fuar Alan Efor Fuarc l k Org. Ltd. fiti Nisan Nisan Yalova Süs Bitkileri Fuar ç ve D fl Mekan Mevsimlik Süs Bitkileri Yalova Fuar Alan Yalova YTSO Fuar Org. Ve Reklam Hizmet Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Akare Yurtd fl E itim Yurtd fl E itim Akare Fuarc l k Ltd.fiti Nisan Nisan 07 Educaturk E itim Fuar E itim Uluslararas Fuar Alan Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Gold 2007 Tak, Gümüfl Mücevher ve Saat Cam Piramit Sabanc Kongre ve Fuar Merkezi Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi Sereks Fuarc l k Tan t m ve Org. Hizmet. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 Photo & Digital '07 Foto raf ve Dijital Görüntüleme Teknolojileri Fuar Merkezi Ares Fuarc l k Ltd.fiti Nisan Nisan Yap Malzemeleri, Yap Teknolojileri ve fl Makineleri Fuar Yap Malzemeleri, KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Nisan Nisan 07 Do algaz 07 4.Do algaz, Is tma, So utma, Havalan.,Pompa,Vana,Tesisat, Yal t m, Ekipman ve Malzemeleri Yap Teknolojileri ve fl Makineleri KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Nisan Nisan 07 deal Home Ev Eflyalar ve Çeyiz Fuar Ev ve Mutfak Eflyalar, Çeyiz Ürünleri L FE Medya Yay nc l k Reklam. Fuarc l k Org. San.Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Sivas Do algaz, Is tma So utma Sistemleri ve Yap Ürünleri Do algaz Yeniflehir Fuar Alan Sivas Nisan Nisan 07 Pro-Show 2007 Profesyonel Show Teknolojileri, Konser, Sahneleme, Sinema, Konferans Salonu, Bar ve Uluslar Nisan Nisan 07 Asansör Asansör Uluslar. FO Fuar Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Gaziantep KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Diskotek Teknolojileri, Pro Ses, Ifl k ve Görüntü ve Ses Kay t Sistemleri, DJ Ekipmanlar ve Müzik Ensrümanlar Gaziantep Nisan Nisan 07 Farmavizyon Eczac l k Fuar 2007 Reçeteli-Reçetesiz Ürünler, Otc. Ürünler, Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 AKARE Yurtd fl E itim Fuar Yurtd fl E itim Itriyat ve Kozmetik Ürünleri, Ecz. Donan m ve Ekipmanlar Akare Fuarc l k Ltd.fiti Nisan Nisan 07 Marmara Autoshow '07 Otomobil, Ticari Araçlar, Yan Sanayi ve Aksesuarlar Kocaeli BB Uluslararas Fuar Merkezi zmit Ünyap Fuarc l k Org. Ve Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Akdeniz Hizmet Arenas 2007 Hizmet Sektörü Fuar Merkezi Arena Fuarc l k Hizmetleri Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan Boya 2007 Kimya Sanayi ve Kimyasal Ürünler Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 Duvar 2007 nflaat Malzemeleri Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 zolasyon 2007 nflaat Malzemeleri Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 G da-g datek G da ve çecek Ürünleri, G da flleme, çecek Teknolojileri, Unlu Mamüller ve Teknolojileri ve Ma aza Market Ekipmanlar Nisan Nisan 07 Ambalaj Ambalaj Endüstrisi Ambalaj Endüstrisi Nisan Nisan 07 Afet Yang n Güvenlik Fuar Afet, Yang n, Güvenlik 40 EKONOM K FORUM k Aral k 2006

4 Nisan Nisan 07 Gas & Power 2007 Do algaz ve Elektrik Sistemleri, Teknoloji ve Ekipmanlar Enerji Fuarc l k Org.ve San.Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Petroleum 2007 Upstream ve Downstrem Petrol Ürünleri, Ekipmanlar ve Teknoloji Enerji Fuarc l k Org.ve San.Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Anne-Çocuk Fuar Anne-Çocuk haz r giyim, Anne-çocuk kozmetik ve bak m ürünleri, Bebek araç gereçleri, Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi Oyuncak ve spor malzemeleri, Bebek ve çocuk g dalar, Sa l k Kurulufllar, Psikolojik dan flma ve hamile e itim merkezleri, Anaokullar ve krefller, özel okullar, Özürlü çoc Nisan Nisan 07 Automechanika Uluslararas Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar, Ticari Araçlar, Tamirhaneler ve Servis stasyonu Ekipmanlar Uluslar. 1.Hannover Messe Int. Ltd. fiti. 2.Messe Frankfurt Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Woodworking Show'07 A aç flleme Makinalar, Kesici Tak mlar, El Aletleri Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 IMOYA 2007 Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarlar ve Orman Ürünleri Fuar Merkezi Nisan Nisan Çukurova Alt n ve Mücevherat Alt n ve Mücevherat HiltonSA Oteli Start Fuarc l k Rek. Org. San. ve Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Eczac l k Fuar Eczac l k ve Teknolojileri Dev Fuarc l k Tan. Org. Hizmet. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 BOOT / lkbahar (11.) Yelkenli ve Motorlu Deniz Araçlar, Ekipmanlar, Aksesuarlar ve Su Sporlar Ataköy Marina Nisan Nisan Kitap Fuar Kitap ve Süreli Yay nlar Uluslararas Fuar Alan Nisan Nisan 07 Evlilik Haz rl klar, Ev Gereçleri ve Mobilya Evlilik Haz rl klar, Ev Gereçleri ve Mobilya Dünya Ticaret Merkezi Nisan Nisan Tar m Fuar Tar m, Serac l k ve Teknolojileri Nisan Nisan 07 G da, G da Teknolojileri ve Paketleme G da, G da flleme, çecek, Teknoloji ve Endüstri, Ambalaj, Etiket Nisan Nisan 07 Exposhipping Europort Eurasia Profesyonel Denizcilik Fuar ve Konferans Denizcilik Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 3.Kent's Fuarlar Belediye Ekipmanlar, Malzemeleri, Kent Mobilyalar, Çevre Düzenleme, Fuar Merkezi Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Reklam ve Tic. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 3.Kent's Emlak Fuar Gayr menkul Yat r m Ortakl klar Proje Tan t m, Finans ve Arac l k Hizmetleri Ar tma, Geri Dönüflüm Sistemleri, Çevre Teknolojileri Fuar Merkezi Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Reklam ve Tic. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 3.Kent's Spor Fuar Spor Malzemeleri, Spor Tesisi Ekipman ve Donan mlar Fuar Merkezi Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Reklam ve Tic. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 KONMAK Metal flleme Makinalar, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 Educaturk E itim Fuar E itim Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Vinolive / fiarap, Zeytin, Zeytinya ve Alkollü çeçekler fiarap, Zeytin, Zeytinya ve Alkollü çeçekler Malzemeler ve El Aletleri, Pnömatik ve Hidrolik Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi Tüyap Fuarc l k A.fi Nisan Nisan 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Dünya Ticaret Merkezi May s 07 5 May s 07 CARDIST Kart Teknolojileri ve Bilgi Teknolojileri Güvenli i Kart Teknolojileri ve Bilgi Teknolojileri Güvenli i May s 07 6 May s 07 Art Bosphorus-Ça dafl Sanat Fuar Sanat Fuar Feshane Fuar ve Kongre Merkezi Ariyel Fuarc l k Ltd.fiti May s 07 6 May s 07 IMOB 2007 Mobilya Uluslar. Fuar Merkezi Fuarc l k A.fi May s 07 6 May s 07 Uluslararas Yap 2007 Uluslararas Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Uluslar. Yap Endüstri Merkezi A.fi May s 07 6 May s 07 YASAF' Yan Saanayi Ürünleri Uluslararas Fuar Alan Ya mur Fuarc l k Yay nc l k Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti May s 07 6 May s 07 3T ' Uluslararas Metal flleme, Kal p ve Otomasyon Teknolojileri Metal flleme, Kal p ve Otomasyon Teknolojileri Uluslar. Uluslararas Fuar Alan Ya mur Fuarc l k Yay nc l k Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti May s 07 Dünya Ticaret Merkezi Mercan Fuarc l k Tan. Hiz. Ltd. fiti. Malzemeleri, Yan Sanayi ve Aksesuarlar Dünya Ticaret Merkezi Parantez Uluslararas Fuar Yap m Ticaret Ltd. fiti May s May s 07 Can m Annem Heiyelik Eflya Hediyelik Eflya, El Sanatlar, May s May s 07 ntertraffic 4. Uluslararas Altyap, Trafik flletmecili i, Yol Güvenli i ve Park Sistemleri May s May s 07 Hasyurt Tar m Fuar Tar m, Tar m Teknolojileri, Sera, Tar m Ekipmanlar, Fidanc l k, Sulama, Gübreleme Hasyurt Kültür Merkezi-Finike Finike- Bat Akdeniz Fuarc l k ve Org Ltd. fiti May s May s 07 Evlilik Show ' Evlilik Öncesi Haz rl klar Dünya Ticaret Merkezi May s May s 07 2.Güzellik ve Kiflisel Bak m Ürünleri Fuar Kuaför-Güzellik-Kozmetik Ürün ve Ekipmanlar May s May s 07 Gelin Damat 2007 Evlilik Öncesi çin Gerekli Gereç ve Malzemeler May s May s 07 5.Mobilya ve Dekorasyon Fuar Mobilya, Hal, Ayd nlatma, Dekorasyon Ürünleri ve Ev Elektroni i May s May s 07 6 May s 07 Wood Tech Mobilya flleme ve Döfleme Makineleri, Ahflap Teknolojileri, Altyap, Trafik flletmecili i, Yol Güvenli i ve Park Sistemleri Uluslar. Fuar Merkezi Parantez Uluslararas Fuar Yap m Ticaret Ltd. fiti May s May s 07 ANIMALIA STANBUL2007 Hayvanc l k, Süt ve Besi S rc l, Su Ürünleri ve Bal kç l k, Akuakültür, flleme ve Teknolojileri Uluslar. Fuar Merkezi May s May s 07 G da - G da Tek G da ve çecek Ürünleri,G da flleme ve çecek Teknolojisi, KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi May s May s 07 Ambalaj Ambalaj Endüstrisi Unlu Mamüller Teknolojileri, De irmen Makineleri ve Ma aza Market Ekipmanlar KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi May s May s 07 Educashow E itim Gereçleri ve Teknolojileri E itim Gereçleri ve Teknolojileri Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti May s May s 07 AYMOD ' Uluslararas Ayakkab Moda Fuar Ayakkab lar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve dergiler Uluslar. Fuar Merkezi May s May s Uluslararas Tekstil, Örgü, Çorap Makinalar, Yan Sanayi ve Kimyasallar Tekstil, Örgü, Çorap Makineleri, Yan Sanayi ve Kimyasallar Uluslar May s May s 07 5.Uluslararas plik Fuar plik Uluslar May s May s 07 Motorshow / Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Fuar Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi May s May s 07 KOMATEK Ulusl. fl ve nflaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri fl ve nflaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri Uluslar. Sada Uzmanl k Fuarlar Tic.A.fi May s May s 07 Modev 2007 Mobilya ve Dekorasyon Fuar Butik Tarz Ev, Ofis ve Bahçe Mobilyalar, Aksesuarlar ve Ev Tekstili Bilkent Otel ve Kongre Merkezi May s May s 07 Mobilya Dekorasyon 2007 Mobilya, Dekorasyon, Ayd nlatma, Hal, Ev Tekstili, Bahçe, Ev Elektroni i Uluslararas Fuar Alan May s May s 07 Spor Spor Ekipmanlar, Yelkenli Motorlu Deniz Araçlar, Hobi, Spor Giyim May s May s 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Dünya Ticaret Merkezi Ünyap Fuarc l k Org. Ve Tic. Ltd. fiti May s May s 07 TÜRK KOB '07 Küçük ve Orta Ölçekli, Ticari, Sanayi ve Hizmet flletmeleri Kocaeli BB Uluslararas Fuar Merkezi zmit May s May s 07 Hiperaktif Show Gençlik, Spor, E itim ve E lece Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Avrasya Fuarc l k Tan t m Org. Hizmet Ltd. fiti May s May s Mobilya ve Ev Tekstili Mobilya-Mobilya Makineleri, Dekorasyon, Ev Tekstili, Hal Bat Park Fuar Alan Alparslan Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti May s May s Do algaz, Is tma So utma Sistemleri ve Yap Ürünleri Do algaz Çilesiz Mah May s May s 07 2.Otomobil-Otomotiv ve Yan Sanayi Binek ve Ticari Araçlar ve Yan Sanayileri Ordu Belediyesi Fuar Alan Ordu Ege Fuarc l k Org. Rek. ve Yay n Ltd. fiti May s May s 07 IDEF ' Savunma Sanayii Fuar Savunma Sanayi Donan m, Malzeme ve Hizmetleri Hipodrum / Eryaman May s May s 07 MODEF Mobilya ve Dekorasyon Kültürpark Fuar Alan negöl Modef Fuarc l k Ticaret Ltd. fiti May s May s 07 Expo Gateway to Iraq 2.IRAK Uluslararas Fuar Ticaret ve Sanayi Ürünleri Gaziantep May s May s 07 Ortado u Tar m Fuar 2007 Tar m, Serac l k, Hayvanc l k ve Teknolojileri Diyarbak r Fuar ve Kongre Merkezi Diyarbak r Start Fuarc l k Rek. Org. San. ve Tic. Ltd. fiti May s May s 07 EVTEKS 2007 Ev Tekstili Uluslar. Fuar Merkezi May s May s 07 YAPItech Uluslararas Yap Ürünleri ve Teknolojileri Yap Ürünleri ve Teknolojileri Uluslar. Dünya Ticaret Merkezi Fuarc l k A.fi May s May s Uluslararas Konfeksiyon Makineleri, Nak fl Makineleri, Konfeksiyon Yan Sanayi ve Aksesuarlar Uluslar May s May s 07 MED -TIP T bbi Cihazlar Fuar Merkezi Koza Fuarc l k Ltd.fiti May s May s nflaat Do algaz ve Belediye htiyaçlar nflaat,yap Teknolojisi, Is tma, So utma, Belediye htiyaçlar, fl Makineleri Konfeksiyon, Nak fl Makineleri, Konfeksiyon Yan Sanayii ve Aksesuarlar Bat Park Fuar Alan Alparslan Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti May s May s 07 Kal p 2007 Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayi Uluslararas Fuar Alan May s May s 07 Flower Show 2007 Ege 5.Süs Bitkileri, Serac l k ve Peyzaj Donat lar May s May s 07 Compex Digital 12. ve Ev Elektroni i ve Ev Elektroni i Çiçekçilik,Süs Bitkileri, Peysaj, Bahçe Düzenleme ve Mobilyalar, Serac l k Uluslar. Rönesans Fuarc l k ve Yay nc l k A.fi May s 07 3 Haziran 07 fianl urfa 1. Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet Fuar Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet fianl urfa Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. Temav Fuar Alan May s May s 07 Uluslararas Enerji, Kojenerasyon ve Çevre Teknolojileri Konferans ve Sergisi Enerji, Kojenerasyon ve Çevre Teknolojileri Uluslar. Isparta Sektörel Fuarc l k Ltd.fiti May s 07 3 Haziran 07 San-Tek / Isparta Do algaz, Is tma ve Yap Teknolojileri Do al Gaz, Günefl Enerjisi, Kat Yak t,kombi Cihazlar, Kazanlar, Radyatör, Yap Ürünleri Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Saray Detay Fuarc l k Org. Ve Tan t m Hizmet. Ltd.fiti May s 07 2 Haziran 07 Deri Fuar (2.) Deri Giyim, Aksesuar, Deri Makineleri Kimyasallar ve Yan Sanayi May s 07 3 Haziran 07 Kuaför & Güzellik 2007 Kuaför ve Güzellik Ürün ve Ekipmanlar Fuar Merkezi May s 07 3 Haziran 07 MCF ' 2007 K rm z & Beyaz Et ve Et Ürünleri Fuar Merkezi May s 07 3 Haziran 07 Do algaz ve Yap Do algaz Sistemleri, Is tma, So utma Teknolojileri ve Yap Ürünleri Belediyesi Laleli Fuar ve Sergi Alan Parantez Uluslararas Fuar Yap m Ticaret Ltd. fiti. Aral k 2006 l EKONOM K FORUM 41

2 0 1 3 KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN YURTİÇİ FUAR LİSTESİ

2 0 1 3 KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN YURTİÇİ FUAR LİSTESİ 1 2 3 4 Avrasya Tarım 7. Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Avrasya Hayvancılık 3.Hayvancılık, Ekipmanları, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Traktör Yan Sanayi 3.Traktör ve Tarım Makineleri, Yan Sanayi ve Yedek

Detaylı

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo 2009 FUAR TAKVİMİ BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 Nisan 09 5 Nisan 09 1 Nisan 09 5 Nisan 09 UNICERA 21. ı Seramik ve Banyo MUTFAK 2009 8.ı Mutfak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI ANA FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI ANA FUAR TAKVİMİ NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ Konu Kon 1. u 2. 1 7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Tarımsal Mekanizasyon, Tarım, Seracılık ve Hayvancılık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ 1 9 Ocak 12 Ocak 2 9 Ocak 12 Ocak 3 9 Ocak 12 Ocak 4 10 Ocak 11 Ocak Avrasya Tarım 20 7. Tarım ve Tarımsal Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Mekanizasyon Avrasya Hayvancılık 20 Hayvancılık, Tavukçuluk ve

Detaylı

7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık

7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ FUAR ADI SEKTÖR 7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık 2015 7 Ocak 2015

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SON GÜNCELLEME : 2 0 1 2 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SON GÜNCELLEME : 2 0 1 2 YILI FUAR TAKVİMİ NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI ONUSU 1 5 Ocak 12 8 Ocak 12 2 6 Ocak 12 8 Ocak 12 Ayakkabı Yaz "Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları " 3.Hac, Umre ve İnanç Turizmi 3 9 Ocak 12 15 Ocak 12 Dossodossi Moda Gösteri

Detaylı

2013 Yılı İlk Çeyrek Yurtiçi Fuar Takvimi (Ocak - Mart)

2013 Yılı İlk Çeyrek Yurtiçi Fuar Takvimi (Ocak - Mart) 2013 Yılı İlk Çeyrek Yurtiçi Fuar Takvimi (Ocak - Mart) TARİH FUAR ADI 8 Ocak 13 14 Ocak 13 3.Dossodossi Moda Gösteri 9 Ocak 13 12 Ocak 13 9 Ocak 13 12 Ocak 13 9 Ocak 13 12 Ocak 13 10 Ocak 13 11 Ocak 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI FUAR TAKVİMİ SON GÜNCELLEME 29.12.2014 NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 08.01.2015 10.01.2015 Fresh Türkiye / Yaş Meyve- Sebze Depolama ve Ambalaj Yaş Meyve-

Detaylı

2015 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ

2015 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ 2015 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ İçindekiler Tablosu AĞAÇ ENDÜSTTRİSİ ve ORMAN ÜRÜNLERİ... 3 ALTIN, MÜCEVHER, SAAT... 4 AMBALAJ ve ETİKET... 4 AV, SİLAH ve DOĞA SPORLARI... 7 BAHÇE,BAHÇE MOBİLYALARI,PEYZAJ, ÇİÇEKÇİLİK,SÜS

Detaylı

YST Uluslararası Ticaret Danışmanlığı 2 0 1 4 YILI FUAR TAKVİMİ

YST Uluslararası Ticaret Danışmanlığı 2 0 1 4 YILI FUAR TAKVİMİ SON GÜNCELLEME 04.02.2014 NO BAŞLICA ÜRÜN HİZMET BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU GRUPLARI 1 03.01.2014 12.01.2014 Kitap Kitap ve Süreli Yayınlar Yeni Çıkan Kitaplar, Yayınevleri, Kırtasiye, Okul Kitapları,

Detaylı

KISACA FAALİYETLERİMİZ

KISACA FAALİYETLERİMİZ UTREHT TURİZM FUARI KISACA FAALİYETLERİMİZ Utrecht Turizm Fuarı 12-17 Ocak 2010 tarihleri arasında Hollanda Utrecht te düzenlenmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen 6 metrekarelik Fethiye standında

Detaylı

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls FUARLAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuarlar Müdürlüğü. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/sayfalar/anasayfa.php 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

Başkan Hisarcıklıoğlu, Davos toplantılarını değerlendirdi

Başkan Hisarcıklıoğlu, Davos toplantılarını değerlendirdi Başkan Hisarcıklıoğlu, Davos toplantılarını değerlendirdi B20 Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Davos toplantıları sonrasında yaptığı değerlendirmede;

Detaylı

YURTİÇİ ve YURTDIŞI DESTEKLİ FUARLAR LİSTESİ

YURTİÇİ ve YURTDIŞI DESTEKLİ FUARLAR LİSTESİ 2014 YURTİÇİ ve YURTDIŞI DESTEKLİ FUARLAR LİSTESİ www.trakyaka.org.tr 2014 YILI YURTİÇİ ve YURTDIŞI DESTEKLİ FUARLAR LİSTESİ Melike ÖZBİNEK Kırklareli YDO Mart 2014 İÇİNDEKİLER 2014 YILI KOSGEB TARAFINDAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ SON GÜNCELLEME 06.08. NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI 1 08.01. 14.01. 3.Dossodossi Moda Göstei Tekstil ve Konfeksiyon Üünlei ve Hazı Giyi, Moda, Kuaş, Konfeksiyon Yan Kuaş

Detaylı

ebülten Sayı: 44 15 Mart 31 Mart 2013

ebülten Sayı: 44 15 Mart 31 Mart 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 6 İHALELER.... 7 FUARLAR.... 8 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ÇTSO BAŞKANI, MİLLİYET İLAVESİNDE Bülend Engin: 2015 için hazırladığımız projelerin

Detaylı

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI K RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K POTANS YEL K RLET FAAL YETLER TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayg lar mla, Enis SÜLÜN Çorlu TSO Ba kan

ÖNSÖZ. Sayg lar mla, Enis SÜLÜN Çorlu TSO Ba kan ÖNSÖZ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas Geleneksel II. ndirimli Al veri Günleri Kampanyas Çorlu'da i dünyas n n ve tüketicinin kazanmas n sa lamak, ticareti canland rmak, piyasaya hareketlilik kazand rmak,

Detaylı

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yeni TTK bir devrimdir, ancak rötuşlara ihtiyaç var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ancak, bazı rötuşlara ihtiyaç var. TOBB yeni

Detaylı

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir Hisarcıklıoğlu: Yeni Anayasa nın temeli; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti olsun Sayfa 4 te Bu yıl 60 ıncı yaşını kutlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) 67.

Detaylı

1995/1996 ...YURTIÇI.. ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI

1995/1996 ...YURTIÇI.. ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI 1995/1996...YURTIÇI.. ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL LAR TAKVIMI ÖNSÖZ Yurtiçinde düzenlenecek bazı fuarları içeren bu takvim İstanbul Ticaret Odası tarafından çeşitli fuar organizatörü fiıınalann fuar programlannın

Detaylı

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları MEŞGALE ÖRNEKLERİ Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Bahçe Kültürleri Bayındırlık Müteahhitleri Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Bilumum İplik Bilumum Kara ve Deniz Motorları Boyahane, Elbise Temizleyicileri

Detaylı

ebülten Sayı: 9 1 Ekim 15 Ekim 2011

ebülten Sayı: 9 1 Ekim 15 Ekim 2011 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR. 3 İHALELER. 3 FUARLAR.... 4 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ 6 ÇOMÜ REKTÖRÜ LAÇİNER ÇTSO MECLİSİ NDE KONUŞTU Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyin BÜLEND ENGĠN: ÇĠN'DEN DAHA ÇOK TURĠST BEKLĠYORUZ

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ Meşgale Örnekleri Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler Bilgisayar,Büro Makineleri Ve Kırtasiye Elbise Temizleyicileri Ve Çamaşırhaneler Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Demir-Çelik

Detaylı

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ Meşgale Örnekleri Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler Bilgisayar,Büro Makineleri Ve Kırtasiye Elbise Temizleyicileri Ve Çamaşırhaneler Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Demir-Çelik

Detaylı

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN GRUP PROJE KOORD NATÖRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR hyilmazer@bilesim.com.tr

Detaylı

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ AKTARİYE VE KURUYEMİŞ a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım

Detaylı