DOSYA TOBB DAN B R LK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOSYA TOBB DAN B R LK"

Transkript

1 DOSYA TOBB DAN B R LK Yurt içi fuarlara yönelik tan t m ata TOBB, 2007 de yurt içinde düzenlenecek fuarlar n etkin ve kapsaml bir flekilde tan t lmas amac yla, Türkiye Fuar Rehberi haz rlad. 40 bin adet bas lan Türkçe- ngilizce rehberdeki bilgiler, web adresinde de y l boyunca yenilenerek ifl dünyas n n hizmetine sunuluyor ürkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), 2007 y l nda ülkemizde düzenlenecek fuarlar n etkin ve kapsaml biçiminde tan t lmas ve y l boyunca kullanabilecek bir bilgi kayna na duyulan ihtiyac n karfl lanmas amac yla 2007 Y l Türkiye Fuar Rehberi haz rlad. Türkçe ve ngilizce olarak haz rlanan rehberin içerisinde, 2007 y l nda düzenlenecek fuarlar ve bunlar düzenleyecek fuar flirketlerine iliflkin temel bilgiler yer al yor. TOBB taraf ndan 40 bin adet bast r lan ve CD ortam nda da haz rlat lan rehberin yurt içi ve yurt d fl nda ilgili yerlere de da t m yap lmaya baflland. Y l içindeki yap labilecek de iklikler de düflünülerek, rehberin güncel halinin de her an web adresinden ulafl labilmesine imkan sa land. T GEN fi KAPSAMLI DA ITIMIYLA B R LK Türkiye Fuar Rehberi gerek içeri i, gerekse 40 bin olan bask say s ve genifl kapsaml da t m yla Türkiye de bir ilk niteli i tafl yor. Bilindi i gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yürütülmekte olan yurt içinde düzenlenecek fuarlar ile ilgili ifllemler, yap lan yasal düzenleme ile birlikte, TOBB taraf ndan yürütülmeye baflland say l kanuna istinaden, yurt içi fuarlar konusunda yap lan müracaatlar n incelenip karara ba lanmas ve fuar flirketlerine yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesi verilmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i yetkilendirildi ve bu kapsamda haz rlanan Yurt çinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar yürürlü e konuldu. Fuarlara kat lacak firma yöneticilerinin y l n bafl ndan itibaren bilgilenmesi amac yla Ekonomik Forum Dergisi de yurt içi fuarlar n, de ifliklikler sakl tutulmak kayd yla, mevcuttaki tam listesini vererek katk sa l yor. 38 EKONOM K FORUM k Aral k 2006

2 pekyolu Fuar Alan Mercan Fuarc l k Tan. Hiz. Ltd. fiti. 14 Ocak 07 Avrasya Futbol Endüstrisi - Futbol Endüstrisi Belek Kongre Merkezi S.E.N. Uluslararas Fuar ve Sergi Hiz. A.fi. 21 Ocak 07 Anfafl Hotel Equipment Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanlar - Akdeniz Turistik flletmeler Donan m Fuar Merkezi Anfafl Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi. 18 Ocak Ocak 07 Gapshoes, 5. Ayakkab, Saraciye ve Yan Sanayi Ayakkab, Saraciye ve Yan Sanayi M 1 Gaziantep Sanayi Odas Gaziantep Akort Tan t m Organizasyon Fuar Merkezi ve Fuarc l k Ltd. fiti. 27 Ocak 07 ÇECEK-AVRASYA çecek ve Sanayileri Fuar - çecek Fuar Merkezi 6 27 Ocak 07 Anatolive 1.Avrasya Zeytin, Zeytinya Prosesleri - Zeytin, Zeytinya Prosesleri Fuar Merkezi EZG -A Fuarc l k A.fi Ocak 07 Travel Turkey Turizm Platformu Fuar Merkezi Hannover Messe Int. Ltd. fiti Ocak 07 Spor 2007 (12.) Spor Tesisleri Yap m, Bak m, Onar m, Spor Malzemeleri ve Giyimi, Yüzme Hav., Sa l k ür Ocak 07 Kent 2007 (11.) Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri Ekipmanlar ve Donan mlar Ocak 07 Belde 2007 Belediye htiyaçlar - Belediye htiyaçlar Ocak 07 Otobüs 2007 (2.) Otobüs, Midibüs, Minibüs ve Aksesuarlar ve Yan Sanayileri Ocak Ocak 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar - E itim, Tan t m, Bilgilendirme Ocak 07 3 fiubat 07 Fabex Beverage ' 07 - Alkollü ve Alkolsüz çecekler - çecek Kervansaray Lara Kongre Merkezi Do u Fuar ve Tan t m Org. A.fi fiubat 07 3 fiubat 07 MINEX "2.Madencilik, Do al Kaynaklar ve Teknolojileri" - Madencilik, Do al Kaynaklar ve Teknolojileri Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi 15 1 fiubat 07 4 fiubat 07 Techno Bilgisayar, Ofis Makineleri, Güvenlik, letiflim, Uydu Sistemleri ve Görüntü Teknolojileri Cam Piramit Sabanc KFM AFT Fuarc l k Org. Ve Tan. Ltd. fiti 16 2 fiubat 07 4 fiubat 07 Evlilik Dünyas Evlilik Haz rl klar Fuar Lütfi K rdar U.Kongre ve Sergi Saray Patika Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmet. Ltd. fiti. 1 1 Ocak Ocak Ocak Ocak 07 - Hediyelik eflya, El Sanatlar, Tekstil, Oyuncak, Ayakkab, Bijuteri ve Porselen EZG -A Fuarc l k A.fi fiubat fiubat 07 Moda Fuar '07 -l- Erkek Bayan Haz r Giyim Fuar Merkezi 18 8 fiubat fiubat 07 BUSWORLD TURKEY Otobüs, Yolcu Otobüsü ve Otobüs Endüstrisi Ekipmanlar Fuar Merkezi 19 8 fiubat fiubat 07 Bebek ve Çocuk Fuar - Bebek ve Çocuk htiyaçlar Lütfi K rdar U.Kongre ve Sergi Saray Yap Endüstri Merkezi A.fi fiubat fiubat 07 Sevgilim Hediyelik Eflya Hediyelik Eflya, El Sanatlar, 21 9 fiubat fiubat 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar - E itim, Tan t m, Bilgilendirme Cam Piramit Sabanc Kongre ve F. Merkezi 22 9 fiubat fiubat 07 Avrasya Boat Show'07 -Deniz Araçlar, Ekipmanlar ve Aksesuarlar Fuar Merkezi fiubat fiubat 07 nsan Kaynaklar Fuar nsan Kaynaklar Lütfi K rdar U.Kongre ve Sergi Saray Eventus Organizasyon Fuarc l k ve Tic A.fi fiubat fiubat 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar - E itim, Tan t m, Bilgilendirme Galleria fiubat fiubat 07 Anfafl Food Product- Yiyecek ve çecek Fuar Merkezi Anfafl Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi fiubat fiubat 07 GESTEK 2007 Güzellik ve Estetik Fuar -Güzellik, Estetik, Medikal Saç ve Cilt Bak m Teknolojileri, Cihazlar fiubat fiubat 07 NTER HOTEQ 2007 Mutfak Günleri - Mutfak Günleri Ekin Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmetleri Ltd. fiti fiubat fiubat 07 Ayakkab Yaz Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar -Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi Ekin Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmetleri Ltd. fiti. i fiubat fiubat 07 INTERHOTEL HOTEQ Otel Ekipmanlar Ul fiubat fiubat 07 EM TT 2007 Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Turizm Ul fiubat fiubat 07 NSOFTEX ' 07- Endüstriyel Yaz l mlar ve Teknolojileri Lütfi K rdar Ulus. Kongre ve Sergi Saray Kalite Fuarc l k Ltd. fiti fiubat fiubat 07 KAL TE ' 07 -Kalite, Kontrol, Metroloji ve Test Ekipmanlar Lütfi K rdar Ulus. Kongre ve Sergi Saray Kalite Fuarc l k Ltd. fiti fiubat fiubat Uluslararas Boat Show - Uluslararas Denizcilik, Yatç l k ve Su Sporlar Ul. Fuar Merkezi fiubat fiubat 07 nflaat Yap Malzemeleri, naat Teknolojileri, fl ve nflaat Makineleri Tüyap Uluslararas Fuar ve K. Mer fiubat fiubat 07 IHS Is tma, Havaland rma, So utma, Do algaz, Teknolojisi, Tesisat ve Yal t m Tüyap Uluslararas Fuar ve K. Mer fiubat fiubat Ayakkab, Yan Sanayi ve Moda Fuar /Yaz - Ayakkab ve Yan Sanayi KTO Tüyap Uluslar. Fuar Merkezi 1.Tüyap Fuarc l k A.fi. 2.ART Fuar Org.Tic Ltd.fiti fiubat fiubat 07 3.Kent's Fuarlar / - Belediye Ekipmanlar ve htiyaçlar, Kent Mobilyalar, Park ve Bahçe Düzenleme Uluslararas Fuar Alan fiubat fiubat 07 3.Kent's Spor Fuar - Spor Malzemeleri, Spor Tesisi Ekipman ve Donan mlar Uluslararas Fuar Alan fiubat fiubat 07 3.Kent's Emlak Fuar - Gayr menkul Yat r m Ortakl klar Proje Tan t m, Finans ve Arac l k Hizmetleri Uluslararas Fuar Alan Ekin Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmetleri Ltd. fiti fiubat fiubat 07 Win World of Industry Machinery '07 (12.) Makine malat ve Metal flleme Teknolojileri fiubat fiubat 07 Win World of Industry Materials Handling '07 (6.) -Tafl ma, Depolama, stifleme ve Lojistik fiubat fiubat 07 Win World of Industry Welding '07 (7.) Birlefltirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri fiubat fiubat 07 Win World of Industry Surface Treatment '07 Yüzey flleme Teknolojileri fiubat 07 4 Mart 07 AEGEANAGRI Ege Tar m Sera ve Hayvanc l k Fuar Traktör, Tar m Alet ve Makineleri Yan Sanayi, Orion Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti Mart 07 3 Mart 07 IF WEDDING FASHION Gelinlik, Damatl k ve Abiye Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi 46 1 Mart 07 4 Mart Ayakkab Saraciye ve Yan Sanayi Ayakkab ve Yan Sanayi 47 1 Mart 07 4 Mart 07 2.Medikal Sa l k Hizmetleri Medikal Hastane Donan mlar, Sa l k Sektörleri Alparslan Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti Mart 07 4 Mart 07 SOUND 2007 Profesyonel Ses, Ifl k, Görüntü Teknolojileri Fuar Merkezi 49 1 Mart 07 4 Mart Anneler Bebekler Çocuklar Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuar Merkezi EFEM Uluslararas Fuar Org. Hiz. Ltd. fiti Mart 07 4 Mart 07 Subconist 2007 Otomotiv, Beyaz Eflya Yan Sanayi Ürünleri Fuar Merkezi S N Fuarc l k A.fi Mart 07 4 Mart 07 Peyzaj & Süs Bitkileri 2007 Peyzaj Mimarisi ve Süs Bitkileri Lütfi K rdar Ul. Kongre ve Sergi Saray 52 1 Mart 07 4 Mart 07 KOBEX 2007 Karadeniz Otel, Bar, Restoran Ekipmanlar ve Donan mlar Otel, Bar, Restoran Ekip, ve Donan. Dünya Ticaret Merkezi Zümrüt Fuarc l k Ltd. fiti Mart 07 4 Mart 07 FOTEG STANBUL 2007 G da flleme Teknolojileri ve Ekipmanlar, G da katk Maddeleri, Ul. Fuar Merkezi 54 1 Mart 07 5 Mart 07 A aç flleme Makinesi A aç flleme Makineleri, Kesici Tak mlar, El Aletleri KTO Tüyap Uluslar. Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Mart 07 5 Mart 07 Intermob Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarlar, Orman Ürünleri ve Ahflap Teknolojisi KTO Tüyap Uluslar. Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Mart 07 4 Mart 07 HEALTHEX SPA SHOW SPA -SPA ve Sa l k Merkezi Bulunan Kurulufllar, Sektöre Destek Sa layan Yan Kur. Hilton Kongre ve Sergi Merkezi Ekstra Fuarc l k Ltd. fiti 57 3 Mart 07 7 Mart 07 Biliflim ve Bilgi Teknolojileri Fuar Müzik Aletleri, OEM Ürünleri, Görüntü ve Ses Sistemleri, Tüyap Uluslararas F.K.M Tifafl Tüyap nterpro Fuarc l k A.fi Mart 07 7 Mart 07 E itim Fuar Yurt çi ve Yurt D fl nda E itim Olanaklar Tüyap U. Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap U. Fuar ve Kongre Merkezi Hayvanc l k Teknolojileri ve Ekipmanlar, Tohum, Fidan, Gübre, Sulama Teknolojileri, Serac l k G da Ambalajlama ve Lojistik, Unlu Mamul Teknolojileri ve Ekipmanlar Bilgisayar ve Ürünleri, Ev Elekroni i 59 3 Mart Mart Kitap Fuar Kitap ve Süreli Yay nlar 60 8 Mart Mart 07 TEXGATE Tekstil ve Aksesuarlar Ulu. Fuar Merkezi Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Pencere 2007 Her Türden Pencere, Cam, Kap, Panjur ve Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuarlar, Teknolojileri Fuar Merkezi Esas Fuarc l k Ltd.fiti Mart Mart 07 Win World of Industry Otomasyon '07 (14.) Endüstriyel Otomosyon 63 8 Mart Mart 07 Win World of Industry Electrotech '07 (8.) Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri 64 8 Mart Mart 07 Win World of Industry Hydraulich & Pneumatic'07 (4.) Ak flkan Gücü Teknolojileri 65 8 Mart Mart Uluslararas Tüm Optik Ve Oftalmolojik Ürünler Fuar Tüm Optik ve Oftalmolojik Ürünler Uluslararas ht. Fuar Merkezi E Uluslararas Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi Mart Mart 07 Motosiklet 2007 Motosikletler ve Aksesuarlar, Kask ve Giysiler ve Yan Ürünler Uluslararas ht Mart Mart 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Mart Mart 07 Çukurova Otoshow 2007 Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet, Bisiklet, Aksesuarlar Tüyap Uluslararas Fuar ve K. Merkezi Mart Mart 07 Marex Turistik flletmeler Donan m, Dekorasyon, Servis Ekipmanlar ve G da Club Turban Sergi Merkezi Marmaris Marmaris Fuarc l k Org. Halkla liflkiler Ltd. fiti Mart Mart 07 Tar m Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Mart Mart 07 TUREX & ORGEF 2007 Otel Bar Restoran Ekipmanlar ve Yiyecek çecek Endüstrisi, Turizmde Kalite Zirvesi Pineta Club Hotel ve Armutalan Belediye Alan Marmaris At l m Ajans Fuarc l k Org. Reklam. Turizm. Tic. Ltd.fiti Mart Mart 07 GAP E itim Güneydo u E itim ve Kariyer Fuar SEAP Fuar Alan Gaziantep Gafafl Gaziantep Fuarc l k A.fi. Tüyap Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Ayakkab Ayakkab ve Deri Dünya Ticaret Merkezi Mercan Fuarc l k Tan. Hiz. Ltd. fiti Mart Mart 07 Kent's Fuarlar / Belediye Ekipmanlar ve htiyaçlar, Kent Mobilyalar, Park ve Bahçe Düzenleme Mart Mart 07 Ev Tekstili Ev Tekstili Emo Yay n. ve Fuarc l k Tan t m Hiz. San.ve Tic.Ltd. fiti. Ekipmanlar, Ar tma Sistemleri, Çevre Teknolojileri Aral k 2006 l EKONOM K FORUM 39

3 >DOSYA Mart Mart 07 Yap da Yeni Ürünler Yap Malzemeleri Fuar Merkezi Küre Ajans Rek. Org. Fuar. Tic. Ltd. fiti Mart Mart 07 Private Label 2007 Özel Markal Ürünler ve Market Markalar Fuar Merkezi Mart Mart 07 Kap Teknolojileri, Yan Sanayileri ve Aksesuarlar Kap Teknolojileri, Yan Sanayileri ve Aksesuarlar S N Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Güzellik & Bak m 2007 Güzellik ve Bak m Ürünleri, Cihazlar, Teknikleri, Kozmetik ve Parfümeri Uluslararas hti Mart Mart 07 Pencere 2007 (8.) Pencere, Cam Teknolojisi, Aksesuar, Yan Sanayii ve Tamamlay c Ürünler Uluslararas hti Mart Mart 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Hotel Almira Mart Mart Mesir Sanayi ve Ticaret Fuar Sanayi ve Ticari Ürünler Belediyesi Laleli Fuar ve Sergi Alan Mart Mart Yap ve Yaflam Fuar ve Kongresi nflaat Malzemeleri, Do algaz, Is tma, So utma, Havaland rma Teknolojileri, Tesisat, zolasyon, Kap, Pencere, Mutfak, Banyo, Seramik, Havuz Teknolojileri, fl ve nflaat Makineleri, Park Bahçe Düzenleme Ekipmanlar Kent Mobilyalar,Yap Kimyasallar, Meslek Mart Mart Is tma, So utma, Havaland rma ve Do algaz Teknolojileri Is tma, So utma, Havaland rma ve Do algaz Tek Mart Mart 07 Jewelry Show I 24. Uluslararas Mücevher, Tak, Gümüfl, Saat ve Malzemeleri Ulus. Fuar Merkezi Rotaforte Reklam Fuar Org. Tan. Tic. Ent. A.fi Mart Mart 07 Çat & Cephe 2007 Çat Cephe ve Malzemeleri Fuar Merkezi Mart Mart Boru ve Ek Parçalar Boru ve Ek Parçalar Fuar Merkezi Mart Mart 07 Konut flyeri 2007 Gayr menkul, Yat r m, flletme, Emlak ve Finans Hizmetleri Fuar Merkezi Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Anadolu Moda Show Haz r Giyim Haz r Giyim KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Mart Mart 07 Bahçe Dünyas 2007 (2.) Bahçe Mobilyalar, Peyzaj Tasar m, Bahçe Mimarisi, Bahçe Ekipman, Havuz ve Bitkiler Mart Mart 07 Hotel, Bar, Cafe & Restaurant 2007 Hotel, Bar, Cafe & Restaurant Sist. Dekorasyonu ve Donan m ile Yiyecek ve çecek Ulus Mart Mart 07 EKSPOMED 2007 (14.) T bbi Analiz,Teflhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Teknik ve Ekipmanlar Uluslararas hti Mart Mart 07 LABTEK 2007 (10.) Laboratuvar Teknolojisi ve Ekipmanlar Uluslararas hti Mart Mart 07 Yurtd fl E itim Yurtd fl E itim Hit E itim Fuarlar Ticaret A.fi. Eylül Fuar Org. Sergi Panay r Ltd.fiti Mart 07 1 Nisan 07 Kitap Günleri Kitap Mart Mart 07 Marble "13.Uluslararas Do al Tafl ve Teknolojileri" Do al Tafl ve Teknolojileri Ul. Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi Mart 07 1 Nisan 07 Türkiye'de Mobilya ve Dekorasyon Fuar 2007 Ev ve Ofis Mobilyalar, Aksesuarlar ve Ev Tekstili malatç lar Mart 07 1 Nisan 07 EGEGAZ Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Demos Fuarc l k ve Org. Ltd. fiti Mart 07 1 Nisan 07 5.DECOYAP Ege nflaat Grup Fuar nflaat Malzemeleri, Mutfak, Banyo, Kap, Pencere, Dekorasyon Ürünleri Demos Fuarc l k ve Org. Ltd. fiti Mart Mart 07 Anfafl Fresh Yafl Meyve, Sebze, Lojistik ve Teknolojileri Fuar Merkezi Anfafl Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi Mart 07 1 Nisan Belediye ve Çevre 2007 Fuar Belediye ve Belediye Ekipmanlar, Çevre Tekn., Geri Dönüflüm, Yerel Yönetimler Zirvesi nfo Uluslararas Fuar Tan. Org. A.fi Mart 07 1 Nisan 07 Motoshow '07 Motosiklet ve Ekipmanlar Aksesuarlar Fuar Merkezi Ares Fuarc l k Ltd.fiti Mart 07 1 Nisan 07 Kampüs Fuar 2007 E itim ve Kariyer Fuar Merkezi Mart 07 1 Nisan 07 Bal kadam & Su Sporlar 2007 Sualt ve Bal kadam Ekipm., Spor Tekne, fiiflme Botlar, Deniz Motorlar, Su Sporlar Don Mart 07 1 Nisan 07 GAZ TEK ' Gaziantep Makine ve Otomasyon Teknolojileri Gaziantep Emo Yay n. ve Fuarc l k Tan t m Hiz. San.ve Tic.Ltd. fiti. Uluslararas Mart 07 1 Nisan 07 AYSAF ' Uluslararas Ayakkab Yan Sanayi Ayakkab Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Fuar Merkezi Mart 07 1 Nisan 07 Nalburiye & H rdavat Fuar 2007 Nalburiye, Teknik H rdavat ve Seramik Vitrifiye, S hhi Tesisat Fuar Merkezi Mart 07 1 Nisan 07 Yurtd fl E itim Yurtd fl E itim Hilton Oteli E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Nisan 07 3 Nisan 07 Yurt D fl E itim Yurt D fl E itim HiltonSA Oteli Nisan 07 8 Nisan 07 Otoshow 07-4.Otomobil, Tic. Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aks.Fuar -Otomobil, Ticari Araçlar ve Aksesuarlar Nisan 07 7 Nisan 07 Agromach 3. Tar m, Teknolojileri ve Hayvanc l k Fuar - Tar m, Tar m Teknolojileri ve Hayvanc l k Temav Fuar Alan fianl urfa Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti Nisan 07 8 Nisan 07 OTEL ' 07 Otel Ekipmanlar ve G da Bodrum Stadyum Yan Bodrum Nisan 07 8 Nisan Uluslararas K rtasiye, Ka t, Okul Ve Ofis Ürünleri Fuar - K rtasiye, Ka t, Okul ve Ofis Ürünleri U.aras Fuar Merkezi E Uluslararas Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi Nisan 07 8 Nisan 07 UNICERA (19.) Seramik ve Banyo, Mutfak ve Ankastre Cihazlar Ul Nisan 07 8 Nisan 07 MUTFAK 2007 (7.) Ahflap Mutfak, Banyo ve Ankastre Cihazlar Ulusl Nisan 07 5 Nisan 07 Yurt D fl E itim Yurt D fl E itim Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Nisan 07 7 Nisan 07 Elaz E itim 2007 E itim ve Kariyer F rat Üniversitesi Kampüsü Elaz Filsan Fuarc l k A.fi Nisan 07 8 Nisan 07 Cleaning 2007 Pprofesyonel Temizlik, Bak m, Hijyen Sa lay c Ürünler, Nisan 07 8 Nisan 07 TUNING 2007 Oto Modifiye, Oto Hi-Fi ve Aksesuarlar Nisan 07 8 Nisan Zemin Fuar -Eurasia Floor 7.Zemin Kaplama Malzemeleri Sektör Fuar - Hal, Parke, PVC, Seramik, Do al Tafl, Nisan 07 8 Nisan Proje Fuar - Eurasia Projekt Mimarl k, Dekorasyon ve nflaat lgili Ürünler Nisan 07 8 Nisan 07 Endüstri & Eletex Fuar Makine malat, Metal flleme Teknolojileri vb. Elektrik, Elektronik, Nisan Nisan Nisan 07 8 Nisan 07 ISAF Uluslararas Güvenlik, Bina Otomasyon, Telekomünikasyon, Yang n, Acil Durum, Arama ve Kurtarma Ulus Nisan 07 8 Nisan 07 Bahçe 2007 Bahçe Mobilyalar, Peyzaj ve Bahçe Mimarisi, Bahçe Bak m ve Bitktileri Uluslar Nisan 07 7 Nisan 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Nisan 07 7 Nisan 07 Yurt D fl E itim Yurt D fl E itim Hilton Oteli E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Tekstil, Taban, Kimyevi Madde, Deri, Suni Deri, Ayakkab Makinas, Kurum Mümessillikler ve Dergiler Endüstriyel Makine, Malzeme ve Ekipmanlar E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Fuar Merkezi AFT Fuarc l k Org. Ve Tan. Ltd. fiti Fuar Merkezi Fuar Merkezi Marka Fuarc l k Ltd.fiti. Fuar Merkezi Marka Fuarc l k Ltd.fiti. Dünya Ticaret Merkezi Tureks Fuarc l k Ltd. fiti. 8 Nisan 07 Plastik Kauçuk 2007 Plastik, Kauçuk, Kal p Teknolojileri, Hammaddeleri 8 Nisan 07 Ambalaj 2007 Ambalaj Makineleri, Malzeme ve Ürünleri, Paketleme fllemleri, Çevre Teknolojileri Endüstriyel ve Tüm Zemin Kaplamalar, Zemin Kimyasallar -Temizlik-Koruma-Bak m Ürün ve Gereçleri Aksesuarlar Nisan Nisan Sanat Fuar Plastik Sanatlar Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi Ladin Fuar ve Kongre Org. Hiz. A.fi Nisan Nisan 07 AKARE Yurtd fl E itim Fuar Yurtd fl E itim Hilton Oteli Akare Fuarc l k Ltd.fiti Nisan Nisan 07 Isotek 2007 Is tma So utma, Havaland rma ve Tesisat Ekipmanlar CYF Fuarc l k Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Yap decoor 2007 nflaat Malzemeleri, Yap Yenileme ve iç Mimari CYF Fuarc l k Ltd. fiti Nisan Nisan 07 MODEKO 2007 Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyalar Uluslararas Fuar Alan Efor Fuarc l k Org. Ltd. fiti Nisan Nisan Yalova Süs Bitkileri Fuar ç ve D fl Mekan Mevsimlik Süs Bitkileri Yalova Fuar Alan Yalova YTSO Fuar Org. Ve Reklam Hizmet Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Akare Yurtd fl E itim Yurtd fl E itim Akare Fuarc l k Ltd.fiti Nisan Nisan 07 Educaturk E itim Fuar E itim Uluslararas Fuar Alan Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Gold 2007 Tak, Gümüfl Mücevher ve Saat Cam Piramit Sabanc Kongre ve Fuar Merkezi Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi Sereks Fuarc l k Tan t m ve Org. Hizmet. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 Photo & Digital '07 Foto raf ve Dijital Görüntüleme Teknolojileri Fuar Merkezi Ares Fuarc l k Ltd.fiti Nisan Nisan Yap Malzemeleri, Yap Teknolojileri ve fl Makineleri Fuar Yap Malzemeleri, KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Nisan Nisan 07 Do algaz 07 4.Do algaz, Is tma, So utma, Havalan.,Pompa,Vana,Tesisat, Yal t m, Ekipman ve Malzemeleri Yap Teknolojileri ve fl Makineleri KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi Nisan Nisan 07 deal Home Ev Eflyalar ve Çeyiz Fuar Ev ve Mutfak Eflyalar, Çeyiz Ürünleri L FE Medya Yay nc l k Reklam. Fuarc l k Org. San.Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Sivas Do algaz, Is tma So utma Sistemleri ve Yap Ürünleri Do algaz Yeniflehir Fuar Alan Sivas Nisan Nisan 07 Pro-Show 2007 Profesyonel Show Teknolojileri, Konser, Sahneleme, Sinema, Konferans Salonu, Bar ve Uluslar Nisan Nisan 07 Asansör Asansör Uluslar. FO Fuar Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Gaziantep KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Diskotek Teknolojileri, Pro Ses, Ifl k ve Görüntü ve Ses Kay t Sistemleri, DJ Ekipmanlar ve Müzik Ensrümanlar Gaziantep Nisan Nisan 07 Farmavizyon Eczac l k Fuar 2007 Reçeteli-Reçetesiz Ürünler, Otc. Ürünler, Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 AKARE Yurtd fl E itim Fuar Yurtd fl E itim Itriyat ve Kozmetik Ürünleri, Ecz. Donan m ve Ekipmanlar Akare Fuarc l k Ltd.fiti Nisan Nisan 07 Marmara Autoshow '07 Otomobil, Ticari Araçlar, Yan Sanayi ve Aksesuarlar Kocaeli BB Uluslararas Fuar Merkezi zmit Ünyap Fuarc l k Org. Ve Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Akdeniz Hizmet Arenas 2007 Hizmet Sektörü Fuar Merkezi Arena Fuarc l k Hizmetleri Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan Boya 2007 Kimya Sanayi ve Kimyasal Ürünler Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 Duvar 2007 nflaat Malzemeleri Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 zolasyon 2007 nflaat Malzemeleri Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 G da-g datek G da ve çecek Ürünleri, G da flleme, çecek Teknolojileri, Unlu Mamüller ve Teknolojileri ve Ma aza Market Ekipmanlar Nisan Nisan 07 Ambalaj Ambalaj Endüstrisi Ambalaj Endüstrisi Nisan Nisan 07 Afet Yang n Güvenlik Fuar Afet, Yang n, Güvenlik 40 EKONOM K FORUM k Aral k 2006

4 Nisan Nisan 07 Gas & Power 2007 Do algaz ve Elektrik Sistemleri, Teknoloji ve Ekipmanlar Enerji Fuarc l k Org.ve San.Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Petroleum 2007 Upstream ve Downstrem Petrol Ürünleri, Ekipmanlar ve Teknoloji Enerji Fuarc l k Org.ve San.Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Anne-Çocuk Fuar Anne-Çocuk haz r giyim, Anne-çocuk kozmetik ve bak m ürünleri, Bebek araç gereçleri, Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi Oyuncak ve spor malzemeleri, Bebek ve çocuk g dalar, Sa l k Kurulufllar, Psikolojik dan flma ve hamile e itim merkezleri, Anaokullar ve krefller, özel okullar, Özürlü çoc Nisan Nisan 07 Automechanika Uluslararas Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar, Ticari Araçlar, Tamirhaneler ve Servis stasyonu Ekipmanlar Uluslar. 1.Hannover Messe Int. Ltd. fiti. 2.Messe Frankfurt Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Woodworking Show'07 A aç flleme Makinalar, Kesici Tak mlar, El Aletleri Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 IMOYA 2007 Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarlar ve Orman Ürünleri Fuar Merkezi Nisan Nisan Çukurova Alt n ve Mücevherat Alt n ve Mücevherat HiltonSA Oteli Start Fuarc l k Rek. Org. San. ve Tic. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Eczac l k Fuar Eczac l k ve Teknolojileri Dev Fuarc l k Tan. Org. Hizmet. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 BOOT / lkbahar (11.) Yelkenli ve Motorlu Deniz Araçlar, Ekipmanlar, Aksesuarlar ve Su Sporlar Ataköy Marina Nisan Nisan Kitap Fuar Kitap ve Süreli Yay nlar Uluslararas Fuar Alan Nisan Nisan 07 Evlilik Haz rl klar, Ev Gereçleri ve Mobilya Evlilik Haz rl klar, Ev Gereçleri ve Mobilya Dünya Ticaret Merkezi Nisan Nisan Tar m Fuar Tar m, Serac l k ve Teknolojileri Nisan Nisan 07 G da, G da Teknolojileri ve Paketleme G da, G da flleme, çecek, Teknoloji ve Endüstri, Ambalaj, Etiket Nisan Nisan 07 Exposhipping Europort Eurasia Profesyonel Denizcilik Fuar ve Konferans Denizcilik Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 3.Kent's Fuarlar Belediye Ekipmanlar, Malzemeleri, Kent Mobilyalar, Çevre Düzenleme, Fuar Merkezi Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Reklam ve Tic. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 3.Kent's Emlak Fuar Gayr menkul Yat r m Ortakl klar Proje Tan t m, Finans ve Arac l k Hizmetleri Ar tma, Geri Dönüflüm Sistemleri, Çevre Teknolojileri Fuar Merkezi Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Reklam ve Tic. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 3.Kent's Spor Fuar Spor Malzemeleri, Spor Tesisi Ekipman ve Donan mlar Fuar Merkezi Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Reklam ve Tic. Ltd.fiti Nisan Nisan 07 KONMAK Metal flleme Makinalar, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Nisan Nisan 07 Educaturk E itim Fuar E itim Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Nisan Nisan 07 Vinolive / fiarap, Zeytin, Zeytinya ve Alkollü çeçekler fiarap, Zeytin, Zeytinya ve Alkollü çeçekler Malzemeler ve El Aletleri, Pnömatik ve Hidrolik Uluslararas Fuar Alan ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi Tüyap Fuarc l k A.fi Nisan Nisan 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Dünya Ticaret Merkezi May s 07 5 May s 07 CARDIST Kart Teknolojileri ve Bilgi Teknolojileri Güvenli i Kart Teknolojileri ve Bilgi Teknolojileri Güvenli i May s 07 6 May s 07 Art Bosphorus-Ça dafl Sanat Fuar Sanat Fuar Feshane Fuar ve Kongre Merkezi Ariyel Fuarc l k Ltd.fiti May s 07 6 May s 07 IMOB 2007 Mobilya Uluslar. Fuar Merkezi Fuarc l k A.fi May s 07 6 May s 07 Uluslararas Yap 2007 Uluslararas Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Uluslar. Yap Endüstri Merkezi A.fi May s 07 6 May s 07 YASAF' Yan Saanayi Ürünleri Uluslararas Fuar Alan Ya mur Fuarc l k Yay nc l k Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti May s 07 6 May s 07 3T ' Uluslararas Metal flleme, Kal p ve Otomasyon Teknolojileri Metal flleme, Kal p ve Otomasyon Teknolojileri Uluslar. Uluslararas Fuar Alan Ya mur Fuarc l k Yay nc l k Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti May s 07 Dünya Ticaret Merkezi Mercan Fuarc l k Tan. Hiz. Ltd. fiti. Malzemeleri, Yan Sanayi ve Aksesuarlar Dünya Ticaret Merkezi Parantez Uluslararas Fuar Yap m Ticaret Ltd. fiti May s May s 07 Can m Annem Heiyelik Eflya Hediyelik Eflya, El Sanatlar, May s May s 07 ntertraffic 4. Uluslararas Altyap, Trafik flletmecili i, Yol Güvenli i ve Park Sistemleri May s May s 07 Hasyurt Tar m Fuar Tar m, Tar m Teknolojileri, Sera, Tar m Ekipmanlar, Fidanc l k, Sulama, Gübreleme Hasyurt Kültür Merkezi-Finike Finike- Bat Akdeniz Fuarc l k ve Org Ltd. fiti May s May s 07 Evlilik Show ' Evlilik Öncesi Haz rl klar Dünya Ticaret Merkezi May s May s 07 2.Güzellik ve Kiflisel Bak m Ürünleri Fuar Kuaför-Güzellik-Kozmetik Ürün ve Ekipmanlar May s May s 07 Gelin Damat 2007 Evlilik Öncesi çin Gerekli Gereç ve Malzemeler May s May s 07 5.Mobilya ve Dekorasyon Fuar Mobilya, Hal, Ayd nlatma, Dekorasyon Ürünleri ve Ev Elektroni i May s May s 07 6 May s 07 Wood Tech Mobilya flleme ve Döfleme Makineleri, Ahflap Teknolojileri, Altyap, Trafik flletmecili i, Yol Güvenli i ve Park Sistemleri Uluslar. Fuar Merkezi Parantez Uluslararas Fuar Yap m Ticaret Ltd. fiti May s May s 07 ANIMALIA STANBUL2007 Hayvanc l k, Süt ve Besi S rc l, Su Ürünleri ve Bal kç l k, Akuakültür, flleme ve Teknolojileri Uluslar. Fuar Merkezi May s May s 07 G da - G da Tek G da ve çecek Ürünleri,G da flleme ve çecek Teknolojisi, KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi May s May s 07 Ambalaj Ambalaj Endüstrisi Unlu Mamüller Teknolojileri, De irmen Makineleri ve Ma aza Market Ekipmanlar KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Tüyap Fuarc l k A.fi May s May s 07 Educashow E itim Gereçleri ve Teknolojileri E itim Gereçleri ve Teknolojileri Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti May s May s 07 AYMOD ' Uluslararas Ayakkab Moda Fuar Ayakkab lar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve dergiler Uluslar. Fuar Merkezi May s May s Uluslararas Tekstil, Örgü, Çorap Makinalar, Yan Sanayi ve Kimyasallar Tekstil, Örgü, Çorap Makineleri, Yan Sanayi ve Kimyasallar Uluslar May s May s 07 5.Uluslararas plik Fuar plik Uluslar May s May s 07 Motorshow / Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Fuar Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi May s May s 07 KOMATEK Ulusl. fl ve nflaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri fl ve nflaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri Uluslar. Sada Uzmanl k Fuarlar Tic.A.fi May s May s 07 Modev 2007 Mobilya ve Dekorasyon Fuar Butik Tarz Ev, Ofis ve Bahçe Mobilyalar, Aksesuarlar ve Ev Tekstili Bilkent Otel ve Kongre Merkezi May s May s 07 Mobilya Dekorasyon 2007 Mobilya, Dekorasyon, Ayd nlatma, Hal, Ev Tekstili, Bahçe, Ev Elektroni i Uluslararas Fuar Alan May s May s 07 Spor Spor Ekipmanlar, Yelkenli Motorlu Deniz Araçlar, Hobi, Spor Giyim May s May s 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Dünya Ticaret Merkezi Ünyap Fuarc l k Org. Ve Tic. Ltd. fiti May s May s 07 TÜRK KOB '07 Küçük ve Orta Ölçekli, Ticari, Sanayi ve Hizmet flletmeleri Kocaeli BB Uluslararas Fuar Merkezi zmit May s May s 07 Hiperaktif Show Gençlik, Spor, E itim ve E lece Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Avrasya Fuarc l k Tan t m Org. Hizmet Ltd. fiti May s May s Mobilya ve Ev Tekstili Mobilya-Mobilya Makineleri, Dekorasyon, Ev Tekstili, Hal Bat Park Fuar Alan Alparslan Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti May s May s Do algaz, Is tma So utma Sistemleri ve Yap Ürünleri Do algaz Çilesiz Mah May s May s 07 2.Otomobil-Otomotiv ve Yan Sanayi Binek ve Ticari Araçlar ve Yan Sanayileri Ordu Belediyesi Fuar Alan Ordu Ege Fuarc l k Org. Rek. ve Yay n Ltd. fiti May s May s 07 IDEF ' Savunma Sanayii Fuar Savunma Sanayi Donan m, Malzeme ve Hizmetleri Hipodrum / Eryaman May s May s 07 MODEF Mobilya ve Dekorasyon Kültürpark Fuar Alan negöl Modef Fuarc l k Ticaret Ltd. fiti May s May s 07 Expo Gateway to Iraq 2.IRAK Uluslararas Fuar Ticaret ve Sanayi Ürünleri Gaziantep May s May s 07 Ortado u Tar m Fuar 2007 Tar m, Serac l k, Hayvanc l k ve Teknolojileri Diyarbak r Fuar ve Kongre Merkezi Diyarbak r Start Fuarc l k Rek. Org. San. ve Tic. Ltd. fiti May s May s 07 EVTEKS 2007 Ev Tekstili Uluslar. Fuar Merkezi May s May s 07 YAPItech Uluslararas Yap Ürünleri ve Teknolojileri Yap Ürünleri ve Teknolojileri Uluslar. Dünya Ticaret Merkezi Fuarc l k A.fi May s May s Uluslararas Konfeksiyon Makineleri, Nak fl Makineleri, Konfeksiyon Yan Sanayi ve Aksesuarlar Uluslar May s May s 07 MED -TIP T bbi Cihazlar Fuar Merkezi Koza Fuarc l k Ltd.fiti May s May s nflaat Do algaz ve Belediye htiyaçlar nflaat,yap Teknolojisi, Is tma, So utma, Belediye htiyaçlar, fl Makineleri Konfeksiyon, Nak fl Makineleri, Konfeksiyon Yan Sanayii ve Aksesuarlar Bat Park Fuar Alan Alparslan Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti May s May s 07 Kal p 2007 Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayi Uluslararas Fuar Alan May s May s 07 Flower Show 2007 Ege 5.Süs Bitkileri, Serac l k ve Peyzaj Donat lar May s May s 07 Compex Digital 12. ve Ev Elektroni i ve Ev Elektroni i Çiçekçilik,Süs Bitkileri, Peysaj, Bahçe Düzenleme ve Mobilyalar, Serac l k Uluslar. Rönesans Fuarc l k ve Yay nc l k A.fi May s 07 3 Haziran 07 fianl urfa 1. Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet Fuar Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet fianl urfa Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. Temav Fuar Alan May s May s 07 Uluslararas Enerji, Kojenerasyon ve Çevre Teknolojileri Konferans ve Sergisi Enerji, Kojenerasyon ve Çevre Teknolojileri Uluslar. Isparta Sektörel Fuarc l k Ltd.fiti May s 07 3 Haziran 07 San-Tek / Isparta Do algaz, Is tma ve Yap Teknolojileri Do al Gaz, Günefl Enerjisi, Kat Yak t,kombi Cihazlar, Kazanlar, Radyatör, Yap Ürünleri Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Saray Detay Fuarc l k Org. Ve Tan t m Hizmet. Ltd.fiti May s 07 2 Haziran 07 Deri Fuar (2.) Deri Giyim, Aksesuar, Deri Makineleri Kimyasallar ve Yan Sanayi May s 07 3 Haziran 07 Kuaför & Güzellik 2007 Kuaför ve Güzellik Ürün ve Ekipmanlar Fuar Merkezi May s 07 3 Haziran 07 MCF ' 2007 K rm z & Beyaz Et ve Et Ürünleri Fuar Merkezi May s 07 3 Haziran 07 Do algaz ve Yap Do algaz Sistemleri, Is tma, So utma Teknolojileri ve Yap Ürünleri Belediyesi Laleli Fuar ve Sergi Alan Parantez Uluslararas Fuar Yap m Ticaret Ltd. fiti. Aral k 2006 l EKONOM K FORUM 41

5 May s 07 3 Haziran 07 1 Haziran 07 2 Haziran 07 4 Haziran 0710 Haziran 07 5 Haziran 0710 Haziran 07 7 Haziran 07 9 Haziran Haziran 07 9 Haziran Haziran 0719 Haziran Haziran 0717 Haziran Haziran 0717 Haziran Haziran 0717 Haziran Haziran 0717 Haziran Haziran 0716 Haziran Haziran 0718 Haziran Haziran 0721 Haziran Haziran 0724 Haziran Haziran 0724 Haziran Haziran 071 Temmuz Haziran 0730 Haziran Haziran 071 Temmuz 07 2 Temmuz 079 Temmuz Tem Temmuz Tem Temmuz 07 2 A ustos 07 5 A ustos 07 2 A ustos 07 5 A ustos 07 8 A ustos 0712 A ustos 07 9 A ustos 0712 A ustos A ustos 25 A ustos A ustos 25 A ustos A ustos 26 A ustos A ustos 07 2 Eylül A ustos 07 2 Eylül A ustos 07 2 Eylül A ustos A ustos A ustos 07 1 Eylül 07 1 Eylül 07 1 Eylül 07 2 Eylül 07 4 Eylül 07 5 Eylül Eylül 07 5 Eylül 07 8 Eylül 07 8 Eylül Eylül Eylül 07 7 Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Eylül Eylül Eylül Eylül 07 7 Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim 07 PAF ' Uluslararas Plastik & Ambalaj Teknolojileri ve Ürünleri Plastik & Ambalaj Teknolojileri ve Ürünleri Erzurum KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme 5. Otomotiv Fuar 2007 Otomotiv ve Yan Sanayi 4. Yap Dekorasyon Ürünleri ve Teknolojileri Yap Dekorasyon Ürünleri ve Teknolojileri, Is tma So utma Sist. 2. Otomobil ve Yan Sanayi Otomobil Motosiklet, Bisiklet, Otomotiv, Yan Sanayi, Yedek Parça Aksesuarlar Spor Spor Ekipmanlar, Yelkenli ve Motorlu Deniz Araçlar ve Spor Giyim Motorshow 2007 Motorsiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar Boat Show Denizcilik, Yelkenli ve Motorlu Deniz Araçlar ve Su Sporlar KOB Fuar Küçük ve Orta Ölçekli flletmeler ve Mesleki Teknik E itim Tadilat 2007 Yap Yenileme Fuar Yap Yenileme, Renovasyon, Restorasyon, Yap sal Güçlendirme 4.Bayim Olurmusun? Franchising ve Markal Bayilik Fuar Bayilik Sistemine Dahil Olan ve Bayilik Vermek steyen Firmalar n Buluflma Noktas Hizmettürk 2007 Hizmet Sektörü 3.Belediye htiyaçlar Fuar Belediye htiyaçlar KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Yozgat Ticaret ve Sanayi Fuar Ticaret ve Sanayi MAKRO Matbaa, Ka t, Aç k Hava Reklamc l ve Bask Teknolojileri Kap Fuar (2.) Ahflap,Çelik, Endüstriyel ve Otomatik Kap ve Kap Yan Sanayi Beauty Eurasia Güzellik, Kozmetik,SPA Kuaför Cleanexeurasia Temizlik, Hijyen KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Biliflim- letiflim- Güvenlik 2007 Bilgisayar, Bilgisayar Sarf Malzemeleri, letiflim ve Güvenlik Teknolojileri TOC Europe 2007 Liman flletmeleri Kahramanmarafl Do algaz, Is tma So utma Sistemleri ve Yap Ürünleri Recycling Geri Dönüflüm, At k Yönetimi ve Çevre Teknolojileri 11. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuar (Katif 2007) Sanayi ve Ticaret Ürünleri VIV TURKEY 2007 Tavukçuluk Port Bodrum Yal kavak Denizcilik Denizcilik (Yat ve Ekipmanlar ) OF S 2007 Ofis Mobilya ve Dekorasyon, Ofis Malzemeleri, Ofis Elektrik ve Elektronik Cihazlar 15. Fuar '07 Sanayi ve Ticaret Ayakkab K fl 2007 Fuar 22.Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar 14. Ayakkab Saraciye ve Yan Sanayi Ayakkab ve Yan Sanayi 2. Bebe ve Çocuk Haz r Giyim ve Çocuk htiyaçlar Fuar Bebe ve Çocuk Haz r Giyimi Avrasya Tar m 2007 Tar m, Hayvanc l k, Tohumculuk, Fidanc l k, Tavukçuluk, ve Süt Endüstrisi 20.Ayakkab Yan Sanayi ve Moda Fuar Ayakkab ve Yan Sanayi Eksponut & Driedfruit Kuru Meyve, Sert Kabuklu Meyve, Kuruyemifl Mamülleri ve Teknolojileri Moda Fuar '07 -ll-erkek Bayan Haz r Giyim IFF 2007 Tüyap 9. Haz r Giyim Fuar Haz r Giyim 2. El Yat Fuar Denizcilik (2. El Tekneler, Yat Ekipmanlar ) Aksesuar Fuar Bijuteri, Her Türlü Saat, Metal, Deri, Tüy, p,tafl vs.den Mamul Tak lar, Materyaller, Aksesuarlar, Çantalar AYSAF ' Uluslararas Ayakkab Yan Sanayi - Ayakkab Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Tekstil, Taban, Kimyevi Madde, Deri, Suni Deri, Ayakkab Makines, Kurum Mümessillikler ve Dergiler Jewelry Show II 25. Uluslararas Mücevher, Tak, Gümüfl, Saat ve Malzemeleri 18. Züchex, Zücaciye ve Hediyelik EflyaZücaciye, Hediyelik Eflya, ve Elektrikli Ev Eflyalar EF Enternasyonal Fuar Ticaret TARIM TECH 2007 Tar m, Tar m Teknolojileri Gaziantep 6. Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet Fuar Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet Mobilya, Ev Tekstili ve Dayan kl Tüketim Mallar Mobilya,Mobilya Yan Sanayi, Ev Elektroni i, Elektrikli Ev Eflyalar, Dayan kl Tüketim Mallar, Ev Tekstili ve Hal Auto Show Otomobil, Ticari Araçlar, Yan Sanayi ve Aksesuarlar Çukurova G da-g da Tek 2007 G da ve çecek Ürünleri, G da flleme, çecek Teknolojileri Çorum KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Anadolu Moda Show Haz r Giyim Haz r Giyim GAMATEX '07 Matbaa Makinalar, Ka t ve Teknolojileri Do algaz, Is tma So utma Sistemleri ve Yap Ürünleri Do algaz Uluslararas Yap 2007 Fuar Uluslararas Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Natural Stone'07 Uluslararas Mermer, Do al Tafl Ürünleri ve Teknolojileri Uluslararas Mobilya Fuar (3.Ev Mobilyalar ) Ev Mobilyalar Uluslararas Mobilya Fuar (9.Ofis Mobilyalar ) Ofis Mobilyalar PROMOTURK 2007 Promosyon Ürünleri 18. Dini Yay nlar ve Kitap Fuar '07 Bas l Yay n, Kitap, Görüntülü ve Sesli Yay n Kitap ve Kültür Fuar Bas l Yay n, Kitap, Görüntülü ve Sesli Yay n Kitap ve Kültür Fuar Bas l Yay n, Kitap, Görüntülü ve Sesli Yay n 4 WD X4 Araçlar veaksesuarlar BOOT / Sonbahar (12.) Yelkenli ve Motorlu Deniz Araçlar, Ekipmanlar, Aksesuarlar ve Su Sporlar Marketingist Pazarlama Fuar ve Konferans Reklam, Promosyon Ürünleri, Pazarlama Hizmetleri, Grafik Sanatlar Medya ve Araflt rma, Ses ve Görüntü Prodüksiyonu, Teflhir Ürünleri, Do rudan Pazarlama Hizmetleri, Eskiflehir KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme 3. Ça r Merkezi Fuar Ça r Merkezi Sektörünün Geliflimi TEXGATE ll- Tekstil ve Aksesuarlar ENERGY 2007 Enerji Üretim, letim, Da t m, Petrol ve Gaz Sistemleri TIME 2007 Üretim Teknolojileri Fuar CeBIT Biliflim Eurasia Bilgi ve letiflim Teknolojileri Agro- Tar m Tar m Makineleri, Traktör ve Donan mlar, Hayvanc l k, Süt Endüstrisi, Bahçecilik, Tohumculuk, Sulama ve Serac l k Ambalaj (13.) Ambalaj Endüstrisi Marmara Do algaz'07 Do algaz, Is tma, So utma, havaland rma, Klima Sistemleri ve Ekipmanlar Tar m ve G da Tar msal Mekanizasyon, Sulama Sistemleri, Zirai laçlar, Fidanc l k, Organik Tar m ve G da Teknolojisi Üretim Teknolojileri 2007 Metal flleme & Kaynak Teknolojileri, Elektrik, Elektronik,Hidrolik,Pnömatik, Depolama Sistemleri MEDIST 2007 Medikal Ürünler, Laboratuvar Ekipmanlar ve Hastane Donan mlar Türkiye'de Mobilya ve Dekorasyon Fuar 2007 Ev ve Ofis Mobilyalar, Aksesuarlar ve Ev Tekstili malatç lar Arts&Crafts Sanat ve El Sanatlar El Sanatlar - Plastik Sanatlar KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme Güzellik Güzellik ve Kiflisel Bak m Ürünleri Mobilya Dekorasyon Mobilya, Hal, Ev Tekstili,Zücaciye,Ayd nlatma, Ev Elektroni i ve Dekorasyon Ürünleri Ortado u Ticaret ve Sanayi Fuar 2007 Ticaret ve Sanayi Burtar m Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk Tohumculuk, Fidanc l k ve Süt Endüstrisi 42 EKONOM K FORUM k Aral k 2006 Uluslar. Uluslararas Fuar Alan Aziziye Park Dünya Ticaret Merkezi Ordu Belediyesi Fuar Alan Tüyap Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi Yat Liman Uluslararas Fuar Alan Fuar Merkezi Erzurum Ordu Ya mur Fuarc l k Yay nc l k Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti. Ege Fuarc l k Org. Rek. ve Yay n Ltd. fiti. nfo Uluslararas Fuar Tan. Org. A.fi. Dev Fuarc l k Tan. Org. Hizmet. Ltd.fiti Do algaz Uluslar. Fuar Merkezi Fuar Merkezi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Niyazi M sri Cad. Kapal Fuar Alan Uluslararas Fuar Alan Fuar Merkezi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Cam Piramit Sabanc Kongre ve Fuar Merkezi Ordu Belediyesi Fuar Alan Fuar Merkezi Bodrum Yal kavak Marina Fuar Merkezi Miflmifl Park Fuar Alan Uluslararas Fuar Alan Tüyap Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Bodrum Yal kavak Marina Yozgat Orta Hal Ordu Bodrum Bodrum Tüyap Fuarc l k A.fi. ART Fuar Org. Tic. Ltd.fiti Demos Fuarc l k ve Org. Ltd. fiti. pekyolu Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti. pekyolu Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti. Deha Fuarc l k Ltd. fiti Kahraman Marafl FO Fuar Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti. Ege Fuarc l k Org. Rek. ve Yay n Ltd. fiti. Portbodrum Uluslararas Fuar Hizmetleri A.fi. ISF Uluslararas Konferans ve Fuarc l k Ltd. fiti. Belediyesi Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.fi. ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi 1.Tüyap Fuarc l k A.fi. 2.ART Fuar Org.Tic Ltd.fiti. Portbodrum Uluslararas Fuar Hizmetleri A.fi. Fuar Merkezi Rotaforte Reklam Fuar Org. Tan. Tic. Ent. A.fi. Uluslar. Uluslar. Uluslar. Uluslar. Fuar Merkezi Fuar Merkezi Uluslararas Fuar Alan Orion Al flverifl Merkezi Aç k Alan Çorlu Gaziantep Rotaforte Reklam Fuar Org. Tan. Tic. Ent. A.fi. L FE Medya Yay nc l k Reklam. Fuarc l k Org. San.Tic. Ltd. fiti. ZFAfi Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri. Tic. A.fi Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. Uluslar. Uluslar. Uluslar. Uluslar. Uluslar. Fuar Merkezi TSO Fuar ve Sergi Kompleksi Çorum KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Gaziantep Tevfikiye Mah. Fuar Merkezi Fuar Merkezi Miflmifl Park Fuar Alan Kocatepe Camii Avlusu Sulltanahmet Camii Avlusu Fuar Merkezi Ataköy Marina AFT Fuarc l k Org. ve Tan. Ltd. fiti Tüyap Fuarc l k A.fi. Tureks Fuarc l k Ltd. fiti. Yap Endüstri Merkezi A.fi. Fuarc l k A.fi. Belediyesi Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.fi. Vak f Fuarc l k Rek. Yay. Tan t m Org. Tic. Ltd. fiti. Vak f Fuarc l k Rek. Yay. Tan t m Org. Tic. Ltd. fiti. ISF Uluslararas Konferans ve Fuarc l k Ltd. fiti. Uluslar. Uluslar. Uluslar. Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Eskiflehir Tifafl Tüyap nterpro Fuarc l k A.fi. M Fuarc l k Hizmetleri Ltd.fiti. Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. Hannover Fairs-Interpro Uluslararas Fuarc l k A.fi. Fuar Merkezi Uluslar. Kocaeli BB Uluslararas Fuar Merkezi zmit Ünyap Fuarc l k Org. Ve Tic. Ltd. fiti. Belediyesi Laleli Fuar ve Sergi Alan Uluslar. Fuar Merkezi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi 1.Tüyap Fuarc l k A.fi. 2.ART Fuar Org.Tic Ltd.fiti. Diyarbak r Fuar ve Kongre Merkezi Diyarbak r Start Fuarc l k Rek. Org. San. ve Tic. Ltd. fiti. 1.Tüyap Fuarc l k A.fi. 2.ART Fuar Org.Tic Ltd.fiti.

6 Ekim Ekim Ekim Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Kas m Aral k Aral k Aral k Aral k 07 5 Aral k Aral k Aral k Aral k 07 2.Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Aksesuar, Otomotiv yan Sanayi, Garaj Ekipmanlar, Akaryak t stasyonlkar Lojistik ve Transport Lojistik, Tafl mac l k, Depolama, stifleme Future Fish Eurasia Su Ürünleri hracat ve flleme, Aquakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Yapex Windoor Pencere ve Kap Sistemleri, Aksesuarlar ve Ekipmanlar Yapex Tadilat Yap larda Bak m,onar m ve Yenileme Gapfood 7. G da, G da Teknolojileri ve Ambalaj G da, G da Teknolojileri ve Ambalaj Baucon Yapex Yap Malzemeleri, nflaat ve Yap Yenileme KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme 26. Kitap Fuar Kitap ve Süreli Yay nlar Artist 2007 (17.) Resim, Heykel, Grafik TURKCHEM 2007 CHEMICALS Hammadde, Yard mc Madde, Özel ve Spesifik Kimyasallar TURKCHEM 2007 LABORATORY Laboratuvar Kimyasallar ve Enstrümantasyon Ürünleri TURKCHEM 2007 TECHNOLOGY Kimya Sanayi Makinalari ve Ekipmanlari, Su Sartlandirma, Aritma Kimyasallari ve Teknolojileri, Ambalaj, Geri Dönüsüm ve Teknolojileri, Ölçüm-Kontrol Cihazlari ve Proses Otomasyon Sistemleri, fl Güvenli i ve Teçhizat Depolama ve Lojistik 3 Kas m 07 IPACK 2007 Ambalaj, Paketleme ve G da flleme Sistemleri 3 Kas m 07 GIDA 2007 G da Ürünleri ve Teknolojileri 4 Kas m 07 3.Biz Fuarlar / / Hotel, Cafe Bar ve Havuz Sauna Ekipmanlar, Donan m ve Malzemeleri, 4 Kas m 07 KONELEX Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon ve Ayd nlatma 4 Kas m 07 SKON stifleme, Depolama, Tafl ma ve Lojistik 4 Kas m 07 Yan Sanayiler Fuar Yan Sanayileri 4 Kas m 07 Uluslararas Yap 2007 Fuar Uluslararas Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri 1 MODEF Mobilya ve Dekorasyon 9 Kas m 07 Diyarbak r KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme 10 Kas m 07 Anfafl Medtravel Akdeniz Sa l k ve Kongre Turizmi 1 Elekon ve Otomasyon 2007 Enerji, Elektrik, Otomasyon, Elektronik Teknolojileri 1 3. Kal p 2007 Kal p ve Teknolojileri 1 Ticari Araçlar 2007 Ticari Araçlar ve Aksesuarlar 1 Göller Bölgesi-Yayla fiartlar nda Tar m ve Hayvanc l k Tar m ve Hayvanc l k 1 OTOMOT V 2007 Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça Servis Ekipman ve Aksesuarlar 14 Kas m 07 A aç flleme Makinas 2007 (20.) A aç flleme Makinalar, Kesici Tak mlar, El Aletleri 14 Kas m 07 NTERMOB 2007 (10.) Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarlar 1 Otoshow Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar 1 COMPOTEK Biliflim ve letiflim Teknolojileri 1 ANKATEK '2007 Makine malat, Metal flleme ve Otomasyon Teknolojileri 1 WEM (Elektrik-Makine Fuar ) Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Enerji, Kontrol Sistemleri 1 ESTET ST'07 Estetik, Kozmetik ve Profesyonel Saç Ürünleri 1 Sodex 2007 Is tma, So utma, Klima, Havaland rma, Yal t m, Pompa, Vana,Tesisat, Su Ar tma ve Günefl Enejisi Sistemleri 1 Aymod ' Uluslararas Ayakkab Moda Fuar Ayakkab lar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve dergiler 24 Kas m 07 Ayd n Ticaret Fuar Ticari Ürünleri 25 Kas m Art Forum Plastik Sanatlar 22 Kas m Perakende Fuar Perakende Sektörüne Hizmet Sunanlar 25 Kas m 07 Yadex Yap, Dekorasyon, Tadilat, Yenileme 25 Kas m 07 Ticari Araçlar ve Yan Sanayileri Ticari Araçlar ve Yan Sanayileri 23 Kas m 07 Adapazar KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme 25 Kas m 07 GOLD ANKARA 2007 Kuyumculuk, Gümüfl, Mücevher ve Saat 25 Kas m 07 MOBTEKS Mobilya Döfleme Endüstrisi, Döflemelik Kumafllar, Yatak ve Yatak Üretim Teknolojisi ve Aksesuarlar Mobilya Döfleme Endüstrisi, Döflemelik Kumafllar, Yatak ve Yatak Üretim Teknolojisi ve Aksesuarlar 25 Kas m 07 Tekstil Makineleri ve plik Fuar Tekstil, Örgü, Nak fl Makineleri Yan Sanayileri ve plik 25 Kas m 07 Tekstil Kimyasallar Fuar Tekstil Kimyasallar 25 Kas m 07 Agroexpo Eurasia Tar m Sera ve Hayvanc l k raktör,tar m Alet ve Makineleri ve Yan Sanayi, Hayvanc l k Teknoloji ve Ekipmanlar, Tohum, Fide, Fidan, Gübre, Sulama Teknolojileri, Serac l k 25 Kas m 07 Broadcast, Cable&Satellite Eurasia 2007 Uluslararas Uydu letiflimi, Yay nc l k,broadcast Cable ve Satellite, TV ve Multimedya 1 Aral k 07 Anadolu Do altafl, Mermer ve Teknolojileri Do altafl, Mermer ve Teknolojileri 2 Aral k 07 Ayd n Tar m G da ve Hayvanc l k Fuar Tar m, G da, Hayvanc l k 2 Aral k 07 TUS D 2007 Otel, Restoran, Gastronomi Donan m ve Teknolojileri 1 Aral k 07 Deri (3.) Deri Giyim, Aksesuar, Deri Makineleri Kimyasallar ve Yan Sanayi 2 Aral k 07 Intershop Parakendecilik Fuar 2 Aral k 07 Sign Aç k Hava Reklamc l 1 Aral k 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme 2 Aral k 07 HIGHTEX 2007 Teknik Tekstiller ve Nonwoven Teknik Tekstiller ve Nonwoven Hammaddeleri, Bitmifl Ürünler ve Teknolojileri 9 Aral k 07 EB TO Elektrik, Elektronik, Otomasyon ve Ayd nlatma 9 Aral k 07 ELECO Elektrik, Elektronik, Otomasyon ve Ayd nlatma 9 Aral k 07 Metal flleme Teknolojileri Fuar 6.Metal flleme Makinalar, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri 9 Aral k 07 Kauçuk 2007 (4.) Kauçuk Endüstrisi 9 Aral k 07 Plast Eurasia ) Plastik Endüstrisi 7 Aral k 07 Pazarlama Fuar 2007 Pazarlama 9 Aral k 07 4.Biz Fuarlar / Hotel, Cafe Bar ve Havuz Sauna Ekipmanlar, Donan m ve Malzemeleri, 9 Aral k Biz Boat Fuar - Yelkenli ve Motorlu Tekneler, Deniz Araç ve Gereçleri 9 Aral k 07 Growtech Eurasia Uluslararas Sera, Tar m Ekipmanlar, Çiçekçilik ve Teknolojileri Serac l k ve Tar m, Tar m Makineleri, Çiçekçilik, Hizmet, Organik Tar m ve Di er Tar m Uygulamalar 1 Endüstri ' Makine ve Otomasyon 1 Bayim Olurmusun? Franchising ve Markal Bayilik Fuar Bayilik Sistemine dahil olan ve bayilik vermek isteyen firmalar n buluflmas 1 Hizmettürk 2007 Hizmet Sektörü 1 Tar m 2007 Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi 1 Sera-Bahçe 2007 Serac l k, Bahçecilik, Fidanc l k, Tohumculuk, Çiçekçilik Teknolojileri 1 GIDA-TEK 2007 (4.) çecek, Süt, Et, Ekmek & Unlu ve fiekerli Mamuller ve Teknolojileri 1 WATECO 2007 (3.) Su Ar tma ve Çevre Teknolojileri Altyap ve S hhi Tesisat 1 Compex Uluslararas Bilgisayar Bilgisayar 15 Aral k 07 KOB Bilgi ve E itim Fuar E itim, Tan t m, Bilgilendirme 30 Aral k Hediyelik Eflya Fuar Hediyelik Eflya, El Sanatlar, 31 Aral k 07 Y lbafl Hediye Fuar Çeflitli Konularda Ürün Tan t m ve Sat fl 4 Kas m 07 4 Kas m 07 3 Kas m 07 3 Kas m 07 3 Kas m 07 Uluslar. Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Gaziantep Avrasya Fuarc l k Tan t m Org. Hizmet Ltd. fiti. Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. Artkim Fuarc l k Tic. Ltd. fiti Artkim Fuarc l k Tic. Ltd. fiti Uluslar. Uluslar. Uluslar. Uluslar. Uluslar. Uluslar. Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Uluslararas Fuar Alan Kültürpark Fuar Alan Diyarbak r Fuar ve Kongre Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Saray Fuar Merkezi KTO Tüyap Uluslararas Fuar Merkezi Uluslararas Fuar Alan Fuar Merkezi Fuar Merkezi negöl Diyarbak r Isparta Artkim Fuarc l k Tic. Ltd. fiti Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. Tüyap Fuarc l k A.fi. Tüyap Fuarc l k A.fi. Tüyap Fuarc l k A.fi. Yap - Endüstri Merkezi A.fi. Modef Fuarc l k Ticaret Ltd. fiti Anfafl Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi. EUF Elekon Uluslararas Fuarc l k ve Tic. Ltd. fiti. Fuarc l k A.fi. Detay Fuarc l k Org. Ve Tan t m Hizmet. Ltd.fiti Fuarc l k A.fi. Tüyap Fuarc l k A.fi. Emo Yay n. ve Fuarc l k Tan t m Hiz. San.ve Tic.Ltd. fiti. Ad m Fuarc l k ve Org. San. Tic. Ltd. fiti. Uluslar. Fuar Merkezi Hannover Messe Sodeks Fuarc l k A.fi. Uluslar. Fuar Merkezi Ayd n Belediyesi Fuar Sergi Alan Club Turban Sergi Merkezi TSO Sergi Salonu Ayd n Marmaris Adapazar Soysal Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti. Marmaris Fuarc l k Org. Halkla liflkiler Ltd. fiti. Sereks Fuarc l k Tan t m ve Org. Hizmet. Ltd.fiti. Uluslararas Fuar Alan Orion Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti. Uluslar. Uluslar. Fuar Merkezi Fuar Merkezi Ayd n Belediyesi Fuar Sergi Alan Fuar Merkezi Tevfikiye Mah. TSO Fuar Alan Ayd n Hannover Messe Int. Ltd. fiti. Arena Fuarc l k Hizmetleri Tic. Ltd. fiti FO Fuar Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti. FO Fuar Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti. Fuar Merkezi Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Teknik Fuarc l k ve Yay n. Reklam Dan fl. Tic. Ltd. fiti Uluslar. Tüyap Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi Uluslararas Fuar Alan Uluslararas Fuar Alan Eventus Organizasyon Fuarc l k ve Tic A.fi. Emo Yay n. ve Fuarc l k Tan t m Hiz. San.ve Tic.Ltd. fiti. Uluslar. Fuar Merkezi Uluslar. Fuar Merkezi Fuar Merkezi Rönesans Fuarc l k ve Yay nc l k A.fi. Grup Medya Fuarc l k Ltd. fiti. Aral k 2006 l EKONOM K FORUM 43

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim, Abiye ve Fuar -

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 10.01.2017 14.01.2017 JUNIOSHOW Bursa 8.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Bursa

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 01.02.2017 03.02.2017 Alleather IDF Deri Fuarı Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri İşleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar Fuar Merkezi Yeşilköy 02.02.2017

Detaylı

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş n Adı n Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici Mobilya, Gıda, Hazır Giyim, Tekstil, Tüyap Fuar ve Kongre 1 7 Ocak 2015 10

Detaylı

TARIM SEKTÖRÜ REHBERİ Guide for Turkish Agricultural Sector

TARIM SEKTÖRÜ REHBERİ Guide for Turkish Agricultural Sector YURT İÇİ TARIMSAL İÇERİKLİ FUARLAR 1 24 Şubat 2011 27 Şubat 2011 Gıda / Gıda Tek 2011 10.Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, İçecek, Unlu Mamuller ve ve Mağaza Market Ekipmanları Gıda ve İçecek Ürünleri,

Detaylı

2016 YILI YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ 13 Ocak 16 15 Ocak 16 28 Ocak 16 31 Ocak 16 4 Şubat 16 7 Şubat 16 4 Şubat 16 7 Şubat 16 10 Şubat 16 13 Şubat 16 11 Şubat 16 14 Şubat 16 25 Şubat 16 28 Şubat 16 9 Mart 16 13 Mart 16 2. Ağrı-VIP Tarım ve

Detaylı

İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş.

İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş. İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş. İZFAŞ Kültürpark alanında kendisi tarafından direk organizasyonunu yaptığı fuarlarda uluslararası ihtisas fuarları oluşturma hedefini

Detaylı

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 62 ALAN 226 DAL LİSTESİ DALLARIN FOET KODU 1 ACİL SAĞLIK 2 ADALET 3 4 5 AİLE VE TÜKETİCİ ANESTEZİ VE REANİMASYON AYAKKABI VE SARACİYE 6 BAHÇECİLİK

Detaylı

Otel Ekipmanları, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanları. Otel Ekipmanları 2015. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Servis Ekipmanları ve Gıda

Otel Ekipmanları, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanları. Otel Ekipmanları 2015. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Servis Ekipmanları ve Gıda SON GÜNCELLEME 23.10.2014 BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU 21 Ocak 2015 24 Ocak 2015 22 Ocak 2015 25 Ocak 2015 Anfaş Hotel Equipment - 26.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı EMITT 2015

Detaylı

2017 YILI İÇ ANADOLU BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2017 YILI İÇ ANADOLU BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2017 YILI İÇ ANADOLU BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici Yeni Çıkan Kitaplar, Yayınevleri, 1 06.01.2017 15.01.2017 Kitap

Detaylı

2011 FUAR PROGRAMIMIZ

2011 FUAR PROGRAMIMIZ BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 13 Ocak 11 14 Ocak 11 Verimlili Enerji Üretimi ve Çevre Enerji Verimliliği, Enerji, Verimli Yalıtım, Motor, WOW Kongre

Detaylı

2013 Yılı İlk Çeyrek Yurtiçi Fuar Takvimi (Ocak - Mart)

2013 Yılı İlk Çeyrek Yurtiçi Fuar Takvimi (Ocak - Mart) 2013 Yılı İlk Çeyrek Yurtiçi Fuar Takvimi (Ocak - Mart) TARİH FUAR ADI 8 Ocak 13 14 Ocak 13 3.Dossodossi Moda Gösteri 9 Ocak 13 12 Ocak 13 9 Ocak 13 12 Ocak 13 9 Ocak 13 12 Ocak 13 10 Ocak 13 11 Ocak 13

Detaylı

KISACA FAALİYETLERİMİZ

KISACA FAALİYETLERİMİZ UTREHT TURİZM FUARI KISACA FAALİYETLERİMİZ Utrecht Turizm Fuarı 12-17 Ocak 2010 tarihleri arasında Hollanda Utrecht te düzenlenmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen 6 metrekarelik Fethiye standında

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ Tarih Fuar Link IFEXPO 4 6 Şubat 4 6 Şubat 13. Uluslararası İstanbul İç Giyim, Çorap İSTANBUL İPLİK http://www.tuyap.com.tr/fuarlar/ifexpo-13- uluslararasi-istanbul-ic-giyim-corap-fuari#fuar-profili

Detaylı

Rekor Fuarcılık Tan. Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2 18 Ocak 06 21 Ocak 06 Anfaş Hotel Equipment

Rekor Fuarcılık Tan. Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2 18 Ocak 06 21 Ocak 06 Anfaş Hotel Equipment NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 7 Ocak 06 13 Ocak 06 Armağan Günleri 2006 Hediyelik Eşya ve El Sanatları Tüketici EGS Park F Blok Denizli Rekor Fuarcılık Tan. Org. Hiz.

Detaylı

Form : Bilgilendirme / 5.12.2014 Konu : Devlet Destekli Yurtiçi fuarlar - 2014 İlgili : KOBİ ler* Başlangıç Tarihi

Form : Bilgilendirme / 5.12.2014 Konu : Devlet Destekli Yurtiçi fuarlar - 2014 İlgili : KOBİ ler* Başlangıç Tarihi Form : Bilgilendirme / 5.12.2014 Konu : Devlet Destekli Yurtiçi fuarlar - 2014 İlgili : KOBİ ler* Başlangıç Tarihi 12.12.2013 Fuar Adı Gapshoes 18.Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi

Detaylı

MAYIS 2003 YURTİÇİ-YURTDİŞİ FUARLARİ. Perm. MAKTEK BURSA 2003 Bursa 2.Metal İşleme Makineleri, Kaynak Delme Makineleri Fuarı.

MAYIS 2003 YURTİÇİ-YURTDİŞİ FUARLARİ. Perm. MAKTEK BURSA 2003 Bursa 2.Metal İşleme Makineleri, Kaynak Delme Makineleri Fuarı. fuar duyurulan MAYIS 2003 YURTİÇİ-YURTDİŞİ FUARLARİ TARİH FUAR ADI FUAR YERİ DÜZENLEYEN 10-15 Mayıs 10. ULUS. İST. MATBAACILIK VE KA&T ENDÜSTRİSİ FUARI Fuar Alanı Beylikdüzü - İstanbul 10-16 Mayıs KASOTEK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NDEN DUYURU 2014 FUAR TAKVİMİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELER EKLEME YAPILAN FUARLAR

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NDEN DUYURU 2014 FUAR TAKVİMİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELER EKLEME YAPILAN FUARLAR NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU 1 14.02. 16.02. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı 2 03.04. 05.04. 3 08.04. 10.04. 4 08.05. 11.05. Aksaray Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Fuarı IFINTEC Finans Teknolojileri

Detaylı

DEVAM EDEN UR-GE PROJELERİ (ARALIK 2015)

DEVAM EDEN UR-GE PROJELERİ (ARALIK 2015) DEVAM EDEN UR-GE PROJELERİ (ARALIK 2015) No Merkez Proje Kodu Proje Adı İşbirliği Kuruluşu Türü Sektör Sektör Grubu Firma Yıl 1 Adana 15UR-GE009 Adana Makina İmalat Sektörü İhracat Pazarı Oluşturma ve

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2016 YILI ANA FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2016 YILI ANA FUAR TAKVİMİ NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 2.AGRI-VIP Tarım 4 13 Ocak 16 15 Ocak 16 ve Hayvancılık, Tarım, Hayvancılık ve Üretim Adana Hilton Oteli Fuar ve Üretim Girdileri, Girdileri Kongre

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo 2009 FUAR TAKVİMİ BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 Nisan 09 5 Nisan 09 1 Nisan 09 5 Nisan 09 UNICERA 21. ı Seramik ve Banyo MUTFAK 2009 8.ı Mutfak

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

2016 YILI İÇ ANADOLU BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI İÇ ANADOLU BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2016 YILI İÇ ANADOLU BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş n Adı n Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici Yeni Çıkan Kitaplar, Yayınevleri, 1 08.01.2016 17.01.2016 Kitap Kitap ve

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI FOET KURS PROGRAMLARI SAATĠ KODU AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 43 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde AhĢap Ġskelet Ġmalatı (Marangozluk) 40 543 Tehlikeli

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Görsel Sanatlar 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

CODE 1 WOOD INDUSTRY & FORESTRY 27 STATIONERY, OFFICE SUPPLIES 2 GOLD & JEWELLERY, WATCHES 28 3 PACKAGING, LABELLING 29 BOOKS, PERIODICALS 4 30

CODE 1 WOOD INDUSTRY & FORESTRY 27 STATIONERY, OFFICE SUPPLIES 2 GOLD & JEWELLERY, WATCHES 28 3 PACKAGING, LABELLING 29 BOOKS, PERIODICALS 4 30 CODE 1 WOOD INDUSTRY & FORESTRY 27 STATIONERY, OFFICE SUPPLIES 2 GOLD & JEWELLERY, WATCHES 28 3 PACKAGING, LABELLING 29 BOOKS, PERIODICALS 4 30 5 LANDSCAPING, HORTICULTURE, 31 6 FISHERY, AQUACULTURE 32

Detaylı

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KODU ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu

Detaylı

2.AGRI-VIP Tarım ve Hayvancılık, Üretim Girdileri, Ticaret ve Pazarlama Fuarı

2.AGRI-VIP Tarım ve Hayvancılık, Üretim Girdileri, Ticaret ve Pazarlama Fuarı OCAK 13.01.2016 15.01.2016 2.AGRI-VIP Tarım ve Hayvancılık, Üretim Girdileri, Ticaret ve Pazarlama Adana 21.01.2016 24.01.2016 Avrasya Tarım 2016 9.Uluslararası Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon 28.01.2016

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği 6006 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Teknikerler Birliğine Üye Olunabilecek Meslek Yüksek Okulu Programları

Teknikerler Birliğine Üye Olunabilecek Meslek Yüksek Okulu Programları Teknikerler Birliğine Üye Olunabilecek Meslek Yüksek Okulu Programları 1. Acil Yardım 2. Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi 3. Adli Tıp Teknikerliği 4. Ağaç İşleri 5. Ağırlama Hizmetleri 6. Ağız ve

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

2015 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ

2015 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ 2015 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ İçindekiler Tablosu AĞAÇ ENDÜSTTRİSİ ve ORMAN ÜRÜNLERİ... 3 ALTIN, MÜCEVHER, SAAT... 4 AMBALAJ ve ETİKET... 4 AV, SİLAH ve DOĞA SPORLARI... 7 BAHÇE,BAHÇE MOBİLYALARI,PEYZAJ, ÇİÇEKÇİLİK,SÜS

Detaylı

No FİRMA ADI FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ BAŞLAMA BİTİŞ DÜZENLENECEĞİ YER ADRESİ. Turistik İşletmeler Donanımı,Tekstil,Dekorasyon ve Servis Ekipmanları

No FİRMA ADI FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ BAŞLAMA BİTİŞ DÜZENLENECEĞİ YER ADRESİ. Turistik İşletmeler Donanımı,Tekstil,Dekorasyon ve Servis Ekipmanları No FİRMA ADI FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ BAŞLAMA BİTİŞ DÜZENLENECEĞİ YER ADRESİ 1 MERCAN FUARCILIK VE TANITIM HİZ. HEDİYELİK EŞYA VE EL SANATLARI Hediyelik Eşya ve El Sanatları Tüketici 4 Ocak 2005 23 Ocak

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

İhtisas Fuarı. Traktör, Canlı Hayvan, Yem Ürünleri, Et ve Süt Makine ve Teknolojileri, Bio Enerji Ürünleri, Hayvancılık ve Tarım Makineleri

İhtisas Fuarı. Traktör, Canlı Hayvan, Yem Ürünleri, Et ve Süt Makine ve Teknolojileri, Bio Enerji Ürünleri, Hayvancılık ve Tarım Makineleri Başlama Bitiş Fuar Adı Konusu Başlıca Ürün Grupları Türü Yer Şehir Düzenleyici Web 16.01.2018 20.01.2018 Gaptarım Tarım, 9.Tarım ve,, OFM Ortadoğu Fuar Gaziantep Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

2 0 1 3 KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN YURTİÇİ FUAR LİSTESİ

2 0 1 3 KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN YURTİÇİ FUAR LİSTESİ 1 2 3 4 Avrasya Tarım 7. Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Avrasya Hayvancılık 3.Hayvancılık, Ekipmanları, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Traktör Yan Sanayi 3.Traktör ve Tarım Makineleri, Yan Sanayi ve Yedek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YILI FUAR TAKVİMİ NO SON GÜNCELLEME 13.12.2016 BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU 13 19.01.2017 22.01.2017 16 26.01.2017 29.01.2017 20 02.02.2017 05.02.2017 43 16.02.2017 19.02.2017 52 22.02.2017 26.02.2017 54 23.02.2017 26.02.2017

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI 2015 YILI GİDİLECEK FUARLARIN LİSTESİ

SAKARYA TİCARET BORSASI 2015 YILI GİDİLECEK FUARLARIN LİSTESİ Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, 6.Gıda, Tarım ve 1 1.KOMİTE 05-08 MART 2015, Hayvan Sağlığı, Yem, ve Tohum, Fidancılık, Sulama, Gıda ve Endüstrileri Gıda, Ambalaj 2 2.KOMİTE 16-19 NİSAN 2015 3 3.KOMİTE 24-28

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2017 İZMİR FUARCILIĞINA GENEL BAKIŞ VE 2016 TÜRKİYE FUAR İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI 2017 İZMİR FUARCILIĞINA GENEL BAKIŞ VE 2016 TÜRKİYE FUAR İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI 2017 İZMİR FUARCILIĞINA GENEL BAKIŞ VE 2016 TÜRKİYE FUAR İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefliği ARALIK 2016 Genel Bilgiler

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 1 Zabit Kâtipliği 380 1 ADALET 2 2 İnfaz ve Koruma 861 3 1 Çevre Hizmetleri 850 4 2 Tüketici Hizmetler 341

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK LİSESİ

ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK LİSESİ ÇİĞLİ ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK Telefon 2323701042 Ticaret Meslek L. - Ticaret Meslek L. Veri Tabanı Programcılığı Ticaret Meslek L. Web Programcılığı Ticaret Meslek L. Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı

Detaylı

İZFAŞ Kültürpark alanında kendisi tarafından direk organizasyonunu yaptığı fuarlarda uluslararası ihtisas fuarları oluşturma hedefini sürdürmüştür.

İZFAŞ Kültürpark alanında kendisi tarafından direk organizasyonunu yaptığı fuarlarda uluslararası ihtisas fuarları oluşturma hedefini sürdürmüştür. GÖREV TANIMI İZFAŞ, 7 Şubat 1990 tarihinde kurulmuştur. 1990 2004 yılları arasında, mevcut hollerde, daha sonra ise yeni inşa edilen Uluslararası İzmir Fuar Alanı nda olmak üzere, fuarlar düzenlemiş ve

Detaylı

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon programı iç dekorasyon modelleri iç dekorasyon fiyatları

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları (Tablo Listesi 3A) Programın Puan En Küçük Yerleştirme Kodu Programın Adı Türü Kont. Puan Öncelikleri 2035475 Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından 6001 mezun * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

Teknolojileri. Tarım, Tarım Teknolojileri, Hayvancılık

Teknolojileri. Tarım, Tarım Teknolojileri, Hayvancılık 13 Ocak 16 15 Ocak 16 28 Ocak 16 31 Ocak 16 2.AGRI-VIP Tarım ve Hayvancılık, Üretim Girdileri, Ticaret ve Pazarlama Mersin Agrodays - Mersin Tarım Gıda ve Hayvancılık Tarım, Hayvancılık ve Üretim Girdileri

Detaylı

dizayn 9900 0,19 0,22 oluruz web dizayn 1300 0,78 1,76 dızayn boru 10 0,09 0,29 ofis dizayn 590 0,66 1,28 eczane dizayn 260 0,15 0,4 dizayn grup 2400

dizayn 9900 0,19 0,22 oluruz web dizayn 1300 0,78 1,76 dızayn boru 10 0,09 0,29 ofis dizayn 590 0,66 1,28 eczane dizayn 260 0,15 0,4 dizayn grup 2400 dizayn 9900 0,19 0,22 oluruz web dizayn 1300 0,78 1,76 dızayn boru 10 0,09 0,29 ofis dizayn 590 0,66 1,28 eczane dizayn 260 0,15 0,4 dizayn grup 2400 0,12 0,09 fuar dizayn 210 0,63 3,28 mutfak dizayn 320

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ 1 9 Ocak 12 Ocak 2 9 Ocak 12 Ocak 3 9 Ocak 12 Ocak 4 10 Ocak 11 Ocak Avrasya Tarım 20 7. Tarım ve Tarımsal Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Mekanizasyon Avrasya Hayvancılık 20 Hayvancılık, Tavukçuluk ve

Detaylı

2013 YILI FUAR TAKVİMİ

2013 YILI FUAR TAKVİMİ 1 8 January 13 14 January 13 3.Dossodossi Moda Gösteri Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri ve Kumaş Antalya Fuar Antalya Dossodossi Fuarcılık Org. Tic.Ltd. Şti. 2 9 January 13 12 January 13 Avrasya Tarım 2013

Detaylı

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 1 Ağ İşletmenliği Bilişim Teknolojileri 3 1,5 2 12/09/2010 2 Ahşap Doğrama İmalatı Ahşap Teknolojisi 3 1,5 2 Ağaç İşleri Doğramacılık 30/07/1990

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler)

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Katılımcı: 87 si yabancı toplam 365 katılımcı Ziyaretçi: 3.465 i yabancı toplam 15.934 ziyaretçi Katılımcı Ülke: 37 Ziyaretçi Ülke: 119 Konuk Ülke: Kosova Fuar

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI ANA FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI ANA FUAR TAKVİMİ NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ Konu Kon 1. u 2. 1 7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Tarımsal Mekanizasyon, Tarım, Seracılık ve Hayvancılık

Detaylı

SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO BÖLÜM PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI

SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO BÖLÜM PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 0 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2 0 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

Turizm Animasyonu ( Yüksekokul)

Turizm Animasyonu ( Yüksekokul) ORTA ÖĞRETİM ALAN ADI Acil Tıp Teknisyenliği Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Animatörlük Ayakkabı Teknolojisi Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Ayakkabıcılık Bankacılık Besin Endüstrisi YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

2016 Türkiye' deki Önemli Uluslararası Fuarlar (İşbu listedeki olabilecek değişikliklerinden Odamız sorumlu değildir)

2016 Türkiye' deki Önemli Uluslararası Fuarlar (İşbu listedeki olabilecek değişikliklerinden Odamız sorumlu değildir) 2016 Türkiye' deki Önemli Uluslararası Fuarlar (İşbu listedeki olabilecek değişikliklerinden Odamız sorumlu değildir) BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ FUAR ADI SEKTÖR ALAN 08.01.2016 17.01.2016 Kitap Fuarı

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ğ Türkiye Sektör Meclisleri Ambalaj Meclisi Bankacılık ve Finans Meclisi Bilgisayar ve İletişim Tekn. Meclisi Bilgisayar Yazılımı Meclisi Cam Ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Çimento ve Çimento Ürünleri

Detaylı

7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık

7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ FUAR ADI SEKTÖR 7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık 2015 7 Ocak 2015

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra No 28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu na Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamından Çıkarılan ve

Detaylı

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls FUARLAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuarlar Müdürlüğü. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/sayfalar/anasayfa.php 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015 contracthotelexpo.com NEDEN COHO? Nitelikli ürünler, güçlü tedarikçiler, yeni işbirlikleri için uluslararası tek platform.

Detaylı