DESTEK DOKÜMANI SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ"

Transkript

1 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yasaya göre, her çalışan aynı kanunun içinde yer almaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; Đş sözleşmesine bağlı olarak çalışanlar tarihinden itibaren (m.4/1, a), Bağımsız çalışanlar (m.4/1,b) Kamu görevlileri (m.4/1, c) olarak değerlendirilmektedir. Yeni kanun döneminde sigorta primlerinin isimleri ve oranları değiştirilmiştir. Sigorta primlerinin isimleri ve oranları şunlardır: Kısa vadeli sigorta kolu primi (Đş kazası ve meslek hastalıkları primi) - 1,5 Uzun vadeli sigorta kolu primi ve (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi) 9-11 Genel sağlık sigortası primi (Analık ve hastalık sigortası kaldırıldı) 5-7 Prim Oranları Kısa vadeli sigorta kolu Daha önce iş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna ilişkin oranların yerini 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kısa vadeli sigorta kolu primi almıştır. Halen en az % 1,5, en fazla % 7 olan bu oran, yeni dönemde %1 ila % 6,5 arasında belirlenmektedir. Dolayısıyla halen işverenlerin ödemek zorunda oldukları ĐKMH prim oranları Ekim ayından itibaren değişmiştir. Dikkat : Ekim ayından itibaren Đk ürünlerinde Kanun parametreleri/tablolar/tehliki sıfını bölümünde yer alan oranlar güncellenmelidir. Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışma (Emekli ) Sosyal Güvenlik Destek Primi oranı prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yani % 30 oranı üzerine işyerinin tehlike sınıfına göre ödenmesi gereken kısa vadeli sigorta primi de ilave edilecektir. Yani SGDP en az % 31, en fazla %36,5 olacaktır. Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar Yeni Kanuna göre, Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi aynî yardımlar

2 Kısmen Prime Esas Kazançlar Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek Yemek, Çocuk ve Aile zamları ile Özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, Prime esas kazanç sayılmamaktadır. Aşan kısım ise prime tabi tutulacaktır Kanuna göre: BU ĐSTĐSNALAR DIŞINDA HER NE ADLA YAPILIRSA TÜM ÖDEMELER SSK MATRAHINA DAHĐL EDĐLĐR Uygulama ile ilgili olarak Đnsan Kaynakları ürünlerinde yapılan değişiklikler ĐK 3.07/ T2B/TB/GoBordro/ Bordro 1.07/ versiyonları yüklendikten sonra. Sistem işletmeni bölümünden Veritabanı güncelleme MNT bölümünden Veri güncelleme işlemi yapılır. Dikkat: Versiyon değişimi ve güncellemeler yapılmadan önce eski sürümün ve verilerin yedeğinin alınması gerekir. Veri tabanı güncelleme ve veri güncelleme işlemi sonrasında ürünlerdeki değişiklikler şunlardır : 1. Sosyal Güvenlik Statüleri Sicil Kartı üzerinde yer alan Sosyal Güvenlik Statüleri yasaya bağlı olarak değiştirildi.

3 Statü seçenekleri şunlardır: 4/a Normal, 4/a Emekli, 4/a Çırak, 4/a Stajyer, 4/a Yabancı, 4/c 657 Sayılı Kanuna Tabi (5434), 4/c Emekli Sandığı (Çalışan) (5434) 4/c Emekli Sandığı (Emekli) (5434), 4/b Bağ-Kur (Çalışan) 4/b Bağ-Kur (Emekli), 4/c 657 Sayılı Kanuna Tabi 4/c Emekli Sandığı (Çalışan), 4/c Emekli Sandığı (Emekli), Diğer 2. Personelin tabi olduğu Primler Statülere bağlı olarak tarihi itbariyle tabilikler yeniden düzenlenir. Versiyon değişiminden sonra Sicil Kartı/Tabi olduğu SSK Primleri tarihi itibari ile otomatik olarak kapatılıp,, tarihinden itibaren yeni ssk primleri sicillere otomatik olarak tabi edilir. 4a Emekli Personel için tabilikler; Emekli personellerden tarihi itibariyle Đş Kazası Sigortası kesilecektir.

4 Genel Sağlık Sigortası Versiyon değişiminden sonra eski kanun parametreleri tarihin itibariyle kapatılıp tarihiyle yeni parametreler otomatik olarak eklenir. Bu parametrelerin içerisine yeni yasayla eklenmiş olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) seçeneği eklenir Puantaj Kartı/Hesaplar penceresinde, SSK primleri satırlarında yeni düzenlemeye ait primlerin listelenmesi sağlandı.

5 3. Prime Esas Kazacın üst sınırı için yapılan düzenlemeler 5510 sayılı Kanuna göre, ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tâbi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve Ücret dışındaki bu ödemelerin üst sınırı aşan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak,đkđ AYI GEÇMEMEK ÜZERE ÜST SINIRIN ALTINDA KALAN TUTARLAR, sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilir. 4/a lılar için SSK matrahının ücretten ve ücret dışı ödemelerden gelenler olarak ikiye ayrılması ve ücret dışı ödemelerden gelenlerin tavanı aşan kısmının sonraki 2 aya devredilmesi sağlanmıştır. Uygulama kapsamında puantaj bilgilerine aşağıdaki alanlar eklenmiştir, SSK Matrahı Hesaplama; Ücret Hesaplamalarında SSK matrahını oluşturan değerlerin 2 ayrı grupda takip edilmesi sağlandı. Ücretler Kazanları; Normal ve Ek Mesai tutarları Ücret Dışı Kazançlar; SK ya tabi Sosyal Yardım ve Ek ödemeler. Ücret ve Ücret dışı ödemeler öncelikle ödendiği aydaki SSK matrahına dahil edilir. Kazançlar Toplamı (Ücret ve Ücret dışı ödemeler) tavanı aşıyor ise ücret dışı ödemelerin tavanı aşan kısmı sonraki 2 aya devredilir. Sonraki 2 ay içinde kazançlar toplamının tavanın altında kalma durumunda, devreden matrah tavanı aşmayacak şekilde ilgili aydaki SSK matrahına dahil edilir. Sicile puantaj eklendiğinde, bir önceki puantajda devreden SSK Matrahı kontrol edilir yoksa iki önceki kontrol edilecektir. Đki önceki puantajı yoksa sicilin ilk puantajı hesaplanıyor demektir ve Geçmiş Puantaj Bilgilerinde devreden SSK matrahı olup olmadığını kontrol edecektir.

6 ** Devretme işleminde yılın bir önemi yoktur, Aralık ayından kalan tutar sonraki yılın Ocak ve Şubat aylarında takip edilmektedir. Örn. Mart 2008 Maaş : brüt 2.093,51 Ek Mesai : brüt 562,50 Ek Ödeme : brüt 3.000,00 Yukarıdaki değerler için dönemine ait puantaj hesaplaması detayları aşağıdaki gibi olacaktır. Personelin kazançlar toplamı Ücret Dışı Kazançlar ile SSK Tavan matrahını aştığı için 1.501,31 YTL sonraki aya Bir Önceki Aydan Devreden devredecektir dönemine ait puantaj hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.

7 11. ay puantajında Kazançlar toplamı SSK Tavan matrahın altında kaldığı için önceki aydan devreden tutarın tamamı bu ayda kullanılmaktadır. 11. ay puantajında kazançlar toplamının tutarı daha fazla olması durumunda ise aşağıda görüldüğü gibi devreden tutarın bir kısmı kullanılacaktır. Kalan tutar aşağıda olduğu gibi sonraki aya devredilip gerekli olduğu tutarda kullanılacaktır. Tamamı kullanılmadığı durumda da sonraki aya artık devir söz konusu değildir.

8 Logo Uygulamaları nda Sicil Kartları/Geçmiş Puantaj Bilgileri bölümüne Devreden SSK Matrahı eklenmiştir. Personelin iki ay önceki puantajı yoksa sicilin ilk puantajı hesaplanıyor demektir ve Geçmiş Puantaj Bilgilerinde devreden SSK matrahı olup olmadığını kontrol edecektir sayılı Kanunun öngördüğü en temel ve geniş kapsamda yararlanılacak indirim, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesine eklenen (ı) bendiyle gerçekleştirilmiştir. Buna göre, 4/a lı sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, Đşveren hissesine düşen kısmın %5 ii Hazinece karşılanır. Gerek yüzde beş indirimde gerek genç işçi çalıştırma nedeniyle yapılacak indirimlerde mükerrer teşvikten yararlanma olamayacağı belirtilmektedir. Bu maddye bağlı olarak Logo Bordro Uygulamaları nda Kanun Parametreleri Tablolar tabına Fiili Hizmet Zammı Tablosu eklendi.

9 Sicil kartları/bordro Bilgileri tabına Fiili Hizmet Zammı eklendi. Burada belirlenen kriterlere göre personel için ödenen Mamüllük/Yaşlılık/Ölüm prim oranı değişecektir. Kanuni Değişiklik formuna Fiili Hizmet Zammı alanı eklendi. Uygulama ile ilgili hesaplamanın yapılması sağlanmıştır. SSK Matrah: 2.093,51 Malullük oranı: %11 Đşveren Primi: 2.093,51 X 0.11 = 230,29 YTL Hazinece Karşılanacak Tutar: =[(Mal./Yaş/ölüm Đşv primi) / (Mal./Yaş/ölüm Đşv Oranı)] X 5 = [(230,28 /11)] x 5 = 104,68

10 5. Đşveren tarafından ödenen özel sigorta tutarlarında asgari ücretin %30 kadarının ssk dan muaf tutulması sağlandı. Uygulama ile Logo Bordro Uygulamaları nda; SSK Matrah ve Oranları tabında Özel Sigorta/ Bireysel Emeklilik Oranı alanı eklendi. Çalışma Parametreleri bölümüne özel sigorta için Đşlem Tipi seçeneği eklendi. Böylece Özel Sigorta tanımınızdan SSK istisnası durumunun Çalışma Parametrelerinden ayarlanması sağlandı. Sigorta istisnası yok seçilmesi durumunda Kurum Çalışma Parametrelerinde belirlenen istisna durumları dikkate alınmaz.

11 6. Raporlar; Tahakkuk Toplamları, Tahakkuk Listesi, SSK Prim Listesi, SSK Puantaj Bilgileri Raporlarına ve Bordro Zarfına aşağıdaki alanlar eklendi. Ücretten gelen Normal SSK Matrahı Ücret dışı ödemelerden gelen Normal SSK Matrahı Devredecek SSK matrahı Bir önceki aydan devreden Normal SSK Matrahı Bir önceki aydan devredip kullanılmış olan normal SSK matrahı Đki önceki aydan devreden Normal SSK Matrahı Đki önceki aydan devredip kullanılmış olan normal SSK matrahı SGK-Đşten Ayrılış Bildirgesi eklendi. Đşten Çıkış Kayıtları bökümünde detay menüye SGK-Đşten Ayrılış Bildirgesi eklendi.

12 Sigortalı Đşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı Bildirim Belgesi ve SSK Eksik Gün Çalışma Belgesi tekrar düzenlendi. Yeniden düzenlenen raporlara Tasarım Tipi filtresi eklenmiştir. Böylece SGK öncesi ve sonrasına ait rapor alınabilmesi sağlanmıştır.

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Talha APAK Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir 1. Giriş 01.10.2008 Tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 İçindekiler Ayarlar... 4 Tip Tanımları... 6 Erişim Tipleri...6 Aile Bireyleri...7 Sağlık Kontrol Tipleri... 7 Öğrenim Durumu Tipleri... 7 Özel Durum Tipleri... 7 Ehliyet

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

G E N E L G E 2009-113

G E N E L G E 2009-113 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde

Detaylı

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU 1. GENEL OLARAK ÜCRET KAVRAMI Abdullah KAHRAMAN * Ücret, emeğin üretime katkısı karşılığında ödenen bedeldir. Bu kısa tanımdaki emek fiziki (bedeni) emek olabileceği

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-540094 1/8/2008 KONU : 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18

Detaylı

G E N E L G E 2008-9339393...

G E N E L G E 2008-9339393... T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008 Konu : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

Detaylı

5510 SAYILI KANUN (ÜCRET BORDROSU)

5510 SAYILI KANUN (ÜCRET BORDROSU) 5510 SAYILI KANUN (ÜCRET BORDROSU) Versiyon: 3.6.6.16 İlgili Programlar : Paralog Ücret Bordrosu Tarih : 04.11.2008 GĐRĐŞ 5510 sayılı kanun a bağlı değişikliklerin PARALOG Ücret Bordrosu programına uyarlanması

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA Ersin UMDU * I-GİRİŞ Ülkemizde Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI Serkan BAŞAR Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı Mazars/Denge Denetim YMM A.Ş.

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : B.13.2.SGK.0.10.04.00/31-842714 Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren

Detaylı

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise,

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise, T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73 031 658475 Konu : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı Ek-1 TÜRKİYE İŞ KURUMU... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4857 Sayılı İş Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran Banka, Sigorta veya Reasürans Şirketi, Oda, Borsa veya Birliklere Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

Bordro LOGO KASIM 2012

Bordro LOGO KASIM 2012 Bordro LOGO KASIM 2012 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 10 Öndeğer Tanımları... 11 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 12 Geçerli olacak parametre

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı