KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ.

2 KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ 1.GİRİŞ Bu makalede Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 2014/5503 sayılı kararının incelenmesi söz konusu olup kararda kayıp-kaçak elektrik bedelinin haksız şart sayılıp sayılmayacağı incelenmiş ve dairece, oybirliğiyle, bu bedelin haksız şart sayılmayacağı sonucuna varılmıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında 1 Kayıp-kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı göstermektedir. demiştir. Lisans sahibi firmanın elektrik enerjisi üretiminden, tüketicilere ulaştırılıncaya kadar oluşan elektrik eksikliğine kayıp bedeli, enerji nakil hatlarından çeşitli sebeplerle sayaçtan geçirilmeksizin, herhangi bir bedel ödemeden kullanılan ve borcunu ödeyen diğer tüketicilere yansıtılan bedel de kaçak bedelidir. Karara konu olayda lisans sahibi şirket kayıp-kaçak bedelini tahsil etme hak ve yükümlülüğünün abonelik sözleşmesine değil, kanuna dayandığını, kanunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna elektrik satışlarında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etme görevini verdiğini ve kendisinin kurumun bu doğrultuda çıkardığı düzenleyici işlemlerine uyduğunu iddia etmekte, tüketici ise elektrik kullanımına ilişkin faturada kaçak kullanım, sayaç okuma bedeli ve diğer kesintiler bedeli adı altında alınan bedellerin iadesini istemekte, Tüketici Hakem Heyeti ve uyuşmazlığın taşındığı ilk derece mahkemesi ise bu bedellerin alınmasının kanuna dayanmadığını ve haksız şart olduğunu belirtmektedir. İşte bu makalede konuyla ilgili bilgiler verilecek olup Yargıtay ın bozma kararı değerlendirilecektir. 1 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/7-2454E. 2014/679K.

3 II.YARGITAY KARARI İLE BİRLİKTE KAYIP-KAÇAK BEDELİ DEĞERLENDİRMESİ Sanayi Devrimi ile birlikte gelişen teknolojik olanaklarla seri üretime geçilmesi mal dolaşımının çabuklaşmasını gerektirmiş ve önceden bireysel olarak hazırlanan sözleşmelerden artık çok sayıda sözleşmede kullanılmak üzere ve kullananın önceden hazırladığı tek tip kayıtlara geçilmiştir.(özel hukuk alanında kişilerin diğer kişilerle ilişkilerini hukuk düzeni içinde serbestçe düzenlemesi kuralına ket vurulmuş olmaktadır)bu durum standardizasyon ve rasyonalizasyon sağladığı kadar zaman tasarrufunu da sağlamıştır 2.Böylelikle sözleşmenin içeriğinin serbestçe belirlenmesi özgürlüğü zamanla güçlü durumda olan üretici firmalar tarafından kötüye kullanılmıştır. Kuvvetli ve örgütlenmiş olan firmalar uzman hukukçularla kendi menfaatleri doğrultusunda sözleşmeler hazırlamıştır ve tüketici çoğu zaman bu sözleşmeyi en uygun içerikle kurmak için ihtiyaç duyduğu bilgi, donanım ve vakte sahip değildir. Genellikle,tekel durumundaki firmalar karşısında tüketici bu sözleşmeleri imzalamaktan başka çare bulamamış bu da dengenin tüketici aleyhine bozulmasına neden olmuştur. Bu durum tüketicinin korunmasını ve bozulan taraf eşitliğinin bir nevi dengelenmesini gerektirmiş, kanun koyucuyu çeşitli emredici hükümler koymaya sevk etmiştir. Burada sözleşmesel bir evrim görmekteyiz. Genel işlem şartlarının sözleşmelerde kullanılmasıyla beraber ;kişilerin karşı tarafla tartışarak,pazarlık yaparak hazırladığı sözleşmelerden standart sözleşmelere geçilmiştir. Borçlar Kanununumuzun 20.maddesinde genel işlem koşulları bir sözleşme yaparken düzenleyenin ileride çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden tek başına hazırlayıp karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri olarak tanımlanmaktadır. Genel işlem şartları ihtiva eden sözleşmeler iltihaki sözleşmeler 3, standart sözleşmeler gibi adlarla da anılmaktadır. Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 4 de iltihaki sözleşmelerle ilgili tespitleri mevcuttur. Buna göre: İltihaki sözleşmeler ;bir kamu hizmeti ifa edip hukuken veya eylemli olarak tekellik arz eden ve tüketicinin bağlanması gereken (PTT, doğalgaz,elektrik) standart hükümler içeren ve tüketicilerin olduğu gibi bağlanmak zorunda olduğu sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde taraflardan biri olan idare önceden sözleşme koşullarını hazırlayarak bir icap şeklinde umuma arz eder ve 2 Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş, İstanbul, Sayfa Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 1996/6580E. 1996/7435K.

4 hizmetten yararlanmakta olan yurttaş bunları kabul etmek zorunda kalır. Genel işlem şartlarını önceden tespit eden taraf bunlarda değişiklik yapmak zorundadır. Ancak Yargıtay ın bu kararı 1994 yılına aittir, bizim inceleyeceğimiz kararda sözleşmeyi hazırlayan taraf idare değil lisans sahibi firma olmakla şüphesiz açıklamalar bu konu için de geçerlidir. Genel işlem şartları hukuk düzeninin sınırlarını sonuna kadar zorlamakta ve her konuda düzenleyenin menfaatine, karşı taraf aleyhine olan hükümleri, tartışmasız kabul ettirmeyi amaçlamakta ancak ;hiçbir genel işlem şartı kanunun emredici hükümlerini değiştiremez veya kaldıramaz. Hukukumuzda genel işlem şartları konusunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler kaynağını Anayasa ve Avrupa Birliği süreci yoluyla kabul edilen AB Direktiflerinden almaktadır. Sosyal devlet ilkesi ve ekonomik olarak güçsüzlerin korunması Anayasada yer alırken, Haksız Ticari Uygulamalar Hakkındaki AB Direktifi de tüketicinin daha yüksek seviyede korunmasını amaçlar.98/6/at sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey direktifleri de AB süreci yoluyla kabul edilmiştir. Genel işlem şartları tüketici hukukunda haksız şartlar olarak ifade edilmektedir, genel işlem şartları için yaptığımız açıklamalar haksız şartlar için de geçerlidir. Burada haksız şartların genel işlem şartı ihtiva eden sözleşmelerde olabileceği gibi, böyle bir niteliğe haiz olmayan bireysel sözleşmelerde de yer alabileceğini belirtmek gerekir 5.Zira 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5.maddesindeki haksız şartlar tanımından da bu sonuca varabiliriz. Buna göre haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Karara konu olayın söz konusu olduğu tarihte yürürlükte olan 4077 sayılı T.K.H.K un 6.maddesinde de haksız şartlar tanımlanmıştır; müzakere edilmeme şartı burada da aranmakla, hak ve yükümlülüklerin dengesizliğinde kıstas iyiniyet kuralına bağlanmıştır Sayılı T.K.H.K nun genel gerekçesinde tarafların asli edimleri arasındaki dengenin asla denetim konusu olmadığından, burada artık objektif adaletin yerini piyasa adaletinin aldığından bahsetmiş ancak bunun istisnasının 5 Çınar, Ömer.Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar,2009, İstanbul, Sayfa 5.

5 saydamlık ilkesine aykırılık olduğu belirtilmiştir. Saydamlık ilkesine aykırılık bahsi geçen gerekçenin maddesi olan 5.madde de yer almasa da MK M.2 de düzenlenen dürüstlük kuralı genel hüküm olduğundan buraya uygulanmakta ve tüketiciyi korumaktadır. Zira aşağıda ele alacağımız karar incelemesinde olduğu gibi kayıp-kaçak bedelinin tahsili faturalarda gösterilmeyerek saydamlık ilkesi ihlal edilmiştir. Ayrıca ekonomik bakımdan güçsüz olanların korunması Anayasada belirtilen sosyal hukuk devleti ve iktisadi, sosyal hayatın adalete göre düzenlenmesi eş söyleşisiyle sosyal adalet ilkelerinin gereğidir. Yasal dayanaklardan söz ediliyorken aşağıda esas numarası verilen kararda da değinildiği gibi hakim MK m.1 e dayanarak karar verirken MK m.2/1 e göre sözleşme özgürlüğüne tüketici lehine sınırlamalar getirebilir 6.Bu maddeye göre herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uygun davranmalıdır. Hakların kötüye kullanılmasını kanunun korumayacağı açıktır. Sözleşme serbestisi adı altında ve kanunu dolanma yoluyla yapılan sözleşmelerin korunmayacağı da pekala açıktır. Haksız şartlarla ilgili verilen genel bilgiler sonrasında kararımızı incelemeye geçebiliriz. Karar, Yargıtay 3.HD 2014\2918 esas ve 2014\5503 sayılı karardır. Öncelikle olayı özetlemek gerekirse elektrik abonesi olan davalı elektrik faturasında kayıp-kaçak bedeli olarak belirtilen bedellerin iadesi için Deveci Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ne başvurmuştur. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti de bedelin iadesine karar vermiştir. Ancak davacı husumet yönünden kararın iptalinin gerektiğini, düzenlemenin EPDK tarafından yapıldığını ve Hakem Heyetinin dağıtım şirketlerince uygulanması gereken idari işlemlerle ilgili görev ve yetkisinin olmadığını kayıp-kaçak bedelinin sözleşmeye değil kanuna dayandığını, bu yüzden heyet kararının iptal edilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemeye başvurmuştur. Yerel mahkeme kayıp-kaçak bedeli adı altında alınan bedelin yasal olmadığını ve tüketici için haksız şart teşkil ettiğini belirterek davayı reddetmiştir. Yargıtay kararında yerel mahkemenin kararının temyizinin mümkün olup olmadığı tartışılmış ve temyiz edilmiş olmakla birlikte asıl değinmek istediğimiz bunlar değildir. 6 Yargıtay 13.HD E.1734\K.2495.

6 Yargıtay 3.HD kayıp-kaçak bedelini 4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanununun Geçici 9.maddesinde ulusal tarife adı altında EPDK tarafından belirlenerek uygulandığını, lisans sahibi şirketlerin bu tarifelere uymak zorunda olduğunu, kurul kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabileceğini, tarifeye ilişkin kurul kararı iptal edilmediği sürece geçerliliğini koruyacağını, kanunla EPDK kurul kararları gereğince alınan kayıp-kaçak bedelinin haksız şart olarak nitelendirilmeyeceği yönünde kararını açıklamıştır ve yerel mahkemenin kararını bozmuştur sayılı kanunun 5.maddesine uygun olarak Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinin 2.fıkrası şu şekilde düzenlenmiştir: Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde, bu şartların açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olması kaydıyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyatı arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz. Görüldüğü üzere asli edimler arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz. Yoksa bu rutin fiyat denetimine dönüşürdü ki bu durum ekonomik düzenle uyuşmaz. Bunun ön şartı ise açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmasıdır. Eğer bu şartlar karşı tarafın haklarında dengesizlik yaratırsa 6502 Sayılı Kanunun 6.maddesi kapsamında değerlendirilir. Ayrıca hiçbir özel hukuk kuralı kanunun emredici hükümlerini dolanacak şekilde yorumlanamaz ve bu şekilde değerlendirme yapılamaz. EPDK nın sistemdeki yerinin ne olduğuna ve fiyat belirleme yetkisinin olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerimize gelecek olursak ; bu konuda en iyi değerlendirme Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun 2013/ Esas ve 2014/679 Karar sayılı kararıdır 7. Bu kararda da değinildiği gibi EPDK ya verilen sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 4.maddesinin 1.fıkrasında, bu Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun kurulduğunu belirtmiş, aynı maddenin 2.fıkrasında ise; Kurum, tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan Kurul onaylı lisansların verilmesinden, işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin bu Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden, piyasa performansının izlenmesinden, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan ve bunların denetlenmesinden ve piyasada bu Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan sorumludur hükmüne yer verilmiştir. Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na tüketicilere yapılacak elektrik satışlarında uygulanacak fiyatlandırmaya esas unsurları tespit etme görevi verilmiştir. Bu maddede de anlatılmak istenilen hususun 1 kw elektrik enerjisinin tüketicilere ulaşıncaya kadarki maliyet ve kar payı olup, yoksa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na sınırsız bir fiyatlandırma unsuru belirleme

7 yetki 1 kw elektriğin maliyetinin hesaplanmasına ilişkin yetkidir. Kayıp kaçak bedelinin alınması konusunda bir yetki verilmemiştir tarihli ve 98/6/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 4.maddesindeki ifadeye de açıkça aykırılık göstermektedir. Buna göre; satış fiyatı ve birim fiyatı muğlak olmamalı, kolayca fark edilebilir ve açıkça okunabilir olmalıdır. Dolayısıyla kayıp-kaçak bedelinin ödevlerini yerine getiren tüketiciye yansıtılması lisans sahibi şirketin iddia ettiği gibi kanuna dayanmamaktadır. Bu durumda lisans sahibi firma kayıp-kaçak bedelini abonelik sözleşmesine dayanarak almaktadır 8.Ancak sözleşmede belirtilen kayıp-kaçak bedelinin alınmasına ilişkin hükümler haksız şart teşkil eder zira; abonelik sözleşmesi önceden çok sayıda tüketiciye sunulmak üzere hazırlanmış, dolayısıyla tüketici içeriğe etki edememiştir ve bu yüzden 6502 Sayılı Kanun m.5/3 e göre bu şartların tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki söz konusu kanun m.5/5 e göre : Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır. Söz konusu lisans sahibi elektrik dağıtım şirketi de EPDK dan aldığı yetkiyle abonelik sözleşmesini hazırlamıştır ve ilgili kanun m.2 ye göre abonelik sözleşmesi de tüketici işlemidir; dolayısıyla bu kanun hükümleri uygulanmalıdır. Uluslararası hukuka baktığımızda Alman Konsey Yönergesinde şöyle bir ifade vardır: Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu mal veya hizmet sağlanmasına ilişkin her türlü sözleşme bu yönerge kapsamında düzenlenmelidir. Mal veya hizmet temin edenin özel sektöre veya kamu sektörüne ait olması durumu değiştirmez. 9 yetkisi ve görevi vermediği açıktır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu maddeye dayanarak gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ i yayımlamış ve lisans sahibi şirketlerde bu tebliğe uygun olarak tüketiciden kayıp-kaçak bedeli adı altında bedel tahsil etmişlerdir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere tebliğin dayanağı olan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 4.maddesinde, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu na sınırsız bir fiyat belirleme hak ve yetkisi verilmemiştir Sayılı Kanun m.52/1: Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. 9 Prof.Dr.İ.Yılmaz ASLAN, Tüketici Hukuku,ANKARA,2003,SAYFA 305

8 Son olarak belirtmek gerekir ki kayıp-kaçak bedelinin firmaların çağın teknolojisine ayak uyduramamalarından kaynaklı sebeplerle ve hırsızlanmak suretiyle dürüst tüketicilerden alınması ne kamu yararıyla ne de hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşır. Dolayısıyla yukarıda değindiğimiz sebeplerle kayıp-kaçak bedelinin tüketicilerden alınmaması gerektiğini savunuyoruz.

9 EK.1. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2014/2918 KARAR: 2014/5503 Taraflar arasında görülen hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili ve ihbar edilen EPDK vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili 09/04/2012 havale tarihli dava dilekçesinde özetle: elektrik abonesi olan davalının elektrik faturasında belirtilen bedellerin iadesi için Develi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğunu, tüketici Hakem Heyetinden de davalının şikâyetinin kabulü ile talep edilen kayıp kaçak bedelinin tüketiciye iadesine karar verildiğini, verilen kararın hukuka aykırı olduğunu, husumet yönünden kararın iptali gerektiğini düzenlemenin EPDK tarafından yapıldığını, Tüketici Hakem Heyetinin dağıtım şirketlerince uygulanması zorunlu olan idarî işlemlerle ilgili karar verme görev ve yetkisi olmadığını, Tüketici Hakem Heyeti kararının gerekçesinin Kanuna aykırı olduğunu, elektrik faturasına yansıyan kayıp kaçak bedelinin sözleşmeye dayanmadığını kanuna dayandığını, öncelikle icranın geri bırakılmasına karar verilmesini, husumet görev yargı yolu itirazlarının aksi hâlde Develi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinin karar sayılı ve 22/03/2012 tarihli kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı, davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahalli Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı vekili mahkemenin görevli olmadığını Danıştay'ın görevli olduğunu belirtmiş ise de; dava konusu kayıp kaçak bedelinin fatura ile tüketiciye davacı kurum tarafından yansıtıldığı, davacı kurum ile abone arasında elektrik tüketimine ilişkin sözleşme imzalandığı, bu sözleşmeye göre düzenlenen faturada kayıp kaçak bedelinin de talep edildiği, dolayısıyla bu durumun tüketici kanununa göre çözülmesi gereken bir sorun olduğu ve bu kanundan doğan bütün uyuşmazlıklara Tüketici Mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları bahsi geçen kanunun 2. maddesinin amir hükmü gereği olduğundan davacı vekilinin mahkemenin görevsiz olduğuna ilişkin görüşüne itibar edilmeyerek davaya devam edilmiş, uyuşmazlığın konusu fatura ile tüketici tarafından kuruma ödenen kayıp kaçak bedelinin tüketiciye iadesine ilişkin tüketici hakem heyeti kararının iptaline ilişkin olduğu, kayıp kaçak bedeli tüketicinin tüketmiş olduğu elektriğin karşılığı olmayıp bunun dışında hangi saikle olursa olsun bu bedelin tüketiciden tahsil

10 edilmesinin doğru olmadığı, her ne kadar davacı kurum bedelin EPDK tarafından tespit edildiğini ve bu şekilde devlet adına tahsilat yaptıklarını öne sürmüş ise de tahsilatın kurum tarafından yapıldığı sabit olduğundan tüketici hakem heyetinin bedelinin iadesine ilişkin kararında her hangi bir isabetsiz durum olmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir. Uyuşmazlık; yerel mahkeme kararının kesin olup olmadığı, varılacak sonuca göre kayıp kaçak bedeli tahakkuku uygulamasının mevzuata uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Tüketici K... 27/01/2012 tarihli dilekçesi ile elektrik kullanımına ilişkin faturada; kaçak kullanım (kayıp-kaçak), sayaç okuma bedeli ve diğer kesintiler bedeli adı altında alınan bedellerin iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ne başvurmuştur. Develi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 22/3/2012 tarih sayılı kararı ile; kayıp kaçak bedeli adı altında dağıtım şirketi tarafından tüketiciye yansıtılan bedelin yasal olmadığı, tüketici aleyhine haksız şart olduğu ve diğer nedenlerle tüketiciden haksız yere tahsil edilen bu kalemlere kesinti yapıldığı tarihten bu yana ödenen bedellerin yasal faizi ile birlikte satıcı/sağlayıcıdan alınarak tüketiciye iadesine karar vermiştir. Davacı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemiyle tüketici mahkemesine iptal davası açmıştır. Yerel mahkemece kayıp-kaçak bedeli adı altında alınan ücretin yasal olmadığı ve tüketici için haksız şart teşkil ettiğinden davacı kurumun davasının reddine karar verilmiştir. Davacı kurum iş bu kararı süresinde temyiz etmiştir. Somut olayda iptali talep edilen Develi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nin 22/03/2012 tarih nolu kararına bakıldığında; davalı tüketicinin kullandığı elektrik için düzenlenen faturalara yansıtılan kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi hizmeti ve dağıtım bedellerinin hukuka aykırı olduğundan bahisle itiraz tarihine kadar alınan bu bedellerin iadesini talep ettiği, kararda ise anayasaya ve hukuka aykırı olarak faturada gösterilen bu bedellerin tüketiciye ödenmesine, bu kalemlere kesinti yapıldığı tarihten bu yana ödenen bedellerin satıcı/sağlayıcıdan alınarak tüketiciye iadesine karar verildiği görülmektedir. Davanın niteliği ve müddeabihi itibariyle, kararın temyizinin mümkün olup olmadığı, bir başka ifadeyle esas kararın kesin olup olmadığı tartışılmalıdır sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 427/2. maddesinde, miktar veya değeri belirli bir tutarın altında kalan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararların kesin olduğu, dolayısıyla temyizinin olanaklı bulunmadığı hükme bağlanmıştır. Yasa koyucu bu hükümle açık bir biçimde, bir kararın temyiz kabiliyetini haiz bulunup bulunmadığını belirlerken, davanın miktar veya değeri yanında temel ölçü olarak davanın türünü de esas almıştır. Davada, davacının abonelerinden almakta olduğu kayıp-kaçak bedelinin alınmamasına dair Tüketici Sorunları Hakem Heyetince verilen kararın iptali istemiyle açılmış;

11 davalının yarattığı çekişmenin giderilmesi talep edilmiştir. Her ne kadar davacının davalıdan aldığı kayıp-kaçak bedeli miktar itibariyle 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22/5. maddesinde ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırının altında bulunmakta ise de; yaratılan çekişme ve verilen hüküm bir yıla mahsus olmadığından ve ileriki yıllara da yönelik olduğu, dolayısıyla art etkisinin bulunduğu, yine kayıp kaçak vs. bedellerinin alınması uygulaması nedeniyle eldeki dosyada tek bir abone uyuşmazlığı yargıya taşımış olmasına karşın, ortada tüm aboneleri ilgilendiren toplu bir uyuşmazlığın bulunduğu her türlü duraksamadan uzaktır. Dolayısıyla yaratılan çekişme ve hukukî uyuşmazlığın kesinlik sınırının dışında kaldığı da açık ve belirgindir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13/05/2009 tarih 2009/13-122, 189, 13/10/2010 tarih 2010/13-406, 503 Esas, Karar sayılı kararlarında da aynı ilkeler benimsenmiştir) Bu itibarla, kayıp-kaçak bedelinin yasada öngörülen ücret tespit kurallarına uygun olduğu yönünde tespit istemini de içeren böyle bir davada verilen karar, bir kanun hükmünün ileriye dönük olarak uygulanıp uygulanmaması yönünde de sonuç doğuracağından, temyiz incelemesinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22/5.maddesi ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 427.maddesinde belirtilen kesinlik sınırının gözetilmemesi gerektiğine; dolayısıyla bu davanın miktar ve değerine bakılmaksızın temyizinin olanaklı bulunduğunun kabulü gerekir. Dairenin önüne gelen uyuşmazlık; davacı tarafından belirlenen ve EPDK tarafından onaylanan kurul kararına göre alınan kayıp-kaçak bedelinin Tüketici Hakem Heyeti veya dava üzerine Tüketici Mahkemesince yasal olmadığı, hakkaniyete aykırı bulunduğu ve haksız şart teşkil ettiği değerlendirmesinin yerinde olup olmadığı varılacak sonuca göre de kayıp-kaçak bedelinin alınıp alınmayacağı noktasında toplanmaktadır. Öncelikle konunun aydınlanması için, davacı tarafından elektrik abonelerinden alınmakta olan kayıp-kaçak bedeline ilişkin ücretin yasal dayanağının açıklanmasında ve incelenmesinde yarar vardır sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1/1.maddesine göre; Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, malî açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. Yine aynı kanunun 4/1.maddesine göre ; Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise ''... bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan

12 tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan ve bunların denetlenmesinden ve piyasada bu Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan sorumludur.'' (4/2-son) Yine Kurulun görevleri arasında; tüketicilere güvenilir, kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik enerjisi hizmeti verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapmak da yer almaktadır. (5/6-c) Davaya konu olan kayıp kaçak bedeli 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 9. maddesinde ulusal tarife adı altında EPDK tarafından belirlenerek uygulanmaktadır. 01/04/2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan bu tarife de EPDK'nun 28/12/2010 tarih ve 2999 sayılı kararı ile belirlenmştir. Tarifelerin uygulanmasında davacının da dahil olduğu lisans sahibi şirketler bakımından yasal zorunluluk bulunmaktadır. Lisans sahibi şirketler tarifeyi değiştiremeyeceği gibi tarifede yer almayan bir bedeli de tahsil edemeyecek veya düzenlenen tarifeler kapsamında düzenlenmiş bir bedeli de tahsil etmeme gibi bir davranışta bulunamayacaktır. Tarifeleri uygulayıp uygulamama ve kayıp-kaçak bedelini tahsil etmeme gibi bir inisiyatifi bulunmamaktadır. Tarifelere uyma yükümlülüğünün bir gereği olarak kayıp-kaçak bedeli perakende satış tarifesinin bir unsuru olarak faturalarda yer almakta, bu bedelin belirlenmesi için alınan kurul kararı EPDK'nun bir düzenleyici işlemi olarak tüm tüzel ve gerçek kişileri bağlamaktadır ve Dağıtım şirketleri kurul kararlarına aykırılık teşkil edecek herhangi bir işlemde bulunamayacaklardır sayılı kanunun 6352 sayılı yasanın 64.m. ile değiştirilen 12. maddesinde kurulun yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabileceği, kurul kararlarına karşı açılan her türlü davanın öncelikli işlerden sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde kurul kararlarının iptali için yargı yoluna başvurmak her zaman mümkündür. O halde tarifeye ilişkin kurul kararı iptal edilmediği sürece geçerliliğini koruyacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, dava konusu kayıp-kaçak bedeli; yasa ile belirlenen bir ücrettir. EPDK tarafından yapılan tarife kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmekte ve uygulanmaktadır. Öte yandan, taraflar arasındaki sözleşmenin haksız şart içerdiğinin kabulü için herhangi bir yasal denetim yolu açık olmayan bir hükmün sözleşmeye konulmuş olması gerekir. Oysa az önceki açıklamalarda da izah edildiği üzere; kayıp kaçak bedeli 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1/1, 4/1. aynı kanunun geçici 9. maddelerine ve EPDK'nun 28/12/2010 tarih ve 2999 sayılı kararına göre belirlenmekte ve alınmaktadır. Tarifelerin uygulanmasında davacının da dâhil olduğu lisans sahibi şirketler bakımından yasal zorunluluk bulunmaktadır. Lisans sahibi şirketler tarifeyi değiştiremeyeceği gibi tarifede yer almayan bir bedeli de tahsil edemeyecek veya düzenlenen tarifeler kapsamında düzenlenmiş bir bedeli de tahsil etmeme gibi bir davranışta bulunamayacaktır. Tarifelere uyma yükümlülüğünün bir gereği olarak kayıp-kaçak bedeli perakende satış tarifesinin bir unsuru olarak faturalarda yer almakta, bu bedelin belirlenmesi için alınan kurul kararı EPDK'nın bir düzenleyici işlemi olarak tüm tüzel ve gerçek kişileri bağlamaktadır ve Dağıtım şirketleri kurul kararlarına aykırılık teşkil edecek

13 herhangi bir işlemde bulunamayacaklardır. Kurulun yaptırım kararlarına karşı, kurul kararlarının iptali için yargı yoluna başvurmak her zaman mümkündür. Tarifeye ilişkin kurul kararı iptal edilmediği sürece geçerliliğini korumaktadırlar. Kanun ve EPDK kurul kararları gereğince alınan kayıp-kaçak bedelinin haksız şart olarak kabulü olanaklı da değildir. Hâl böyle olunca; Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve dolayısıyla da Tüketici Mahkemesi nin kayıp-kaçak bedeli konusunda bir değerlendirme yapması açıklanan yasal düzenlemeler karşısında olanaklı olmadığı gibi, kayıp-kaçak bedeli alınması uygulaması haksız şart teşkil etmemektedir. Açıklanan nedenlerle; davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya uygun görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

14 KAYNAKÇA 1.EREN, FİKRET. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER, KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, NECİP. BORÇLAR HUKUKUNA GİRİŞ, İSTANBUL. 3. ÇINAR, ÖMER. TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR, İSTANBUL, ASLAN, İ.YILMAZ. TÜKETİCİ HUKUKU. ANKARA, KILIÇOĞLU, AHMET MİTHAT. BORÇLAR HUKUKU, ANKARA, ÖZTAN,BİLGE, MEDENİ HUKUK UN TEMEL KAVRAMLARI. ANKARA,2011. VE YARGI KARARLARI, İLGİLİ YÖNETMELİK VE DİREKTİFLER.

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER)

İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER) İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER) Murat SEZGİNER * ÖZET İdari sözleşmeler ve özel hukuk sözleşmeleri şeklinde klasik bir ayırım kabul edilmektedir.

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı ÇALIŞMA HAKKI KAPSAMINDA İŞ GÜVENCESİ Birinci Bölüm Çalışma Hakkına Anayasal Yaklaşım Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı 1-Çalışma Hakkı Kavramı: Avrupa Sosyal Şartı (Strazburg 3.5.1996)

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K.

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU M. Fatih CENGİL* A. İNCELEME KONUSU KARAR (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. 2014/210) Davacı (borçlu) keşideci

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Sempozyum bildiri kitabının 141-2007 sayfaları arasında tartışma metinleri ile birlikte yayınlanmıştır) Prof. Dr.

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ AV.EROL TÜRK İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ 4857 sayılı İş Kanunu da, eski 1475 sayılı İş Kanunun da olduğu gibi iş sözleşmesinin taraflarca feshine ilişkin iki türlü fesih şekli öngörmektedir. İş sözleşmesinin

Detaylı

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014 DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU AÇISINDAN TİCARET ŞİRKETLERİNİN REKABETİ ENGELLEYİCİ DAVRANIŞLARI İLE İHALELERE BİRDEN FAZLA TEKLİF SUNMALARI Erdem BAFRA 1 Öz: 4734 sayılı Kamu

Detaylı