MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI"

Transkript

1 MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI (21/1974 Sayılı Yasa) Madde 5(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; Denetleme Kurulu, İlgili Makama bağlı, sürüş ehliyeti teorik ve uygulamalı eğitimi, sınav ve ehliyet verme sistemini denetleyen birimi anlatır. Denetmen, İlgili Makama bağlı Denetleme Kurulunda görevli sürüş ehliyeti teorik ve uygulamalı eğitimi, sınav ve ehliyet verme sistemini denetleyen kişiyi anlatır. Eğitim Aracı, Önde, yolcu tarafında sürüş eğitmeninin her an müdahale edebileceği ek bir fren ve debriyaj pedalları, otomatik viteslilerde sadece fren ve arkayı görebilecek şekilde ek bir dikiz aynası, sürüş egitmeninin kolayca müdahale edebileceği, sürücü ile sürüş egitmeninin arasında bulunan el freni, damında şoför okulunun adı ve telefon numarası yazılı 20x50 cm ebadında ışıklı tabelası bulunan, ön ve arka tarafından okunabilecek şekilde L harfi olan, B sınıfındaki araçlar icin motor kapasitesi en çok 1600cc ve/veya 90KW ve/veya 120 beygir gücü nden büyük olmayan, geçerli bir araç muayenesi ve sigortası bulunan motorlu aracı anlatır. AM, A1, A2, A, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, F1, F ve G sınıflarındaki aracların damında tabela olması, motor gücü ile ek pedal sistemi şartı aranmaz. İlgili Makam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde trafikle ilgili resmi kurumların yönetilmesinden sorumlu Bakanlığı anlatır. KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır. L, Sürüş Eğitim izni ile kullanılacak olan motorlu araçlara takılacak ayırt edici ve 18x18 cm beyaz zemin üzerine kırmızı

2 renkli L harfinin yüksekliği 10 cm alt tabanı 9 cm harf kalınlığı 4cm olan ayırt edici işareti anlatır. Sürüş Eğitmeni, İlgili makam tarafından Sürüş eğitim belgesine sahip olan ve şoför okullarında motorlu araç sürücüsü yetiştirmek maksadıyla araç kullanmayı teorik ve uygulamalı olarak öğreten kişiyi anlatır. Soför Okulu Çalıştırma İzni, Bu Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan gerçek veya tüzel kişilere ilgili makam tarafından verilen izni anlatır. Sürüş Eğitmeni Başarı Belgesi ; Yetkili kurum tarafından eğitimini tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan kişilere verilen belgeyi anlatır. Teorik Ders, Eğitim işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından onaylanmış müfredatın, eğitmenler ve konusunun uzmanı kişiler tarafından sınıf ortamında eğitim araç gereçleriyle, anlatılmasını anlatır. Yetkili Eğitim Kurumu, Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan veya onaylanan müfredat programını uygulamak üzere ilgili makam tarafından yetkilendirilen Eğitim kurumlarını anlatır. Amaç ve Kapsam Genel Kurallar 3. Bu Tüzüğün amacı, şoför okulu çalıştırma koşulları, sürücü adaylarının eğitilmesi, sürüş eğitmen adaylarının niteliklerinin belirlenmesi ve eğitilmesi, sınavların denetiminin yapılması ve sürüş eğitmeni belgelerinin verilmesi usul ve kurallarının belirlenmesidir. 4. (1) Hiç kimse, bu Tüzükte Ek 2, forma II de gösterilen Şoför Okulu Çalıştırma izni olmadan şoför okulu açamaz ve sürücü yetiştirme faaliyetlerinde bulunamaz. (2) Şoför okulu çalıştırma izni 2 yıl için verilir ve ek 5 Forma V de gösterilen form ve ekleri ile ilgili makama başvurmaları halinde yenilenir. Aranan niteliklerden herhangi birinin kaybedilmesi halinde izni iptal edilir. (3) Bu Tüzük uyarınca gerçekleştirilecek eğitimi başarı ile tamamlayamayan ve Sürüş eğitmeni belgesi almaya hak kazanamayan kişiler sürücü yetiştirme faaliyetini yapamaz veya sürdüremez. Sürüş eğitmeni belgesi, Yasanın Ek'inin II. kısmında gösterilen harçları ödemesi kaydıyla her iki (2) yılda bir yenilenir. (4) Sürüş ehliyeti ve bu Tüzüğün 19 inci maddesinde belirtilen sebeplerden dolayı Sürüş Eğitmeni Belgeleri iptal edilmiş eğiticiler sürüş dersi veremez.

3 (5) Şoför Okulları tarafından açılacak Şubeler, bu Tüzüğün 5 inci ve 6 ıncı maddelerine göre şoför Okulu çalıştırma izni kurallarına tabidir. (6) Herhangi bir tescilli Şoför Okuluna bağlı olmayan sürücü eğitmeni, sürücü yetiştirme faaliyetlerinde bulunamaz, kendi özel olarak çalışamaz. (7) Sürüş eğitmenleri, sürüş denetmenleri ve ilgili makamın gözlem amaçlarıyla izin verdiği kişilerin dışında hiç kimse bir sürüş eğitmeni adayı veya sürüş eğitim izni sahibi ile eğitim aracında bulunamaz. (8) Soför Okulu, eğitim aracı eğitimde olduğu esnada aracın üstünde bulunan ve birinci kısımda tanımlanan işaretin ışığının yanık olması gerekir. (9) Şoför Okulları, Soför Okulu Çalıştırma İzni nin hitam bulduğu tarihi takiben 1 ay boyunca faaliyetlerine devam edebilir. Hitam bulma tarihinden sonra İlgili Makam Soför Okulu Çalıştırma iznini yenilemeyen okullara faaliyetleri 30 takvim günü sonunda durdurulacağına dair bir uyarı gönderir. Uyarı süresinin bitiminde İlgili Makam Soför Okulu Çalıştırma iznini yenilemeyen okullara faaliyetlerini durdurduğuna dair yazı gönderir. Hitam bulmuş izin yenileneceğinde yenilenen ay itibarıyla Kamu Alacaklarının Tahsili Usulu Yasa sında belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Faaliyetlerin durdurulmasından itibaren bir yıl boyunca Şoför Okulu Çalıştırma izni ni yenilemeyenlere İlgili Makam tarafından izinlerinin 30 takvim günü sonunda iptal edileceğine dair uyarı gönderilir. Uyarı süresinin bitiminde İlgili Makam iznini yenilemeyen soför okullarına, soför okulu çalıştırma iznini iptal ettiğini yazılı olarak bildirir. Bu karara 30 takvim günü içerisinde itiraz edilebilir. (10)Sürüş Eğitmenleri, sürücü eğitmen belgelerini, sürüş eğitimi dersi verirken ve/veya sınav yerine geldikleri zaman üzerlerinde görünecek şekilde taşımalıdırlar ve denetimlerde denetmenlere göstermekle yükümlüdürler. (11) Polis veya yetkili Mahkemenin Mukayyitliği, Sürüş ehliyetine el konulan Sürüş eğitmenlerinin isimlerini en kısa zamanda İlgili Makama bildirmekle yükümlüdür. (12) Şoför Okulları ve Sürüş Eğitmenlerinin bu Tüzük gereğince verdikleri eğitimler, Denetleme kurulu tarafından denetlenir. (13) Sürüş Eğitim izni alan kişiler ilgili sınıfda teorik ve uygulamalı eğitimi tamamladıktan sonra soför okulu tarafından

4 verilen müfredat tamamlama belgelerini ilgili makama sunmaları halinde Sürüş Eğitim İzinlerinin üzerine elektronik imza ile soför okulu dışında araç kullanma izni verilir. (14) B sınıfı sürüş ehliyeti için uygulanacak, Uygulamalı Sürüş dersleri en az 12 saat gündüz ve en az 2 saat gece olarak düzenlenmiştir. Toplamda en az 20 saat olacak olan derslerin geriye kalan 6 saati de sınıflarda teorik ders olarak verilecektir. Sürüş eğitim iznini alan kişiler bir ay geçmeden uygulamalı sınava başvuramazlar. C, C1, D, D1, C1E, CE, DE ve D1E için en az 10 saat uygulamalı ders, en az 2 saat teorik ders olmak üzere toplam da en az 12 ders saati olarak düzenlenmiştir. (15) İlk kez A1, A2 ve A sınıfları için sürüş eğitim izni alan kişiler tescilli şoför okuluna bağlı eğitmen belgesine sahip motosiklet eğitmenleri tarafından en az 6 saat teorik ders ve her sınıf için ayrı en az 14 saat uygulamalı ders alınır. 14 saatlik uygulamalı dersin en az 2 saatinde ilgili sınıftaki aracın tanıtımı yapılır. Geriye kalan 12 saatin en az 2 saati gece, en az 10 saati gündüz olmak üzere uygulamalı eğitim verilir. Sürücü adaylarının müfredat tamamlama belgelerini alabilmeleri için en az 20 saatlik eğitimi tamamlamaları gerekir. (16) Şoför okullarının düzenlediği teorik derslerin beşte birine katılmayan adayların başarısız olduğu kabul edilir. (17) Sürüş Eğitim izni alan kişiler, ilgili sınıfta söför okulu dışında araç kullanabilecekleri ilgili makam tarafında onaylandıktan sonra, yanında bu sınıfta en az 5 yıllık sürüş Ehliyeti olan ve 30 yaşından küçük 60 yaşından büyük olmayan bir kişi ile sürüş yapabilirler. İKİNCİ KISIM Prosedürler, İzinler ve Nitelikler Şoför Okulu Çalıştırma İzni İçin istenen Belgeler 5. Soför okulu Çalıştırma izni, için müracaat eden gerçek kişi ve/veya Tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir: (1) Başvuranın gerçek kişi olması halinde KKTC Kimlik kartı. (2) Kurucunun en az lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren mezuniyet belgesi. (3) Polis Genel Müdürlüğünden alınmış karakter belgesi. (4) Kurucu Tüzel Kişi ise, Kurucu veya temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir. (A)Şirket ana sözleşmesi, Tüzüğü ve şirketler mukayyitliğinden alınmış onay belgesi.

5 (B) Başvuruda bulunan kişinin temsilci olduğuna ilişkin şirketin tasdikli belgesi. (C) Şirket hissedarlarının polis Genel Müdürlüğünden alınmış sicil kayıt belgesi. (5)Vergi dairesinden Vergi borcu olmadığına dair belge. (6) Şirketler mukayyitliğinden alınmış isim tescil belgesi. (7) İlgili belediyeden veya şehircilik dairesinden alınan işyeri açabilme izin belgesi. (8) Binanın A4 büyüklüğünde ölçekli yerleşim planı ve araç gereçlerini gösteren döküman. (9) Şoför Okulunda, eğitmen olarak görev yapacak olan en az bir kişinin sürüş eğitmen belgesi. (10) Şoför okulunun açılacağı bina kurucuya ait ise koçanı, kira ise en az 2 yıllık kira sözleşmesi taslağı. (11) Şoför okulunun açılacağı binanın apartman olması halinde her dairenin sahibinden ilgili dairede Şoför okulu açılmasına izin verdiğini gösteren belge. (12) Şoför Okulu çalıştırma izni için müracaat formu Ek 1 Forma I. (13) Şoför Okulunu açacak olan gerçek kişi veya tüzel kişinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge. Soför Okulunun Sahip olması Gereken Nitelikler. 6. (1)Başvurunun yapıldığı günden itibaren 10 iş günü içerisinde, soför okulu olarak kullanılacak olan bina, İlgili makama bağlı birimler tarafından görülüp değerlendirilir. Değerlendirme yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır. (A) En az on (10) kişinin eğitim alabileceği ve her kişiye 2 metrekare alan ayrılacak şekilde bir eğitim salonu (B) Aydınlatma, ısıtma, havalandırma konularının yeterliliği ve sağlığa uygunluğu. (C) Şoför okulu olarak kullanılacak binanın zemin kat olmaması halinde en az bir yangın merdiveninin bulunması. (Ç) Araç ve güvenlik ekipmanlarının nasıl kullanılacağını gösteren posterler, (D) Soför okulu binasının zemin kat olması halinde engelli adaylar için rampa, apartman olması halinde ise rampa ve asansör olması. (E) Sürücü adaylarının eğitimi için salon kapasitesi oranında masa, sandalye ve en az bir adet bilgisayar,

6 Şoför Okulu Eğitim İzni Şoför Okulu Sahibinin veya temsilcisinin sahip olması bilgisayarla görüntülü eğitim için ekran ve yansıtıcı (F) Karayolu trafik işaretlerini içeren posterler, (G) Araçların tüm mekanik sistemlerini gösteren posterler, (H) Trafikteki tehlikeli unsurları gösteren posterler, (I) Çeşitli karayolu kavşakları, çemberler vs. gösteren posterler, (J) Kitaplar, broşürler gibi eğitim materyalleri, (K) Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim programı, (L) IT (Bilgi Teknolojileri) eğitim materyalleri. 2) Ayrıca eğitim binasına bağlantılı olacak şekilde, söfor okulunun idari işlerini yürütebileceği gerekli ekipmana sahip bir ofisinin bulunması ve ofis çalışanları ve öğrencilerinin kullanabileceği biri engelliler için olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabosunun bulunması gerekir. 3) Şoför okulunun eğitim vereceği her ehliyet sınıfında en az bir araca sahip olması gerekir. Kullanılması ön görülen eğitim araçlarının plaka numaraları ilgili makama bildirilir. Şoför okulları sunduğu listedeki araçlardan başka araçları eğitim amacı ile kullanamaz. 4) Her şoför okulunun eğitim faaliyetlerini düzenli olarak yönetebilecek ve/veya yürütebilecek bu tüzüğün 8 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz bir şoför okulu yöneticisi olması gerekir. 5) Her soför okulunun eğitim verdiği her salonda biri karbondioksit biride kuru kimyevi tozlu en az 6 kg lık iki adet yangın sondürme cihazı ve bir adet ilk yardım dolabı ve malzemesi bulunması gerekir. 6) Soför Okulunun eğitim vereceği her ehliyet sınıfında eğitim verebilecek Sürüş Eğitmen Belgesi olan en az bir sürüş eğitmeni istihdam etmesi gerekir. 7. Bu tüzüğün 5 inci maddesindeki koşulları yerine getirip bu tüzüğün şoför okulu çalıştırma izni alan şoför okulları eğitim harcını ödeyerek 6 ncı Maddede belirtilen nitelikleri tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler Ek 3 Forma III te istenilen belgeleri İlgili Makama sunması neticesinde Şoför Okulu Eğitim izni verilir. 8. (1) KKTC vatandaşı olması.(kimlik Kartı ibraz etmeli) 2) Şoför okulu sahibinin veya temsilcisinin en az lise mezunu veya dengi bir okuldan mezun olmuş olması. 3) Soför Okulu sahibinin veya temsilcisinin affa uğramış

7 gereken nitelikler. Sürüş Eğitmen belgesi almak isteyen kişilerde Aranacak Şartlar olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasdi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olması. Şoför okul kurucusu tüzel kişi olması halinde şirket direktörlerinde ayni şartlar aranır. 9. Sürüş Eğitmeni olmak isteyenlerde aranan şartlar (1) KKTC vatandaşı olması.(kimlik Kartı ibraz etmeli) (2) Eğitmen adayının en az iki yıllık üniversite veya dengi bir okuldan mezun olmuş olması ve yirmibeş (25) yaşından küçük veya altmışbeş (65) yaşından büyük olmaması. (3) Bu Tüzük uyarınca öngörülen şartlar dahilinde yetkili kurum tarafından gerçekleştirilecek eğitimi başarı ile tamamlamış olması. (4) Eğitmen adayının eğitmenlik yapmak istediği sınıf veya sınıflarda en az Beş Yıllık sürüş ehliyetinin olması. (5) Eğitmenlik mesleğini icra etmesine bedenen ve ruhsal bir engel bulunmadığına dair Devlet Sağlık kurulundan alınacak Devlet Sağlık Kurulu raporu olması. (6) Son beş yıl içinde herhangi bir trafik suçundan dolayı 100 ceza puanını doldurmamış veya ehliyeti iptal edilmemiş olması. Şoför Okulu Yöneticisinde Aranacak Şartlar (7) Başvuru sahibi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, uyuşturucu madde satma tasarrufunda bulundurma veya yüz kızartıcı başka herhangi bir suçtan mahkum olmaması gerekmektedir. 10. Şoför okulu Yöneticisi olmak için aranan şartlar: (1) KKTC vatandaşı olması.(kimlik Kartı ibraz etmeli) (2) Şöför Okulu Yöneticisinin en az 2 yıllık bir yüksek okul veya üniversiteden mezun olmuş olması, en az beş yıllık fiili sürüş eğitmenliği yapmış olması, geçerli bir Sürüş Eğitmeni Sertifikasına sahip olması ve 30 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olmaması. (4) Şoför Okulu Yöneticisi mesleğini icra etmesine

8 bedenen ve ruhsal bir engel bulunmadığına dair Devlet Sağlık Kurulu raporu olması. (5) Şoför Okulu Yöneticinin rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, uyuşturucu madde satma tasarrufunda bulundurma veya yüz kızartıcı başka herhangi bir suçtan mahkuüm olmaması. Soför Okulu Yöneticisinin Görev ve sorumlulukları Şoför Okulunun Devri Şoför Okulu Nakli, Kapasite Artırımı veya Azaltılması ) Şoför okulu ilgili makama karşı sorumlu bir yönetici tarafından yönetilir. Yönetici Soför okulunun her türlü işlerinden birici derecede sorumludur. Bir kimse birden fazla soför okulunun veya şubenin yöneticisi olamaz. Gerekli Nitelikleri taşıyan kurucu Soför okulunun yöneticiside olabilir. 2) Eğitim öğretim ve disiplin işlerini ilgili programlara ve mevzuata göre yürütmek. 3) Sürücü adaylarının günlük haftalık ve dönemlik planlamasını yapması. 4) Dersler ve uygulamalarını planlayarak planlamalar doğrultusunda yapılmasını sağlamak. 5) Derslerin verimini arttırmak için her türlü tedbiri almak ve araç gereçlerini temin etmek. 6) Sürücü kursu ile ilgili tüm kayıtların ilgili makama iletilmesini sağlamak. 7) Şoför okulunda çalışan eğitmenlerin gelişimini, denetimini sağlamak ve sürücü adaylarının gelişim raporlarını tutmak )Şoför okulu kuruculuk şartlarını taşıyan gerçek ve tüzel kişilere ancak tüzük kapsamında ilgili makamın izniyle devredilir. 2) Şoför okulu devir işlemleri için asgari ücretin yüzde otuzu ödenir. 3) Şoför okulu devir işlemleri Soför okulu açma izni veren ilgili makam tarafından sonuçlandırılmadıkça devredilmiş sayılmaz ) Şoför okulu, ilgili makamın izniyle bina nakli, kapasite artırımı veya azaltılması işlemini yapabilir. 2) Şoför okulu, bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yerleşim planı ile kapasite artırımı veya azaltılması yapacağını ilgili makama bildirir.

9 Şoför Okulunun Kapatılması Usulsüz Kapatma Devir Teslim Sürüş Eğitmenlerinin Eğitilmeleri 3) İlgili birim yapılacak inceleme sonucunda yapılan başvuruyu uygun bulması halinde değişiklik için izin verir. Başvuruda 5 inci madde de istenilen belgeler geçerlidir. 4) Şoför okulu binaları kuruluşlarının esas ve hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. 14. (1) Şoför okulu kurucu veya temsilcisi şoför okulunu kapatacağını ilgili makama şahsen yazılı olarak bildirmek zorundadır. (2) Eğitmen ve sürücü adaylarının en az ilgili şoför okulunun öğretim süresi kadar önce yazılı olarak bildirmesi, öğrencilerin uygun göreceği benzer bir şoför okuluna paralel geçiş yapmalarını sağlaması ve belgelemesi gerekir. (3) İlgili makama yapılacak müracaat neticesinde gerekli incelemeler yapılarak kursiyer ve çalışanların mağduriyeti giderildiğine kanaat getirilmesi halinde İlgili Makam şoför okulunun kapatılmasına izin verir. 15. Yukarıdaki 14 üncü madde de belirtilen şartlara uymadan şoför okulunu kapatan kurucuya tekrar şoför okulu açma veya bir kurumu devir alma veya ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrencilerin Kurucular aleyhine dava hakları saklı kalmak kaydı ile kurucu öğrencilerden o yıl veya devrede aldığı ücretleri aynen iade eder. 16. Kapanan veya kapatılan şoför okulu mühürlerini yönetici öğretmen ve öğrenciler ile ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ilgili makamdan almış olduğu izin belgelerini ve diğer evraklarını kapatılmadan önce ilgili makama devretmek zorundadır. Kapanan şoför okulları ile ilgili müracaatlar üzerine yapılacak işlemler ve verilecek belgeler ile her türlü tedbir ilgili makamca alınır. 17. (1) Sürüş eğitmen adaylarına, yetkili eğitim kurumu tarafından bir takvim yılı sürecek eğitimde başarılı olmaları halinde Sürüş Eğitmeni Başarı Belgesi verilir. (2) Yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen kurs müfredatının içeriği; A) Genel Trafik, B)Araç ve Motor bilgisi, C) İlk yardım bilgisi, Ç) Çevre bilgisi, D) Meslek Pedagoji Eğitimi,

10 E)Uygulamalı Sürüş dersleri. Sürüş Eğitmen Belgesi için İstenen Belgeler Sürüş Eğitmen Belgesinin İptali (3)Sürüş eğitmenleri her 5 yılda bir tazeleme kursuna katılmak zorundadırlar. Yetkili bir eğitim kurumundan kursa katılım belgesi almayan sürüş eğitmenlerinin Sürüş Eğitmen Belgeleri bu kurs tamamlanıncaya kadar dondurulur ) KKTC Kimlik Kartı. 2) Eğitim vermeye yetkili bir kurum tarafından verilen sürüş eğitmeni başarı belgesi. 3) Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış Karakter Belgesi 4) Son iki ay içinde alınmış Devlet Sağlık Kurulu Raporu. 5) Polis Genel Müdürlüğünden alınmış son beş yıl içerisinde sürüş ehliyetinin iptal edilmediğini gösteren belge. 6) İlgili Makama yatırılan sınav harcı makbuzu. Yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları ret edilir. Ret gerekçeleri kişinin müracaat formu üzerine yazılır ) 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası ve Üçüncü Şahıs Sigorta Yasası tahtında veya Ceza Yasasındaki trafikle ilgili herhangi bir suçtan dolayı Sürüş Ehliyetine el konması halinde sürüş eğitmen belgesi de geçersiz olur. Sürüş Eğitmen Belgesi iptal olunan sahıs Sürüş eğitmen belgesini İlgili Makama derhal iade etmekle yükümlüdür. 2) Denetmenler tarafından yapılacak denetimlerde, kişinin bu tüzükdeki kurallara uymadığının tespit edilmesi halinde sürüş Eğitmen Belgesi iptal edilir. 3) Ehliyet Sınav Tüzüğü gereğince yapılacak denetimlerde, Denetmenler tarafından verilecek rapora göre Eğitmen sınavına girmek için aranan şartlardan herhangi birinin yitirilmesi halinde kişinin eğitmen belgesi iptal olur. 4) Sürüş Eğitmen Belgesinin süresinin bittiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yenilenmeyen Sürüş Eğitmeni Belgeleri iptal olur. 5)Yukarıdaki veya 3. Fıkralardan herhangi biri nedeniyle Sürüş Eğitmen Belgesi iptal edilen kişiler, iptal

11 Suçlar ve Cezalar 20. tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tekrar müracaatta bulunamazlar. Bu fıkra kuralları 4 üncü fıkrada düzenlenen sürüş eğitmen belgesinin yenilenmemesi nedeniyle iptal edilen kişilere uygulanmaz. 6)Sürüş Eğitmen Belgeleri iptal edilen kişilere ilk başvuruda uygulanan kurallar uygulanır. ÜÇÜNCÜ KISIM Suçlar ve Cezalar Bu tüzüğe ve/veya herhagibir kuralına uymayan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi, 21/74 sayılı Motorlu Araçlar ve yol Trafik Yasası nın 5.(2)Maddesinde belirlenen suçları işlemiş olur ve ayni maddelerde öngörülen cezalara çarptırılır. Yürütme Yetkisi DÖRDÜNCÜ KISIM Son Kurallar 21. Bu Tüzük Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yürütülür Yürürlüğe Giriş 22. Bu Tüzük Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer

12 EK I BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ŞOFÖR OKULU ÇALIŞTIRMA İZNİ MÜRACAAT FORMU: Form I A) Kurucu Gerçek Kişi ise: 1) Kurucunun Adı-Soyadı:... Kimlik Kartı No:... 2) İkamet adresi:... Tel No:... 3) Kurucunun Mesleği:... 4) En son mezun olduğu okul:... 5) Daha önce şoför okulu açıp açmadığı:... B) Kurucu tüzel kişi ise: 1) Ünvanı:... 2) Şirketler Mukayyitliğine ve/veya başka bir Mukayyitliğe kayıtlı olup olmadığı:... 3) Adresi :... 3) Temsilcinin Adı-Soyadı:... 4) Temsilcinin Mesleği:... 5) En son mezun olduğu okul:... 6) Daha önce temsilci olup olmadığı:... 7) Tel No:... C) Açılacak kurumun: 1) Adı:... 2) Adresi:... 3) Binasının kullanma hakkında ne şekilde sahip olunduğu (Maliki/Kiracısı):... 4) Hangi sınıflarda eğitim vereceği:... Ekler: 1. Kimlik kartı fotokopisi 2. Emniyet Müdürlüğünden alınan karakter belgesi (belgenin aslı) 3. Kurucu ya da temsilcisine ait örnek belgeler (diploma, özgeçmiş). a) Kurucu tüzel kişi ise; (i) Şirket (ya da vakıf) ana sözleşmesi ve Şirketler Mukayyitliğine kayıt belgesi (ii) Başvuruda bulunan kişinin temsilci olduğuna ilişkin şirketin tasdikli belgesi. 4. Şirketler mukayyitliğinden alınan kuruma ait isim tescil belgesi 5. İlgili belediyeden alınan işyeri açma izin belgesi, 6. Amaçlar, okul binası standartları, binanın ölçekli yerleşim planı, araç-gereçleri içerecek şekilde hazırlanan özel okul projesi. 7. Şöfor okulunun eğitim vereceği her sınıf için en az bir eğitmene ait belgeler (öğrenim belgesi, özgeçmiş, kimlik kartı örneği, karakter belgesi.) 9. Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği, kurum binası kiralık ise en az iki yıllık kira sözleşmesi; sözleşmede yapılacak işin açıkça belirtilmesi veya kurum binasının apartman dairesi olması halinde apartmandaki diğer dairelerin mal sahiplerinden alınmış şöfor okulu açılmasında sakınca olmadığını gösteren izin yazısı.

13 EK II Forma II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ŞOFOR OKULU ÇALIŞTIRMA İZİN BELGESİ KURUCU: (GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİ) 1. Kurucunun Adı Soyadı : 2. Kimlik Kartı No/ MŞ No : 3. Adresi : 4. Tel No : AÇILACAK KURUMUN: 1. Adı : 2. Adresi : 3. Telefon No : 4. Eğitim Sınıfı : Yukarıda adı ve adresi yazılı müracaatı, yapılan inceleme sonucunda gereken şartları taşıdığı anlaşılmış, açılacak kurumun öğrenci kapasitesi.. olarak belirlenmiştir. İlgili kişiye tarih ve. sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Şoför Okulları İle Esas Ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü nün 5(12) maddesi uyarınca belirtilen adreste çalıştırma izni verilmesi uygun görülmüştür. Kurum Çalıştırma İzin Tarih: Numarası: Müsteşar Not: Verildiği tarihten itibaren altı ay zarfında Öğretime başlama izni almayan kurumun kurum çalıştırma izni iptal olur.

14 EK III Form III Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına.../.../20... tarih ve... sayılı izinlerinizle şoför okulu açma izni aldığım binada eğitime başlamak için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Eğitime başlama izninin verilmesini müsaadelerinize arz ederim. Kurucu /Temsilcinin: Adı soyadı:... Doğum Yeri ve Doğum Tarihi:... Adresi:... En son mezun olduğu okul:... Şoför Okulunun: Adı:... Tel no:... Kurumun Adresi:.. Tarih:... İsim:... İmza:... Ekler: 1. Kurumun işleyişini ve kayıt-kabul koşullarını içeren çalışma yönetmeliği (2 nüsha) 2. İlgili Makamdan Müfredat programları uygunluk yazısı 3. Kurumca verilecek diploma, sertifika ya da belge örneği (varsa) 4. Yönetici, öğretmen, diğer öğretim elemanları ve diğer personelin adı soyadı ve her birinin görevini gösterir kurum/temsilciden onaylı çizelge. 5. Tüm personelin Emniyet Müdürlüğünden alınmış karakter belgeleri (aslı) 6. Yönetici ve sürüş eğitmenlerinin akademik durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri 7. Tüm personelin özgeçmişi 8. Şoför Okulu Çalıştırma iznine dair gazete ilanı 9. Bina kiralık ise en az iki yıllık kira sözleşmesi, onaylı ve pullanmış olarak; 10. Temsilcinin imza örneği ile kuruma ait mühür örneği (varsa)

15 EK IV Forma IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI EĞİTİME BAŞLAMA İZİN BELGESİ KURUCU: (GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİ) 1. Adı Soyadı : 2. Kimlik Kartı No/ MŞ No : 3. Telefon no : 6. Adres : KURUM BİLGİLERİ 1. Adı : 2. Adresi : 3. Telefon no : 2. Eğitim Sınıfı : Yukarıda adı ve adresi yazılı Şoför Okulu açmak isteyen in, eğitime başlama izni için gereken şartları taşıdığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. Aşağıda belirtilen çalışma koşullarına uyulması koşulu ile eğitim faaliyetine başlama izni verilmesi uygun görülmüştür. Kurum Çalıştırma İzin Tarihi: Numarası: Bakan Eğitime Başlama İzin Tarih: Çalışma Koşulları: 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası ve bu yasa altında çıkartılan Şoför Okulları Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü nün hükümleri dışında hiçbir etkinlikte bulunamaz. Bakanlığın yayınladığı ve yayınlayacağı tüzük, yönetmelik ve genelgelere aykırı iş ve işlem yapılamaz.

16 EK V Forma V ŞOFÖR OKULU EĞİTİM İZNİ YENİLEME FORMU Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına, Kurumunuza ait./ /..tarih ve..sayılı Eğitim İznimizin tüzük gereği yenilenmesini müsaadelerinize arz ederim. Şoför Okulunun adı:... Kurumun Adresi:... Tel/fax/ No:... Kurucu/Temsilcinin Adı Soyadı:... Kurucu/Temsilcinin Adresi:... Tel /fax/ No: Tarih:... İsim:... İmza:... Ekler: 1. Kurumun işleyişi ve kayıt kabul koşullarını içeren çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikler (varsa) 2. Yeni eğitim programları (varsa) 3. Kurumca verilecek belge örneğinde yapılan değişiklikler (varsa) 4. Yönetici, öğretmen ve diğer personelin adı soyadı ve her birinin görevini gösterir çizelge 5. Adına daha önce Bakanlığımızdan onay alınmamış personelin(varsa) a) Emniyet Müdürlüğünden alınmış karakter belgesi b) Özgeçmişi c) Diploma, pedagoji sertifikası ve diğer akademik belgelerin onaylı suretleri d) Kimlik kartı örneği e) Yeni alınan personelle ilgili İlgili Makamdan alınan onay belgesi 6. Şoför Okulu Çalıştırma İzin Belgesi Sureti.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ

(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 21 Ağustos,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

www.makrosistem.com.tr

www.makrosistem.com.tr İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri içermektedir. www.makrosistem.com.tr

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri taşıyan, paketleyen (ambalajlayan), yükleyen, dolduran

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK 27 Kasım 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELĐK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004

Detaylı