T.C. ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZONGULDAK İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARININ DÜZENLENMESİNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZONGULDAK İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARININ DÜZENLENMESİNE"

Transkript

1 T.C. ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZONGULDAK İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL Şubat, 2015

2 T.C. ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL AMAÇ MADDE 1. Bu protokolün amacı; tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği sağlamak, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak, toprak, bitki ve su kaynaklarını korumak amacıyla tarım sektöründe üretimde bulunanların eğitilmelerine yönelik olarak il düzeyinde düzenlenecek çiftçi eğitim kurslarının, zamanında, yerinde ve çiftçi taleplerine uygun olarak açılması, etkin, verimli ve kaliteli olarak yürütülmesi, işleyişi, uygulanması, izlenmesi, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve kursiyerlerin belgelendirilmesi ile ilgili olarak tarafların yükümlülüklerini belirlemektir. KAPSAM MADDE 2. Bu protokol, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü modüler eğitim programları ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün eğitim programları içerisinde yer alan tarım içerikli tüm çiftçi kurslarının düzenlenmesine ilişkin planlama, programlama, uygulama, organizasyon, öğretici görevlendirilmesi, kursiyer kayıt-kabul, belge tanzimi, denetim, izleme, kontrol ve değerlendirme iş ve işlemlerine ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsar. DAYANAK MADDE 3. Bu protokol; a) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, b) 5488 Sayılı Tarım Kanunu, c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ç) Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, d) Milli Eğitim Bakanlığının Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergesi, e) Başbakanlığın 2007/17 nolu Genelgesi, f) Milli Eğitim Bakanlığının 2010/63 Nolu Genelgesine, g) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Bakanlık Merkez Teşkilatı Görev Yönergesine, ğ) GTHB lığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının tarih ve /16 sayılı Olur una, dayanılarak hazırlanmıştır. TARAFLAR MADDE 4. Bu Protokolün tarafları; a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adres: Meşrutiyet Mah. Gazipaşa Cad. Hükümet Konağı No.30 Kat.3 Merkez/ZONGULDAK, Telefon: , Faks: b) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Adres: On Temmuz Mh. Mevlana Cd Merkez / ZONGULDAK Telefon: (0372) Faks: (0372)

3 TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 5. Bu protokolde geçen; MEB : Milli Eğitim Bakanlığı nı GTHB : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nı, EYYDB : GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı nı, Çiftçi : Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri, ÇEK : Çiftçi Eğitim Kurslarını, ÇEKÖH : GTHB, EYYD Başkanlığınca oluşturulan, Çiftçi Eğitim Kursları Öğretici Havuzu nu, HBÖGM : MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü nü, ÖÖKGM : MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü nü, İL GTHM : GTHB İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ni, İLÇE GTHM : GTHB İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ni, HEM : MEB Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ni, İL MEM : MEB İl Milli Eğitim Müdürlükleri ni, İLÇE MEM : MEB İl Milli Eğitim Müdürlükleri ni, Kurs Bitirme Belgesi : Kursları başarı ile tamamlayanlara verilecek belgeyi, Kurs Katılım Belgesi : Kursları başarı ile bitiremeyenlere verilecek belgeyi, Kurs Plânı : Öğretim programında belirtilen gün, hafta ve ay olarak programın işleyişini gösteren çizelgeyi, Kursiyer : Eğitim almak için kurslara katılan kişiyi, KTV : İlde Çiftçi Eğitim Kurslarının koordinasyonundan sorumlu, İl GTH Müdürlüğüne Bağlı Şube Müdürlüğü Modüler Kurs Programı : MEB, HBÖGM modüler eğitim programları içerisindeki foet numaralı kurs programlarını, Program : Açılacak kursun amacına uygun ve HBÖGM ve ÖÖGM ce onaylanmış eğitim programını, Kurs Sorumlusu : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve kursun işleyişinden sorumlu olan personeli, Kurs yeri : Köy, belde, ilçe veya il merkezlerinde, tarım alanında teorik kurs faaliyeti yapılan sabit veya geçici bina, salon ve benzeri yerler ile uygulamalı kurs faaliyeti yapılan bağ, bahçe, tarla, ağıl, ahır, imalathane, atölye, fabrika ve benzeri yerleri, Kurs Yöneticisi : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve kursun işleyişinden birinci derecede yetkili kılınan personeli, TARGEL : Tarımsal işletme sahiplerinin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının mahallinde ve zamanında karşılanması amacıyla GTH Bakanlığınca, uygulanan Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ni, ifade eder. -2-

4 GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER MADDE 6. Bu Protokol kapsamında tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 6.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Yükümlülükleri Kurslarla ilgili mevzuat ve talimat değişikliğini en kısa sürede İl GTH Müdürlüğüne bildirmek Kurs katılım ve kurs bitirme belgelerinde, İl GTH Müdürlüğüne bağlı kurs açan Şube/İlçe Müdürlüğün onayının da bulunmasını sağlamak İl GTH Müdürlüğüne bağlı ve kurs açan veya açacak Şube ve İlçe Müdürlüklerini elektronik sisteme girilmesini sağlamak, Kurs yerlerini kontrol etmek, izlemek, denetlemek ve kursları değerlendirmek Bu protokolü Halk Eğitim Merkezlerine duyurmak, Taşımalı eğitime geçen köy, kasaba ve ilçelerde bulunan ve kullanılmayan okulların tarımsal amaçlı kursların düzenlenmesi için İl/İlçe GTH Müdürlüklerince kullanılmasını sağlamak, Kursu bitiren kursiyerlerin belge ve sertifikalarında GTH Bakanlığının logosunun bulunmasını sağlamak Halk Eğitim Müdürlüklerinin Görev ve Yükümlülükleri Kursları izlemek, kontrol etmek ve kurslarda rehberlik yapmak, Kurs ve kursiyerlerle ilgili istatistikleri tutmak, Kursiyerlerle ilgili bilgileri E-Yaygın sistemine girmek, Tarımsal konularda açılacak çiftçi eğitim kurslarında, HEM Müdürlüğünün sınıf/uygulama alanı/eğitim araçları ve atölyelerini, İl/İlçe GTH Müdürlüklerinin kullanımına sunmak, Kursu başarı ile bitiren kursiyerler adına tanzim edilen kurs bitirme veya kurs katılım belgelerini onaylamak İl/İlçe GTH Müdürlüklerinin Görev ve Yükümlülükleri Bu protokolü Şube/İlçe GTH Müdürlüklerine göndermek/duyurmak, Kurs yerlerini kontrol etmek, denetlemek ve kursları değerlendirmek, Kurs yerlerinin modern eğitim materyali ve eğitim araçları ile eğitim için gerekli alet-makinearaç, gereç vb. donatılmasını sağlamak, Kurslarda öğretici/uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev alan/alacak personelin hizmet içi eğitimlerini tamamlatmak, Tarım konularındaki tüm çiftçi eğitim kurslarının açılması ve uygulanması aşamasında diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ile işbirliği yapmak, Kursların açılacağı uygun tarihleri belirlemek ve çiftçilere duyurmak, Kurs yerini temin etmek ve kurs için gerekli olan araç-gereç, malzeme ve teçhizatı sağlamak, kurs yerine ulaştırmak, kurmak ve düzenlemek, Tarım içerikli tüm çiftçi eğitim kurslarının kayıt-kabul işlemlerini yapmak Kursiyer devam-devamsızlığını günlük olarak tutmak, Kurslarla ilgili tüm belgelerin birer suretini muhafaza etmek, Kurs için görevlendirilecek, öğretici, kurs yöneticisi, kurs sorumlusu, sınav kurulu üyeleri, sınav komisyon Başkanı adına görevlendirme oluru ile görevlendirilen bu personellerin adlarına tahakkuk edecek, harcırah, yolluk, konaklama ücreti, ders-ek ders ve sınav ücretleri ile ilgili Valilik/Kaymakamlık Oluru nu hazırlamak, Kursun sözlü, uygulamalı ve yazılı sınavlarını yapmak ve sınav komisyonu oluşturmak, Çiftçi eğitim kurslarında MEB onaylı eğitim programlarını uygulamak, Çiftçi eğitim kurslarının planlanması, organizasyonu, açılması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili sekreterya işlerini yürütmek, -3-

5 Kursiyerlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda seminer, konferans, panel, teknik uygulama gezisi vb. kurs dışı etkinlikleri planlamak ve düzenlemek, Yangın, sabotaj, olağanüstü durum ve afete karşı her türlü koruyucu güvenlik önlemlerini almak ve iş güvenliği kanunu çerçevesinde yürütmek Bu protokolü TARGEL projesi kapsamında çalışan personele duyurmak, Kurslarda; uzman öğretici/öğretici/usta öğretici olarak EYYD Başkanlığı nca belirlenen şartları taşıyan ve ÇEKÖ Havuzunda yer alan personeli görevlendirmek, Kurslarda öğretici olarak görev alan/alacak personelin, kendilerini yetiştirmeleri, bilgi ve deneyimlerini artırmak için gerek Bakanlık merkez teşkilatları, gerek üniversite ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse de özel sektör işbirliğinde açılacak hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine katılımlarını sağlamak, Kurslara katılımın en yüksek düzeyde olması yönünde gerekli önlemleri almak, ÇİFTÇİ KURSLARI UYGULAMA ESASLARI MADDE 7. Uygulanacak Eğitim Programlarına Göre Çiftçi Kurslarının Sınıflandırılması 7.1. MEB, HBÖG Müdürlüğü modüler eğitim programları içerinde yer alan tüm tarımsal konularla ilgili Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar ve Beceri Geliştirmeye Yönelik Kurslar, 7.2. MEB, ÖÖKGM eğitim programları içerisinde yer alan ve özel mevzuatı olan tüm tarımsal konularla ile ilgili kurslar Tarım İş Makineleri Operatörü Yetiştirme Kursları Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için, F sınıfı kursu, Tarım İş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için, G sınıfı kursu, MADDE 8. Kurs ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ve uygulanacak yöntemler 8.1. Çiftçi eğitim kursları, İl GTH Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlüklerince/İlçe GTH Müdürlüklerince yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucuna göre planlanır ve düzenlenir. Kurs açacak İL GTH Müdürlüğüne bağlı Şube/İlçe Müdürlüğünde görevli yayım elemanları, öğreticiler, kurs yöneticileri ve kurs sorumluları, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için çiftçilerle toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri bilimsel yöntemlerle yıl içerisinde eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları yaparlar Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarında bilişim teknolojisi başta olmak üzere iletişim araçlarından yararlanılır. MADDE 9.Kursların açılması 9.1. Kurslar; İl GTH Müdürlüğüne bağlı Şube/İlçe Müdürlüğünce, kurs eğitim programı, aday kursiyer sayısı, öğretici, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile bunların çalışma saatleri ve benzeri bilgileri içeren teklifin, İL GTH Müdürü tarafından onaylanmasıyla açılır Çiftçi kursu onayı alınırken, onay yazısına, bu protokolün 12. maddesindeki belgeler eksiksiz olarak hazırlanarak eklenir Kurs açılma onayları, toplu olarak alınabileceği gibi belirli dönemlerde tek olarak da alınabilir. -4-

6 MADDE 10.Kurslarda görevlendirilecek personel ve aranacak nitelikler Kurs yöneticisi: İlgili İL GTHM Şube Müdürü kurs yöneticisi olarak görevlendirilir Kurs sorumlusu: İl GTH Müdürlüğüne bağlı Şube/İlçe Müdürlüğünce düzenlenecek çiftçi eğitim kurslarında, öğretici veya uzman öğretici niteliği taşıyan personel içerisinden, İl GTH Müdürünün yetkilendireceği personel kurs sorumlusu olarak görevlendirilir. İlçelerde açılacak çiftçi kurslarında, İlçe GTH Müdürü kurs sorumlusu olarak görevlendirilebilir Sınav komisyon başkanı: Kurs yöneticisi veya kurs sorumlusu aynı zamanda sınav komisyon başkanı olarak görevlendirilir Tarımsal üretim potansiyeli ve ürün deseni az, az sayıda çiftçi kursu açılan illerde; kurs yöneticisi, kurs sorumlusu ve sınav komisyon başkanı görevi için aynı personel görevlendirilebilir Çiftçi eğitim kurslarında; kurs yöneticisi, kurs sorumlusu ve sınav komisyon başkanı olarak görev alacak personelin listesi bir yıl önceden hazırlanır. Çiftçi eğitim kurslarında; kurs yöneticisi, kurs sorumlusu ve sınav komisyon başkanı olarak görev alacak personelin listesi İL GTH Müdürlüğünce, İl ME Müdürlüğü/ HEM Müdürlüğüne resmi olarak bildirilir. MADDE 11.Eğitici ve Öğreticilerin Taşıyacağı Şartlar İL GTH Müdürlüğüne bağlı Şube/İlçe Müdürlüklerince düzenlenecek çiftçi eğitim kurslarında öğretici/uzman öğretici/usta öğretici olarak ÇEKÖ Havuzunda yer alan personel görevlendirilecektir İL GTH Müdürlüğü çiftçi eğitim kurslarında öğretici/uzman öğretici/usta öğretici olarak görevlendirilecek personelinin eğitimine yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlar ve gerçekleştirir İL ME Müdürlüğü ve İL GTH Müdürlüğü gördükleri hallerde, ÇEK larında öğretici/eğitici/uzman ve usta öğretici olarak görev alacak personelin hizmet içi eğitimlerini birlikte gerçekleştirebileceklerdir. MADDE 12. Kursların Açılması Sırasında İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince/Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Hazırlanacak Evraklar İl GTH Müdürlüğünce, ÇEK u açılabilmesine ilişkin GTH Bakanlığının(EYYD Başkanlığının) yetki devri yazısı, 12.2.Yetkilendirilen kurs yöneticisine/kurs sorumlusuna ilişkin, İl GTH Müdürlüğünün görevlendirme yazısı, Kurs yerinin en az kurs sürecince tahsis edildiğine ilişkin; resmi yazı, sözleşme, protokol veya benzeri belge, Kursun uygulama derslerinde kullanılacak alet-makine-tarım iş makinesi vb araç ve gerecin, en az kurs sürecince kiralık veya tahsis edildiğine ilişkin; resmi yazı, sözleşme, protokol veya benzeri belge, Resmî kurum binaları dışındaki yerlerde açılacak kurslar için; Milli Eğitim, GTHM, Bayındırlık, Sağlık ve İtfaiye İl Müdürlüklerinden binada eğitim yapılmasında sakınca bulunmadığına ilişkin rapor, Açılacak kurslarla ilgili ÖÖKGM ve HBÖG Müdürlüklerince onaylanmış eğitim programı, Kurs yöneticisi, kurs sorumlusu, uzman öğretici, öğretici ve usta öğreticilere ait öğrenim belgesi, öğreticilik yapabileceğine ilişkin belge (EYYD Başkanlığı onaylı öğretici/eğitici listeleri/eyyd Başkanlığı onaylı Öğretici/eğitici belgesi) Açılacak kurslarda görevlendirilecek kamuda görevli personel için; ilgili kurum ve kuruluşun resmî görevlendirme yazısı, -5-

7 12.9. Resmî kurumlarda çalışanlar dışında, görevlendirilecekler için, resmî yazı veya yönetim kurulu kararının yanında, nüfus cüzdanı sureti, ikamet belgesi, sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak yazı, görevini yapmasına engel bedenî veya ruhî rahatsızlığı bulunmadığına dair tek tabipten alınacak sağlık raporu istenecektir İş gördürme sözleşmesi(resmî kurumlarda çalışanlar dışından görevlendirilecek uzman öğretici, öğretici ve usta öğreticiler için), Kurslarda uzman öğretici, öğretici, usta öğretici, kurs sorumlusu, kurs yöneticisi ve sınav komisyon üyesi olarak görev alacak personelin görevlendirilmesine ve adlarına yapılacak ödemelere ilişkin Valilik/Kaymakamlık Olur u. MADDE 13. Kurs Sonunda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince Hazırlanacak Evraklar Kursu başarılı ve başarısız olarak tamamlayan kursiyerler ile adlarına kurs katılım belgesi veya kurs bitirme belgesi düzenlenecek kursiyer listesi, Kursiyerlerin, yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarındaki başarı, başarısızlık durumları ile devam ve devamsızlık durumlarını gösteren liste ve çizelgeler. MADDE 14. İl/İlçe GTH Müdürlüklerince Hazırlanarak İl/İlçe ME Müdürlüklerine/HEM Müdürlüklerine Gönderilecek Evraklar Çiftçi eğitim kursunun başlama tarihinden en geç bir iş günü öncesi kursa katılacak kursiyer listeleri, kurs yöneticisince onaylanarak, İl/İlçe ME Müdürlüklerine/HEM Müdürlüklerine, bir üst yazı ile teslim edilir Çiftçi eğitim kursunun bitimini takip eden beş iş günü içerisinde; kursiyerlerin, yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarındaki başarı, başarısızlık durumlarını gösteren listeler ile adlarına kurs katılım belgesi veya kurs bitirme belgesi düzenlenecek kursiyer listesi, kurs yöneticisince onaylanarak bir üst yazı ile birlikte, İl/İlçe ME Müdürlüklerine/HEM Müdürlüklerine teslim edilir. MADDE 15. Tutulması gereken defterler Çiftçi kursu düzenleyecek İL/İLÇE GTHM Müdürlüklerince aşağıda belirtilen, liste, tutanak ve defterler tutulur Kursiyer katılım listesi, Kursiyer devam ve devamsızlık çizelgesi, Sınav yoklama tutanakları, Adına kurs bitirme belgesi düzenlenen kursiyer defteri, Adına katılım belgesi düzenlenen kursiyer defteri, Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla, defterlere ait bilgiler ayrıca bilgisayar ortamında da tutulabilir. Defterler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz Defter, liste ve tutanakların tasdiki Kurs Yöneticisi tarafından yapılır. MADDE 16. Kurslara Katılacak Kursiyer Sayıları Kursların teorik eğitimlerinde, bir sınıfta en fazla otuz kursiyer olacak şekilde planlama yapılır Kursiyer sayısının otuzu (30) aşması durumunda kursiyerler sınıflara/gruplara ayrılabilir Kurslar genel olarak en az 12 kursiyerle başlatılacaktır. On iki (12) den az kişinin katılım için başvurduğu kursların açılması için ilin ilçeleri ve diğer iller arasında kursiyer birleştirme yolu ile kurs açılacaktır. Kurs devam ederken kursiyer sayısının sekizin altına düşmesi halinde kurs iptal edilecektir. Kursiyer sayısının sekiz(8) kişinin altına düşmesi durumunda, kurs yöneticisinin teklifi, İl GTH Müdürünün onayı ile kurs iptal edilecektir Tarım İş Makineleri Kurslarının uygulama dersleri en fazla on (10) kişilik gruplar halinde yapılır ve her on (10) kişilik gruba en az bir öğretici görevlendirilir. -6-

8 16.5. Tarım İş Makineleri Kursları dışındaki kurslarda ise uygulama dersleri en fazla yirmi(20) kişilik gruplar halinde yapılır ve her yirmi(20) kişilik gruba en az bir öğretici görevlendirilir Kurslarda genel olarak, en az iki öğretici görevlendirilebilir. MADDE 17. Kursların Yapılacağı Yerler Çiftçi kursları, İl GTH Müdürlüğünce uygun görülen yerlerde düzenlenir. MADDE 18. Kursların Düzenlenme Zamanları Çiftçi eğitim kursları, ilin/ilçenin iklim özellikleri, ildeki/ilçedeki tarımsal üretim deseni dikkate alınarak tarımsal faaliyetlerin durgun ve az yoğun olduğu aylarda, çiftçilerin, tarımsal üretimle ilgili birlik, dernek, vakıf, kooperatifler, tarıma destek ve hibe veren kurum ve kuruluşlar ile finans kurumlarının talepleri de dikkate alınarak uygun yer ve zamanda, uygun konular ve sürelerde planlanır, programlanır ve uygulanır. MADDE 19. Kurslarda Uygulanacak Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması Meslek Edindirme ve Beceri Geliştirme kurslarında MEB onaylı modüler eğitim programının tamamı uygulanabileceği gibi, eğitim programını oluşturan modüller içerisinden seçilmek suretiyle bir veya birkaç modül uygulanabilir Eğitim programını oluşturan modüller içerisinden seçilmek suretiyle bir veya birkaç modülün uygulanması durumunda, kursiyere sadece o modülde aldığı ve başarılı olduğu konulara ilişkin, kurs bitirme belgesi veya kurs katılım belgesi verilecektir Özel mevzuatı bulunan kurslarda özel mevzuatında belirtilen konularda ve sürelerde hazırlanmış MEB onaylı eğitim programları uygulanacaktır Kurs eğitim programları günde en az iki saat ve en fazla sekiz saat üzerinden uygulanabilecektir Kurslar mesai günleri ve saatlerinde düzenlenebileceği gibi, mesai saatleri dışında, hafta sonları, akşam saatlerinde de düzenlenebilir. MADDE 20. Kursların tanıtımı, açılış ve kapanış törenleri Kursun tanıtımı amacıyla bastırılacak yazılı(broşür/afiş vb.) materyaller, basına verilecek ilanlar ve yazılı görsel basınla yapılacak programlar için önceden Mülki Amirden izin alınacaktır Kursun bitiminde yapılacak belge dağıtım törenleri ile ilgili haberlerin yerel ve ulusal basında ve İL ME Müdürlüğü ile İL GTH Müdürlüğünün web sitesinde yer alması sağlanacaktır. MADDE 21. Ders, Ek Ders ve Sınav Komisyon Ücretleri Bu protokol kapsamında İl GTH Müdürlüğüne bağlı Şube/İlçe Müdürlüklerince düzenlenecek ÇEK larında; uzman öğretici, öğretici, usta öğretici olarak görev yapanlar ile sınav komisyon başkanı ve sınav komisyon üyeleri adına tahakkuk edecek, ders-ek ders ve sınav ücretleri GTH Bakanlığının ilgili mevzuatları çerçevesinde, İl/İlçe GTH Müdürlüğünce ödenir. MADDE 22. Kurs Giderlerinin Karşılanması İl GTH Müdürlüğüne bağlı Şube/İlçe Müdürlüklerince düzenlenecek ÇEK larında kurs giderleri, İl/İlçe GTH Müdürlüğünün genel bütçesinden karşılanacaktır. MADDE 23. Kursların döner sermaye kapsamında düzenlenmesi İl GTHB Müdürlüğünce düzenlenen/düzenlenecek tüm tarım içerikli kurslar sadece üretime yönelik kurslar olduğundan döner sermaye kapsamında düzenlenecektir Kursların döner sermaye kapsamında düzenlendiği/düzenleneceği, öğretici personel görevlendirilmesine ilişkin Valilik onayında ve kurs açma izni yazısında belirtilir ve işlemler, GTH Bakanlığının döner sermaye ile ilgili mevzuatına göre yürütülür Döner sermaye kapsamında açılan ÇEK ları ile ilgili olarak kursiyerlerden alınacak kursiyer ücretleri, kurslar için yapılacak giderler için kullanılacaktır. -7-

9 MADDE 24. Denetim, Gözetim ve Kontrol İl GTH Müdürlüğüne bağlı Şube/İlçe Müdürlüklerince açılacak tarım içerikli çiftçi kurslarının denetimi, gözetimi ve kontrolleri; İL GTH Müdürlüğü, İl ME Müdürlüğü ve Mülki amirler tarafından görevlendirilecek personel tarafından yapılır Yapılan denetim, gözetim ve kontroller sonucunda hazırlanan raporlar İl GTH Müdürlüğü ve İl MEM Müdürlüklerine gönderilir Yapılan denetim, gözetim ve kontroller sırasında tespit edilen olumsuz durumların giderilmesi için İl GTH Müdürlüğü gerekli önlemleri alır Denetim, gözetim ve kontroller için görevlendirilecek personelin harcırah ve yollukları, görevlendirilen personelin sürekli görev yaptığı birimin/müdürlüğün ilgili harcama kaleminden ödenir. MADDE 25. Kurslarda Disiplin Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler, yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kurs ile ilişkileri kesilir. Kurumun araç ve gerecine kasten zarar verilmesi durumunda, verilen zararlar, zararı veren kursiyerden tazmin edilir ve kursla ilişiği kesilir. MADDE 26. Kursa devam Kursiyerler; Düzenli olarak kursa devam etmek zorundadırlar. Özürlü ve özürsüz devamsızlıkların toplamı kurs toplam süresinin(saat olarak) 1/5 ini geçemez Daha önce başarısız oldukları kursa tekrar katılmaları veya diğer kurslara devam etmek istemeleri hâlinde eğitim aldıkları ve başarılı oldukları kurs eğitim programlarından muaf tutulabilirler. MADDE 27. Sınavlar ve başarı değerlendirmesi Meslek Edindirme ve Beceri Geliştirmeye Yönelik Çiftçi Eğitim Kurslarında Sınavlar Kurslardaki başarı değerlendirmesi kursun özelliğine göre kurs sonunda yapılacak genel sınav sonucuna göre belirlenir. Sınav kursun özelliğine göre test, yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere tek bir yöntemle yapılabileceği gibi, test, yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki, üç ve dört yöntemle de yapılabilir. Değerlendirme her sınav yöntemi için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için her sınavdan en az 50 puan alınması şarttır. Kurs sonu sınavları; kurs yöneticisi, kurs sorumlusu ve ilgili öğreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplantı sonucunda belirlenecek tarihlerde yapılır. Kursa devam eden ve kurs sonunda yapılacak sınavlara katılan kursiyerlerin başarı ve başarısızlıklarını gösteren cetvel hazırlanır ÇEK larında sınavlar, en az dört, en fazla altı kişiden oluşturulacak komisyon tarafından yapılır Sözlü, yazılı ve uygulama sınavları için sınav soruları sınav komisyonunca önceden hazırlanır ÇEK larının yazılı sınavları kursu açan İL GTH Müdürlüğüne bağlı Şube/İlçe Müdürlüğünce yapılabileceği gibi, İL GTH Müdürlüğünce merkezi sistemle de yapılabilir. -8-

10 27.2. Tarım İş Makineleri Operatörü Yetiştirme Kurslarında Sınavlar MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Yayınlanan 08/03/2014 tarihli ve /10.04/ sayılı Makam Oluru ile uygulamaya konulan iş makineleri sürücü eğitim kursları hakkındaki yönerge hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir Motorlu Taşıt Sürüleri Kurslarında Sınavlar Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yapılan açıklamalara göre yapılır. MADDE 28. Sınav hakkı Kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle, sınavlarda başarısız duruma düşenler, yeniden kursa devam etmeksizin ilk bir yıl içerisinde iki defa daha sınava girebilirler. İlk bir yıl içerisinde yapılacak iki sınav sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt kabul işlemlerini tamamlayarak kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler. MADDE 29. Belge Tanzimi MEB, HBÖG Müdürlüğü modüler eğitim programları içerinde yer alan ve MEB, ÖÖKGM eğitim programları içerisinde yer alan tüm tarımsal konulardaki ÇEK larına katılarak, kursun sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere, kurs bitirme belgesi verilir Belgelerde MEB ve GTHB logosu birlikte yer alır İl merkezinde açılan kurslarda, belgeler İL HEM Müdürünce ve İl GTH Müdürünce, İlçede açılan kurslarda belgeler ise İlçe HEM Müdürü ile İlçe GTH Müdürünce imzalanır Belgeler; İl MEM/ İl/İlçe HEM Müdürlüğünce onaylanır ve HEM otomasyonuna kayıt edilir. MADDE 30. Kayıt Kabulde Kursiyerlerden İstenecek Belgeler Kursa kayıt olacaklardan; Dilekçe, En az İlkokul bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği, Eğitim çağı geçmiş olanlardan ilkokulu bitirdiğine dair diploma veya okur-yazarlık belgesi, Nüfus cüzdanının fotokopisi veya örneği, adet vesikalık fotoğraf, istenir. YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 31. Diğer Kurumlarla İşbirliği Yapılması İl GTH Müdürlüğüne bağlı, Şube/İlçe Müdürlüklerince, çiftçi eğitim kurslarının etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak için kursların uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile tarıma finansal ve teknik destek veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir. MADDE 32. Kursların Raporları Her kurs yılı sonunda, Şube/İlçe İl GTH Müdürlüklerince, düzenlenen çiftçi eğitim kurslarının amacı, konusu, katılımcı ve gerçekleşme durumu ile karşılaşılan güçlükleri ve çözüm önerilerine ilişkin bilgileri içeren ayrıntılı bir rapor hem İL GTH Müdürlüğüne ve hem de İl MEM/Halk EM Müdürlüğüne gönderilecektir. MADDE 33. Değerlendirme Toplantılarının Yapılması İl düzeyinde düzenlenecek ÇEK larına yönelik etkinliklerin planlama, uygulama aşamalarında karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturmak, genel politikaları belirlemek amacıyla İL GTH Müdürlüğü ve İl ME Müdürlüğünün birlikte belirleyeceği yer ve zamanda değerlendirme toplantıları yapılabilir. Toplantılar taraflardan birinin daveti üzerine de düzenlenebilir. Toplantı gündemi İL GTH Müdürlüğü, İl ME Müdürlüğünce birlikte hazırlanır ve alınan kararlar zaman geçirilmeden uygulamaya konulur. -9-

11 MADDE 34. Protokol Süresi Protokol imzalandığı tarihten itibaren yedi (7) yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda taraflardan herhangi bir talep gelmediği takdirde kendiliğinden yedi yıl (7) daha uzar. Protokolün süresinden önce bitirilmesine taraflar birlikte karar verirler. MADDE 35. Protokol Değişikliği ve İlaveler Gerek görülmesi durumunda, tarafların karşılıklı mutabakatı ile bu protokolde değişiklik ve ilaveler yapılabilir. Yapılan değişiklikler ve ilaveler taraflarca imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. MADDE 36. Bu Protokol kapsamındaki çalışmalar, İl genelinde gerçekleştirilecektir. MADDE 37. Yürürlük Bu protokol 38 (Otuzsekiz) maddeden ibaret olup../02/2015 tarihinde 4 (dört) nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. MADDE 38. Yürütme Bu protokolü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü ile İl Milli Eğitim Müdürü birlikte yürütür. Uygun görüşle arz ederim /./.2015 Necmi ÇELİK İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Uygun görüşle arz ederim / /.2015 Turgut ÖZBEK İl Milli Eğitim Müdürü Uygun görüşle arz ederim /./.2015 Uygun görüşle arz ederim / /.2015 Sedat YILDIRIM Gıda, Tarım ve Hayvancılık tan Sorumlu Vali Yardımcısı Hüseyin ERGİ Milli Eğitim den Sorumlu Vali Yardımcısı O N A Y / /2015 Ali KABAN Vali -10-

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı