Doç. Dr. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Anameriç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Anameriç"

Transkript

1 Doç. Dr. Hakan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1

2 Türk-İslam devletlerinde içerik ve sayı yönünden zengin kütüphaneler kurmak ve bunları bağışlamak/vakfetmek güçlü ve kapsayıcı bir hükümdarlığı da simgeleyen bir özellikti. Devleti yönetenler kendilerini kabul ettirmek, tanıtmak, güçlerini kanıtlamak, halkını/tebaasını sahiplenmek, çevresindekilere psikolojik ve siyasi baskı sağlamak için büyük ibadethaneler/yapılar inşa ettirmelerinin yanı sıra, kendilerine ait ve genelde yaşadıkları saraylarda ve büyük ibadethanelerde kütüphane kurmaya da özen göstermişlerdir. Bu alışkanlık/davranış Büyük Selçuklular ile başlayan bir gelenek olmuştur. 2

3 Dönemin önde gelen bilim, edebiyat, felsefe, dini kaynaklarını bir araya getirmek Bu kaynakları korumak, geleneği devam ettirmek, Bu kaynakları çoğaltmak (istinsah) / tercüme etmek Gerektiğinde kullanıma sunmak (eğitim faaliyetlerinde, yeni eserlerin üretilmesinde) İlmi/bilimi doğru bilgiyi yaymak, 3

4 Osmanlılar, devletin kuruluşundan itibaren ülkeyi zengin kütüphaneler ile donatmaya ve İslam dünyasının muhtelif bölgelerden ilim adamlarını ve o zamana göre oldukça yüksek imkanlar sağlayarak memleketlerine çekmeye özen göstermişlerdir. Böylece İznik, Bursa ve Edirne gibi İstanbul dışındaki başkentleri kısa zamanda devrin seçkin bilim adamlarının toplandığı merkezler haline gelmiştir. 4

5 XIX. yüzyıl sonlarına kadar tamamı vakıf kurumu olarak kurulan bu kurumları kuran vâkıflar ise; padişahlar, vezir-i azamlar, vezirler, şeyhülislamlar, valide sultanlar, padişah hanımları, şehzadeler, defterdarlar, darüssaadeağaları, ulema, diğer devlet görevlilerinden hayırseverler ve din adamları 5

6 Örnekler; II. Mehmed, I. Süleyman, II. Bayezid, III. Ahmed, I. Abdülhamid, II. Mahmud. Bezm-i Alem Valide Sultan Kara TimurtaşPaşa, Çandarlı Halil Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Şehid Ali Paşa, HekimoğluAli Paşa, Arif Hikmet Efendi Koca Ragıp Paşa, Hacı Beşir Ağa, Atıf Efendi MuradMolla, VeliyüddinCarullah, Mehmet Said Halet Efendi, Ali Emiri 6

7 saraylarda kurulmuş ve genellikle padişahlara veya şehzadelere ait özel (kişisel) kütüphaneler, evler, konaklar, odalar vb. yerlerde kişisel amaçla kurulmuş kütüphaneler (genelde kitaplık olarak nitelendirilmektedir), cami, medrese, mektep, dersane ve okul gibi eğitimöğretim kurumları içerisinde ya da bu kurumların yakın çevrelerinde kurulmuş kütüphaneler, tekke, zaviye, türbe, hankah, ribat, mescid, dergah ve mevlevihanegibi eğitim-ibadet kurumları içerisinde ya da çevresinde kurulan kütüphaneler, kendilerine özgü, bağımsız (müstakil) binalara sahip olarak kurulan kütüphaneler Ananmeriç 7

8 Osmanlı toplumu içerisinde saray mensupları ve ulemanın kütüphanelere dolayısıyla da yazılı kültüre olan ilgisi dikkat çekicidir. Ancak önemli olan nokta, bu sınıfların dışında ve çoğunluğu oluşturan tebaanın yazılı kültüre olan ilgisidir. İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul gibi Osmanlı Devleti ne çeşitli dönemlerde başkentlik yapmış merkezlerin dışında bu ilgi pek fazla gelişmiş değildi. Kütüphanelerin ortaya çıkış nedenleri ve içinde bulundukları kurumlar da göz önüne alınırsa, bu durumun kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir. 8

9 Birer vakıf kurumu olarak kurulan kütüphanelerde bulunan dermenin/koleksiyonun oluşturulması büyük oranda vakfedilen kitaplarla gerçekleştirilmiştir. Ancak oluşturulan bu derme aynı miktarda kalmamış ve zaman içerisinde çeşitli yollarla gelişme göstermiştir. Kuruluş döneminden itibaren Osmanlı kütüphaneleri dermelerini şu yollarla genişletmişlerdir: 9

10 Vakıf sahiplerinin çeşitli dönemlerde vakfettiği kitaplar, Çeşitli kimselerin vakfettiği kitaplar, Satın alma ile sağlanan kitaplar, Kitap yazdırma -çoğaltma (katiban-ı kütübve hattatların istinsah ettikleri kitaplar), Çeşitli hükümdar, elçi, devlet adamları ve ileri gelenlerden gelen hediye kitaplar, Müsadere ile sağlanan kitaplar, Ganimet yoluyla sağlanan kitaplar. [*] 10

11 [*] I. Selim in Suriye-Filistin-Lübnan ve Mısır ı kapsayan seferi sonucunda Kölemen / Memlüklerleyapılan Ridaniyeve Mercidabıksavaşları sonucunda fethedilen topraklardaki büyük kütüphanelerden ele geçirilen eserler İstanbul a gönderilmiştir. [*] I. Süleyman ın 1526 daki MohaçSavaşı sonrasında ele geçirilen Kral CorvinusKütüphanesi ndeki değerli yazmalar da İstanbul a getirilmiştir. (Macar Kralı Matthias Corvinus/ CorvinMatyas ). Bu kütüphaneden alınan eserlerin büyük bölümü 1875/76 da dönemin padişahı II. Abdülhamidtarafından iade edilmiştir. Ancak kitapların büyük bölümü Macaristan toprakları dışındadır. 11

12 III. Murat a hediye edilenler arasında kitaplar da yer almaktaydı yılında İran Şahı I. Abbas ın elçisi olan Haydar Mirza, Şah ın barış dileğini sunmaya geldiğinde, getirdiği hediyeler arasında özenle yazılmış ve ciltlenmiş Kur an-ı Kerim lerin yanı sıra Şahname, Hamse-i Nizamî, Külliyât-ı Hâkânî, Yusuf ü Züleyhâ, Hafız Dîvânı, Mahzenü lesrâr, Rubaiyyat-i Hayyamve Cemşid ü Hûrşidgibi İran klasikleri de bulunmaktaydı. 12

13 Avusturyalılarla aramızda geçen PetervaradinSavaşı nda şehit olan sadrazam Ali Paşa nın (1716) yalnız kataloğu4 cilt tutan kitaplarının müsaderesi için çıkan irade üzerine bunlar arasında bulunan felsefe, tarih ve astronomi kitaplarının kütüphanelere vakfının caiz olmayacağına dair şeyhülislam Ebu İshak İsmail Efendi nin fetva verdiği bilinmektedir. 13

14 Ptolemaios uncoğrafyası nın İtalyancaya çevirisini yapan Floransalı Francesco Borlinghierieseri önce Fatih e göndermiş ancak 1481 deki ölümü üzerine oğlu II. Bayezid e tekrar göndermiştir. Bu da Fatih Sultan Mehmed inmüspet bilimlere olan ilgisinin yurt dışında da bilindiğini göstermektedir. Fatih in kitapları üzerinde Mehmed bin Murad Han mührü yer almaktadır. 14

15 Batı Dünyası nda Bilimsel Devrim in gelişmeye, ulusal dillerin kullanılmaya, bilgi kaynaklarına ulaşımın ucuz ve kolaylaşmaya, modern eğitim kurumlarının güçlenmeye başladığı XVIII. yüzyılın ilk dönemlerinde Osmanlı Devleti nde III. Ahmedve sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa tarafından kurulması öngörülen Tercüme Heyeti tarihleri arasında Arapça ve Farsça eserlerin Türkçeye çevrilmesi ve erkan-ı devletin veya vükela-ı saltanatın mütalaasına sunmak amacıyla kurulmuş ve Patrona Halil isyanına kadar çalışmalarına devam etmiştir. Damat İbrahim Paşa ve dolayısıyla da III. Ahmet bu stratejiyle, kendi dillerine yakın olan ve toplumun çeşitli alanlarında kullanılan bu iki dildeki kitapların tercüme edilmesiyle halkı kitaplar (basılı eserler) ile yakınlaştırmak, talebi artırmak ve matbaanın kabullenilmesini kolaylaştırmak amaçlarına ulaşmayı düşünmüş olabilirler. 15

16 Yanyalı Esat Efendi Aristo nun Fizikadlı eserini Nevşehirli Damad İbrahim Paşa nın emriyle Kütübü s-semaniyye fi Simaü t-tabii adıyla Arapçaya çevirmiştir. Kitabın önsözünde (mukaddime) Aristo nun Batılı takipçileri olan AlbertusMagnus(Büyük Albert), Scotus Erigena ve Thomas Aquinas (Aquinolu Tomasso) dan bahsetmektedir. 16

17 İnebey(Eynebey) Medresesi ve Kütüphanesi - Bursa XIV. YY 17

18 Selimiye Cami Kütüphanesi Edirne /75 18

19 Osmanlılarda Kütüphane Kültürü Kanuni Sultan Süleyman kütüphanesinde İstanbul XVI. YY Süleymaniye Kütüphanesi 19

20 Takiyüddin in İstanbul da kurduğu rasathane

21 Osmanlılarda Kütüphane Kültürü Köprülü Kütüphanesi 1667/68 İstanbul 21

22 Osmanlılarda Kütüphane Kültürü I. Ahmed okuma odası Topkapı Sarayı İstanbul XVII. YY 22

23 III. Ahmed Kütüphanesi Topkapı Sarayı İstanbul

24 I. Mahmud/ Ayasofya Kütüphanesi İstanbul

25 Osmanlılarda Kütüphane Kültürü Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi Hizane-i Kütüb ü İstanbul

26 Nur-u Osmaniye Kütüphanesi İstanbul

27 Ragıp Paşa Kütüphanesi İstanbul

28 İstanbul un fethi, Medreselerin çoğalması, Fatih Sultan Mehmed inpozitif bilimlere olan ilgisi, kütüphanenin bilim dünyasındaki öneminin farkındalığı, Kitap telifleri, istinsahları, tercümelerindeki artış, Ekonomik sistemin yerleştirilmesi, vakıf kurumunun/sisteminin gelişimi 28

29 İlginç bir hikaye; Fatih Sultan Mehmed inkütüphanecisi Molla Lütfi (Tokatlı Sarı Lütfullah/Sarı Lütfi? ),Sinan Paşa ve Ali Kuşçu danders almış dönemin önde gelen alimlerindendir. Molla Lütfi yeni sarayda Fatih Sultan Mehmedtarafından oluşturulan kütüphaneye hafız-ı kütübolarak atanmıştır. Bu atamada hocası Sinan Paşa nın Fatih Sultan Mehmed e Elif gibi doğrudur, ilme vakıftır, kabiliyetlidir, kütüphanenizi ona emanet edebilirsiniz telkini/önerisi etkili olmuştur. 29

30 Köprülü Kütüphanesi ile müstakil binaya sahip mimarinin ve hizmet türünün doğuşu, Ekonominin kısmen de olsa bozulması!!!!!!!, (külliyelerde sebil ve kütüphane sayılarının artması) Matbaanın kullanılmaya başlaması ve İbrahim Müteferrika nın dilekçesi / istidası / arzuhali, 1729 Okul kütüphanelerinin kurulması / Batı biliminin aktarılması XVIII. Yüzyıl İlk cemiyet Kütüphanesi Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye 1861 Münif Paşa Devlet destekli ilk kütüphaneler Rasadhane-i Amire Kütüphanesi 1869, Kütübhane-i Umumi-i Osmani

31 31

32 Fatih Sultan Mehmed inarapça vakfiyesinde Medaris-i Semaniyeiçindeki kütüphanenin hafız-ı kütübüneverilmiş olan görevin açık bir biçimde belirtilmiş olması dikkat çekicidir. Bu da o zamanlar kitaba karşı olan saygı ve kıskançlığın göstergesidir. Kitaplar yararlı ve kitapların adlarını bilen hafız-ı kütübtarafından müderrislerle öğrencilere nöbetleşe olarak ödünç verilecek ve maiyetinde bulunan bir katip de kitapların adlarını bir deftere kaydettikten sonra, onları muhafaza ve hatta bir kitabın yapraklarından birinin kaybolmamasına dikkat eyleyecektir. Vakfın nazırı veya kaim-makamı her üç ayda bir kere kitapları teftiş etmeye mecbur tutulacaktır. 32

33 Kitab-ı Bahriye1521 de Damat İbrahim Paşa aracılığıyla Kanuni Sultan Süleyman a sunulmuştur. Dönemin diğer önemli coğrafya kitapları Seydi Ali Reis in Muhit ve Miratü l- Memalik, ayrıca Ali Kuşçu nun Fethiye adlı Arapça matematik/astronomi eseri Hulasatü l- Hey eadıyla Türkçeye çevrilmiştir. Takiyüddin inalatü r-rasadiyelizic-i Şehinşahiyeve Sudretü l-münteha el-efkar fi Melekü t-il-felekü d-devvar. 33

34 I. Mahmud 1740 da Osmanlılardaki ilk halk kütüphanesi niteliği taşıdığı söylenen Ayasofya Kütüphanesi ni kurmuştur. I. Abdülhamid, 1780 yılında birçok yabancı gezginin de bahsettiği ve kendi adıyla anılan kütüphaneyi kurmuştur. Hamidiye Kütüphanesi, İstanbul da yabancıların da yararlanabildiği kütüphanelerden biri olarak ün kazanmıştır. III. Mustafa, III. Selim, Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamidise; kütüphaneler kurmalarından çok dönemlerinde kütüphanelerin içinde yer aldığı eğitim-öğretim kurumlarında ve vakıf yönetimleri ile ilgili yaptıkları düzenlemelerle, kütüphanelere farklı özellikler kazandırmışlardır. 34

35 1718 yılında III. Ahmed ( ), Enderun Mektebi öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin kitap gereksinimlerini karşılamak amacıyla sarayda kurulan müstakil binaya sahip ilk kütüphane olan Enderun Kütüphanesi (III. Ahmed Kütüphanesi) ni kurmuştur. I. Ahmed inokuma odasından sonra Osmanlı padişahlarının konutu olan Topkapı Sarayı nda padişahların kendileri için oluşturdukları iki önemli okuma ve mütalaa mekanı daha oluşturulmuştur. Bunlardan ilki 1733 de I. Abdülhamid ( ) tarafından oluşturulan Revan Köşkü içerisindeki kütüphane bölümüdür. Bu kütüphane Hasoda Kütüphanesi olarak da bilinmektedir. 35

36 İstanbul Nur-u Osmaniye Külliyesi / Kütüphane Hümayun Kapısı Utlubü l- ilme mine l-mehdi ila l-lahdi Beşikten mezara dek bilimi arayın 1755 Gülşehir / Nevşehir KaravezirMehmed Paşa Külliyesi /Medrese Kütüphane Girişi Em lekum kitabun fihi tedrusun Kur an-ı Kerim Kalem Suresi 68/ Yoksa, içinde bunu okuduğunuz (indirilmiş ) bir kitap mı var? 36

37 Osmanlılarda Kütüphane Kültürü 37

38 Bugünkü Millet Kütüphanesi nin kurucusu Ali Emiri Efendi kişisel gayretleriyle yaklaşık civarında yazma ve matbu eski eseri Millet Kütüphanesi nde muhafaza altına almayı başarmış ve 4 yıl içinde eseri tasnif etmiş önemli bir bilim adamı ve kütüphanecidir yılında rahatsızlanarak Fransız Hastanesi ne kaldırılan Ali Emiri Efendi ye Fransız işgal komutanı Kitaplarınıza bin altın verelim, Paris te size bir konak tahsis edelim ve bir de Şarkiyat Enstitüsü kurarak sizi oranın başkanı yapalım teklifinde bulunur. Bu teklif üzerine Ali Emiri Efendi Biz misafirperver insanlarız. Teklifinizi duymamış olayım. Yoksa elimdeki bastonu yersiniz cevabını vererek bu sinsi teklifi kesin bir dille reddetmiştir. 38

39 Osmanlılarda Kütüphane Kültürü 39

40 Charles Mac Farlane ın1828 de İstanbul da geçirdiği 16 aylık süre sonucunda yazmış olduğu anıları ilginç bilgiler vermektedir. Okulda (Tıbbiye) Paris, Londra ve Viyana da bulunabilecek en yeni araçlar vardı. Küçük fakat iyi bir bitki koleksiyonu, bir tabiat müzesi, jeolojik örnekler koleksiyonu, çok yeterli bir kütüphane, elektrik aletleri, pil bataryaları, hidrolik basınç aletleri, fizik bilimlerinde deneyler için gerekli tüm araçlarla donatılmış bir laboratuar vardı Mac Farlaneokulun kütüphanesini incelediğinde kitapların çoğunun Fransızca olduğunu belirtmekte; hatta bu kitaplar arasında Fransız Devrimi ni gerçekleştiren Baron d Holbachgibi materyalist filozofların kitaplarının da bulunduğunu söylemektedir. 40

41 Macar siyasetçi, gazeteci ve edebiyatçı Bertalan Szemere Utazás keleten A Világosi Napok Után (Doğuya Seyahat) adlı eserinde kütüphaneler ile ilgili olarak şunları söylemektedir: Genel kütüphaneler (umumi kütüphaneler) haftanın beş günü açık, görevliler okuyucuya büyük bir memnuniyetle hizmet ediyorlar. Tüm kitaplardan suret alınabiliyor, kopya edilebiliyor ancak kitaplar dışarıya ödünç verilmiyor. Okuyucu salonda derin bir sessizlik içinde hareket ediyor. Üstelik Türkler her yerde sigara içtikleri halde - bakanlıklarda dahi memurlar sigara içerek çalışıyorlarşaşılacak bir şekilde kütüphanelerde sigara içilmiyor. 41

42 GustavJahn, 1875 teki İstanbul kütüphanelerini ziyareti sırasında Kütüphanede konuşmalar çok az ve genellikle kısık sesledir, ki Türklerin yabancılara karşı duyduğu can sıkıcı merak sorununu bir tarafa bırakırsak, insan bizim bir çok kütüphanede çalıştığından daha rahat çalışabilir. Ama sadece kütüphaneciler değil, kütüphanelere gelen ulema da, ziyaretimin amacını öğrendikten sonra her defasında bana kendi evlerinde kullandıkları özel kütüphanelerinden el yazmalarını almamda, bilimsel zorlukları çözmemde ve kütüphaneciler üzerindeki etkilerini kullanarak bazı şeyleri geçerli kılmamda çok destek oldular. 42

43 , Hakan. (2011). "İstanbul Kütüphanelerinin Batı Bilim ve Kültür Hayatına Etkileri: XIX.-XX. Yüzyıllar ve Cumhuriyetin İlk Yılları". 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Bildiriler II: Yaşamın İstanbulcası ve İstanbul'da Bilim ve Kültür Kurumları = 7th International Turkish Culture Congress: In Turkish and World Culture Proceedings II. içinde( ). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi., Hakan ve Fatih Rukancı. (2010). "Rasadhane-i Amire'ye 1869 Yılında Alınan Bazı Araç ve Kitaplar Hakkında Belgeler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49 (2): , Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). "Libraries in the Middle East During the Ottoman Empire ( )". Libri, 59(4): , Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). Cumhuriyet Döneminden Günümüze Bilgi Merkezlerinin Türkiye de Bilginin Toplumsallaşmasındaki Etkileri. Tülin Aren e Armağan içinde (29-54). Haz: İshak Keskin, Muhammet Hanifi Kutluoğlu ve Sevil Pamuk. İstanbul: Pamuk Yayıncılık., Hakan. (2008). "Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi". OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi),(19): , Hakan. (2006). "İstanbul Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği, 20 (2): , Hakan. (2005). "Bursa Yazma ve Eski Eserler Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği 19 (4), Cunbur, Müjgan. (1962). Vakfiyelere Göre Eski Türk Kütüphanelerinin Yönetimi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni 11 (1-2): Eche, Youssef (1963). Les Bibliothèques Arabes Publiques et Semi-Publiques en Mèsopotamie, Syrie et en Egypte au Moyen Age. Damascus: Institut Français de Damas. Emsen, Şemim. (1960). Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Türkiye Kütüphaneleri Tarihi, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni 9 (1-2):

44 Erünsal, İsmail.E. (1999). Osmanlı Kütüphanelerinin Tarihi Gelişimi, Osmanlı Devleti nde Bilim, Kültür ve Kütüphaneler içinde ( ). Yay. Hazl. Özlem Bayram [ve diğerleri]. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. İstanbul da Mevcud Kütübhaneler. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (32-36). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan. Türk Kütüphaneciler Derneği. Ötüken Adnan. (1962). Eski Bir Defter60 Yıl Önceki Kütüphaneler, TKDB 11 (3-4): Rukancı, Fatih ve Hakan. (2006). Libraries as Science, Education and Cultural Institutions in the Ottoman Empire (XIVth - XVIIth Centuries). Libri 56 (4 December): Sefercioğlu, Necmeddin. (1999). Osmanlı Döneminde Kütüphane Katalogları, Osmanlı Devleti nde Bilim, Kültür ve Kütüphaneler içinde ( ). Yay. Hazl. Özlem Bayram [ve diğerleri]. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. Ünver, A. Süheyl. (1952). İkinci Selim e Kadar Osmanlı Hükümdarlarının Hususî Kütüphaneleri Hakkında, IV. Türk Tarih Kongresi Kasım Ankara içinde ( ), Ankara: Türk Tarih Kurumu. 44

45 Sunumda kullanılan Eynebey Medresesi ve Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi, Nur-u Osmaniye Kütüphanesi, I. Mahmud / Ayasofya Kütüphanesi ve Ragıp Paşa Kütüphanesi fotoğrafları Doç. Dr. Hakan in kişisel arşivinden, Kanuni Sultan Süleyman minyatürü, Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi Hizane-i Kütüb ü, I. Ahmed Okuma Odası ve Selimiye Cami Kütüphanesi fotoğrafları, Özer Soysal, Türk Kütüphaneciliği - IV: Belgeler Yazıtlar / Yapı XI. XVIII. YY. İlk Yarı. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1998; Özer Soysal, Türk Kütüphaneciliği - V: Yazıtlar / Yapı : Ek III / 2 : XVIII.Yy.İlk yarı - XIX.Yy. İlk Çeyrek adlı eserinden, Takiyüddin Rasadhanesi fotoğrafı/resmi Ekmeleddin İhsanoğlu, XVI. Yüzyılda Osmanlı Astronomisi ve Müesseseleri adlı makalesi ve adresinden, III. Ahmed Kütüphaneni fotoğrafı adresinden alınmıştır. 45

Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi

Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi Library Culture in Ottomans and Its Effect on Scientific Life Hakan Anameriç Özet Osmanlı Devleti içerisinde önemli vakıf kurumlarından olan kütüphaneler,

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET IŞIK 120121003 DANIŞMAN YRD.DOÇ. DR. NURDAN ŞAFAK

Detaylı

ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Esin KAHYA Ankara Üniversitesi DTC F. Öğretim Üyesi Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bilimsel faaliyete,

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Records sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country Arş. Gör. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr I/2, 2011, 213-223 Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Some Observations concerning the Classical Period of Ottoman

Detaylı

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 5, Nisan / April 2014: 57-88 Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler KENAN DEMİR Dr. İletişim Bilimleri, Gazetecilik Öz: Yunan isyanının uluslararası

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI

DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI Aksiyon 40 / 21.12.2014 DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI 2 İçindekiler Deniz Müzesi... 4 Barbaros Hayrettin Paşa... 4 Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi... 7 Barbaros Anıtı... 7 Sinan Paşa Camii... 8 Ertuğrul

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

NÜSHA, YIL: IV, SAYI: 14, YAZ 2004 79

NÜSHA, YIL: IV, SAYI: 14, YAZ 2004 79 Hüseyin Gazi TOPDEMİR * İbrahim Ethem POLAT ** Özet: Makalenin amacı, Türkiye de matbaacılığın gelişiminin özlü bir tarihçesini sunmak ve 19. yüzyılda özellikle İstanbul da faaliyette bulunan Cevâib Matbaası

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 17, ss. 103-119.

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 17, ss. 103-119. , ss. 103-119. OSMANLI DEVLETİ NDE YÖNETİM-NAKŞBENDİ İLİŞKİSİNE FARKLI BİR BAKIŞ: HÂLİDÎ SÜRGÜNLERİ Rüya Kılıç * Abstract A Different View of the Relations between the Naqshbandi and the Administration

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 830 İSLAM KÜLTÜRÜRÜNDE DİĞER DİNLERLE BİR ARADA YAŞAMA HOŞGÖRÜSÜ Prof. Dr. Hasan ONAT (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель) 1 : Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak paneli başlatıyorum. 1.5 saatlik

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M.

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M. TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 9 YIL: 2010 TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak Sürgünde BIr Hakan Aydın Çakmak Aydın Çakmak; 1981 yılında Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamasının ardından 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı