TÜRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA VE EKONOM İK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA VE EKONOM İK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞI"

Transkript

1 3 TÜRKKIZILAY! TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA VE EKONOM İK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞI 1. T ürk Kızılayı Cad. No:l Etİmesgut/ANKARA'? adresindeki Türk Kızılayı Etim esgut Y erleşkesi/ Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yaıu Kaynaşl ı/düzce adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi ve Eseııtepe Mahallesi İnönü Cd. No: 157 K artal/ista N BU L Marmara Afet Yönetim Merkezinde bulunan hurda ve ekonom ik ömrünü tamamlamış araçların açık artırma ile satışı yapılacaktır. 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesis Binasına tarih saat 12:30 a kadar teslim etmeleri gerekm ektedir. ^ 3. İhale tarihinde saat 13:30 İle 18:00 arasında Türk Kızılayı Cd. No: 1Etim esgut/ ANKARA adresinde bulunan Etim esgut Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde yapılacaktır. 4. Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari şartnam eye w w w.ldzilay.org.tr/ihale İlanları internet adresinden ulaşılabilir. 5. İhaleye ait şartnameler Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı K aynaşlı/ D Ü ZCE adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi M erkezimizden, Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel M üdürlüğümüzden, Ahmediye Malı. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL adresindeki İstanbul M üdürlüğümüzden, Eseııtepe Mahallesi İnönü Caddesi No: 157 Kartal/İSTANBUL M armara Afet Yönetim M erkezimizden ve Türk Kızılayı Cad. N o :l Etimesgut /A N K A R A adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etim esgut B irim inden ücretsiz temin edilebilir. 6. Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınm ayacaktır. 7. Kurumıımuz Kamu İhale K anunlarına tabi değildir.

2 TURKKIZILAYI / ' \ // v. '." V TÜ R K K IZILA Y i G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD A R Î ŞARTNAM E A Ç IK A R TIR M A N IN KONUSU V E ŞEK Lİ M adde 1 - Tlirk Kızılayı Cad. N o:l Etimesgut/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut Yeıleşkesi, Esentepe Mahallesi İnönü Cd. No: 157 Kartal/İSTANBUL adresindeki Marmara Afet. Yönetim Merkezi ve Danyeri YÖriikler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/DÜZCE adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezinde bulunan ekli listede plakası, markası, tipi, cinsi, modeli, durumu, muhammen bedeli ve bulunduğu yer belirtilen araçlar açık artırma usulü ile satılacaktır. A RAÇLA RIN CİN Sİ VE M İK T A R I M adde 2 - Ekli listede belirtilmiştir. A Ç IK A R TIR M A N IN Y A PILA C A Ğ I Y E R V E T A R İH M adde 3 - Söz konusu araçlar, 14, tarihinde ile 18,00 saatleri arasında T ü rk K ızılayı Cad. N o:l Etim esgut/a N K A R A adresindeki Tüvk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan Sosyal T esis Binasında açık artırma suretiyle satılacaktır. Satışın bu tarihte tamamlanamaması durumunda süre uzatılacaktır. SATIŞA ESAS B ED EL M adde 4 - Açık artırma sureti ile satışı yapılacak olan araçlara ait muhammen bedeller ekli listede belirtilmiştir. Açık artırma bu fiyatlar üzerinden yapılacak olup, artırma neticesinde teklif edilen fiyatlar Satış Kurulu tarafından uygun görülmediği takdirde araç satıştan çekilebilir. Alıcı buna itirazda bulunmamayı peşinen kabul etmiştir. A Ç IK A R TIR M A Y A G İR E B İL M E ŞA R TLA RI M adde 5 - A Ç IK A R T T IR M A Y A K A T IL M A K İST E Y E N L E R AŞAĞIDA B E L İR T İL E N B E L G E L E R İ T A R İH İ SAAT: 12,30 A KADAR Türk Kızılayı Cad. N o:l Etimesgut/ANKARA A D RESİ T Ü R K K IZ IL A Y I E T İM E SG U T Y ERLEŞK ESİN D E BULUNAN SOSYAL T E SİS BİNASINA T E S L İM E D E C E K L E R D İR. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmekte olup, belgelerin eksik olması halinde isteklilerin açık arttırm aya iştirak edip etmemelerine İhale K um lu karar verecektir. 5.1 ŞA H ISLA R İÇ İN ; A. Türkiye deki tebligat adresi (ikametgah belgesi, telefon ve varsa faks bilgisi, istekli adına kayıtlı elektrik, su, telefon veya doğalgaz faturası (İhale tarihinden 3 ay Öncesine kadar) B. Açık Arttırm aya katılan kişinin kimlik fotokopisi, C. İstekliler adma vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi vermesi (İhale tarihinden en geç 3 ay öncesine kadar) D. T ek lif verecekleri araç için belirlenm iş olan tem inat tutarının yatırıldığına dair belge, E. H e r sayfası istekli tara fın d an ad, soyadı ile birlikte im zalanm ış işbu İd ari Ş artnam e, E. İS T E K L İL E R İN K EN D İ ADLARINA A İT H ESAP N UM ARASI VEYA IBAN N U M A R A SI B İL G İL E R İN İ İÇ E R E N V E E K T E FO R M A T I V E R İL E N B ELG E,

3 TÜRKKIZILAY! TÜ RK K IZIL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD ARİ ŞARTNAM E S.2 G E R Ç E K (ŞAHIS FİR M A LA R I) VE T Ü Z E L K İŞ İL İK L E R İÇ İN ; A. Türkiye'deki tebligat adresi (Telefon, faks, adres vb. bilgilerini içeren) veya ikametgah belgesi, istekli adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir m akam dan 2015 yılı içinde alınmış tescil belgesi) C. N oter tasdikli imza sirküleri D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnam eleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi verm esi E. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son durumunu gösterir) F. H er sayfası istekli tarafından ad soyadı ile birlikte kaşelemııiş ve im zalanm ış işbu İd ari Ş artnam e G. T eklif verecekleri araç için belirlenm iş olan tem inat tutam ım yatırıldığına dair belge, H. Açık arttırmaya katılan kişinin kim lik fotokopisi, İ. Vergi Levhası Fotokopisi J. Firmanın Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığım içeren ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek im zalanmış olarak) K, İS T E K L İL E R İN KENDİ ADLARINA A İT H ESA P NUM ARASI VEYA IBAN N UM A RASI B İL G İL E R İN İ İÇ E R E N VE EK TE FO R M A T I V E R İLEN B ELG E, A Ç IK A RTIRM A Y A K A TILA M A Y A C A K O LA N LAR M adde 6 - Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) a) Genel M erkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların amıe, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) îşbu şartnamenin 14. ve 15. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 14. ve 15. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülm eksizin) bir yıl süre ile ihalelere katılam azlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye girem ezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılam azlar. f) Genel M erkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli vebunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı mn gayrimenkullerinden kiracı olarak yararlanam az, bunları satın alamaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve. bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunam azlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

4 TURKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E TEM İNATA İLİŞK İN ESASLAR M adde 7 - Araç Satış Listesinde araçlara ait muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri yer almakta olup (EK-1 liste), ihaleye katılacak olan isteklilerin teminat bedellerini listede belirtilen tutarlara göre yatırmaları gerekmektedir. İstekliler dilerlerse, Bankalarca yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş en az 120 takvim günü süreli geçici teminat mektubu verebilirler. TEMİNAT MEKTUPLARI EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEM İNAT M EKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR. Geçici teminat mektubu verecek istekliler, geçici teminat mektuplarını en geç saat:17.00 a kadar Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Lojistik D irektörlüğüne teslim edeceklerdir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teminat mektupları kabul edilm eyecektir. İHALE GÜNÜ VEZNE AÇILM AYACAK ÖLÜP. İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLER, - N.000 T l. YK KADAR OLAN NAKİT TEM İNÂT BEDELLERİNİ TARİH SAAT A KADAR GENEL M ÜDÜRLÜK VEZNESİNE, /. ; TL V E ÜSTÜ NAKİT TEM İNATLARI İSE T.C, ZİRAAT BANKASI BAKANLIKLAR ANKARA KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ TR Q IBAN NUM ARALI TL HESABINA TARİH SAAT A KADAR YATIRABİLECEKTİR. i ; BANK A ARACILIĞI İLE YATIRILACAK OLAN T EM İN A TL A R IN TA R İH SAAT:17.00 A KADAR YATIRILMASI. GEREKM EKTE OLUP, TARİH SAAT:17.00 DEN SONRA HAVALE. EFT VIC ATM ARACILIĞI İLİÇ TEM İNAT YATIRAN İSTEKLİLER İHALEYE ALINM AYACAKTIR.. V V - il:;;: Eıı yüksek teldifi veren isteklinin teminatı, satış işlemi gerçekleşene kadar Kurumumuzda tutulacaktır. İhale için teminat yatıran istekliler girdikleri artırma neticesinde araç uhdesinde kalmadığı durumda aynı teminat tutarında diğer araç için satış ihalesine katılabilir. İHALE GÜNÜ VEZNE AÇILMAYACAĞINDAN, UHDESİNDE ARAÇ KALM AYAN KATILIM CILARIN TEM İNAT İADELERİ İHALE GÜNÜ YAPILM AYACAKTIR. TEM İNATLAR, KATILIMCILARIN İŞBU ŞARTNAMENİN 5.1/ F VE 5.2/K M ADDESİNDE İSTENEN BELGEDE YER ALAN HESAP NUMARASINA İADE EDİLECEKTİR. ARAÇLARIN BULUNDUĞU YER VE ARAÇLARIN GÖRÜLMESİ M adde 8 - Araçlar halen bulundukları, aşağıda açık adresleri bulunan merkezlerde hafta içi mesai saatleri dahilinde m üracaatla görülebilir. Türk Kızılay Etimesgut Yerleşkesi :Ttirk Kızılayı Cad. N o:l Etim esgut/ankara M arm ara Bölge Afet Yönetim M erkezi :Esentepe M ahallesi İnönü Cd. No: 157 Kartal/İSTANBUL Batı Karadeniz Bölge Afet Yön. Merkezi rdarıyeri, Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşh/DÜZCE Alıcı teklif vermiş olmakla araçları m ahallinde görmüş, hali hazır durumu ile bebenmiş bu şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul etmiş olun, herhangi bir kusur nedeni ile itirazda bulunamaz.

5 TURKKIZILAYI II >; TÜ R K K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜ ĞÜ 1.& { ) r,! İD A Rİ ŞARTNAM E ^ I ' jj A Ç IK A RTIRM ADA UYGULANACAK K U RA LLA R / / M adde 9 - A- Açık artırmaya, Satış Kurulu tarafından satışla ilgili işlemlerin tamamlanmasına ve uygulamaya ilişkin esasların (artış limiti, teklif verm e şekli vb.) belirtilmesini müteakip başlanır. B- Satış esnasında sürülecek pey tutarı listede belirlenen muhammen bedelden daha düşük olamaz. C- Satış Kumlu gerekçesini belirtmek sureti ile satışı yapıp yapmamakta, dilediği araçları satıştan çekm ekte serbesttir. D- Artırmada en son çekilenin adı, soyadı, en son verdiği fiyat Açık Artırma Sonuç Tutanağına yazılarak ilgilinin imzası alınır. E- Satış esnasında bu şartnamenin 6. maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler, Satış K um lu tarafından ihale dışı bırakılır ve takip eden ihalelere katılamazlar. SA TIŞIN TA M AM LA N M A SI VE A RACIN SATIN A LINM A SI M adde 10 - Açık artırma sonunda en yüksek bedeli verene satılmak üzere Satış Kurulu Kararı alıcıya tebliğ edilir. Satışın kesinleşmesi neticesinde isteklinin yatırmış olduğu teminat kati teminat olarak kabul edilecektir. Açık artırma sonucunda uhdesinde araç kalan istekliler ihale bedelini tarihine kadar mesai saatlerinde Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü veznesine veya Türk Kızılay Genel Müdürlüğü banka hesabına yatıracaklardır. B elirlenen süre içerisinde satış bedelinin vezneye veya T ü rk K ızılayı Genel M üdürlüğü b anka hesabına yatırılm am ası d u ru m u n d a, isteklinin yatırm ış olduğu tem inat bedeli T ü rk Kızılayı tarafın d an gelir kaydedilecektir. (Belirlenen sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurularda Türk Kızılayı aracı satıp satm amakta veya süre uzatım ında serbesttir.) SA TIŞLA İL G İL İ K U R A LLA R M adde 11 - Açık artırma ile araç satın alanlar aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. A- Alıcı, satışın tamamlanması ve Açık Artırma Sonuç Tutanağının imzalamasından sonra satışın iptalini isteyemez. B- Araçlar şu andaki durumları ile satışa sunulduğundan dolayı, alıcının araçları yerinde görerek satışa katıldığı kabul edilir. Hasarlı, kusurlu ve benzeri nedenler olduğu iddiası ile alıcı sonuçlandırılmış satışa itiraz edemez. Bu konularda yapılacak itirazlar Türk Kızılayı tarafından reddedilecektir. Ancak ihale tarihinden önce doğmuş muayene borçları, alıcı tarafından Ödenip belgesi ibraz edilmek suretiyle Türk Kızılayı tarafından karşılanabilecektir. Bunun dışında doğabilecek her türlü m asraf alıcı tarafından karşılanacaktır. C- Satış sonucunda ekonomik ömrünü tamamlamış olan araçlara ilişkin yapılacak tescil işlemleri için gerekli tüm evraklar ve işlemler alıcı tarafından takip ve temin edilir. Bu konuda Türk K ızılayı ııdan İıer hangi bir yükümlülük talep edilemez. A RAÇLA RIN T E SL İM A LIN M A SI M adde 12 - Türk Kızılayı, Alıcıya; Karayolları, Trafik Tescil Müdürlüğü, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen aracın huıda/ekonomik ömrünü doldurm uş olduğunu gösterir Araç M uayene ve Kontrol Rapommı, Türk Kızılayı Araç Çıkış Belgesini, Ekonomik Ömrünü doldurmuş araçlar için Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben aracın satışına ilişkin yazıyı, X

6 TÜRKKIZILAYI,868 ^ TU R K K IZILA Y I G E N E L M ÜDÜRLÜĞÜ İD A R İ ŞA RTN A M E Araç Tescil Belgesinin aslını, teslim eder. Alıcı, Araç Çıkış Belgesini aracı teslim aldığını belirtmek suretiyle imzalar. D evir teslim işlemleri esnasında Türk Kızılayı bir yetkili bulunduracaktır. Alıcı araçların teslim alınmasında aşağıdaki kurallara uym ak zorundadır. A. Alıcı aracı bulunduğu yerdeki hali ile almak zorundadır. Parçalara ayırma, ayıklama gibi işlemleri Türk Kızılayı sahasında yapamaz. B. Alıcı satış bedelini yatırdığı günü takip eden 10. gün mesai bitimine kadar aracı depodan çıkarmakla yükümlüdür, aracın süresi içerisinde depo sahasından çıkarılmaması halinde satış iptal olur ve teminat bedeli Türk Kızı İtayı tarafından gelir kaydedilir. C. Alıcı resm en aldi;ğı araçla ilgili olarak herhangi bir itirazda bulunamaz. D. A raçların sat/ışı esnasında ödenm esi gereken n o ter m asrafları alıcı ta ra fın d an karşılanacaktır. TÜ RK K IZ IL A Y P N IN Y ETK İSİ M adde 13-) Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, artırmalarda uygun bedeli saptam akta tamamen serbesttir. İH A LED EN M EN ED İLM E D U RUM LA RI M adde 14 -) a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlem lere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte tem inat düzenlemek, kullanm ak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart İleri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale K um lunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etm em ek, i) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartnam enin 6. maddesinde ihaleye katılam ayacağı belirtilm iş olm asına rağm en ihaleye katılmak, h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya İştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet S avcılığı na 353 Sayılı Kanunun 235. M addesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. İH A L E L E R D E N YASAKLANM A D U R U M LA R I M adde 15-) a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak, b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,

7 i TURKKIZILAYI % I;- 0 t \\ / \ - / (J i; // i TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ J \ İDARİ ŞARTNAM E d ) K uruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kam uoyuna haksız ve, mesneisiz olarak yanıltıcı bilgi verm ek, e) Türk K ızılay ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette I bulunmak, f) Sözleşm e konusu işin yapılm ası veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu im alat yapmak,! g) Sözleşm e sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırm ak veya teşebbüs etmek, ; fiillerini yapanların sözleşm eleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, 1 (bir) yıl s ü re ile İhalelere i katılımları yasaklanır. Edim in ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cum huriyet ' B aşsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. VERGİ RESİM VE HARÇLAR M adde 16 - Araç satışının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlar İle diğer tüm mali yükümlülükler alıcıya aittir. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ Madde 17 - Açık artırmaya teminat yatırarak pey süren istekliler şartname koşullarım kabul etmiş sayılırlar. Açık artırma sonunda şartname ile ilgili olarak yapılacak itirazlar Türk Kızılayı tarafından kabul edilmeyecektir. Araçların satış şartnamesi ve satış işlemleri ile ilgili tüm ihtilafların hal mercii Ankara M ahkemeleri ve İcra Daireleridir. Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8 TÜRKKIZILAYI TÜ R K K IZILA Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD ARİ ŞARTNAM E \\c. fs 4Y M ektup No: T arih: G E Ç İC İ TEM İN A T M EK TU BU TÜ R K K IZIL A Y I G E N E L M ÜDÜRLÜĞÜ Kurumunuzca ihaleye, çıkarılan...(ihale konusu) işine istekli sıfatıyla katılacak olan... (istekli adı) nın ihale hükümlerini yerine: getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici tem inat tutarı olan... (Yalnız/...) nı... (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikm eksizin K urum unuza veya em rinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödem e tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi... (Banka adı) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e...(banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hüküm süz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/îm za NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgaıantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat m ektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durum unda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki T.C.M.B. D öviz Satış K um üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecektir

9 TURKKIZILAYI <Y v\ / # ' ;..., \!; * i J ) 1 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ^ *s v J _ jj İDARİ ŞARTNAM E TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İH ALE KURULU BAŞICANLIĞI NA 14,06,2015 Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞ ihalesi tarihi olan tarihi Öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen tem inat bedelinin K urlununuz adına irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz. FİRMA Ad SOY AD / Unvan (Kaşe) İmza

10 TURKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI G ENEL M ÜDÜRLÜĞÜ t\ t -? <, i t s 'A î wlt \ > r /... i W "..'J? Ij İDARİ ŞARTNAM E J ' V, -O i.i iftu f TÜRK KIZILA Y i GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK DİREKTÖRLÜĞÜNE tarihinde yapılan Hurda Araç Satışı ihalesi için yatırm ış olduğum... TL geçici teminat tutarının uhdemde araç kalmadığı için aşağıda belirtmiş olduğum bank» hesap num aram a havale edilmesini arz ederim. Adres: Telefon: Banka Adı: Hesap/IBAN No: AD/SOYAD İMZA

11 L_ PARTİ ARAÇ SATIŞ LİSTESİ S.IMO, PLAKA NO MARKA TİPİ CİNSİ! MODEL I DURUMU j TAHMİNİ (M Ç ^ E M İN A T ARACIN \\ ' MUAMMEN BEDELİ / ' T DK 2599 FIAT 178 PALIO WEEKEND 1.4 OTOMOBİL ,00 TL i.5qo,oo;tl V......an^ar'A' ^ _ 2 06 ZZF 59 TOYOTA COROLLA 1.6 XIİ OTOMOBİL ,00 TL l.so^oo'.tí^/, '< AT 9723 VOLKSWAGEN CADDY KAMYONET ,00 TL 1.500,00 TL'V. ç ek m e 4 34 UT 1425 VOLKSWAGEN CADDY KAMYONET ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA S 06 TCB 40 TOYOTA LAND CRUISER KAMYONET ,00 TL 5.000,00 TL ANKARA ' 6 06 VON 98 MAGİRUS 168 MA KAMYON ,00 TL 5.000,00 TL ANKARA 7 06 AT VOLKSWAGEN CADDY KAMYONET ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA 8 34 ZK 9690 TOYOTA HILUX KAMYONET ,00 TL 5.000,00 TL ANKARA 9 34 ZK 97S3 TOYOTA HI ACE MİNİBÜS ,00 TL 750,00 TL ANKARA ZLP 29 TOYOTA LAND CRUISER OTOMOBİL 1991 (ARAZİ TAŞITI) ,00 TL 5.000,00 TL ANKARA DY 657 NİSSAN PICK UP KAMYONET ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA MTG 98 FORD TRANSİT MİNİBÜS ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA EFD 33 KIA K 3500 KAMYONET ,00 TL 750,00 TL ANKARA EFU 27 KIA K 3500 KAMYONET ,00 TL 7S0,00 TL ANKARA EFU 03 KIA K3SOO KAMYONET ,00 TL 750,00 TL ANKARA EF 228 FIAT ÇEKİCİ ,00 TL S.000,00 TL DÜZCE TC 678 PETEK TENTELİ ROMORK 1979 {TENTELİ KASA) 2.000,00 TL 750,00 TL DÜZCE YR 594 MERCEDES S.P 16 RÖMORK ,00 TL 750,00 TL DÜZCE AU 4780 VOLKSWAGEN CADDY KAMYONET ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA AT 9722 VOLKSWAGEN CADDY KAMYONET ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA DB 5393 VOLKSWAGEN CAREVELLE MİNİBÜS ,00 TL 5.000,00 TL ANKARA SG 351 MİTSUBİSHİ L 300 MİNİBÜS ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA 23 CATERPILLAR FORKLİFT 5.000,00 TL 750,00 TL ANKARA 24 CLARK FORKLİFT 5.000,00 TL 750,00 TL ANKARA 25 LİNDE FORKLİFT (ELEKTİRİKLİ) ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA 26 KOMATSU FORKLİFT ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA 27 LİNDE FORKLİFT 8.000,00 TL 1.500,00 TL ANKARA 28 JOHN DEERE TEKERLEKLİ KEPÇE ,00 TL 1.500,00 TL ANKARA 29 JOHN DEERE PALETLİ KAZICI YÜKLEYİCİ ,00 TL 5.000,00 TL ANKARA NUAVO FİORENTİNİ MOBİLVİNÇ ,00 TL 7.500,00 TL DÜZCE NUAVO FİORENTİNİ MOBİLVİNÇ 1985 SO.000,00 TL 7.500,00 TL İSTÂNBUL 3506 NOT: 17.SIRADA YER ALAN 06 TC G78 PLAKALI RÖMORK'UN RUHSAT BİLGİLERİNDE TENTELİ RÖMORK OLARAK GÖRÜNMEKTE OLUP,ARACIN TENTESİ YOKTUR. ANKARA : TÜRK KZILAYt CAD. NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA DÜZCE: OARIYERİ YÖRÜKLER KÖYÜ TEM OTQYOL GİŞELER YANI KAYNAŞLI / DÜZCE İSTANBUL: ESEN) EPE MAH.İNÇNÜ CAD.No: 1S7 KARTAL/İSTANBUL ( KARTAL OTO SANAYİ KARŞISI)

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL- SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR.

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. I - Denizli İli. Merke/. İlçesi. Çakmak Mah.. 7452 ada, 1 par.scide kayılh laşmmaz üzerine yapılacak

Detaylı

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve TT web sitesinde detayları yer alan araçlar aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı