iqinderciun iqindek LER ffii ilt-vr Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iqinderciun iqindek LER ffii ilt-vr Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri..."

Transkript

1

2 {&{ IH iqinderciun iqindek LER ffii Kiinye... Girig Yazrlarr llker B.. Karago2... (Reha lstanbul) Muammer GU1ER... (lstanbul Valisi) Yucel Yaman.... (iki Nokta Co$rafi Bilgi Bankasr) ieindekiler... igaretler ve AErklamalar... Ulasrm Kavnaklar... 5^'''' 5enrner arasr utasrm... )enrr rqr ur41rm... Mrizeler... Kuleler... Saraylar - (arerlar... Saraylar... Qargrlar... Camiler - Kiliseler... Camiler... Kiliseler...,,, Meydanlar.. Kiiltiir Merkezleri.. Sayfa Num ll ilt-vr ill IV V-VI 't ', ', ol Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri... AhEverig Merkezleri.. Oteller - Restoran ar... Ote er... "... Sa$[k Merkezleri... Hastaneler... Tanr ve Tedavi Merkezleri... Evde Bakrm kurumlan."... Ambr.ilanslar.. Sayfa Num Y ',lo ' '133 Kurumlar Engellilere Hizmet veren Kurum ar..., 135 Federasvonlar 137 Diger Sivil Toplum Kuru1u5ran Oriemli lar. 139 Briyrik istanbul Haritasr

3 IH ignnrrler ve AqTKLAMALAR HI Basamaksrz eri5im, azami rampa e$imi % 8 (maksimum 2 cm'ye kadar egik), en az90 cm'li kapr geniglili, az11o x '140 cm asansor kabini boyutu, ozlirlliye uygun tuvalet, odeme noktalarrnda en az 80 cm geei5 geni5lifi, konaklama tesislerindeki oda, banyo, tuvalet giri5lerinde 90 cm geni5lik, Havalimanlan'nda uga$a ve terminale diiz giri5 ve en az 90 cm kapr genigligi Konaklama tesislerinde teks telefon olmasr, televizyonlarda teleteks yayrnrnrn ve alt yazr film olmasr, az i5itenler iein kulakhk bulundurulmasr, kapr, telefon ve uyan i5aretlerinin gorsel ya da titre5imli olmasr, telefona mont edilebilen ses y0kselticisi bulundurulup gerektiiinde kiralanabiliyor olmasr, l5itme engelli dili bilen personelin olmasr. Enlazla iki basamak, azami rampa egiminin % 8-12 arasrnda, kapr geniqliklerinin cm arasrnda, asansorlerin 90 ile '139 cm boyutlannda, kapr geni5li$i azto -89 cm olmasr. Kasalara ulagrm srnlrh ve kasa geei5lerinin cm olmasr, konaklama tesislerinde oda, banyo ve tuvalet giriglerinin cm arasrnda olmasr velveya engellerin olmasr, Havalimanlan'nda uga$a ve terminale erigimin cm arasrnda bir kaptdan yaprlmasr ve/veya birkag basamak olmasr. Cidilecek yerde, o yer hakkrnda Braille tekni$iyle yazrlmrg enformasyon bilgilerinin bulunmasr, konaklama tesislerinde oda kaprlarrnrn r.izerinde goz seviyesinde dokunarak anla5rlacak kapr numaralarr bulunmasr, asansdr ieerisinde sesli uyan, kabartma harf bulunmasr. Ulagrm alanlannda sesli uyan sistemlerinin olmasr cm arasr en az iki e5ik bulunan yerler, 3-5 basama$rn oldu$u alanlar, en fazla 25 dereceye kadarampa olmasr, uluslararasr standartlara uygun olmayan ama yinede tekerlekli sandalyeli kigilerin refakateileriyle birlikte zorlanarak da olsa kullandrklan mekdnlar. Restoranda ya5hlar iein biiyrik punto ile yazrlmrg mon0 olmasr, gerekti$inde ozel yemeklerin yaprlabiliyor olmasr (yagsrz, kalorisi az), mekdnda geeici kullanrm iein tekerlekli sandalye ya da yuriitee bulundurulmasr. 10 basamaktan fazlaolan alanlar, mekanlar, rampasrz girigler. ffll$$r$.$ur*r

4 \fr \,\rd \r l { 'f i l.t."'/,* Arabala alarr 'ttjllr r-ir-jzr t i'ii*-lli' :i;rjji l- s7r:?il?t: Belmo Katlanabilir Sac Boru Sase ''t-3&-#uffi'*ft4 w{; p; t' w;a rffi,w "g #b{:we,.& UtnrJi*re]*, i'l*rtnul*imilf, j'"mri:ljil*nlutl r\r\i::tl:*:il:tit riji r, ii, ri ti tr i:'rittltiili: 'ir.,? 'tt;t.tr,"i',", r, lf iljf;.!(jrjry TJJLJU:IU,r-lf' " i i. {1 lir! Faz Elektrik Moior.l llakina San. ve Tic A /21 Sok. No;4 Bornova- lznir-turkiye Tel: : wwwbelmo.com.tr \u'rffiurunudur

5 affi $EHinlrRARASl ULASIM ffi"f istanbul'da 2 adet uluslararasr havalimanr bulunmaktaqrr. Atattirk havalimanr: Atatiirk Havalimanr leletmesi THY Genel Miidiirhi$ii THY Rezervasyon Medline (Sa$hk Hizmetleri) HavaE I internet i E-Posta i +9O (212) O (212) : +9O (212) (212) : +90 (212) : : W' Wi Atatrirk Havalimanr, w, ffii W: W ffi, i lstanbul'un en buyrik havalimanr, 5ehir merkezine 20 km uzaklrktadrr. Havalimanr'ndan 5ehrin belirli noktalanna, saat ba5ricretli Havag servisi bulunmaktadrr. : Aksaray'dan sabah 06.00'dan gece 00.40'a kadar Eahgan $ehirlerarasr Otogar ba$lantrh Hafif : Metro, havalimanr'na ula5rmr kolaylagtrrmaktadrr. UEak ve helikopter kiralama olanasr da i sunan Havalimanr'nda, gunlin 24 saati arae kiralamak ve taksi bulmak mumkundlir. tekerlekli sandalye iein %100 uygunluk gosterir. Kapr geeigleri, rampalar, asansorler, ozr-irlii tuvaletleri, refakatei hizmeti gibi her trirlu kolaylr$rn sa$landrgr havalimanr, uluslararasr standartlardadrr. Trirkiye Omurilik FelElileri Derne$i tarafrndan sa$lanan tekerlekli sandalyeli iein uygun minibllslerle, Llcreti odenerek 5ehrin pek Eok noktasrna ulagmak mllmkiindur. Havalimanr - Aksaray Hafif Metro hattrnda, bazr duraklar tekerlekli sandalyeli iein kullanrma elverigli iken bazr duraklar de$ildir. Hava5 servisleri ve belediye otobtlsleri refakateili de olsa tekerlekli sandalyeli iein srnlrll uygundur. lgitme engelliler iein yazrlr gostergeler ve Corme oztirluler iein sesli uyan sistemlerinin bulundu$u Atattirk Havalimanl'nda, kronik hastalar ve yaglllar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadrr. Onceden talep etmek ko5uluyla bazr havayolu 5irketleri hava limanrnda refakatei hizmeti ve ugakta diyabet monli seeene$i sunmaktadrr. Sabiha Gokqen Havalimanr: Santral HavaE Kozyata$r Int. i E-Posta adresi Anadolu yakasrnda bulunan Sabiha ve Sultanahmet'e 57 km mesafededir. Havalimanr'ndan, Anadolu yakasrnda saatlerine ba$l olarak dlizenli Havag Ee5itli ula5rm araglan ile gehrin +90 (216) O (216) OO veya 444 O4 87 Kadrkoy'e 40 km, Taksim'e 50 km Cokgen Havalimanr, Kadrkoy, Bostancr Sahiline ve KuElikyah'ya sefer servisleri bulunmaktadrr. Bostancl ve Kadlkoy sahilinden bir Eok merkezine ulagmak mrimkundtir. AraE kiralama servisleri ve taksiler grintin 24 saati hizmet vermektedir. 'Sabiha CokEen havalimanl tekerlekli sandalye igin %1OO uygunluk gosterir. l(apr geei5leri, rampalar, asansorler, oztirlti tuvaletleri, refakatei hizmeti gibi her turhj kolaylr$rn sa$landrgr havalimanr uluslararasr standartlara uygundur. TLirkiye Omurilik FelElileri Derrie$i taraflndan sa$lanan tekerlekli sandalyeliye uygun miniblislerle, ucreti odenerek 5ehrin pek Eok noktasrna ulagmak mrimkrln. Havag servisleri ve belediye otobusleri refakateili de olsa tekerlekli sandalyeli igin srnrrh uygundur. lgitme engelliler iein yazrlr gostergeler ve gorme ozr-irlr-iler iein sesli uyarr sistemlerinin bulundu$u Sabiha GokEen Havalimanr'nda, kronik hastalar ve ya5 lar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadrr. Onceden talep etmek koguluyla bazr havayolu girketleri havalimanrnda refakatei hizmeti ve uqakta diyabet monu seeene$i sunmaktadrr.

6 IM NTI $ehirlerarasr Otobtis 5eferleri : Esenler Otogan u Harem Otogarr u ir{w F tih\ M. *ige '/..., - : +90 (212) (212) o (212) (9 Hat) +9O (2'16) (3 hat) istanbul, AvrupaYakasr igin Esenler'de, Anadolu Yakasr iein de Harem'de olmak rlzere 2 ana otobtis terminaline sahiptir. Bu terminallerden Trirkiye'nin her noktasrna karayolu baslantrsr varotr. Her iki otoblls terminaline merkezlerden kalkan toplu ta5rm araelanylayada bir Eok merkezde bulunan otobr-ls firmalarrnrn bilet satr5 noktalanndan, firmalann kendi servislerinden faydalanarak ulagrm sa$layabilirsiniz. TCDD internet i E-Posta i Haydarpaga Garr Rezervasyon Danlgma Sirkeci Garr Danrgma : : : gov.tr +9O (216) O (216) O (216) O (216) O (212) O (212) 527 OO 50 lstanbul'da, Haydarpa5a Tren Carr'ndan; Anadolu'nun pek Eok gehrine ve Tahran'a, Sirkeci Tren Carr'ndan; Viyana, Munih, Budape5te, Selanik, Moskova, Brikre5 gibi Avrupa kentlerine demiryolu ba$lantrsr bulunmaktadrr. lerin ieerisinde bulunan restorantlyla yemek yeme imkanr, otomatik kaprlarr, geni5 koltuklanyla rahat bir seyahat imkanr sunan TCDD, ozllrlliler ve 60 yag ustri ki5iler iein bilet fiyatlarrndat" 20 indirim yapmaktadrr. Yaghlar iein konforlu bir ula5rm aracrdlr. Tren garrnda, danrgma gigelerine ve trenlerin yanrna kadar % 8'den dahafazla e$imlerle de olsa rampalar yardlmryla, refakatgi e5li$inde ula5rm sa$lanabilir. Trene bini5lerde refakateili de olsa sorun yaganabilir. l5itme ozlirhiler iein yazrlr gostergelerin bulundu$u garlarda, kronik hastalar ve ya5rr insanlar igin ozel bir hizmet verilmemektedir. H ffi m ffi Aksaray - Havalimant Hafif Metro ba$lantrsr ile kolay ula5rlabilen bir noktada bulunan Esenler otogan, hafif metro istasyonunda sadece yr-iruyen merdiven bulundu$undan refakateili tekerlekli sandalyeli igin srnrrh uygun kabul edilebilir. Esenler otogar'rndana yonetim binasrnln C-1 giriginde bulunan oz0dliye uygun tuvaletin anahtannr aynr yere bulunan Dant5ma ofisinden alabilirsiniz. Harem otoganna ancak servisler ya da toplu ta5rma araelanyla ula5abilirsiniz fakat bunlar genellikle refakateili de olsa tekerkekli sandalyeli iein uygun degildir. Her iki otobus garlt da, refakateili de olsa tekerlekli sandalyeli iein srnrrl uygun kabul edilebilir. i5itme Engelliler iein yazrlr gostergelerin bulunmadr$r otogarlarda, kronik hastalar ve ya5h insanlar iein de ozel bir hizmet verilmemektedir. Yine de bir gok yagh ki5i klimal [iks otobrlslerle herhangi bir sorunla kargrlagmadan yolculuk edebilmektedir. $$i#$rffj$'$$rr*u,u, ${i$i{

7 Iffi frti ffi ffi W Liman +90 Q Merkez Ofis +90 (216) O (216) Rezervasyon +9O (216) Danrgma +9O (215) internet i E-Posta i TDi Denizyollarr Acentesi Rrhtrm Cad. Kadrkoy / lstanbul istanbul'da denizyolu ile yurt iei ve gehiriei ula5rm sa$landrgr gibi marinalann da Avrupa Limanlan'na ba$lantrlarr bulunmaktadrr. Feribotlar internet i +9O(212) : istanbulun Eegitli noktalarrndan kalkan ve Eevre illere giden arabah feribotarda onceden 1 haber vermeniz ko5uluyla oztirlii otomobili yeri tahsis edilmekte olup, oztir[i tuvaletide i mevcuttur. i5itme Engelliler iein levhalarrn bulundu$u ido terminallerinde, gorme i ozrirl0ler iein yer yonlendirme Eizgileri bulunmamaktadrr. Ancak, gorme ozurlii yolcular i igin hazrrlanmr5 kabartma harfli (Braille tekni$i) tarife baskrsr, ido'nden temin edilebilir.,l

8 fwffi $EHiniqi ULA$rM Trafi$in g0nden gtine arttr$r lstanbul'da toplu tagrmaraglarrnrn rolu her gegen gun daha da artmaktadrr. Sayrsrz toplu tagrma olana$rnrn bulundu[u istanbul'da, tekerlekli sandalyeye uygun toplu tagrmaracr sayrsr henr-iz yeterli seviyede de$ildir. Wiffi Metro/4Levent-Taksim "{,wn ' 5 istasyonun bulundu$u 4 Levent-Taksimetro grizergahrnda, $i5li -Mecidiyekoy drgrndaki\i but0n istasyonlardaozirli) asansorr.l, oztirlll tuvaleti ve ankesorlu telefon bulunmaktadrr. Tekerlekli sandalyeli igin uygun olan tl.im istasyonlar ya5hlar iginde kolay ulagrm imkanr saf,lamaktadrr. Wffi l5itme oztirliiler igin yonlendirme levhalan, tren kalkrg saatlerini gosteren dijital gostergeler bulunur. Corme ozeirluler ieinse, yonlendirme Eizgileriolmasa bile, yardrm edecek personel wt\ 'tt:x"!, I bulmak mrimkundlir. i Sefer Saatleri: Hafta lei : 06.'15 / OO.3O Cuma-Cumartesi :06.15 / 01.OO Pazar :06.30/00.30 Wffi,,ffi i,,wl w{w#, gtffi '{'{-v, lt.t. ii Hafif Metro / Aksaray - Havalimanr 1'Al<saray-Havalimanr Hafif Metro guzergahrnda bulunan 17 duraktanyalnzca 3'Linde, l Havalimanr, Dunya Ticaret Merkezi & Cnr Expo ve Bahgelievler, duraklarrnda ozurlti tt 'merdiven asansoru bulunmaktadrr. Asansor bulunmayan Aksaray dura$rnda Erkabilen paletli tekerlekli sandalye' kullanrlarak araca ulagrlabildi$i gibi, yurriyen merdivene sahip Yenibosna, Atakoy, Bakrrkoy, Zeytinburnu, Otogar duraklarrnda da yardrmcr personel bulmak mllmkrindilr. Di$er duraklar refakatgili de olsa uygun de$ildir. Aksaray, DLinya Ticaret Merkezi ve ',, Havaalanr duraklarr, biletli gegig noktalarrndan trenin 1. vagonuna kadar yonlendirme yer i i Cizgileriyle, gorme ozrir -i yolcularrna kolay k sa$hyor. Ya5hlar igin uygun olup i5itme I l,,engelliler iein dijital gostergeler yeterli de$ildir. j Sefer Saatleri:

9 l(abata5 -Zeytinburnu tramvay guzergahrndaki 24 dura$tn 2O'sinde buiunan rampalarrn e$imi % aragnda degigiyor. Rampa egimlerinin, tek ba5rna tekerlekli sandalyeliye uygun olmamasrna l<ar5rn, dural<larrn yer seviyesine yakrnlrsr refakatgili tekerlekli sandalyeil iein ula5rmr mliml<lin l<rlabilir. Karakoy istasyonunun, kabata5 yonune giden dura$rnda rampa bulunur fal<at l<ullanrma uygun bir konumda olmamasr nedeniyle refal<atgili uygun kabul edilebilir. Yardrm istendi$inde gorevliler yardrm etmektedir. Dural<lara kopru velveya alt gegitlerle ula5rldr$rndan, Topkapr - Yusufpa5a - Eminonu - Qapa / gehremini duraklarrefakatgili de olsa tekerlekli sandalyeli igin elveri5li de$ildir. Corme engellilere personel yardrmcr olmaktadrr. Aynca trenlerde sesli uyarr sistemi mevcufiur. Araglar klimah oldusundan ya5hlar iginde uygundur. Sefer saatleri: Kabata5 - Zeytinburnu Cadde Tramvay'rnrn Zeytin burn u du ra$r ndan haf if metro hattrna aktarma yapabilirsiniz. Yolcularrn kolayca tramvay - hafif metro hattrna gegi5ini gereekle5tirebildigi bu duraklarda henuz ozurlu asansoru i5levsellik l<azanmamr5trr. Rehberin yaynahazvlandr$r tarihte yaprmrna devam edilen ozurlu asansorleri, trenler arasrnda aktarmayr ozurluler iein sorunsuz hale getirecektir. Taksim - Kabatag arasr bir durak olup her iki giri5te de ozrlrlli asansoru mevcuttur. 4Levent yonunden al<tarma yaparak Kabata5 yonrine devam edilebilir. Fakatekerlekli sandalye kullanrcrsr, Tal<sim'de ozurlri asansoru ile once l<aldrrrm seviyesine grl<mah ve funikr.iler srstemin bulundusu yerde tel<rar ozlirlu asansorri ile a5agr inmelidir. Sefer saatleri: "H****i-.*. -{FW

10 Ba$cnilar Sa ffiseniler l i'illei;[ili $EHrRr$r RAYL STSTEMI $ilie*ymffilur ffidlrngttlr'fifr1l ffinlheml$imwlle,y tilflrililtili li::m1iliillhn XilIrmirim$trmdr v IEMfi akurf,c,tiy Hffiffitffimffiffiffiffimffimm NM $\ -<(." &td q6' F\- ".d.--ds{ ffiffiffiffi Mr^il MARMARA ornizi Kabatag-Taksim Frinikriler Sistem Hattr *du * o H ffiffiil Kabatag-Taksim Hattr i:itme engelliler ve ya5hlar iein uygundur, Zeytinburnu-KabataE Cadde Tramvay Hattr.O "..r J-; l;;.;j; :;;."$.d d."t.ru".i'' ",.*- C *f* J" ",.d Eil[UM[HTHMMIHMIM Zeytinburnu-Kabatag Hattr igitme engelliler, gorme oziirliiler ve ya5hlar igin uygundur. *Qo.C.""...r,,.,""*"d -c.."s,tso' MM[H mmrhruffiffifffiffiffif,ffilffi ffit

11 W,: Keirerburgaz lioi yir DENTZYoLU ULA$tM lstanbul De niz otobiislerl: ry,fff, Sanyer Aruu }]esek lvahmutxevkelpaea : internet i : : +90 (212) Avcrlar, Bakrrkoy, Be5ikta5, Beykoz, Bostancr, B[yrikada, EminonLi, Heybeliada, lstinye, Kabata5, Kadrkoy, Karakoy, Kartal, Sanyer, Yenikapr hatlarr arasrnda sefer yapan deniz otobtisleri, lstanbul'lulara hrzh ve konforlu bir yolculuk sa$ yor. ud.rurr Esenler rd, rpdqd Ka0rlhane -" lstinvrl ',," ftcykoi br,jlu, bevkoz i- rul ;hek - letrlviil{l Qavu!baEr ;r"ana terminallere giri5te ve deniz otobuslerine ulagmada herhangi bir problemle f kargrla5rlmamaktadrr. Bazr noktalarampalarla desteklendi$i ve deniz otobusrinun ana i guvertesine binigte ve ana kaprdan ieeriye giri5te 8-10 cm'lik 2 adet egik bulundu$u igin i refakateili olmak daha sorunsuz bir ulagrm sa$lamaktadrr. ido terminaline ve araglara gorevli blitlin personel her tl.irlu yardrmr yapmakta, bllyllk bir dikkat ve ozenle hareket etmektedir. ozlirluler iein levhalann bulundu$u ido terminallerinde, gorme ozurluler iein yer i yonlendirme Eizgileri bulunmamaktadrr. Ancak, gorme ozurlr-i yolcular iein hazrrlanmr5 t kabartma harfli (Braille tekni$i) tarife baskrsr ido'nden temin edilebilir. Deniz otobuslerinde j,ozur[i tuvaletleri onceden bulunuyordu fakat gu anda kullanrhrdurumda de$ildir. I Wffi i f{:ffiffi giri5te i5itme WM#,,W.ffi EyLip ffi giqri Bayrampaqa. ijrstl(lts Beyo0l! K.tir.rtirl Giing0ren Bahqelievler lrfft Bakrrk0y,4 Llakrrkoy Fatih KArilkoy "'!'4 Eminonu l =.r*/ Yetti'krp1 flizlt l cttbol rrnil llllmsl liadrkoy. '' 'l:i ll.,' t)!, lli {, 'i",! "r.:1, 'l i[. tt ii::. 1 BeEiktaq 'r' UskLldar li:iktl{lirl Umraniye Qeknrek0y Lnrinonrr -7'a Katakov lr Lnlrnonil Eminonil!

12 !'riiri. ir. i:r-ir.lr:l'r' Deniz ula5rmrnrn buylik bir bollimlinli gereeklegtiren 5ehir iei vapurlar donem donem de$i5il<lik gosterse de bir Eok noktaya seferler duzenlemel<tedir. $ehir iei vapurlarrefal<ateili tel<erlel<li sandalyeli igin bile srnrrh uygun l<abul edilebilir. Corme ozrirlriler iqin yonlendirme gizgileri bulunmayan vapur iskelelerinde, iqitme ozrirluler iein dijital gostergeler ve vapur kalkr5 saatleri mevcuttur. Ozr-irlu tuvaletleri yoktur..i:ri';;irr':;it: istanbul'da karayol ula5rmr sa$layan Eok sayrda irtt otobrisrl yanrnda dolmug, taksi dolmu5 ve minibus gibi alternatif toplu tagrm araelarr da hizmet vermel<tedir. $u anda 27O adet olan 'istanbul Briyuk5ehir Belediyesi Ozrirlu Otobrisleri' sayrsr onrimrjzdeki yrllarda daha da arttrnlacaktrr. Corme ozur[iler igin de uygun olan bu otobrisler, l<aldrrrm seviyesine yakrn, rampasr sayesinde tekerlekli sandalyelinin araca refakatgisi ile binebilmesine olanak sa$layarakent iei ulagrmr mumkun krlar. En kolay ve hrzlr ula5rm aracr taksiler, di$er gehirlere ve yurtdrgrndaki tarifelere oranla lstanbul'da oldukea ucuzdur. Taksilere gl.inr,in her saati tum merkezi ve ara yollarda kolayca ulagrlabilir. Taksi soforleri ile mesafe ve tarifelerle ilgili sorun ya5anrlmasr durumunda $oforler Esnaf Odasr'na sorun iletilebilir. Konugma bozuklugu, asabileqme, konuqma yeteneginin yitirilmesi, gevreden uzaklaqma, degiqik psikolojik ve midevi hastaltklar, g0cuklarda zeka geligiminin yavaqlamasr, dil yeteneginin geliqmemesi gibi sorunlar meydana gelmektedir. iqitme kaybrnrn ilerlememesi igin zamanrnda kaliteli iqitme cihazr kullanrlmasl gerekmektedir. %r lstanbul $oforler Esnaf Odasr Tefefon : +90 Q12) (212) : lbrahim l(arao$lano$lu Cad. No: 3 Oto Sanayi Seyrantepe / ISTANBUL $ siser e rndl Merkez:Qaltglar Cad.Hanrmeli Sk. No 1/6 BahQelievler-lstanbul Tel: Fax ro A 91 to Kadlkdy :0216, Bursa izmir.0232, Fatsa Adana : Cankn : K.Maras : Salihli :0236J Ankara Qorum : Kayseri- : Sinop : Aydrn ' Diyarbakr: Mdlatya :0422, Sivai :0346, Ballkesir : D0zce : Mersin SOke : Bingdl : Elaztg Nazilli : \. \ rum cihaztarda di!er satrg noktatarrmrz igin ttitten arayrnlz... u/,,').\ inf o ea r n et, c o m. t r www. e a r n e t. c o m, t r '/)-J ''/ (Dit ((0297 ENrSOeool:2000 ENrso13485:2003 r orrrr+soos i',ri)t)1t}t111; lr) l/\l(:li I

13

14

15 IgYIOaELER w_ Gezilebilecek Grinler : Osman Hamdi Bey YokuEu C0lhane - istanbul : + 90 (212) : Pazartesi harie her g0n saatleri araslnda. T.C. K0lt0r Bakanh$r, Anrtlar ve M[izeler Genel Mld0rlii$0'ne ba$h olan Mrize, Arkeoloji M0zesi, Eski $ark Eserleri Mrizesi ve Qinili K65k Mr.izesi olmak 0zere [ig miizeden oluguyor. XlX. yy. sonlarrnda tinlil ressam ve mrizeci Osman Hamdi Bey tarafrndan imparatorluk Miizesi olara kurulmu5 olan istanbul Arkeoloji 'de Miizesi, 13 Haziran 1891 "itt< frirt< Miizesi" olarak kaprlarrnr ziyareteilere aemrghr. Dii nyadaki mrlze olarak inga edilmie az sayrdaki binadan biri olan Arkeoloji Mrizesi, Balkanlar'dan Afrika'ya, Anadolu ve Mezopotamya'dan, Arap Yarrmadasl'na ve Afganistan'a kadar Osmanh imparatorlu$u srnrrlarr ieinde yer almrg pek Eok farkl uygarh$a ve krjltiire ait zengin ve dnemli, bir milyonu a5krn eseri biinyesinde barrnmaktadrr. : Valikonagr Caddesi Nigantagr - istanbul Tel +90 (2'ta Gezilebilecek Giinler : Pazartesi, sa glinleri harie her giln agrktrr. Mrizede; Osmanh ordusunun her donemine ait kryafetler ve silahlar, miihiirler, zrrhlar, padi5ah Eadrrr ile Selguklular'dan Cumhuriyet'e kadar kullanrlmrg ge5itli sava5 egyalarr, Bizanslrlar'rn HaliE'i kapattlklan zincir gibi Eok sayrda ilgine esya bulunmaktadrr. Ayrrca Askeri Miize'de,'l saatleri arasrnda Osmanll Askeri Bandosu Mehter Takrmr'nrn "Osmanl Askeri Miiziii" gosterisini izlemek mtimkrindrir. Gtilhane parkr giri5inin sa$rnda, Topkapr Sarayr MLizesi'ne Erkan Osman Hamdi Bey yokugu lizerinde bulunan Miize'ye ulagmak, yolunun Arnavut kaldrrrmh olmasr nedeniyle, ancak refakatgisi olan tekerlekli sandalyeli iein uygundur. Miize ana giriginin merdivenli olmasr nedeniyle tekerlekli sandalyeli iein ayrr bir kapr kullanrlmaktadrr. Binada standartlara uygun bir ozrirlii tuvaleti bulunmaktadrr.

16 Iffi mt Sultanahmet Meydanr lstanbul +9O (212) 522' (2't2) O (2't2) E-Posta i ayasofyam com Gezilebilecek G0nler Pazartesi grinleri drgrnda her glin saatleri arasrnda aqrktrr. I mparator l. Konstanti nos ( ) zaman rnda yaprldr$r ileri srlrrllen Ayasofya kilisesinin ilk olu5umundan geriye bir Sey kalmadr$r sanrhyor. Bir ayaklanma sonucu yanan Kilise, imparator ll. Theodosius tarafrndan ikinci defa in5a ettirilmie ve 415'te ibadete aemr5trr. Bazilika planh bu yapr 532'de Nika ihtilali srrasrnda yanmrltrr yrhnda yaprlan kazrlarda bu ikinci yapryla ilgili ka ntrlar ortaya Erkmrqtrr. ilk iki Ayasofya'dan daha b0yiik bir kilise yaptrrmak isteyen lmparator lustinianus ( ) tarafrndan yeniden inea edilen yeni kilise, 537'de tamamlanmr5trr. Egsiz mimarisinin yanr srra, mozaikleri de briyrik onem tagryan Ayasofya'da bulunan en eski mozaikler ie narteks ve yan neflerdeki altrn yaldrz r geometrik ve bitkisel motifli olan mozaiklerdir. FigrirlLi mozaikler lx.-xll. yy'lardan gr-inlimuze ula5mr5trr. istanbul'un fethi ile cami olarak kullanrlan mrize, bu donemde de T0rk Mihrap gevresi, Trlrk Cini sanatr ve TLirk Yazr sanahnrn en g0zelorneklerine sahip olmugtur. ie donanrmr, ginileri ve mimarisiyle klasik Osmanh tiirbe geleneiinin en grizel eserlerinden biri niteligindedir. Ayasofya 915 yrl kilise, 481 yrl cami olarak kullanrldrktan sonra, '1935'ten bu yana da mr-ize olarak tarihi i5levini s0rdurmektedir. Tel Gezilebilecek Grinler V ve Vl. yy. Bizans Saray mozaik do5emelerinin korundu$u Milze, 1953 yrhnda istanbul Arkeoloji Mrizeleri'ne ba$ olarak aerlmrg, 1979 y trnda Ayasofya Mrizesi' n e baslan m r5trr. Sultanahmet Camii'nin grineyinde, caminin klilliyesi olan arasta ieerisinde yer alan Mrize, Bizans lmparatorlu$u Btiyiik Sarayr' nrn revaklr avlusunun kuzeydosu bo[.imrinde, krsmen saglam kalmr5 mozaik do5emeyi ieine alacak 5ekilde inga edilmi5tir. : Sultanahmet Arastasr Sultanahmet - istanbul : +90 (21) : Pazartesi harie her glin aerktrr. Gidig yolu Arnavut kaldrnmh olan Mrize'nin ana giri5inde bir basamak bulunmaktaorr. Tekerlekli sandalye ile m[izenin ancak bir krsmr gezilebilir. Briyrik Saray Mozaikleri Mr]zesi ya5ltlar igin uygundur. En yakrn tuvalet Arkeoloji MLizesi'ndedir. Qevresinde 6lEtileri uygun olmasada iicretili otopark bulabilirsiniz. jj** / /.// At// &//,,i 17,,7,' 'r'/ nf' T H ffi frffi RefakatEili tekerlekli sandalyeligin uygun olan Mrize'de rampalar bulunmaktadrr. Ust kata Erkr5 refakateili de olsa mrlmkrln de$ildir. Yaghlar igin uygun kabul edilebilir. En yakrn tuvalet Arkeoloji Mrize'sindedir. Taksimden otobrislerle ya da Kabata5tan kalkan tramvay ile Sultanahmet Meydan'rna gok rahat ulagabilirsiniz. Ildll/d$lrrrr,,, I

17 HI E-Posta i Gezilebilecek Gtinler Xl.yy'a ait olan eser, O donemde 5ehrin dr5rnda kaldrgr iein Kariye (5ehir drgrnda kalan yer) adrnr almr5trr. "Hz. isa Kilisesi" adryla da antlan miize, istanbul'da Ayasofya'dan son ra en onemli Bizans yaprsrdrr. Hz. lsa ve Hz. Meryem'in yagantrlarrnr sahneleyen mozaik ve fresklerinin Eo$u yrllarrnda Maria Dukaina tarafrndan yaptrrrlmr5 ve Hz. isa'ya ithaf edilmi5, daha sonra da briyritiilmri5tiir. ll. Bayazrt doneminde camiye Eevrilen kilise, Cumhuriyet doneminde 1929'da restore edilmi5, mozaikleri meydana grkarrldrktan sonra mrlze olarak ziyarete aeilmrsflr. : Edirnekapr. Fatih - lstanbul +90 (212) : +90 Q12) : ay asoly l. com : Sah harie her glin saatlerinde ziyarete agrktrr. Rahmi M KoE Muzesi Haskoy Cad No: 27 Haskov Istanbul +90 (212) O (212) internet i www. rm k-museu m.org.tr E-Posta i Gezilebilecek giinler Pazartesi haric Haftasonu HaliE kryrsrnda, daha onceleri Lengerhane adryla anrlan Osmanlr donemi demir ve Eelik i5eili$inin yaprldr$r bolgede bulunan Rahmi KoE Endristri Milzesi'nde, geemigten giinrimlize Ee5itli e-ndristri rirtinlerinin sergilenmektedir. Onceden haber vermek koguluyla rehberlik hizmeti veren M0ze, kapa oldu$u saatlerde, minimum 10 ki5ilik gruplar iein ozel geziler d[izenlemektedir. Tekerlekli sandalye iein % 100 uygunluk gosteren Mr"ize'de, kapr geeigleri, rampalar, asansorler, ozrirhi tuvaletleri gibi her ttirhi olanak bulunmaktadrr. Kronik hastalar ve ya5h insanlar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadlr..ozel otoparkr mevcuttur. W Wffi lhfi-m 6zel araela online kadar girilebilen Muze'nin ana giri5inde 3-4 cm lik bir e5ik bulunmaktadrr. Tek bagrna tekerlekli sandalyeli gorevlinin yardrmryla ieeri kolayca girebilir. Yakrnlarrnda ozurlr-i tuvaleti bulunmamaktadrr. Ya5lrlar iein yakrnrnda dinlenme alanlarr, kafeterya ve ah5veri5 dlikkanlarr bulunmaktadtr.

18 IH HI lmrahor Cad. SutlLice lstanbul +90 (212) O (212) internet i E-Posta i Gezilebilecek gtinler Hafta igi Hafta Sonu Trirkiye'nin geemi5ten grinrimrlzen onemli mimari eserleri nin minyatiirleri sergilen mektedir. Miniati.irk'te, ozel hazrrlanmrg kitaperklardan ve sesli okuma sistemlerinden yararlanarak binalar hakkrnda bilgi edilinebilinir. Mimari eserleri, HaliE manzaralr kafesi ve dinlenme alanlan ile MiniatLirk ziyaretgilerine farkh bir drinya sunmaktadrr. i : lstanbul Modern Meclis-i Mebusan Caddesi Liman l5letmeleri Sahasr, Antrepo No: 4 Karakoy, lstanbu Tefefon +9O (212) OO +90 (212) Interneti :ww.istanbulmodern.org E-Posta i : Gezifebifecek gr.inler : Salt - Pazar: Per5embe :00 (10.00-'l 4:00 arasr ucretsiz) (Ucretsiz Ciri5ler: 12 ya5ve altr - Engelliler - Uyeler) ieerisinde mlizik, dans, tiyatro, edebiyat, mimari, tasarrm, dijital killtlir ve sinema ile ilgili bir gok aktivite yer alrr. lstanbul Modern'de igitsel turlar, sergiler, yaprtlar ve sanatgrlar hakkrndaki programlar, bilgi edinmek isteyen izleyiciler iein e$itimci ve sanatarihgisi uzmanlar taraf rndan hazrrlanmaktadrr. sandalye iein % 100 uygundur. Kapr gegigleri, rampalar, asansorler, ozi.irlli tuvaletleri gibi her tlirlu Eozrim sa$lanmt5trr" Kronik hastalar ve ya5h insanlar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadtr. Geni5 bir otoparkr mevcuttur. igerisinde restorant ve dinlenme alanlarr mevcuttur. ffi ffi W ffi ffi Ana giri5te 15 derecelik bir adet rampa vardrr. Miniatrirk'te, 2 farklr noktada ozllr[] tuvaleti bulunmaktadrr. Ayrrca miniatiirk ieerisinde yeme ieme ve dinlenme alanlanda mevcuttur. Corme ozr-irlliler iein tlim eserlerin sesli bilgilendirme sistemleri,igitme ozur[iler iein trim eserlerin kitaperklan bulunmaktadrr. Yaghlar iein tekerlekli sandalyeler hazrr bulundurulmaktadrr. Geni5 bir otoparkr mevcuttur. $*ftrrf.#i#rr rrru*

19 l'f,,, tf at : Megrutiyet Caddesi No Tepeba5r - Beyo$lu - istanbul : +9O Q1D OO +9O Q1l interneti :www.peramuzesi.org.tr/ E-Posta i : Gezifebifecek Giinler: Sah - Cumartesi Pazar 12-OO MLize Pazartesi glinleri kapalrdrr. Yakrn zamanlara kadar da "Bristol Oteli" adryla tanrnan tarihi yapr 2OO5 Hazian ayrnda Pera Mrizesi olarak hizmete aerlmrgtrr. 5 kattan olu5an muzede, Anadolu A$rrhk ve OlELileri Koleksiyonu, KLitahya Qini ve Seramikleri Koleksiyonu ve Avrupall ressamlarrn onemli yaprtlarrnr bir araya getiren zengin bir resim koleksiyonunu bulunmaktadrr. Aynr zamanda Osman Hamdi Bey'in yaprtlan ve unlli l(aplumba$a Terbiyecisi tablosu da bu mrizede yer almaktadrr...,(t$t -'c (. '-,-b'$' qh\v' % oo*ossr aryoqlu,tt, Beyog u tlvl "'r,\w,f: r:a i. : Caddesi No: Sultanahmet Tefefon : +90 Q1D Gezilebilecek Giinler: Sah harig her guln aerktrr. 09.OO-17.3O, Yaz aylannda: saatleri arasrnda gezilebilir Sultanahmet'te bulunan Yerebatan Sarmct, 542 YEqFBAIAN (4 'u'- 'S rkii yrhnda Bizans lmparatoru Justinyen tarafrndan mn*o. ^r.:t At Meydanr'nrn diger tarafrnda bulunan BL.iyr-ik q,!y Saray'rn su ihtiyacrnr kar5rlamak Lizere t"'*t"*og yaptrnlmr5trr. Fetihten sonra yakla5rk yliz yrl s sr,ireyle sarnrcrn var $r fark edilmemig; ' A'/a -lilj'a Yefeilalar bodrumlarrnda su biriktiren ve deliklerden seoet sarkrtarak balrk tutan insanlar vasrtasryla ke5fedilmi5tir. Bilyul< salonun ince tusla kemerleri 136 adet korint stili sr]tunla desteklenmektedir. Yerebatan Saravr olarak adlandrnlan sarnrg ieten 145 melre uzunlusunda, 65 metre genigli$indedir. Yakla5rk 9800 metrekarelik bir alanr kapsamaktadrr. igerisinde bulunan restorant ve kafesiyle ziyareteilerine farkh bir atmosfer sunan SarnrE'ta ziyaretler mrlzik egliginde daha da keyifli bir hale gelmektedir. Tekerlekli sandalye iein % 100 uygundur. Kapr geeigleri, r ampalar, asansorler, ozui rl r-i tuvaletleri gibi her tlirlli EozLim sa$lanmr5trr. Asansorlerde Braille alfabeli dli$meler vardrr. Kronik hastalar ve ya5l insanlar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadrr. Qok yakrnrnda otoparklar mevcuttur. RefakatEili de olsa tekerlekli sandalyeli igin uygun de$ildir. leeride dinlenme alanlarr bulundu$undan ya5hlar igin uygun sayrlabilir. Yakrnlarrnda otopark mecuttur.,m fr,:ffi &#,fi:wvd efl,4m&,wlmmr,sw n ff w w!&, w,&e,/wele :,tue 36

20 rffi :Trinel Calip Dede cad. no: 15 Beyo$lu - istanbul : +90 (505) (535) interneti :www.galatamevlevi.com E-Posta i : Haftanrn belirli glinlerinde Sema gosterisinin gereekle5tirildi$i Mevlevihane'de Mevlevi kultiirrl ile ilgili bir sergi bulunmaktadrr.la bilgi ahnrr ve rezervasyon yaptrrrlrr. Onceden talep edilirse tekerlekli sandalyeli igin yer ayrrlmaktadrr. Ana giri5te 6 adet basamak bulundu$undan refakateili tekerlekli sandalyeli iein srnrrh uygu nd u r. 6zrl r[i tuvaleti bulu n mamaktadrr. KULELER DA W o Tiim dergi ve periyodik yayrn dalrtrmrnda Ulagtrrma Bakanlrgr P2 "Tiirkiye Geneli Daortrm Yetki Bclgesi"ne ve ISO 9O01 - ISO 2OOO Kalitc YSnctlm Slstemi Belg sl'ne sahiptir. Erkl B0yuldac c!d, Y!m.9 sok, Noll 4.1.v nt - kt.nbul T.l.ton: 0 (212) l.k.r 0 (212) lnbm.t Adndr www,.tklndrgltlm,6h E-Pd. Ad.ull Infooatkl.drgltlm,coh

Google Favorite Place

Google Favorite Place Google Favorite Place İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRK HAVA YOLLARI HAVACILIK AKADEMİSİ Atatürk Havaalanı, B Kapısı Yanı, 34149 Yeşilköy, İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 212 463 63 63 / 13308 / 17985 / 17463 / 13463

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL 8-15 Eylül 2010 Le Figaro The INDEPENDENT New York Times Daily Express Le Monde The Guardian Şarkul Awsat FOX AlHayat El-Halic

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

W,llilffxltlul!iltfl ffi

W,llilffxltlul!iltfl ffi Ilnffi*r T$lrkfintnn ve k*$ T*i*i*ta*t vq Uyfiur T{lrkleri Arasrnda istimiyet cl o CtCl( Prnf. Dr. Zekeriya Kitapcr Prof. Dr. Zekeriya Kitapcr ro A,...Ne varki dilertrirk boylannda olrlrrtf rr rlilrt,

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı

Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Pocket Book 2014 Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Hazırlayan Dr. Dursun AYDIN www.visitturkeyforhealthcare.org www.ipsa.org.tr 2014 Pocket Book Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Yayın Sahibi: Visitturkeyforhealthcare

Detaylı

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL İzmir in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU DERS: TURİZM COĞRAFYASI KONU:KAPALIÇARŞI TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ ÖĞR.GÖR. : ŞULE KIYCI ÇINAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU DERS: TURİZM COĞRAFYASI KONU:KAPALIÇARŞI TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ ÖĞR.GÖR. : ŞULE KIYCI ÇINAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU DERS: TURİZM COĞRAFYASI KONU:KAPALIÇARŞI TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ ÖĞR.GÖR. : ŞULE KIYCI ÇINAR HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: FURKAN KANAT ÖĞRENCİ NO:120158104016

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

20 29 Temmuz 2012 tarihleri arası Yunanistan İtalya Gezi Notlarım

20 29 Temmuz 2012 tarihleri arası Yunanistan İtalya Gezi Notlarım 20 29 Temmuz 2012 tarihleri arası Yunanistan İtalya Gezi Notlarım 20 30 Temmuz 2012 tarihleri arasında tatil.com dan 399 Euro ( ) kişi başı ücretle aldığım otobüsle kalasik İtalya Yunanistan turuna ait

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri Hazırlayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü www.izmirkulturturizm.gov.tr Fotoğraflar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi Baskı & Cilt Lamineks Matbaacılık Dijital Baskı

Detaylı

,R«f6wa»c. CBTrfıaKolâf Yokuş»

,R«f6wa»c. CBTrfıaKolâf Yokuş» M l T A R İ H İ Y A R I M A D A Faruk Pekin SULTANAHMET MSffi "' CBTrfıaKolâf Yokuş»,R«f6wa»c PHft ii " StriVırvMfiirtS-. / \ '. >l u evlw«rtl)n "Adım Adım İstanbul" gezilerimizin İkincisinde Haliç kıyıları

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Yaşam Kompleksimiz ile alışveriş deneyimini keyfe dönüştürmek için dünyaca ünlü seçkin

Yaşam Kompleksimiz ile alışveriş deneyimini keyfe dönüştürmek için dünyaca ünlü seçkin 03 SAF Gayrimenkul YATIRIM ORTAKLIĞI NIN Dergisidir. ÖNSÖZ Değerli Akasyalılar, Akasya Yeni Nesil Yaşam Kompleksimiz ile alışveriş deneyimini keyfe dönüştürmek için dünyaca ünlü seçkin markaları tek çatıda

Detaylı

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi 2-Denetim Kurulu Raporu 3-Hesap Cetvelleri GÜNDEM 1.Başkanın açılış konuşması ve

Detaylı

ÖNSÖZ. Bahar, tazelenme zamanı. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Bahar, tazelenme zamanı. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

30 OCAK-06 ŞUBAT 2013

30 OCAK-06 ŞUBAT 2013 30 OCAK-06 ŞUBAT 2013 İSTANBUL, İSTANBUL UM Interfaks.ru,Rusya, 30 Ocak 2013 Rusya kaynaklı haber ajansı Interfaks İstanbul ile izlenimleri içeren aşağıdaki yazıya internet sitesinde yer verdi: Dünyada

Detaylı

içindekiler EDİTÖR YAZISI 6 Selda KAYA KAPANCIK İyi okumalar...

içindekiler EDİTÖR YAZISI 6 Selda KAYA KAPANCIK İyi okumalar... içindekiler EDİTÖR YAZISI 6 Selda KAYA KAPANCIK İyi okumalar... MASAÜSTÜ 10 > İstanbul Film Festivali 2 Nisan da başlıyor >Meze yiyecekseniz, Seastar1 e gideceksiniz... >Divan Chocolat d Origine >Exen

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

Soyak Olympiakent. sat flta... Soyak Yenişehir Kibele Evleri 9000 yıl önce Çatalhöyük te... Soyak Yenişehir Erkut Soyak Lisesi Amasra ve Safranbolu

Soyak Olympiakent. sat flta... Soyak Yenişehir Kibele Evleri 9000 yıl önce Çatalhöyük te... Soyak Yenişehir Erkut Soyak Lisesi Amasra ve Safranbolu at m z lkbahar 2004 n süreli yay n d r ÖZEL SAYISI Soyak Olympiakent ISSN 1304-6357 sat flta... Avrupa yakasının çağdaş yaşam projesi: Soyak Olympiakent 2004 Atina Olimpiyatları Bahara merhaba Soyak Yenişehir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

ÜNİVERSİTEYİ TANIMA EL KİTABI

ÜNİVERSİTEYİ TANIMA EL KİTABI ÜNİVERSİTEYİ TANIMA EL KİTABI 2013-2014 Doç. Dr. Biray Kolluoğlu Öğrenci İşleri Dekanı Boğaziçi Üniversitesi'ne hoşgeldiniz... Üniversitemiz eğitim ve bilimsel araştırma standartları açısından yalnız Türkiye

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

istanbulturizmmerkezleri.org KADIKÖY, PENDİK, TUZLA

istanbulturizmmerkezleri.org KADIKÖY, PENDİK, TUZLA KADIKÖY, PENDİK, TUZLA KADIKÖY PENDİK TUZLA 262 KADIKÖY Kadıköy; Kalkhedon ; Körler Ülkesi Kadıköy ü görmeyen İstanbul u görmüş sayılmaz! İstanbul un Anadolu yarımadasındaki kültür, sanat ve eğlence merkezi,

Detaylı