iqinderciun iqindek LER ffii ilt-vr Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iqinderciun iqindek LER ffii ilt-vr Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri..."

Transkript

1

2 {&{ IH iqinderciun iqindek LER ffii Kiinye... Girig Yazrlarr llker B.. Karago2... (Reha lstanbul) Muammer GU1ER... (lstanbul Valisi) Yucel Yaman.... (iki Nokta Co$rafi Bilgi Bankasr) ieindekiler... igaretler ve AErklamalar... Ulasrm Kavnaklar... 5^'''' 5enrner arasr utasrm... )enrr rqr ur41rm... Mrizeler... Kuleler... Saraylar - (arerlar... Saraylar... Qargrlar... Camiler - Kiliseler... Camiler... Kiliseler...,,, Meydanlar.. Kiiltiir Merkezleri.. Sayfa Num ll ilt-vr ill IV V-VI 't ', ', ol Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri... AhEverig Merkezleri.. Oteller - Restoran ar... Ote er... "... Sa$[k Merkezleri... Hastaneler... Tanr ve Tedavi Merkezleri... Evde Bakrm kurumlan."... Ambr.ilanslar.. Sayfa Num Y ',lo ' '133 Kurumlar Engellilere Hizmet veren Kurum ar..., 135 Federasvonlar 137 Diger Sivil Toplum Kuru1u5ran Oriemli lar. 139 Briyrik istanbul Haritasr

3 IH ignnrrler ve AqTKLAMALAR HI Basamaksrz eri5im, azami rampa e$imi % 8 (maksimum 2 cm'ye kadar egik), en az90 cm'li kapr geniglili, az11o x '140 cm asansor kabini boyutu, ozlirlliye uygun tuvalet, odeme noktalarrnda en az 80 cm geei5 geni5lifi, konaklama tesislerindeki oda, banyo, tuvalet giri5lerinde 90 cm geni5lik, Havalimanlan'nda uga$a ve terminale diiz giri5 ve en az 90 cm kapr genigligi Konaklama tesislerinde teks telefon olmasr, televizyonlarda teleteks yayrnrnrn ve alt yazr film olmasr, az i5itenler iein kulakhk bulundurulmasr, kapr, telefon ve uyan i5aretlerinin gorsel ya da titre5imli olmasr, telefona mont edilebilen ses y0kselticisi bulundurulup gerektiiinde kiralanabiliyor olmasr, l5itme engelli dili bilen personelin olmasr. Enlazla iki basamak, azami rampa egiminin % 8-12 arasrnda, kapr geniqliklerinin cm arasrnda, asansorlerin 90 ile '139 cm boyutlannda, kapr geni5li$i azto -89 cm olmasr. Kasalara ulagrm srnlrh ve kasa geei5lerinin cm olmasr, konaklama tesislerinde oda, banyo ve tuvalet giriglerinin cm arasrnda olmasr velveya engellerin olmasr, Havalimanlan'nda uga$a ve terminale erigimin cm arasrnda bir kaptdan yaprlmasr ve/veya birkag basamak olmasr. Cidilecek yerde, o yer hakkrnda Braille tekni$iyle yazrlmrg enformasyon bilgilerinin bulunmasr, konaklama tesislerinde oda kaprlarrnrn r.izerinde goz seviyesinde dokunarak anla5rlacak kapr numaralarr bulunmasr, asansdr ieerisinde sesli uyan, kabartma harf bulunmasr. Ulagrm alanlannda sesli uyan sistemlerinin olmasr cm arasr en az iki e5ik bulunan yerler, 3-5 basama$rn oldu$u alanlar, en fazla 25 dereceye kadarampa olmasr, uluslararasr standartlara uygun olmayan ama yinede tekerlekli sandalyeli kigilerin refakateileriyle birlikte zorlanarak da olsa kullandrklan mekdnlar. Restoranda ya5hlar iein biiyrik punto ile yazrlmrg mon0 olmasr, gerekti$inde ozel yemeklerin yaprlabiliyor olmasr (yagsrz, kalorisi az), mekdnda geeici kullanrm iein tekerlekli sandalye ya da yuriitee bulundurulmasr. 10 basamaktan fazlaolan alanlar, mekanlar, rampasrz girigler. ffll$$r$.$ur*r

4 \fr \,\rd \r l { 'f i l.t."'/,* Arabala alarr 'ttjllr r-ir-jzr t i'ii*-lli' :i;rjji l- s7r:?il?t: Belmo Katlanabilir Sac Boru Sase ''t-3&-#uffi'*ft4 w{; p; t' w;a rffi,w "g #b{:we,.& UtnrJi*re]*, i'l*rtnul*imilf, j'"mri:ljil*nlutl r\r\i::tl:*:il:tit riji r, ii, ri ti tr i:'rittltiili: 'ir.,? 'tt;t.tr,"i',", r, lf iljf;.!(jrjry TJJLJU:IU,r-lf' " i i. {1 lir! Faz Elektrik Moior.l llakina San. ve Tic A /21 Sok. No;4 Bornova- lznir-turkiye Tel: : wwwbelmo.com.tr \u'rffiurunudur

5 affi $EHinlrRARASl ULASIM ffi"f istanbul'da 2 adet uluslararasr havalimanr bulunmaktaqrr. Atattirk havalimanr: Atatiirk Havalimanr leletmesi THY Genel Miidiirhi$ii THY Rezervasyon Medline (Sa$hk Hizmetleri) HavaE I internet i E-Posta i +9O (212) O (212) : +9O (212) (212) : +90 (212) : : W' Wi Atatrirk Havalimanr, w, ffii W: W ffi, i lstanbul'un en buyrik havalimanr, 5ehir merkezine 20 km uzaklrktadrr. Havalimanr'ndan 5ehrin belirli noktalanna, saat ba5ricretli Havag servisi bulunmaktadrr. : Aksaray'dan sabah 06.00'dan gece 00.40'a kadar Eahgan $ehirlerarasr Otogar ba$lantrh Hafif : Metro, havalimanr'na ula5rmr kolaylagtrrmaktadrr. UEak ve helikopter kiralama olanasr da i sunan Havalimanr'nda, gunlin 24 saati arae kiralamak ve taksi bulmak mumkundlir. tekerlekli sandalye iein %100 uygunluk gosterir. Kapr geeigleri, rampalar, asansorler, ozr-irlii tuvaletleri, refakatei hizmeti gibi her trirlu kolaylr$rn sa$landrgr havalimanr, uluslararasr standartlardadrr. Trirkiye Omurilik FelElileri Derne$i tarafrndan sa$lanan tekerlekli sandalyeli iein uygun minibllslerle, Llcreti odenerek 5ehrin pek Eok noktasrna ulagmak mllmkiindur. Havalimanr - Aksaray Hafif Metro hattrnda, bazr duraklar tekerlekli sandalyeli iein kullanrma elverigli iken bazr duraklar de$ildir. Hava5 servisleri ve belediye otobtlsleri refakateili de olsa tekerlekli sandalyeli iein srnlrll uygundur. lgitme engelliler iein yazrlr gostergeler ve Corme oztirluler iein sesli uyan sistemlerinin bulundu$u Atattirk Havalimanl'nda, kronik hastalar ve yaglllar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadrr. Onceden talep etmek ko5uluyla bazr havayolu 5irketleri hava limanrnda refakatei hizmeti ve ugakta diyabet monli seeene$i sunmaktadrr. Sabiha Gokqen Havalimanr: Santral HavaE Kozyata$r Int. i E-Posta adresi Anadolu yakasrnda bulunan Sabiha ve Sultanahmet'e 57 km mesafededir. Havalimanr'ndan, Anadolu yakasrnda saatlerine ba$l olarak dlizenli Havag Ee5itli ula5rm araglan ile gehrin +90 (216) O (216) OO veya 444 O4 87 Kadrkoy'e 40 km, Taksim'e 50 km Cokgen Havalimanr, Kadrkoy, Bostancr Sahiline ve KuElikyah'ya sefer servisleri bulunmaktadrr. Bostancl ve Kadlkoy sahilinden bir Eok merkezine ulagmak mrimkundtir. AraE kiralama servisleri ve taksiler grintin 24 saati hizmet vermektedir. 'Sabiha CokEen havalimanl tekerlekli sandalye igin %1OO uygunluk gosterir. l(apr geei5leri, rampalar, asansorler, oztirlti tuvaletleri, refakatei hizmeti gibi her turhj kolaylr$rn sa$landrgr havalimanr uluslararasr standartlara uygundur. TLirkiye Omurilik FelElileri Derrie$i taraflndan sa$lanan tekerlekli sandalyeliye uygun miniblislerle, ucreti odenerek 5ehrin pek Eok noktasrna ulagmak mrimkrln. Havag servisleri ve belediye otobusleri refakateili de olsa tekerlekli sandalyeli igin srnrrh uygundur. lgitme engelliler iein yazrlr gostergeler ve gorme ozr-irlr-iler iein sesli uyarr sistemlerinin bulundu$u Sabiha GokEen Havalimanr'nda, kronik hastalar ve ya5 lar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadrr. Onceden talep etmek koguluyla bazr havayolu girketleri havalimanrnda refakatei hizmeti ve uqakta diyabet monu seeene$i sunmaktadrr.

6 IM NTI $ehirlerarasr Otobtis 5eferleri : Esenler Otogan u Harem Otogarr u ir{w F tih\ M. *ige '/..., - : +90 (212) (212) o (212) (9 Hat) +9O (2'16) (3 hat) istanbul, AvrupaYakasr igin Esenler'de, Anadolu Yakasr iein de Harem'de olmak rlzere 2 ana otobtis terminaline sahiptir. Bu terminallerden Trirkiye'nin her noktasrna karayolu baslantrsr varotr. Her iki otoblls terminaline merkezlerden kalkan toplu ta5rm araelanylayada bir Eok merkezde bulunan otobr-ls firmalarrnrn bilet satr5 noktalanndan, firmalann kendi servislerinden faydalanarak ulagrm sa$layabilirsiniz. TCDD internet i E-Posta i Haydarpaga Garr Rezervasyon Danlgma Sirkeci Garr Danrgma : : : gov.tr +9O (216) O (216) O (216) O (216) O (212) O (212) 527 OO 50 lstanbul'da, Haydarpa5a Tren Carr'ndan; Anadolu'nun pek Eok gehrine ve Tahran'a, Sirkeci Tren Carr'ndan; Viyana, Munih, Budape5te, Selanik, Moskova, Brikre5 gibi Avrupa kentlerine demiryolu ba$lantrsr bulunmaktadrr. lerin ieerisinde bulunan restorantlyla yemek yeme imkanr, otomatik kaprlarr, geni5 koltuklanyla rahat bir seyahat imkanr sunan TCDD, ozllrlliler ve 60 yag ustri ki5iler iein bilet fiyatlarrndat" 20 indirim yapmaktadrr. Yaghlar iein konforlu bir ula5rm aracrdlr. Tren garrnda, danrgma gigelerine ve trenlerin yanrna kadar % 8'den dahafazla e$imlerle de olsa rampalar yardlmryla, refakatgi e5li$inde ula5rm sa$lanabilir. Trene bini5lerde refakateili de olsa sorun yaganabilir. l5itme ozlirhiler iein yazrlr gostergelerin bulundu$u garlarda, kronik hastalar ve ya5rr insanlar igin ozel bir hizmet verilmemektedir. H ffi m ffi Aksaray - Havalimant Hafif Metro ba$lantrsr ile kolay ula5rlabilen bir noktada bulunan Esenler otogan, hafif metro istasyonunda sadece yr-iruyen merdiven bulundu$undan refakateili tekerlekli sandalyeli igin srnrrh uygun kabul edilebilir. Esenler otogar'rndana yonetim binasrnln C-1 giriginde bulunan oz0dliye uygun tuvaletin anahtannr aynr yere bulunan Dant5ma ofisinden alabilirsiniz. Harem otoganna ancak servisler ya da toplu ta5rma araelanyla ula5abilirsiniz fakat bunlar genellikle refakateili de olsa tekerkekli sandalyeli iein uygun degildir. Her iki otobus garlt da, refakateili de olsa tekerlekli sandalyeli iein srnrrl uygun kabul edilebilir. i5itme Engelliler iein yazrlr gostergelerin bulunmadr$r otogarlarda, kronik hastalar ve ya5h insanlar iein de ozel bir hizmet verilmemektedir. Yine de bir gok yagh ki5i klimal [iks otobrlslerle herhangi bir sorunla kargrlagmadan yolculuk edebilmektedir. $$i#$rffj$'$$rr*u,u, ${i$i{

7 Iffi frti ffi ffi W Liman +90 Q Merkez Ofis +90 (216) O (216) Rezervasyon +9O (216) Danrgma +9O (215) internet i E-Posta i TDi Denizyollarr Acentesi Rrhtrm Cad. Kadrkoy / lstanbul istanbul'da denizyolu ile yurt iei ve gehiriei ula5rm sa$landrgr gibi marinalann da Avrupa Limanlan'na ba$lantrlarr bulunmaktadrr. Feribotlar internet i +9O(212) : istanbulun Eegitli noktalarrndan kalkan ve Eevre illere giden arabah feribotarda onceden 1 haber vermeniz ko5uluyla oztirlii otomobili yeri tahsis edilmekte olup, oztir[i tuvaletide i mevcuttur. i5itme Engelliler iein levhalarrn bulundu$u ido terminallerinde, gorme i ozrirl0ler iein yer yonlendirme Eizgileri bulunmamaktadrr. Ancak, gorme ozurlii yolcular i igin hazrrlanmr5 kabartma harfli (Braille tekni$i) tarife baskrsr, ido'nden temin edilebilir.,l

8 fwffi $EHiniqi ULA$rM Trafi$in g0nden gtine arttr$r lstanbul'da toplu tagrmaraglarrnrn rolu her gegen gun daha da artmaktadrr. Sayrsrz toplu tagrma olana$rnrn bulundu[u istanbul'da, tekerlekli sandalyeye uygun toplu tagrmaracr sayrsr henr-iz yeterli seviyede de$ildir. Wiffi Metro/4Levent-Taksim "{,wn ' 5 istasyonun bulundu$u 4 Levent-Taksimetro grizergahrnda, $i5li -Mecidiyekoy drgrndaki\i but0n istasyonlardaozirli) asansorr.l, oztirlll tuvaleti ve ankesorlu telefon bulunmaktadrr. Tekerlekli sandalyeli igin uygun olan tl.im istasyonlar ya5hlar iginde kolay ulagrm imkanr saf,lamaktadrr. Wffi l5itme oztirliiler igin yonlendirme levhalan, tren kalkrg saatlerini gosteren dijital gostergeler bulunur. Corme ozeirluler ieinse, yonlendirme Eizgileriolmasa bile, yardrm edecek personel wt\ 'tt:x"!, I bulmak mrimkundlir. i Sefer Saatleri: Hafta lei : 06.'15 / OO.3O Cuma-Cumartesi :06.15 / 01.OO Pazar :06.30/00.30 Wffi,,ffi i,,wl w{w#, gtffi '{'{-v, lt.t. ii Hafif Metro / Aksaray - Havalimanr 1'Al<saray-Havalimanr Hafif Metro guzergahrnda bulunan 17 duraktanyalnzca 3'Linde, l Havalimanr, Dunya Ticaret Merkezi & Cnr Expo ve Bahgelievler, duraklarrnda ozurlti tt 'merdiven asansoru bulunmaktadrr. Asansor bulunmayan Aksaray dura$rnda Erkabilen paletli tekerlekli sandalye' kullanrlarak araca ulagrlabildi$i gibi, yurriyen merdivene sahip Yenibosna, Atakoy, Bakrrkoy, Zeytinburnu, Otogar duraklarrnda da yardrmcr personel bulmak mllmkrindilr. Di$er duraklar refakatgili de olsa uygun de$ildir. Aksaray, DLinya Ticaret Merkezi ve ',, Havaalanr duraklarr, biletli gegig noktalarrndan trenin 1. vagonuna kadar yonlendirme yer i i Cizgileriyle, gorme ozrir -i yolcularrna kolay k sa$hyor. Ya5hlar igin uygun olup i5itme I l,,engelliler iein dijital gostergeler yeterli de$ildir. j Sefer Saatleri:

9 l(abata5 -Zeytinburnu tramvay guzergahrndaki 24 dura$tn 2O'sinde buiunan rampalarrn e$imi % aragnda degigiyor. Rampa egimlerinin, tek ba5rna tekerlekli sandalyeliye uygun olmamasrna l<ar5rn, dural<larrn yer seviyesine yakrnlrsr refakatgili tekerlekli sandalyeil iein ula5rmr mliml<lin l<rlabilir. Karakoy istasyonunun, kabata5 yonune giden dura$rnda rampa bulunur fal<at l<ullanrma uygun bir konumda olmamasr nedeniyle refal<atgili uygun kabul edilebilir. Yardrm istendi$inde gorevliler yardrm etmektedir. Dural<lara kopru velveya alt gegitlerle ula5rldr$rndan, Topkapr - Yusufpa5a - Eminonu - Qapa / gehremini duraklarrefakatgili de olsa tekerlekli sandalyeli igin elveri5li de$ildir. Corme engellilere personel yardrmcr olmaktadrr. Aynca trenlerde sesli uyarr sistemi mevcufiur. Araglar klimah oldusundan ya5hlar iginde uygundur. Sefer saatleri: Kabata5 - Zeytinburnu Cadde Tramvay'rnrn Zeytin burn u du ra$r ndan haf if metro hattrna aktarma yapabilirsiniz. Yolcularrn kolayca tramvay - hafif metro hattrna gegi5ini gereekle5tirebildigi bu duraklarda henuz ozurlu asansoru i5levsellik l<azanmamr5trr. Rehberin yaynahazvlandr$r tarihte yaprmrna devam edilen ozurlu asansorleri, trenler arasrnda aktarmayr ozurluler iein sorunsuz hale getirecektir. Taksim - Kabatag arasr bir durak olup her iki giri5te de ozrlrlli asansoru mevcuttur. 4Levent yonunden al<tarma yaparak Kabata5 yonrine devam edilebilir. Fakatekerlekli sandalye kullanrcrsr, Tal<sim'de ozurlri asansoru ile once l<aldrrrm seviyesine grl<mah ve funikr.iler srstemin bulundusu yerde tel<rar ozlirlu asansorri ile a5agr inmelidir. Sefer saatleri: "H****i-.*. -{FW

10 Ba$cnilar Sa ffiseniler l i'illei;[ili $EHrRr$r RAYL STSTEMI $ilie*ymffilur ffidlrngttlr'fifr1l ffinlheml$imwlle,y tilflrililtili li::m1iliillhn XilIrmirim$trmdr v IEMfi akurf,c,tiy Hffiffitffimffiffiffiffimffimm NM $\ -<(." &td q6' F\- ".d.--ds{ ffiffiffiffi Mr^il MARMARA ornizi Kabatag-Taksim Frinikriler Sistem Hattr *du * o H ffiffiil Kabatag-Taksim Hattr i:itme engelliler ve ya5hlar iein uygundur, Zeytinburnu-KabataE Cadde Tramvay Hattr.O "..r J-; l;;.;j; :;;."$.d d."t.ru".i'' ",.*- C *f* J" ",.d Eil[UM[HTHMMIHMIM Zeytinburnu-Kabatag Hattr igitme engelliler, gorme oziirliiler ve ya5hlar igin uygundur. *Qo.C.""...r,,.,""*"d -c.."s,tso' MM[H mmrhruffiffifffiffiffif,ffilffi ffit

11 W,: Keirerburgaz lioi yir DENTZYoLU ULA$tM lstanbul De niz otobiislerl: ry,fff, Sanyer Aruu }]esek lvahmutxevkelpaea : internet i : : +90 (212) Avcrlar, Bakrrkoy, Be5ikta5, Beykoz, Bostancr, B[yrikada, EminonLi, Heybeliada, lstinye, Kabata5, Kadrkoy, Karakoy, Kartal, Sanyer, Yenikapr hatlarr arasrnda sefer yapan deniz otobtisleri, lstanbul'lulara hrzh ve konforlu bir yolculuk sa$ yor. ud.rurr Esenler rd, rpdqd Ka0rlhane -" lstinvrl ',," ftcykoi br,jlu, bevkoz i- rul ;hek - letrlviil{l Qavu!baEr ;r"ana terminallere giri5te ve deniz otobuslerine ulagmada herhangi bir problemle f kargrla5rlmamaktadrr. Bazr noktalarampalarla desteklendi$i ve deniz otobusrinun ana i guvertesine binigte ve ana kaprdan ieeriye giri5te 8-10 cm'lik 2 adet egik bulundu$u igin i refakateili olmak daha sorunsuz bir ulagrm sa$lamaktadrr. ido terminaline ve araglara gorevli blitlin personel her tl.irlu yardrmr yapmakta, bllyllk bir dikkat ve ozenle hareket etmektedir. ozlirluler iein levhalann bulundu$u ido terminallerinde, gorme ozurluler iein yer i yonlendirme Eizgileri bulunmamaktadrr. Ancak, gorme ozurlr-i yolcular iein hazrrlanmr5 t kabartma harfli (Braille tekni$i) tarife baskrsr ido'nden temin edilebilir. Deniz otobuslerinde j,ozur[i tuvaletleri onceden bulunuyordu fakat gu anda kullanrhrdurumda de$ildir. I Wffi i f{:ffiffi giri5te i5itme WM#,,W.ffi EyLip ffi giqri Bayrampaqa. ijrstl(lts Beyo0l! K.tir.rtirl Giing0ren Bahqelievler lrfft Bakrrk0y,4 Llakrrkoy Fatih KArilkoy "'!'4 Eminonu l =.r*/ Yetti'krp1 flizlt l cttbol rrnil llllmsl liadrkoy. '' 'l:i ll.,' t)!, lli {, 'i",! "r.:1, 'l i[. tt ii::. 1 BeEiktaq 'r' UskLldar li:iktl{lirl Umraniye Qeknrek0y Lnrinonrr -7'a Katakov lr Lnlrnonil Eminonil!

12 !'riiri. ir. i:r-ir.lr:l'r' Deniz ula5rmrnrn buylik bir bollimlinli gereeklegtiren 5ehir iei vapurlar donem donem de$i5il<lik gosterse de bir Eok noktaya seferler duzenlemel<tedir. $ehir iei vapurlarrefal<ateili tel<erlel<li sandalyeli igin bile srnrrh uygun l<abul edilebilir. Corme ozrirlriler iqin yonlendirme gizgileri bulunmayan vapur iskelelerinde, iqitme ozrirluler iein dijital gostergeler ve vapur kalkr5 saatleri mevcuttur. Ozr-irlu tuvaletleri yoktur..i:ri';;irr':;it: istanbul'da karayol ula5rmr sa$layan Eok sayrda irtt otobrisrl yanrnda dolmug, taksi dolmu5 ve minibus gibi alternatif toplu tagrm araelarr da hizmet vermel<tedir. $u anda 27O adet olan 'istanbul Briyuk5ehir Belediyesi Ozrirlu Otobrisleri' sayrsr onrimrjzdeki yrllarda daha da arttrnlacaktrr. Corme ozur[iler igin de uygun olan bu otobrisler, l<aldrrrm seviyesine yakrn, rampasr sayesinde tekerlekli sandalyelinin araca refakatgisi ile binebilmesine olanak sa$layarakent iei ulagrmr mumkun krlar. En kolay ve hrzlr ula5rm aracr taksiler, di$er gehirlere ve yurtdrgrndaki tarifelere oranla lstanbul'da oldukea ucuzdur. Taksilere gl.inr,in her saati tum merkezi ve ara yollarda kolayca ulagrlabilir. Taksi soforleri ile mesafe ve tarifelerle ilgili sorun ya5anrlmasr durumunda $oforler Esnaf Odasr'na sorun iletilebilir. Konugma bozuklugu, asabileqme, konuqma yeteneginin yitirilmesi, gevreden uzaklaqma, degiqik psikolojik ve midevi hastaltklar, g0cuklarda zeka geligiminin yavaqlamasr, dil yeteneginin geliqmemesi gibi sorunlar meydana gelmektedir. iqitme kaybrnrn ilerlememesi igin zamanrnda kaliteli iqitme cihazr kullanrlmasl gerekmektedir. %r lstanbul $oforler Esnaf Odasr Tefefon : +90 Q12) (212) : lbrahim l(arao$lano$lu Cad. No: 3 Oto Sanayi Seyrantepe / ISTANBUL $ siser e rndl Merkez:Qaltglar Cad.Hanrmeli Sk. No 1/6 BahQelievler-lstanbul Tel: Fax ro A 91 to Kadlkdy :0216, Bursa izmir.0232, Fatsa Adana : Cankn : K.Maras : Salihli :0236J Ankara Qorum : Kayseri- : Sinop : Aydrn ' Diyarbakr: Mdlatya :0422, Sivai :0346, Ballkesir : D0zce : Mersin SOke : Bingdl : Elaztg Nazilli : \. \ rum cihaztarda di!er satrg noktatarrmrz igin ttitten arayrnlz... u/,,').\ inf o ea r n et, c o m. t r www. e a r n e t. c o m, t r '/)-J ''/ (Dit ((0297 ENrSOeool:2000 ENrso13485:2003 r orrrr+soos i',ri)t)1t}t111; lr) l/\l(:li I

13

14

15 IgYIOaELER w_ Gezilebilecek Grinler : Osman Hamdi Bey YokuEu C0lhane - istanbul : + 90 (212) : Pazartesi harie her g0n saatleri araslnda. T.C. K0lt0r Bakanh$r, Anrtlar ve M[izeler Genel Mld0rlii$0'ne ba$h olan Mrize, Arkeoloji M0zesi, Eski $ark Eserleri Mrizesi ve Qinili K65k Mr.izesi olmak 0zere [ig miizeden oluguyor. XlX. yy. sonlarrnda tinlil ressam ve mrizeci Osman Hamdi Bey tarafrndan imparatorluk Miizesi olara kurulmu5 olan istanbul Arkeoloji 'de Miizesi, 13 Haziran 1891 "itt< frirt< Miizesi" olarak kaprlarrnr ziyareteilere aemrghr. Dii nyadaki mrlze olarak inga edilmie az sayrdaki binadan biri olan Arkeoloji Mrizesi, Balkanlar'dan Afrika'ya, Anadolu ve Mezopotamya'dan, Arap Yarrmadasl'na ve Afganistan'a kadar Osmanh imparatorlu$u srnrrlarr ieinde yer almrg pek Eok farkl uygarh$a ve krjltiire ait zengin ve dnemli, bir milyonu a5krn eseri biinyesinde barrnmaktadrr. : Valikonagr Caddesi Nigantagr - istanbul Tel +90 (2'ta Gezilebilecek Giinler : Pazartesi, sa glinleri harie her giln agrktrr. Mrizede; Osmanh ordusunun her donemine ait kryafetler ve silahlar, miihiirler, zrrhlar, padi5ah Eadrrr ile Selguklular'dan Cumhuriyet'e kadar kullanrlmrg ge5itli sava5 egyalarr, Bizanslrlar'rn HaliE'i kapattlklan zincir gibi Eok sayrda ilgine esya bulunmaktadrr. Ayrrca Askeri Miize'de,'l saatleri arasrnda Osmanll Askeri Bandosu Mehter Takrmr'nrn "Osmanl Askeri Miiziii" gosterisini izlemek mtimkrindrir. Gtilhane parkr giri5inin sa$rnda, Topkapr Sarayr MLizesi'ne Erkan Osman Hamdi Bey yokugu lizerinde bulunan Miize'ye ulagmak, yolunun Arnavut kaldrrrmh olmasr nedeniyle, ancak refakatgisi olan tekerlekli sandalyeli iein uygundur. Miize ana giriginin merdivenli olmasr nedeniyle tekerlekli sandalyeli iein ayrr bir kapr kullanrlmaktadrr. Binada standartlara uygun bir ozrirlii tuvaleti bulunmaktadrr.

16 Iffi mt Sultanahmet Meydanr lstanbul +9O (212) 522' (2't2) O (2't2) E-Posta i ayasofyam com Gezilebilecek G0nler Pazartesi grinleri drgrnda her glin saatleri arasrnda aqrktrr. I mparator l. Konstanti nos ( ) zaman rnda yaprldr$r ileri srlrrllen Ayasofya kilisesinin ilk olu5umundan geriye bir Sey kalmadr$r sanrhyor. Bir ayaklanma sonucu yanan Kilise, imparator ll. Theodosius tarafrndan ikinci defa in5a ettirilmie ve 415'te ibadete aemr5trr. Bazilika planh bu yapr 532'de Nika ihtilali srrasrnda yanmrltrr yrhnda yaprlan kazrlarda bu ikinci yapryla ilgili ka ntrlar ortaya Erkmrqtrr. ilk iki Ayasofya'dan daha b0yiik bir kilise yaptrrmak isteyen lmparator lustinianus ( ) tarafrndan yeniden inea edilen yeni kilise, 537'de tamamlanmr5trr. Egsiz mimarisinin yanr srra, mozaikleri de briyrik onem tagryan Ayasofya'da bulunan en eski mozaikler ie narteks ve yan neflerdeki altrn yaldrz r geometrik ve bitkisel motifli olan mozaiklerdir. FigrirlLi mozaikler lx.-xll. yy'lardan gr-inlimuze ula5mr5trr. istanbul'un fethi ile cami olarak kullanrlan mrize, bu donemde de T0rk Mihrap gevresi, Trlrk Cini sanatr ve TLirk Yazr sanahnrn en g0zelorneklerine sahip olmugtur. ie donanrmr, ginileri ve mimarisiyle klasik Osmanh tiirbe geleneiinin en grizel eserlerinden biri niteligindedir. Ayasofya 915 yrl kilise, 481 yrl cami olarak kullanrldrktan sonra, '1935'ten bu yana da mr-ize olarak tarihi i5levini s0rdurmektedir. Tel Gezilebilecek Grinler V ve Vl. yy. Bizans Saray mozaik do5emelerinin korundu$u Milze, 1953 yrhnda istanbul Arkeoloji Mrizeleri'ne ba$ olarak aerlmrg, 1979 y trnda Ayasofya Mrizesi' n e baslan m r5trr. Sultanahmet Camii'nin grineyinde, caminin klilliyesi olan arasta ieerisinde yer alan Mrize, Bizans lmparatorlu$u Btiyiik Sarayr' nrn revaklr avlusunun kuzeydosu bo[.imrinde, krsmen saglam kalmr5 mozaik do5emeyi ieine alacak 5ekilde inga edilmi5tir. : Sultanahmet Arastasr Sultanahmet - istanbul : +90 (21) : Pazartesi harie her glin aerktrr. Gidig yolu Arnavut kaldrnmh olan Mrize'nin ana giri5inde bir basamak bulunmaktaorr. Tekerlekli sandalye ile m[izenin ancak bir krsmr gezilebilir. Briyrik Saray Mozaikleri Mr]zesi ya5ltlar igin uygundur. En yakrn tuvalet Arkeoloji MLizesi'ndedir. Qevresinde 6lEtileri uygun olmasada iicretili otopark bulabilirsiniz. jj** / /.// At// &//,,i 17,,7,' 'r'/ nf' T H ffi frffi RefakatEili tekerlekli sandalyeligin uygun olan Mrize'de rampalar bulunmaktadrr. Ust kata Erkr5 refakateili de olsa mrlmkrln de$ildir. Yaghlar igin uygun kabul edilebilir. En yakrn tuvalet Arkeoloji Mrize'sindedir. Taksimden otobrislerle ya da Kabata5tan kalkan tramvay ile Sultanahmet Meydan'rna gok rahat ulagabilirsiniz. Ildll/d$lrrrr,,, I

17 HI E-Posta i Gezilebilecek Gtinler Xl.yy'a ait olan eser, O donemde 5ehrin dr5rnda kaldrgr iein Kariye (5ehir drgrnda kalan yer) adrnr almr5trr. "Hz. isa Kilisesi" adryla da antlan miize, istanbul'da Ayasofya'dan son ra en onemli Bizans yaprsrdrr. Hz. lsa ve Hz. Meryem'in yagantrlarrnr sahneleyen mozaik ve fresklerinin Eo$u yrllarrnda Maria Dukaina tarafrndan yaptrrrlmr5 ve Hz. isa'ya ithaf edilmi5, daha sonra da briyritiilmri5tiir. ll. Bayazrt doneminde camiye Eevrilen kilise, Cumhuriyet doneminde 1929'da restore edilmi5, mozaikleri meydana grkarrldrktan sonra mrlze olarak ziyarete aeilmrsflr. : Edirnekapr. Fatih - lstanbul +90 (212) : +90 Q12) : ay asoly l. com : Sah harie her glin saatlerinde ziyarete agrktrr. Rahmi M KoE Muzesi Haskoy Cad No: 27 Haskov Istanbul +90 (212) O (212) internet i www. rm k-museu m.org.tr E-Posta i Gezilebilecek giinler Pazartesi haric Haftasonu HaliE kryrsrnda, daha onceleri Lengerhane adryla anrlan Osmanlr donemi demir ve Eelik i5eili$inin yaprldr$r bolgede bulunan Rahmi KoE Endristri Milzesi'nde, geemigten giinrimlize Ee5itli e-ndristri rirtinlerinin sergilenmektedir. Onceden haber vermek koguluyla rehberlik hizmeti veren M0ze, kapa oldu$u saatlerde, minimum 10 ki5ilik gruplar iein ozel geziler d[izenlemektedir. Tekerlekli sandalye iein % 100 uygunluk gosteren Mr"ize'de, kapr geeigleri, rampalar, asansorler, ozrirhi tuvaletleri gibi her ttirhi olanak bulunmaktadrr. Kronik hastalar ve ya5h insanlar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadlr..ozel otoparkr mevcuttur. W Wffi lhfi-m 6zel araela online kadar girilebilen Muze'nin ana giri5inde 3-4 cm lik bir e5ik bulunmaktadrr. Tek bagrna tekerlekli sandalyeli gorevlinin yardrmryla ieeri kolayca girebilir. Yakrnlarrnda ozurlr-i tuvaleti bulunmamaktadrr. Ya5lrlar iein yakrnrnda dinlenme alanlarr, kafeterya ve ah5veri5 dlikkanlarr bulunmaktadtr.

18 IH HI lmrahor Cad. SutlLice lstanbul +90 (212) O (212) internet i E-Posta i Gezilebilecek gtinler Hafta igi Hafta Sonu Trirkiye'nin geemi5ten grinrimrlzen onemli mimari eserleri nin minyatiirleri sergilen mektedir. Miniati.irk'te, ozel hazrrlanmrg kitaperklardan ve sesli okuma sistemlerinden yararlanarak binalar hakkrnda bilgi edilinebilinir. Mimari eserleri, HaliE manzaralr kafesi ve dinlenme alanlan ile MiniatLirk ziyaretgilerine farkh bir drinya sunmaktadrr. i : lstanbul Modern Meclis-i Mebusan Caddesi Liman l5letmeleri Sahasr, Antrepo No: 4 Karakoy, lstanbu Tefefon +9O (212) OO +90 (212) Interneti :ww.istanbulmodern.org E-Posta i : Gezifebifecek gr.inler : Salt - Pazar: Per5embe :00 (10.00-'l 4:00 arasr ucretsiz) (Ucretsiz Ciri5ler: 12 ya5ve altr - Engelliler - Uyeler) ieerisinde mlizik, dans, tiyatro, edebiyat, mimari, tasarrm, dijital killtlir ve sinema ile ilgili bir gok aktivite yer alrr. lstanbul Modern'de igitsel turlar, sergiler, yaprtlar ve sanatgrlar hakkrndaki programlar, bilgi edinmek isteyen izleyiciler iein e$itimci ve sanatarihgisi uzmanlar taraf rndan hazrrlanmaktadrr. sandalye iein % 100 uygundur. Kapr gegigleri, rampalar, asansorler, ozi.irlli tuvaletleri gibi her tlirlu Eozrim sa$lanmt5trr" Kronik hastalar ve ya5h insanlar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadtr. Geni5 bir otoparkr mevcuttur. igerisinde restorant ve dinlenme alanlarr mevcuttur. ffi ffi W ffi ffi Ana giri5te 15 derecelik bir adet rampa vardrr. Miniatrirk'te, 2 farklr noktada ozllr[] tuvaleti bulunmaktadrr. Ayrrca miniatiirk ieerisinde yeme ieme ve dinlenme alanlanda mevcuttur. Corme ozr-irlliler iein tlim eserlerin sesli bilgilendirme sistemleri,igitme ozur[iler iein trim eserlerin kitaperklan bulunmaktadrr. Yaghlar iein tekerlekli sandalyeler hazrr bulundurulmaktadrr. Geni5 bir otoparkr mevcuttur. $*ftrrf.#i#rr rrru*

19 l'f,,, tf at : Megrutiyet Caddesi No Tepeba5r - Beyo$lu - istanbul : +9O Q1D OO +9O Q1l interneti :www.peramuzesi.org.tr/ E-Posta i : Gezifebifecek Giinler: Sah - Cumartesi Pazar 12-OO MLize Pazartesi glinleri kapalrdrr. Yakrn zamanlara kadar da "Bristol Oteli" adryla tanrnan tarihi yapr 2OO5 Hazian ayrnda Pera Mrizesi olarak hizmete aerlmrgtrr. 5 kattan olu5an muzede, Anadolu A$rrhk ve OlELileri Koleksiyonu, KLitahya Qini ve Seramikleri Koleksiyonu ve Avrupall ressamlarrn onemli yaprtlarrnr bir araya getiren zengin bir resim koleksiyonunu bulunmaktadrr. Aynr zamanda Osman Hamdi Bey'in yaprtlan ve unlli l(aplumba$a Terbiyecisi tablosu da bu mrizede yer almaktadrr...,(t$t -'c (. '-,-b'$' qh\v' % oo*ossr aryoqlu,tt, Beyog u tlvl "'r,\w,f: r:a i. : Caddesi No: Sultanahmet Tefefon : +90 Q1D Gezilebilecek Giinler: Sah harig her guln aerktrr. 09.OO-17.3O, Yaz aylannda: saatleri arasrnda gezilebilir Sultanahmet'te bulunan Yerebatan Sarmct, 542 YEqFBAIAN (4 'u'- 'S rkii yrhnda Bizans lmparatoru Justinyen tarafrndan mn*o. ^r.:t At Meydanr'nrn diger tarafrnda bulunan BL.iyr-ik q,!y Saray'rn su ihtiyacrnr kar5rlamak Lizere t"'*t"*og yaptrnlmr5trr. Fetihten sonra yakla5rk yliz yrl s sr,ireyle sarnrcrn var $r fark edilmemig; ' A'/a -lilj'a Yefeilalar bodrumlarrnda su biriktiren ve deliklerden seoet sarkrtarak balrk tutan insanlar vasrtasryla ke5fedilmi5tir. Bilyul< salonun ince tusla kemerleri 136 adet korint stili sr]tunla desteklenmektedir. Yerebatan Saravr olarak adlandrnlan sarnrg ieten 145 melre uzunlusunda, 65 metre genigli$indedir. Yakla5rk 9800 metrekarelik bir alanr kapsamaktadrr. igerisinde bulunan restorant ve kafesiyle ziyareteilerine farkh bir atmosfer sunan SarnrE'ta ziyaretler mrlzik egliginde daha da keyifli bir hale gelmektedir. Tekerlekli sandalye iein % 100 uygundur. Kapr geeigleri, r ampalar, asansorler, ozui rl r-i tuvaletleri gibi her tlirlli EozLim sa$lanmr5trr. Asansorlerde Braille alfabeli dli$meler vardrr. Kronik hastalar ve ya5l insanlar iein tekerlekli sandalye hazrr bulundurulmaktadrr. Qok yakrnrnda otoparklar mevcuttur. RefakatEili de olsa tekerlekli sandalyeli igin uygun de$ildir. leeride dinlenme alanlarr bulundu$undan ya5hlar igin uygun sayrlabilir. Yakrnlarrnda otopark mecuttur.,m fr,:ffi &#,fi:wvd efl,4m&,wlmmr,sw n ff w w!&, w,&e,/wele :,tue 36

20 rffi :Trinel Calip Dede cad. no: 15 Beyo$lu - istanbul : +90 (505) (535) interneti :www.galatamevlevi.com E-Posta i : Haftanrn belirli glinlerinde Sema gosterisinin gereekle5tirildi$i Mevlevihane'de Mevlevi kultiirrl ile ilgili bir sergi bulunmaktadrr.la bilgi ahnrr ve rezervasyon yaptrrrlrr. Onceden talep edilirse tekerlekli sandalyeli igin yer ayrrlmaktadrr. Ana giri5te 6 adet basamak bulundu$undan refakateili tekerlekli sandalyeli iein srnrrh uygu nd u r. 6zrl r[i tuvaleti bulu n mamaktadrr. KULELER DA W o Tiim dergi ve periyodik yayrn dalrtrmrnda Ulagtrrma Bakanlrgr P2 "Tiirkiye Geneli Daortrm Yetki Bclgesi"ne ve ISO 9O01 - ISO 2OOO Kalitc YSnctlm Slstemi Belg sl'ne sahiptir. Erkl B0yuldac c!d, Y!m.9 sok, Noll 4.1.v nt - kt.nbul T.l.ton: 0 (212) l.k.r 0 (212) lnbm.t Adndr www,.tklndrgltlm,6h E-Pd. Ad.ull Infooatkl.drgltlm,coh

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Özet Kalkan Merkez'de tatil kiralamaları için beş yatak odalı özel havuzlu ve bahçeli lüks villa. 10 kişiye kadar konaklama yapabilmektedir. Açıklama

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Önemli Semtler Bo az: Haliç:

Önemli Semtler Bo az:  Haliç: İstanbul "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülmeğe değer." Bir koluyla Asya'ya, diğeriyle Avrupa'ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

BAYSAN İŞ MERKEZİ. Adana nın en prestijli iş merkezi olan Baysan İş Merkezi bir Can İnşaat projesidir.

BAYSAN İŞ MERKEZİ. Adana nın en prestijli iş merkezi olan Baysan İş Merkezi bir Can İnşaat projesidir. Adana nın en prestijli iş merkezi olan Baysan İş Merkezi bir Can İnşaat projesidir. Baysan İş Merkezi konum olarak Adana nın ticaret ve kamu binalarının merkezinde yer almaktadır. İş merkezinin hemen yanında

Detaylı

GENEL BİLGİ & FACT SHEET

GENEL BİLGİ & FACT SHEET GENEL BİLGİ & FACT SHEET Ziyaretlerinizden memnun kalmanız için tüm beklentilerinize yer var Hayattaki seçimlerinizde verdiğiniz değerin karşılığını almak sizi memnun eder. Ziyaretinizde Molton tercihinizden

Detaylı

ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir.

ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir. ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir. Gerek fonksiyonel ve modern mimari çözümleri, gerekse estetik ve kaliteye vermiş

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

Otel Seçenekleri. Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437

Otel Seçenekleri. Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437 Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437 Taksim Metro İstasyonu'ndan Tarihi Yarımada'ya kolay ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul Kongre Merkezi

Detaylı

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor...

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... www.ipekyolubutikhotel.com GRY TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. Kayhan Mah. Cumhuriyet Cad. Batpazarı Sok. No: A-12 ( Eskişehirhan ) Osmangazi - BURSA T.: 0224 222 50 09 - F.:

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

HAYATIN KALBİNDE, KONFORUN ZİRVESİNDE

HAYATIN KALBİNDE, KONFORUN ZİRVESİNDE 16 17 1516 TAV İstanbul Atatürk Havalimanı... İkitelli Organize Sanayi Bölgesi... CNREXPO... Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi... Mall of İstanbul AVM... Mahmutbey Metro Durağı... 10 km. 6 km. 11 km. 27 km.

Detaylı

R A D I S S O N B L U H O T E L I S TA N B U L ATA K O Y

R A D I S S O N B L U H O T E L I S TA N B U L ATA K O Y R A D I S S O N B L U H O T E L I S TA N B U L ATA K O Y İLK BAKIŞTA... UZAKLIK Şehir Merkezi: 10 km Atatürk Havalimanı: 10 km CNR Expo: 10 km Tarihi yarımada: 9 km HİZMETLER Marmara Denizi manzaralı 133

Detaylı

LEB-İ DERYA BİR YAŞAM SİZİ BEKLİYOR... HAZIR MISINIZ?

LEB-İ DERYA BİR YAŞAM SİZİ BEKLİYOR... HAZIR MISINIZ? LEB-İ DERYA BİR YAŞAM SİZİ BEKLİYOR... HAZIR MISINIZ? 2+1 (122 m 2 ), 4+1 (253 m 2 ), 6+2 (375m 2 ) VE 8+2 (500 m 2 ) BAHÇELİ YA DA TERASLI, YATAY VİLLA KONSEPTLİ, YAZ KIŞ YAŞAMA UYGUN KEYİFLİ DAİRELER

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMALARI RAPORU

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMALARI RAPORU İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMALARI RAPORU İSTANBUL, 2011 1 İçindekiler 1. M1 (Aksaray-Havalimanı) Metro Hattında 2009-2011 Yılları Arasında Engellilerin Erişimiyle İlgili Düzenlemeler...

Detaylı

YÜRÜYÜŞ VE TEKNE TURLARI

YÜRÜYÜŞ VE TEKNE TURLARI YÜRÜYÜŞ VE TEKNE TURLARI BİZ KİMİZ? Antonina Turizm, 1997 yılından bu yana tam 15 yıldır turizmin hizmetinde olan bir tur operatörüdür. Gerek İstanbul da ve gerekse yurtiçi ve yurtdşında tur organizasyonlarımız

Detaylı

2. Gün 30/10/2016 Tebriz Sabah kahvaltımızın ardından tam günlük turumuza başlıyoruz ve 1958 tarihinde kurulmuş ve üç büyük salon, bahçe, ofis

2. Gün 30/10/2016 Tebriz Sabah kahvaltımızın ardından tam günlük turumuza başlıyoruz ve 1958 tarihinde kurulmuş ve üç büyük salon, bahçe, ofis İran Turu Geniş topraklarının binlerce yıllık geçmişi sizi insanlık tarihinin bir retrospektifine çağırıyor... Kültürel ve siyasal değişimler bir tarih kitabının en kapsamlı içeriğini oluşturur cinsten...

Detaylı

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Marmara Üniversitesi Konukevi Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesisleri Tel : 0 212 358 15 00 Adres

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ Proje üretim sürelerinin hesaplanması aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir. PÜS = YA x YSK x PÜSO x PBK x HB ( 1

Detaylı

WOW AIRPORT HOTEL FACT SHEET

WOW AIRPORT HOTEL FACT SHEET WOW AIRPORT HOTEL Adres : WOW Airport Hotel Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi 34149 No: 15-17-19 Bakırköy / İstanbul Tel : 00 90 212 468 30 00 Faks : 00 90 212 468 30 40 Web Adresi E-mail : www.wowhotelsistanbul.com

Detaylı

2016 YAZ BASKETBOL TURNUVASI VE KAMPI

2016 YAZ BASKETBOL TURNUVASI VE KAMPI ORGANİZASYON BİLGİLERİ: ORGANİZASYONU ÜSKÜDAR BASKETBOL SPOR KULÜBÜ VE SSO SPORTİF ORGANİZASYONLAR ÜSTLENMEKTEDİR. SPORCU KONAKLAMALARI: 3 VE 4 KİŞİLİK ODALARDA VE TEK KİŞİLİK STANDART YATAKLAR 20 KİŞİYE

Detaylı

GENEL BİLGİ & FACT SHEET

GENEL BİLGİ & FACT SHEET GENEL BİLGİ & FACT SHEET Ziyaretlerinizden memnun kalmanız için tüm beklentilerinize yer var Hayattaki seçimlerinizde verdiğiniz değerin karşılığını almak sizi memnun eder. Ziyaretinizde Molton tercihinizden

Detaylı

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2004-2005-2006-2007 YILI

Detaylı

MURANO TURİZM; ÜSTÜN DENEYİMİNİ, GENÇ, DİNAMİK EKİBİ VE SÜREKLİ GELİŞEN HİZMET KALİTESİ İLE GÜNÜMÜZE TAŞIMAKTADIR.

MURANO TURİZM; ÜSTÜN DENEYİMİNİ, GENÇ, DİNAMİK EKİBİ VE SÜREKLİ GELİŞEN HİZMET KALİTESİ İLE GÜNÜMÜZE TAŞIMAKTADIR. TÜRK HAVAYOLLARI İLE MURANO TURİZM; ÜSTÜN DENEYİMİNİ, GENÇ, DİNAMİK EKİBİ VE SÜREKLİ GELİŞEN HİZMET KALİTESİ İLE GÜNÜMÜZE TAŞIMAKTADIR. MURANO TURİZM; YEPYENİ BİR VİZYONLA; YURTİÇİ-YURTDIŞI FUAR GEZİLERİ,

Detaylı

EMPA'DAN SİZLER İÇİN KONFORLU YAŞAM SUNAN, GALAKSİ KENT Çanakkale / Merkez

EMPA'DAN SİZLER İÇİN KONFORLU YAŞAM SUNAN, GALAKSİ KENT Çanakkale / Merkez Telefon:286-24 04 34 EMPA'DAN SİZLER İÇİN KONFORLU YAŞAM SUNAN, GALAKSİ KENT Çanakkale / Merkez Satılık - Apartman Dairesi 98,000 TL 70 m2 Oda Sayısı : Mehmet BOZKURT Telefon 286-24 04 34 Salon Sayısı

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

ERASMUS BAHAR TOPLANTISI (8-10 NĐSAN 2010)

ERASMUS BAHAR TOPLANTISI (8-10 NĐSAN 2010) ERASMUS BAHAR TOPLANTISI (8-10 NĐSAN 2010) OTEL BĐLGĐLERĐ Fiyatlara oda+kahvaltı dahildir. Ontur, İzmir Palas ve Ege Sağlık otelleri dışındaki tüm otellerin rezervasyonu aşağıdaki indirimli fiyatlardan

Detaylı

DUBAI. 3 gece (İstanbul Çıkışlı) 28-31 MART 2013 AY DAN TURİZM

DUBAI. 3 gece (İstanbul Çıkışlı) 28-31 MART 2013 AY DAN TURİZM DUBAI 3 gece (İstanbul Çıkışlı) 28-31 MART 2013 Sayın Yetkili, 15 Şubat 2013 Ekte, grubunuza özel olarak hazırlamış olduğumuz 3 gecelik Dubai programımız ile ilgili detaylı programı dikkatinize sunarız.

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

117. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI 1.DÖNEM / 15-19 Nisan 2015

117. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI 1.DÖNEM / 15-19 Nisan 2015 1 117. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI 1.DÖNEM / 15-19 Nisan 2015 P.101 Türk Hava Yolları direkt HONG KONG gidiş-guangzhou dönüş EKONOMİ / 12-18 Nisan 2015 HONG KONG ELEKTRONİK & ÇİN İTHAL İHRAÇ FUARI

Detaylı

www.momentistanbul.com

www.momentistanbul.com www.momentistanbul.com Kartal ın en çok konuşulan projesi: Moment İstanbul İki kule olarak inşa edilen Moment İstanbul, sıra dışı dikey mimarisiyle ne kadar prestijli bir proje olduğunu daha ilk bakışta

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Amsterdam Turu 3 TUR ÖZELLİKLERİ. 1.Gün: İstanbul Amsterdam "Şehir Turu" 2.Gün: Amsterdam Serbest Gün veya Büyük Hollanda Ekstra Turu

Amsterdam Turu 3 TUR ÖZELLİKLERİ. 1.Gün: İstanbul Amsterdam Şehir Turu 2.Gün: Amsterdam Serbest Gün veya Büyük Hollanda Ekstra Turu Amsterdam Turu 3 30.08.2017'den itibaren kalkışlı 747,00 EUR 2.955,21TL TUR ÖZELLİKLERİ 1.Gün: İstanbul Amsterdam "Şehir Turu" Tüm kenti dolaşan su kanallarıyla ve 17. yüzyıl mimarisiyle dikkat çeken Amsterdam,

Detaylı

BUILD + DECOR 2016 Çin (Pekin) Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarı &

BUILD + DECOR 2016 Çin (Pekin) Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarı & BUILD + DECOR 2016 Çin (Pekin) Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarı & Pekin Turu 15-20 Mart 2016 ADRES : Pirireis Mah Silifke Cad No 204 / E Yenişehir / Mersin TEL : 0324 3252671 0507 6733737 Build +

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

Ticaretimiz taçlandı...

Ticaretimiz taçlandı... Ticaretimiz taçlandı... OTEL & AVM Yatırımcının yeni gözdesi... Satın alır gibi kiralayın... OTEL & AVM İstoç Saray Projesi, Uzun Vadeli Kiralama Sistemi ile (Leasehold) yerli ve yabancı yatırımcıların

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Manzara 7/24 için uzun yıllara dayanan tecrübe ve profesyonel bir tasarım ekibini bir araya getirdik. Her detayın üzerinde titizlikle durarak ve en mükemmeli hedefleyerek çalıştık. Manzara 7/24 denize,

Detaylı

Sayın Yetkili, 05 Aralık 2011. Ekte, özel olarak hazırlamış olduğumuz 4 gecelik Berlin programımız ile ilgili detaylı programı dikkatinize sunarız.

Sayın Yetkili, 05 Aralık 2011. Ekte, özel olarak hazırlamış olduğumuz 4 gecelik Berlin programımız ile ilgili detaylı programı dikkatinize sunarız. , 1971 YILINDAN BUGÜNE 40 YILLIK TECRÜBENİN VERMİŞ OLDUĞU ÜSTÜN DENEYİMİ GENÇ, DİNAMİK EKİBİ VE SÜREKLİ GELİŞEN HİZMET KALİTESİ İLE GÜNÜMÜZE TAŞIMAKTADIR. ; YEPYENİ BİRVİZYONLA; DEĞİŞİK SEKTÖRLERDE BÜYÜME

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar GENEL BİLGİLER OTELİN ADI : TURUNÇ RESORT HOTEL SINIFI : 5 YILDIZLI HOTEL Adres Posta Adresi Turunç mahallesi Amos Kumlubük cad. no:5 Marmaris / Muğla P. K. 48740 Turunç / Marmaris / Muğla Telefon Numarası

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK

MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK 24.02.2014 MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK (km) 1 TAKSİM - 4. LEVENT METROSU 8,5 2 **AKSARAY - HAVAALANI HAFİF METROSU 20,3 3 EMİNÖNÜ - ZEYTİNBURNU TRAMVAYI 11,2 4 İSTİKLAL

Detaylı

İMREN HAN OTEL & KONAKLARI

İMREN HAN OTEL & KONAKLARI İMREN HAN OTEL & KONAKLARI KATEGORİ ADRES Özel Konaklama Tesisi KONAKLAMA ŞEKLİ Yeni Mecidiye Mahallesi 1039 Sokak No:26 Alaçatı-Çeşme/İzmir TÜRKİYE Tel:+90 232 716 6002 Faks:+90 232 716 6003 info@alacatiimrenhanotel.com

Detaylı

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017 İç / Doğu / 1. KONAKLAMA TESİSLERİ ODA BAŞINA A. Turizm Belgeli Tesisler 1) 5 Yıldızlı Oteller 36,91 29,53 25,84 18,45 (Tatil Köyleri,Turizm Kompleksleri, Özel Sınıf Oteller / Özel Belgeli Tesisler) 2)

Detaylı

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg 9_1.jpg 9_2.jpg 9_3.jpg 9_4.jpg Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: Otelimiz villa ve otel odas? tarz?nda iki konaklama seçene?i sunmaktad?r. Bunlar?n d???nda

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

SAĞLIK KULÜBÜ. Pacific Wellness & Spa her gün saat 07:30-22:00 arası özel egzersiz hocaları ile hizmet vermektedir.

SAĞLIK KULÜBÜ. Pacific Wellness & Spa her gün saat 07:30-22:00 arası özel egzersiz hocaları ile hizmet vermektedir. LOKASYON Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Inter Continental Hotels Group un bir üyesi olan Crowne Plaza Istanbul-Old City, tarihi yarımadanın merkezinde lüks hizmet veren 5 yıldızlı bir oteldir. Crowne

Detaylı

Retaj Royale İstanbul Dünyaya Hoş Geldin Diyoruz!

Retaj Royale İstanbul Dünyaya Hoş Geldin Diyoruz! Retaj Royale İstanbul Dünyaya Hoş Geldin Diyoruz! İstanbul un yoğun şehir trafiğinden uzak olan Retaj Royale İstanbul Hotel imiz Atatürk Havalimanı'na, CNR Fuar alanına araç ile 5 dakika mesafededir. Mall

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik...

Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik... Atina - Selanik Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik... Tarih : 11-09-2016-15-09-2016 Şehirler : Atina, Selanik

Detaylı

Yalova Hakkında Genel Bilgiler

Yalova Hakkında Genel Bilgiler Yalova Hakkında Genel Bilgiler Yalova; Türkiye nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi nin güneydoğu kesiminde Armutlu Yarımadası nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları nın kuzey eteklerinde yer almaktadır.

Detaylı

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi...

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... 1987 yılından beri, şehir insanının hayatını kolaylaştıran çözümler üretiyoruz. Nitelikli insan gücümüz ve tecrübemizle elektronik ücret toplama

Detaylı

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/2014-29035) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar 2.1.1. İdare Binaları 2.1.1.1. Hizmet Binaları 2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR 18-25 Ekim tarihleri arasında Napoli,Pompei, Sorrento, Matera, Lecce, Alberobello ve Bari gibi İtalya'nın en gözde şehirleri ile sahillerini görme fırsatı bulabileceğiniz turumuz

Detaylı

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE GEMİ + 4 GECE OTEL Tarih Liman Varış Hareket Cumartesi Kuşadası (Türkiye) - 13:00 Cumartesi Patmos 16:00 21:00 Pazar Girit (Heraklion),

Detaylı

maksimum konfor, maksimum deneyim...

maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... Genel Bilgi Koşulsuz misafir memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin başarıyı getirdiğine inanan

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 4 TOPLANTI YERİ : Malaga,İSPANYA TOPLANTI TARİHİ

Detaylı

1977 yılında, insanımızın kendine ait huzur dolu bir ev hayaline, nitelikli ve güvenli yaşam alanları idealimizle cevap vermek için yola koyulduk.

1977 yılında, insanımızın kendine ait huzur dolu bir ev hayaline, nitelikli ve güvenli yaşam alanları idealimizle cevap vermek için yola koyulduk. 1977 yılında, insanımızın kendine ait huzur dolu bir ev hayaline, nitelikli ve güvenli yaşam alanları idealimizle cevap vermek için yola koyulduk. Günümüze geldiğimizde, binlerce konut teslimi gerçekleştiren

Detaylı

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE Sanatçı, Emine Alışık ın sergi açılışı 2 Eylül tarihinde saat 18:00 de Mor sanat galerisinde. Emine Alışık, eğitimini Ayvalık ta

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 167 168 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın..

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Özbekistan İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Tarih : 08-04-2017-15-04-2017 Şehirler : Buhara, Khiva, Semerkand, Taşkent Otel : 4* Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

ÇİÇEK APARTMANI. Zümrüt Çıkmazı Sokak No:8 Caddebostan

ÇİÇEK APARTMANI. Zümrüt Çıkmazı Sokak No:8 Caddebostan ÇİÇEK APARTMANI Zümrüt Çıkmazı Sokak No:8 Caddebostan Bu RESİM de Hayatın Renkleri Bir Arada Sabah yürüyüşü yeşillikler içindeki Göztepe Parkında, Bir ertesi sabah 15 km lik bisiklet turu Caddebostan sahil

Detaylı

Beyaz Rezidans Eyüp Avrupa yakasının en cazip noktasında

Beyaz Rezidans Eyüp Avrupa yakasının en cazip noktasında EYÜP Eyüp Sultan Camii Tarihi Surlar Miniatürk KONUM Beyaz Rezidans Eyüp; kültürel dokusu, tarihi özelliği ve muhteşem Haliç manzarasıyla İstanbul un en eski semtlerinden olan ve tarihi yarımadaya asırlardır

Detaylı

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Proje Koordinatörü: Aydın SARIGÜL Mimar: Seçil SEÇAL Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

DoubleTree by Hilton İstanbul Avcılar. Where the little things mean everything. Hoş Geldiniz

DoubleTree by Hilton İstanbul Avcılar. Where the little things mean everything. Hoş Geldiniz DoubleTree by Hilton İstanbul Avcılar Where the little things mean everything. Hoş Geldiniz 14 Aralık 2012 de Kapılarını Hizmete Açtı... DoubleTree by Hilton 5 farklı kıtada, 15 ülkede ve 200'den fazla

Detaylı

Hem Müslüman hem Hıristiyan dünyasının izlerini, ve Flamenko nun doğuşunu sağlayan bir coğrafya...

Hem Müslüman hem Hıristiyan dünyasının izlerini, ve Flamenko nun doğuşunu sağlayan bir coğrafya... Endülüs Hem Müslüman hem Hıristiyan dünyasının izlerini, ve Flamenko nun doğuşunu sağlayan bir coğrafya... Tarih : 25-04-2017-30-04-2017 Şehirler : Cordoba, Granada, Malaga, Sevilla Otel : 4* Ulaşım :

Detaylı

armatema Geleceğe Yatırım Fırsatı

armatema Geleceğe Yatırım Fırsatı Geleceğe Yatırım Fırsatı DÜŞLER ÜLKESİNE KOMŞU OLMAYA NE DERSİNİZ? armatema armatema İnsana Yatırım Geleceğe Yatırım Umutlarınızın temeli atılıyor. Şehrin kaosundan uzakta yeni bir şehir doğuyor. Samimi

Detaylı

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği kalitede teslim etmek Taş Dünyası nın taahhüdüdür. Yatırımın

Detaylı

www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia

www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia Holiday Inn Gebze - İstanbul Asia ya Hoşgeldiniz Dünyada 4500 ün üzerinde, en fazla otel sayısına sahip, IHG Intercontinental Hotels Grubu üyesi olan

Detaylı

Tesis Alaçatı merkeze 2, Çeşme Merkeze 7, İzmir Merkeze yaklaşık 80 km mesafededir. Otelin plajımıza mesafesi (MADEO - KUM BEACH) yaklaşık 1 km dir. (Otel misafirlerine %50 indirimli kullanım) Otelimizin

Detaylı

Sayın Yetkili, 02 Aralık 2011

Sayın Yetkili, 02 Aralık 2011 , 1971 YILINDAN BUGÜNE 40 YILLIK TECRÜBENİN VERMİŞ OLDUĞU ÜSTÜN DENEYİMİ GENÇ, DİNAMİK EKİBİ VE SÜREKLİ GELİŞEN HİZMET KALİTESİ İLE GÜNÜMÜZE TAŞIMAKTADIR. ; YEPYENİ BİRVİZYONLA; DEĞİŞİK SEKTÖRLERDE BÜYÜME

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

+ UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, şair Lord Byron'un Dünya'daki en güzel köy dediği Sintra'yı gezeceğiz

+ UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, şair Lord Byron'un Dünya'daki en güzel köy dediği Sintra'yı gezeceğiz Porto - Lizbon Buram buram tarih kokan Porto; her köşesi ayrı bir hazine olan Lizbon; masal kitaplarından çıkmışcasına varlığını sürdüren Sintra; saklı hazineler Obidos, Batalha, Coimbra ve Fatima Tarih

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 121 122 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI SINIFLAR

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve İsrail - Ürdün Turu Büyük manzaraları görmek için plan yapın, ancak, sokaklarda dolaşmak ve böylesine eski ve kutsal bir yerin gündelik hayatına kendinizi kaptırmak için biraz zaman ayırın. Tarih : 12-09-2016-16-09-2016

Detaylı

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon programı iç dekorasyon modelleri iç dekorasyon fiyatları

Detaylı

Beach Residence 202. Özet. Açıklama. Harita

Beach Residence 202. Özet. Açıklama. Harita Beach Residence 202 Özet Bodrumun en güzel koylarından Ortakent-Yahşide Denize 20 metre konumda olan bu Daireler, Plaja, restoran ve marketlere çok yakın olma özelliğine sahiptir. Açıklama Bodrumun en

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE Bir mimar, bir doktor, bir öğretmen hatta bir din adamı ya da siyaset adamı, tek başına insanların yaşamını düzeltemez.çünkü hepsi yaşamın yalnız

Detaylı

HONG KONG VE ŞANGHAY DA YILBAŞI - TUR PROGRAMI

HONG KONG VE ŞANGHAY DA YILBAŞI - TUR PROGRAMI HONG KONG VE ŞANGHAY DA YILBAŞI - TUR PROGRAMI 1. Gün İstanbul Doha - Hong Kong Qatar Airways in QR 242 kodlu uçağı ile saat 21.15 te İstanbul Sabiha Gökçen havalimanından hareket ve 01.30 da Doha ya varış.

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı