2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014"

Transkript

1 2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI TOSFED TRIAL KUPASI TOSFED TRIAL KUPASI Kurallarında ilan edildig i s ekliyle TOSFED TRIAL KUPASI ndaki dâhil yarıs maların genel klasmanlarından aldıg ı puanlarlarla sezon sonunda en yu ksek puana sahip aynı tu zel kis ilik ile yarıs an Pilotlar ve Co-pilotlar; TOSFED TRIAL KUPASI TAKIM BİRİNCİSİ ilan edilirler. TOSFED TRIAL KUPASI, TOSFED Ulusal Kupa Kategorisinde deg erlendirilir TOSFED TRIAL KUPASI TOSFED, Tu rkiye de TOSFED TRIAL KUPASI Yarıs malarının yapılması ic in, Otomobil Sporları Yarıs ma Genel Kuralları Madde 2 gereg i, is bu kurallar kitabı ve bu kurallara ek olarak c ıkarılacak bu ltenler ile TOSFED TRIAL KUPASI Yarıs malarının yapılmasına izin verir. I s bu kurallar TOSFED tarafından hazırlanmıs olup, 2014 yılında du zenlenecek TOSFED TRIAL KUPASI yarıs larında gec erlidir TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI İLE İLGİLİ DEG İS İKLİKLER VE KURALLARIN UYGULANMASI a) Bu kurallar organizato r kulu pler tarafından aynen uygulanacaktır. b) Bu kurallar kitabının maddelerinin yorumu ile kurallar kapsamında bulunmayan konularda karar alma hak ve yetkisi, yarıs malar sırasında, Komiserler Kurulu na aittir. c) Yarıs manın akıs ı ile ilgili (o rneg in parkur ve zamanlama gibi) deg is iklikler Komiserler Kurulu nun onayı ile resmi ilan yerlerine asılacak bu ltenlerle yapılır. Bu ltenler tarih, saat ve sayı ic ereceklerdir. Bu ltenlerin tu m su ru cu lere imza kars ılıg ı dag ıtılması zorunludur. d) Gerekli hallerde is bu kurallar u zerinde deg is iklik, yorum veya ac ıklama sadece TOSFED tarafından yapılır. 1.3 SORUMLULUK Tu rkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yarıs a resmi izinleri veren makamlar, yarıs ma du zenleyen Organizato r Kulu pler ve organizasyon lisansına sahip u c u ncu kis iler; TOSFED otomobil sporları yarıs ma genel kuralları, bag lı ulusal brans yarıs ma kurallarları ve dig er TOSFED kurallarlarında yer alan kurallar c erc evesinde organize edilmesi ve gu venlik tedbirlerinin alınmıs olması kos ulu ile yarıs malardan o nce, yarıs malar sırasında ve yarıs malardan sonra meydana gelebilecek herhangi bir kaza halinde gerek yarıs macılar, go revliler gerekse seyirciler yo nu nden, o lu m, yaralanma, zarar veya sakatlıklardan dolayı maddi ve manevi ac ıdan hic bir s ekilde sorumlu tutulamazlar. 106 Yarıs macı ve su ru cu ler yarıs maya kayıt yaptırmakla, bu kurallar ve ilgili dig er tu m kuralları okumus, anlamıs ve uygulayacaklarını kabul etmis sayılırlar. 2. ORGANİZASYON a) TOSFED gec erli organizato r lisansına sahip kulu pler ve u c u ncu s ahıslar asgari mu ddetlere uymak ve TOSFED TRIAL KUPASI ic in takvimlerini onaylatmak s artıyla, du zenleyecekleri yarıs maların Kurallar ek kitabını TOSFED tarafından o ngo ru len o rneg e uygun ve onaylı olarak yayınlarlar. b) Organizato r tarafından yayınlanacak yarıs ma ek kurallar kitabı sadece yarıs ma ile ilgili o nemli bilgileri kapsayacaktır. Yarıs macılar yarıs ma kuralları ic in sırasıyla yarıs ma ek kurallar kitabı, Yarıs ma Genel Kuralları na, Yarıs ma Ek Du zenlemelerine, TOSFED TRIAL KUPASI kurallarına ve FIA uluslar arası Spor yasası ilgili maddelerine bas vuracaklardır. 2.1 KATILABİLİR ARAC LAR 4 x 4 arazi arac ları ve Bugyy ler yarıs maya katılabilir. Arac larda kategori ayrımı yoktur.i s makinaları ve trakto rler, TRIAL yarıs malarına kabul edilmezler. Katılabilir arac larla tu m gruplar ic in gec erli teknik o zellikler: a) Arac larda su ru s emniyetini bozmamak s artı ile her tu rlu modifikasyon serbesttir. Arac ların dıs go ru nu s lerine itina go sterilmesi tavsiye edilir. b) Parkur trafig e kapalı oldug undan, arac larda ruhsat s artı aranmaz. c)teknik Kontrol Sorumlusu tarafından emniyetli bulmayan arac lara start vermeyeceklerdir. 2.2 KATILABİLİR YARIS MACI VE SU RU CU LER I lgili sezon ic in gec erli TOSFED Yarıs macı ve Su ru cu lisansına sahip gerc ek ve tu zel kis iler katılabilirler. Yarıs macı ekip; bir takım (yarıs macı)lisansı, iki pilot ve iki co-pilottan olus ur. 2.3 MU RACAAT FORMLARI VE KAYITLAR a) Yarıs malara katılmak isteyen, ilgili sezon ic in gec erli TOSFED ihtisas lisansına sahip yarıs macılar, kayıt formunu tam olarak doldurarak en gec yarıs ma o ncesi Pers embe gu nu saat e kadar yarıs ma sekreterlig ine ulas tırmalıdırlar. Sezon kaydı taahu du yapmıs olan ekiplerde indirimli kayıt u creti uygulanır. (Bknz Genel Prensipler madde) Bu tarihten sonra yapılacak kayıt bas vuruları organizato r tarafından kabul edilemez.

2 b) Organizato r, ASN onayı almak ve gerekc elerini belirtmek s artıyla herhangi bir kaydı, reddetme hakkına sahiptir. c) Organizato r kayıt listesini federasyonun sistemine girmek, lisansların gec elilig ini control etmek ve asgari mu ddetlere uygun olarak ilan etmek ve bir kopyasını, TOSFED e go ndermek zorundadır. d) Co-pilot ile ilgili detaylar teknik kontrolu n sonuna kadar bildirilebilir. e) Yarıs macının tu zel kis ilig e sahip olması veya yarıs macının pilotlardan birisi olmaması halinde tu m yarıs ma boyunca bu tu n sorumluluk kayıt formunda birinci pilot olarak belirtilen yarıs macıya ait olacaktır. f) Bu kuralların o ngo rdu g u hususlar haricinde kayıt formunda hic bir deg is iklig e mu saade edilmeyecektir. Ancak yarıs macı teknik kontrole kadar mu racaat ettig i aracı, bas ka bir arac ile deg is tirebilir. 2.4 KAYIT U CRETİ VE SİGORTA Kayıt U cretleri a) Kayıt u cretleri TOSFED tarafından ac ıklanmıs olan limitleri as amaz. Yarıs macı veya su ru cu lere dag ıtılacak doku man tutarları kayıt u cretinin ic indedir. b) Kayıt u creti nakden veya banka havalesi yolu ile o denebilir. Banka havalesi yapıldıg ı takdirde havale dekontu kayıt formu ile birlikte ibraz edilecektir. c) Kayıt u cretini o demeyen yarıs macılara start verilmez. d) Sezon kaydı taahu du veren ve yarıs maya katılmayan ekipler ile ilgili yarıs ma komiserler kurulu tarafından cezai is lem uygulanır ve TOSFED e yazılı olarak bildirilir. e) Kayıt u cretlerinin iadesi ic in 2014 Yarıs ma Ek Du zenlemeleri Madde 1b ye bakınız Sigorta a) Organizato r tarafından yaptırılacak sigorta sadece ekiplerin u c u ncu s ahıslara veya u c u ncu s ahıslara ait mallara verecekleri hasarları ic in olup, sigorta bedelleri TOSFED in her yıl belirledig i limitlerden as ag ı olamaz. b) Sigorta bedeli kayıt u cretine ilaveten o denir. c) Organizato r tarafından yaptırılacak sigortanın gec erlilig i yarıs manın startında bas lar ve yarıs manın sonunda veya ekibin yarıs mayı terk etmesi veya ihrac edilmesi durumunda sona erer. 2.5 REKLAMLAR TOSFED Yarıs ma Genel Kuralları madde 42 e bakınız. 2.6 SU RU CU KIYAFETLERİ a) Su ru cu ler, yarıs ma boyunca yarıs ma kıyafetlerini giymek mecburiyetindedirler. b) Yarıs ma boyunca otomobil sporlarına uygun tulumların giyilmesi zorunludur. ( homologasyon s artı aranmaz) c) TRIAL yarıs malarında, ayakkabı serbesttir Etap Tipleri: - Bu etapların her biri en az 50 mt. en c ok 500 mt. uzunlug unda olup en az 5 en c ok 25 kapıdan olus ur. Her kapı ic in o nceden zaman cezasına belirlenir ve ilan edilir. Etabın finis ine herkesin go rebileceg i bu yu klu kte geri sayabilen bir zaman sayacı konulması zorunludur. Bu etaplarda : - Kapılar sıra ile gec ilir, atlanamaz, atlanması halinde o etap o yarıs macı ic in sona ermis sayılır. Bu durumda o etabın hedef su resine, gec emedig i kapıların o nceden belirlenmis olan zaman cezası su resine eklenerek toplam su resi - Etap ic inde ki bantlara deg mek ve c arpmak yasaktır. Aksi halde ekip her ihlal ic in 10 dakika zaman cezası ile cezalandırılır. - Kapılara veya kapıları olus turan bantlara deg ilemez. Deg ilmesi halinde yarıs macının su resine 30dakika zaman cezası eklenir. Bu durumda yarıs macının su resi; ilgili etap derecesine zaman cezasının eklenmesiile toplam su resi - Pilot-Co-pilot, kaskını c ıkartmaması s artı ile, aracın ic inden veya dıs ından pilota yardımcı olabilir. Kaskını c ıkartan yarıs macı etap ihracı cezası ile cezalandırılır. - Dig er ekiplere start, etap bos altılmadan verilmez Yarıs ma Parkuru ve Genel Kurallar : A- Yarıs ma parkuru, yarıs ma ek kitabı ile birlikte verilen krokide tarif edilir. B- Dig er kurallar: a)bir ekibin iki yarıs macısına aynı zamanda durarak start verilir. b)ekibin her aracı ic in ayrı su re tutulacak ve etap sonunda yarıs macıların aldıkları zaman toplanır ve ekibin su resini olus turur. Ekipteki yarıs macılar kural ihalalerinden aldıkları zaman cezaları toplam su reye eklenir. Yarıs macı veya yarıs macılar etabı bitirememeleri halinde, gec emedikleri kapılar ic in, ek kurallar kitabında ilan edilen kapı zaman cezaları toplam su rel-erine eklenerek ekibin etap zamanı c)ekibin yarıs macıları arası 2 kapıdan fazla olamaz. Aksi halde geride kalan yarıs macının en son gec tig i kapıya iki kapı eklenir ve ekiplerin toplam su releri buna gore hesaplanır. d)arac lar hareket halinde iken emniyet kemerle-rinin takılı olması s arttır. Takılı olmaması halinde yarıs macı 5 dak. zaman cezası ile cezalandırılır 107

3 e)c ıkıs komutundan o nce hareket etmek (fodepar) 1 dakika zaman cezası alınmasına sebep verecektir. Bu tarz hareketlerde zaman cezasına ilaveten Komiserler Kurulu tarafından bas ka cezalar da verebilir. f)etap finis lerinde ekibin su ru cu leri, tu m ekipman-ları yerinde, Pilot ve Co-pilot emniyet kemerleri takılı olmak kaydıyla, iki ellerini o n cama dayayarak go zetmene yarıs ı bitirdiklerini belirtir ve etapdan dıs arı c ıkarlar. g)yarıs ı bitiren ekipler ne s artla olursa olsun etap ic ine tekrar arac ları ile giremezler. Etap dıs ından dahi arac larıyla veya vinc leriyle takım arkadas larına yardım edemezler (sabit nokta olamazlar). h)finis go ren ekibin bir aracı, dig er aracına pilot ve co pilot yu ru yerek etaba girip yardım edebilir, aracında ki kendi ekipmanını (strep+avadanlık) verebilir. Bu kurula uymayan ekipler yarıs tan ih-rac olur. i)kapılar akıs ı yo nu nu n ters istikametinde gec ilemez. Bu kuralı ihalal eden yarıs macı etap ihracı ile cezalandırılır. Ancak yarıs macılar akıs yo nu nde geri geri gec ilebilir. j)ekipteki arac lardan birisinin kapı ic erisinde kal-ması halinde ekibin dig er aracı bantların dıs ına c ıkmamak kaydıyla (BY-Pass varsa kullanabilir) ve gec is uygunsa kapı ic inde kalan aracın o nu ne gec erek kalan aracı o ne dog ru c ekebilir. Bu durumda c ekilen arac o kapıyı gec mis sayılır. C eken arac daha once bu kapıyı gec memis ise do nu p tekrardan o kapıyı gec mek mecburiyetindir. Bu by pass is lemi bir sonraki kapıyı gec memek kaydı ile sadece bloke edilen kapı ic in yapılabilir. k)yardımlas ma amacı ile ekip aac larından birisi sadece 1 kapı ileri yada geri gidebilir. (o rnek 3. Kapıyı gec en yarıs macı ikinci kapıda kalan araca yardım edebilir ama 4. Kapıyı gec en yarıs macının 2. Kapıdaki yarıs macıya yardımı mu mku n deg ildir, ekip ic in o etap bitmis tir) TRIAL yarıs malarında uygulanan kapı gec is kuralları: a) Bir aracın bir kapıdan gec mis sayılması ic in : Aracın her iki dingilinin kapıyı olus turan iki direg in arasında c izilecek hayali bir c izgiyi gec mis olması gerekir. b) Ekipler birbirlerine yardım ederek kapıları gec ebilirler dıs arıdan, yardım almak yasaktır. Yardım alan yarıs macı olması halinde ekip o etaptan ihrac edilir. 2.7 ORGANİZASYONLA İLGİLİ GENEL KURALLAR VE EMNİYET TEDBİRLERİ Yarıs ma Parkuru ve Genel Kurallar : a) TRIAL yarıs malarında esas, trafig e ac ık olmayan yollardaki engel ve zorlukların ekip olarak as ılmasıdır. Yarıs maların derecelendirilmesinde kullanılan tek veya en o nemli kıstas zaman fakto ru deg ildir. Bu nedenle TRIAL Yarıs malarını isimlendirmede Ralli so zcu g u kullanılmaz. b) Yarıs manın programı idari kontrolden o du l to reni sonuna kadar Cumartesi sabahı bas layıp, Pazar aks amı bitecek s ekilde yapılmalıdır. c) Yarıs ma parkuru, yarıs ma ek kurallar kitabıi ile birlikte verilen krokide tarif edilir. Parkur bant ile organizato r tarafından Yarıs ma Ek Kurallar kitabında : - Yarıs manın etap sayısı, - Etapların o zellikleri, - Kapı gec is cezası, belirtilecektir. d) Mahalli TRIAL yarıs maları, aynı yarıs ma ic erisinde TOSFED TRIAL KUPASI yarıs malarının arkasına eklenemez Organizasyonla ilgili Emniyet Tedbirleri : Organizato rler yarıs ma ve antrenman esnasında as ag ıdaki emniyet tedbirlerini almalıdır: a) Yarıs ta kullanılan etaplardan kolayca ulas ılabilecek bir noktada bulunan 1 adet tam tes ekku llu ambulans, b) Her etapta, ic inde minimum olarak Ek 2 deki tıbbi tec hizat bulunan 4 x 4 ilk mu dahale aracı veya ambulans c) Her etapta, arazi s artlarına uygun 4x4 1 adet itfaiye/yangın aracı, (ic inde minimum 70 kg lık toz yangın so ndu ru cu ve uzman personel bulunan arac ) d) Yeterli miktarda manuel yangın so ndu ru cu, e) Organizasyonlar etap akıs ını sag lamak ic in etap bas ına en az 1 adet, c ekici amac lı 4x4 arac bulundurmak zorundadır. Bu arac larda rescue plakası bulunması mecburidir. f) Parkur dıs ında ( bantların dıs ında) seyircinin yog un olmasının beklendig i noktalara fazladan gu venlik go revlisi konulacaktır. g) Tu m emniyet tedbirlerinin kusursuz sag lanabilmesi ic in yeterli miktarda telsiz cihazı yarıs ma go revlilerinde bulundurulacak ve her aracın finis e geldig i teyit edilecektir. h) Etaplarda go rev yapan herkes yaptıg ı go revi belirten kıyafet veya yelek giymek zorundadır. j) Gerekli ikaz ve bildirilerin su ru cu lere, go revlilere ve seyircilere aktarılabilmesi ic in gu c lu bir ses du zeni bulunması tavsiye edilir Gu venlik ile ilgili kurallara uymayan arac lar yarıs malara katılamazlar Yarıs an tu m arac ların lastik dis derinlikleri etap o zelliklerine uygun olmak zorundadır. Yeterli profil kalınlıg ı olmayan lastiklere sahip otomobile Teknik Kontrol sorumlusu onay vermeyebilir. Trakto r ve is makinası lastig i kullanmak yasaktır Aku nu n artı kutup bas ı izole edilmis olacak, aku emniyetli s ekilde bag lanmıs olacaktır Yangın So ndu ru cu ler asgari 1 adet 2 kg lık arac ic ine sabitlenmis s ekilde olmalıdır. 108

4 2.7.7 Yarıs malara katılacak tu m otomobillerde o n cam varsa, camın lamine olması mecburidir Kask; Motor sporlarına uygun kask kullanılacaktır Rollcageler; Rollcage mecburidir. Sag lam noktalara bag lanmak kaydı ile Dıs Rollcage yapılabilir. Dıs Rollcage i ic ana Rolbar ile takviye edilmelidir. Ana rollbar ic in 45 mm, dig er bag lantılar ic in asgari 38 mm c ap olacaktır. Borular sog uk c elik c ekme olacaktır. O n, ana ve yan rollbar ayakları 120 cm2 satıhta, arka rollbar ayakları 60 cm2 olacaklardır. Bu sac lar en az 3 mm kalınlıkta olacak ve o nde asgari 3 arkada asgari ikis er cıvata ile tutturulacaklardır. Cıvata kalitesi en az 8.8 asgari c ap 8 mm olacaktır. Somunlar kilitli tip olmalıdırlar Koltuklar - Emniyet Kemerleri; Yarıs koltug u kullanıması mecburidir. Koltuklar deg is tirildig i takdirde koltuk bag lantıları 3mm c elik veya 5 mm. hafif alas ımlı metalden olmalıdır. Koltuklar en az do rt noktadan, asgari 8 mm cıvatalarla sabitlenmis olacaklardır. Bu bag lantılar tabana sabitlendig inde alttan en az 40 sac larla takviye edilmelidirler. Somunlar emniyet alınmalıdır. Bu kurala uymayan veya emniyetsiz bulunan koltuklara sahip otomobillere start verilmez. Emniyet kemerleri 4 noktadan sabitlenmis olanlar kabul edilir Kaput Mandalları; O n ve arka kaput mandalları ve s alter tavsiye edilir. Kaput mandalı var ise orijinal kilit sistemleri so ku lmu s olmalıdır I c mekan; Pilot ve co-pilot ic in tehlike arz edebilecek sivri ve keskin malzemelerden arındırılmıs olmalıdır. Arac ic erisinde sabitlenmemis hic bir s ey bulunmamalıdır C ekme Kancası: Aracın o n ve arka tamponunda, go ru lebilir ve rahat ulas ılabilir s ekilde s aseye bag lı bir s ekilde monte edilmis, kırmızı veya turuncu renge boyanmıs, ic c apı 50 mm den az olmayan en az birer adet c ekme kancası bulunmalıdır.tu m off-road tec hizatları ekiplerin sorumlulug undadır Ag lar: Yan camlan bulunmayan veya cam ac ık yarıs an arazi arac ları ic in ag ların kullanılması mecburidir. Bant genis lig i minimum 25mm, ac ıklıkları 25 mm x 25 mm - 60 mm x 60 mm arası olmalıdır Tavan: Tavanı ac ık arac ların su ru cu lerin u zerine denk gelen bo lu mu (o n camdan su ru cu koltug unun en arka kısmının hizasına kadar [rollcage u stu nde] olan kısım), metal (sac ise 1.5mm, hafif metal ise 3mm et kalınlıg ında) veya es deger mukavemette kompozit malzeme ile kapatılarak su ru cu lerin bas kısımları ve u zerleri korunacaktır Camlar: Aracın orjinal yan camı kullanılıyorsa güvenlik filmi kullanılması zorunludur. Aksi halde 3mm polikarbon yan cam kullanılması zorunludur Aku : Aku ile benzin deposunun aynı bo lu mde oldug u arac larda aku sızdırmaz kutu ile muhafaza altına alınacaktır Elektrik Ana S alteri; Arac larda tu m elektrik tesisatını kesen ve motoru stop ettiren, ic eriden ve dıs arıdan kumandalı devre kesici s alter bulunmalı, dıs arıdan kumanda du g mesi veya kolu ise o n kaputun sag ında veya solunda o n camın hemen o nu nde bulunmalı ve bariz bir s ekilde beyaz zemin u zerinde mavi c erc eveli bir u c gen ic inde kırmızı renkli s ims ek figu ru ile is aretlenmelidir. Arac ic erisindeki devre kesici s alter pilot veya co-pilot un kemerleri bag lı iken uzanabilecekleri bir yerde olmalıdır Kontrol noktaları ile ilgili genel uygulamalar a) Bu tu n zaman kontrolleri, gec is kontrolleri, o zel etap start ve toplama kontrolleri FIA standartlarına uygun ralli tabelaları ile ac ıkc a belirtilmis olacaktır. b) Yarıs macılar her kontrol noktasında kontrol go revlilerinin kurallarları dog rultusunda hareket edeceklerdir. c) Kontrol sahalarındaki duraklama su resi kayıt is lemleri ic in gerekli olabilecek kadardır Yarıs arac larının itilmesi, c ekilmesi, tas ınması Yarıs ma su resi ic erisindeki o zel etaplarda yarıs aracının go revli ve seyirci tarafından veya arac ile itilmesi-c ekilmesi durumunda yarıs macıya etap ihracı kararı uygulanır. 3. YARIS MA KURALLARI VE YARIS MANIN AKIS I 3.1 Ekipler: Ekipler 2 yarıs macı( arac ) ve 4 su ru cu den olus ur. Her ekip kayıt sırasında bir ekip ismi belirterek kayıt yaptırır. Ekipteki 2 aracın toplam su releri ve ceza su releri ekibin derecesini belirler. Ekipten bir yarıs macının ihrac olması tu m ekibin o an is hrac oldug u anlamına gelir.ekipler 2 su ru cu (pilot) ve 2 su ru cu (co-pilot) olarak do rt su ru cu den olus urlar. Her su ru cu nu n de gec erli su ru cu lisansı ve ekiplerin yarıs macı lisansı olmalıdır. Pilot ve co-pilot etap ic inde yer deg is tirebilirler.alınacak puanlarda ise kayıt listesinde ki isimler kullanılacaktır. Kaza halinde veya kendi bas ına hareket etme olanag ı bulunmayan aracın her iki su ru cu su de arac tan inebilir. Motoru stop etmis arac tan inen yarıs macılar mu sabakaya devam ettikleri su rece kasklarını c ıkaramazlar, eg er kaskalarını c ıkarırılar ise o noktada etaptan ihracı olurlar. 3.2 START SIRALAMASI VE YARIS MA NUMARALARI: TOSFED TRIAL KUPASI Start listesi, brifing sırasında kura ile belirlencektir. Organizasyon komitesi EK Kurallar Kitabında o ngo ru ldu g u gibi her yarıs macıya 2 adet yarıs ma numarası sag layacaktır. Organizato r tarafından sag lanan yarıs ma numaraları yarıs ma boyunca her iki o n kapı u zerinde tas ınacaktır.tek numaranın kaybolması durumunda 50 TL ceza, iki numaranın da kaybolması durumunda ihrac cezası verilir. 3.3 BRIFING a) Go revliler ile brifing; Yarıs ma direkto ru tarafından yapılır. Go zetmenler, gu venlik sorumlusu, teknik kontrol go revlileri, yarıs ma doktoru, yarıs macılarla ilis kiler sorumlusu, kapalı park, servis alanı sorumlusu ve gu venlik ekibinin katılması gerekir. Yarıs ma hakkında kısaca bilgi verilip, ilk yardım ve acil yardım konusunda gerekli teknik bilgiler verilmelidir. 109

5 b) Yarıs macılar brifingi, yarıs ma yo netmelig inde belirtilen, yer, tarih ve saatte yapılacaktır. Komiserler Kurulu davet edilir. Bu brifinge her yarıs macının en az bir su ru cu su nu n katılımı s arttır. Aksi halde yarıs ma direkto ru tarafından 300 (u çyu z) TL para cezası ile cezalandırılır. 3.4 TRAFIK VE TAMIRAT Yarıs malar o ncesi uygulanacak teknik kontrollerde ag ırlıklı olarak arac ların yarıs ma kuralları ve gu venlik ac ısından uygunluklan kontrol edilecektir Etap ic inde, arac u zerinde herhangi bir mu dahale (tamirat), pilot ve co-pilot tarafından ve sadece aracın ic inde tas ınan malzemelerle veya ekibin dig er yarıs macı aracındakilerden (yedek parc a, alet, katı- sıvı malzeme, donanım vs) yapılabilir, dıs arıdan herhangi bir yardım veya malzeme alınamaz. Hedef su resi dolmus olan arac gerekirse itilerek veya c ekilerek parkurun dıs ına alınır. Ancak bu kurala uymayan, aracını kenara almayan / alınmasına itiraz eden veya engel olan yarıs macı ve ekip yarıs madan ihrac edilir. Servis arac ları parkur ic ine giremez. Servis plakaları sekreteryadan temin edilebilir. Servis plakası ile tanımlanmıs bir servis aracının park etmesi veya herhangi bir malzeme, yedek parc a veya ekipmanın ekibe verilmesi ancak servis alanında olabilir. 3.5 İDARI VE TEKNIK KONTROL: Yarıs maya katılan her ekip arac ları ile beraber programda belirtilen saatler ic erisinde teknik kontrole gelmek zorundadır. Programda belirtilen saatler ic inde teknik kontrole gelmeyen yarıs macı ve ekibe, s ayet Komiserler Kurulunca kabul edilecek bir fors majo r sebepleri yok ise, start verilmez. Eg er bir yarıs macının aracı teknik kontrol s artlarına uymuyor ise eksikliklerini tamamlayabilmesi ic in kendisine belirli bir su re Teknik Kontrol sorumlusu tarafından verilebilir. Buna rag men arac teknik kontrol s artlarına uymuyor ise bu araca ve ekibe start verilmez. 3.6 YOL KES FI Parkurun yu ru yerek gezilmesi serbesttir. Bas ka s ekilde yol kes fi yapılamaz 3.7 START Start sıralaması kura ile belirlenecektir. Her ekip, iki yarıs macısyla kendinden o nceki ekibin start almasını takiben start noktasında hazır bulunmalıdır. Start c ag rısından itibaren 1 dakika ic inde start prosedu ru ne girmemis ekibin her aracına her dakika ic in 2s er dakika ceza verilir. 10 dakika geciken ekibe ve arac larına start verilmeyerek o etaptan ihrac edilirler Ekibin yarıs macıları birlikte ve durarak start alacaklardır C ıkıs komutundan o nce hareket etmek (fodepar) 1 dakika zaman cezası alınmasına sebep verecektir. Bu tarz hareketlerde zaman cezasına ilaveten Komiserler Kurulu bas ka ceza da verebilir dıs ında olanlar ic in FIA Uluslar arası Spor Yasası kuralları uygulanır. Sportmenlik ve yarıs ma ruhuna aykırı davranıs larda bulunana ekip elemanlarına ( su ru cu ler ve servis elemanları) yarıs ihracına varan cezalar verileceg i gibi disiplin cezası verilmesi ic in TOSFED e sevk edilir. Yarıs macı ekiplerin pilot ve co-pilotlatrının isimleri ve kan gurupları sag ve sol o n c amurlukların u st kısmında veya arka yan camlarında olması zorunludur. 5. PUANTAJ VE KLASMAN 5.1. Ekiplerin su releri ilgili yarıs macının etapta 2 aracının toplam su resi ile hesaplanır. 5.2 Her etap ic in ekibin su resi ayrı hesaplanacak gu n sonunda toplam su reye go re Genel Klasman olus turulacaktır. 5.3 Bir yarıs mada ekiplerin genel klasman derecelerinin aynı olması halinde, ekipler aynı puanı paylas ırlar, bir sonraki puan bas ka ekibe verilmez. 5.4 Genel Klasmanda TOSFED Yarıs ma EK Du zenlemeleri 1 no lu puantaj tablosu, kullanılacaktır. 6. İTİRAZLAR VE TEMYİZ TOSFED Yarıs ma Genel Kuralları Bo lu m 4 ve TOSFED 2014 Yarıs ma Ek Du zenlemeleri Madde 9 uygulanır. 7. O DU LLER VE O DU L TO RENİ a) Genel Klasman o du lleri takım ic in 1, pilotlar ic in 2 ve copilotlar ic in 2 olmak u zere birer kupa s eklinde olacaktır. b) Para o du lleri ihtiyaridir, ancak birincilere verilecek para o du lleri yarıs maların standart kayıt u cretlerinden az olamaz. Para o du lleri, o du l to reninde nakden o denecektir. c) O du l to renine mazereti nedeniyle katılmayan su ru cu lerin o du lleri bir bas kasına verilmez, kupalar federasyona iletilir. Su ru cu ler, daha sonra bu kupaları federasyondan teslim alabilirler. d) Yarıs maların o du l to renine mazeretsiz olarak katılmayan su ru cu ye, direkto r raporunda belirtilmesi halinde TOSFED in uygun go receg i ceza uygulanır. e) Yarıs ma sonrasında temyiz bas vurusu olması durumunda genel klasmanı etkileyen bir durum olması halinde sadece itiraz dıs ı kalan kupalar verilir. Dig er kupalar federasyona iletilir. f) Yarıs macı ve su ru cu lerin o du l to reni esnasında beyanat vermeleri yasaktır. g) O du l to reni ic in podyuma c ag rılan su ru cu lerin tulumları veya takım kıyafetleri ile katılmaları ve varsa Kupa sponsorunun s apkasını takma zorunlulug u vardır. 4. CEZALAR Cezalar ilgili maddenin altında belirtilmis olup, bunun 110

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 1- TOSFED OTOKROS KUPASI TOSFED Otokros Kupası Kuralları nda ilan edildiği şekliyle Kupa ya dahil yarışmalardan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon sonunda

Detaylı

2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI. Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI

2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI. Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI 2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI TOSFED Onay numarası : 2015/2105-AMOKY.02 TOSFED Onay Tarihi : 2 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON

Detaylı

2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014

2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014 2014 TOSFED Oto-Drag Kupası Kuralları 2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014 1.1 TOSFED Oto-Drag Kuralları 136 TOSFED, Türkiye de TOSFED Oto-Drag Yarışmalarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarışma

Detaylı

2011 ULUSAL PİST TALİMATI 11.02.2011

2011 ULUSAL PİST TALİMATI 11.02.2011 1- TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI Türkiye Pist Grup Şampiyonaları Ulusal Pist Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Pist Şampiyonası na dahil yarışmalardan aldığı puanlarla gruplarında sezon sonunda en

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 95 MOTOKROS BRANŞI KURALLARI 96 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 97 Sorumluluk... 99 Güvenlik Önlemleri... 100 1 Sportif Yönetmelik... 101 1.1

Detaylı

2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 30.İSOK İSTANBUL RALLİSİ 4 5 TEMMUZ 2009 EK YÖNETMELİK ASN ONAY NO : 2009/0906 TRŞ.3 ASN ONAY TARİHİ :

2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 30.İSOK İSTANBUL RALLİSİ 4 5 TEMMUZ 2009 EK YÖNETMELİK ASN ONAY NO : 2009/0906 TRŞ.3 ASN ONAY TARİHİ : 2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 30.İSOK İSTANBUL RALLİSİ 4 5 TEMMUZ 2009 EK YÖNETMELİK ASN ONAY NO 2009/0906 TRŞ.3 ASN ONAY TARİHİ İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ONUR KOMİTESİ 2.3

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 133 ENDURO BRANŞI KURALLARI 134 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 135 Sorumluluk... 137 1 Sportif Yönetmelik... 139 1.1 Giriş... 139 1.2 Resmi

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Ġçindekiler Genel Hükümler 4 Sorumluluk 4 Güvenlik Önlemleri 5 1 Sportif Yönetmelik 6 1.1 Giriş 6 1.2 Organizatörler 6 1.3 Resmi Görevliler 7

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI Kitaba Ulaşmak İçin Barkodu Taratınız. Genel Hükümler 4 Sorumluluk 4 1 Sportif Yönetmelik 5 1.1 Giriş 5 1.2 Resmi Görevliler 5 1.2.1 Genel Direktör

Detaylı

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU [Tarih] OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI OTOMOBİL SPORLARI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR EK DÜZENLEMELER İÇERİK BİRİNCİ BÖLÜM TOSFED Organizasyon Şeması

Detaylı

6. TRANSANATOLIA RALLİ RAID. 22 Ağustos 29 Ağustos 2015. O r g a n i z a t ö r

6. TRANSANATOLIA RALLİ RAID. 22 Ağustos 29 Ağustos 2015. O r g a n i z a t ö r 6. TRANSANATOLIA RALLİ RAID 22 Ağustos 29 Ağustos 2015 O r g a n i z a t ö r T r a n s A n a t o l i a S p o r O r g a n i z a s y o n l a r ı L t d. Ş t i. O n a y l a y a n T O S F E D ( T ü r k i y

Detaylı

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR:

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: 1.1. bu sözle me a a ıda ticari unvanı ve adresi belirtilmi bulunan AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. ile bilgileri sözle menin ön yüzündeki Tablo 1 de bulunan ve

Detaylı

1-2 MAYIS 2015 ANTALYA ORTA MESAFE GENÇLİK KUPASI TRİATLON YARIŞI TALİMATI

1-2 MAYIS 2015 ANTALYA ORTA MESAFE GENÇLİK KUPASI TRİATLON YARIŞI TALİMATI 1-2 MAYIS 2015 ANTALYA ORTA MESAFE GENÇLİK KUPASI TRİATLON YARIŞI TALİMATI Federasyonumuzun 2015 yılı faaliyet programında yer alan Orta Mesafe Gençlik Kupası Triatlon Yarışması 01-02 Mayıs 2015 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TBL Yönetim Esasları Yönergesi - 2-16.07.2014 İÇİNDEKİLER LİGİN TANIMI, KURULLAR VE YÖNETİM 8 1. LİGİN TANIMI 8 2. LİG DANIŞMA KURULU 8 3. LİG KURULU

Detaylı

GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ

GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ EĞLENCE ŞİMDİ BAŞLIYOR TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 1 KUMDA MÜCADELEYE HAZIRMISIN? TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ,

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ İçindekiler BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI VE YÖNTEMİ... 1 1.... AMAÇ...1 2.... KAPSAM...1 3.... DAYANAK...1 4.... ORGANİZASYONLARIN IMAJI...1 5....

Detaylı

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : 08.07.2001 Sayı : 24454 Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU

TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU 28.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 15-18 Ocak 2015 İstanbul Fuar Merkezi ( CNR) Hall 1-2-3-4 TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU Sayın Katılımcımız, Bu KATILIMCI KILAVUZU, katılımcısı

Detaylı

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU 1 Sayın Katılımcımız, Bu KATILIMCI KILAVUZU, katılımcısı olduğunuz

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR Bu

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

TBL SALON UYGUNLUK VE GÜVENLİK TALİMATI

TBL SALON UYGUNLUK VE GÜVENLİK TALİMATI TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TBL SALON UYGUNLUK VE GÜVENLİK TALİMATI 2011 2012 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. DAYANAK... 3 4. TANIMLAR... 3 BÖLÜM II SALON

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

BACK UP ÜYELİKLERİNİN KULLANIM SÜRESİ NEDİR?

BACK UP ÜYELİKLERİNİN KULLANIM SÜRESİ NEDİR? Üyelik Kapsam ve Koşulları Hayatınızı kolaylaştıran numara... 1 BACK UP ÜYELİKLERİNİN KULLANIM SÜRESİ NEDİR? 4 BACK UP ÜYELİKLERİNİN KULLANIM KOŞULLARI 4 EVDEKİ YARDIMCINIZ HİZMETLERİ 4 YOLDAKİ YARDIMCINIZ

Detaylı

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO:5958 872 02 BASKI 1 E 0212 LA-LB TR MONTAJ DİYAGRAMI TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4

Detaylı

2015-2016 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2015-2016 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2015-2016 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2015 SUNUŞ Başarıyla tamamladığımız 2014-2015 Amatör Futbol Sezonunun ardından yeni heyecanlara koşacağımız 2015-2016 sezonunun tüm

Detaylı

IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014

IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014 IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba Mah. Ankara Cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74

Detaylı

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 SUNUŞ Başarıyla tamamladığımız 2013-2014 Amatör Futbol

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı