2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014"

Transkript

1 2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI TOSFED TRIAL KUPASI TOSFED TRIAL KUPASI Kurallarında ilan edildig i s ekliyle TOSFED TRIAL KUPASI ndaki dâhil yarıs maların genel klasmanlarından aldıg ı puanlarlarla sezon sonunda en yu ksek puana sahip aynı tu zel kis ilik ile yarıs an Pilotlar ve Co-pilotlar; TOSFED TRIAL KUPASI TAKIM BİRİNCİSİ ilan edilirler. TOSFED TRIAL KUPASI, TOSFED Ulusal Kupa Kategorisinde deg erlendirilir TOSFED TRIAL KUPASI TOSFED, Tu rkiye de TOSFED TRIAL KUPASI Yarıs malarının yapılması ic in, Otomobil Sporları Yarıs ma Genel Kuralları Madde 2 gereg i, is bu kurallar kitabı ve bu kurallara ek olarak c ıkarılacak bu ltenler ile TOSFED TRIAL KUPASI Yarıs malarının yapılmasına izin verir. I s bu kurallar TOSFED tarafından hazırlanmıs olup, 2014 yılında du zenlenecek TOSFED TRIAL KUPASI yarıs larında gec erlidir TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI İLE İLGİLİ DEG İS İKLİKLER VE KURALLARIN UYGULANMASI a) Bu kurallar organizato r kulu pler tarafından aynen uygulanacaktır. b) Bu kurallar kitabının maddelerinin yorumu ile kurallar kapsamında bulunmayan konularda karar alma hak ve yetkisi, yarıs malar sırasında, Komiserler Kurulu na aittir. c) Yarıs manın akıs ı ile ilgili (o rneg in parkur ve zamanlama gibi) deg is iklikler Komiserler Kurulu nun onayı ile resmi ilan yerlerine asılacak bu ltenlerle yapılır. Bu ltenler tarih, saat ve sayı ic ereceklerdir. Bu ltenlerin tu m su ru cu lere imza kars ılıg ı dag ıtılması zorunludur. d) Gerekli hallerde is bu kurallar u zerinde deg is iklik, yorum veya ac ıklama sadece TOSFED tarafından yapılır. 1.3 SORUMLULUK Tu rkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yarıs a resmi izinleri veren makamlar, yarıs ma du zenleyen Organizato r Kulu pler ve organizasyon lisansına sahip u c u ncu kis iler; TOSFED otomobil sporları yarıs ma genel kuralları, bag lı ulusal brans yarıs ma kurallarları ve dig er TOSFED kurallarlarında yer alan kurallar c erc evesinde organize edilmesi ve gu venlik tedbirlerinin alınmıs olması kos ulu ile yarıs malardan o nce, yarıs malar sırasında ve yarıs malardan sonra meydana gelebilecek herhangi bir kaza halinde gerek yarıs macılar, go revliler gerekse seyirciler yo nu nden, o lu m, yaralanma, zarar veya sakatlıklardan dolayı maddi ve manevi ac ıdan hic bir s ekilde sorumlu tutulamazlar. 106 Yarıs macı ve su ru cu ler yarıs maya kayıt yaptırmakla, bu kurallar ve ilgili dig er tu m kuralları okumus, anlamıs ve uygulayacaklarını kabul etmis sayılırlar. 2. ORGANİZASYON a) TOSFED gec erli organizato r lisansına sahip kulu pler ve u c u ncu s ahıslar asgari mu ddetlere uymak ve TOSFED TRIAL KUPASI ic in takvimlerini onaylatmak s artıyla, du zenleyecekleri yarıs maların Kurallar ek kitabını TOSFED tarafından o ngo ru len o rneg e uygun ve onaylı olarak yayınlarlar. b) Organizato r tarafından yayınlanacak yarıs ma ek kurallar kitabı sadece yarıs ma ile ilgili o nemli bilgileri kapsayacaktır. Yarıs macılar yarıs ma kuralları ic in sırasıyla yarıs ma ek kurallar kitabı, Yarıs ma Genel Kuralları na, Yarıs ma Ek Du zenlemelerine, TOSFED TRIAL KUPASI kurallarına ve FIA uluslar arası Spor yasası ilgili maddelerine bas vuracaklardır. 2.1 KATILABİLİR ARAC LAR 4 x 4 arazi arac ları ve Bugyy ler yarıs maya katılabilir. Arac larda kategori ayrımı yoktur.i s makinaları ve trakto rler, TRIAL yarıs malarına kabul edilmezler. Katılabilir arac larla tu m gruplar ic in gec erli teknik o zellikler: a) Arac larda su ru s emniyetini bozmamak s artı ile her tu rlu modifikasyon serbesttir. Arac ların dıs go ru nu s lerine itina go sterilmesi tavsiye edilir. b) Parkur trafig e kapalı oldug undan, arac larda ruhsat s artı aranmaz. c)teknik Kontrol Sorumlusu tarafından emniyetli bulmayan arac lara start vermeyeceklerdir. 2.2 KATILABİLİR YARIS MACI VE SU RU CU LER I lgili sezon ic in gec erli TOSFED Yarıs macı ve Su ru cu lisansına sahip gerc ek ve tu zel kis iler katılabilirler. Yarıs macı ekip; bir takım (yarıs macı)lisansı, iki pilot ve iki co-pilottan olus ur. 2.3 MU RACAAT FORMLARI VE KAYITLAR a) Yarıs malara katılmak isteyen, ilgili sezon ic in gec erli TOSFED ihtisas lisansına sahip yarıs macılar, kayıt formunu tam olarak doldurarak en gec yarıs ma o ncesi Pers embe gu nu saat e kadar yarıs ma sekreterlig ine ulas tırmalıdırlar. Sezon kaydı taahu du yapmıs olan ekiplerde indirimli kayıt u creti uygulanır. (Bknz Genel Prensipler madde) Bu tarihten sonra yapılacak kayıt bas vuruları organizato r tarafından kabul edilemez.

2 b) Organizato r, ASN onayı almak ve gerekc elerini belirtmek s artıyla herhangi bir kaydı, reddetme hakkına sahiptir. c) Organizato r kayıt listesini federasyonun sistemine girmek, lisansların gec elilig ini control etmek ve asgari mu ddetlere uygun olarak ilan etmek ve bir kopyasını, TOSFED e go ndermek zorundadır. d) Co-pilot ile ilgili detaylar teknik kontrolu n sonuna kadar bildirilebilir. e) Yarıs macının tu zel kis ilig e sahip olması veya yarıs macının pilotlardan birisi olmaması halinde tu m yarıs ma boyunca bu tu n sorumluluk kayıt formunda birinci pilot olarak belirtilen yarıs macıya ait olacaktır. f) Bu kuralların o ngo rdu g u hususlar haricinde kayıt formunda hic bir deg is iklig e mu saade edilmeyecektir. Ancak yarıs macı teknik kontrole kadar mu racaat ettig i aracı, bas ka bir arac ile deg is tirebilir. 2.4 KAYIT U CRETİ VE SİGORTA Kayıt U cretleri a) Kayıt u cretleri TOSFED tarafından ac ıklanmıs olan limitleri as amaz. Yarıs macı veya su ru cu lere dag ıtılacak doku man tutarları kayıt u cretinin ic indedir. b) Kayıt u creti nakden veya banka havalesi yolu ile o denebilir. Banka havalesi yapıldıg ı takdirde havale dekontu kayıt formu ile birlikte ibraz edilecektir. c) Kayıt u cretini o demeyen yarıs macılara start verilmez. d) Sezon kaydı taahu du veren ve yarıs maya katılmayan ekipler ile ilgili yarıs ma komiserler kurulu tarafından cezai is lem uygulanır ve TOSFED e yazılı olarak bildirilir. e) Kayıt u cretlerinin iadesi ic in 2014 Yarıs ma Ek Du zenlemeleri Madde 1b ye bakınız Sigorta a) Organizato r tarafından yaptırılacak sigorta sadece ekiplerin u c u ncu s ahıslara veya u c u ncu s ahıslara ait mallara verecekleri hasarları ic in olup, sigorta bedelleri TOSFED in her yıl belirledig i limitlerden as ag ı olamaz. b) Sigorta bedeli kayıt u cretine ilaveten o denir. c) Organizato r tarafından yaptırılacak sigortanın gec erlilig i yarıs manın startında bas lar ve yarıs manın sonunda veya ekibin yarıs mayı terk etmesi veya ihrac edilmesi durumunda sona erer. 2.5 REKLAMLAR TOSFED Yarıs ma Genel Kuralları madde 42 e bakınız. 2.6 SU RU CU KIYAFETLERİ a) Su ru cu ler, yarıs ma boyunca yarıs ma kıyafetlerini giymek mecburiyetindedirler. b) Yarıs ma boyunca otomobil sporlarına uygun tulumların giyilmesi zorunludur. ( homologasyon s artı aranmaz) c) TRIAL yarıs malarında, ayakkabı serbesttir Etap Tipleri: - Bu etapların her biri en az 50 mt. en c ok 500 mt. uzunlug unda olup en az 5 en c ok 25 kapıdan olus ur. Her kapı ic in o nceden zaman cezasına belirlenir ve ilan edilir. Etabın finis ine herkesin go rebileceg i bu yu klu kte geri sayabilen bir zaman sayacı konulması zorunludur. Bu etaplarda : - Kapılar sıra ile gec ilir, atlanamaz, atlanması halinde o etap o yarıs macı ic in sona ermis sayılır. Bu durumda o etabın hedef su resine, gec emedig i kapıların o nceden belirlenmis olan zaman cezası su resine eklenerek toplam su resi - Etap ic inde ki bantlara deg mek ve c arpmak yasaktır. Aksi halde ekip her ihlal ic in 10 dakika zaman cezası ile cezalandırılır. - Kapılara veya kapıları olus turan bantlara deg ilemez. Deg ilmesi halinde yarıs macının su resine 30dakika zaman cezası eklenir. Bu durumda yarıs macının su resi; ilgili etap derecesine zaman cezasının eklenmesiile toplam su resi - Pilot-Co-pilot, kaskını c ıkartmaması s artı ile, aracın ic inden veya dıs ından pilota yardımcı olabilir. Kaskını c ıkartan yarıs macı etap ihracı cezası ile cezalandırılır. - Dig er ekiplere start, etap bos altılmadan verilmez Yarıs ma Parkuru ve Genel Kurallar : A- Yarıs ma parkuru, yarıs ma ek kitabı ile birlikte verilen krokide tarif edilir. B- Dig er kurallar: a)bir ekibin iki yarıs macısına aynı zamanda durarak start verilir. b)ekibin her aracı ic in ayrı su re tutulacak ve etap sonunda yarıs macıların aldıkları zaman toplanır ve ekibin su resini olus turur. Ekipteki yarıs macılar kural ihalalerinden aldıkları zaman cezaları toplam su reye eklenir. Yarıs macı veya yarıs macılar etabı bitirememeleri halinde, gec emedikleri kapılar ic in, ek kurallar kitabında ilan edilen kapı zaman cezaları toplam su rel-erine eklenerek ekibin etap zamanı c)ekibin yarıs macıları arası 2 kapıdan fazla olamaz. Aksi halde geride kalan yarıs macının en son gec tig i kapıya iki kapı eklenir ve ekiplerin toplam su releri buna gore hesaplanır. d)arac lar hareket halinde iken emniyet kemerle-rinin takılı olması s arttır. Takılı olmaması halinde yarıs macı 5 dak. zaman cezası ile cezalandırılır 107

3 e)c ıkıs komutundan o nce hareket etmek (fodepar) 1 dakika zaman cezası alınmasına sebep verecektir. Bu tarz hareketlerde zaman cezasına ilaveten Komiserler Kurulu tarafından bas ka cezalar da verebilir. f)etap finis lerinde ekibin su ru cu leri, tu m ekipman-ları yerinde, Pilot ve Co-pilot emniyet kemerleri takılı olmak kaydıyla, iki ellerini o n cama dayayarak go zetmene yarıs ı bitirdiklerini belirtir ve etapdan dıs arı c ıkarlar. g)yarıs ı bitiren ekipler ne s artla olursa olsun etap ic ine tekrar arac ları ile giremezler. Etap dıs ından dahi arac larıyla veya vinc leriyle takım arkadas larına yardım edemezler (sabit nokta olamazlar). h)finis go ren ekibin bir aracı, dig er aracına pilot ve co pilot yu ru yerek etaba girip yardım edebilir, aracında ki kendi ekipmanını (strep+avadanlık) verebilir. Bu kurula uymayan ekipler yarıs tan ih-rac olur. i)kapılar akıs ı yo nu nu n ters istikametinde gec ilemez. Bu kuralı ihalal eden yarıs macı etap ihracı ile cezalandırılır. Ancak yarıs macılar akıs yo nu nde geri geri gec ilebilir. j)ekipteki arac lardan birisinin kapı ic erisinde kal-ması halinde ekibin dig er aracı bantların dıs ına c ıkmamak kaydıyla (BY-Pass varsa kullanabilir) ve gec is uygunsa kapı ic inde kalan aracın o nu ne gec erek kalan aracı o ne dog ru c ekebilir. Bu durumda c ekilen arac o kapıyı gec mis sayılır. C eken arac daha once bu kapıyı gec memis ise do nu p tekrardan o kapıyı gec mek mecburiyetindir. Bu by pass is lemi bir sonraki kapıyı gec memek kaydı ile sadece bloke edilen kapı ic in yapılabilir. k)yardımlas ma amacı ile ekip aac larından birisi sadece 1 kapı ileri yada geri gidebilir. (o rnek 3. Kapıyı gec en yarıs macı ikinci kapıda kalan araca yardım edebilir ama 4. Kapıyı gec en yarıs macının 2. Kapıdaki yarıs macıya yardımı mu mku n deg ildir, ekip ic in o etap bitmis tir) TRIAL yarıs malarında uygulanan kapı gec is kuralları: a) Bir aracın bir kapıdan gec mis sayılması ic in : Aracın her iki dingilinin kapıyı olus turan iki direg in arasında c izilecek hayali bir c izgiyi gec mis olması gerekir. b) Ekipler birbirlerine yardım ederek kapıları gec ebilirler dıs arıdan, yardım almak yasaktır. Yardım alan yarıs macı olması halinde ekip o etaptan ihrac edilir. 2.7 ORGANİZASYONLA İLGİLİ GENEL KURALLAR VE EMNİYET TEDBİRLERİ Yarıs ma Parkuru ve Genel Kurallar : a) TRIAL yarıs malarında esas, trafig e ac ık olmayan yollardaki engel ve zorlukların ekip olarak as ılmasıdır. Yarıs maların derecelendirilmesinde kullanılan tek veya en o nemli kıstas zaman fakto ru deg ildir. Bu nedenle TRIAL Yarıs malarını isimlendirmede Ralli so zcu g u kullanılmaz. b) Yarıs manın programı idari kontrolden o du l to reni sonuna kadar Cumartesi sabahı bas layıp, Pazar aks amı bitecek s ekilde yapılmalıdır. c) Yarıs ma parkuru, yarıs ma ek kurallar kitabıi ile birlikte verilen krokide tarif edilir. Parkur bant ile organizato r tarafından Yarıs ma Ek Kurallar kitabında : - Yarıs manın etap sayısı, - Etapların o zellikleri, - Kapı gec is cezası, belirtilecektir. d) Mahalli TRIAL yarıs maları, aynı yarıs ma ic erisinde TOSFED TRIAL KUPASI yarıs malarının arkasına eklenemez Organizasyonla ilgili Emniyet Tedbirleri : Organizato rler yarıs ma ve antrenman esnasında as ag ıdaki emniyet tedbirlerini almalıdır: a) Yarıs ta kullanılan etaplardan kolayca ulas ılabilecek bir noktada bulunan 1 adet tam tes ekku llu ambulans, b) Her etapta, ic inde minimum olarak Ek 2 deki tıbbi tec hizat bulunan 4 x 4 ilk mu dahale aracı veya ambulans c) Her etapta, arazi s artlarına uygun 4x4 1 adet itfaiye/yangın aracı, (ic inde minimum 70 kg lık toz yangın so ndu ru cu ve uzman personel bulunan arac ) d) Yeterli miktarda manuel yangın so ndu ru cu, e) Organizasyonlar etap akıs ını sag lamak ic in etap bas ına en az 1 adet, c ekici amac lı 4x4 arac bulundurmak zorundadır. Bu arac larda rescue plakası bulunması mecburidir. f) Parkur dıs ında ( bantların dıs ında) seyircinin yog un olmasının beklendig i noktalara fazladan gu venlik go revlisi konulacaktır. g) Tu m emniyet tedbirlerinin kusursuz sag lanabilmesi ic in yeterli miktarda telsiz cihazı yarıs ma go revlilerinde bulundurulacak ve her aracın finis e geldig i teyit edilecektir. h) Etaplarda go rev yapan herkes yaptıg ı go revi belirten kıyafet veya yelek giymek zorundadır. j) Gerekli ikaz ve bildirilerin su ru cu lere, go revlilere ve seyircilere aktarılabilmesi ic in gu c lu bir ses du zeni bulunması tavsiye edilir Gu venlik ile ilgili kurallara uymayan arac lar yarıs malara katılamazlar Yarıs an tu m arac ların lastik dis derinlikleri etap o zelliklerine uygun olmak zorundadır. Yeterli profil kalınlıg ı olmayan lastiklere sahip otomobile Teknik Kontrol sorumlusu onay vermeyebilir. Trakto r ve is makinası lastig i kullanmak yasaktır Aku nu n artı kutup bas ı izole edilmis olacak, aku emniyetli s ekilde bag lanmıs olacaktır Yangın So ndu ru cu ler asgari 1 adet 2 kg lık arac ic ine sabitlenmis s ekilde olmalıdır. 108

4 2.7.7 Yarıs malara katılacak tu m otomobillerde o n cam varsa, camın lamine olması mecburidir Kask; Motor sporlarına uygun kask kullanılacaktır Rollcageler; Rollcage mecburidir. Sag lam noktalara bag lanmak kaydı ile Dıs Rollcage yapılabilir. Dıs Rollcage i ic ana Rolbar ile takviye edilmelidir. Ana rollbar ic in 45 mm, dig er bag lantılar ic in asgari 38 mm c ap olacaktır. Borular sog uk c elik c ekme olacaktır. O n, ana ve yan rollbar ayakları 120 cm2 satıhta, arka rollbar ayakları 60 cm2 olacaklardır. Bu sac lar en az 3 mm kalınlıkta olacak ve o nde asgari 3 arkada asgari ikis er cıvata ile tutturulacaklardır. Cıvata kalitesi en az 8.8 asgari c ap 8 mm olacaktır. Somunlar kilitli tip olmalıdırlar Koltuklar - Emniyet Kemerleri; Yarıs koltug u kullanıması mecburidir. Koltuklar deg is tirildig i takdirde koltuk bag lantıları 3mm c elik veya 5 mm. hafif alas ımlı metalden olmalıdır. Koltuklar en az do rt noktadan, asgari 8 mm cıvatalarla sabitlenmis olacaklardır. Bu bag lantılar tabana sabitlendig inde alttan en az 40 sac larla takviye edilmelidirler. Somunlar emniyet alınmalıdır. Bu kurala uymayan veya emniyetsiz bulunan koltuklara sahip otomobillere start verilmez. Emniyet kemerleri 4 noktadan sabitlenmis olanlar kabul edilir Kaput Mandalları; O n ve arka kaput mandalları ve s alter tavsiye edilir. Kaput mandalı var ise orijinal kilit sistemleri so ku lmu s olmalıdır I c mekan; Pilot ve co-pilot ic in tehlike arz edebilecek sivri ve keskin malzemelerden arındırılmıs olmalıdır. Arac ic erisinde sabitlenmemis hic bir s ey bulunmamalıdır C ekme Kancası: Aracın o n ve arka tamponunda, go ru lebilir ve rahat ulas ılabilir s ekilde s aseye bag lı bir s ekilde monte edilmis, kırmızı veya turuncu renge boyanmıs, ic c apı 50 mm den az olmayan en az birer adet c ekme kancası bulunmalıdır.tu m off-road tec hizatları ekiplerin sorumlulug undadır Ag lar: Yan camlan bulunmayan veya cam ac ık yarıs an arazi arac ları ic in ag ların kullanılması mecburidir. Bant genis lig i minimum 25mm, ac ıklıkları 25 mm x 25 mm - 60 mm x 60 mm arası olmalıdır Tavan: Tavanı ac ık arac ların su ru cu lerin u zerine denk gelen bo lu mu (o n camdan su ru cu koltug unun en arka kısmının hizasına kadar [rollcage u stu nde] olan kısım), metal (sac ise 1.5mm, hafif metal ise 3mm et kalınlıg ında) veya es deger mukavemette kompozit malzeme ile kapatılarak su ru cu lerin bas kısımları ve u zerleri korunacaktır Camlar: Aracın orjinal yan camı kullanılıyorsa güvenlik filmi kullanılması zorunludur. Aksi halde 3mm polikarbon yan cam kullanılması zorunludur Aku : Aku ile benzin deposunun aynı bo lu mde oldug u arac larda aku sızdırmaz kutu ile muhafaza altına alınacaktır Elektrik Ana S alteri; Arac larda tu m elektrik tesisatını kesen ve motoru stop ettiren, ic eriden ve dıs arıdan kumandalı devre kesici s alter bulunmalı, dıs arıdan kumanda du g mesi veya kolu ise o n kaputun sag ında veya solunda o n camın hemen o nu nde bulunmalı ve bariz bir s ekilde beyaz zemin u zerinde mavi c erc eveli bir u c gen ic inde kırmızı renkli s ims ek figu ru ile is aretlenmelidir. Arac ic erisindeki devre kesici s alter pilot veya co-pilot un kemerleri bag lı iken uzanabilecekleri bir yerde olmalıdır Kontrol noktaları ile ilgili genel uygulamalar a) Bu tu n zaman kontrolleri, gec is kontrolleri, o zel etap start ve toplama kontrolleri FIA standartlarına uygun ralli tabelaları ile ac ıkc a belirtilmis olacaktır. b) Yarıs macılar her kontrol noktasında kontrol go revlilerinin kurallarları dog rultusunda hareket edeceklerdir. c) Kontrol sahalarındaki duraklama su resi kayıt is lemleri ic in gerekli olabilecek kadardır Yarıs arac larının itilmesi, c ekilmesi, tas ınması Yarıs ma su resi ic erisindeki o zel etaplarda yarıs aracının go revli ve seyirci tarafından veya arac ile itilmesi-c ekilmesi durumunda yarıs macıya etap ihracı kararı uygulanır. 3. YARIS MA KURALLARI VE YARIS MANIN AKIS I 3.1 Ekipler: Ekipler 2 yarıs macı( arac ) ve 4 su ru cu den olus ur. Her ekip kayıt sırasında bir ekip ismi belirterek kayıt yaptırır. Ekipteki 2 aracın toplam su releri ve ceza su releri ekibin derecesini belirler. Ekipten bir yarıs macının ihrac olması tu m ekibin o an is hrac oldug u anlamına gelir.ekipler 2 su ru cu (pilot) ve 2 su ru cu (co-pilot) olarak do rt su ru cu den olus urlar. Her su ru cu nu n de gec erli su ru cu lisansı ve ekiplerin yarıs macı lisansı olmalıdır. Pilot ve co-pilot etap ic inde yer deg is tirebilirler.alınacak puanlarda ise kayıt listesinde ki isimler kullanılacaktır. Kaza halinde veya kendi bas ına hareket etme olanag ı bulunmayan aracın her iki su ru cu su de arac tan inebilir. Motoru stop etmis arac tan inen yarıs macılar mu sabakaya devam ettikleri su rece kasklarını c ıkaramazlar, eg er kaskalarını c ıkarırılar ise o noktada etaptan ihracı olurlar. 3.2 START SIRALAMASI VE YARIS MA NUMARALARI: TOSFED TRIAL KUPASI Start listesi, brifing sırasında kura ile belirlencektir. Organizasyon komitesi EK Kurallar Kitabında o ngo ru ldu g u gibi her yarıs macıya 2 adet yarıs ma numarası sag layacaktır. Organizato r tarafından sag lanan yarıs ma numaraları yarıs ma boyunca her iki o n kapı u zerinde tas ınacaktır.tek numaranın kaybolması durumunda 50 TL ceza, iki numaranın da kaybolması durumunda ihrac cezası verilir. 3.3 BRIFING a) Go revliler ile brifing; Yarıs ma direkto ru tarafından yapılır. Go zetmenler, gu venlik sorumlusu, teknik kontrol go revlileri, yarıs ma doktoru, yarıs macılarla ilis kiler sorumlusu, kapalı park, servis alanı sorumlusu ve gu venlik ekibinin katılması gerekir. Yarıs ma hakkında kısaca bilgi verilip, ilk yardım ve acil yardım konusunda gerekli teknik bilgiler verilmelidir. 109

5 b) Yarıs macılar brifingi, yarıs ma yo netmelig inde belirtilen, yer, tarih ve saatte yapılacaktır. Komiserler Kurulu davet edilir. Bu brifinge her yarıs macının en az bir su ru cu su nu n katılımı s arttır. Aksi halde yarıs ma direkto ru tarafından 300 (u çyu z) TL para cezası ile cezalandırılır. 3.4 TRAFIK VE TAMIRAT Yarıs malar o ncesi uygulanacak teknik kontrollerde ag ırlıklı olarak arac ların yarıs ma kuralları ve gu venlik ac ısından uygunluklan kontrol edilecektir Etap ic inde, arac u zerinde herhangi bir mu dahale (tamirat), pilot ve co-pilot tarafından ve sadece aracın ic inde tas ınan malzemelerle veya ekibin dig er yarıs macı aracındakilerden (yedek parc a, alet, katı- sıvı malzeme, donanım vs) yapılabilir, dıs arıdan herhangi bir yardım veya malzeme alınamaz. Hedef su resi dolmus olan arac gerekirse itilerek veya c ekilerek parkurun dıs ına alınır. Ancak bu kurala uymayan, aracını kenara almayan / alınmasına itiraz eden veya engel olan yarıs macı ve ekip yarıs madan ihrac edilir. Servis arac ları parkur ic ine giremez. Servis plakaları sekreteryadan temin edilebilir. Servis plakası ile tanımlanmıs bir servis aracının park etmesi veya herhangi bir malzeme, yedek parc a veya ekipmanın ekibe verilmesi ancak servis alanında olabilir. 3.5 İDARI VE TEKNIK KONTROL: Yarıs maya katılan her ekip arac ları ile beraber programda belirtilen saatler ic erisinde teknik kontrole gelmek zorundadır. Programda belirtilen saatler ic inde teknik kontrole gelmeyen yarıs macı ve ekibe, s ayet Komiserler Kurulunca kabul edilecek bir fors majo r sebepleri yok ise, start verilmez. Eg er bir yarıs macının aracı teknik kontrol s artlarına uymuyor ise eksikliklerini tamamlayabilmesi ic in kendisine belirli bir su re Teknik Kontrol sorumlusu tarafından verilebilir. Buna rag men arac teknik kontrol s artlarına uymuyor ise bu araca ve ekibe start verilmez. 3.6 YOL KES FI Parkurun yu ru yerek gezilmesi serbesttir. Bas ka s ekilde yol kes fi yapılamaz 3.7 START Start sıralaması kura ile belirlenecektir. Her ekip, iki yarıs macısyla kendinden o nceki ekibin start almasını takiben start noktasında hazır bulunmalıdır. Start c ag rısından itibaren 1 dakika ic inde start prosedu ru ne girmemis ekibin her aracına her dakika ic in 2s er dakika ceza verilir. 10 dakika geciken ekibe ve arac larına start verilmeyerek o etaptan ihrac edilirler Ekibin yarıs macıları birlikte ve durarak start alacaklardır C ıkıs komutundan o nce hareket etmek (fodepar) 1 dakika zaman cezası alınmasına sebep verecektir. Bu tarz hareketlerde zaman cezasına ilaveten Komiserler Kurulu bas ka ceza da verebilir dıs ında olanlar ic in FIA Uluslar arası Spor Yasası kuralları uygulanır. Sportmenlik ve yarıs ma ruhuna aykırı davranıs larda bulunana ekip elemanlarına ( su ru cu ler ve servis elemanları) yarıs ihracına varan cezalar verileceg i gibi disiplin cezası verilmesi ic in TOSFED e sevk edilir. Yarıs macı ekiplerin pilot ve co-pilotlatrının isimleri ve kan gurupları sag ve sol o n c amurlukların u st kısmında veya arka yan camlarında olması zorunludur. 5. PUANTAJ VE KLASMAN 5.1. Ekiplerin su releri ilgili yarıs macının etapta 2 aracının toplam su resi ile hesaplanır. 5.2 Her etap ic in ekibin su resi ayrı hesaplanacak gu n sonunda toplam su reye go re Genel Klasman olus turulacaktır. 5.3 Bir yarıs mada ekiplerin genel klasman derecelerinin aynı olması halinde, ekipler aynı puanı paylas ırlar, bir sonraki puan bas ka ekibe verilmez. 5.4 Genel Klasmanda TOSFED Yarıs ma EK Du zenlemeleri 1 no lu puantaj tablosu, kullanılacaktır. 6. İTİRAZLAR VE TEMYİZ TOSFED Yarıs ma Genel Kuralları Bo lu m 4 ve TOSFED 2014 Yarıs ma Ek Du zenlemeleri Madde 9 uygulanır. 7. O DU LLER VE O DU L TO RENİ a) Genel Klasman o du lleri takım ic in 1, pilotlar ic in 2 ve copilotlar ic in 2 olmak u zere birer kupa s eklinde olacaktır. b) Para o du lleri ihtiyaridir, ancak birincilere verilecek para o du lleri yarıs maların standart kayıt u cretlerinden az olamaz. Para o du lleri, o du l to reninde nakden o denecektir. c) O du l to renine mazereti nedeniyle katılmayan su ru cu lerin o du lleri bir bas kasına verilmez, kupalar federasyona iletilir. Su ru cu ler, daha sonra bu kupaları federasyondan teslim alabilirler. d) Yarıs maların o du l to renine mazeretsiz olarak katılmayan su ru cu ye, direkto r raporunda belirtilmesi halinde TOSFED in uygun go receg i ceza uygulanır. e) Yarıs ma sonrasında temyiz bas vurusu olması durumunda genel klasmanı etkileyen bir durum olması halinde sadece itiraz dıs ı kalan kupalar verilir. Dig er kupalar federasyona iletilir. f) Yarıs macı ve su ru cu lerin o du l to reni esnasında beyanat vermeleri yasaktır. g) O du l to reni ic in podyuma c ag rılan su ru cu lerin tulumları veya takım kıyafetleri ile katılmaları ve varsa Kupa sponsorunun s apkasını takma zorunlulug u vardır. 4. CEZALAR Cezalar ilgili maddenin altında belirtilmis olup, bunun 110

2016 ULUSAL TRIAL KURALLARI

2016 ULUSAL TRIAL KURALLARI 2016 ULUSAL TRIAL KURALLARI 1. TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI Ulusal Trial Kurallarında ilan edildiği şekliyle Türkiye Trial Şampiyonasına dahil yarışmalardan aldığı puanlarla sezon sonunda en yüksek puana

Detaylı

2015 ULUSAL TRİAL KURALLARI 03.03.2015

2015 ULUSAL TRİAL KURALLARI 03.03.2015 2015 ULUSAL TRİAL KURALLARI 03.03.2015 1. TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI Ulusal Trial Kurallarında ilan edildiği şekliyle Türkiye Trial Şampiyonasına dâhil yarışmalardan aldığı puanlarla sezon sonunda en yüksek

Detaylı

GÜNEY MARMARA TRİAL KUPASI YÖNETMELİĞİ

GÜNEY MARMARA TRİAL KUPASI YÖNETMELİĞİ GÜNEY MARMARA TRİAL KUPASI YÖNETMELİĞİ 1.YARIŞ: 28 NİSAN 2013 2. YARIŞ ASN ONAY NO : 2013/2409 GMTK-2 ASN ONAY TARİHİ : MAHALLİ KUPA YÖNETMELİK BAŞLIKLARI 1- GENEL HÜKÜMLER 1.1 Kural Kitaplarının yorumu

Detaylı

2015 TOSFED PİST KUPASI KURALLARI 03.03.2015

2015 TOSFED PİST KUPASI KURALLARI 03.03.2015 2015 TOSFED PİST KUPASI KURALLARI 03.03.2015 İşbu kurallar TOSFED tarafından hazırlanmış olup, 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Bu kurallar, Ulusal Pist Kurallar Kitabı göz önünde

Detaylı

2016 ULUSAL TRİAL KURALLARI

2016 ULUSAL TRİAL KURALLARI 2016 ULUSAL TRİAL KURALLARI 06.01.2016 1. TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI Ulusal Trial Kurallarında ilan edildiği şekliyle Türkiye Trial Şampiyonasına dâhil yarışmalardan aldığı puanlarla sezon sonunda en yüksek

Detaylı

'2016 Ulusal Rallikros Kuralları' sonunda veya ekibin yarışmayı terk etmesi veya ihraç edilmesi durumunda sona erer. kalkıştan yarış dışı kalacaktır.

'2016 Ulusal Rallikros Kuralları' sonunda veya ekibin yarışmayı terk etmesi veya ihraç edilmesi durumunda sona erer. kalkıştan yarış dışı kalacaktır. 2016 ULUSAL RALLİKROS KURALLARI 1- TÜRKİYE RALLİKROS ŞAMPİYONASI Türkiye Rallikros Şampiyonası şampiyonaya dahil 6 yarışmadan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon sonunda en yüksek puana sahip sürücüler;

Detaylı

KARADENİZ MAHALLİ OFFROAD KUPASI YÖNETMELİĞİ

KARADENİZ MAHALLİ OFFROAD KUPASI YÖNETMELİĞİ KUPANIN TANIMI KARADENİZ MAHALLİ OFFROAD KUPASI YÖNETMELİĞİ Madde 1 :Karadeniz Bölgesinde yapılacak olan organizasyon Karadeniz Mahalli Offroad Kupası adı altında yürütülecektir. KUPANIN ORGANİZATÖR KULÜPLERİ,

Detaylı

TOSFED Gözlemcisi : Gökhan ELBİR (TOSFED) Şampiyona Direktörü : Yalçın YILMAZ (TOSFED)

TOSFED Gözlemcisi : Gökhan ELBİR (TOSFED) Şampiyona Direktörü : Yalçın YILMAZ (TOSFED) ASN Onay No : 2016/2005-TKS.3 ASN Onay Tarihi : 20/05/2016 1 1 ) PROGRAM Ek Kuralların yayınlanması 16 Mayıs 2016 Pazartesi 09:00 Kayıtların açılması 16 Mayıs 2016 Pazartesi 09:00 Kayıtların Kapanması

Detaylı

TOSFED PİST KUPASI 1. AYAK YARIŞI EK KURALLAR. Tarih: O5- Nisan 2014 C.tesi Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti

TOSFED PİST KUPASI 1. AYAK YARIŞI EK KURALLAR. Tarih: O5- Nisan 2014 C.tesi Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti TOSFED PİST KUPASI 1. AYAK YARIŞI EK KURALLAR Tarih: O5- Nisan 2014 C.tesi Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO:2014 / 1703 TPK.01 ASN ONAY TARİHİ :21 Mart 2014 İÇİNDEKİLER 1-PROGRAM 1.1Kupa Takvimi

Detaylı

2012 ULUSAL OTOKROS TALİMATI 11.04.2012

2012 ULUSAL OTOKROS TALİMATI 11.04.2012 2012 ULUSAL OTOKROS TALİMATI 11.04.2012 1- TÜRKİYE OTOKROS ŞAMPİYONASI Türkiye Otokros Kategori Şampiyonları: Ulusal Otokros Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Otokros Şampiyonası na dahil yarışmalardan

Detaylı

ASN 13 / 709 ASN ONAY TARİHİ:

ASN 13 / 709 ASN ONAY TARİHİ: EK YÖNETMELİK ASN Onay No: 13 / 709 ASN ONAY TARİHİ: 01.10.2013 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.3 YARIŞMA GÖREVLİLERİ 3. GENEL HÜKÜMLER 3.1 GEÇERLİLİK 3.2 TANIM 3.3 KATILABİLİR

Detaylı

İZMİR KIŞ KUPASI 1.YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ. Tarih: 06 Ekim 2013 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti

İZMİR KIŞ KUPASI 1.YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ. Tarih: 06 Ekim 2013 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti İZMİR KIŞ KUPASI 1.YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ Tarih: 06 Ekim 2013 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO: 2013/0110-İBK1. ASN ONAY TARİHİ: 01 Ekim 2013 İÇİNDEKİLER 1-PROGRAM 1.1Kupa Takvimi 2-ORGANİZASYON

Detaylı

2014 TOSFED BAJA KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED BAJA KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED BAJA KUPASI KURALLARI 21.01.2014 TOSFED BAJA KUPASI, TOSFED Ulusal Kupa Kategorisinde değerlendirilir. TOSFED BAJA KUPASI bir Off- Road yarışıdır. Parkurlar yumuşak kumdan krater kayaları na

Detaylı

2016 TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 4.YARIŞI DOSOD 16-17 TEMMUZ 2016

2016 TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 4.YARIŞI DOSOD 16-17 TEMMUZ 2016 2016 TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 4.YARIŞI DOSOD 16-17 TEMMUZ 2016 ASN Onay No : 2016/2206-TTRŞ.04 ASN ONAY TARİHİ : 22 HAZİRAN 2016 1 İÇİNDEKİLER I. A) PROGRAM II. ORGANİZASYON 2.1 ORGANİZASYON KOMİTESİ

Detaylı

2012 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 11.04.2012

2012 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 11.04.2012 2012 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 11.04.2012 İşbu Yarışma Ek Düzenlemeleri, TOSFED Yarışma Genel Kuralları, Ulusal Yarışma Talimatları ve diğer Talimatlara uygun olarak, 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri

Detaylı

2015 TOSFED RAİD KUPASI KURALLARI 03.03.2015. 1.3 Sorumluluk

2015 TOSFED RAİD KUPASI KURALLARI 03.03.2015. 1.3 Sorumluluk 2015 TOSFED RAİD KUPASI KURALLARI 03.03.2015 TOSFED RAİD KUPASI, TOSFED Mahalli Kupa Kategorilisinde değerlendirilir. TOSFED RAİD KUPASI bir Off-Road yarışıdır. Parkurlar yumuşak kumdan krater kayalarına

Detaylı

2015 TOSFED RALLİ KUPASI KURALLARI 03.03.2015

2015 TOSFED RALLİ KUPASI KURALLARI 03.03.2015 2015 TOSFED RALLİ KUPASI KURALLARI 03.03.2015 İşbu kurallar TOSFED tarafından hazırlanmış olup, 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Bu kurallar, Ulusal Ralli Kurallar Kitabı göz

Detaylı

KÖRFEZ PİST KUPASI 1.AYAK EK YÖNETMELİĞİ

KÖRFEZ PİST KUPASI 1.AYAK EK YÖNETMELİĞİ KÖRFEZ PİST KUPASI 1.AYAK EK YÖNETMELİĞİ TARİH: 10 ARALIK 2011 YER: KÖRFEZ YARIŞ PİSTİ ASN NO 2011 / 2511 KPK.1 ASN ONAY TARİHİ 25 KASIM 2011 ORGANİZASYON TOSFED 1 1 ) PROGRAM Kayıtların açılması : 28

Detaylı

2015 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 25.02.2015. 3. Güvenlik

2015 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 25.02.2015. 3. Güvenlik 2015 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 25.02.2015 2015 Yarışma Ek Düzenlemeleri İşbu Yarışma Ek Düzenlemeleri, KKTOK Yarışma Genel Kuralları, Ulusal Yarışma Talimatları ve diğer Talimatlara uygun olarak, 1 Ocak

Detaylı

2014 ANTALYA SLALOM YARIŞI

2014 ANTALYA SLALOM YARIŞI 2014 ANTALYA SLALOM YARIŞI 23.11.2014 ASN Onay No : 2014/1411-AMSY.1 Onay Tarihi :14.11.2014 Antalya Slalom Yarışı www.amk.org.tr Sayfa 1 EK KURALLAR 1. PROGRAM Kayıtların Açılması : 17/11/2014 Pazar :

Detaylı

Türkiye Karting Şampiyonası. 6. Yarışı EKİM 2017 EK KURALLAR. ASN Onay No: ASN Onay Tarihi:

Türkiye Karting Şampiyonası. 6. Yarışı EKİM 2017 EK KURALLAR. ASN Onay No: ASN Onay Tarihi: Türkiye Karting Şampiyonası 6. Yarışı 07-08 EKİM 2017 EK KURALLAR ASN Onay No ASN Onay Tarihi 1 1) PROGRAM Ek Kuralların yayınlanması 29 Eylül 2017 Cuma 0900 Kayıtların açılması 29 Eylül 2017 Cuma 0900

Detaylı

İZMİR MAHALLİ OTOKROS KUPASI ANA KURALLAR

İZMİR MAHALLİ OTOKROS KUPASI ANA KURALLAR İZMİR MAHALLİ OTOKROS KUPASI ANA KURALLAR 1. İZMİR MAHALLİ OTOKROS KUPASI Kategori Birincileri İzmir Otokros Kupasına na dahil yarışmalardan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon sonunda en yüksek puana

Detaylı

2013 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 05.04.2013

2013 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 05.04.2013 2013 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 05.04.2013 1- TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI Türkiye Tırmanma Kategori Şampiyonaları: Ulusal Tırmanma Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Tırmanma Şampiyonası na dahil

Detaylı

'2017 Ulusal Trial Kuralları' 2017 ULUSAL TRIAL KURALLARI

'2017 Ulusal Trial Kuralları' 2017 ULUSAL TRIAL KURALLARI 2017 ULUSAL TRIAL KURALLARI 1. TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI Ulusal Trial Kurallarında ilan edildiği şekliyle Türkiye Trial Şampiyonasına dâhil yarışmalardan aldığı puanlarla sezon sonunda en yüksek puana

Detaylı

TÜRKİYE HISTORIC PİST ŞAMPİYONASI 2. AYAK YARIŞMALARI EK YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE HISTORIC PİST ŞAMPİYONASI 2. AYAK YARIŞMALARI EK YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE HISTORIC PİST ŞAMPİYONASI 2. AYAK YARIŞMALARI EK YÖNETMELİĞİ TARİH: 01 02 Haziran 2013 YER: İZMİR ÜLKÜ YARIŞ PİSTİ ASN NO : ASN ONAY TARİHİ : ORGANİZASYON İZMİR ÜLKÜ MOTORSPORLARI KULÜBÜ 1 ) PROGRAM

Detaylı

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 1- TOSFED OTOKROS KUPASI TOSFED Otokros Kupası Kuralları nda ilan edildiği şekliyle Kupa ya dahil yarışmalardan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon sonunda

Detaylı

2015 TOSFED PİST KUPASI KURALLARI ) Bir yıl içinde en az adet üretim şartı aranır.

2015 TOSFED PİST KUPASI KURALLARI ) Bir yıl içinde en az adet üretim şartı aranır. 2015 TOSFED PİST KUPASI KURALLARI 02.02.2015 İş bu kurallar TOSFED tarafından hazırlanmış olup, 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Bu kurallar, Ulusal Pist Kurallar Kitabı göz önünde

Detaylı

2015 TOSFED RALLİKROS KUPASI KURALLARI 13.05.2015. 1.3 Sorumluluk

2015 TOSFED RALLİKROS KUPASI KURALLARI 13.05.2015. 1.3 Sorumluluk 2015 TOSFED RALLİKROS KUPASI KURALLARI 13.05.2015 1- TOSFED RALLİKROS KUPASI TOSFED RALLİKROS Kupası Kurallarında ilan edildiği şekliyle Kupaya dahil yarışmalardan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. PROGRAM II. ORGANİZASYON

İÇİNDEKİLER I. PROGRAM II. ORGANİZASYON TOSFED ONAY NO : 2014 / 0409 TTKBSK.5 TOSFED ONAY TARİHİ : 04.09.2014 İÇİNDEKİLER I. PROGRAM II. ORGANİZASYON 2.1 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.2ADRESLER, RESMİ İLAN YERİ VE YARIŞ MERKEZİ 2.3 YARIŞMA GÖREVLİLERİ

Detaylı

2016 İZMİR OTOKROS KUPASI 1. AYAK YARIŞI

2016 İZMİR OTOKROS KUPASI 1. AYAK YARIŞI 2016 İZMİR OTOKROS KUPASI 1. AYAK YARIŞI Mahalli İzmir Otokros Yarışı EK KURALLARI TOSFED Onay numarası : 2016/1103-İOK.01 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ONUR KOMİTESİ 2.3 ORGANİZASYON

Detaylı

2016 ULUSAL OFFROAD KURALLARI

2016 ULUSAL OFFROAD KURALLARI 2016 ULUSAL OFFROAD KURALLARI 1- TÜRKİYE OFFROAD ŞAMPİYONASI a) Türkiye Offroad Şampiyonları: 2016 Türkiye Offroad Şampiyonası na dahil yarışların genel klasmanlarından aldığı puanlarla sezon sonunda en

Detaylı

2013 ULUSAL RALLİKROS TALİMATI 05.04.2013

2013 ULUSAL RALLİKROS TALİMATI 05.04.2013 2013 ULUSAL RALLİKROS TALİMATI 05.04.2013 1- TÜRKİYE RALLİKROS ŞAMPİYONASI Türkiye Rallikros Kategori Şampiyonları: Ulusal Rallikros Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Rallikros Şampiyonası na

Detaylı

KÖRFEZ PİST KUPASI 2.AYAK EK YÖNETMELİĞİ

KÖRFEZ PİST KUPASI 2.AYAK EK YÖNETMELİĞİ KÖRFEZ PİST KUPASI 2.AYAK EK YÖNETMELİĞİ TARİH: 18 ŞUBAT 2012 YER: KÖRFEZ YARIŞ PİSTİ ASN NO 2012 / 2401 KPK.2 ASN ONAY TARİHİ 24 OCAK 2012 ORGANİZASYON TOSFED 1 1 ) PROGRAM Kayıtların açılması : 06 Şubat

Detaylı

ROTAX MAX CHALLENGE TÜRKİYE 2. AYAK YARIŞMASI TARİH : 19-20 MAYIS 2012 YER: KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ

ROTAX MAX CHALLENGE TÜRKİYE 2. AYAK YARIŞMASI TARİH : 19-20 MAYIS 2012 YER: KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ ROTAX MAX CHALLENGE TÜRKİYE 2. AYAK YARIŞMASI TARİH : 19-20 MAYIS 2012 YER: KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ EK YÖNETMELİK ASN Onay No: 2012 /1405 RMC2 ASN Onay Tarihi: 14 / 05 /2012 ORGANİZATÖR: 1 1. YARIŞMA PROGRAMI

Detaylı

2013 Türkiye Tırmanma Şampiyonası GÜRSU TIRMANMA YARIŞI

2013 Türkiye Tırmanma Şampiyonası GÜRSU TIRMANMA YARIŞI İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.3 YARIŞMA GÖREVLİLERİ 2013 Türkiye Tırmanma Şampiyonası GÜRSU TIRMANMA YARIŞI 21 Nisan 2013 EK YÖNETMELİK 3. GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İZMİR PARK MAHALLİ PİST YARIŞI 1. AYAK EK KURALLAR. Tarih: 28 Aralık 2014 Pazar. Yer: İzmir Park - İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO: 2014/2412-ÜİMPY-01

İZMİR PARK MAHALLİ PİST YARIŞI 1. AYAK EK KURALLAR. Tarih: 28 Aralık 2014 Pazar. Yer: İzmir Park - İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO: 2014/2412-ÜİMPY-01 İZMİR PARK MAHALLİ PİST YARIŞI 1. AYAK EK KURALLAR Tarih: 28 Aralık 2014 Pazar Yer: İzmir Park - İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO: 2014/2412-ÜİMPY-01 ASN ONAY TARİHİ: 28 Aralık 2014 İÇİNDEKİLER 1- PROGRAM

Detaylı

2016 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 06.01.2016

2016 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 06.01.2016 2016 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 06.01.2016 İşbu Yarışma Ek Düzenlemeleri, TOSFED Yarışma Genel Kuralları, Ulusal Yarışma Kuralları ve diğer ek kurallara uygun olarak, 01 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. PROGRAM II. ORGANİZASYON

İÇİNDEKİLER I. PROGRAM II. ORGANİZASYON TOSFED ONAY NO : 2015/1105-TTRLŞ.03 TOSFED ONAY TARİHİ : 15 MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER I. PROGRAM II. ORGANİZASYON 2.1 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.2ADRESLER, RESMİ İLAN YERİ VE YARIŞ MERKEZİ 2.3 YARIŞMA GÖREVLİLERİ

Detaylı

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMASI EK KURALLAR

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMASI EK KURALLAR TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMASI EK KURALLAR Tarih: 05-06 Nisan 2014 Yer: İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO:2014 / 1703 TPŞ.01 ASN ONAY TARİHİ :21 Mart 2014 ORGANİZASYON İZMİR ÜLKÜ MOTORSPORLARI

Detaylı

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI INTERCITY İSTANBUL PARK 4. AYAK YARIŞMALARI EK YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI INTERCITY İSTANBUL PARK 4. AYAK YARIŞMALARI EK YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI INTERCITY İSTANBUL PARK 4. AYAK YARIŞMALARI EK YÖNETMELİĞİ TARİH: 31 AĞUSTOS 01 EYLÜL 2013 YER: İSTANBULPARK ASN NO 2013 / 2907-TPS.4 ASN ONAY TARİHİ 29 Temmuz 2013 ORGANİZASYON

Detaylı

2016 TÜRKİYE RALLİKROS ŞAMPİYONASI KURALLARI Sorumluluk

2016 TÜRKİYE RALLİKROS ŞAMPİYONASI KURALLARI Sorumluluk 2016 TÜRKİYE RALLİKROS ŞAMPİYONASI KURALLARI 07.01.2016 1- TÜRKİYE RALLİKROS ŞAMPİYONASI Türkiye Rallikros Şampiyonası şampiyonaya dahil 6 yarışmadan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon sonunda en yüksek

Detaylı

TOSFED TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

TOSFED TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 2012 KÖRFEZ KARTİNG KUPASI 1. AYAK YARIŞMA EK YÖNETMELİĞİ 25-26 ŞUBAT 2012 KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ TOSFED TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ASN ONAY NO: 2012 / 2401 - KKK.1 ASN ONAY TARİHİ: 24 OCAK 2012

Detaylı

2014 TOSFED RALLİ KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED RALLİ KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED RALLİ KUPASI KURALLARI 21.01.2014 İşbu kurallar TOSFED tarafından hazırlanmış olup, 01 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerlidir. Bu kurallar, Ulusal Ralli Kurallar Kitabı göz

Detaylı

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMALARI EK YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMALARI EK YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMALARI EK YÖNETMELİĞİ TARİH: 12-13-14 NİSAN 2013 YER: İZMİR ÜLKÜ YARIŞ PİSTİ ASN NO ; 2013/0204-TPŞ.1 ASN ONAY TARİHİ : 02/ 04 / 2013 ORGANİZASYON İZMİR ÜLKÜ MOTORSPORLARI

Detaylı

BURSA TRIAL KUPASI 15 ARALIK 2013. ASN Onay No:13-971

BURSA TRIAL KUPASI 15 ARALIK 2013. ASN Onay No:13-971 BURSA TRIAL KUPASI 15 ARALIK 2013 ASN Onay No:13-971 ASN ONAY TARİHİ: 05 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.3 YARIŞMA GÖREVLİLERİ 3. GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI INTERCITY İSTANBUL PARK 3. AYAK YARIŞMALARI EK KURALLARI

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI INTERCITY İSTANBUL PARK 3. AYAK YARIŞMALARI EK KURALLARI TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI INTERCITY İSTANBUL PARK 3. AYAK YARIŞMALARI EK KURALLARI TARİH: 05-06 TEMMUZ 2014 YER: İSTANBULPARK ASN NO 2014 / 2706 TPŞ.03 ASN ONAY TARİHİ 27.06.2014 ORGANİZASYON TOSFED 1 1

Detaylı

TOSFED TRIAL KUPASI 1.YARIŞI

TOSFED TRIAL KUPASI 1.YARIŞI TOSFED TRIAL KUPASI 1.YARIŞI 08-09 MART 2014 ASN Onay No : 2014 / 0403 TTKBS.1 ASN ONAY TARİHİ : 04.03.2014 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.3 YARIŞMA GÖREVLİLERİ

Detaylı

SAYGILI RULMAN KIŞ KUPASI 3.YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ. Tarih: 19 Ocak 2014 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti

SAYGILI RULMAN KIŞ KUPASI 3.YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ. Tarih: 19 Ocak 2014 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti SAYGILI RULMAN KIŞ KUPASI 3.YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ Tarih: 19 Ocak 2014 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO: 2014 / 1401 İKP.1 ASN ONAY TARİHİ: 16 OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1-PROGRAM 1.1Kupa

Detaylı

2016 TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 4.YARIŞI BOLOFF AĞUSTOS ASN Onay No : ASN ONAY TARİHİ :

2016 TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 4.YARIŞI BOLOFF AĞUSTOS ASN Onay No : ASN ONAY TARİHİ : 2016 TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 4.YARIŞI BOLOFF 20-21 AĞUSTOS 2016 ASN Onay No : ASN ONAY TARİHİ : 1 İÇİNDEKİLER I. A) PROGRAM II. ORGANİZASYON 2.1 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.2 ADRESLER, RESMİ İLAN YERİ VE

Detaylı

MAHALLİ SPRINT TIRMANMA ANA KURALLAR

MAHALLİ SPRINT TIRMANMA ANA KURALLAR 1. MAHALLİ SPRINT TIRMANMA MAHALLİ SPRINT TIRMANMA ANA KURALLAR Kategori Birincileri Mahalli Sprint Tırmanma Yarışına katılan sürücüler kategorilerinde elde ettikleri puana göre yarış sonunda; Sprint Tırmanma

Detaylı

2008 ULUSAL OTOKROS TALİMATI

2008 ULUSAL OTOKROS TALİMATI 2008 ULUSAL OTOKROS TALİMATI Türkiye Otokros Kategori Birincilikleri: Ulusal Otokros Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Otokros Birinciği Final yarışında kategorilerinde birinci olan sürücüler;

Detaylı

2016 ZEKA ÖZTEKNİK KARTİNG CUP 2.YARIŞ

2016 ZEKA ÖZTEKNİK KARTİNG CUP 2.YARIŞ 2016 ZEKA ÖZTEKNİK KARTİNG CUP 2.YARIŞ EK KURALLAR CEMSA KARTİNG PİSTİ 29 Mayıs 2016 KUZEY KIBRIS OTOMOBİL KULÜBÜ 1 İÇERİK Sayfa 1.Program 3 2.Organizasyon 3 2.1 Organizasyon Komitesi 2.2 Yarışma Görevlileri

Detaylı

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü Türkiye Trial Şampiyonası 2 Ayak Çan Yarışı Ek Kuralları Nisan 2016

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü Türkiye Trial Şampiyonası 2 Ayak Çan Yarışı Ek Kuralları Nisan 2016 TOSFED ONAY NO : 2016/1703-TTRŞ.02 TOSFED ONAY TARİHİ : 17 Mart 2016 İÇİNDEKİLER I. PROGRAM II. ORGANİZASYON 2.1 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.2ADRESLER, RESMİ İLAN YERİ VE YARIŞ MERKEZİ 2.3 YARIŞMA GÖREVLİLERİ

Detaylı

TOSFED PİST KUPASI 2. AYAK YARIŞI EK KURALLAR. Tarih: 04 Mayıs 2014 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti

TOSFED PİST KUPASI 2. AYAK YARIŞI EK KURALLAR. Tarih: 04 Mayıs 2014 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti TOSFED PİST KUPASI 2. AYAK YARIŞI EK KURALLAR Tarih: 04 Mayıs 2014 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO:2014/ 2504/ -TPK.02 ASN ONAY TARİHİ :25 Nisan 2014 İÇİNDEKİLER 1-PROGRAM 1.1Kupa Takvimi

Detaylı

2015 SEFERİHİSAR RALLİSİ MAHALLİ 26-27 ARALIK 2015 EK KURALLARI

2015 SEFERİHİSAR RALLİSİ MAHALLİ 26-27 ARALIK 2015 EK KURALLARI 2015 SEFERİHİSAR RALLİSİ MAHALLİ 26-27 ARALIK 2015 EK KURALLARI TOSFED onay numarası : 15 / 1211 TOSFED onay Tarihi : 30 Kasım 2015 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 Tarif 2.2 Adresler ve Resmi İlan Yerleri

Detaylı

2015 TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI 2.YARIŞI DOSOD 18-19 NİSAN 2015

2015 TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI 2.YARIŞI DOSOD 18-19 NİSAN 2015 2015 TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI 2.YARIŞI DOSOD 18-19 NİSAN 2015 ASN Onay No : 2015/3103 TTRLŞ.02 ASN ONAY TARİHİ : 02/NİSAN/2015 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ORGANİZASYON KOMİTESİ

Detaylı

2008 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI

2008 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 2008 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 1- TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI Türkiye Tırmanma Kategori Şampiyonaları: Ulusal Tırmanma Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Tırmanma Şampiyonası na dahil yarışmalardan

Detaylı

2014 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 21.01.2014

2014 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 21.01.2014 2014 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 21.01.2014 1- TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI Türkiye Tırmanma Kategori Şampiyonaları: Ulusal Tırmanma Kuralları nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Tırmanma Şampiyonası na dâhil

Detaylı

'2015 TOSFED RAID Kupası Kuralları' 2015 TOSFED RAID KUPASI KURALLARI 10.06.2015 ver2 TOSFED RAİD KUPASI, TOSFED Mahalli Kupa Kategorilisinde

'2015 TOSFED RAID Kupası Kuralları' 2015 TOSFED RAID KUPASI KURALLARI 10.06.2015 ver2 TOSFED RAİD KUPASI, TOSFED Mahalli Kupa Kategorilisinde 2015 TOSFED RAID KUPASI KURALLARI 10.06.2015 ver2 TOSFED RAİD KUPASI, TOSFED Mahalli Kupa Kategorilisinde değerlendirilir. TOSFED RAİD KUPASI bir tarih, saat ve sayı içereceklerdir. Bültenlerin tüm sürü-

Detaylı

TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 2. AYAK İZMİR YARIŞI EK KURALLAR

TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 2. AYAK İZMİR YARIŞI EK KURALLAR TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 2. AYAK İZMİR YARIŞI EK KURALLAR Tarih: 9-10 MAYIS 2015 Cmt - Pzr Yer: İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO:2015/2704-TKŞ.02 ASN ONAY TARİHİ:29 NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER 1-PROGRAM 2-ORGANİZASYON

Detaylı

2017 TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI 5. YARIŞ BEYOFF 30 EYLÜL - 01 EKİM 2017 EK KURALLAR ASN ONAY TARİHİ : İÇİNDEKİLER 1

2017 TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI 5. YARIŞ BEYOFF 30 EYLÜL - 01 EKİM 2017 EK KURALLAR ASN ONAY TARİHİ : İÇİNDEKİLER 1 2017 TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI 5. YARIŞ BEYOFF 30 EYLÜL - 01 EKİM 2017 EK KURALLAR ASN ONAY NO : 2017/1808-TTRŞ.05 ASN ONAY TARİHİ : 18.08.2017 İÇİNDEKİLER 1 1) PROGRAM 2) ORGANİZASYON 2.1 ORGANİZASYON

Detaylı

2017 ULUSAL TIRMANMA KURALLARI

2017 ULUSAL TIRMANMA KURALLARI 2017 ULUSAL TIRMANMA KURALLARI 1- TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI a) Türkiye Tırmanma Kategori Şampiyonaları Ulusal Tırmanma takviminde ilan edildiği şekliyle Türkiye Tırmanma Şampiyonası na dahil 7 yarışın

Detaylı

TOSFED TURKIYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

TOSFED TURKIYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 2. AYAK YARIŞMA EK YÖNETMELİĞİ 19-20 Mayıs 2012 KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ TOSFED TURKIYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ASN ONAY NO : 2012 / 0805 TKŞ.2 ASN ONAY TARİHİ : 14 MAYIS

Detaylı

2016 İNTERCİTY KUPASI EK KURALLARI

2016 İNTERCİTY KUPASI EK KURALLARI 2016 İNTERCİTY KUPASI EK KURALLARI TOSFED Onay Numarası : İKTM - 16 TOSFED Onay Tarihi : 07.01.2016 Revize 1.ORGANİZASYON 1.1 Tarif 1.2 Adresler ve Resmi İlan Yerleri 1.3 Organizasyon Komitesi 1.4 Yarışma

Detaylı

Trakya Off-Road Kulübü Mahalli Trial Yarışı Aralık 2016 EK KURALLAR

Trakya Off-Road Kulübü Mahalli Trial Yarışı Aralık 2016 EK KURALLAR Trakya Off-Road Kulübü Mahalli Trial Yarışı 03-04 Aralık 2016 EK KURALLAR TOSFED ONAY NO : 2016/1811-MTY.01 TOSFED ONAY TARİHİ : 18.11.2016 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 ORGANİZASYON KOMİTESİ

Detaylı

Mahalli ERCİYES CUMHURİYET RALLİSİ EK KURALLAR

Mahalli ERCİYES CUMHURİYET RALLİSİ EK KURALLAR Mahalli ERCİYES CUMHURİYET RALLİSİ EK KURALLAR ASN ONAY NO : 2014/1710 MECR.1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ONUR KOMİTESİ 2.3 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.4 YARIŞMA GÖREVLİLERİ 3. GENEL

Detaylı

2011 ULUSAL OTOKROS TALİMATI

2011 ULUSAL OTOKROS TALİMATI 2011 ULUSAL OTOKROS TALİMATI 11.02.2011 1- TÜRKİYE OTOKROS ŞAMPİYONASI Türkiye Otokros Kategori Şampiyonları: Ulusal Otokros Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Otokros Şampiyonası na dahil yarışmalardan

Detaylı

2015 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 06.03.2015

2015 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 06.03.2015 2015 ULUSAL TIRMANMA TALİMATI 06.03.2015 1- TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI a ) Türkiye Tırmanma Kategori Şampiyonaları: Ulusal Tırmanma Kurallarında ilan edildiği şekliyle Türkiye Tırmanma Şampiyonası na

Detaylı

Türkiye Karting Şampiyonası

Türkiye Karting Şampiyonası Türkiye Karting Şampiyonası 2. Yarışı 27-28 Mayıs 2017 EK KURALLAR ASN Onay No: 2017/2205 TKŞ2 1) PROGRAM ASN Onay Tarihi: 22/05/2017 Ek Kuralların yayınlanması Kayıtların açılması Kayıtların Kapanması

Detaylı

İZMİR KIŞ KUPASI 1.YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ. Tarih: 06 Ekim 2013 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti

İZMİR KIŞ KUPASI 1.YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ. Tarih: 06 Ekim 2013 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti İZMİR KIŞ KUPASI 1.YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ Tarih: 06 Ekim 2013 Pazar Yer: İzmir Park İzmir Ülkü Yarış Pisti ASN NO: 2013/0110-İBK1. ASN ONAY TARİHİ: 01 Ekim 2013 İÇİNDEKİLER 1-PROGRAM 1.1Kupa Takvimi 2-ORGANİZASYON

Detaylı

2014 TOSFED OTO KROS KUPASI 7. & 8. AYAK YARIŞLARI 16 KASIM

2014 TOSFED OTO KROS KUPASI 7. & 8. AYAK YARIŞLARI 16 KASIM 2014 TOSFED OTO KROS KUPASI 7. & 8. AYAK YARIŞLARI 16 KASIM 2014 EK KURALLARI TOSFED Onay numarası: 2014/0711-TOK.02 TOSFED Onay Tarih : 10 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2

Detaylı

2017 Yarışma Ek Düzenlemeri Güvenlik

2017 Yarışma Ek Düzenlemeri Güvenlik İşbu Yarışma Ek Düzenlemeleri, KKTOK Yarışma Genel Kuralları, Ulusal Yarışma Talimatları ve diğer Talimatlara uygun olarak, 1 Ocak 20-31 Aralık 20 tarihleri arasında geçerlidir. İşbu ek düzenlemeler, güvenlik

Detaylı

30 HAZİRAN-1TEMMUZ 2012

30 HAZİRAN-1TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I. A. ) PROGRAM ve B.)ZAMAN ÇİZELGESİ II. ORGANİZASYON 2012 TÜRKİYE OFF-ROAD ŞAMPİYONASI 3. YARIŞI SAFRANBOLU / KARABÜK 30 HAZİRAN-1TEMMUZ 2012 ASN ONAY NO : 2012/2106-TOŞ.3 ASN ONAY TARİHİ

Detaylı

İZMİR ÜLKÜ KARTİNG PİSTİ

İZMİR ÜLKÜ KARTİNG PİSTİ TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 8. AYAK YARIŞMA EK YÖNETMELİĞİ 06 Kasım 2010 İZMİR ÜLKÜ KARTİNG PİSTİ TOSFED TURKIYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ASN ONAY NO: 2010/0111 - TKŞ.8 ASN ONAY TARİHİ: 01 Kasım 2010

Detaylı

ROTAX MAX CHALLENGE TÜRKİYE 9. ve 10. AYAK YARIŞMASI TARİH : 01-02 EYLÜL 2012 YER: KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ

ROTAX MAX CHALLENGE TÜRKİYE 9. ve 10. AYAK YARIŞMASI TARİH : 01-02 EYLÜL 2012 YER: KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ ROTAX MAX CHALLENGE TÜRKİYE 9. ve 10. AYAK YARIŞMASI TARİH : 01-02 EYLÜL 2012 YER: KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ EK YÖNETMELİK ASN Onay No: 2012 / 1408 RMC.5 ASN Onay Tarihi: 14 / 08 /2012 ORGANİZATÖR: (İKOK) 1

Detaylı

TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 4. AYAK EK KURALLAR

TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 4. AYAK EK KURALLAR TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 4. AYAK EK KURALLAR ASN ONAY NO : 2015/0110-TTRLŞ.04 ASN ONAY TARI HI : 06 Ekim 2015 1. PROGRAM 2. ORGANI ZASYON 2.1 TARI F 2.2 ORGANI ZASYON KOMI TESI 2.3 YARIS MA GÖREVLI LERI

Detaylı

KARADENİZ MAHALLİ OFFROAD KUPASI 2.AYAK VEZİRKÖPRÜ 07-08 HAZİRAN 2014 ASN ONAY TARİHİ : 29.05.2014

KARADENİZ MAHALLİ OFFROAD KUPASI 2.AYAK VEZİRKÖPRÜ 07-08 HAZİRAN 2014 ASN ONAY TARİHİ : 29.05.2014 KARADENİZ MAHALLİ OFFROAD KUPASI 2.AYAK VEZİRKÖPRÜ 07-08 HAZİRAN 2014 ASN ONAY NO : 2014/2905-KMOFK.2 ASN ONAY TARİHİ : 29.05.2014 İÇİNDEKİLER I. A ) PROGRAM ve B) ZAMAN ÇİZELGESİ II. ORGANİZASYON 2.1

Detaylı

2010 ULUSAL OFF-ROAD TALİMATI 19.01.2010

2010 ULUSAL OFF-ROAD TALİMATI 19.01.2010 2010 ULUSAL OFF-ROAD TALİMATI 19.01.2010 TÜRKİYE OFF-ROAD ŞAMPİYONASI Türkiye Off-Road Şampiyonaları: Ulusal Off-Road Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Off-Road Şampiyonası na dahil yarışmaların

Detaylı

SARIKAMIŞ KIŞ OYUNLARI RAID YARIŞI EK KURALLARI. 15-17 Ocak 2016

SARIKAMIŞ KIŞ OYUNLARI RAID YARIŞI EK KURALLARI. 15-17 Ocak 2016 SARIKAMIŞ KIŞ OYUNLARI RAID YARIŞI EK KURALLARI 15-17 Ocak 2016 ASN Onay No : 2016/0701-M01 ASN ONAY TARİHİ : 8 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 3. GENEL HÜKÜMLER 4. YARIŞMANIN STARTI VE

Detaylı

2007 ULUSAL RALLİ KLASİK ŞAMPİYONASI

2007 ULUSAL RALLİ KLASİK ŞAMPİYONASI 2007 ULUSAL RALLİ KLASİK ŞAMPİYONASI İÇİNDEKİLER 1. ORGANİZASYON 1.1 TANIM 1.2 ORGANİZASYON KOMİTESİ 1.3 PROGRAM 1.4 GÜZERGAH 2. GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2.1 KATILABİLİR OTOMOBİLLER 2.2 KATILABİLİR YARIŞMACI

Detaylı

TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 5. AYAK YARIŞI EK KURALLAR

TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 5. AYAK YARIŞI EK KURALLAR TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 5. AYAK YARIŞI EK KURALLAR KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ 03 EKİM 2014 ORGANİZATÖR: ASN NO: 2015/2909-TKŞ.05 ASN ONAY TARİHİ: 30 Eylül 2015 1 ) PROGRAM Ek KurallarınTOSFED e ulaģması

Detaylı

2013 ULUSAL OFF-ROAD TALİMATI 22.04.2013

2013 ULUSAL OFF-ROAD TALİMATI 22.04.2013 2013 ULUSAL OFF-ROAD TALİMATI 22.04.2013 82 1- TÜRKİYE OFF-ROAD ŞAMPİYONASI a) Türkiye Off-Road Şampiyonaları: Ulusal Off-Road Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Off-Road Şampiyonası na dahil

Detaylı

2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 2.Etap AltınBalta Yarışı. 27 Haziran 2015

2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 2.Etap AltınBalta Yarışı. 27 Haziran 2015 2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 2.Etap AltınBalta Yarışı 27 Haziran 2015 Yarış İlanı 2015 Türkiye Pirat Ligi 2.Etap AltınBalta Yarışı, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) himayesinde TYF Pirat Sınıf Komitesi ve İstanbul

Detaylı

ANOK ABANT Tırmanma Yarışı 16 17 Temmuz 2011

ANOK ABANT Tırmanma Yarışı 16 17 Temmuz 2011 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ANOK ABANT Tırmanma Yarışı 16 17 Temmuz 2011 YÖNETMELİK ASN Onay No : 2011/2106 TTŞ.4 ASN Onay Tarihi : 21.06.2011 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ORGANİZASYON

Detaylı

2008 ULUSAL OFF-ROAD TALİMATI

2008 ULUSAL OFF-ROAD TALİMATI 2008 ULUSAL OFF-ROAD TALİMATI TÜRKİYE OFF-ROAD ŞAMPİYONASI Türkiye Off-Road Şampiyonaları: Ulusal Off-Road Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Off-Road Şampiyonası na dahil yarışmaların genel klasmanlarından

Detaylı

TARİH: 20 EYLÜL 2015 PAZAR

TARİH: 20 EYLÜL 2015 PAZAR İSTANBUL KARTİNG DAYANIKLILIK BİRİNCİLİĞİ 4. AYAK YARIŞMASI TARİH: 20 EYLÜL 2015 PAZAR YER: KENAN SOFUOĞLU PİSTİ, AKYAZI-SAKARYA EK KURALLAR ASN Onay No: 2015 /0209 İKDBMY.04 ASN Onay Tarihi: 14 / 09 /2015

Detaylı

İZMİR ÜLKÜ KARTİNG PİSTİ

İZMİR ÜLKÜ KARTİNG PİSTİ TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMA EK YÖNETMELİĞİ 21-22 Nisan 2012 İZMİR ÜLKÜ KARTİNG PİSTİ TOSFED TURKIYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ASN ONAY NO : 2012 / 1104 - TKŞ.1 ASN ONAY TARİHİ : 11

Detaylı

2016 İZMİR OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI EK KURALLARI

2016 İZMİR OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI EK KURALLARI 2016 İZMİR OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI Mahalli 2. İzmir Otokros Yarışı EK KURALLARI TOSFED Onay numarası : İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ONUR KOMİTESİ 2.3 ORGANİZASYON KOMİTESİ

Detaylı

TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU

TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU Yarışmanın Adı İzmir Pist Yarışı Tarih 09-10 Nisan 2016 TOSFED Pist Şampiyonası / Kat Sayı Türkiye Pist Şampiyonası Gözlemcinin Adı Soyadı Murat KAYA Gözlemci

Detaylı

2014 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 21.01.2014 2. SİGORTA

2014 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 21.01.2014 2. SİGORTA 2014 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 21.01.2014 İşbu Yarışma Ek Düzenlemeleri, TOSFED Yarışma Genel Kuralları, Ulusal Yarışma Kuralları ve diğer ek kurallara uygun olarak, 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri

Detaylı

2016 KIŞ KUPASI EK KURALLARI

2016 KIŞ KUPASI EK KURALLARI 2016 KIŞ KUPASI Mahalli Otokros Yarışı EK KURALLARI TOSFED Onay numarası : 2016/3011-KKMOY.01 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ONUR KOMİTESİ 2.3 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.4 YARIŞMA GÖREVLİLERİ

Detaylı

2016 ULUSAL RALLİ KURALLARI

2016 ULUSAL RALLİ KURALLARI 2016 ULUSAL RALLİ KURALLARI 1- TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI a) Ulusal Ralli Kurallarında ilan edildiği şekliyle Türkiye Ralli Şampiyonası na dahil yarışmalardan aldığı puanlarla sezon sonunda en yüksek puana

Detaylı

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli 2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 5.Etap Karamürsel Yelken Kulübü Pirat Kupası 08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli Yarış İlanı 2015 Türkiye Pirat Ligi 5.Etap Karamürsel YK Pirat Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ 24-25 MAYIS 2104 ORGANİZATÖR: ASN NO: 2014/2005-TKŞ.1 ASN ONAY TARİHİ: 20 Mayıs 2014 1 ) PROGRAM Yönetmeliğin TOSFED e ulaşması

Detaylı

İSTANBUL KARTİNG DAYANIKLILIK BİRİNCİLİĞİ 2. AYAK YARIŞMASI TARİH: 09 AĞUSTOS 2015 YER: KENAN SOFUOĞLU PİSTİ, AKYAZI-SAKARYA

İSTANBUL KARTİNG DAYANIKLILIK BİRİNCİLİĞİ 2. AYAK YARIŞMASI TARİH: 09 AĞUSTOS 2015 YER: KENAN SOFUOĞLU PİSTİ, AKYAZI-SAKARYA İSTANBUL KARTİNG DAYANIKLILIK BİRİNCİLİĞİ 2. AYAK YARIŞMASI TARİH: 09 AĞUSTOS 2015 YER: KENAN SOFUOĞLU PİSTİ, AKYAZI-SAKARYA EK KURALLAR ASN Onay No: 2015 / 2207 İKDBMY.2 ASN Onay Tarihi: 04 / 08 /2015

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖZLEMCİ RAPORU 2015 TOSFED RAID KUPASI 1. YARIŞI (TRAKOFF) RAID 20-21 / 06 /2015

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖZLEMCİ RAPORU 2015 TOSFED RAID KUPASI 1. YARIŞI (TRAKOFF) RAID 20-21 / 06 /2015 TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖZLEMCİ RAPORU 2015 TOSFED RAID KUPASI 1. YARIŞI (TRAKOFF) RAID 20-21 / 06 /2015 ORGANİZATOR : TRAKYA OFFROAD KULÜBÜ (TRAKOFF) KATSAYI : 1 GÖZLEMCİ : Kemal KURTAGİÇ

Detaylı

2015 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 03.03.2015

2015 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 03.03.2015 2015 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 03.03.2015 İşbu Yarışma Ek Düzenlemeleri, TOSFED Yarışma Genel Kuralları, Ulusal Yarışma Kuralları ve diğer ek kurallara uygun olarak, 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri

Detaylı

2015 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 03.03.2015

2015 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 03.03.2015 2015 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 03.03.2015 İşbu Yarışma Ek Düzenlemeleri, TOSFED Yarışma Genel Kuralları, Ulusal Yarışma Kuralları ve diğer ek kurallara uygun olarak, 01 Ocak 2015 31 Aralık 2015 tarihleri

Detaylı

2017 DENİZLİ MAHALLİ OFF-ROAD YARIŞI

2017 DENİZLİ MAHALLİ OFF-ROAD YARIŞI 2017 DENİZLİ MAHALLİ OFF-ROAD YARIŞI 06-07 MAYIS 2017 EK KURALLAR SPORTİF ONAY NO : 2017/2604-DMOY.01 SPORTİF ONAY TARİHİ : 26.04.2017 1 İÇİNDEKİLER I. A) PROGRAM B) ZAMAN ÇİZELGESİ II. ORGANİZASYON 2.1

Detaylı

DOSD TROPHY MAHALLİ OFF-ROAD YARIŞI

DOSD TROPHY MAHALLİ OFF-ROAD YARIŞI DOSD TROPHY MAHALLİ OFF-ROAD YARIŞI 12-13 - 14 EYLÜL 2014 ÇATAKLI KÖYÜ, ŞİLE - İSTANBUL EK KURALLAR ASN ONAY NO: 2014 / 2508 MOFFYD.1 ASN ONAY TARİHİ: 26 AĞUSTOS 2014 İÇİNDEKİLER: 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1-

Detaylı