DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Başkanlık personelinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşları ile bu kuruluşlarda görevli personeli kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönerge, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen; Başkanlık, Diyanet İşleri Başkanlığını, Başkan, Diyanet İşleri Başkanını, Birim, Başkanlık merkez kuruluşundaki kurul başkanlıkları, hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları, Başkanlık makamına bağlı müdürlükler ve sivil savunma uzmanlığını; taşra kuruluşundaki il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerini ve yurt dışı kuruluşundaki din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerini, Birim Amiri, Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarındaki birimlerin en üst yöneticilerini, Cami Görevlileri, İmam-hatip ve müezzin-kayyımları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Başkanlığın Kuruluşu, Görevleri, Amir ve Memurların Ortak Görevleri Başkanlık Kuruluşu Madde 5- Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarından meydana gelir. (Değişik: 22/12/2006 tarihli ve 100 sayılı onay) Başkanlığın kuruluş yapısı ek-1 şemada gösterilmiştir. Başkanlığın Görevleri Madde 6- Başkanlığın görevleri şunlardır: a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek, (*) 10/12/2002 tarih ve 80 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe konulmuştur. ARALIK-2006 R-10/1

2 b) Her çeşit vasıtadan yararlanarak ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumu dini konularda aydınlatmak, c) Cami ve mescitlerin ibadete açılış izinlerini vermek ve hakiki veya hükmi şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek, d) Dini soruları cevaplandırmak ve dini konularda mütalaa vermek, e) Dini konularda inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, f) Mushafların hüsnü hattını muhafaza etmek ve doğru basılmasını, sesli ve görüntülü yayınlarda doğru okunmasını sağlamak, g) Yurt içinde ve yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın din hizmetleri ile ilgili işlerini yürütmek; dini eğitimlerini sağlamak üzere Kur an kursları açmak, h) Namaz vakitlerinin ve dini günlerin tespit ve ilanını sağlamak, ı) Eğitim merkezleri açmak ve Başkanlık personeli için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, j) Hac ve umre ibadetlerinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde bu konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, k) Dini konularda basılı, sesli ve görüntülü yayınlar yapmak veya yaptırmak; radyo ve televizyon programları hazırlamak, bu konularda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak, l) Başkanlık hizmetleri için gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve bu maksatla yapılacak kiralama, tahsis, satınalma ve kamulaştırma işlerini yürütmek, m) Dini yayınlar döner sermayesini maksadına uygun olarak yönetmek, n) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. Amirlerin Ortak Görevleri Madde 7- Başkan, başkan yardımcısı, birim amiri, müdür ve şefler, bu Yönergede amiri bulunduğu kuruluş, birim, şube veya şeflikler için tespit edilen görevlerin yanında, aşağıdaki görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür. a) Amiri bulunduğu kuruluş, birim, şube veya şefliğin görevlerini amacına uygun, etkili ve verimli bir şekilde ve mevzuat çerçevesinde yürütmek, b) Yönetimi altında bulunan personel arasında görev bölümü yapmak ve onların ahenkli çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak, c) Amiri bulunduğu kuruluş, birim, şube veya şefliğin görev alanı ile ilgili konularda plan, program ve projeler yapmak; teklifler hazırlamak, d) Hizmetlerin amacına uygun bir şekilde ve verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli araç, gereç ve her çeşit imkanı temin etmek, e) Maiyetindeki personele eşitlik ve adalet ölçüleri içinde davranmak, f) Sicil amiri olanların, sicil amiri bulunduğu personel ile ilgili sicil raporlarını zamanında ve usulüne uygun olarak doldurmak ve diğer işlemlerini yapmak, g) Yönetimindeki personelin çalışmalarını ve yürütülen hizmetleri periyodik olarak denetlemek; kusur ve noksanlıkların tespiti halinde kanunî gereğini yapmak, h) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. Şeflerin Diğer Görevleri Madde 8- Şeflerin diğer görevleri şunlardır: a) Yazıları hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan yazı, rapor ve dosyaların esas ve şekil yönünden ilk incelemesini yapmak, b) Evrakta varsa numara, tarih, gideceği yer, imla hataları gibi şekle veya esasa ait yanlışları düzeltmek ve parafe ederek yazının imzaya hazır hale gelmesini sağlamak, R-10/2 ARALIK-2002

3 c) Tamamlanan ve imzalanmış olan yazı veya dosyaların mahalline ulaşması için gereğini yapmak, d) Süreli evrakın takibini ve gereğinin zamanında yapılmasını sağlamak, e) Bürosundaki memurların devam, çalışma ve verimlerini izlemek, aralarında ahenk ve işbirliğini sağlayarak işleri zamanında sonuçlandırmak, f) Memurların işlemler konusundaki tereddütlerinin giderilmesine yardımcı olmak, g) Hizmet binası ile büroya ait demirbaş ve diğer malzemenin temizlik, bakım, onarım ve muhafazasını sağlamak, h) Bürosunda çalışan memurlara görevleri ile ilgili konularda rehberlik yaparak onları eğitmek ve yetiştirmek, ı) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. Memurların Ortak Görevleri Madde 9- Bürolarda görevli memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve diğer personel, kendilerine verilen işleri zamanında yerine getirmek, işlerini usulüne uygun olarak yapmak, ihtiyaç duyulan durumlarda diğer şube ve büro hizmetlerinin yerine getirilmesine yardım etmek ve görev alanı ile ilgili konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler. İKİNCİ KISIM Başkanlık Merkez Kuruluşu Merkez Kuruluşu Madde 10- Başkanlık merkez kuruluşu, Başkanlık makamı ve şu birimlerden meydana gelir. a) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, b) Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığı, c) Teftiş Kurulu Başkanlığı, d) Hukuk Müşavirliği, e) (Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, f) Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, g) Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı, h) Hac Dairesi Başkanlığı, ı) Dinî Yayınlar Dairesi Başkanlığı, j) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, k) Personel Dairesi Başkanlığı, l) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, m) Döner Sermeye İşletme Müdürlüğü, n) Sivil Savunma Uzmanlığı, o) Protokol Şubesi Müdürlüğü, p) Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü, BİRİNCİ BÖLÜM Başkanlık Makamı ve Başkanlık Vaizleri Başkanlık Makamı Madde 11- Başkanlık Makamı, Başkan ve Başkan Yardımcılarından meydana gelir. Başkan Madde 12- Başkan, Başkanlık kuruluşunun en üst amiri olup, Başkanlık hizmetlerini İslâm Dininin esaslarına ve mevzuata uygun olarak yürütmek ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Başkan merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Başkan Yardımcısı Madde 13- Başkan Yardımcıları, Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak; yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimlerin işlem ve çalışmalarını denetlemek; bu birimlerin görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak ve kendilerine bağlı birimler ile diğer birimler arasında işbirliğini temin etmekle görevlidir. NİSAN-2006 R-10/3

4 Başkanlık Vaizi Madde 14- Başkanlık vaizlerinin görevleri şunlardır: a) Başkanlıkça onaylanacak program çerçevesinde camilerde vaaz etmek ve gerektiğinde konferans vermek, b) Görevlendirildiğinde hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek, c) Başkanlıkça camilerde okunması uygun görülen hutbeleri ve örnek vaaz metinleri hazırlamak, d) İrşad faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olması için çalışmalar yapmak, proje ve teklifler hazırlamak, e) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. İKİNCİ BÖLÜM Birimler Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Madde 15- Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir. Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığı Madde 16- (Değişik: 06/06/2008 tarihli ve 50 sayılı onay) Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Yurt içinde basılan mealli-mealsiz Mushafların, cüzlerin ve tefsirlerdeki ayetlerin hüsnü hattının muhafaza edilmesini, Resm-i Osmânî veya Aliyy ül Kârî hatlarına uygun olmasını, hatasız ve doğru olarak basılmasını sağlamak ve mühürlemek. b) Sesli veya görüntülü Kur an-ı Kerim yayınları ile bilgisayar ortamında hazırlanan Kur an-ı Kerimlerin doğruluğunu, hat ve sahife düzeni bakımından uygunluğunu incelemek ve onaylamak. c) Şahsi kullanım amacı dışında veya ticari amaçla yurt dışından getirilecek meallimealsiz Mushafları, cüzleri, tefsirlerdeki ayetler ile sesli veya görüntülü Kur an-ı Kerim yayınlarını doğru olarak basılıp basılmadığı yönünden inceleyerek bunların yurda sokulup sokulmayacağı hususunda görüş bildirmek. d) Hatalı veya mühürsüz basılıp yayınlanan mealli-mealsiz Mushafları, cüzleri, tefsirlerdeki ayetler ile sesli veya görüntülü Kur an-ı Kerim yayınlarını takip etmek, bu konudaki ihbar ve şikayetleri değerlendirerek yayınlayanları ikaz etmek. e) Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık Makamınca havale edilen konularda gerekli çalışmaları yapmak ve kararlar almak. Mushafları İnceme Kurulu Üyelerinin Görevleri Madde 17- Mushafları İnceleme Kurulu Üyelerinin görevleri şunlardır: a) Kurul toplantılarına katılmak, b) Kurul başkanı tarafından tashih için verilen Kur an-ı Kerim formalarını ve CD-ROM üzerine kaydedilen Kur an-ı Kerim programlarını, sesli ve görüntülü Kur an-ı Kerim kasetlerini Resm-i Osmânî veya Aliyy ül Kârî hatlarına uygunluğu itibariyle her yönden dikkat ve titizlikle incelemek; incelenen formalardaki eksik ve fazla harekeleri, baskı sırasında bozuk ve eksik çıkan harf ve harekeleri, secaventleri, ayet başlarını, bulunduğu satırların karşısına özel renkli kalemiyle işaret etmek, böylece ilk incelemede her formanın hatasız hale gelmesini sağlamak, c) İncelenmesi biten formayı veya bölümü tarih koyup imza ettikten sonra kurul başkanının kontrol ve incelemesine sunmak, d) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. Teftiş Kurulu Başkanlığı Madde 18- Teftiş Kurulu Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü, Yönetmeliği ve Yönergesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Hukuk Müşavirliği Madde 19- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: R-10/4 HAZİRAN-2008

5 a) Başkanlık birimlerinin görüş istediği konularda mütalâa vermek, b) İdari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Başkanlığı temsil etmek, c) Başkanlığın taraf olduğu sözleşme tasarılarını inceleyerek görüş bildirmek, d) Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge tasarılarını incelemek ve gereğini yapmak, e) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Hukuk Müşavirleri Madde 20- Hukuk Müşavirleri bu Yönergedeki Hukuk Müşavirliğinin görevlerini, I. Hukuk Müşavirinin tespit edeceği esaslara göre yerine getirirler ve görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yaparlar. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (1) Madde 21- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) Başkanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek/ettirmek, yorumlamak/yorumlatmak. d) Başkanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak/yaptırmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek/ettirmek ve genel araştırmalar yapmak/yaptırmak. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. f) Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. g) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Başkanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Başkanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. h) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. ı) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. j) İlgili mevzuatı çerçevesinde Başkanlık gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. k) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Başkanlığın faaliyet raporunu hazırlamak. l) Başkanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. m) Başkanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. n) Başkanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. o) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Başkan a ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. p) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. r) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. s) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak (1) Bu madde başlığı ile birlikte 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. NİSAN-2006 R-10/5

6 Stratejik Araştırma ve Planlama Şubesi Müdürlüğü (2) Madde 22- (Değişik: 06/06/2008 tarihli ve 50 sayılı onay) Stratejik Araştırma ve Planlama Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Başkanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. c) Başkanlık faaliyet raporunu hazırlamak. d) Başkanlığın misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. e) Başkanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak. g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve memnuniyet düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. h) Başkanlığın üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. ı) Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma - geliştirme faaliyetlerini yürütmek. j) Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek. k) Kurumsal Malî Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlayarak Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. l) Başkanlık merkez teşkilatının yıllık çalışma programını hazırlamak, uygulanmasını periyodik olarak takip etmek ve gerçekleşme durumlarını değerlendirerek sonuçlarını bir rapor halinde hazırlayıp daire başkanına sunmak. m) İl müftülüklerinin yıllık çalışma programlarını derlemek, izlemek ve uygulamasında birimler arası gerekli koordinasyonu temin etmek, altışar aylık dönemler itibariyle gerçekleşme durumlarını değerlendirmek ve sonuçlarını bir rapor halinde hazırlayarak daire başkanına sunmak. n) Başkanlığın muhtelif birimleri tarafından müştereken yürütülen ve aralarında koordinasyonu gerektiren konulardaki iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek. o) Başkanlığın tarihçesini hazırlamak. p) Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Yönetimi Geliştirme Şubesi Müdürlüğü Madde 23- (Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Yönetimi Geliştirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. b) Başkanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek/ettirmek, yorumlamak/yorumlatmak. c) Yönetim ve organizasyon teknikleri konularındaki gelişmeleri izlemek, araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve tekliflerde bulunmak. d) (Değişik: 06/06/2008 tarihli ve 50 sayılı onay) Başkanlığın ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek daire başkanına sunmak. e) Yazışma, evrak, dosya ve arşiv sistemlerini geliştirmek. f) İş akımı, iş dağılımı ve iş basitleştirme sistemlerini geliştirmek. g) Başkanlığın genelgelerini hazırlamak. h) Form standardizasyonu ve form geliştirme çalışmaları yapmak. ı) Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Bütçe ve Performans Şubesi Müdürlüğü (3) Madde 24- (Değişik: 06/06/2008 tarihli ve 50 sayılı onay) Bütçe ve Performans Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. b) Başkanlık bütçesini hazırlamak. c) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak (2), (3) Bu maddeler başlıkları ile birlikte 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. R-10/6 HAZİRAN-2008

7 d) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak. e) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek. f) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek. g) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. h) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek. ı) Başkanlık faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. j) Bütçe kesin hesabını hazırlamak. k) Malî yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak. l) Malî istatistikleri hazırlamak. m) Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. İç Malî Kontrol Şubesi Müdürlüğü (4) Madde 24/A- (Değişik: 06/06/2008 tarihli ve 50 sayılı onay) İç Malî Kontrol Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. b) Başkanlığın görev alanına ilişkin konularda iç kontrol standartları hazırlamak. c) Ön malî kontrol görevini yürütmek. d) Yılı bütçesinde belirlenen amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek. e) Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü Madde 25- (Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek. c) (Ek: 06/06/2008 tarihli ve 50 sayılı onay) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak. d) Başkanlığın bilgisayar ve internet ağları ile ilgili ihtiyaç tespiti, planlama, kurulumu ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. e) Bilgi işlem alanındaki çağdaş gelişmeleri izlemek, bunların Başkanlığın hizmetine sunulabilmesi için önerilerde bulunmak ve Başkan ın talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek. f) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ve konularda bilgisayar programları hazırlamak/hazırlatmak veya satın alınmasını ve geliştirilip güncellenmesini sağlamak. g) Bilgisayar ortamına aktarılan bilgilerin elektronik/magnetik ortamlarda yedeklenmesi ve arşivlenmesini sağlamak. h) Başkanlık bilgisayar ve çevre ünitelerinin periyodik bakımlarının zamanında yapılmasını ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak. ı) Başkanlık internet hizmetleri ve Web Sitesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. j) Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Malî Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcıları (5) Madde 25/A- Malî Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcılarının görevleri şunlardır: a) 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak. b) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak. c) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak (4) Bu madde başlığı ile birlikte 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (5) Bu madde başlığı ile birlikte 06/06/2008 tarihli ve 50 sayılı onay ile metne eklenmiştir. HAZİRAN-2008 R-10/7

8 d) Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek. e) Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak. f) İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak. g) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. APK Uzmanları Madde 26- APK uzmanları, ilgili şube müdürü veya daire başkanı tarafından kendilerine verilen araştırma, planlama, koordinasyon, istatistik ve yönetimi geliştirme konularındaki çalışma ve araştırmaları yaparlar, raporlar hazırlarlar. Çözümleyici, Programcı ile Bilgisayar İşletmeni Madde 27- Çözümleyici, programcı ve bilgisayar işletmeni, bilgilerin bilgisayara aktarılması, bilgisayarda tutulması ve istifadeye sunulması konularında kadrosunun gerektirdiği görevleri yaparlar. İstatistikçi Madde 28- İstatistikçiler, ilgili şube müdürü veya daire başkanı tarafından kendilerine verilen istatistiki çalışma ve araştırmaları yaparlar, raporlar hazırlarlar. Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Madde 29- Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Camilerde ve cami dışında her türlü teknik araç ve gereçler ile radyo ve televizyonlardan yararlanarak, vaaz, konferans ve benzeri usullerle toplumu dini konularda aydınlatmak, b) TRT ve diğer televizyon kuruluşları ile işbirliği yaparak dini gün ve gecelerde mevlid programları düzenlemek, c) Camilerin yönetiminin devralınması, yönetimi ve ibadet hizmetlerini yürütmek, d) Kurban hizmetlerini yürütmek, e) Namaz ve oruç vakitleri ile dini günlerin ve kamerî ay başlarının tespit ve ilanını sağlamak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, f) İhtida işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, g) (Mülga: 22/12/2006 tarihli ve 100 sayılı onay) h) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. İrşat Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü Madde 30- İrşat Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) (Değişik: 22/12/2006 tarihli ve 100 sayılı onay) Camilerin içinde ve dışında toplumun din konusunda aydınlatılması, vatandaşlara vaaz ve irşat yoluyla din hizmeti götürülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, bu maksatla irşat ve Rehberlik Merkezleri oluşturmak, b) Vaaz ve irşat hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için a- lınması gereken tedbirler konusunda çalışmalar yapmak, c) Başkanlıkça okunması gerekli görülen hutbelerin hazırlatılmasını ve camilerde okunmasını sağlamak, d) Başkanlıkça gerekli görülen konularda, camilerde vaaz yapılmasını sağlamak, e) Başkanlıkça gerekli görülen bölgelere vaaz ve irşat ekiplerinin gönderilmesini sağlamak, f) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, vaaz ve irşat hizmetlerinin, ceza ve tevkifevi, çocuk ıslahevi, güçsüzler yurdu, öğrenci yurdu, hastahane, fabrika ve benzeri yerlerde ifası için gerekli çalışmaları yapmak, g) (Değişik: 22/12/2006 tarihli ve 100 sayılı onay) Başkanlıkça toplumun dinî konularda aydınlatılması amacıyla düzenlenmesi uygun görülen konferans, panel ve benzeri toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, h) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Din Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü Madde 31- Din Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Camilerin ibadete açılışı, yönetiminin devralınması, yönetimi ve ibadet hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, R-10/8 HAZİRAN-2008

9 b) Kurban hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, c) (Mülga: 22/12/2006 tarihli ve 100 sayılı onay) d) Din hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalar yapmak, e) Dinî gün ve gecelerde TRT ve diğer televizyonlarda düzenlenecek mevlid programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, f) İhtida işlemlerini yürütmek, g) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Vakit Hesaplama Şubesi Müdürlüğü Madde 32- Vakit Hesaplama Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Yurt içinde ve yurt dışında namaz ve oruç vakitlerini, kameri ay başlarını, kıbleyi ve dini günleri tespit etmek, vakit hesaplama ile ilgili diğer işleri yürütmek, b) Takvim konusunda İslâm ülkeleri arasında yapılacak toplantılar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, c) Vakit hesaplama konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, İnternette Bilgi Bankası oluşturmak, d) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Vakit Hesaplama Uzmanları ve Astronomlar Madde 33- Vakit Hesaplama Uzmanları ve Astronomlar, ilgili şube müdürü veya daire başkanı tarafından kendilerine verilen vakit hesaplama ve astronomi konuları ile diğer konulardaki çalışma ve araştırmaları yaparlar, raporlar hazırlarlar. HAZİRAN-2008 R-10/8-1

10 R-10/8-2 HAZİRAN-2008

11 Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı Madde 34- Din Eğitimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Kur an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler öğrenmek isteyenler için Kur an kursları açmak, bunların eğitim-öğretim faaliyetleri ile yurt ve pansiyonlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapmak, b) Kur an kurslarında uygulanacak müfredat programlarını hazırlamak, c) Kur an-ı Kerim yarışmaları tertip etmek ve değerlendirmesini yapmak, d) Eğitim merkezleri açmak, yönetmek ve bu merkezlerle ilgili her türlü hizmeti yürütmek, e) Başkanlık teşkilatının eğitim planını hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, f) Başkanlık personeli için hizmet içi, yabancı dil ve görevde yükselme eğitim programları ile ilgili hizmetleri ve tahsil seviyelerinin yükseltilmesi çalışmalarını yürütmek, g) Bilgi ve görgülerini artırmak üzere, gerektiğinde yurt dışına personel göndermek, h) Yurt dışından getirilecek öğrencilerin Kur an kurslarında, mahallî din görevlilerinin de eğitim merkezlerinde eğitimlerini sağlamak, ı) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Din Eğitimi Şubesi Müdürlüğü Madde 35- Din Eğitimi Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim ve yönetimi ile ilgili işleri düzenlemek ve yürütmek, b) Kur an kursu öğreticileri ve öğrencileri ile ilgili bilgileri derlemek, c) Kur an kurslarında verimi artırmak amacıyla öğrenciler arasında Kur an-ı Kerim ve dini bilgiler konularında yarışmalar düzenlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, d) Kur an kurslarında okuyan öğrencilerin yıl sonu mezuniyet sınavları ile hafızlık tespit sınavlarının yapılmasını planlamak ve sınavlarda başarılı olanlara verilecek belgelerle ilgili işleri yürütmek, e) Kur an kursları için gerekli bina, araç-gereç gibi ihtiyaçları tespit ederek, temini için gerekli teşebbüslerde bulunmak, f) Kur an kurslarında okutulacak ders kitaplarının hazırlatılmasını sağlamak, g) Yurt dışından getirilecek öğrencilerin Kur an kurslarında eğitilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek, h) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Hizmet İçi Eğitim Şubesi Müdürlüğü Madde 36- Hizmet İçi Eğitim Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Başkanlık personeli için hizmet öncesi, hizmet içi, yabancı dil ve görevde yükselme eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, b) Hizmet içi eğitim kursları için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile öğretmen ihtiyacını tespit etmek ve temini için gerekli çalışmaları yapmak, c) Eğitim merkezleri dışında, mahallinde yapılan hizmet içi eğitim kurslarını takip etmek, bu kursların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak, d) Başkanlık personelinin yabancı dil ve meslekî bilgilerini geliştirme ve görgülerini artırma çalışmaları yapmak, gerektiğinde kurs açmak veya bu hususlarda açılacak kurslara eleman göndermek, bu konularda Başkanlığa yardımcı olacak kuruluşlarla iş birliği yapmak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek, e) Yetiştirmek ve bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilecek personelin seçimini, gönderilmesini, dönüş işlemlerini ve diğer hizmetleri yapmak, ARALIK-2002 R-10/9

12 f) Yurt dışından getirilecek mahallî din görevlilerinin eğitim merkezlerinde eğitilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek, g) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Program Geliştirme Şubesi Müdürlüğü Madde 37- Program Geliştirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Kur an kurslarına ait müfredat programlarının hazırlanmasını sağlamak, b) Eğitim kurulunda alınan tavsiye kararlarının uygulanmasını sağlamak, c) Başkanlık personelinin tahsil seviyelerini ve aldıkları eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu, İlahiyat Fakülteleri ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği çalışmaları yapmak, d) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve yıllık eğitim planı taslağını hazırlamak, e) Eğitim ve öğretim metodları ve araçları ile ilgili araştırmalar yaparak, modern eğitim ve öğretim, araç-gereç ve tekniklerinin kullanılmasını ve uygulanmasını temin etmek, f) Başkanlık eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek, g) Hizmet içi, yabancı dil ve görevde yükselme eğitim kurslarında okutulacak dersler ile bu derslere ait müfredat programları ve ders notlarının veya kitaplarının hazırlanmasını sağlamak, h) Eğitim bütçesi ile ilgili hazırlıkları yapmak, ı) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Eğitim Uzmanları Madde 38- Eğitim uzmanları, ilgili şube müdürleri veya daire başkanı tarafından kendilerine verilen eğitimle ilgili konular ile diğer konulardaki çalışma ve araştırmaları yaparlar; eğitim plan ve programlarını hazırlarlar ve eğitim metodları ile teknikleri konularında projeler geliştirirler. Hac Dairesi Başkanlığı Madde 39- Hac Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Hac ve umre ibadetlerinin dini esaslara uygun olarak ifası için yurt içinde ve yurt dışında her türlü tedbiri almak, hizmet ve faaliyetleri yürütmek, b) Hac ve umreye gidecek olanların seyahatlerini sağlık ve güvenlik içinde yapmaları ile ilgili işleri planlamak ve yürütmek, c) Hac ve umre ile ilgili olarak vatandaşlardan alınacak ücretlerin tahsil edilmesi, bu ücretlerin Türkiye Diyanet Vakfınca açılacak Hac ve Umre Hesabı nda toplanması ve bu hesaptan Komisyon Kararlarına göre yurt içinde ve yurt dışında icabeden yerlere Başkanlığın emir ve direktiflerine göre Türkiye Diyanet Vakfı nca gereken harcamaların yapılması ile ilgili işlemleri yürütmek, d) Başkanlığın denetim ve gözetimi altında hac ve umre seferi düzenleyecek A grubu seyahat acentaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, e) Hac ve umreye gidecek vatandaşlar ile görevlilerin yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini sağlamak, f) Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi için gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, g) Hac ve umre ile ilgili kurul, komisyon ve komitelerin sekreterya görevini yerine getirmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak, h) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. R-10/10 ARALIK-2002

13 Hac İşleri Şubesi Müdürlüğü Madde 40- Hac İşleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Hacca giden vatandaşların, hac ibadetlerini dini esaslara uygun olarak sağlık ve güvenlik şartları içinde yapmalarını sağlamak, vefat halinde gerekli işlemleri yapmak, b) Hacı adaylarının yurt dışında ikamet edecekleri ev veya barınacakları çadırları temin etmek, bunların yerleşim planlarını yapmak ve uygulamak, c) Mekke, Medine, Arafat ve Mina da irtibat büroları açmak, yolcuların rehberlik ihtiyaçlarını karşılamak, d) Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin seçimi, görevlendirilmesi ve bunların pasaport ve vize işlemlerini yürütmek, e) Hacca gidecek vatandaşlar ile hac için görevlendirileceklerin yurt içinde ve yurt dışında eğitilmeleri ile ilgili işleri yürütmek, f) Hacı adaylarının vize işlemlerini yaptırmak, g) Hac seyahati sonucu yurda dönüşü müteakip, seyahatle ilgili olarak kalan işlemleri sonuçlandırmak, h) Yıllık hac raporunu hazırlamak, ı) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Umre İşleri Şubesi Müdürlüğü Madde 41- Umre İşleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Umreye gidecek vatandaşlarımız için umre programları düzenlemek, umre ibadetinin dini esaslara uygun olarak sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılmasını sağlamak, b) Umreye gideceklerin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları yolculuklar için gerekli olan uçak ve otobüsleri sağlamak, ikamet edecekleri evleri temin etmek, bunların yerleşim planlarını yapmak ve uygulamak, c) Umre organizasyonunda görevlendirilecek personelin seçimi, görevlendirilmesi ve bunların pasaport ve vize işlemlerini yürütmek, d) Umreye gidecek vatandaşlar ile umre için görevlendirileceklerin yurt içinde ve yurt dışında eğitilmeleri ile ilgili işleri yürütmek, e) Umreye gideceklerin vize işlemlerini yaptırmak, f) Yıllık umre raporunu hazırlamak, g) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Hac ve Umre Rehberlik Şubesi Müdürlüğü Madde 42- Hac ve Umre Rehberlik Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Hac ve umreye gidecek vatandaşlar ile görevlendirilecek personelin yolculuk ve ibadetler konularında aydınlatılmaları için yurt içinde ve yurt dışında kurs, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, b) Hac ve umre konularında kitap, broşür ve her türlü basılı malzeme ile sesli ve görüntülü yayınların hazırlanmasını ve dağıtımını sağlamak, c) Hac ve umre organizasyonlarındaki irşat hizmetleri ile ilgili planlamaları yapmak, d) Hac ve umre organizasyonları hakkında verilen raporları değerlendirmek, A grubu seyahat acentaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, e) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Hac ve Umre Kurulları Şubesi Müdürlüğü Madde 43- Hac ve Umre Kurulları Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Kurul, komisyon ve komitelerin çalışmalarında sekreterya işleri yürütmek, ARALIK-2002 R-10/11

14 b) Hac ve umre için gerekli olan her türlü eşya ve malzemenin alım satımı ile ilgili ihale işlemlerini yürütmek, c) Hacı adaylarının yurt içinde ve yurt dışında yapacakları yolculuklar için gerekli olan uçakları ve karayolundan gidilmesi halinde otobüsleri sağlamak, uçuş ve gidiş programlarını hazırlamak ve yerleşim planlarını yapmak, d) Hac ve umre ile ilgili olarak vatandaşlardan alınacak ücretlerin tahsil edilmesi, bu ücretlerin Türkiye Diyanet Vakfınca açılacak Hac ve Umre Hesabı nda toplanması ve bu hesaptan Komisyon Kararlarına göre yurt içinde ve yurt dışında icabeden yerlere Başkanlığın emir ve direktiflerine göre Türkiye Diyanet Vakfı nca gereken harcamaların yapılması ile ilgili işlemleri yapmak, e) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı Madde 44- Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Toplumu dini konularda aydınlatmak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde basılı, sesli ve görüntülü eserler yayınlamak veya yayınlatmak, b) (Değişik: 07/12/2009 tarihli ve 74 sayılı onay) Radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere İslamın Aydınlığında Programı ve Diyanetin Sesi gibi programlar ile belgesel, drama, çizgi film ve benzeri paket programlar hazırlamak, c) Din ile ilgili yayınları derlemek, d) Kütüphaneler açmak ve bunlarla ilgili hizmetleri yürütmek, e) Diyanet takvimi ile süreli yayınları zamanında yayınlamak, f) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Derleme ve Yayın Şubesi Müdürlüğü Madde 45- Derleme ve Yayın Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Basılı eserlerin yayınlanması için gereken çalışmaları yapmak, b) Diyanet Takviminin zamanında basılabilmesi için gerekli tedbirleri almak, c) Basımı yapılacak eserlerin tashihlerini yapmak ve hatasız basılmalarını sağlamak, d) Başkanlıkça yayınlanan bütün eserleri derlemek ve bir yayın arşivi oluşturmak, e) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Süreli Yayınlar Şubesi Müdürlüğü Madde 46- Süreli Yayınlar Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Süreli yayınların zamanında yayınlanabilmesi için gereken çalışmaları yapmak; yazıların incelenmelerini yaptırmak ve tashihlerini yaparak hatasız basımını sağlamak, b) Süreli yayınların tirajlarını artırmak ve kalitelerini iyileştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, c) Süreli yayınlarda güncel konu ve bilgilere de yer verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, d) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Kütüphane Şubesi Müdürlüğü Madde 47- Kütüphane Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Kütüphanede bulunan yayınların tasnifini, fişlenmesini, demirbaş kayıtlarını yapmak, muhafazasını sağlamak, bağışlanan kitapların işlemlerini ve diğer kütüphane hizmetlerini yürütmek, R-10/12 ARALIK-2009

15 b) Okuyucuların kitap almak veya kütüphanede okumak suretiyle kitaplardan yararlanmalarını sağlamak, c) Kütüphane ve kütüphanecilik ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu konuda araştırmalar yapmak, d) Tarihi ve sanat değeri olan eserlerin korunması ve okuyucuların bunlardan istifadesi için özel tedbirler almak, e) Kaybolan ve satınalma yoluyla yerine konulmayan eserlerin tazmin ve terkin işlemlerini yapmak, f) Taşra teşkilatının kütüphane açma ve işletme faaliyetlerinde rehberlik yapmak, g) Yurt içinde ve yurt dışında neşredilen ve Başkanlık Kütüphanesinde bulunmasında fayda görülen eserlerin, ilgili birimlerle de koordine yapılarak satın alınmasını sağlamak, h) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Sesli ve Görüntülü Yayınlar Şubesi Müdürlüğü Madde 48- Sesli ve Görüntülü Yayınlar Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sesli ve görüntülü yayınların hazırlanması, çekimi, kaydı ve yayınlanması ile ilgili çalışmaları yapmak, b) Sesli ve görüntülü yayınların radyo ve televizyonlarda yayınlanması ile ilgili işleri yürütmek, c) (Değişik: 07/12/2009 tarihli ve 74 sayılı onay) Radyo ve televizyonlarda yayınlanacak İslamın Aydınlığında Programı ve Diyanetin Sesi gibi programlar ile belgesel, drama, çizgi film ve benzeri paket programların hazırlanmasında kayıt ve çekimlerin yapılabilmesi için gerekli teknik çalışmaları yürütmek ve bu konuda TRT ve diğer televizyon kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, d) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Musahhih, Kütüphaneci, Prodüktör, Film Yapımcısı, Grafiker, Kameraman ve Spikerler Madde 49- Musahhih, Kütüphaneci, Prodüktör, Film Yapımcısı, Grafiker, Kameraman ve Spikerler ilgili şube müdürleri veya daire başkanı tarafından konularıyla ilgili olarak kendilerine verilen görevleri yaparlar. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Madde 50- (Değişik: 07/12/2009 tarihli ve 74 sayılı onay) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın ibadetlerini ifada onlara yardımcı olmak, onları dini konularda aydınlatmak, çocuklarına dini bilgiler vermek, b) Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın bulundukları ülkelere atanacak ve geçici olarak görevlendirilecek personelin seçimi, bu görevlere hazırlanması ve gönderilmesi ile ilgili işleri, Başkanlığın ilgili birimleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle yürütmek, c) Yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın kültürel değerlerini korumalarına, dinî istismara maruz kalmayacakları tarzda bilgilenmelerine; keza içinde yaşadıkları topluma uyum, gençlik, kadın ve aile gibi sosyal ve dini içerikli sorunların çözümüne katkı sağlamak, ç) Başkanlığın hizmetlerini desteklemek üzere vatandaş ve soydaşlar tarafından yurtdışında oluşturulan dernek, birlik, vakıf vb. yapılanmalar hakkındaki bilgi ve belgeleri derlemek, değerlendirmek, onlara bilgi desteği sağlamak, onlarla dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, d) Başta İslam dini ve Başkanlığımızla ilgili olanlar olmak üzere, yurtdışındaki dini gelişmeleri izlemek, dinî kurumların yapı ve faaliyet alanları ile gerekli görülen dini ve sosyal içerikli konuları araştırmak, yapılan araştırmaları değerlendirmek, e) Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, bu toplantılara katılacakların daveti ve katılımı ile ilgili işlemleri yapmak ve katılımcılara rehberlik etmek, ARALIK-2009 R-10/13

16 f) Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen çeşitli toplantılar ile uluslararası Kur an-ı Kerim okuma yarışmalarından Başkanlıkça uygun görülenlere katılmak üzere temsilci veya heyet gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, g) Din eğitimi ve öğretimi görmek amacıyla yurtdışından gelecek öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak; uygulanan müfredatların beklentilere uygunluğu ile genel verimlilikleri değerlendirmek; misafir öğrencilere gerek eğitim-öğretim süreçlerine gerekse sosyal hayata intibakta rehberlik etmek, ğ) Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin örgün eğitim kurumlarındaki İslam Din derslerinin statü ve uygulanması ile bu konudaki gelişmeleri izlemek, öneriler geliştirmek; camiler bünyesinde yürütülen Kur an-ı Kerim ve dini bilgiler kurslarındaki eğitim ve öğretim müfredatlarını geliştirmek; uygun materyallerin geliştirilmesini koordine etmek, h) Yurtdışında Başkanlık veya Türkiye Diyanet Vakfı inisiyatifiyle açılan orta eğitim veya yüksek din öğretimi kurumlarının hizmet ve faaliyetlerine dair iş ve işlemleri yürütmek, ı) Ülkemize gelecek soydaş ve dindaş din görevlileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türkçe ve mesleki kurslar düzenlemek ve bu kurslarla ilgili işlemleri yürütmek, i) İslam ülkeleri ile Müslüman toplulukların yaşadıkları ülkelerdeki dini kurumlara, dinî düşünce ve hayata dair bilgileri derlemek; din eğitimi kurumları ve eğitim-öğretim programlarını takip ederek incelemek, gerekli alanlarda bu kurumlarla Başkanlığın ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmek, j) Dinlerarası ilişkiler bağlamında barış ve hoşgörü kültürünün geliştirilmesi için araştırma ve incelemeler yapmak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası toplantılar ve etkinlikler düzenlemek, düzenlenenlere temsilci veya heyet gönderilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, k) Ülkemizin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri yapmak, l) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Avrasya Ülkeleri Şubesi Müdürlüğü (6) Madde 51- Avrasya Ülkeleri Şubesi Müdürlüğünün, görev alanına giren ülkelerle ilgili olarak görevleri şunlardır: a) Görev alanına giren ülkelerdeki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza, talep üzerine din hizmeti götürmek ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, b) İlgili ülkelere sürekli olarak atanacak ve geçici olarak görevlendirilecek personelin sınavı, seçimi, planlanması, görevlendirilmesi, gönderilmesi ve geri çekilmesi ile ilgili işlemleri yapmak, c) İlgili ülkelere gönderilecek irşat ekipleri ve Ramazan ayı dolayısıyla görevlendirilecek personel ile inceleme veya araştırma yapmak üzere gönderilecek kişi veya heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yapmak, ç) İlgili ülkelerde düzenlenecek konferans, seminer ve benzeri toplantılardan Başkanlıkça uygun görülenlere katılacaklarla ilgili işlemleri yapmak, d) Ülkemizde yapılan, Başkanlığımızı ve ilgili ülkelerdeki dini kurumları ilgilendiren konferans, seminer vb. toplantılara katılmaları uygun görülen kişilerin daveti ve katılımı ile ilgili işlemleri yürütmek, e) Başkanlık hizmetlerine ilişkin konularda temas ve incelemelerde bulunmak üzere ilgili ülkelerden gelen kişi ve heyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve onlara rehberlik yapmak, f) Avrasya İslâm Şûrası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, alınan kararların gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yapmak, g) İlgili ülkelerden Başkanlığa intikal eden görevli raporları ile müşavirlik ve ataşeliklerin yıllık çalışma programlarını derlemek ve değerlendirmek, ğ) Türk Kültür Varlığını Koruma Projesi kapsamında Avrasya coğrafyasında bulunan tarihi mirasımızın tespiti ve korunması kapsamında Başkanlığımızca uygun görülen cami, türbe ve dini eserlerin restorasyonu konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunmak, imkânlar dâhilinde katkı sağlamak; temelden inşa edilmesi uygun görülen cami ve müştemilatlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (6) Bu madde başlığı ile birlikte 07/12/2009 tarihli ve 74 sayılı onay ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. R-10/14 ARALIK-2009

17 h) Arşiv belgeleri, kitap, risale ve yazmalar gibi tarihi mirasımızdan Avrasya coğrafyası ülkelerinde bulunanlar hakkında bilgi toplamak, üniversite ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak bu konuların çalışılmasını teşvik etmek, desteklemek, ı) İlgili ülkelerdeki dini gelişmeleri izlemek; İslam Dini ile diğer dinler ve kültürlerin toplum ve devlet nezdinde nasıl değerlendirildiğini; dinî kurumların yapı ve faaliyetlerinin nasıl şekillendiğini ele alan çalışmaları derleyip değerlendirmek; gerekirse yenilerini planlamak; i) İlgili ülkelerdeki soydaş ve dindaşlarımızın dini bilgi ve ibadetlere dair ihtiyaçlarını, beklentilerini tespit etmek ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, mümkün olan katkıyı sağlamak, j) İlgili ülkelerde, özellikle kadın, aile ve gençlik gibi sosyal alanlarda Müslüman kitlelerin karşı karşıya kaldığı sorun alanlarına ilgi duyarak, bu konularda İslam dininin sunacağı bilgi ve rehberliği araştırmak, alan araştırmaları ve projeler geliştirmek; k) İlgili ülkelerde yaşayan soydaş ve dindaşlarımızın dini yayın ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların karşılanması için kurum ve birimler arası gerekli koordineyi sağlamak, l) İlgili ülkelerdeki dini kurum ve kuruluş, vakıf ve derneklerin yapılanmaları, faaliyetleri, hizmet sahaları, politikaları ve felsefeleri hakkında bilgilenmek ve uygun görülenlerle sağlıklı ilişkiler kurmak, bu ilişkileri güçlendirmek, m) İlgili ülkelerdeki din eğitimi ve öğretimi veren müesseselerin yapılanmalarını, ders müfredatlarını, eğitim metotları vb. konuları incelemek, mümkün olması durumunda bu hususlarda fikir alışverişinde bulunmak, n) Soydaş ve dindaşlarımızla mevcut düzeyli ilişkilerimizi din hizmetleri alanında da geliştirmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kardeş Şehir Projesi türü çalışmalar yapmak, o) Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Yurtdışında Yaşayan Türkler Şubesi Müdürlüğü (7) Madde 52- Yurtdışında Yaşayan Türkler Şubesi Müdürlüğünün, görev alanına giren ülkelerle ilgili olarak görevleri şunlardır: a) Görev alanına giren ülkelerde bulunan vatandaşlarımıza din hizmeti götürmek ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, b) İlgili ülkelere sürekli olarak atanacak ve geçici olarak görevlendirilecek personelin sınavı, seçimi, planlanması, görevlendirilmesi, gönderilmesi ve geri çekilmesi ile ilgili işlemleri yapmak, c) İlgili ülkelere gönderilecek irşat ekipleri ile Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dolayısıyla görevlendirilecek personelin, ayrıca inceleme veya araştırma yapmak üzere gönderilecek kişi veya heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak, ç) İlgili ülkelerde düzenlenen konferans, seminer ve benzeri toplantılardan Başkanlıkça uygun görülenleri izlemek üzere temsilci gönderilmesiyle ilgili işlemleri yapmak, d) Yurtdışı hizmetleri ile ilgili konularda Başkanlığa intikal eden raporlar ile müşavirlik ve ataşeliklerin yıllık çalışma programlarını derlemek ve değerlendirmek, gerekenleri ilgili yerlere iletmek, e) Başkanlık hizmetlerine ilişkin konularda temas ve incelemelerde bulunmak üzere ilgili ülkelerden gelen kişi, heyet ve gruplarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve onlara rehberlik yapmak, f) İlgili ülkelerden gelen talep ve şikâyetleri takip etmek, incelemek, ülkelere göre değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde sonuçlandırmak, g) İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştığı dini sorunları tespit etmek, bunlarla ilgili çözüm önerileri sunmak, ğ) İlgili ülkelerdeki vatandaş ve soydaşlarımızın uyum sorunu yanında gençlik, kadın ve aile gibi sosyal ve dini içerikli sorunlarının tespitinde gerekli alan araştırmalarını yapmak, bu konularda çalışan diğer sivil toplum örgütleri ve akademik kurumlarla işbirliğine gitmek, ortak projeler yürütmek, (7) Bu madde başlığı ile birlikte 07/12/2009 tarihli ve 74 sayılı onay ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. ARALIK-2009 R-10/15

18 h) İlgili ülkelerdeki vatandaş ve soydaşlarımız tarafından kurulan ve Başkanlığımızın yurtdışı hizmetlerine destek olan dernek, birlik, vakıf vb. yapılanmaların çalışmalarını izlemek, bu kuruluşlarla ilgili bilgi ve belgeleri derlemek ve değerlendirmek, ı) İlgili ülkelerdeki diğer Müslüman topluluklarınca oluşturulan dini kuruluşlar ve bunların faaliyetleri hakkındaki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, i) İlgili ülkelerdeki yazılı ve görsel medyada İslam dini ve Başkanlığımız hakkında çıkan haber ve yorumları derlemek ve değerlendirmek, j) Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Şubesi Müdürlüğü (8) Madde 53- Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Şubesi Müdürlüğünün, görev alanına giren ülkelerle ilgili olarak görevleri şunlardır: a) Yurtdışına atanan veya görevlendirilen personelin yurtdışı görevine gitmeden önce eğitilmeleri amacıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yabancı dil kursları ile mesleki ve kültürel konularda seminerler düzenlemek, gerekli programları yapmak, b) Yurtdışı din hizmetlerinin planlanması, programlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesinde din hizmetleri müşavirlik ve ataşelikleri ile din görevlilerine rehberlik etmek, c) Ülkemizdeki Kur an kursları, eğitim merkezleri, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde din eğitimi-öğretimi görmek amacıyla yurtdışından gelecek öğrencilerle ilgili kontenjan temini, öğrenci seçimi, öğrenci vizelerinin temini, kayıt ve yerleştirilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ç) Yurtdışından gelerek ülkemizde yüksek din öğrenimi gören öğrencilerin eğitimöğretim ve sosyal hayata intibak sürecinde karşılaştıkları problemlere ilişkin rehberlik hizmeti sunmak, bu amaca yönelik kurs ve etkinlikler düzenlemek, d) Din eğitimi ve öğretimi amacıyla yurtdışından ülkemize getirilen öğrencilere uygulanan müfredatlarının gözden geçirilmesi ve bunların verimliliğinin arttırılması için çalışmalar yapmak, e) Yurtdışında vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin örgün eğitim-öğretim kurumlarındaki İslam Din derslerinin statüsü ile bu konudaki tartışma, uygulama ve gelişmeleri izlemek, öneriler geliştirmek, bu alanda eleman yetiştirilmesini teşvik etmek, f) Yurtdışındaki camiler bünyesinde yürütülmekte olan Kur an-ı Kerim ve dini bilgiler kurslarındaki etkinlikleri ve bunların programlarını izlemek; bu hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, g) Yurtdışında Başkanlık veya Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde açılan okulların hizmet ve faaliyetleri ile ilgili protokolleri hazırlamak, ihtiyaçlarını tespit etmek, okullarda görev yapacak öğretmen ve öğretim görevlilerinin seçimine katılmak ve bu ülkelere gönderilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek, ğ) Ülkemize gelecek soydaş ve dindaş din görevlileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türkçe ve mesleki kurslar düzenlemek, bu kurslarla ilgili işlemleri yürütmek, h) Müdürlüğün görev alanına giren konularda projeler geliştirmek, desteklemek, takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkânları sağlamak ve gerekli altyapıyı hazırlamak, ı) Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın kadın, aile ve gençlik sorunlarının çözümünde dini bilgi ve değerlerin sağlayacağı katkıyı araştırarak, eğitim ve rehberlik programları düzenlemek, i) Din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerince düzenlenen Hac organizasyonunda Başkanlıkla bağlantılı iş ve işlemleri yürütmek, j) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı tüm müdürlükleri ilgilendiren ve koordinasyonu gerektiren konulardaki hazırlıkları yapmak ve gerekli yazıları yazmak, k) İslam ülkeleri ile 51 ve 52 nci maddelerde zikredilen müdürlüklerin görev alanları dışında kalan Müslüman toplulukları ile dini, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla bu ülkelerdeki dini hayat, dinî kurumlar, hayır kuruluşları ve bunların yapılanmaları, din eğitimi ve öğretimi kurumları ile eğitimöğretim programları konularında gerekli bilgileri derlemek ve değerlendirmek, (8) Bu madde başlığı ile birlikte 07/12/2009 tarihli ve 74 sayılı onay ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. R-10/15-1 ARALIK-2009

19 l) İslam ülkeleri ile söz konusu Müslüman toplulukların yaşadıkları ülkelerde düzenlenecek konferans, seminer ve toplantılara Başkanlığımızı temsilen katılacak kişi ve heyetlerle ilgili işlemleri yürütmek ve bu heyetlerce verilecek raporları derlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve icra etmek, m) İslam ülkeleri ve söz konusu Müslüman topluluklarıyla ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi maksadıyla ülkemizde, konferans, seminer ve toplantılar organize etmek, gerekli iş ve işlemleri yürütmek, n) İslam ülkeleri ve söz konusu Müslüman topluluklardan Başkanlığımızı ziyarete gelecek kişi ve heyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, o) Ülkemizde düzenlenecek uluslararası Kur an-ı Kerim okuma yarışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ö) Yurtdışında düzenlenecek uluslararası Kur an-ı Kerim okuma yarışmalarına ülkemizi temsilen katılacak yarışmacıların seçimi ve bunların gönderilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, p) İslam ülkeleri ve söz konusu Müslüman toplulukları ile ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla projeler oluşturmak ve geliştirmek, r) Afrika Kıtası İslam Ülke ve Toplulukları temsilcileri ile toplantılar ve etkinlikler düzenlemek, düzenlenenlere temsilci veya heyet gönderilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, alınan kararların gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yapmak, s) Söz konusu ülkelerde bulunan tarihi mirasımızdan arşiv belgeleri, kitap, risale ve yazmalarla ilgili bilgi toplamak ve üniversitelerle işbirliği yaparak bu konuların çalışılmasını teşvik etmek, desteklemek, ş) Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Dinlerarası İlişkiler Şubesi Müdürlüğü (9) Madde 54- Dinlerarası İlişkiler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Uluslararası arenada dinlerarası ilişkiler bağlamında sergilenen yaklaşımları yakından takip etmek; dinlerarası ilişkilerin geliştirilmesi için araştırma ve incelemeler yapmak, bu ilişkilerin bilimsel zeminini tesis etmeye ve metotlarını geliştirmeye yönelik akademik çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek, b) Farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkileri geliştirmeye, barış ve hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek; düzenlenenlere temsilci veya heyet gönderilmesi ile ilgili işleri yürütmek, özellikle yurtdışında görevlendirilecek Başkanlık personeli için düzenlenen kurslara bu alanda bilgi desteği sağlamak, c) Dinlerarası ilişkilerle ilgili olarak düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklamaları, raporları ve yayınları takip etmek, derlemek, değerlendirmek, ç) Ülkemizde ve yurtdışında İslâm Dini ve diğer dinlerle ilgili gelişmeleri ve yayınları takip etmek, gerekli görülenleri temin etmek, değerlendirmek ve arşivlemek, d) Ülkemizde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza yönelik dini istismar ve proselitizm gibi faaliyetleri takip etmek, bu konudaki bilgi, belge ve şikâyetleri değerlendirmek, e) Ülkemizdeki diğer dinlere mensup toplulukların demografik, kültürel, sosyal ve kurumsal yapılarını araştırarak, onları daha iyi tanımak ve ilişkileri geliştirmek, f) Yurt dışında, İslam dini ve Müslümanlar hakkındaki önyargılı yaklaşımları içeren çalışma ve yayınları takip etmek, değerlendirmek ve arşivlemek; bu tür önyargıların giderilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, g) Müdürlüğün ilgi alanına giren raporları derlemek ve değerlendirmek. ğ) Yaşayan dinleri tarihsel, teolojik, sosyolojik, kültürel ve kurumsal yönleri ile incelemek, bu konuya ilişkin yayınları izlemek, gerekli görülenleri temin ederek değerlendirmek ve arşivlemek, (9) Bu madde başlığı ile birlikte 07/12/2009 tarihli ve 74 sayılı onay ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. ARALIK-2009 R-10/15-2

20 h) Ülkemizin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri yapmak; AB müktesebatında ve AB üyesi ülkelerle diğer ülkelerde din ve vicdan özgürlüğü gibi konulardaki gelişmeleri, izlemek ve değerlendirmek; bu ülkelerdeki dini kurumların yapılarını, hukuki statülerini ve toplum içindeki konumlarını incelemek; ı) Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Personel Dairesi Başkanlığı Madde 55- Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Başkanlığa alınacak personelin seçimi ve sınavları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, c) Başkanlık personelinin atama, nakil, kadro, sicil, terfi, tahsis ve disiplin işlemleriyle ilgili hizmetleri yürütmek, d) tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan iş ve işlemleri yapmak ve bu Kanun gereğince Başkanlıkta oluşturulan kurum idarî kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, e) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Atama I Şubesi Müdürlüğü Madde 56- Atama I Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Başkanlık merkez ve yurt dışı teşkilatı personeli ile taşra teşkilatı personelinden imam-hatip ve müezzin kayyımların dışındakilerin sınav (müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile din hizmetleri müşaviri, müşavir yardımcısı, ataşe ve ataşe yardımcılarının sınavları hariç), atama, yer değiştirme, göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma ve benzeri işlemlerini yapmak, b) Görev alanına giren personel ile ilgili arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerini yapmak, c) Başkanlık taşra teşkilâtında bulunan ve atama veya yer değiştirmeleri valilik veya kaymakamlıklarca yapılan personelin atama veya yer değiştirme işlemleri ile ilgili kayıtları tutmak, d) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Atama II Şubesi Müdürlüğü Madde 57- Atama II Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) İmam-hatip ve müezzin-kayyımların sınav, atama, il dışı yer değiştirme, göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma ve benzeri işlemlerini yapmak, b) İmam-hatip ve müezzin-kayyımların il içi yer değiştirme işlemleri ile ilgili kayıtları tutmak, c) İmam-hatip ve müezzin-kayyımların idarî lüzum ve zaruretler sebebiyle il dışı yer değiştirme işlemlerini yapmak, d) Daire başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak. Kadro Şubesi Müdürlüğü Madde 58- Kadro Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Kadroların ihdas, iptal, değişiklik, vize, dağıtım, tenkis, tahsis ve benzeri işlemlerini yapmak, b) Kadrosuz bucak ve köy camilerinin sıralama listeleri ile ilgili işleri yürütmek, c) İl ve ilçe merkezlerindeki kadrosuz camilerin tespit işlemlerini yapmak, d) Sözleşmeli personelin sözleşme ile ilgili işlemlerini yürütmek, R-10/16 ARALIK-2009

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dış

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.1

Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.1 Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.1 Türk milleti dindar olmalıdır yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar)

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik,belediye kanunu ile tüm yasa,yönetmelik,talimatlar ve

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-24/06/2005 tarihli Bakan onaylı Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ AİLE VE ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ AİLE VE ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ AİLE VE ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı