MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU"

Transkript

1 T.C. Maliye Bakanlığı MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU TSB-MASAK ÇALIŞTAYI Revza ERDOĞAN Maliye Uzmanı

2 İÇERİK Mevzuatımızda Yapılan Değişiklikler (2014 değişiklikleri) Yükümlülük Denetimleri Şüpheli İşlem Bildirimleri Eğitim ve İç Denetim Faaliyeti Sonuçları Genel Değerlendirme

3 MEVZUATIMIZDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (2014 değişiklikleri) 5549 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (18/6/ sayılı Kanun) MADDE 9/A: Elektronik tebligat MADDE 13: Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza TEDBİRLER YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (18/6/ sayılı Kanun) MADDE 11: Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerde kimlik tespiti MADDE 16: Müteakip işlemlerde kimlik tespiti MADDE 17: Başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti MADDE 17/A: Gerçek faydalanıcının tanınması MADDE 26/A: Sıkılaştırılmış tedbirler UYUM YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (18/6/ sayılı Kanun) MADDE 13: Yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave tedbirler 13 SIRA NO.LU MASAK GENEL TEBLİĞİ ( tarih ve sayılı RG)

4 MEVZUATIMIZDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (2014 değişiklikleri) MADDE 9/A: Elektronik tebligat (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır. (2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

5 MEVZUATIMIZDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (2014 değişiklikleri) MADDE 13: Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza (2) (Mülga: 18/6/ /88 md.) (4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez. (5) Maddenin ilk üç fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için on milyon Türk Lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler için bir milyon Türk Lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır. (6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez.

6 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yükümlülük denetimine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Yükümlülük denetimi; Yükümlülüklere Uyum Denetimi Yükümlülük İhlali İncelemeleri

7 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ

8 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ Yükümlülüklere uyum denetimi münferiden veya bir denetim programı kapsamında yapılabilir. Denetim Programı MASAK Başkanlığı tarafından yapılabileceği gibi MASAK Başkanlığının talebi üzerine ilgili denetim birimlerinin kendi mevzuatına göre yapacağı denetim programına 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklere uyum denetiminin dahil edilmesi şeklinde de olabilir.

9 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ DAHA ÖNCEKİ DENETİMLER Sigorta ve emeklilik şirketlerine yönelik olarak; 2013 yılında 6 adet sigorta/emeklilik şirketi denetlenmiştir yılında ise 6 adet sigorta/emeklilik şirketi, 5 adet acente denetlenmiştir.

10 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ 2014YILI YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM DENETİMİ PROGRAMI Denetim Kapsamına Alınan Sigorta ve Emeklilik Şirketi/Acente Sayısı Sigorta ve Emeklilik Şirketi Acente Eleştiri Konusu Yapılmayan Sigorta ve Emeklilik Şirketi/Acente Sayısı Sigorta ve Emeklilik Şirketi Acente Eleştiri Konusu Yapılan Sigorta ve Emeklilik Şirketi /Acente Sayısı Sigorta ve Emeklilik Şirketi Acente Denetim kapsamına alınan 6 adet sigorta ve emeklilik şirketlerinden; 3 adedine tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen süre verilmiştir. 1 adedine ilişkin ise idari yaptırım kararı uygulanmıştır.

11 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ PLANLANAN DENETİMLER 2013 ve 2014 yılı denetimlerinde daha ziyade kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerine yönelik denetimler yapılmış olup toplamda 13 adet sigorta şirketi denetlenmiştir. Genel görünüme bakıldığında, denetlenen şirket sayısının sigorta şirketleri sayısına oranla düşük olduğu düşünüldüğünden, önümüzdeki denetimlerde peyderpey tüm sektörün kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yönünden denetlenmesi planlanmaktadır.

12 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ PLANLANAN DENETİMLER Söz konusu denetimlerde sıralama belirlenirken risk bazlı çalışma yapılmaktadır. Bu bakımdan özellikle, Yükümlülerin gönderdiği, ŞİB sayıları ve kaliteleri, Eğitim ve iç denetim istatistikleri belirleyici rol oynamaktadır. Öte yandan, yeni kurulan şirketlerin makul bir süre sonunda denetlenmesi planlanmaktadır.

13 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ PLANLANAN DENETİMLER Son olarak, Sigorta ve Emeklilik Şirketleri acente ve aracılarının çalışma yapıları ve Mevzuatımız karşısında durumu farklılık arz ettiğinden, ilerleyen dönemde yapılacak denetimlerde, Yükümlü Genel Müdürlüğünün denetimi ile yetinilmeyecek, bu bakımdan Genel Müdürlük denetlenirken aynı kapsamda örneklem olarak seçilen işlemleri gerçekleştiren acente ve aracıların da denetlenmesi söz konusu olacaktır. Böylece esasında, sigorta ve emeklilik şirketi ile acente/aracıların arasındaki ilişki ve süreçlere ilişkin tespit yapabilme fırsatı yakalanarak, yükümlü işlemlerinin, yükümlülükler yönünden bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlanmış olabilecektir.

14 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ Sigorta ve Emeklilik Şirketlerine kesilen idari para cezası tutarlarının yıllar itibariyle dağılımı; Yıllar Toplam Ceza Tutarı (TL) Sigorta ve Emeklilik Şirketlerine Kesilen Ceza Tutarı (TL) , , , , , ,00 * tarihli verilerdir.

15 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ SİGORTA VE YILLAR TOPLAM ŞİB SAYISI EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDEN ORAN (%) ALINAN ŞİB SAYISI , , , , , ,019 *2014 yılı verileri tarihine kadar olan verilerdir.

16 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ Toplam ŞİB Sayıları Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinden Alınan ŞİB Sayıları

17 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ YILLAR SİGORTA VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDEN ALINAN ŞİB SAYISI GÖNDEREN SİGORTA VE EMEKLİLİK ŞİRKETİ SAYISI *2014 yılı verileri tarihine kadar olan verilerdir.

18 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinden Alınan ŞİB Sayıları Gönderen Sigorta ve Emeklilik Şirketi Sayısı

19 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ 5549 sayılı Kanunun 4/2 ve Tedbirler Yönetmeliğinin 29 uncu maddeleri gereğince; Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç kimseye açıklayamazlar. Aksi halde yaptırımı 5549 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır.

20 EĞİTİM VE İÇ DENETİM FAALİYETİ SONUÇLARI Süresinde gönderilmemektedir. Bilgiler eksik olarak gönderilmektedir. Eğitim konularına ilişkin çok geniş başlıklara yer vermekle birlikte, eğitim süresi bu başlıklara yeterli gelmeyecek kadar kısa olabilmektedir.

21 EĞİTİM VE İÇ DENETİM FAALİYETİ SONUÇLARI Eğitimlerin tamamı uzaktan eğitim olarak verilmektedir. Eğitimlerin tamamı yüzyüze eğitim olarak verilmektedir. Şirketlerce acente/aracılarda çalışan kişilerin sayısını net olarak bildirilmemektedir. Bu durum, eğitim faaliyetlerinin yetersiz olduğu izlenimi uyandırmaktadır.

22 EĞİTİM VE İÇ DENETİM FAALİYETİ SONUÇLARI Çalışan sayıları her iki bildirimde de (eğitim ve iç denetim bildirimlerinde) farklı gönderilmektedir. Şube/acente eğitimi önem arz etmektedir. Ancak şube/acente eğitimi yetersizdir. Şube/acente denetiminin önem arz etmektedir. Ancak şube/acente denetimi yetersizdir.

23 EĞİTİM VE İÇ DENETİM FAALİYETİ SONUÇLARI Denetim süresine sürekli notu düşülmektedir. Bu durum denetim için gerçekçi değildir. Denetimlerin daha ziyade sigortacılık mevzuatı kapsamında yapılan denetimlerle sınırlı kalıp kalmadığı, MASAK mevzuatı kapsamında denetim yapılıp yapılmadığı net değildir. İstatistik kapsamında gönderilecek verilerin MASAK mevzuatı kapsamında yapılan denetime ait olması gerekmektedir.

24 GENEL DEĞERLENDİRME A. Sigorta ve emeklilik şirketleri acente/aracılarla çalıştıkları için, oluşturulan uyum programı ve uygulaması kapsamında acente/aracıları da kapsayacak tedbirler alınması önem arz etmektedir. Aksi halde Uyum programı oluşturulması ve bu kapsamda faaliyetlerin yürütülmesi süreci başarısız olacaktır.

25 GENEL DEĞERLENDİRME B. Her ne kadar acenteler/aracılar tarafından yapılan işlemlerde, kimlik tespiti yükümlülüğü acente/aracı tarafından yerine getirilmekte ise de muhafaza yükümlülüğünün mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilmesindeki nihai sorumluluk sigorta/emeklilik şirketine ait olduğundan, acenteler ve aracılarla bağın sağlam olması gerektiği hususu aşikardır.

26 GENEL DEĞERLENDİRME C. Bireysel emeklilik sözleşmeleri bakımından mesafeli satışlarda imza örneğinin alınmaması yükümlüler açısından kolaylık sağlamaktadır. Öte yandan benzer bir düzenleme tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte de yer almaktadır. Mezkur Yönetmelikte mesafeli sözleşmenin; sözleşme taraflarınca karşı karşıya gelinmeksizin yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak kurulan sözleşmeleri ifade ettiği, sigorta sözleşmelerinin, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkân sağlayan her türlü iletişim araçları kullanılarak akdedilebileceği hususları düzenlenmiştir. Bu bakımdan, imza aranmama hususunun esasında sigortacılık sözleşmelerinin akdi sırasında da uygulanması yönünde bir düzenleme gerekmektedir. Ancak şu anki MASAK mevzuatı kapsamında, bireysel emeklilik sözleşmeleri dışındaki sigortacılık sözleşmelerinde imza örneği alınması zorunlu olup, bu hususun eksikliği idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir.

27 GENEL DEĞERLENDİRME Kısacası; tarih ve sayılı Resmi Gezete de yayımlanan 10 Sıra No lu Genel Tebliğ de Emeklilik sözleşmesinin mesafeli satış kapsamında çağrı merkezi vasıtasıyla düzenlenmesi halinde, imza örneği aranmamakla birlikte bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur. hükmü gereğince bireysel emeklilik sözleşmeleri bakımından mesafeli satışlarda imza örneğinin alınması yönündeki zorunluluk ortadan kaldırılmıştır. Ancak her ne kadar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte"de sigortacılık sözleşmelerine ilişkin mesafeli satışlarda kolaylık sağlansa da, MASAK mevzuatı kapsamında mevcut aşamada herhangi bir yeni düzenleme olmadığından imza örneğinin alınması zorunludur.

28 GENEL DEĞERLENDİRME D. Uyum görevlisi atanan yükümlülerin şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerinin şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü de uyum görevlisi vasıtasıyla yerine getirileceğinden, sigorta/emeklilik şirketi ile acente/aracı arasındaki iletişim problemleri büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan anılan hususun denetimlerde dikkate alınacağı da düşünülerek, Yükümlülerce sigorta/emeklilik şirketi ile acente/aracı arasındaki iletişim problemlerinin çözülmesi ve şüpheli işlem bildirimi kapsamında gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

29 GENEL DEĞERLENDİRME E. Benzer şekilde, sigorta şirketi merkezinde görev yapan uyum görevlisinin etkin bir biçimde şüpheli işlem bildirimine yönelik olarak izleme ve kontrol faaliyetleri yürütmesi de şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünde başarı için önemli bir bileşendir. Ancak, sigortalama/bireysel emeklilik işleminin ya da tazminat ödeme işleminin büyük oranda acente/aracı tarafından yerine getirildiği durumlarda, sigorta şirketinin; müşteriyle yüz yüze gelmemesi, dolaylı olarak tanıması, müşteri iş ve işlemleri hakkında yeterli bilgi edinmede yetersiz kalabilmesi gibi nedenlerle, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü bakımından etkinlik sorunu ortaya çıkabilecektir. Bu bakımdan, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün etkin bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla, sigorta ve emeklilik şirketleri açısından ek önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

30 GENEL DEĞERLENDİRME F. Uyum görevlisi olarak atananların iletişim bilgilerinde eksiklikler söz konusu olmaktadır. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası (Madde 14) Başkanlık malvarlığının dondurulması kararlarını;. d) Gerekli gördüğü ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal bildirir. Söz konusu kararlar bildirimin alınması ile birlikte derhal uygulanır. Bu kapsamda, uyum görevlisi olarak atanan kişinin güncel kurumsal iletişim bilgilerinin Başkanlığa bildirilmesi önem arz etmektedir!!!

31 TEŞEKKÜRLER Revza ERDOĞAN Maliye Uzmanı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 ÖZET: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. SUÇ

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 2 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27450 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15720 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK 5337 SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014) 25 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29099 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları 1. UYUM PROGRAMI 1.1. Kapsam 1.2. Uyum Görevlisi 2. KURUM POLİTİKASI VE PROSEDÜRLERİ 2.1.

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Neden personelin eğitimine odaklanıyoruz? 2 Eğitimler, banka personelinin aklama ve terörün finansmanı konusundaki yasal düzenlemelerin

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler -Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar- Çağatay USLUOĞLU

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.08.2013/169-1 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) de, 6327 sayılı Kanunun

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Kanun Numarası : 5464 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 9703 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 22 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-23 TÜSİAD YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 3-ğ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı