KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3"

Transkript

1 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 Attila Hancıoğlu ve Banu Akadlı Ergöçmen Bu bölümde, Türkiye de kadınların durumuna ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde yer alan bilgiler, üreme ve sağlık davranışının içinde bulunduğu genel koşullar ile, kadının statüsü ve sorunlarını anlamak açısından önem taşımaktadır. Tablolarda, görüşme yapılan kadınların bir dizi demografik ve sosyoekonomik özelliklerine göre dağılımları verilmektedir. Daha sonraki bölümlerde kullanılan yaş, bölge, kentsel-kırsal yerleşim, ve eğitim düzeyi gibi başta gelen temel özellikler incelenmektedir. Buna ek olarak, kadının çalışma durumu ve statüsüne ilişkin bilgiler de sunulmaktadır. 3.1 Temel Özellikler TNSA-2003 de görüşme yapılan kadınların temel özellikleri, Tablo 3.1 de yer almaktadır. Tabloda, görüşme yapılan evlenmiş kadınların yaş, evlilik durumu, kentsel-kırsal yerleşim, yaşanılan bölge ve eğitim düzeyine göre dağılımları yer almaktadır. Evlenmiş kadın görüşmesi sırasında, yaşın belirlenebilmesi için iki soru sorulmuştur: "Hangi ayda ve yılda doğdunuz?" ve "Kaç yaşındasınız?". Görüşmeciler, cevaplayıcıların yaşlarını ve doğum tarihlerini bilmedikleri durumlarda uygulayacakları irdeleme yolları konusunda eğitilmiş ve yaşın irdeleme sonucunda yine de bilinemediği durumlarda son çare olarak cevaplayıcının yaşına ilişkin en iyi tahminleri yapmaları istenmiştir. Yaşa ilişkin bulgular, kadınların üçte birinin 30 yaşından küçük olduğunu göstermektedir. İlk iki yaş grubunda yer alan kadınların düşük oranda olmalarının nedeni, TNSA-2003 de evlenmiş kadın örnekleminin seçilmiş olmasıdır; azımsanmayacak oranda kadın, ve yaşlarına geldiklerinde henüz evlenmemişlerdir. Son yaş gruplarında yer alan kadınların oranlarının düşüklüğü, geçmişteki yüksek doğurganlığın bir sonucudur; bu rakamlar, son yıl içinde gittikçe artan sayıda kadının doğurganlık çağına girdiğini göstermektedir. Araştırma sırasında kadınların yüzde 95 inin evli olduğu, geriye kalan kadınların boşanmış veya ayrı yaşamakta olduğu (yüzde 3) veya eşlerinin öldüğü (yüzde 2) görülmektedir. Bu rakamlar, Türkiye de evliliğin bozulmasının nadir olduğunu ortaya koymaktadır. Evlenmiş kadınların yüzde 71 i, kentsel alanlarda yaşamaktadır. sel dağılıma bakıldığında, her 10 kadından 4 ünün Batı da yaşadığı, evlenmiş kadınların sadece yüzde 7 sinin Kuzeyde yaşadığı görülmektedir. NUTS 1 bölgeleri açısından değerlendirildiğinde ise, kadınların neredeyse beşte birinin İstanbul da yaşadığı, bunu yüzde 14 ile Ege, yüzde 13 ile Akdeniz bölgesinin izlediği anlaşılmaktadır. Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri 33

2 Tablo 3.1 Cevaplayıcıların temel özellikleri Kadınların temel özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2003 Temel özellik Ağırlıklı Kadın sayısı yüzde Ağırlıklı Ağırlıksız Yaş ,045 1, ,480 1, ,489 1, ,420 1, ,330 1, ,073 1,026 Medeni durum Evli ,672 7,686 Boşanmış/ayrı yaşıyor Eşi ölmüş Yerleşim yeri Kent ,752 5,976 Kır ,323 2,099 Batı ,286 2,331 Güney ,028 1,113 Orta ,867 1,484 Kuzey Doğu ,305 2,246 İstanbul ,470 1,163 Batı Marmara Ege , Doğu Marmara Batı Anadolu Akdeniz ,028 1,113 Orta Anadolu Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu ,145 Eğitim Eğitimi yok/ilk. bitirmemiş ,761 2,032 İlköğretim birinci kademe ,339 4,120 İlköğretim ikinci kademe Lise ve üzeri ,374 1,338 Toplam ,075 8,075 Kadınların eğitim düzeyine göre dağılımı, Türkiye de yakın zamanda üreme ve sağlık davranışında yaşanan önemli değişimlere ilişkin ipuçları sağlayan çarpıcı özellikler göstermektedir. Kadınların beşte biri, eğitimi olmayan veya ilköğretimi tamamlamamış kadınlardır; ancak önemli bir oranda kadının (yüzde 17) en az lise mezunu olduğu görülmektedir. Bu bulgular, TNSA-1993 bulguları ile karşılaştırıldığında, günümüzde doğurganlık çağında olan kadınların çok daha eğitimli oldukları anlaşılmaktadır. En az ilköğretim ikinci basamağı tamamlayan kadınların oranı, 1993 te yüzde 15 iken, 2003 te yüzde 24 e çıkmıştır; bu yüzde 60 dolayında bir göreli artışa işaret etmektedir. Diğer taraftan 34 Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri

3 aynı dönem içinde, ilköğretim birinci basamağı tamamlamamış olan kadınların oranı, yüzde 34 ten yüzde 22 ye gerilemiştir. 3.2 Cevaplayıcıların Temel Özelliklerine Göre Eğitim Düzeyi Tablo 3.2, kadınların seçilmiş temel özelliklerine ve tamamladıkları ya da devam ettikleri en yüksek eğitim düzeyine göre dağılımlarını göstermektedir. Tablo, eğitim düzeyi ile daha sonraki bölümlerde kullanılan diğer açıklayıcı veya temel değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla verilmektedir. Farklı yaş gruplarında, bölgelerde, kentselkırsal yerleşim yerlerinde bulunan kadınların eğitim düzeyine göre dağılımları özel bir öneme sahiptir. Tablo 3.2 Temel özelliklere göre eğitim düzeyi Kadınların temel özelliklerine ve devam ettikleri veya tamamladıkları en yüksek eğitim düzeyine göre yüzde dağılımları, ve ortanca eğitim süresi, Türkiye 2003 Temel özellik Eğitimi yok/ilk. bitirmemiş İlköğretim birinci kademe İlköğretim ikinci kademe Lise ve üzeri Toplam Kadın sayısı Ortanca eğitim süresi Yaş , , , , , , Yerleşim yeri Kent , Kır , Batı , Güney , Orta , Kuzey Doğu , İstanbul , Batı Marmara Ege , Doğu Marmara Batı Anadolu Akdeniz , Orta Anadolu Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Toplam , Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri 35

4 Türkiye de son yıllarda eğitimin artması ve yaygınlaşmasına bağlı olarak, daha ileri yaşlarda olan kadınlar, genç kadınlara göre daha az eğitimlidirler. Son yaş grubundaki kadınların üçte biri, herhangi bir eğitim düzeyini tamamlamamıştır; ancak bu oran, ve yaş gruplarında yüzde 14 e düşmektedir yaş grubundaki kadınların yüzde 25 gibi yüksek bir oranı, en az lise eğitimini tamamlamıştır. Türkiye de kentlerde yaşayan kadınların da kırsal alanlarda yaşayan kadınlara göre daha eğitimli olduğu görülmektedir. Kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınların yüzde 31 i herhangi bir eğitim düzeyini tamamlamamış iken, bu oran kentlerde yaşayan kadınlar arasında yüzde 18 e inmektedir. Kentlerde yaşayan kadınların yüzde 22 si en az lise mezunudur; ancak kırsal alanlarda yaşayan kadınlar arasında bu oran sadece yüzde 5 tir. Eğitim düzeyi düşük kadınlar Doğu bölgesinde yer almaktadır; özellikle NUTS 1 Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ortanca eğitim süresi 0.0 yıl olarak bulunmuştur. Ortanca eğitim süresi, Türkiye genelinde 4.6 yıldır. Diğer taraftan NUTS 1 bölgelerinin yarısında kadınların ortanca eğitim süreleri 4.5 in üzerine çıkmaktadır. İstanbul ve Batı Anadolu da yaşayan kadınların beşte birinden fazlası, en az lise mezunudur. 3.3 Çalışma Durumu TNSA-2003 te kadınların çalışma durumuna ilişkin bilgi toplanmıştır. Ekonomik faaliyet, özellikle gelir üzerinde söz sahibi olunduğu durumlarda, eğitim konusunda olduğu gibi, kadınların statülerinin iyileşmesinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Ne var ki, kadınlar ücretsiz aile işçiliği gibi bazı iktisadi faaliyetlerini istihdam olarak algılamadıklarından, bu konuda bilgi toplamak zordur. TNSA-2003 de, enformel veya zor ya da yanlış tanımlanmaya açık iktisadi faaliyetleri de kapsayabilmek amacıyla çalışma durumuna ilişkin bir dizi soru sorulmuştur. Tablo 3.3, görüşme tarihinden önceki 12 aylık süre içinde kadınların yüzde 42 sinin çalışmış olduğunu göstermektedir. Bu kadınların çoğunluğu (yüzde 27), araştırma sırasında çalışmaktadır. Araştırma öncesindeki 12 ay içinde çalışmamış olan kadınların oranı, kadınların yaşlarıyla negatif bir ilişki göstermektedir genç kadınlar arasında çalışmama durumu, daha ileri yaşlardaki kadınlara oranla daha yaygındır. Çalışma durumu ile medeni durum arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır halen evli olmayan kadınlar arasında çalışanların oranı, evli olanlara oranla çok daha yüksektir. Bu, büyük ihtimalle kocanın yokluğunda kadının evin geçimini üstlenmesi sonucu ortaya çıkan bir bulgudur. Beklendiği üzere, çocuk sahibi olmanın çalışma üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Çocuğu olmayan kadınlar arasında çalışanların oranı, çocuğu olanlara göre daha yüksektir. Tablo aynı zamanda Kuzey de yaşayan kadınların diğer bölgelerde yaşayan kadınlara göre ekonomik olarak daha faal olduklarını ortaya koymaktadır. En düşük çalışma oranı, Orta ve Doğu bölgelerinde yaşayan kadınlar arasındadır. NUTS 1 bölgeleri için elde edilen dağılımların değerlendirilmesi, Batı Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu daki kadınların yarıdan fazlasının, Doğu Karadeniz deki kadınların üçte ikisinin araştırmadan önceki 12 aylık süre içinde çalışmış olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo, daha çok eğitime sahip kadınlar arasında çalışmanın daha yaygın olduğunu göstermektedir (yüzde 38). 36 Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri

5 Tablo 3.3 Çalışma durumu Temel özelliklere ve çalışma durumuna göre kadınların yüzde dağılımı, Türkiye 2003 Temel özellik Araştırmadan önceki 12 ay içinde çalışmış Araştırma Araştırma sırasında sırasında çalışıyor çalışmıyor Araştırmadan önceki 12 ay içinde çalışmamış Cevapsız Toplam Kadın sayısı Yaş , , , , , ,073 Medeni durum Evli ,672 Boşanmış/ayrı yaşıyor/eşi ölmüş Yaşayan çocuk sayısı , , Yerleşim yeri Kent ,752 Kır ,323 Batı ,286 Güney ,028 Orta ,867 Kuzey Doğu ,305 İstanbul ,470 Batı Marmara Ege ,157 Doğu Marmara Batı Anadolu Akdeniz ,028 Orta Anadolu Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Eğitim Eğitimi yok/ilk. bitirmemiş ,761 İlköğretim birinci kademe ,339 İlköğretim ikinci kademe Lise ve üzeri ,374 Toplam ,075 Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri 37

6 3.4 Kazancın Harcanmasına ilişkin Karar Kadının statüsü, kadının elde ettiği kazancın harcanmasına ilişkin karardaki bağımsızlığı ile karşılıklı güçlü bir ilişki içindedir. Tablo 3.4, kadının kendi kazancının kullanımına ilişkin kararda, kadınların yaklaşık yüzde 38 inin kendilerinin karar verdiğini, yarısının kocaları veya diğer kişilerle beraber karar verdiğini, ve yüzde 10 un da kararda yer almadığını göstermektedir. Kazancın kullanımına ilişkin bağımsız karar verme, yaşı daha ileri kadınlar arasında yüksek iken, yaş grubundaki kadınların yüzde 26 sının kendi kazançlarının kullanımında hiçbir söz hakkı olmamaktadır. Bağımsız karar verme halen evli olmayan kadınlar arasında da yüksektir ve artan çocuk sayısı ile de pozitif bir ilişki içindedir. Kentte yaşayan kadınlar kazançlarını daha fazla kontrol edebilirken, Doğu da yaşayan kadınlar, ülkede kendi kazançları hakkında en az söz sahibi olan kadın grubunu oluşturmaktadırlar. Bu durum özellikle de Güneydoğu Anadolu da dikkat çekicidir. Lise ve daha fazla eğitimi olan kadınların çok küçük bir oranı kendi kazançlarının kullanımına ilişkin kararda söz hakkına sahip olmadıklarını (yüzde 1) ifade etmişlerdir. Kadınların üçte ikisine yakını bu tür kararları kocaları veya diğer kişilerle birlikte alırken (yüzde 63), bağımsız karar almanın en az yaygın olduğu kadınlar eğitim düzeyi düşük olan kadınlardır: hiç eğitimi olmayan kadınlar ya da sadece ilköğretim birinci basamağı tamamlamamış kadınlar kendi kazançlarının kullanımında esas karar vericiler olarak büyük ölçüde başkalarını belirtmişlerdir. Tablo 3.4 aynı zamanda kadının kendi bakışına göre evin harcamalarının ne kadarının kadının kazancı tarafından karşıladığını da göstermektedir. Genelde kadınların kazançları, yüzde 57 oranında evin masraflarının ya hiç bir kısmını ya da yarısından azını karşılamaktadır. Kadınların kazançlarının hanehalkının harcamalarının yarısını ya da daha fazlasını karşıladığı durumlar yüzde 42 oranındadır. Kadınların kazançları özellikle kadının evli olmadığı durumda hanehalkının harcamalarında önemli bir katkı olmaktadır. Hanehalkı harcamalarını bütünüyle kendi kazançlarıyla karşılayan kadınlar çoğunlukla yaşı ileri olan, eğitim düzeyi yüksek olan, ve boşanmış, ayrı yaşayan ya da eşi ölmüş kadınlardır. Her ne kadar bölgesel farklılaşma çok belirgin değil ise de, Batı da ve Kuzey de yaşayan kadınların yüzde 40 ından fazlası harcamaların tamamını veya yarısından fazlasını kendi kazançlarıyla karşılamaktadırlar. Tablo 3.5, kadının kazancının nasıl kullanılacağına ait karar ile hanehalkı harcamalarının ne kadarının kadının kazancıyla karşılandığına ilişkin olarak iki değişken arasındaki ilginç bağlantıyı göstermektedir. Bu tablo, görüşme tarihinde evli olmayan kadın sayısının anlamlı analiz yapmaya olanak vermeyecek kadar az olması nedeniyle, sadece halen evli kadınları kapsamaktadır. Kadının kazancının hanehalkı masraflarına önemli ölçüde bir katkısının olmadığı durumlarda, kazancın kullanımı hakkında bağımsız karar verebilmenin (yüzde 56) ülke ortalamasından (yüzde 32) daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan kadının 38 Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri

7 Tablo 3.4 Kazancın kullanımına ilişkin karar ve kazancın hanehalkı harcamalarına katkısı Araştırma tarihinden önceki son 12 ay içinde bir işte çalışıp çalışmalarının karşılığında para kazanan kadınların, kazancın nasıl kullanılacağına kararı veren kişi ve kazancın hanehalkı harcamalarının ne kadarını karşıladığına ilişkin olarak temel değişkenlere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2003 Kazancın nasıl kullanılacağına karar veren kişi Kadının kazancının harcamaların ne kadarını karşıladığı Neredey se hiç/ hiç Yarısı veya daha fazlası Hepsi Cevapsız Toplam Temel Sadece Sadece Yarıdan Kadın Özellik kendisi Beraber başkası Cevapsız Toplam azı sayısı Yaş (28.4) (45.4) (26.2) (0.0) (25.9) (51.6) (22.5) (0.0) (0.0) Medeni durum Evli veya birlikte yaşıyor ,782 Boşanmış/ayrı yaşıyor/ eşi ölmüş Yaşayan çocuk sayısı , Yerleşim Yeri Kent ,551 Kır Batı ,048 Güney Orta Kuzey Doğu İstanbul Batı Marmara Ege Doğu Marmara Batı Anadolu Akdeniz Orta Anadolu Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Eğitim Eğitimi yok/ilk. bitirmemiş İlköğretim birinci kademe İlköğretim ikinci kademe Lise ve üzeri Toplam ,992 Not: Parantez içerisinde gösterilen bulgular 25 ile 49 arasında ağırlıksız gözlem sayısına dayanmaktadır. kazancının hanehalkı ihtiyaçlarının tamamını karşıladığı durumlarda da, önemli oranda kadının kazançlarının nasıl kullanılacağına dair kararı kocaları ile birlikte verdikleri (yüzde 55 Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri 39

8 veya kazancın nasıl kullanılacağı hakkında hiç söz sahibi olmadıkları -kadınların yüzde 9 unda kocalarının, yüzde 6 sında diğer kişilerin karar verdiği- anlaşılmaktadır. Tablo 3.5 Kadının kendi kazancı üzerinde kontrolü Son 12 ay içinde çalışan ve çalışmalarının karşılığında para kazanan halen evli kadınların, kazancın kullanımına ilişkin kararı kimin verdiğine ve hanehalkı harcamalarının kazanç tarafından karşılanma oranına göre yüzde dağılımı, Türkiye 2003 Hanehalkı harcamalarına katkı Sadece kendi Koca ile beraber Başka biri ile beraber Sadece koca Sadece başka biri Cevapsız Toplam Kadın sayısı Neredeyse hiç/hiç Yarıdan az Yarısı veya daha fazla Hepsi Cevapsız (11.5) (26.8) (0.0) (42.9) (14.2) (4.6) Toplam ,782 Not: Parantez içinde gösterilen bulgular 25 ile 49 arasında ağırlıksız gözlem sayısına dayanmaktadır. 3.5 Aile içi Şiddet: Kadının Fiziksel Şiddete Maruz Kalmasına ilişkin olarak Kadınların Tutumu Yakın zamanlarda, kadına karşı şiddete, özellikle de aile içi şiddet konusuna artan bir ilgi söz konusudur. Kadına karşı aile içi şiddet, dünyada, kadının temel insan haklarının ihlali olarak kabul edilmektedir. Aile içi şiddet ve buna gösterilen tahammül, kadının her alanda söz sahibi olmasının ve güçlenmesinin önünde önemli engeller oluşturmakta ve sağlık konusunda da kadının sağlığı, sağlık hizmetlerine talebi ve çocukların sağlığı açısından istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır. TNSA-2003 de, kadınların, aile içi şiddet biçimlerinden özellikle fiziksel şiddete ilişkin tutumlarını ne kadar içselleştirdiklerinin belirlenmesi amaçlanmış, kadınların ekonomik ve cinsel nedenlere dayalı olarak kocanın karısını dövmesini haklı bulup bulmadıklarına dair bir dizi soru sorulmuştur. Kadınlara, belirli durumlarda kocanın karısını dövmeye hakkı olup olmayacağı sorulmuştur. Tek tek belirtilen bu durumlar şunlardır: kadının yemeği yakması, kadının kocasına karşılık vermesi, kadının parayı lüzumsuz yere harcaması, kadının çocukların bakımını ihmal etmesi, ve kadının cinsel münasebette bulunmayı reddetmesi. Tablo 3.6, belirtilen durumlarda kocanın karısını dövmesini haklı bulan evlenmiş kadınların temel değişkenlere göre yüzde dağılımını vermektedir. Kadınların yüzde 39 u, belirtilen durumlardan en az bir durumu kocanın karısını dövmesi için haklı bir neden olarak görmektedirler. Cevaplayıcılar, daha çok kadının kocasına karşılık vermesi (yüzde 29), parayı lüzumsuz yere harcaması (yüzde 27) ve çocukların bakımını ihmal etmesi (yüzde 23) durumunda kocanın karısını dövmesini haklı bulma eğilimindedirler. Kadınların sadece yüzde 6 sı, kadının yemeği yakması durumunda kocanın karısını dövmesini haklı bulmaktadırlar. Genç yaşlardaki kadınlar, halen evli kadınlar ve yüksek doğurganlığa sahip kadınlar belirtilen bu durumlardan en az biri için kadının kocası tarafından dövülmesini haklı bulmaktadırlar. 40 Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri

9 Tablo 3.6 Kadının kocası tarafından dövülmesine karşı kadınların tutumu Kadının belli nedenlerle kocası tarafından dövülmesini ya da kocanın kadına vurmasını haklı bulan kadınların temel nedenlere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2003 Temel Özellik Koca karısına vurmakta ya da onu dövmekte haklıdır, eğer kadın: Çocukların Kocasına Lüzumsuz bakımını Cinsel Yemeği karşılık para ihmal ilişkiyi yakarsa verirse harcarsa ederse reddederse Belirtilen nedenlerden birini haklı buluyor Kadın sayısı Yaş , , , , , ,073 Medeni durum Evli veya birlikte yaşıyor ,672 Boşanmış/ ayrı yaşıyor/ eşi ölmüş Yaşayan çocuk sayısı , , Yerleşim Yeri Kent ,752 Kır ,323 Batı ,286 Güney ,028 Orta ,867 Kuzey Doğu ,305 İstanbul ,470 Batı Marmara Ege ,157 Doğu Marmara Batı Anadolu Akdeniz ,028 Orta Anadolu Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Eğitim Eğitimi yok/ilk. bitirmemiş ,761 İlköğretim birinci kademe ,339 İlköğretim ikinci kademe Lise ve üzeri ,374 İş İşi yok ,892 Gelir getiren işte çalışıyor ,339 Gelir getirmeyen işte çalışıyor Toplam ,075 Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri 41

10 Şiddeti haklı bulmak konusunda, kentte yaşayanlarla kırda yaşayanlar arasında ve farklı bölgelerde yaşayan kadınlar arasında farklılıklar mevcuttur. Kırda yaşayan kadınların yüzde 57 si belirtilen durumların en az biri için kadının kocası tarafından dövülmesini haklı bulurken, bu oran kentte yaşayan kadınlarda yüzde 32 ye düşmektedir. Gerek kentte gerekse kırda yaşayan kadınlar arasında, kadının kocasına karşılık vermesi, kadının koca tarafından dövülmesinde en çok kabul edilen neden olmuştur. Doğu da yaşayan kadınların neredeyse yarısı (yüzde 49) belirtilen durumlardan en az birini kadının kocası tarafından dövülmesinde haklı bir gerekçe olarak görürken, ülkenin batısında kalan iki NUTS 1 bölgesi ile Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu da bu oran yüzde 50 nin üzerine çıkmaktadır. Oran, Batı da yüzde 33 e Kuzey de yüzde 36 ya düşmektedir. En düşük oran ise İstanbul dadır. Kadının kocası tarafından dövülmesini ortadan kaldıran en önemli faktörün kadının eğitimi olduğu tablodan açıkça görülmekteyse de, en az liseyi (en az 11. sınıfı bitirmiş) tamamlamış kadınlar arasında bile, yüzde 9 oranında kadının herhangi bir nedenle kocası tarafından dövülmesini haklı bulanların olması ilgi çekicidir. Hiç eğitimi olmayan ya da çok az eğitim görmüş kadınların üçte ikisi (yüzde 62) kadının kocasını dövmesinde en az bir nedeni haklı bulmaktadır. Kadınlar tarafından en çok belirtilen nedenler kadının kocasına karşılık vermesi (yüzde 49) ve lüzumsuz para harcamasıdır (yüzde 48). Beklenildiği gibi, kadının kocası tarafından herhangi bir nedenle dövülmesini haklı bulanların oranı, formal sektörde çalışmayıp büyük olasılıkla aile işinde çalışan kadınlar arasında gelir getiren bir işte çalışanlara göre daha fazladır (yüzde 61). 3.6 Çalışan Kadınlarda Çocuk Bakımı Tablo 3.7 anneleri çalışan altı yaşından küçük çocukların refahı üzerinde durmaktadır. Araştırma tarihinden önceki 12 ay içinde çalışan kadınların yüzde 63 ünün 6 yaşından küçük çocuğu bulunmamaktadır.altı yaşından küçük bir ya da daha fazla sayıda çocuğu olan kadınlar için çocuk bakımı işgücüne katılım açısından önemli bir konudur. Türkiye de genelde çocuk bakımı ya annenin kendisi ya da akrabalar tarafından sağlanmaktadır. Kurumsal bakımın oranı yüzde 5 ten daha az olmak üzere çok düşüktür. Çocuğun bakımını sağlamakta önemli bir oranı akrabalar oluşturmaktadır. Gözlemlerin yüzde 37 sinde çocuğun bakımı anne tarafından sağlanmaktadır; bu da annenin çocuğu işe giderken beraberinde götürdüğünü ya da kadının ev ortamında yaptığı bir işe sahip olduğunu göstermedir.anneleri çalışan 6 yaşından küçük çocukların beşte birine (yüzde 21) kocanın annesi bakmaktadır. Anne ve kayınvalidenin yanı sıra, ailenin büyük kız çocuğu da kardeşlerin bakımında bazen yer almaktadır (yüzde 10). Altı yaşından küçük çocuklara bakan eğer annenin kendisi ise, bu durumda kadınlar daha çok kırda yaşayan, ilköğretim düzeyinin üzerinde eğitimi olmayan, ülkenin Güney ve Doğu bölgelerinde yaşayan ve devamlı bir iş sahibi olmayan kadınlardır. Annenin tarımda veya tarım dışında bir işte çalışıyor olması, 6 yaşından küçük çocuklara annenin kendisinin baktığı durumlarda önemli bir farklılık yaratmamaktadır (yüzde 36 ve 38, sırasıyla). 42 Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri

11 Sonuçlar bir taraftan çocuk bakımında aile içi dayanışmayı yansıtırken; diğer taraftan da toplumun ataerkil yapısını vurgulamaktadır. Çocuk bakımında annenin dışında bir kişi söz konusu olduğunda, bu kişi kadının annesinden çok erkeğin annesi olmaktadır. 3.7 Çalışan kadının çocuk bakımı Altı yaşından küçük çocuğu olan ve olmayan çalışan kadınların yüzde dağılımı ile altı yaşından küçük çocuğu olup anne işteyken çocuğa bakan kişiye göre ve temel özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2003 Temel özellik 6 yaşından küçük çocuk yok Bir veya daha fazla çocuk Anne kendisi Koca/ eş Büyük kız çocuk Anne işteyken çocuğa bakan kişi Kadının annesi Kocanın annesi Büyük erkek çocuk Diğer akraba Yardımcı, para karşılığı Kurumsal bakım Doğumdan beri çalışmıyor Diğer Yerleşim yeri Kent ,887 Kır ,479 Eğitim Eğitimi yok/ilk. bitirmemiş İlköğretim birinci kademe ,793 İlköğretim ikinci kademe Lise ve üzeri Batı ,398 Güney Orta Kuzey Doğu İstanbul Batı Marmara Ege Doğu Marmara Batı Anadolu Akdeniz Orta Anadolu Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu İş (Sektör) Tarım ,323 Tarım dışı ,042 İşin sürekliliği Tüm yıl ,705 Mevsimlik ,203 Ara sıra Cevapsız * * * * * * * * * * * * * * Toplam ,366 Not: Yıldız işareti 25 ten daha az ağırlıksız gözlem sayısına dayanan bulgulardır. Cevapsız Toplam Kadın sayısı Kadınların Temel Özellikleri ve Statüleri 43

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 Banu Akadlı Ergöçmen ve Yadigar Coşkun Anne ve çocuk sağlığı açısından önemli bir konu olan doğum öncesi bakım ve doğuma yardıma ilişkin olarak TNSA-2003 den elde

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 Turgay Ünalan ve Sutay Yavuz Bu bölümde gebeliği önleyici yöntemlere olan talebin belirlenmesine yönelik olarak sorulan sorular incelenmektedir. Cevaplayıcı başka çocuk sahibi

Detaylı

İsmet Koç ve Erhan Özdemir

İsmet Koç ve Erhan Özdemir DOĞURGANLIK 4 İsmet Koç ve Erhan Özdemir Bu bölüm, günümüzdeki ve tamamlanmış doğurganlığın düzeyi, örüntüsü ve değişimi ve ilgili göstergeleri incelemenin yanında, doğum aralıklarını, doğurganlığa başlama

Detaylı

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 Sabahat Tezcan ve Elif Kurtuluş Yiğit Bu bölümde 12-23 aylık çocukların aşılanması, beş yaş altı çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonunun varlığı ve evlenmiş kadınların

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalkı ve kişi görüşmelerinin sonuçları...15 BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalkı

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt Ar. Gör. Ayşe Abbasoğlu Özgören Ar. Gör. Zehra Yayla Melek Özgür Duman 0 Eylül 205, Hilton Hotel, Ankara Neden Kadın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

TNSA-2003 TANITIM ve METODOLOJİ Bölge Toplantısı-VII

TNSA-2003 TANITIM ve METODOLOJİ Bölge Toplantısı-VII TNSA-2003 TANITIM ve METODOLOJİ Bölge Toplantısı-VII Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 01 Temmuz 2005 - TRABZON Niçin araştırma? Yaşamsal kayıt sistemimizden

Detaylı

VERİ KALİTESİ EK D. İsmet Koç

VERİ KALİTESİ EK D. İsmet Koç VERİ KALİTESİ EK D İsmet Koç Bu bölümün amacı, TNSA-2003 veri kalitesinin bir ön değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla, yaş bildirim hataları, cevaplayıcılardan kaynaklanan hatırlama hataları ve veri

Detaylı

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz ÖNEKLEME HATALAI EK C A. Sinan Türkyılmaz Örneklem araştırmalarından elde edilen kestirimler (estimates) iki tip dan etkilenirler: (1) örneklem dışı lar ve (2) örneklem ları. Örneklem dışı lar, veri toplama

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

Araştırma Notu 17/206

Araştırma Notu 17/206 Araştırma Notu 17/206 7 Mart 2017 REİSİ KADIN OLAN HANELERDE YOKSUNLUK ARTIYOR Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

TANITIM ve METODOLOJİ. Banu AKADLI ERGÖÇMEN A. Sinan TÜRKYILMAZ

TANITIM ve METODOLOJİ. Banu AKADLI ERGÖÇMEN A. Sinan TÜRKYILMAZ TANITIM ve METODOLOJİ Banu AKADLI ERGÖÇMEN A. Sinan TÜRKYILMAZ TNSA-2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan

Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan AİLE PLANLAMASI 5 Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan Bu bölümde gebeliği önleyici bilgisi, tutum ve davranışları ile ilgili TNSA- 2003 sonuçları sunulmaktadır. Bölümde öncelikle farklı gebeliği

Detaylı

Araştırma Notu 12/129

Araştırma Notu 12/129 Araştırma Notu 12/129 07 Mart 2012 ÇALIŞMAK HAYAT KURTARIR Gökçe Uysal ψ ve Hande Paker ξ Yönetici Özeti Türkiye de uzun yıllardır sürdürülen çalışmalara karşın kadına karşı şiddet yok edilememiştir. Kadına

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı Araştırmanın Tanıtımı ve Metodoloji Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 2 Aralık 2014, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Kurumsal Yapı TNSA-2013 TÜBİTAK

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

TANITIM VE METODOLOJİ

TANITIM VE METODOLOJİ TANITIM VE METODOLOJİ Yrd.Doç.Dr. A. Sinan Türkyılmaz Arş.Gör. Tuğba Adalı 19 Kasım 2009 Grand Zorlu Otel Trabzon TNSA-2008 TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması Doğurganlık Aile Planlaması Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler Düşükler ve Ölü Doğumlar Doğurganlık Tercihleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan

Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan BEBEKLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, 12 ÇOCUKLARIN VE ANNELERİN BESLENME DURUMU Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan TNSA-2003 de bebek beslenmesi, emzirme süresi ve sıklığı, verilen ek gıdaların çeşidi

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Ön Rapor Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/39 24.06.2009 YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI Seyfettin Gürsel, Burak Darbaz, Ulaş Karakoç Yönetici Özeti Yeşil Kart uygulaması, herhangi

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması. Ulusal Toplantısı. 8 Aralık 2006 Ankara

Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması. Ulusal Toplantısı. 8 Aralık 2006 Ankara Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması Ulusal Toplantısı 8 Aralık 2006 Ankara Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması Ulusal Toplantısı 8 Aralık 2006 Ankara Araştırma Sonuçları Doç Dr. İsmet Koç Kavramlar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ

TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Population Studies, 2004, 26, 35-44 35 TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ Temel amacı, nüfusa

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları

TNSA-2008 in Sonuçları Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Doç. Dr. İsmet Koç 22 Ekim 2009 Rixos Otel/Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C.

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI MART 2014 PollMark Araştırma Söğütözü Mah. 1278. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax:

Detaylı

Araştırma Notu 15/182

Araştırma Notu 15/182 Araştırma Notu 15/182 18 Mayıs 2015 15-19 YAŞINDA 950 BİN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İŞGÜCÜNDE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal and Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan

Detaylı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 1 - Bahar 2012 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.:

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 16 Haziran 2005 - KARS Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr.

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Mehmet Ali Eryurt 16 Eylül 2010 / Hilton

Detaylı

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864 22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları Katılan kişi sayısı: 22864 Görüşmenin yapıldığı dil Sayı % Türkçe 19562 85,6 Kürtçe 3252 14,2 Zazaca 15 0,1 Arapça 35 0,2 Rusça 0 0,0 Farsça 0 0,0 Diğer 0 0,0 Toplam

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü Cinsiyete göre çocuk nüfusu, 214 9.. Türkiye nüfusunun %29,4 ünü çocuk nüfusu oluşturmaktadır. 8.. 77 695 94 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 22 838 482 (%29,4) 11 725 257 (%15,1) 11 113 225 (%14,3) Türkiye

Detaylı

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 22 İL Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 2015 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 22 ilde 22864 kadın evlerinde ziyaret edilerek onlara aileleri, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU AĞUSTOS 2009 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kursiyerlerinin Demografik Özellikleri Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI Araştırmaya katılan kadınların; %72,6 sı evli olduğunu, %12,1 i dul / boşanmış olduğunu, %15,3 ü bekâr olduğunu belirtmiştir. Evli ya da daha önce

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI Prof. Dr. Sabahat Tezcan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 8 Ekim 2004 - Ankara HANEHALKI ÖZELLİKLERİ Nüfus halen genç yapıda (%29, 15 )

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28/02/2011 tarihinde yayımlanan 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1

TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1 5 Kasım 2009, Van Hanehalkı Nüfusunun ve Kadınların Temel Özellikleri Ar. Gör. Mehmet Ali Eryurt T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Bebek Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler

Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Bebek Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bu yazı Türkiye de son 5

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-VI ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-VI ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-VI ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Doç. Dr. Turgay Ünalan 28 Haziran 2005 - SAMSUN Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki Ölümler Perinatal Ölümler Yüksek Riskli Doğurganlık Davranışı

Detaylı

ANALİZ SONUÇLARI. 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız.

ANALİZ SONUÇLARI. 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız. ANALİZ SONUÇLARI 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız. ANALİZ SONUÇLARI ANALİZ SONUÇLARI GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? RENKLENDİRİLMİŞ TÜRKİYE HARİTALARI

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI Kasım-Aralık 2010, Çankırı 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı sonunda Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. Attila Hancıoğlu Banu Akadlı Ergöçmen Elif Kurtuluş Yiğit

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. Attila Hancıoğlu Banu Akadlı Ergöçmen Elif Kurtuluş Yiğit ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Attila Hancıoğlu Banu Akadlı Ergöçmen Elif Kurtuluş Yiğit Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki Ölümler Perinatal Ölümler Yüksek Riskli Doğurganlık Davranışı 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

Araştırma Notu 17/209

Araştırma Notu 17/209 Araştırma Notu 17/209 21 Nisan 2017 7 MİLYON 200 BİN ÇOCUK MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2015 yılında

Detaylı

11 II. BÖLÜM Zaman Ýçindeki Eðilimler: Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý Neden Düþüyor? Bu bölüm Türkiye de kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn son yirmi yýlda neden düþmekte olduðunu anlamayý amaçlamaktadýr. Yapýlan

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu Çocuk ve Genç İşçiler Anketimiz, 25.08.2008 01.09.2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Anketimiz, Çanakkale ilindeki 50

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı