ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin çalışma usul ve esasları ile görev tanımlarını belirlemek üzere birimlere yönerge çıkarma yetkisi verilmesidir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimler ile daha sonra kurulacak birimleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Belediye Başkanı: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanını, Belediye Meclisi: Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisini, Genel Sekreter: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, Genel Sekreter Yardımcısı: Genel sekreter yardımcılarını, Birim: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasında yer alan daire başkanlıkları ile diğer birimleri, Yönerge: Birimler tarafından hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girecek metni, İfade eder. Genel İlkeler Madde 5 - (1) Belediyenin organizasyonuna ilişkin genel esaslar şunlardır; a) Büyükşehir Belediye birimleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Büyükşehir Belediye Meclisince kurulur, kaldırılır ve değiştirilir. b) Büyükşehir Belediye birimlerine ilişkin Belediye Meclisine sunulan her değişiklik gerekçeli bir rapora dayanır. Sayfa 1 / 8

2 c) Kanunlarda belirtilen tüm imza yetkileri Büyükşehir Belediye Başkanına aittir. Bu yetkiler ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik ile belirlenen esaslar doğrultusunda devredilir. ç) Büyükşehir Belediye birimlerinin görev yetki ve sorumlulukları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergelerle belirlenir. d) Büyükşehir Belediye teşkilatı; teşkilat şemasında yer alan daire başkanlıkları, bunlara bağlı müdürlükler ve diğer birimler şeklinde kurulur. İKİNCİ KISIM Genel İşleyiş, Yetki ve Sorumluluklar Genel Sekreter Madde 6- (1) Belediyede hizmetlerin yürütülmesinde, belediye başkanı adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında; mevzuat hükümlerine, belediyenin amaçlarına, politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun, başkanın yazılı olarak verdiği görev, yetki ve sorumluluk altında görev yapar. (2) Belediyede, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludur. (3) Belediyede iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden sorumludur. (4) Birinci fıkrada yazılı görev ve yetkiler altında çalışan tüm birimler birinci derecede genel sekretere karşı sorumludurlar. Genel Sekreter Yardımcıları Madde 7- (1) Belediyede hizmetlerin yürütülmesinde, belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak verilen görev, yetki ve sorumluluk altında görev yaparlar. (2) Belediyede, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. (3) Belediyede iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden sorumludurlar. (4) Genel sekreter yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin işleyişlerinden dolayı genel sekretere ve başkana karşı sorumludurlar. Sayfa 2 / 8

3 Daire Başkanları Madde 8- (1) Daire Başkanları ve diğer birim amirlerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, strateji, ilke ve değerler doğrultusunda daire başkanlığına ait plân, program ve bütçe önerisini hazırlatmak ve Başkanlığın onayına sunmak, onaylanan plan, program ve bütçenin uygulanmasını sağlamak, b) Daire Başkanlığında, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak, c) Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamı ve saydamlığı sağlamak, ç) Görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlamak, d) Daire Başkanlıklarında iç kontrol sistemini ve işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak, e) Daire Başkanlığı personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak, f) Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olmasını sağlamak, g) Daire Başkanlığında personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesinin oluşturmasını ve personele duyurulmasını sağlamak, ğ) Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetler içerisinden hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, h) Daire Başkanlığı personeline vermiş olduğu görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, aylık toplantılar düzenlemek, ı) Daire Başkanlığının sorumluluğunda bulunan her görev için gerekli eğitim ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetlerini her yıl planlayarak yürütmek ve gerektiğinde güncellemek, i) Dairesi personelinin yeterliliğini ve performansını en az yılda bir kez değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını personel ile görüşmek, j) Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler almak, yüksek performans gösteren personelin ödüllendirilmesi için üst makama öneride bulunmak, k) Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamak, l) Daire Başkanlığının görev alanı çerçevesinde Belediyenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemek, m) Daire Başkanlıklarında, personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı hallerde risklerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak, Sayfa 3 / 8

4 n) Daire Başkanlıklarında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmak ve personelin iş ve işlemlerini aylık olarak düzenlenecek toplantılar ve benzeri yöntemlerle izlemek, onaylamak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermek, o) Sorumluluğu altında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde temin edilmesini ve güncellenmesini sağlamak, ö) Belediyenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında ilgili personele bildirmek, p) Kendisine bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yaparak sonuçları üst makama sunmak, r) Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak, s) Öncelikle daire içinde olmak üzere, gerektiğinde belediyenin diğer birimleriyle ve diğer kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek, ş) Gelen-giden evrakların havalesini yapmak ve evrakları takip ederek zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, t) Birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak, u) Başkanlığına bağlı birimlerin harcama yetkilisi olarak, bütçe ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapmak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek, ü) Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesinde, ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, üst makamlara önerilerde bulunmak, v) Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak, y) Üst makamlar tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. Şube Müdürleri Madde 9- (1) Daire başkanlıkları ve diğer birimlere bağlı olarak görev yapan şube müdürlerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; a) Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, strateji, ilke ve değerler doğrultusunda şube müdürlüğüne ait plân, program, gösterge, rapor ve bütçe önerisini hazırlayarak ilgili makama sunmak, b) Müdürlüğün hizmet alanı ile ilgili işlerin; stratejik plan, performans programı, yatırım programı ile bütçede yer alan hedefler doğrultusunda; mevzuata, iş akımına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak sürekli, verimli ve güvenli olarak yürütülüp zamanında gerçekleştirilmesini temin ve kontrol etmek, Sayfa 4 / 8

5 c) Müdürlüğün sorumluluğuna verilen birimin özel hedeflerine ilişkin olarak iş planı hazırlamak ve personel arasında gerekli görev dağılımını yaparak ilgili makamın onayına sunmak, ç) Müdürlükte yürütülen her bir faaliyet ile mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını içeren, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun, ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olan yazılı prosedürleri usulüne uygun olarak belirlemek ve onaylanmak üzere ilgili makama sunmak, d) Müdürlüğün sorumluluğuna verilen birimin özel hedeflerine ilişkin riskleri her yıl usulüne uygun olarak tespit etmek, değerlendirmek ve bu doğrultuda eylem planları oluşturmak, e) Müdürlükte yürütülen her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri belirlemek ve uygulamak, f) Müdürlükte yürütülen iş ve işlemler ile performans programında yer alan göstergelere ilişkin verilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlamak ve izleme toplantılarına esas olmak üzere her ay ilgili makama raporlamak, g) Görev alanına giren faaliyetlere ilişkin mevzuatı bilmek, takip etmek ve değişiklik olması durumunda belirlenen usuller doğrultusunda duyurmak, ğ) Müdürlüğünde yürütülen çalışmaları denetime hazır bulundurmak, h) Müdürlükteki personelin; özlük haklarını takip etmek, yer değiştirmesi, ödüllendirilmesi ve tecziyesi hakkında üst amirlere bilgi sunmak, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek, ı) Müdürlüğe gelen her türlü evrakı incelemek, varsa ilgilisine havale etmek, yazışma kurallarına uygun olarak zamanında cevaplamak, kaydedilerek ilgili mevzuat doğrultusunda arşivlenmesini ve muhafaza altına alınmasını sağlamak, i) Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki çerçevesinde incelemek, parafe veya imza etmek, j) Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlere ilişkin olarak ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili makama teklifte bulunmak, k) Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli olan düzeltici faaliyetleri başlatmak, l) Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerini başlatmak, iyileştirme planları hazırlamak ve üst makama onaylatmak, m) Müdürlüğe intikal eden bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, n) Hizmet alanının güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirleri almak, o) Daire Başkanlıklarında iç kontrol sistemini ve işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak, Sayfa 5 / 8

6 ö) Daire Başkanının ve üst makamların vereceği diğer görevleri yapmak. Diğer Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları Madde 10- (1) Diğer personelin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Başta Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanunu olmak üzere diğer kanunlarda kabul edilmiş yasaklayıcı ve disiplin cezası gerektiren fiillerle ilgili hükümlerden ayrı olarak, kendilerine verilen işleri ilgili mevzuata, iş akımına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak nitelikli, hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmek, b) İç kontrol sistemini ve işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, c) Birim çalışmalarıyla ilgili olarak karşılaşılan sorunları ve varsa önerilerini amirlerine intikal ettirmek, ç) Yapılan iş ve işlemlerde resmi yazışma kurallarına ait yönetmelikte belirlenmiş usul ve esaslara uymak, d) Çalışmalarında kullandıkları devlete ait her türlü doküman, mal ve eşyanın kullanımı ile muhafazasından birinci derecede sorumlu olmak, e) Görevli olduğu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında kendisi tarafından üretilen verileri belirlenen usuller çerçevesinde ve zamanında kayıt altına alarak ilgili amirine sunmak, f) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Yetki Devrine İlişkin Esaslar Madde 11- (1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur: a) Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenerek ilgililerine bildirilir. b) Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. c) Yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması esastır. ç) Yetki devredilen personelin, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devreden makama bilgi vermesi, yetki devreden makamın ise bu bilgiyi araması esastır. d) Birimlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri faaliyetten sorumlu yönetici tarafından belirlenir ve personele duyurulur. Faaliyetlerde Sürekliliğin Sağlanmasına İlişkin Esaslar Madde 12 - (1) Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı ilgili birim amiri tarafından gerekli önlemler alınır. (2) Görevinden ayrılan personelin, iş ve işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi ilgili birim amiri tarafından sağlanır. (3) Birim amirinin görev başında bulunmadığı zamanlarda genel olarak görev yönünden en kıdemli yardımcısı veya amirin belirleyeceği kişi ona vekâlet edecek olup bu husus birim amirince Başkanlığa teklif Sayfa 6 / 8

7 olunur, Başkan isterse idari ve teknik hususları göz önüne alarak değişiklik yapabilir. Görevin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin vekilde de aranması esastır. Kayıt ve Dosyalama Sistemine İlişkin Esaslar Madde 13 (1) Birimlerdeki kayıt ve dosyalama sistemlerine ilişkin olarak aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur: a) Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dâhil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsar. b) Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı, güncel, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. c) Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. d) Kayıt ve dosyalama sistemi ilgili mevzuatı ile belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. Amir-Emir ve Memurlar Madde 14 - (1) Amir, makam ve memuriyeti bakımından emir vermek yetkisi olan kimsedir. (2) Amirler, kendilerine bağlı olan personele, göreve ilişkin olmak ve yürürlükteki mevzuat hükümleri içinde kalmak şartıyla görev ve emir vermeye yetkilidirler. (3) Memurlar kendi görev alanlarındaki işleri, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere aykırı olmamak kaydıyla amirlerinin emirleri uyarınca yapmak zorundadır. ÜÇÜNCÜ KISIM Yönergelerin Hazırlanması, Yürürlüğe Girmesi ve Uygulanması Yönergelerin Hazırlanması Madde 15 - (1) Büyükşehir Belediye birimlerinin görev yetki ve sorumlulukları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergelerle belirlenir. (2) Yönergeler, ilgili birimlerce hazırlanır. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin başkanlığında ilgili genel sekreter yardımcısı ile ilgili birim amirinin de katılacağı komisyonda görüşülerek son şeklini alır. (3) Birimlere ait görev ve çalışma yönergelerin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak birimler ile bunlara bağlı alt birimlerin çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını belirtir şekilde düzenlenmesi zorunludur. (4) Yönergelerde birimler ile bunlara bağlı alt birimlere ilişkin detaylı bir görev tanımı yapılması gerekir. Yönergelerin Yürürlüğe Girmesi Madde 16- (1) Onbeşinci maddeye göre hazırlanan yönergeler, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile birlikte yürürlüğe girer. Sayfa 7 / 8

8 Yönergelerin Uygulanması Madde 17 - (1) Birimler yönergelerin uygulanmasından genel sekreter yardımcılarına, Genel Sekretere ve Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludurlar. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergelerin Güncellenmesi Madde 18 - (1) Birimler çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönergeleri her yıl nisan ayı sonuna kadar yeniden değerlendirir ve gerekli revizyon işlemlerini yapar. (2) Yönergelerin güncel kalması, takibi, yayımlanması konusunda gerekli yazışmalar 1. Hukuk Müşavirliği (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü) koordinasyonunda ilgili birimler tarafından yürütülür. Tereddütlerin Giderilmesi ve Düzenleme Yapılması Madde 19 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir. Hüküm Bulunmayan Haller Madde 20 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 21 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren daha önce Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul edilip yayımlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kalkar. Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik uyarınca, yürürlüğe konulması gereken tüm Yönerge ve Genelgeler Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içinde tamamlanarak yayımlanır. Yürürlük Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 23 - (1) Bu Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Sayfa 8 / 8

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı