ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 ( gün ve sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 ( gün ve sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ: Madde 1 İlgili yasalar ve bu Resmi Senet hükümleri uyarınca kamu yararı gözetilmek üzere, Ankara Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ve vakfa en az TL özgüleyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI kurulmuş olup, izleyen maddelerde (Vakıf) kısa adı ile anılmıştır. (Ek 1: Kurucular Listesi) VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ: Madde 2 Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesi olup adresi; Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere Çankaya / Ankara dır. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. VAKFIN AMACI: Madde 3 Vakfın amacı; Vakfın eğitim hizmetlerinden yararlananları, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, hüner sahibi ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Her kademede ve özellikle teknik ve meslekî eğitim veren orta ve yüksek öğretim kurumları kurmak ve buralarda eğitim ve öğretim yaptırarak genç nesillerin; Çağdaş teknolojiye hâkim, bilgi ve teknoloji üretebilen, Uluslar arası düzeyde rekabete hazır, I

2 Doğaya karşı sağduyulu kişiler olarak yetiştirmektir. VAKFIN FAALİYETLERİ: Madde 4 Vakfın yukarıda açıklanan kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir; 4.1 Eğitim Faaliyetleri: Teknik ve meslekî eğitim veren orta ve yüksek öğretim kurumları kurmak, ilgili mevzuatın izni dâhilinde Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarını kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, meslek kursları ve benzeri eğitim kurumları ile yurtlar kurmak, Vakıf ya da Vakfın iştiraki şirketler vasıtasıyla işletmek, eğitime açılmış okullarda teknolojik bilgi ve genel eğitim düzeyinin iyileştirilmesine, eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik girişim ve çalışmalarda bulunmak, sınai mülkiyet, kalite kontrolü, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim etkinlikleri düzenlemek, 4.2 Öğretim Faaliyetleri: Sınaî kuruluşlar ile işyerlerinde çalışanların becerilerini geliştirmek amacıyla, kurslar açmak, eğitim seminerleri düzenlemek; ekonomi, finansman, mali ve teknik konulara yönelik olarak eğitim ve öğretim görenlere burslar vermek, yurt içinde ve dışında staj olanağı sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları desteklemek, çeşitli uygulamalarla gelişme ve değişmeleri aktarmak, 4.3 Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Amaç ve hizmet konularına yönelik radyo ve televizyon programları yapmak; broşür, bülten, film, CD, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, yaz kampları, şenlikler, yarışmalar, geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, 4.4 Destekleme Faaliyetleri: Ülke ve bölge sanayisi ve ekonomisini geliştirmek amacıyla Ankara Sanayi Odası ve veya diğer vakıf kurucuları olan Organize Sanayi Bölgeleriyle birlikte ortak projeler geliştirmek, programlar yürütmek ve çalışmalar yapmak, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi işletmelerine hizmet sunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, AR GE, ÜR GE, yenilikçilik merkezleri ve laboratuarlar kurmak. VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER: Madde 5 Vakıf amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri II

3 almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, izinli ve yetkilidir. VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI: Madde 6 Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan (Dokuz Milyon İki Yüz Seksen Bin Türk Lirası) TL'dir. a) Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi TL b) Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti TL c) Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti TL d) Vakfa en az TL özgüleyen yirmi sekiz (28) gerçek veya tüzel kişi TL Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. VAKFIN KURUCULARI: Madde 7 Ankara Sanayi Odası Meclisi, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve vakfa en az TL özgülemiş gerçek ve tüzel kişiler vakfın kurucusudur. Vakfın kurucuları Ek 1 numaralı listede ayrıca gösterilmektedir. II. BÖLÜM: YÖNETİM HÜKÜMLERİ VAKFIN ORGANLARI: Madde 8 Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. 8.1) Mütevelli Heyet 8.2) Yönetim Kurulu 8.3)Denetim Kurulu MÜTEVELLİ HEYET: Madde Vakfın mütevelli heyeti, Ankara Sanayi Odası nı temsilen 4 kişiden oluşan Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkanı ve Divan Üyeleri ile 11 kişiden oluşan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen 5 kişiden oluşan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen 5 kişiden oluşan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkan ve Üyeleri ve/ veya vakfa en az TL III

4 özgüleyen yirmi sekiz (28) gerçek veya tüzel şahıstan oluşmak üzere toplam 49 kişiden oluşmaktadır. (Ek 2: Mütevelli heyet Listesi) Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanıdır. Mütevelli heyet kendi arasından iki üyeyi başkan yardımcısı, bir üyeyi de katip üye olarak seçer. Ek 2 Numaralı listede sayılan mütevelli heyet üyelerinden tüzel kişi statüsüne sahip olanlar, Tüzel kişiliğin yetkili organlarınca belirlenen gerçek kişileri Vakıf mütevelli heyet üyesi olarak bildirirler. 9.2.Vakfın tescilinden sonra, Vakıf amaçlarını benimsemiş ve vakfa nakdi ya da gayrinakdi olarak yardımda bulunan gerçek veya tüzel kişiler mütevelli heyetin kararı ile mütevelli heyet üyeliğine seçilebilir. Ancak mütevelli heyet üye tamsayısının toplamı 80 i geçemez Mütevelli heyet üyesi olan gerçek veya tüzel kişilerin ölüm, istifa veya tasfiye gibi nedenlerle üyeliklerinin boşalması halinde, Gerçek kişilerin üyeliklerinin son bulması halinde mirasçılar arasından mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır. Gerçek kişinin hiçbir mirasçısının bulunmaması halinde vakfa en çok bağış yapan beş gerçek kişi arasından mütevelli heyetçe seçim yapılır Tüzel kişilerin üyeliklerinin son bulması halinde vakfa en çok bağış yapan beş tüzel kişi arasından mütevelli heyetçe seçim yapılır. MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 10 Mütevelli heyet vakfın en yetkili karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 10.1) Yönetim kurulunu seçmek, 10.2) Denetim kurulunu seçmek, 10.3) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 10.4) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 10.5) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 10.6) Gerektiğinde vakıf senedinde ilâve ve değişiklikler yapmak, 10.7) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, 10.8) Vakfa ait taşınmazları almak veya satmak yeniden yapmak bağışları kabul etmek hususunda yönetim kurulunca alınan kararları esas ve usul yönünden inceleyip uygun görülmesi halinde onaylamak ve Vakfın amaçlarına en uygun düşecek kararları almak. 10.9) Dokuzuncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına Mütevelli Heyet üyesi olacakları üye tamsayısının üçte iki oyu ile seçmek. MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI: Madde 11 Mütevelli heyet ilk olarak vakfın tescilini müteakip bir ay içinde toplanacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu nun hazırladığı gündem doğrultusunda en az yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında olmak IV

5 üzere) toplanır. Toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca belirlenerek kurul üyelerine tebliğ edilir. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği, vakfın sona ermesi ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi (7) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE KARAR NİSABI: Madde 12 Mütevelli heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, bir hafta sonra nerede ve hangi tarihte yapılacağı ilk duyuruda belirtilir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Bu halde de toplantı nisabı sağlanamaz ise, Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir toplantı belirleyerek mütevelli heyet üyelerine tebliğ eder. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının dörtte üçüdür. VAKIF ORGAN ÜYELERİNİN MALİ KONUMU: Madde 13 Vakıf organ üyelerine gerek bu konumları gerekse vakıf organlarında aldıkları görev nedeniyle herhangi bir ücret ödenmez. Ancak vakıf organlarındaki görevleri nedeniyle vakfa ilişkin olarak yapacakları giderler makbuz karşılığında kendilerine ödenir. MALİ UYGULAMALAR: Madde 14 Vakfın hiçbir biçimde kâr amacı olmayıp Vakıf Yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin üçte birini (1/3) yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye, mal varlığını artıracak yatırımlara, kalanını (üçte ikisi, 2/3) ise Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik harcamaya ve özgülemeye zorunludur. YÖNETİM KURULU: Madde 15 Vakıf yönetim kurulu, iki(2) yıllığına Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, ASO 1. OSB, ASO 2. ve 3. OSB Başkanı ya da Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birer kişi, V

6 Mütevelli Heyet Üyeleri arasından Mütevelli Heyet tarafından seçilecek altı (6) üye olmak üzere dokuz (9) kişiden oluşur. Mütevelli Heyet kendi arasından seçeceği üyelerden en fazla iki yönetim kurulu üyesini vakfın amaçlarına uygun alanlarda görev yapanlar arasından da seçilebilir. Her bir üye için ayrıca yedek üyeler belirlenecektir. Bu görevlerden herhangi birinin boşalması veya yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle çekilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yedeği göreve başlar. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanıdır. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Başkanlığından kendi arzusu ile feragat ederse ASO Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkan olarak görevlendirebilir. Ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu kendi arasından iki üyeyi Başkan Yardımcısı olarak seçer. Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı nın gördüğü lüzum üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmadan arka arkaya dört (4) toplantıda bulunmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı altı (6) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Yönetim Kurulu yedek üyeleri istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, öneride bulunabilirler, fakat oy kullanamazlar. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Madde 16 Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu: 16.1) Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 16.2) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar. 16.3) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 16.4) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. 16.5) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. 16.6) Vakıfta çalıştırılacak personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde görevlerine son verir. 16.7) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. 16.8) Vakfın muhasebe işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar, hesap dönemi sonunda gelir gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 16.9) Yıllık bütçe tasarısını hazırlar, Mütevelli Heyetin onayına sunar ve yıllık bütçeyi uygular ) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapılmasını Mütevelli Heyete önerir ) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. VI

7 VAKFIN TEMSİLİ: Madde 17 Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve/veya başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde, kendi üyelerinden bir veya birkaçını, memur ve memurlarından herhangi birini veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir. DENETİM KURULU: Madde 18 Mütevelli Heyet en az ikisi mütevelli heyet üyeleri arasından olmak üzere birisi Yeminli Mali Müşavir Belgesine haiz 3 kişiden oluşan bir Denetim Kurulu nu 2 yıl süreyle seçer. Her bir üye için ayrıca yedek üyeler belirlenecektir. Bu görevlerden herhangi birinin boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yedeği göreve başlar. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden üçer aylık dönemler halinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. MÜTEVELLİ HEYET ONUR ÜYELİĞİ: Madde 19 Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin 2/3 çoğunlukla vereceği karar üzerine Mütevelli Heyet Onur Üyesi sıfatı verilebilir. Mütevelli Heyet Onur Üyeleri, Mütevelli Heyeti ya da Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek zamanlarda ve toplantılarda görüş ve önerileri alınmak üzere çağrılırlar. Mütevelli Heyet Onur Üyelerinin oy hakkı bulunmamaktadır. Mütevelli Heyet Onur Üyelerinin durumu, gereğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek gereken kararların alınması için konu Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. VAKIF MÜDÜRÜ: Madde 20 Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Vakıf Müdürünü tayin eder. Vakıf Müdürü, Vakıf idare teşkilâtının ve profesyonel kadronun amiridir. Yönetim kurulu kararlarının uygulanması, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet sekreterya hizmetlerinin düzenlenmesi Müdürün görevleri arasındadır. Vakıf Müdürü Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur. SENET DEĞİŞİKLİĞİ: VII

8 Madde 21 Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu nun önerisi veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az dörtte birinin (1/4) yazılı teklifi ile, Mütevelli heyet üye tamsayısının en az dörtte üçünün (3/4) onayı ve mahkemece verilecek tescil kararı ile yapılır. III. BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER VAKFIN GELİRLERİ: Madde 22 Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir; 22.1) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. 22.2) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler. 22.3) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. 22.4)Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler. 22.5) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu tesis, iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklardan elde edilecek her türlü temettü gelirleri, 22.6) AB Kurumları, yurtiçi yurtdışı kuruluşlardan sağlanacak gelirler ve diğer projelerden elde edilecek gelirler. 22.7) Diğer gelirler. VAKFIN İKTİSADİ İŞLETMELERİ: Madde 23 Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere iktisadi işletmeler kurulabilir. Vakfın yönetim kurulu tarafından kabul edilecek vakıf iktisadi işletmesi statüsünde vakfın tesciline ilişkin bilgiler, vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı konusu ve işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır. Vakıf iktisadi işletmeleri Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler. IV. GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER VAKFIN SONA ERMESİ: Madde 24 İlgili mevzuatta belirtilen sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli heyet üye tamsayısının dörtte üçünün (3/4) onayı ve mahkemece verilecek karar ile vakfın dağılmasına karar verilir. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, Ankara Sanayi Odası na devredilir. GEÇİCİ MADDE 1: Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. İsmail H. ÖZERSİN yetkili kılınmıştır. VIII

9 EKLER EK 1: KURUCULAR LİSTESİ 1. Abidin ALTINTAŞ(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 2. Ahmet ERŞAMLIOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Ahmet KAYA (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4. Ahmet Mithat ERTUĞ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 5. Ahmet Turan EROĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 6. Ahmet YILDIRIM(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 7. Akman KARAKÜLAH(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Aksan Kardan Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ni temsilen Ali Fuat ERDOĞAN (Vakfa TL özgülemiştir.) 9. Ali Cüneyt BİROL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 10. Ali Teoman AKIŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Ayhan BOZKURT(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 12. Aytaç Muhittin DİNÇER(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 13. Berat DARÇIN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 14. Bora AYNAGÖZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 15. Bülent BAYRAM(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 16. Bünyamin ERYILDIRIM(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cafer Tekin İPEK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi IX

10 18. Celal KOLOĞLU(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 19. Celal SEVER(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 20. Altıntaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen Recep ALTINTAŞ ve Cem ALTINTAŞ(Vakfa TL özgülemiştir.) 21. Edip İrfan KILIÇASLAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 22. Edip Yaşar ALIÇLI(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 23. Emin Uğur YAVUZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, Vakfa TL özgüleyen Ay Döküm Makina San.ve Tic. A. Ş. yetkili temsilcisi) 24. Engin KOCA(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi) 25. Ercan ATA(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 26. Kozanoğlu Kozmaksan Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman İmalat İnşaat Oto Alım Satım Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ni temsilen Ercüment KOZANOĞLU ve Ertuğ KOZANOĞLU (Vakfa TL özgülemiştir.) 27. Efor Makina San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Kasım YÜKSEL (Vakfa TL özgülemiştir.) 28. Ergin ŞENTÜRK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 29. Ertan ORBAY(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 30. Diktaş Soğutma A.Ş. ni temsilen Ertuğrul BAŞTAŞ (Vakfa TL özgülemiştir.) 31. Eşref YILMAZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 32. Fahrettin KÜRKLÜ(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 33. Gürsel ÖZBAY(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 34. Hakkı YILDIRIM(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 35. Ermaksan Makine Dişli Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ni temsilen Hasan Sezai ERDOĞAN(Vakfa TL özgülemiştir.) 36. Halit ERYİĞİT(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi X

11 37. Hidromek Hidrolik Ve Mekanik Makina İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Nİ temsilen Hasan Basri BOZKURT (Vakfa TL özgülemiştir.) 38. Hüseyin KURBAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 39. Hüseyin Kutsi TUNCAY(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (ÇİZİLDİ) 40. İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen İbrahim DAL (Vakfa TL özgülemiştir.) 41. İsmail ÇELİK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 42. İsmail GÖKDOĞAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 43. Kadir DOĞANLAR(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 44. Kadir KAPUSUZOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 45. Kazım ERİŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 46. Mikropor Mak. San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen İbrahim Kemal YAZICI (Vakfa TL özgülemiştir.) 47. Yiğit Akü Malz. Nak. Tur. San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen Mahmut YİĞİT (Vakfa TL özgülemiştir.) 48. Mehmet Akif TEMELLİ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 49. Mehmet ARSLAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 50. Mehmet Cahit SIRIŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 51. Mehmet Derya GÜNEŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 52. Mehmet DOĞANLAR(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 53. Mehmet Eli ÖZBOZKURT(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 54. Mehmet Hakkı ŞANAL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 55. Mehmet Niyazi AKDAŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfa TL özgüleyen Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) XI

12 56. Mehmet Nurettin ÖZDEBİR(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 57. Mehmet ÖZBEK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 58. Mehmet ÖZKAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 59. Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 60. Mehmet YALÇINDERE(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 61. Mehmet Zahid POYRAZ (Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 62. Mete ÇAĞLAYAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkan Yardımcısı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı) 63. Mete ÖZYÖRÜK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 64. Mithat YENİGÜN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 65. Murat YAKIN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 66. Myer Filtre ve Oto Yedekleri San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen Musa ERCAN (Vakfa TL özgülemiştir.) 67. Hidroan Ankara Hidrolik Makine San. Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Musa ERTUNÇ ( Vakfa TL özgülemiştir.) 68. Aymak Kırma Eleme Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Mustafa AYYILDIZ (Vakfa TL özgülemiştir.) 69. Mustafa BOZKURT(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 70. Mustafa ÇELİKTEN (Vakfa TL özgüleyen Kromlüks A.Ş. yetkili temsilcisi) 71. Mustafa Feridun HABOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 72. Serdar Plastik San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen Mustafa Serdar TÜTEK (Vakfa TL özgülemiştir.) 73. Mustafa Sözer ÖZEL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi XII

13 74. Muzaffer AKSU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 75. Namık TANIK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 76. Necati ÜNAL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkan Yardımcısı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı) 77. Nursel BAYMAZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Kâtip Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Kâtip Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Kâtip Üyesi) 78. Nurten Nalan ALKAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 79. Osman KOÇAK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 80. Şahinler Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ni temsilen Osman ŞAHİN ve Nail ERKAN(Vakfa TL özgülemiştir.) 81. Ömer Tarık ARTUKMAÇ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkanı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı) 82. Önder BÜLBÜLOĞLU(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 83. Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 84. Recep KÖKSAL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 85. Mehmet Renan GÖKYAY(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 86. Rıza DİLBER(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi) 87. Sadık ŞEREFOĞLU (Vakfa TL özgülemiştir.) 88. Sait ULUSOY(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, Vakfa TL özgüleyen Ulusoy Elektrik A.Ş. yetkili temsilcisi) 89. Küçükpazarli Kardeşler Kalip Ve Makina Sanayi Limited Şirketi ni temsilen Sefa KÜÇÜKPAZARLI (Vakfa TL özgülemiştir.) 90. Serdar AKSÖZ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi XIII

14 91. Seyit ARDIÇ(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi) 92. Şaban DEMİRBÜKEN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 93. Elsan Elektirik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ni temsilen Abdullah Şakir KINACI ( Vakfa TL özgülemiştir.) 94. Alfa Döküm ve Makine İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Şemsettin ÖZDEMİR(Vakfa TL özgülemiştir.) 95. Şerafettin CECELİ(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 96. Tacettin TÜRELİ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 97. Erkunt San. A.Ş. ni temsilen Tuna ARMAĞAN, Erdoğan NAS (Vakfa TL özgülemiştir.) 98. Turan DEĞİRMENCİ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 99. Mehmet Turan EMEK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 100. Yakup USLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 101. Yılmaz KAYAASLAN(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 102. Yunus ERTEKİN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 103. Yusuf SÖYLEMEZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 104. Yusuf TEREYAĞOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 105. Zeynep KÜRKLÜ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi EK 2 : MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ 1. Abidin ALTINTAŞ(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 2. Ali Fuat ERDOĞAN (Vakfa TL özgüleyen Aksan Kardan Limited Şirketi yetkili temsilcisi) 3. Aytaç DİNÇER (Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 4. Bora AYNAGÖZ (Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 5. Bülent BAYRAM (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) XIV

15 6. Celal KOLOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 7. Cem ALTINTAŞ ( Vakfa TL özgüleyen Altıntaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 8. Emin Uğur YAVUZ(Vakfa TL özgüleyen Ay Döküm Nakliye San.ve Tic. A. Ş. yetkili temsilcisi) 9. Engin KOCA (Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 10. Ercüment KOZANOĞLU (Vakfa TL özgüleyen Kozanoğlu Kozmaksan Ltd. Şti. yetkili temsilcisi) 11. Efor Makine San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Kasım YÜKSEL (Vakfa TL özgülemiştir.) 12. Ertuğrul BAŞTAŞ(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 13. Fahrettin KÜRKLÜ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 14. Hakkı YILDIRIM (Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 15. Halil Sezai ERDOĞAN(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 16. Hasan Basri BOZKURT (Vakfa TL özgüleyen Hidromek Hidrolik Mek. Mak. İml. San. A.Ş. yetkili temsilcisi) 17. İbrahim DAL (Vakfa TL özgüleyen İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 18. Kemal YAZICI (Vakfa TL özgüleyen Mikropor Mak. San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 19. Mahmut YİĞİT (Vakfa TL özgüleyen Yiğit Akü Malz. Nak. Tur. San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 20. Mehmet ARSLAN (Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 21. Mehmet DOĞANLAR (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi) 22. Mehmet Niyazi AKDAŞ (Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfa TL özgüleyen Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 23. Mehmet Nurettin ÖZDEBİR (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı) 24. Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 25. Mehmet Zahid POYRAZ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi) 26. Mete ÇAĞLAYAN (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı) XV

16 temsilcisi) 27. Musa ERCAN (Vakfa TL özgüleyen Myer Filtre ve Oto Yedekleri San. ve Tic. A.Ş. yetkili 28. Musa ERTUNÇ (Vakfa TL özgüleyen Hidroan Ltd. Şti. yetkili temsilcisi) 29. Mustafa AYYILDIZ (Vakfa TL özgüleyen Aymak Kırma Eleme Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkili temsilcisi) 30. Mustafa ÇELİKTEN (Vakfa TL özgüleyen Kromlüks A.Ş. yetkili temsilcisi) 31. Mustafa Serdar TÜTEK (Vakfa TL özgüleyen Serdar Plastik A.Ş. yetkili temsilcisi) 32. Necati ÜNAL (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı) 33. Nursel BAYMAZ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Meclis Katip Üyesi) 34. Osman ŞAHİN (Vakfa TL özgüleyen Şahinler Metal A.Ş. yetkili temsilcisi 35. Ömer Tarık ARTUKMAÇ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkanı) 36. Önder BÜLBÜLOĞLU (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 37. Özgür Savaş ÖZDOĞRU(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 38. Renan GÖKYAY(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 39. Rıza DİLBER (Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 40. Sadık ŞEREFOĞLU (Vakfa TL özgüleyen özel kişi) 41. Sait ULUSOY(Vakfa TL özgüleyen Ulusoy Elektrik A.Ş. yetkili temsilcisi) 42. Sefa KÜÇÜKPAZARLI (Vakfa TL özgüleyen Küçükpazarlı Kardeşler A.Ş. yetkili temsilcisi) 43. Seyit ARDIÇ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi) 44. Şakir KINACI ( Vakfa TL özgüleyen Elsan Elektrik A.Ş. yetkili temsilcisi) 45. Şemsettin ÖZDEMİR(Vakfa TL özgüleyen Alfa Döküm Ltd. Şti yetkili temsilcisi) 46. Şerafettin CECELİ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 47. Tuna ARMAĞAN (Vakfa TL özgüleyen Erkunt San. A.Ş. yetkili temsilcisi) 48. Yılmaz KAYAASLAN (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 49. Yunus ERTEKİN (Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) XVI

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8-

Detaylı

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV)

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) Vakıf Senedi TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) BAŞLANGIÇ: Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri,

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz,

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz, ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, TURSAV (Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı), Türkiye deki Seyahat Acentalarının gelişimine ve uluslararası arenada rekabet gücü kazanmasına, bu vesileyle ülke turizmine katkıda

Detaylı

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ MADDE 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ : Vakfın ünvanı "AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI " dır. Bu vakıf senedinde kısaca " Vakıf

Detaylı

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir.

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (ilk adı Avrupa Türk Forumu) İstanbul 6 ıncı Noterliğinden onaylanan 25.06.1993 gün ve 18205 yevmiye sayılı Vakıf Senedi kurulmuş, İstanbul 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesi

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ 2013 MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMÎ SENEDİ VAKFIN ADI: Madde 1- Bu vakıf senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kişiler MİLLÎ EĞİTİM VAKFI adıyla bir

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Bankanın Kuruluşu, Amacı, Konusu ve Faaliyetleri Kuruluş MADDE 1 25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı