ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 ( gün ve sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 ( gün ve sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ: Madde 1 İlgili yasalar ve bu Resmi Senet hükümleri uyarınca kamu yararı gözetilmek üzere, Ankara Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ve vakfa en az TL özgüleyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI kurulmuş olup, izleyen maddelerde (Vakıf) kısa adı ile anılmıştır. (Ek 1: Kurucular Listesi) VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ: Madde 2 Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesi olup adresi; Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere Çankaya / Ankara dır. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. VAKFIN AMACI: Madde 3 Vakfın amacı; Vakfın eğitim hizmetlerinden yararlananları, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, hüner sahibi ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Her kademede ve özellikle teknik ve meslekî eğitim veren orta ve yüksek öğretim kurumları kurmak ve buralarda eğitim ve öğretim yaptırarak genç nesillerin; Çağdaş teknolojiye hâkim, bilgi ve teknoloji üretebilen, Uluslar arası düzeyde rekabete hazır, I

2 Doğaya karşı sağduyulu kişiler olarak yetiştirmektir. VAKFIN FAALİYETLERİ: Madde 4 Vakfın yukarıda açıklanan kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir; 4.1 Eğitim Faaliyetleri: Teknik ve meslekî eğitim veren orta ve yüksek öğretim kurumları kurmak, ilgili mevzuatın izni dâhilinde Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarını kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, meslek kursları ve benzeri eğitim kurumları ile yurtlar kurmak, Vakıf ya da Vakfın iştiraki şirketler vasıtasıyla işletmek, eğitime açılmış okullarda teknolojik bilgi ve genel eğitim düzeyinin iyileştirilmesine, eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik girişim ve çalışmalarda bulunmak, sınai mülkiyet, kalite kontrolü, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim etkinlikleri düzenlemek, 4.2 Öğretim Faaliyetleri: Sınaî kuruluşlar ile işyerlerinde çalışanların becerilerini geliştirmek amacıyla, kurslar açmak, eğitim seminerleri düzenlemek; ekonomi, finansman, mali ve teknik konulara yönelik olarak eğitim ve öğretim görenlere burslar vermek, yurt içinde ve dışında staj olanağı sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları desteklemek, çeşitli uygulamalarla gelişme ve değişmeleri aktarmak, 4.3 Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Amaç ve hizmet konularına yönelik radyo ve televizyon programları yapmak; broşür, bülten, film, CD, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, yaz kampları, şenlikler, yarışmalar, geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, 4.4 Destekleme Faaliyetleri: Ülke ve bölge sanayisi ve ekonomisini geliştirmek amacıyla Ankara Sanayi Odası ve veya diğer vakıf kurucuları olan Organize Sanayi Bölgeleriyle birlikte ortak projeler geliştirmek, programlar yürütmek ve çalışmalar yapmak, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi işletmelerine hizmet sunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, AR GE, ÜR GE, yenilikçilik merkezleri ve laboratuarlar kurmak. VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER: Madde 5 Vakıf amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri II

3 almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, izinli ve yetkilidir. VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI: Madde 6 Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan (Dokuz Milyon İki Yüz Seksen Bin Türk Lirası) TL'dir. a) Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi TL b) Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti TL c) Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti TL d) Vakfa en az TL özgüleyen yirmi sekiz (28) gerçek veya tüzel kişi TL Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. VAKFIN KURUCULARI: Madde 7 Ankara Sanayi Odası Meclisi, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve vakfa en az TL özgülemiş gerçek ve tüzel kişiler vakfın kurucusudur. Vakfın kurucuları Ek 1 numaralı listede ayrıca gösterilmektedir. II. BÖLÜM: YÖNETİM HÜKÜMLERİ VAKFIN ORGANLARI: Madde 8 Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. 8.1) Mütevelli Heyet 8.2) Yönetim Kurulu 8.3)Denetim Kurulu MÜTEVELLİ HEYET: Madde Vakfın mütevelli heyeti, Ankara Sanayi Odası nı temsilen 4 kişiden oluşan Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkanı ve Divan Üyeleri ile 11 kişiden oluşan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen 5 kişiden oluşan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen 5 kişiden oluşan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkan ve Üyeleri ve/ veya vakfa en az TL III

4 özgüleyen yirmi sekiz (28) gerçek veya tüzel şahıstan oluşmak üzere toplam 49 kişiden oluşmaktadır. (Ek 2: Mütevelli heyet Listesi) Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanıdır. Mütevelli heyet kendi arasından iki üyeyi başkan yardımcısı, bir üyeyi de katip üye olarak seçer. Ek 2 Numaralı listede sayılan mütevelli heyet üyelerinden tüzel kişi statüsüne sahip olanlar, Tüzel kişiliğin yetkili organlarınca belirlenen gerçek kişileri Vakıf mütevelli heyet üyesi olarak bildirirler. 9.2.Vakfın tescilinden sonra, Vakıf amaçlarını benimsemiş ve vakfa nakdi ya da gayrinakdi olarak yardımda bulunan gerçek veya tüzel kişiler mütevelli heyetin kararı ile mütevelli heyet üyeliğine seçilebilir. Ancak mütevelli heyet üye tamsayısının toplamı 80 i geçemez Mütevelli heyet üyesi olan gerçek veya tüzel kişilerin ölüm, istifa veya tasfiye gibi nedenlerle üyeliklerinin boşalması halinde, Gerçek kişilerin üyeliklerinin son bulması halinde mirasçılar arasından mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır. Gerçek kişinin hiçbir mirasçısının bulunmaması halinde vakfa en çok bağış yapan beş gerçek kişi arasından mütevelli heyetçe seçim yapılır Tüzel kişilerin üyeliklerinin son bulması halinde vakfa en çok bağış yapan beş tüzel kişi arasından mütevelli heyetçe seçim yapılır. MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 10 Mütevelli heyet vakfın en yetkili karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 10.1) Yönetim kurulunu seçmek, 10.2) Denetim kurulunu seçmek, 10.3) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 10.4) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 10.5) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 10.6) Gerektiğinde vakıf senedinde ilâve ve değişiklikler yapmak, 10.7) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, 10.8) Vakfa ait taşınmazları almak veya satmak yeniden yapmak bağışları kabul etmek hususunda yönetim kurulunca alınan kararları esas ve usul yönünden inceleyip uygun görülmesi halinde onaylamak ve Vakfın amaçlarına en uygun düşecek kararları almak. 10.9) Dokuzuncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına Mütevelli Heyet üyesi olacakları üye tamsayısının üçte iki oyu ile seçmek. MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI: Madde 11 Mütevelli heyet ilk olarak vakfın tescilini müteakip bir ay içinde toplanacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu nun hazırladığı gündem doğrultusunda en az yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında olmak IV

5 üzere) toplanır. Toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca belirlenerek kurul üyelerine tebliğ edilir. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği, vakfın sona ermesi ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi (7) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE KARAR NİSABI: Madde 12 Mütevelli heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, bir hafta sonra nerede ve hangi tarihte yapılacağı ilk duyuruda belirtilir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Bu halde de toplantı nisabı sağlanamaz ise, Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir toplantı belirleyerek mütevelli heyet üyelerine tebliğ eder. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının dörtte üçüdür. VAKIF ORGAN ÜYELERİNİN MALİ KONUMU: Madde 13 Vakıf organ üyelerine gerek bu konumları gerekse vakıf organlarında aldıkları görev nedeniyle herhangi bir ücret ödenmez. Ancak vakıf organlarındaki görevleri nedeniyle vakfa ilişkin olarak yapacakları giderler makbuz karşılığında kendilerine ödenir. MALİ UYGULAMALAR: Madde 14 Vakfın hiçbir biçimde kâr amacı olmayıp Vakıf Yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin üçte birini (1/3) yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye, mal varlığını artıracak yatırımlara, kalanını (üçte ikisi, 2/3) ise Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik harcamaya ve özgülemeye zorunludur. YÖNETİM KURULU: Madde 15 Vakıf yönetim kurulu, iki(2) yıllığına Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, ASO 1. OSB, ASO 2. ve 3. OSB Başkanı ya da Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birer kişi, V

6 Mütevelli Heyet Üyeleri arasından Mütevelli Heyet tarafından seçilecek altı (6) üye olmak üzere dokuz (9) kişiden oluşur. Mütevelli Heyet kendi arasından seçeceği üyelerden en fazla iki yönetim kurulu üyesini vakfın amaçlarına uygun alanlarda görev yapanlar arasından da seçilebilir. Her bir üye için ayrıca yedek üyeler belirlenecektir. Bu görevlerden herhangi birinin boşalması veya yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle çekilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yedeği göreve başlar. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanıdır. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Başkanlığından kendi arzusu ile feragat ederse ASO Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkan olarak görevlendirebilir. Ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu kendi arasından iki üyeyi Başkan Yardımcısı olarak seçer. Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı nın gördüğü lüzum üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmadan arka arkaya dört (4) toplantıda bulunmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı altı (6) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Yönetim Kurulu yedek üyeleri istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, öneride bulunabilirler, fakat oy kullanamazlar. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Madde 16 Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu: 16.1) Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 16.2) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar. 16.3) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 16.4) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. 16.5) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. 16.6) Vakıfta çalıştırılacak personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde görevlerine son verir. 16.7) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. 16.8) Vakfın muhasebe işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar, hesap dönemi sonunda gelir gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 16.9) Yıllık bütçe tasarısını hazırlar, Mütevelli Heyetin onayına sunar ve yıllık bütçeyi uygular ) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapılmasını Mütevelli Heyete önerir ) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. VI

7 VAKFIN TEMSİLİ: Madde 17 Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve/veya başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde, kendi üyelerinden bir veya birkaçını, memur ve memurlarından herhangi birini veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir. DENETİM KURULU: Madde 18 Mütevelli Heyet en az ikisi mütevelli heyet üyeleri arasından olmak üzere birisi Yeminli Mali Müşavir Belgesine haiz 3 kişiden oluşan bir Denetim Kurulu nu 2 yıl süreyle seçer. Her bir üye için ayrıca yedek üyeler belirlenecektir. Bu görevlerden herhangi birinin boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yedeği göreve başlar. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden üçer aylık dönemler halinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. MÜTEVELLİ HEYET ONUR ÜYELİĞİ: Madde 19 Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin 2/3 çoğunlukla vereceği karar üzerine Mütevelli Heyet Onur Üyesi sıfatı verilebilir. Mütevelli Heyet Onur Üyeleri, Mütevelli Heyeti ya da Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek zamanlarda ve toplantılarda görüş ve önerileri alınmak üzere çağrılırlar. Mütevelli Heyet Onur Üyelerinin oy hakkı bulunmamaktadır. Mütevelli Heyet Onur Üyelerinin durumu, gereğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek gereken kararların alınması için konu Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. VAKIF MÜDÜRÜ: Madde 20 Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Vakıf Müdürünü tayin eder. Vakıf Müdürü, Vakıf idare teşkilâtının ve profesyonel kadronun amiridir. Yönetim kurulu kararlarının uygulanması, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet sekreterya hizmetlerinin düzenlenmesi Müdürün görevleri arasındadır. Vakıf Müdürü Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur. SENET DEĞİŞİKLİĞİ: VII

8 Madde 21 Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu nun önerisi veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az dörtte birinin (1/4) yazılı teklifi ile, Mütevelli heyet üye tamsayısının en az dörtte üçünün (3/4) onayı ve mahkemece verilecek tescil kararı ile yapılır. III. BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER VAKFIN GELİRLERİ: Madde 22 Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir; 22.1) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. 22.2) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler. 22.3) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. 22.4)Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler. 22.5) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu tesis, iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklardan elde edilecek her türlü temettü gelirleri, 22.6) AB Kurumları, yurtiçi yurtdışı kuruluşlardan sağlanacak gelirler ve diğer projelerden elde edilecek gelirler. 22.7) Diğer gelirler. VAKFIN İKTİSADİ İŞLETMELERİ: Madde 23 Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere iktisadi işletmeler kurulabilir. Vakfın yönetim kurulu tarafından kabul edilecek vakıf iktisadi işletmesi statüsünde vakfın tesciline ilişkin bilgiler, vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı konusu ve işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır. Vakıf iktisadi işletmeleri Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler. IV. GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER VAKFIN SONA ERMESİ: Madde 24 İlgili mevzuatta belirtilen sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli heyet üye tamsayısının dörtte üçünün (3/4) onayı ve mahkemece verilecek karar ile vakfın dağılmasına karar verilir. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, Ankara Sanayi Odası na devredilir. GEÇİCİ MADDE 1: Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. İsmail H. ÖZERSİN yetkili kılınmıştır. VIII

9 EKLER EK 1: KURUCULAR LİSTESİ 1. Abidin ALTINTAŞ(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 2. Ahmet ERŞAMLIOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Ahmet KAYA (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4. Ahmet Mithat ERTUĞ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 5. Ahmet Turan EROĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 6. Ahmet YILDIRIM(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 7. Akman KARAKÜLAH(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Aksan Kardan Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ni temsilen Ali Fuat ERDOĞAN (Vakfa TL özgülemiştir.) 9. Ali Cüneyt BİROL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 10. Ali Teoman AKIŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Ayhan BOZKURT(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 12. Aytaç Muhittin DİNÇER(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 13. Berat DARÇIN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 14. Bora AYNAGÖZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 15. Bülent BAYRAM(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 16. Bünyamin ERYILDIRIM(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cafer Tekin İPEK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi IX

10 18. Celal KOLOĞLU(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 19. Celal SEVER(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 20. Altıntaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen Recep ALTINTAŞ ve Cem ALTINTAŞ(Vakfa TL özgülemiştir.) 21. Edip İrfan KILIÇASLAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 22. Edip Yaşar ALIÇLI(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 23. Emin Uğur YAVUZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, Vakfa TL özgüleyen Ay Döküm Makina San.ve Tic. A. Ş. yetkili temsilcisi) 24. Engin KOCA(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi) 25. Ercan ATA(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 26. Kozanoğlu Kozmaksan Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman İmalat İnşaat Oto Alım Satım Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ni temsilen Ercüment KOZANOĞLU ve Ertuğ KOZANOĞLU (Vakfa TL özgülemiştir.) 27. Efor Makina San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Kasım YÜKSEL (Vakfa TL özgülemiştir.) 28. Ergin ŞENTÜRK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 29. Ertan ORBAY(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 30. Diktaş Soğutma A.Ş. ni temsilen Ertuğrul BAŞTAŞ (Vakfa TL özgülemiştir.) 31. Eşref YILMAZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 32. Fahrettin KÜRKLÜ(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 33. Gürsel ÖZBAY(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 34. Hakkı YILDIRIM(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 35. Ermaksan Makine Dişli Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ni temsilen Hasan Sezai ERDOĞAN(Vakfa TL özgülemiştir.) 36. Halit ERYİĞİT(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi X

11 37. Hidromek Hidrolik Ve Mekanik Makina İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Nİ temsilen Hasan Basri BOZKURT (Vakfa TL özgülemiştir.) 38. Hüseyin KURBAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 39. Hüseyin Kutsi TUNCAY(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (ÇİZİLDİ) 40. İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen İbrahim DAL (Vakfa TL özgülemiştir.) 41. İsmail ÇELİK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 42. İsmail GÖKDOĞAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 43. Kadir DOĞANLAR(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 44. Kadir KAPUSUZOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 45. Kazım ERİŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 46. Mikropor Mak. San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen İbrahim Kemal YAZICI (Vakfa TL özgülemiştir.) 47. Yiğit Akü Malz. Nak. Tur. San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen Mahmut YİĞİT (Vakfa TL özgülemiştir.) 48. Mehmet Akif TEMELLİ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 49. Mehmet ARSLAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 50. Mehmet Cahit SIRIŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 51. Mehmet Derya GÜNEŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 52. Mehmet DOĞANLAR(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 53. Mehmet Eli ÖZBOZKURT(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 54. Mehmet Hakkı ŞANAL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 55. Mehmet Niyazi AKDAŞ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfa TL özgüleyen Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) XI

12 56. Mehmet Nurettin ÖZDEBİR(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 57. Mehmet ÖZBEK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 58. Mehmet ÖZKAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 59. Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 60. Mehmet YALÇINDERE(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 61. Mehmet Zahid POYRAZ (Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 62. Mete ÇAĞLAYAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkan Yardımcısı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı) 63. Mete ÖZYÖRÜK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 64. Mithat YENİGÜN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 65. Murat YAKIN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 66. Myer Filtre ve Oto Yedekleri San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen Musa ERCAN (Vakfa TL özgülemiştir.) 67. Hidroan Ankara Hidrolik Makine San. Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Musa ERTUNÇ ( Vakfa TL özgülemiştir.) 68. Aymak Kırma Eleme Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Mustafa AYYILDIZ (Vakfa TL özgülemiştir.) 69. Mustafa BOZKURT(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 70. Mustafa ÇELİKTEN (Vakfa TL özgüleyen Kromlüks A.Ş. yetkili temsilcisi) 71. Mustafa Feridun HABOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 72. Serdar Plastik San. ve Tic. A.Ş. ni temsilen Mustafa Serdar TÜTEK (Vakfa TL özgülemiştir.) 73. Mustafa Sözer ÖZEL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi XII

13 74. Muzaffer AKSU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 75. Namık TANIK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 76. Necati ÜNAL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkan Yardımcısı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı) 77. Nursel BAYMAZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Kâtip Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Kâtip Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Kâtip Üyesi) 78. Nurten Nalan ALKAN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 79. Osman KOÇAK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 80. Şahinler Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ni temsilen Osman ŞAHİN ve Nail ERKAN(Vakfa TL özgülemiştir.) 81. Ömer Tarık ARTUKMAÇ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkanı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı) 82. Önder BÜLBÜLOĞLU(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 83. Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 84. Recep KÖKSAL(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 85. Mehmet Renan GÖKYAY(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 86. Rıza DİLBER(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi) 87. Sadık ŞEREFOĞLU (Vakfa TL özgülemiştir.) 88. Sait ULUSOY(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, Vakfa TL özgüleyen Ulusoy Elektrik A.Ş. yetkili temsilcisi) 89. Küçükpazarli Kardeşler Kalip Ve Makina Sanayi Limited Şirketi ni temsilen Sefa KÜÇÜKPAZARLI (Vakfa TL özgülemiştir.) 90. Serdar AKSÖZ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi XIII

14 91. Seyit ARDIÇ(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi) 92. Şaban DEMİRBÜKEN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 93. Elsan Elektirik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ni temsilen Abdullah Şakir KINACI ( Vakfa TL özgülemiştir.) 94. Alfa Döküm ve Makine İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Şemsettin ÖZDEMİR(Vakfa TL özgülemiştir.) 95. Şerafettin CECELİ(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 96. Tacettin TÜRELİ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 97. Erkunt San. A.Ş. ni temsilen Tuna ARMAĞAN, Erdoğan NAS (Vakfa TL özgülemiştir.) 98. Turan DEĞİRMENCİ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 99. Mehmet Turan EMEK(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 100. Yakup USLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 101. Yılmaz KAYAASLAN(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 102. Yunus ERTEKİN(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi) 103. Yusuf SÖYLEMEZ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 104. Yusuf TEREYAĞOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 105. Zeynep KÜRKLÜ(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Üyesi, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi EK 2 : MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ 1. Abidin ALTINTAŞ(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 2. Ali Fuat ERDOĞAN (Vakfa TL özgüleyen Aksan Kardan Limited Şirketi yetkili temsilcisi) 3. Aytaç DİNÇER (Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 4. Bora AYNAGÖZ (Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 5. Bülent BAYRAM (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) XIV

15 6. Celal KOLOĞLU(Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 7. Cem ALTINTAŞ ( Vakfa TL özgüleyen Altıntaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 8. Emin Uğur YAVUZ(Vakfa TL özgüleyen Ay Döküm Nakliye San.ve Tic. A. Ş. yetkili temsilcisi) 9. Engin KOCA (Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 10. Ercüment KOZANOĞLU (Vakfa TL özgüleyen Kozanoğlu Kozmaksan Ltd. Şti. yetkili temsilcisi) 11. Efor Makine San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ni temsilen Kasım YÜKSEL (Vakfa TL özgülemiştir.) 12. Ertuğrul BAŞTAŞ(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 13. Fahrettin KÜRKLÜ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 14. Hakkı YILDIRIM (Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 15. Halil Sezai ERDOĞAN(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 16. Hasan Basri BOZKURT (Vakfa TL özgüleyen Hidromek Hidrolik Mek. Mak. İml. San. A.Ş. yetkili temsilcisi) 17. İbrahim DAL (Vakfa TL özgüleyen İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 18. Kemal YAZICI (Vakfa TL özgüleyen Mikropor Mak. San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 19. Mahmut YİĞİT (Vakfa TL özgüleyen Yiğit Akü Malz. Nak. Tur. San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 20. Mehmet ARSLAN (Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 21. Mehmet DOĞANLAR (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi) 22. Mehmet Niyazi AKDAŞ (Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfa TL özgüleyen Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. yetkili temsilcisi) 23. Mehmet Nurettin ÖZDEBİR (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı) 24. Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 25. Mehmet Zahid POYRAZ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi) 26. Mete ÇAĞLAYAN (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı) XV

16 temsilcisi) 27. Musa ERCAN (Vakfa TL özgüleyen Myer Filtre ve Oto Yedekleri San. ve Tic. A.Ş. yetkili 28. Musa ERTUNÇ (Vakfa TL özgüleyen Hidroan Ltd. Şti. yetkili temsilcisi) 29. Mustafa AYYILDIZ (Vakfa TL özgüleyen Aymak Kırma Eleme Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkili temsilcisi) 30. Mustafa ÇELİKTEN (Vakfa TL özgüleyen Kromlüks A.Ş. yetkili temsilcisi) 31. Mustafa Serdar TÜTEK (Vakfa TL özgüleyen Serdar Plastik A.Ş. yetkili temsilcisi) 32. Necati ÜNAL (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı) 33. Nursel BAYMAZ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Meclis Katip Üyesi) 34. Osman ŞAHİN (Vakfa TL özgüleyen Şahinler Metal A.Ş. yetkili temsilcisi 35. Ömer Tarık ARTUKMAÇ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi Başkanı) 36. Önder BÜLBÜLOĞLU (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 37. Özgür Savaş ÖZDOĞRU(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 38. Renan GÖKYAY(Vakfa TL özgüleyen gerçek şahıs) 39. Rıza DİLBER (Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 40. Sadık ŞEREFOĞLU (Vakfa TL özgüleyen özel kişi) 41. Sait ULUSOY(Vakfa TL özgüleyen Ulusoy Elektrik A.Ş. yetkili temsilcisi) 42. Sefa KÜÇÜKPAZARLI (Vakfa TL özgüleyen Küçükpazarlı Kardeşler A.Ş. yetkili temsilcisi) 43. Seyit ARDIÇ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi) 44. Şakir KINACI ( Vakfa TL özgüleyen Elsan Elektrik A.Ş. yetkili temsilcisi) 45. Şemsettin ÖZDEMİR(Vakfa TL özgüleyen Alfa Döküm Ltd. Şti yetkili temsilcisi) 46. Şerafettin CECELİ (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 47. Tuna ARMAĞAN (Vakfa TL özgüleyen Erkunt San. A.Ş. yetkili temsilcisi) 48. Yılmaz KAYAASLAN (Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) 49. Yunus ERTEKİN (Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi) XVI

ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ. Vakfın adı; Enerji Vakfı dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir.

ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ. Vakfın adı; Enerji Vakfı dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir. Vakfın Adı ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ Madde 1- Vakfın adı; Enerji Vakfı dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir. Vakfın Merkezi, Şubeler Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli olup, adresi "Akçam

Detaylı

İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Vakfın Adı Madde-1 Bu vakıf senedi ile İletişim Gönüllüleri Ve Görevlileri Vakfı kurulmuştur. Vakfın kısa adı GÖREV VAKFI

Detaylı

VAKFIN TANIMI VE UNSURLARI

VAKFIN TANIMI VE UNSURLARI VAKFIN TANIMI VE UNSURLARI 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. maddesinde vakfın tanımı "gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir

Detaylı

ULUSLARARASI TASARIM VAKFI İSTANBUL SENEDİ INTERNATIONAL DESIGN FOUNDATION ISTANBUL FOUNDATION DEED

ULUSLARARASI TASARIM VAKFI İSTANBUL SENEDİ INTERNATIONAL DESIGN FOUNDATION ISTANBUL FOUNDATION DEED ULUSLARARASI TASARIM VAKFI İSTANBUL SENEDİ INTERNATIONAL DESIGN FOUNDATION ISTANBUL FOUNDATION DEED Madde 1 - VAKFIN ADI: Vakfın adı Uluslararası Tasarım Vakfı İstanbul'dur. (İşbu resmi senette sadece

Detaylı

CİHAN İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI SENEDİ

CİHAN İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI SENEDİ CİHAN İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI SENEDİ KURULUŞ: Madde 1: Vakfın adı Cihan İlme ve Hayra Hizmet Vakfı dır. İş bu senette sadece vakıf diye anılacaktır. VAKFIN MERKEZİ Madde 2: Vakfın merkezi İstanbul ili

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI SENEDİ

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI SENEDİ TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1- Vakfın adı TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI (TGV) dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZİ: Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul İli, Beşiktaş

Detaylı

YENİ DÜNYA VAKFI SENEDİDİR

YENİ DÜNYA VAKFI SENEDİDİR YENİ DÜNYA VAKFI SENEDİDİR MADDE 1-Vakfın adı: YENİDÜNYA VAKFI dır. MADDE 2-VAKFIN MERKEZİ Vakfın merkezi; Alemdar Mahallesi, Prof. Dr. Kazım Gürkan Caddesi No: 15 Cağaloğlu Fatih İstanbul dur. MADDE 3

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ

BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ MADDE 1 - Vakfın adı

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI VAKIF SENEDİ

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI VAKIF SENEDİ KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI VAKIF SENEDİ BAŞLANGIÇ: Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

Detaylı

MATEMATĐK VAKFI KURULUŞ SENEDĐ

MATEMATĐK VAKFI KURULUŞ SENEDĐ MATEMATĐK VAKFI KURULUŞ SENEDĐ Vakfın Adı ve Merkezi Madde 1. Vakfın adı MATEMATĐK VAKFI'dır. Vakfin Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü, 06531 Ankara'dır. Ancak Genel Kurul, Vakıflar

Detaylı

VAKIF SENEDİ. VAKIF: Madde 1- Vakfın adı SİNOP EĞİTİM VAKFI dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKIF SENEDİ. VAKIF: Madde 1- Vakfın adı SİNOP EĞİTİM VAKFI dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir. VAKIF SENEDİ VAKIF: Madde 1- Vakfın adı SİNOP EĞİTİM VAKFI dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZİ: Madde 2- Vakfın merkezi İSTANBUL İli, Eyüp İlçesinde olup, adresi Nişanca Mahallesi,

Detaylı

VAKFIN ADI: ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI

VAKFIN ADI: ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI VAKFIN ADI: ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI Madde1-)Vakfın adı Araştırma ve Kültür Vakfı dır. VAKFIN İKAMETGAH MERKEZİ: Vakfın merkezi İstanbul dadır. Madde 2-) Vakfın adresi: Akbtyık Cad. Eski Şıbyan Mektebi

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

MADDE 1- Bu vakıf senedi ile GÖRSEL SANATLAR VAKFI adı altında tüzel kişiliği olan bir vakıf kurulmuştur. Kısaltılmış adı GÖRSAV dır.

MADDE 1- Bu vakıf senedi ile GÖRSEL SANATLAR VAKFI adı altında tüzel kişiliği olan bir vakıf kurulmuştur. Kısaltılmış adı GÖRSAV dır. GÖRSEL SANATLAR VAKFI RESMİ SENEDİ VAKFIN ADI VE İKAMETGAHI: MADDE 1- Bu vakıf senedi ile GÖRSEL SANATLAR VAKFI adı altında tüzel kişiliği olan bir vakıf kurulmuştur. Kısaltılmış adı GÖRSAV dır. MADDE

Detaylı

ÖN BİLGİ: Bu metin tüm bu düzenleme ve değişiklikler sonrasındaki Resmi Senedin Haziran 2016 tarihi itibarıyla güncel nihai halini göstermektedir.

ÖN BİLGİ: Bu metin tüm bu düzenleme ve değişiklikler sonrasındaki Resmi Senedin Haziran 2016 tarihi itibarıyla güncel nihai halini göstermektedir. ÖN BİLGİ: Beyoğlu 7. Noterliği 14.05.2008 tarih ve 06483 sayılı Düzenleme Şeklinde Vakıf Resmi Senedi ile vakfın kuruluşu Beykoz 1. Asliye Hukuk Mah. 2008/170 E. 2008/204 K. sayılı 19.06.2008 tarihli kararla

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

XIV. DÖNEM SEÇİMLERİ. 14. Dönem Seçimleri Yapıldı. Ankara Sanayi Odası

XIV. DÖNEM SEÇİMLERİ. 14. Dönem Seçimleri Yapıldı. Ankara Sanayi Odası XIV. DÖNEM SEÇİMLERİ Ankara Sanayi Odası 14. Dönem Seçimleri Yapıldı Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Nurettin Özdebir Yeniden Seçildi 16 22 Ocak 2009 Ankara Sanayi Odası nda 31 Meslek Komitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8-

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

TÜM BELEDİYE ÇALIŞANLARI

TÜM BELEDİYE ÇALIŞANLARI TÜM BELEDİYE ÇALIŞANLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA, SAĞLIK, SANAT, KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ İş bu resmi senet hükümlerini kurucu üyeler kar gayesi gütmeyen ve Medeni Kanun Hükümleri gereğince

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİ VAKIF : Madde 1. Vakıf adı Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı (TSKDV) dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZİ : Madde

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI

ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve Senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri,

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN Amaç ve Kapsam TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

! " !!! ! 1 TANITIM BROŞÜRÜ! ONUR VAKFI! www.onurvakfi.org!

!  !!! ! 1 TANITIM BROŞÜRÜ! ONUR VAKFI! www.onurvakfi.org! " ONUR VAKFI TANITIM BROŞÜRÜ www.onurvakfi.org 1 ONUR VAKFI DOSTLARI Kuruluş çalışmaları ile ilgili yasal süreç tamamlandı. Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfı artık faaliyettedir. " Bir grup arkadaşın

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 277481/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi MECİDİYEKÖY MAH.BÜYÜKDERE CAD.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 YÖNETMELİK Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan: FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27489 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI AMAÇ VE KONU MADDE.3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır: A- Kağıt Üretimi ve Satışı: Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

Ankara Asliye 19. Hukuk Mahkemesi Esas No:2011/421 Karar No: 2011/413 sayılı 15.11.2011 tarihli kararıyla Madde 3 aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Ankara Asliye 19. Hukuk Mahkemesi Esas No:2011/421 Karar No: 2011/413 sayılı 15.11.2011 tarihli kararıyla Madde 3 aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI SENEDİ VAKFIN ADI : Madde - 1 Kurulan bu Vakfın adı "ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI" dır. İşbu senette kullanılan "Vakıf" terimi "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı