BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ"

Transkript

1 BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ MADDE 1 - Vakfın adı <SULTANAHMET TİCARET LİSELİLER EĞİTİM ve DAYANIŞMA VAKFI'dır>.(SUTİLEV) işbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZİ: MADDE 2 - Vakfın merkezi Sultanahmet, Divanyolu Cad. No.54 Erçevik İş Hanı Kat. 2 Oda No Eminönü/istanbul adresindedir. Vakıf Yönetim Kurulu yetkili makamlara haber vermek suretiyle aynı il hudutları içinde vakıf merkezini değiştirebilir. Vakıf gayesini 1 / 26

2 gerçekleştirmek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde, şube, temsilcilik ve irtibat büroları, yurt dışında şubeler açabilir. Şubelerin, temsilciklerin veya irtibat bürolarının görev ve yetkileri Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenir. BÖLÜM II VAKFIN AMACI VE YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR MADDE 3 - VAKFIN GAYESİ : Sultanahmet Ticaret Lisesi nin mezun ve mensupları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, bu maksatla yurt içi ve yurt dışı burs ve nakdi yardım sağlamak, bütün bu hizmetleri yalnız Sultanahmet Ticaret Lisesi öğrencileri için değil, bütün orta öğretim için temin etmek, Sultanahmet Ticaret Lisesince verilen hizmetlerin daha yüksek düzeye çıkmasını mümkün kılmak, Türk Milli Eğitimini geliştirici tesisler kurmak, Türk Öğrencilerinin başarılarını teşvik etmek için ödüller vermek, aynı amaçlı diğer vakıf, okul, kulüp ve derneklerle işbirliği yapmaktır. 2 / 26

3 VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER : MADDE 4 Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malların bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sûkna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunun 48.maddesi gereğince izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini 4721 ve 5072 sayılı kanunlarla yasaklanan maksatlar için kullanamaz. Bu bölümde başka gayeler ile ifası imkansız iş ve eylemlere yer verilemez. 3 / 26

4 BÖLÜM III VAKFIN MAL VARLIĞI VAKFIN MALVARLIĞI : MADDE 5 - Vakfın kuruluş mal varlığı (Üçmilyonbeşyüzbin)'TL.dır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. 4 / 26

5 YENİ ŞEKLİ KURULUŞTAN SONRA MAL VARLIĞI TAHSİSİ MADDE 6 - Vakfın kuruluşundan sonra malvarlığı, mütevelli heyeti üyelerinin, diğer kişilerin ve Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kuruluşların yaptıkları nakit, menkul veya gayrimenkul bağışlar ve vakfın boşalan mütevelli heyeti üyeliklerine 9. maddenin A bendine göre alınacak yeni mütevelli heyeti üyelerinin yapacakları her türlü nakit, menkul veya gayrimenkul bağışlarından oluşur. Ayrıca, vakfa şartlı bağış yapanların koyacakları özel şart ve mükellefiyetlerinden, önceden vakıfça kabul edilenlere uyulur. MADDE 7 - VAKFIN GELİRLERİ Vakfın gelirleri ve gelir kaynakları şunlardır. 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar 2. Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler 3. İktisadi işletmeler, şirketler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler 5 / 26

6 4. Yardım Toplama Kanunu hükümleri gereği gelirler. 5. Vakıf menkul ve gayri menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler 6. Diğer gelirler. MADDE 8 - VAKFIN GELİRLERİNİ TAHSİS YERLERİ Vakfın yıllık gelirinin en az % 80 i vakfın amaçlarına, % 20 si yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve mal varlığını arttırıcı yatırımlara tahsis edilir. Vakfın malvarlığına ilâve edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralar vakfa en yüksek ve en emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirebilecek mevcutlarını vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde Vakıflar bankası veya Devlet Bankalarına yatırabilir, devlet tahvili alabilir, güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini satın alabilir veya gayrimenkul edinebilir. 6 / 26

7 MADDE 9 VAKFIN ORGANLARI A- MÜTEVELLİ HEYETİ Mütevelli heyet vakıf kurucuları ile Ek-1 listede adı geçen kişilerden ve Sultanahmet Ticaret Lisesi Müdürü ve Lisenin öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmenden oluşur. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin vefat ve istifa etmesi gibi nedenlerle görev yapamaz hale gelmesi veya Mütevelli Heyeti toplantısına 3 kez üst üste mazeretsiz katılmaması halinde, üyeliği düşer. Mütevelli Heyeti üyelerinden üyeliği düşenlerin yerine, Vakfa Mütevelli Heyetince önemli bir maddi ve manevi katkıda bulunduğu veya bağış yaptığı kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin 2/3 ünün onayı ile vakfa mütevelli heyeti üyesi olarak alınır. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi Müdürü ve Lisenin öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmen görevi süresince Mütevelli Heyet üyesi olup görevi sona erdiğinde yerine gelen Müdür ve yeni seçilen öğretmen Mütevelli Heyet üyesi olur. 7 / 26

8 B- YÖNETİM KURULU : Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (7) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet Üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip Üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri görevi çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Bir çalışma yılı içinde Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (4) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterlerine yazılarak imzalanır. C- DENETİM KURULU : Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. 8 / 26

9 Ayrıca (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılın asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir. Denetim Kurulu Kendi içinden bir başkan seçer. MADDE 10 -VAKIF ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ A- MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir: a) Yönetim kurulunu seçmek, b) Denetim kurulunu seçmek, c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuatını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 9 / 26

10 e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçesini aynen veya değiştirerek kabul etmek, f) Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilemeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, ilgili tüzük hükümleri ile azil sebeblerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden mütevelli heyetinin karar nisabı ile görevden alabilir. Bu durumda Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya, Denetim Kurulu üyeleri veya Mütevelli Heyet üyelerinin % 10 ünün talebi ile çağrılabilir. B- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu: 10 / 26

11 a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü karar alır ve uygular. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmelisini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve. mütevelli heyetin onayına sunar. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar, e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerekliğinde görevlerine son verir. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir. g) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri vakıf mütevelli heyet üyeliğine kabulü için mütevelli heyetine teklifte bulunur, h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. 11 / 26

12 j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. l) ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. m) Mütevelli heyetin onayından geçirmek koşuluyla taşınmazların satın alma, satış, ipotek, rehin işlemlerini yapar. C- DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir. Diledikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. 12 / 26

13 MADDE 11 -VAKIF ORGANLARININ TOPLANTI ZAMANI, KARAR VE NİSABİ A-MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTI ZAMANI KARAR VE NİSABI: Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, iş bu vakıf senedinin tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yıl en geç Nisan ayında toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az % 10 ünün yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan 13 / 26

14 konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce üyelere ulaşacak şekilde imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantı katılan üyelerle nisap aranmaksızın yapılır. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. 14 / 26

15 B- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim kurulu, başkan veya başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Çağrı, taahhütlü mektupla veya elden tebligatla yapılabilir. Müteakip Yönetim Kurulu toplantısının gün, saat, yer ve gündemi bir önceki toplantıda resen de kararlaştırılabilir. Bu durumda toplantıda bulunanlara yazılı tebligata gerek kalmaz. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bir çalışma yılı içinde özürsüz olarak ard arda üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. C-DENETİM KURULU TOPLANTILARI 15 / 26

16 Denetim kurulu, başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantının günü ve saati üyelere önceden taahhütlü mektupla, elden tebligatla yapılabilir. VAKFIN TEMSİLİ: MADDE 12 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. BÖLÜM V MADDE 13 - YÜRÜTME KURULU Vakıf Yönetim Kurulu sürekli çalışmayı gerektiren işler için kendi nezaret ve sorumluluğu altında çalışmak üzere gerektiğinde üyeler arasından üç kişilik Yürütme Kurulu oluşturulur. Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tabii üyesi olarak belirlenir. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri ile kamu görevlileri dışındaki üyelere verilecek ücretler Vakıf Yönetim 16 / 26

17 Kurulunca tespit olunur. Yürütme kurulu, Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde vakıf işlerini sevk ve idare eder. Yürütme kurulu, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. MADDE 14 - GENEL SEKRETERLİK ve GENEL SEKRETER Genel sekreter, Vakıf Yönetim Kurulunca seçilir. Yönetim Kurulu onayı ile vakfın idari, işletme ve diğer örgütlenmelerini gerçekleştirir ve Yönetim Kurulu kararlarını bu doğrultuda hayata geçirir. Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde, vakfın iç örgütlenmesini, Kanunlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün ön gördüğü esaslara uygun yönetmenliklerin hazırlanıp uygulanması, vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi ve mal varlığının geliştirilmesi için gereken bütün işlemleri yerine getirir. MADDE 15 - DANIŞMA KURULU VEYA KURULLARI Vakıf Yönetim Kurulu, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere, vakfın öngördüğü amaçların gerçekleştirilebilmesi ve çalışma programlarının uygulanabilmesi için bilgi, tecrübe ve yardımlarıyla vakfa faydalı olacağına inandığı kişilerden bir veya birden fazla Danışma Kurulu kurabilir. Danışma Kurullarının birden fazla olması halinde her kurulun görev alanı ayrı ayrı belirlenir. 17 / 26

18 Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurullarının tabii üyesidir. Danışma Kurulunun görev kapsamı ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. MADDE 16 - DANIŞMA KURULU ÇALIŞMALARI Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tarihlerde ve sene de en az bir defa toplanır ve Yönetim Kurulunun tespit ettiği konuları görüşür. Danışma Kurulu kararları istişaridir. Danışma Kurullarının oluşturulması ve çalışmalarına ilişkin ayrıntılar Yönetim Kurulunca alınacak kararlarla tespit edilir. Danışma Kurulu üyeleri fahridir. Sadece vakıf merkezinin bulunduğu şehir dışında ikamet eden üyelere seyahat masrafları ve vakıf için yaptıkları belgeye dayanan zorunlu masrafları ödenir. Kendisine özel bir çalışma yaptırılan kamu görevlileri dışındaki danışma kurulu üyelerine Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak uygun bir ücret verilir. 18 / 26

19 BÖLÜM - VI GENEL HÜKÜMLER MADDE 17 - HUZUR HAKKI Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler. MADDE 18 - RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ 19 / 26

20 Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet Üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır. MADDE 19 - VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken imkan kalmaması halinde yönetim kurulunun teklifi ile mütevelli heyetinin 2/3 nün oyu ile vakfın feshine karar verilir. Bu durumda mevcut Vakıf mal varlığı Milli Eğitim Vakfına intikal eder. BÖLÜM VII MADDE 20 - HÜKÜM EKSİKLİĞİ 20 / 26

21 Vakıf senedinde hüküm bulunmayan durumlarda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili tüzük hükümleri uygulanır. MADDE 21 - YÖNETMENLİKLER Vakıf resmi senedinin uygulamasını aşağıda gösterilen yönetmenlikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır. 1-Amaç ve Hizmet Sıralama Yönetmeliği 2-Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 3-Personel Özlük Hakları Yönetmeliği 4-Burs Yönetmeliği 5-Kira Yönetmeliği 21 / 26

22 MADDE 22 - YÜRÜRLÜK Vakıf resmi senet değişikliği uygulaması, Asliye Hukuk Mahkemesinin tescille ilişkin kararın kesinleşme tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer. MADDE 23 - VAKFIN KURUCULARI Vakfın kurucularının isimleri aşağıda gösterilmiştir. Vakıf kurucuları vakfın hayat boyu mütevelli Heyet üyesidir. Lütfi ŞANAL Orhan DEMİRTAŞ Avni KARAŞIKLI Mustafa Oğuz URAS 22 / 26

23 Ali SERÇEK Nevzat ÇOLAKOĞLU H.Semih ERTEN Ali GÖRMEZ GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde ve 5072 sayılı Kanun gereğince, vakıf senedinde yapılan değişiklikler Asliye Hukuk Mahkemesince verilen tescil kararı kesinleşinceye kadar eski senet hükümleri doğrultusunda vakıf faaliyetlerine devam eder. Senet tadilatı kesinleşmesine müteakiben ilk mütevelli heyet toplantısında Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri yapılır. Halen görevde bulunan yönetim ve denetim kurulu üyeleri mütevelli heyet toplantısına kadar görevlerine devam eder. Geçici Madde 2 - Yönetim Kurulu 23 / 26

24 Mehmet Ziya AKDEMİR Sinan ERBAY Aysel KIVRIKOĞLU Talat GÖKLER Hasan Tahsin AKYÜZ Zühtü KURTULMUŞ Prof.Dr. Yusuf Ziya AKSU Geçici Madde 3 - Denetim Kurulu Şuayip ÖZTÜRK 24 / 26

25 Cemal ÇALIMER Ercan Cansu Geçici Madde 4 - Vakıf senedi değişikliğini tescil işlemlerini yapmak, Noterde düzenleme şeklinde Vakıf resmi senedi Tadil tasarısını imzalamak, gerektiğinde Vakıflar genel müdürlüğünün isteği doğrultusunda Noterde düzeltme beyanını imzalamak, değişikliklerin tescili için Mahkemeye başvurmak, avukat tutmak, tescil işlemlerini yürütmek ve gerektiğinde başkalarını da tevkil, teşrik ve azletmek üzere halen görevde bulunan yönetim kurulu başkanı Mehmet Ziya Akdemir yetkili kılınmıştır. İstanbul 17.Noteri Tescil kararı veren mahkemenin adı, İstanbul 3. Asliye Hukuk Hakimliğinin tarih ve E.1985/341, K.1985/523 sayılı kararı. Resmi Gazete ilan tarihi, 8.Ocak.1986 sayı / 26

26 Vakıf Senedinin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair, İstanbul 16. Noterliğince düzenlenen tarih ve yevmiye no.lu, tarih ve 705 yevmiye no.lu ve tarih ve 4805 yevmiye no.lu değişiklik senetlerinin tescili hakkında, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen, tarih ve E.2004/253, K:2005/129 sayılı tecil kararı ile senet değişiklikleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü merkezi siciline kaydedilmiştir. 26 / 26

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ MADDE 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ : Vakfın ünvanı "AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI " dır. Bu vakıf senedinde kısaca " Vakıf

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ BAŞLIK İHKİB Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti nin 15 Mayıs 2012 tarihli olağan toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edilen değişiklik metni.

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ: Madde 1 İlgili yasalar ve bu Resmi Senet hükümleri uyarınca

Detaylı

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8-

Detaylı

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV)

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) Vakıf Senedi TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) BAŞLANGIÇ: Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ 2013 MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMÎ SENEDİ VAKFIN ADI: Madde 1- Bu vakıf senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kişiler MİLLÎ EĞİTİM VAKFI adıyla bir

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz,

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz, ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, TURSAV (Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı), Türkiye deki Seyahat Acentalarının gelişimine ve uluslararası arenada rekabet gücü kazanmasına, bu vesileyle ülke turizmine katkıda

Detaylı

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir.

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (ilk adı Avrupa Türk Forumu) İstanbul 6 ıncı Noterliğinden onaylanan 25.06.1993 gün ve 18205 yevmiye sayılı Vakıf Senedi kurulmuş, İstanbul 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesi

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Bankanın Kuruluşu, Amacı, Konusu ve Faaliyetleri Kuruluş MADDE 1 25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Kuruluş: Madde:1-) Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi nin Esas Sözleşmesi, 4603 sayılı Kanun uyarınca aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ MEVCUT METİN MADDE 1- Kuruluş Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda

Detaylı

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları ve soyadları ile ikametgah adresleri yazılı özel kişiler arasında işbu esas mukavele Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş: Madde 1- T.C. Ziraat Bankası 4603 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ne dönüştürülmüştür.

Detaylı