SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI"

Transkript

1 Cumhuriyel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2,2001 SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Dt. Defne YALÇIN* Dt. Nevin TUFAN** ÖZET Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliğine Başvuran 597 hastada HBsAg, antihbsag ve HCV prevelansı ile muhtemel bulaşma yolları araştırıldı. HBsAg(+) oranı % 5,4, antihbsag(+) oranı % 30,7 ve HCV oranı % 1 olarak bulundu. Bulaşma yolları açısından cerrahi operasyon geçiren ve kan almış kişiler risk grupları olarak bulundu. Dişhekimine gitmenin risk grupları içinde olmadığı saptandı. Hepatit sonuçları ile cinsiyet ve medeni hal arasındaki ilişki anlamlı bulunurken hastaların yaşı, yaşadıkları yer ve öğrenim durumları arasındaki ilişki anlamlı bulunmadı. Hepatit B virüs enfeksiyonu prevelansının geçmiş yıllara göre düşmesine rağmen bu hastalık ile ilgili toplumumuzda hala bilgi eksikliği olduğu görüldü. Anahtar kelimeler: Hepatit B, Prevelans, HBsAg, Anti- HBsAG, HCV, Bulaşma, Risk Grupları Yrd. Doç. Dr. Hasan YELER* Yrd. Doç. Dr. Rüştü GEDİK* SUMMARY The aim of the study was to detect the prevelance of hepatitis B infections and to make some conclusions about the mode of transmission in dental patiens in Sivas,Turkey. The prevelance was % 5,4 for HBsAg,% 30,7 for antihbsag and % 1 for HCV. HBsAg prevelance rates were significantly higher in males.blood transfusions and to have an operation were the major high risk group for hepatitis B infection. The presence of HBV markers was not significantly associated with dental care.age and education. Key Words: Hepatitis B, Prevalence, HBsAg, AntiHBsAg, HCV. transmission, Risk groups GİRİŞ Günümüz diş hekimliğinde dikkat edilmesi gereken infeksiyöz hastalıkları içinde hepatit virüslerinin oluşturduğu infeksiyonlar önemli bir yer tutar. B hepatiti toplumun büyük bir kısmının sağlığını tehdit eden önemli hastalıklardan biridir.sağlık alanında çalışan kişiler,toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla oranda hepatit B virüsü ile karşılaşma riski taşımaktadır. 22 Sekresyon ve vaskülarizasyondan zengin bir yapı olan ağız boşluğunda çalışan diş hekimleri, rutin sterilizasyon ve hijyen kurallarından uzaklaştıklarında,hem kendilerini hem de hastalarını tehdit edebilecek infeksiyöz hastalıklar için uygun bir ortam oluştururlar. 20 Akut viral hepatitler, çeşitli viruslarla meydana gelen, karaciğerde nekroz ve iltihabi değişikliklere yol açan ciddi seyirli infeksiyöz hastalıklardır. Değişik pek çok tipi vardır. Hepatit B: Asıl bulaşım yolu parenteraldir. Kan transfüzyonu, cerrahi girişim,yara bakımı, parenteral enjeksiyonlar önemli bulaşım yollarıdır. Ayrıca diş fırçaları, jilet kullanımı, kulak delme, döğme vb. işlemler sırasında da bulaşma görülebilir. Vücudun değişik salgılan, tükürük, süt, idrar, semen, vajinal sıvı, ter vb. bulaşımda rol oynayabilir. Virüsün çekirdeği ile ilgili antijene hepatit B kor antijen (HBcAg), kabuğuyla ilgili antijene hepatit B yüzey antijen (HBsAg) ve muhtemelen yine korla ilişkili olan enfeksiyozite antijeni (HBeAg) vardır. Bu antijenik yapılara karşı antikorlar da oluşmaktadır. Bunlar; Anti-HBc,Anti-HBs ve Anti-HBe 'dir. 16 Bu virüs çalışma yüzeylerinde eğer önlem alınmaz ise 1 hafta kadar varlığını koruyabilir. 20 Hepatit C: C hepatit virüslerinden parenteral geçen,kronikleşerek kronik hepatit ve siroza sebep olan hepatoropik bir virüs, hepatit C virüsü (HCV) olarak adlandırılmıştır. 16 HCV infeksiyonu parenteral yolla geçer. Seksüel yolla geçiş gözlenmez. Klinik seyri ılımlı ve yavaş olduğundan birçok birey hastalığının farkına varamaz. Akut enfeksiyon geçiren bireylerin %70-80'i asemptomatik ve iktersizdir. Hepatit C antikorunun (Anti HCV) pozitif olması, bireyin hepatit C'li olduğunu gösterir. Her yıl sağlık personelleri arasında yeni HCV infeksiyonu çıkma oranı %2-4'dür. Retrospektif çalışmalar sağlık personeli arasında HCV insidansının %4,1'lere kadar yükselebildiğini göstermektedir. 20 Non A-E Hepatit: HGV virüsünün sınırlı rolü vardır. Büyük bir kısmının orjini saptanamamıştır. 2 Hepatit B infeksiyonlarında taşıyıcılık iki şekilde olup; birinci tipi oluşturan hastalar HbsAg (+) ve HBsAg (-) hastalardır ki bu hastalar ciddi karaciğer yıkımı ile karşı karşıya değildirler. İkinci tipi oluşturan hastalar ise; kronik aktif veya agresif hepatitli hastalar olup uzun süredir HBsAg(+) ve HBeAg(+)'dirler. Bu bireylerde karaciğer yıkımı biyokimyasal olarak belirgin olup,tablo siroz veya hepatoselüler karsinomaya kolaylıkla dönüşebilir. HCV infeksiyonları %70-80 oranında taşıyıcılıkla sonuçlanır. Bu taşıyıcı grubun %20'sinde 5 yıl içerisinde siroz gelişirken,%10'un da hepatoselüler karsinoma ortaya çıkar. 13,20,23 Günümüzde HCV infeksiyonlarından korunmak için aktif veya pasif immunizsayon yöntemleri yoktur. Bu nedenle diş hekimlerinin pratiğinde sterilizasyon ve dezenfeksiyona aynı zamanda kişisel korunmaya büyük özen göstermesi gerekmek- *Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ** Serbest Dişhekimi 97

2 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 tedir.ülkemizde de son yıllarda HCV virüs infeksiyonlarının oldukça yaygın olduğu açıktır. 20 Çalışmamızın amacı Sivas yöresinde C.Ü. Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hastalarda Hepatit B, Hepatit C sıklığını araştırmak ve ortaya çıkan anket sonuçlan doğrultusunda Hepatit B'de bulaş yolu olarak diş tedavilerinin, ameliyat geçirme ve kan alma durumlarının katkısını, Hepatit B hastalığının; cins, yaş, medeni hal, öğrenim durumu ve sosyokültürel konum ile ilişkisini hastaların aşılanma yüzdesini ve hastaların hepatit B hakkındaki bilgi düzeylerini saptamak ve sonuçlar doğrultusunda ilgili kuruluşların konu üzerinde dikkatini çekerek gerekli önlemleri almalarına dikkat çekmektir, 16 MATERYAL VE METOD Araştırmamızın hasta takibinin kolay olması ve dış hekimliği çalışmalarını da ilgilendirmesi açısından Cumhuriyet Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesine gelen hastalar üzerinde yürütülmesi planlanmıştır. Araştırmamız tanımlayıcı ve kesitsel nitelik taşıyacaktır. Veriler hepatit B, C taşıyıcılığının ve hepatit B bağışıklığının tespitini sağlayan tıbbi muayene verileri ile standart soruları içeren anket araştırması şeklinde toplanacaktır. Kan testleri Cumhuriyet Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuarından ELİSA testi olarak istenecektir. Değerlendirmede kullanılması düşünülen değişkenler aşağıda sıralanmıştır: Kandaki Hepatit B,C enfeksiyonu ve Hepatit B antikoru varlığı. Hastaların cinsiyeti,yaşı,eğitim düzeyi,medeni durumu,yaşadıkları bölgeler.cerrahi operasyon durumları,diş tedavisi görüp görmemeleri,aşılanma durumları ile aşılanmış bireylerde doktor tavsiyesi, taşıyıcı hastalarda hastalığı geçirmiş olduğunu hatırlayıp hatırlamama durumu ve aşılanmış bireylerde eğitim düzeyi durumu ve hepatit B bilgisi. Veriler 2x2 ve çok gözlü düzenlerde X2 testi ile istatistiksel değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. 'SONUÇLAR 597 hastanın 376'sı (%63'ü) seronegatif,32'si (%5,4'ü) HbsAG (+), 183'ü (%30,7'si) AntiHBsAg(+), 6'sı (%1'i) HCV(+) bulundu (Grafik l). GRAFiK1 CİLT: 4, SAYI: 2 Bu hastaların 258'i (%43,2'si) erkek, 339'u (%56,8'i) kadın hastalardı. 376 hasta (%63) evli, 221 hasta (%37) bekardı. Hastaların 146'sı (%24,5'i) ilkokul, 56'sı (%9,4'ü) ortaokul, 218'i (%36,5'i) lise, 152'si (%25,5'i) üniversite mezunu ve 25'i (%4,2'si) okuryazar değildi. Hastaların sadece 21'i (% 3,5'İ) aşılı idi (Tablo-1). Aşılanma durumu Öğrenim durumu aşılı aşısız Toplam Okuryazar ilkokul Ortaokul lise yüksekokul Toplam Tablo 1: Bireylerin aşılanma durumları. Hepatit sonuçları risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde cinsiyet ve hepatit sonuçları arasındaki ilişki anlamlı bulundu. (X 2 =7 40 p<0,05 ) (Tablo-2) Cinsiyet HbsAg(-) HbsAg(+) AntiHBsAg(+) HCV Toplam Erkek Kadın Tablo 2: Cinsiyet ve HBV taşıyıcılığı. Hepatit sonuçları ve ameliyat geçirme arasındaki ilişki anlamlı bulundu. (X2= p<0,005) (Tablo-3) Ameliyat olma HbsAg(-) HbsAg(+) AntiHBsAg(+) HCV Toplam durumu Olmuş Olmamış Tablo 3: Ameliyat ve HBV taşıyıcılığı. Hepatit sonuçları ve medeni hal arasındaki ilişki anlamlı bulundu.(x2=33,11 p<0,005} (Tablo-4) Grafik 1: Hepatit sonucu Medeni durum HbsAg(-) HbsAg(+) AntiHBsAg(+) HCV Toplam Evli Bekar Toplam Tablo:4 Medeni hal ve HBV taşıyıcılığı 98

3 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 2 Kan alma ile hepatit sonuçları arasındaki ilişki anlamlı bulundu.(x2=36 T 202p<0,005) (Tablo- 5) Hepatit B taşıyıcılığı ve baâısıklıûı Kan alma durumu HbsAg(-) HbsAg(+) AntiHBsAg(+) HCV Toplam Almış Almamış Tablo 5: Kan alma ve HBV taşıyıcılığı. Hastaların hepatit bilgi düzeyleri incelendiğinde sadece Öğrenim durumları ile arasındaki ilişki anlamlı bulundu. (X2=125,76 p<0,005) (Tablo-6) Hepatit B hakkında bilgi Öğrenim durumu Bilmiyor Yanlış biliyor biliyor Toplam Okuryazar ilkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Toplam Tablo 6: Hepatit B hakkında bilgi ve öğrenim durumu ilişkisi Hepatit sonucu ile hastaların yaşı, yaşadıkları yer Öğrenim durumları ve dişhekimine gitmeleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. (Tablo-7, Tablo-8, Tablo-9, Tablo-10) Hepatit B tagıvıcıltk va bağışıklığı YaşGrupları HbsAg(-) HbsAg(+) AntiHBsAg(+) HCV Toplam 1.Grup Grup Grup Grup Grup Toplam Tablo 7: Yaş grupları ve HBV taşıyıcılığı ilişkisi. Yaşanılan bölge HbsAg(-) HbsAg(+) AntiHBsAg(+) HCV Toplam Sivas merkez Sivas kırsal Sivas dışı Yurt dışı Tablo 8: Bireylerin yaşadıkları yer ve HBV taşıyıcılığı ilişkisi. Hepatit B taşıyıcılığı ve bağışıklılığı Öğrenim durumu HbsAg(-) HbsAg(+) AntiHBsAg(+) HCV Toolam Okur yazar değil ilkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Z Tablo 9: Öğrenim durumu ve HBV taşıyıcılığı ilişkisi. 99 Dişhekimine Gitme HBsAg(-) HbsAg(+) AntiHBsAg(+) HCV Toplam Gitmiş Gitmemiş Toplam Tablo 10: Dişhekimine gitme ve HBV taşıyıcılığı ilişkisi. TARTIŞMA Son yıllarda en önemli enfeksiyon hastalıklarından biri de HBV enfeksiyonlarıdır. Her ne kadar bu hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapılsa da ülkemizde hala epidemik önemini sürdürmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda HBV taşıyıcılık oranı ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bu oran İskandinav ülkelerinde ve İngilterede %0.1, Batı Avrupa ülkelerinde %0,1-0,5 Doğu Avrupa ülkelerinde %1-5 arasındadır. 7 Kuzey Amerikada % 1'den az, Avustralya ve Yeni Zelanda'da %2-4, Japonyada %5-18, Çin'de %15-20 olarak bulunmuştur. 3 Yine bir başka araştırmada Hindistan'da %4 olarak bulunmuştur. 18 Ülkemizde de değişik bölgelerde yapılan çalışmalarda da çok büyük farklılıklar olmasa da farklı sonuçlar bildirilmiştir. Örneğin İstanbul'da yapılan bir çalışmada % 6,5-32,8, 1 Trabzon'da %8, 4 Elazığ 'da % bulunmuştur. Sivas yöresinde 1995 yılında yapılan bir araştırmada ise %7,5 olarak bulunmuştur. 17 Bizim araştırmamızda ise bu oran % 5,4 olarak bulundu. HCV(+) oranı ise %1 olarak bulunmuştur. Görülüyor ki son yıllardaki çalışmalarda bu oranların düşmesine rağmen hala diğer bir çok ülkeye göre yüksek düzeyde seyretmektedir. Ancak yine de Araştırmamızda bölgedeki oranın ülkemizdeki en düşük oranlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Anti-HBsAg oranları yine ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir.bu oranlar Trabzon'da %31,5, 4 Sivas'ta % olarak bulunurken bizim çalışmamızda bu oran %30,7 olarak bulunmuştur. Bu oranlar yeni yapılan çalışmalarda eski çalışmalara göre daha yükselmektedir. Bunun da sebebi gerek uygulanan aşı programları ile toplumdaki bağışıklık oranının artması gerekse ileri yaşlarda HBsAg pozitifliği oranının azalmasına karşın Anti-HBsAg pozitifliğinin artmasıdır. 7 Sonuçlar risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde cinsiyet ve hepatit sonuçları arasındaki ilişki anlamlı bulundu. Erkeklerde HbsAg(+) oranı (%8,1) kadınlara göre (%3,2) daha yüksek bulunurken AntiHBsAg(+) oranlarında ise anlamlı bir fark yoktu. Diğer çalışmalar da bu açıdan çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Örneğin Singapur'da yapılan çalışmada 6 bu oran erkeklerde % 5,7, kadınlarda %3,4 bulunurken bir başka çalış

4 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT; 4, SAYI: 2 mada yine erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek bulunmuştur. 3 Ülkemizde ise Trabzon bölgesindeki çalışmada 4 erkeklerde %10,8 kadınlarda %6,3 olarak bulunmuştur. Hepatit sonuçları ile medeni hal arasındaki ilişki anlamlı bulundu. HBsAg(+) oranları farklılık göstermezken anti-hbsag(+) oranları evli bireylerde daha yüksek idi. (%37,8-%18,6) Kırsal ve kentsel alanlarda yaşayanların aralarında çalışmamızda istatistiksel olarak fark bulunamadı. Çalışmamız bu farkı araşatırmaya yönelik olmadığından ve bireylerin büyük kısmı kentsel alanlarda yaşadığından böyle bir ilişkiyi söyleyebilmek zordur. Ancak bu doğrultuda yapılan çalışmalarda kırsal alanlarda yaşayanlarda kentsel alanlarda yaşayanlara göre HBsAg(+) oranlarının yüksek olduğu bildirilmiştir. 1 ' 24 Hepatit sonuçları ve yaş arasında ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasına rağmen anti-hbsag (+) oranının yaşla doğru orantılı olarak arttığı gözlendi. Yine ülkemizdeki bazı araştırmalar benzer doğrultudadır. 9 Operasyon geçirme ve kan alma ile hepatit sonuçları arasında ilişki bulundu. Zaten gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda operasyon geçirme ve kan alıp verme HBV enfeksiyonlarının yayılımındaki en büyük risk faktörleri arasındadır. 3,4,10 Araştırmalardan elde ettiğimiz sonuçlara göre diğer önemli risk faktörleri ise seksüel geçiş, intravenöz ilaç kullanıcıları ve aile içi horizontal geçiş olarak sayılabilir. 3,6,11,12,14,24 Çalışmamızda hiç intravenöz ilaç kullanıcısına rastlamazken, toplumumuzdaki insanların cinsel konulardaki sorulara kaçamak cevaplar vermesi sebebi ile bu konudaki sonuçlar hakkında tam bir bilgi sahibi olmamız mümkün olmadı. Ancak kooperasyon geçiren ya da kan alan kişiler dışında kalan kişilerde de HbsAg(+)veya anti HBsAg(+) bulunmasını ya seksüel geçiş ya da aile içi horizontal geçiş olarak açıklamak mümkündür. Araştırmamızda bireylerin tamamına yakını hayatlarında en az bir kere dişhekimine gittiklerinden dişhekimine gitme bir bulaşma yolu ya da bir risk faktörü olarak bulunmamıştır. Gerçi ülkemizde yapılan bir çalışmada diş çektirmenin bir bulaşma yolu olduğu belirtilmişse de 10 diş çekiminin kimler tarafından yapıldığı, hangi şartlarda yapıldığı açıkça belirtilmediğinden bunun diğer risk faktörleri kadar önemli olduğunu düşünmüyoruz. Yapılan bir araştırmada zaten HBV enfeksiyonların yayılımında rutin dental işlemlerin önemli bir faktör olmadığı,çok özel durumlar haricinde bu tür enfeksiyonlar beklenmesinin olağanüstü bir durum olabileceği belirtilmiştir. 21 Ancak yine de hekimlerin, dişhekim- lerinin ve özellikle cerrahların risk altında olduğu bildirilmekledir. Hastaların hepatit bilgi düzeyleri ölçüldüğünde bunun eğitim düzeyi ile doğru orantılı olduğu görüldü. Okur yazar olmayan ve sadece okur yazar olan kişilerle ilköğretim mezunu 227 bireyin sadece 15'i (%6,6) doğru bilgiye sahip iken lise ve yüksekokul mezunu 370 bireyin76'sı (%20,5) doğru bilgiye sahipti. Ancak 597 bireyin sadece 91'inin (%15,2) doğru bilgiye sahip olduğu,buna karşın 207'sinin yanlış bilgiye sahip olduğu ve 299'unun da hiçbir bilgiye sahip olmadığı düşünülürse bunun ne kadar düşük olduğu açıktır. Zaten aşılı bireylerin oranının % 3,5 olduğu gözönüne alınırsa bu konunun ülkemizde ciddi bir sorun olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünyada 350 milyon kişi ya da dünya popülasyonunun yaklaşık % 5'i Kronik viral hepatit enfeksiyonları ile etkilenmiştir. Bu vakaların büyük bir çoğunluğu da siroz ya da hepatosellüler karsinoma ile sonuçlanmaktadır. 5 Amerika Birleşik Devletlerinde sadece Hepatit C için her yıl milyarlarca dolar para harcandığı düşünülürse 13 HBV ve HCV enfeksiyonlarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.araştırmacılar bu enfeksiyonların önlenmesinde en etkili yöntemin düzenli bir aşı programı olduğunu vurgulamaktadırlar. 11,18,19 Hem yetişkin bireylerde hem de aile içi horizontal geçişi önlemek amacı ile yeni doğanlarda aşılama programı ile ciddi başarılar elde edilmiştir. 15,19 Bu bilgiler ışığında ülkemizde de eğitim ve aşılama çalışmalarının daha etkin ve daha hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiği kanısındayız. KAYNAKLAR 1-Boiser, P., Rabarijona, L., Piollet, M., Roux, J.F, Zeller, H.G.: Hepatitis B virüs infection in general population in Madagascar: evidence for different epidemiological patterns in urban and in rural areas Epidemiol Inlect. 117(1):133-7, Cacopardo, B.,Nunnan, G.,Berger A,Doer, HW., Russo, R. "acute nona-ehepatıtis m eastern Sicily.the naiurat history and the role of hepatitis G virüs,".eur Rev Med Pharmacol Sci4(5-6),117-21,(2000sep] 3-Chen,C.J., Wang,L.Y, Yu,M.W.:Epidemiology of hepatitis B virüse infection in the Asia-pasılic region. J Gastroenterol Hepatol, 15:3-6, Durmus, G, Ereni, C.. Sönmez. M.. Mocan, Z., Telalar, M.:Trabzon bölgesinde hepatit B virüs enfeksiyonu epidemiyolojisi. Yeni Tıp Dergisi. 13(4): , Galan. M.V., Boyce, D., Gordon, S C/Current pharmacotherapy for hepatitis B infection. Expert Opin Pbarmacoter. 2(8): Goh, K.T. Prevention and control of hepatitis B virüs infection in Singapore. Ann Acad Med Singapore. 26(5):671-81, Goudeau, A.: Epidemiology and eradicatıon strategy for hepatitis B in Europe Vaccine. 8: 113-6, Hadler, S.C.. Doto, l.l., Maya-nard, J.E.. Smith, J., Clark, B., Mosley, J., Eickhoff, T.:Occupational risk of hepatitis B infection in hospital workers. Infect Control. 6(1): 24-31,

5 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 2 9-işler, M., Akın, D., Ertem, S., Tekesin, O., Batur. Y -Hepatit B virüs enfeksiyonunun aile içi geçişinin araştırılması. Gastroenteroloji. 6(1): 9-12, Kılıç, S S, Akbulut, A.A., Felek, S., Kalkan, A., Ocak, S.: Elazığ ili ve yöresinde hepatit B prevelansının araştırılması.fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 10(1): 49-55, Kuru, U., Senli, S., Türel, L, Kuru, N., Başkent, A. Ulucaklı, O. Age-specific seroprevelance of hepatit B virüs infection. Türk J Pediatr. 37(4): 331-8, Lansang, M.A.: Epidemiology and control of hepatitis B infection:a perspective from the Philippines, Asia. Gül 38(2): 43-7, Leigh, J.P., Bowlus, C L., Leıstıkow. B.N., Schenker, M.: Costs of hepatitis C. Arch Intern Med 161(18): , Lindberg, J., Lindholm, A.:HbsAg-posıtive Swedish blood donors : natural hisfory and origin of infection. Scand J Infect Dis. 20(4): , Male, A., Tancredi, F., Romano, L., Giuseppone, A.. Coluccı, M., Sangiuoio, A., Lecce, R., Adarno, B., Tosti, M.E., Taliani, G., Zanetti, A.R.: Effectivenes of hepatitis B vaccination in babies born to hepatitis B surface antigenposıtıve mothers in Italy. J Infect Dis. 184(7): Öztürk,Adnan ve Keskin, Abmet. Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar. 5.bs., , Ankara, Özyurt Matbaacılık. 2001, 17-Poyraz, 6., Sümer, H., Öztorp, Y., Saygı, G, Sümer, Z.:Sivas yöresinde genel toplum hepatit A,B ve C virüs belirleyicilerinin araştırılması: infeksiyon Dergisi.9(1-2) Tandon, B.N.. Acharya, S.K., Tandon, A.:Epidemiology of hepatitis B virüs infection in India. Gut.38(2): Tao, Q., Feng, B.: Prevention and therapy of hepatitis B Chin Med J. 112(10): 942-6, Tümer. Celal, "hepatit virüsleri,".tdbd. 58,( Ekim 2000) 21-Tzukert, A., Sandler, S.G.: Dental çare and spread of hepatitis B virüs infection J Clin Microbiol. 8 (3): 302-5, Urbarlı, A., Özgenç, O., Kuruüzüm.,Bozdağ H. " Sailık Alanında Çalışanlarda B Hepatiti Riski," Alsancak Devlet hastanesitıp Dergisi. 3(1), 13-16, (1995) 23-Wallace, AE., VVeeks, WB. "Thiamine treatment of chronic hepatitis B enfection,". Am J Gastroente rol. 96(3), 864-: 2:31 Mar) 24-Yao, G B.: importance of perinatal versus horizontal transmission of hepatitis B virüs infection in China Gut. 38{2): 39-42, 1996 Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Hasan Yeler Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Ağız,Diş,Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD Sivas Tel: /

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı*

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Araştırma Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği AntiHBs seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical Center Metehan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir HBV ve HDV Epidemiyolojisi Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir arzu.sayiner@deu.edu.tr PubMed 30 makale Türk Medline 42 makale 46 makale BMJ, 2003 HBV

Detaylı

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri HCV Kronik hepatit Siroz Hepatoselllüler karsinoma 08.06.2016 2 HCV viroloji Flaviviridae ailesi Hepacivirus genusunda

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET ARAŞTIRMA Cilt 57, No 2, S : 77-82 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Metin ÖZSOY 1 Hürrem BODUR

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI *

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Araştırma Makalesi/Original Article TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol, No 2, 9903 Journal of Clinical and Experimental A.Tekin ve ark. Investigations Hastane çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı 99 ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi*

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Araştırma Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Ali ASAN 1, Ayhan AKBULUT 2, Suzan SAÇAR 3, Hüseyin TURGUT 3 1 Tunceli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon

Detaylı

Kronik Hepatit B Hastalarının Aile Bireylerinde HBsAg Taraması

Kronik Hepatit B Hastalarının Aile Bireylerinde HBsAg Taraması Araştırma Kronik Hepatit B Hastalarının Aile Bireylerinde HBsAg Taraması Üner KAYABAŞ 1, Yaşar BAYINDIR 1, Salim YOLOĞLU 2, Doğan AKDOĞAN 3 1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015

Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015 Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015 Sunum Planı Delta virus özellikleri Replikasyon Patoloji- Patogenez Epidemiyoloji Bulaş yolları Risk faktörleri Tarihçe İlk defa 1977 yılında Rizetto tarafından tanımlanmış

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ?

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? Çiğdem Kader 1, Ayşe Erbay 1, Nazan K. Akça 2, Selda Yüzer 2, Sevinç Polat 2 1 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

HepC Korunma. Alper ŞENER

HepC Korunma. Alper ŞENER HepC Korunma Alper ŞENER dr.alpersener@gmail.com Risk & HCV Yılda ortalama 5,6 milyon sağlık personeli risk altında (CDC)-tüm patojenler açısından Kan,kan ürünü ve insan kanından yapılan ürünler (faktörler)

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

* Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ** Kocaeli SSK Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi

* Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ** Kocaeli SSK Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ADANA BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ VE AİLELERİNİN HEPATİT B TAŞIYICILIĞI VE TAKİBİ İLE HEPATİT B AŞILARINA KARŞI İMMÜN CEVABIN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Atiye FEDAKAR*,

Detaylı

Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü

Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Ülkemizdeki antibiyotik kullanımı ile ilgili gerçeklerin araştırılması Toplumda Antibiyotik Kullanımı

Detaylı

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ*

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 675-680 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ* ANALYSIS OF RISK FACTORS IN ANTI-HCV

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çiğdem Kader 1, Nazan Kılıç Akça 2, Sevinç Polat 2, Ayşe Erbay 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B YE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B YE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ Özgün Araştırma Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017; 19(2): 66-72 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B YE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ The Hepatitis

Detaylı

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı*

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Araştırma Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Filiz PEHLİVANOĞLU, Kadriye KART YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

SAMSUN İL MERKEZİNDE HEPATİT B İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI

SAMSUN İL MERKEZİNDE HEPATİT B İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI SAMSUN İL MERKEZİNDE HEPATİT B İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI Yrd.Doç.Dr.Cihad DÜNDAR*, Uz.Dr.Hasan HAMZAÇEBİ**, Dr.Murat TOPBAŞ*, Dr.Hakan GÜNDÜZ**, Prof.Dr.Yıldız PEKŞEN* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

HBV Viroloji - Epidemiyoloji

HBV Viroloji - Epidemiyoloji HBV Viroloji - Epidemiyoloji Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 20 Ocak 2017 suasumer@gmail.com HBV - VİROLOJİ Taksonomi AİLE CİNS TÜR Hepadnavirüdae Orthohepadnavirüs

Detaylı

Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması

Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması Baryaman E ve ark. Araştırma Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması Emir Sultan BARYAMAN 1, Mustafa ASLAN 2, Neşe SALTOĞLU

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaşan İnfeksiyonlar Hepatit C

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaşan İnfeksiyonlar Hepatit C Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaşan İnfeksiyonlar Hepatit C 1 Uz. Dr. Ali ASAN Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kan

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma Araştırma Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma 1 2 2 2 Derya ŞAHİN, İbrahim ŞAHİN, Faruk SÖZERİ, Kürşad ÖNDER 1 2 Kırklareli

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları

Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları Çocuk Dergisi 10(3):116121, 2010 doi:10.5222/j.child.2010.116 Dokuz Ay 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları Burçin NALBANTOĞLU *, Ayşin NALBANTOĞLU **, Nihan Uygur KÜLCÜ

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Kandemir Ö ve ark. Araştırma Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Özlem KANDEMİR 1, Musa GÖKSU 1, Öner KURT 2 1 Mersin Üniversitesi

Detaylı

Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü. Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı

Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü. Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı Giriş Sarılık salgınları 5. yy'dan bu yana bildirilmektedir Bu virüs grubu (A - E) global halk sağlığı

Detaylı

KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS

KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS ÇETİN 2015 1 Sağlık çalışanları, mesleki nedenlerle enfekte kan ve vücut sıvılarına maruz kalmayı takiben önemli mortalite ve orbititeye

Detaylı

HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MANİSA

HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MANİSA HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MANİSA HBV ilk salgın Lurman (1885) 1883, Bremen Tersane işçileri (n=1289) Çiçek aşısı (vezikül

Detaylı

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi Dr. Bülent B Değertekin ertekin Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji BD Konuşmamda Tarama Kimi? Ne zaman? Ne sıklıkla? Hangi yöntemle? Tanı

Detaylı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Özlem ALTUNTAŞ AYDIN, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU, Asuman KÖKREK, M. Emirhan IŞIK, Özcan NAZLICAN Haseki Eğitim ve

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar Dr.Fehmi Tabak 7 Kasım 2012 Hasta açısından Hasta açısından Her şeyin değiştiği an Sayın Ayla Hanım, Kan kontrolünde taşıyıcı olduğunuz görülmüştür.

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI Teoman Z. APAN*, R.Cenap YILDIRIM**, Akın YILDIZ***, Binnur BEGON****

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması

Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması Uluhan Sili 1, Abdurrahman Kaya 2, Selda Aydın 3, Nur Hondur 4, Ali Mert 5, Fehmi Tabak 4, Reşat Özaras

Detaylı

Hepatit B prevalansı ve aile içi bulaşım yolları

Hepatit B prevalansı ve aile içi bulaşım yolları ÖZGÜN ARAŞTIRMA Hepatit B prevalansı ve aile içi bulaşım yolları Prevalence and interfamily transmission pathways of hepatitis B virus Bilge BAŞ Yakın Doğu Üniversitesi, Gastroenteroloji Bölümü, Lefkoşa,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

HEPATİT (Sarılık) Epidemiyoloji

HEPATİT (Sarılık) Epidemiyoloji HEPATİT (Sarılık) Hepatit, temel olarak karaciğer hücrelerinin hasarına sebep olan inflamatuar bir hastalıktır. Hepatit, hastalığın klinik seyrine göre akut ve kronik olarak iki çeşittir. Akut hepatit,

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Anti-HAV IgG seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

KRONİK HEPATİT B, DELTA AJANLI

KRONİK HEPATİT B, DELTA AJANLI Mikrobiyoloji Patogenez Epidemiyoloji KRONİK HEPATİT B, DELTA AJANLI Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi HBV mi? HBV, Delta ajanlı mı? HBV,DELTA AJANLI HBV MİKROBİYOLOJİ HDV virüsünün özellikleri

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski: Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit

Detaylı

Şanlıurfa da 2007 ve 2011 Yıllarında Pratisyen Hekimlerin Viral Hepatitlerle İlgili Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması

Şanlıurfa da 2007 ve 2011 Yıllarında Pratisyen Hekimlerin Viral Hepatitlerle İlgili Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması 18 Özgün Araştırma / Original Article Şanlıurfa da 2007 ve 2011 Yıllarında Pratisyen Hekimlerin Viral Hepatitlerle İlgili Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması Comparison of Knowledge Levels of General

Detaylı

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 Sabahat Tezcan ve Elif Kurtuluş Yiğit Bu bölümde 12-23 aylık çocukların aşılanması, beş yaş altı çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonunun varlığı ve evlenmiş kadınların

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergenekon KARAGÖZ, Vedat TURHAN, Alpaslan TANOĞLU, M.Burak SELEK, Asım ÜLÇAY, Hakan ERDEM, Ayşe BATIREL

Detaylı

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (3): 183-187 ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF SEROPOSITIVITY OF HEPATITIS B VIRUS

Detaylı

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir güncel gastroenteroloji 14/2 Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir Halil DEĞERTEKİN 1, Ali Kemal OĞUZ 2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMA. Şükran KÖSE Ayhan GÖZAYDIN Gülfem ECE Melda TÜRKEN Lütfiye KUZUCU Mehmet ERDEN

KLİNİK ARAŞTIRMA. Şükran KÖSE Ayhan GÖZAYDIN Gülfem ECE Melda TÜRKEN Lütfiye KUZUCU Mehmet ERDEN Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (1): 13-17 13 KLİNİK ARAŞTIRMA DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VE TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YEMEKHANE PERSONELİNİN HEPATİT B

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye

Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye Yrd. Doç. Dr. Yeşim Alpay Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. BALIKESİR Hepatit C virüsü (HCV);

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection OriginalArticle / Orijinal Araştırma Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection Hamit Sırrı Keten 1, Özgür Ersoy 2,

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 2 Tarihçe Enfeksiyöz A E Enterik geçiş Viral hepatit Serum NANB B D C Diğer HGV,TT

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı