ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ Platformun Adı ve Merkezi Madde 1- Platformun adı Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu dur. Platformun merkezi Yürütme Kurulu Başkanı nın bunduğu yerdedir. Platformun resmi web sitesi dir. Platform, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Platformun Amacı ve Faaliyet Alanı Madde 2- Platform, bir yerel kalkınma modeli olan kümelenme oluşumlarını, Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, aktörler arası iş ağları kurmak, küme oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, ortak menfaatlerini korumak; sonuç olarak tüm üyelerin birlikte güçlenmelerini sağlamaktır. Ayrıca platform, sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik, istihdam sağlamaya destek olmak, bu tür faaliyetleri organize etmek, girişimcilik, eğitim, çevre, istihdam alanlarında kamu yararına çalışmalar yapmak, bahsi geçen konularda proje hazırlamak, yürütmek ve kamuoyunda sosyal bilinci geliştirmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kurumlara destek olmak amacı ile kurulmuştur. Çalışma Konuları ve Biçimleri Madde 3- Platformun amacını gerçekleştirmek için platform tarafından sürekli olarak yürütülecek olan çalışma konuları ile çalışma biçimleri aşağıda sunulmuştur: 1- Platform, kümelenme konusunda dünya ve ülke genelinde yapılan bilimsel ve akademik çalışmaları takip eder, üyelerini zamanında haberdar eder ve üyelerine sürdürülebilir kümelenme konusunda bilgi sağlamada yardımcı olur. 2- Platform, kümelenme faaliyetlerinin güçlenmesi için araştırmalar yapılmasına, uzman sanayici, bilim insanları ve girişimcilerinin görüşlerinin alınmasına ve gerektiğinde bu görüşlerin resmî mercilere iletilmek üzere rapor edilip uygulanmasına öncülük eder. 3- Platform, üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırıcı ve destekleyici çalışmalarda bulunur. Platform, tasarım, yatırım, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin verimli, ekonomik ve

2 kaynak yaratıcı olması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması açısından üyelerini destekleyici çalışmalar yapar. 4- Platform, uluslararası rekabetin gerektirdiği üstün vasıflı teknik ve diğer elemanların temini ve eğitimi konularında üyelerinin istekleri doğrultusunda faaliyetler düzenler. 5- Platform, paydaşları ile hükümet yetkilileri ve kamu kuruluşları arasında bağ oluşturur, sektörü ilgilendiren kararlar ve mevzuat konusunda görüş ve öneriler geliştirir ve yetkili mercilere ulaştırır. 6- Platform, yurtiçi ve yurtdışında benzer ağ, platform, dernek ve federasyonlar ile işbirliği yapar veya Yürütme Kurulu kararı ile üye olur. 7- Platform, öğrenim ve eğitimi kalkınmanın temel unsurlarından biri kabul ederek, bu alanda öğretim kurumlarının kümelenme farkındalığını yaratmak, bizzat gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle, çeşitli araştırma kurumlarıyla proje bazında ortak çalışmalar organize eder. 8- Platform, amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, proje hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır. Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda televizyon, gazete, dergi, kitap, internet ve broşür gibi yayın vasıtalarından istifade eder. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, kongreler vb. düzenler. 9- Türk ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için; sanayici, meslek, bilim ve iş-insanlarını bir araya getirerek ülke yararına çalışmalarda bulunmak üzere bünyesinde toplar. Teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli çalışmalara teşvik eder. Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, eğitim ve öğretim kurumları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile kümelenme konusunda işbirliği yapar 10- Platform, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar. 11- Platform, yurt içinden ve yurt dışından yardım veya bağış alabilir; gerekli izinlerin sağlanmış olması şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir. 12- Platform, üyesi tüzel kişiler ile gerçek kişilerin mensubu bulundukları kuruluşların bilimsel, teknolojik, ticarî, istatistiğî ve ekonomik gereksinmeleri konusunda inceleme, araştırma, yayın ve benzeri çalışmalar yapar veya yaptırır. 13- Uygun tüzel kişilikle, dernek ve/ya vakıf ve/ya iktisadi işletmeler kurar ve/veya kurulmuş olanlara iştirak eder. Platform, kümelenme ve yerel kalkınma faaliyetleriyle ilgili olarak; menkul veya gayrimenkuller

3 edinebilir; gayrimenkuller üzerinde platform leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira, şuf a, ipotek gibi haklar tesisi veya mevcut takyitlerin fekki mümkündür. Bu muameleler, ancak Genel Konsey in Yürütme Kurulu na vereceği yetkiyle ve uygun tüzel kişilikle yapılabilir. Üyelik Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Platformun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Türkiye de bir sektörde kümelenme girişimini temsil eden her gerçek ve tüzel kişi bu Platforma üye olma hakkına sahiptir. Ancak, her kümelenme girişimi için bir üyelik söz konusudur. Kümelenme konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları bu platformun doğal üyesidir. Platforma maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yürütme Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Platforma üye olmak isteyenler, yazılı olarak Platform Yürütme Kuruluna müracaat ederler. Yürütme Kurulu, başvuruyu inceler, kararını en çok (60) gün içinde yazılı olarak bildirir. Üyeliğe kabul edilerek üyelik koşullarını yerine getirenler, Platform içi faaliyetlerde eşit haklara sahip olur. Üyelikten Çıkma Madde 5-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Platformdan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Platform Sekreteryasına ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten Çıkarılma Madde 6-Platform üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır: 1- Platform tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak, 2- Platform organlarınca verilen kararlara sürekli uymamak, 3- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmaktır. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yürütme Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Platformdan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Platform malvarlığında hak iddia edemez. Platform Organları Madde 7-Platformun organları aşağıda gösterilmiştir: 1- Platform Genel Konseyi

4 2- Platform Yürütme Kurulu 3- Platform İcra Heyeti 4- Platform Sekreteryası Platform Genel Konseyi Madde 8- Genel Konsey, Platformunun doğal paydaşlarından oluşur. Bu paydaşların konseye katılımı belirleyecekleri temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu konsey, Platform çalışma raporlarının ve stratejilerinin sunulacağı bir üst kuruldur. Genel Konsey olağan toplantıları yılda bir kez aşağıdaki konuları görüşmek üzere yapılır: Bölgesel kalkınma modeli olan kümelenme çalışmaları hakkında farkındalık yaratmak, Türkiye de yaygınlaştırmak ve geliştirmek. Kümeler ve küme girişimleri hakkında bilgi vermek. Merkezi ve yerel otoriteler ile ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak. Ulusal kümelenme politikası ile destek modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı vermek. Platform Yürütme Kurulu Madde 9- Platform Yürütme Kurulu, Platformun en yetkili karar organı olup, Platforma kayıtlı üyelerden birer temsilci ve kamu kurum ve kuruluşlarının görevlendirdiği temsilcilerden oluşur. Kümelenme konusunda faaliyet gösteren her türlü gerçek ve tüzel paydaş oy hakkı olmaksızın İcra Heyetinin daveti üzerine Genel Konseye katılabilir. Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulu (Eş) Başkan(lar)ı tarafından görevlendirilen Platform Sekretaryasının çağrısı üzerine olağan olarak yılda iki kez veya Platform üyelerinden üçte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. İcra Heyeti, Yürütme Kurulunu son toplantıdan itibaren bir yıl toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Genel Sekretarya, otuz gün içerisinde Genel Konseyi Yürütme Kurulu seçimi gündemiyle toplantıya çağırır. Genel Sekretarya, Platform tüzüğüne göre Yürütme Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Yürütme Kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi

5 bir elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Yürütme Kurulu, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve platformun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yürütme Kurulu üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Yürütme Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, Platform Sekretaryası tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yürütme Kurulu (Eş)Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve yönetilir. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Platform Sekretaryası tarafından bir tutanak düzenlenir. Yürütme Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Davetliler oy kullanamazlar. Yürütme Kurulunda, aksine karar alınmamışsa, Yürütme Kurulu (Eş)Başkan(lar)ı ve Genel Sekreter üyelerin seçimleri ile diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır. Gerektiğinde gizli oylar, Genel Sekretarya tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Yürütme Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Platform üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar da geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

6 Yürütme Kurulunda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Aşağıda yazılı hususlar Yürütme Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır: 1- Platform Tüzüğü nün değiştirilmesi, 2- Platform organlarının seçilmesi, 3- İcra Heyeti tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 4- Yürütme Kurulu üyelerinin diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 5- Proje grupları raporlarının görüşülmesi, 6- Platformun diğer organlarının denetlenmesi, 7- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi ve nihai karara bağlanması, 8- İcra Heyeti tarafından Platform çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri, yönergeleri inceleyip, bunların aynen veya değiştirilerek onaylanması, 9- Platformun bir federasyona katılmasının veya ayrılmasının kararlaştırılması, 10- Platform için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisi veya terkini hususunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, 11- Platformun dernek, vakıf ve benzeri tüzel kişilik kurması, 12- Platformun feshedilmesi, 13- Platformun en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması. Yürütme Kurulunda görüşülen konular ve alınan kararlar Genel Sekretarya tarafından bir tutanağa yazılır. Bu tutanak Genel Sekretarya tarafından toplantıyı izleyen on gün içerisinde e-posta ile üyelere duyurulur ve Platformun resmi web sitesinde toplantıda yapılan sunumlar ve dağıtılan raporlarla birlikte yayınlanır. Platform İcra Heyeti Madde 10- Platform, kendi içerisinde güncel ve hızlı karar almak üzere bir İcra Heyeti kurar. İcra Heyeti Platformun yetkili temsil organıdır. Bu heyet, bir önceki Yürütme Kurulu (Eş)Başkan(lar)ı, hali hazırdaki (Eş)Başkan(lar) ve bir sonraki dönemin (Eş)Başkan(lar)ı ile Genel Sekreter(ler) tarafından oluşur. Yürütme Kurulu (Eş)Başkan(lar)ı ile Genel Sekreter Yürütme Kurulu tarafından iki yıllık bir dönem için seçilirler.

7 İcra Heyeti gerektiğinde toplanır. İcra Heyeti sanal olarak toplanabilir. İcra Heyetinin raportörlüğünü Genel Sekreter yapar. Yürürlülük Madde 11- Bu tüzük Platform Yürütme Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu Tüzüğü Platform Yürütme Kurulu (Eş)Başkan(lar)ı yürütür.

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

1- Her yas grubunda sportif turnuvalar, geziler, gösteriler, \~~fl ç~~~~1it ve sergiler düzenlemek,

1- Her yas grubunda sportif turnuvalar, geziler, gösteriler, \~~fl ç~~~~1it ve sergiler düzenlemek, EGELI TENIs VETERAN DERNEGI TÜZÜGÜ Dernegin Adi ve Merkezi Madde 1- Dernegin Adi: "Egeli Tenis Veteran Dernegi" dir. Dernegin merkezi Vali Hüseyin Ögütcen cad. No:53/1 Balçova-IZMIR'dir. Subesi yoktur..

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Türk Ocakları, Bakanlar Kurulu nun 15.05.1954 tarih ve 4/3055 sayılı kararı ile Amme menfaatine hadim (Kamu Yararına Çalışır) cemiyet olarak kabul edilmiştir. KURULUŞ Madde

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı