,,.. _,..,..,...,..,... >,.*.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ",,.. _,..,..,...,..,... >,.*."

Transkript

1 SERMAYE P İYASASI KURULU ŞEKER FAKTOR İNG HIZMETLERI ANON İM ŞIRKETI FINANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVILLERININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İ R EKER FA YIL: 2012,,.. _,..,..,...,..,..... >,.*. S, j7 iı:."--""-,,,, : 4 ;. -! (.".) ; R f :k,-..,..;... n a, t,,:: \ Y ı'- TIF--;IKT IN/1 E IL DE LER encl I ı c Çar ı. Ec. Go u IST. 33-n 33 :33 ec.ığ zi i Kur ıı ml OC 43E5 Nc: 35-33t 752

2 ŞEKER FAKTOR İ NG HIZMETLERI ANON İM ŞİRKET İ'NDEN Ortakl ığı m ız ın TL nominal de ğerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka a ı-z ına ili şkin izahnamedir. Söz konusu finansman bonosu ve/veya tahv iller, Sermaye Piyasas ı Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyar ınca Sermaye Piyasas ı Kurulu (Kurul)'nun 2-.../..1.k./. Uarih ve...t7k.q./.12,l1 say ı karar ı ile kayda al ınmas ı na karar verilmi ştir. Ancak kayda almma ortakl ığım ız ın ve finansman bonosu ve/veya tahvillerin Kurul veya kamuca tekeffillii anlam ına gelmez. İşbu izahname ile ihrac ı yap ılacak olan finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin ihraçcmm yat ın ınc ılara kar şı olan ödeme yükümlülü ğü Kurul veya herhangi bir kamu kurulu şu tarafından garanti alt ı na al ınmam ış olup, yat ır ım karar ı n ın, ihraçcm ın finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Kurul kaydma al ı nm ış olan TL nominal de ğerli finansman bonosu ve/veya taln illeri, i şbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 2.\../.1X./2..Q.13tarihine kadar farkl ı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ili şkin ko şullar, ihracm özellikleri, ihraç tutar ı, sat ış süresi ve esaslar ı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler arac ı l ığıyla kamuya duyurulacakt ı r. Sirküler, izahnamenin ayr ılmaz bir parças ı olup fidansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin yat ı r ım kararlar ı izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İzahnamede sat ıştan önce meydana gelen de ğ i şiklikler sat ıştan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Raf kay ıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tablolarm kamuya aç ı klanmas ı i şbu izahnamede de ğ i şiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler kamuya aç ıklanan son finansal tablolar ı da içerir. Sermaye Piyasas ı Kanunu uyar ınca, izahname ve cklerinde yer alan bilgilerin gerçe ğ i dürüst bir biçimde yans ı tmas ından ihraçc ı lar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen arac ı kurulu şlara da zarar ı n ihraçc ılara tazmin ettirilemeyen k ısm ı için miiracaat edilebilir. Ba ğıms ız denetim kurulu şlar ı ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ili şkin olarak haz ırlad ıklar ı raporlardaki yanl ış ve yan ı lt ı c ı bilgi ve kanaatler nedeniyle do ğabilecck zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçe ği dürüst bir biçimde yans ıtmas ından a şağıda unvanlar ı belirtilen kurulu şlar ile bu kurulu şlar ı temsile yetkili ki şiler sorumludur: Şeker Faktoring Hizmetleri A. Ş. (Şeker Faktoring) ve halka arzda arac ı kurum olarak yer alan Şeker Yat ı r ı m Menkul De ğerler A. Ş. (Şeker..Ya4j4ii.)'izal ı namenin tamam ından sorumlu olup, izahname ekinde ve izahname içerisinde z3kr a. rdn ' -firı-ankil bilgilerin kayna ğı olan , ve tarihli finanal t3b1.o.kar ile ', bunlara ili şkin ba ğıms ız denetim raporlar ından Akis Ba ğıms ız Denetim ve!sivi,fi t'r A. Ş".)001V4G) sorumludur...1 il t 2 ER Y L DE Ğ ileirlsc1 r. ıı C a.t_ d T;:gtivl LE L.. Ş. 3-4,? t3 Bo ğa ıç Kuru1 ı F t.0 s2.5 ILII Nı.: 3552 t -

3 I. BORSA GÖRÜ ŞÜ: İMKB'nin Kurul'u mehatap, tarih ve İMKB-4-GDD say ı l ı yaz ı s ı nda; Borsam ız Yönetim Kurulu'nun 23/10/2012 tarihli toplant ı s ında, A. Ş irketin seriler halinde halka arz edece ği TL nominal de ğerli bono ve/veya tahvillerinin, halka arz ı n tamamlanarak Kotasyon Yönetmeli ği 16/c maddesinde ifade edilen "Ihrac ı,' tümünün halka arz yoluyla sat ışa,s. ııııul ınuş olmas ı" şart ın ı n sağlanmas ı ve sat ış sonuçlar ın ın Borsarn ıza ula ş t ır ı lmas ı kayd ıyla Borsa kotuna al ınarak, KAP'ta yap ı lacak duyuruyu izleyen 2'nci i ş gününden itibaren Borçlanma Araçlar ı Piyasas ı Kesin Al ı m Sat ım Pazar ı 'nda i şlem görmeye ba şlayabilece ği, B. Kurulunuza iletilecek Borsam ız görü şünde, "İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalar ında Oyeliğe ve Kotasyona ili şkin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan "...Borsa kotuna al ıp alman ın konusunda yetkili merci, borsalarm yönetim kurullar ıdır..." hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayw ı l ık oluştur ınamak şart ıyla, sadece SPK'n ın görüş talebine cevap vermek amac ıyla s ın ırl ı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate al ınarak haz ırlanm ışt ır. işbu İMKB Görüşüne dayaııılarak al ınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle IMKB 'nin herhangi bir sorumlulu ğu bulunmamaktadır." ifadesinin yer almas ı hususlarm ın Kurulunuzz bildirilmesine karar verilmi ştir. ifadesine yer verilmi ştir. II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜ Ş VE ONAYLAR: Bankac ı l ık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Şeker Faktoring Hizmetleri A. Ş.'ye muhatap 13/09/2012 tarih ve B.02.1.BDK say ı l ı yaz ı s ı nda; söz konusu tahvil ihrac ı n ın gerçekle ştirilmesinde 2499 saylli',:-setmaye Piyasas ı Kanunu ve di ğer mevzuat hükümleri sakl ı kalmak kayd ıyla "90 Say ı l ı Ödünj Para.Vrrne İşleri Hakk ında Kanun Hükmünde Kararname" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Ş ir)4etlerinin Kurulu ş ve Faaliyet Esaslar ı Hakk ında Yönetmelik " hükümleri aç ı s ından herhan ği bir sak ınca bulunmad ığı ifade edilmi ştir. KER YA UL DE Gen ı ü Cad. ı Nc:36 Bey / İ ST. 2) Bo ğ aiç Kurumla. fl.:e0 K 1 E. 43b5 (dil No:

4 icindekiler 1. OZET 6 2. RISK FAKTORLERI RAcCI HAKKINDA BILGILER SECILMIS FINANSAL BiLGILER I HRACCININ MEVCUT SERMAYESI HAKKINDA BILG YONETIM VE ORGANIZASYON YAPISINA ILISKIN BILG1LER GRUP HAKKINDA BiLGILER GARANTORE ILISKIN BILGILER VE GARANTI HOKUMLERI GEQMIS DONEM FINANSAL TABLO VE BAGAMSIZ DENETIM RAPORLARI KAR TAHMINLERI VE BEKLENT1LER UZMAN RAPORLARI VE OcONCO KIMERDEN ALINAN BILGILER incelemeye ACIK BELGELER ZAHNAMENIN SORUMLULU6UNU YclirgNA5.15ILER EKLER ;; -.1 ff- -> 4 N\

5 KISALTMA VE TANIMLAR K ısaltma Tan ı m Ş irket veya Şeker Faktorimz Şeker Faktoring Hizmetleri A. Ş. BDDK Bankac ı l ık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Borsa veya İMKB Istanbul Menkul K ıymetler Borsas ı BMV Banka Muameleleri Vergisi DIBS Devlet İç Borçlanma Senedi GM Genel Müdür GMY Genel Müdür Yard ı mc ı s ı GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müste şarl ığı İ I K icra İ llas Kanunu ISIN Uluslararas ı Menkul K ıymet Tammlam.a Numaras ı KAP Kamuyu Ayd ınlatma Platformu Kurul veya SPK Sermaye Piyasas ı Kurulu MKK Merkezi Kay ıt Kurulu ş u SGMK Sabit Getirili Menkul K ıymet Şeker Yat ı r ım, Arac ı Kurum Şeker Yat ı r ım Menkul De ğerler A. Ş. TC Türkiye Cumhuriyeti TL Türk Liras ı TMSF.. Tasarruf Mevduat ı Sigorta Fonu TTK Türk Ticaret Kanunu TP Türk Paras ı YP Yabanc ı Para TTSG Türkiye Ticaret Siç.il Gazetesi. V.U.K Vergi U şüt Kanuthl YK Yönetim Kurulu.. -- :..;\ n ı l ı <----' E_51.(E-R YAT!RliVi ME K DE C -: ',E _ER f ene Cil in Cad.T ı c:3g Bey / IST Bu ğaz 'ur ııııı lar toleti 4335 l No: '..it:7,,

6 1. (VET Bu labium izahnamenin Ozeti olup, sermaye piyasasi araclanna i1ikin yattrun kararlan, izahnamenin Hain olarak degerlen(lirilmesi sonucu verilmelidir $eker Faktoring Hizmetleri A.5. Haklunda Genel Bilgi yilinda kurulan ve Hazine Mastesarligi'ndan tarihinde faaliyet izni alan, $eker Faktoring Hizmetleri A.$. Inonti Cad. Itimsah Han No: 36 Kat: Gi_imussuyu / ISTANBUL adresinde faaliyetine devam etmektedir. 5eker Faktoring Hizmetleri A.$. nin Ankara, Bursa, Izmir, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Antalya ve Konya'da 8 adet temsilciligi bulunmaktadir. Kuruldugu tarihte Hazine Milstesarligenin sorumlulugunda faaliyetlerini stirdtiren $eker Faktoring Hizmetleri A.5., Faktoring sirketlerin sermayelerinin ve kurumsal yonetiminin gticlendirilmesine yonelik olarak, tarih ve sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslari Hakkinda Yonetmelik" cercevesinde intibak surecini tamamlamlayarak BDDK'nm tarill ve 2322 sayili karari ile Faaliyet izin Belgesi'ni Bu dogrultuda $irket faaliyetlerini, tarih ve sayili Resmi Gazeteide yayinlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansrnan $irketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslari Haninda Yonetmelik" ve "90 Sayili dung Para Verme Isleri Hakkmda Kanun Htikmtinde Karamame" cercevesinde ytiratmektedir. $irket, yurtici ve uluslararasi ticari muameleye yonelik faktoring hizmetleri vermektedir. Son durum itibariyle $irket paylarmin %99,99'u Sekerbank TAS'ye aittir Ortakhk Yap's' Ortagm; Sermaye Payi / Oy Hakki Ticaret Unvani/ Ad' Soyach (Son durum) (Son genel kurul toplanti tarihi) (TL) (%) (TL) (%) $ekerbank TA$ ,33 99, ,33 99,99 Seker Finansal Kiralama A.$. 3,20 0,00 3,20 0,00 Seker Yatirim ve Menkul Degerler A.5. 3,20 0,00 3,20 0,00 5ekerbank T.A.S. Personeli. Munzam Sosyal Gtivenlik ve 3,20 ---,,t--- O,OO.:.-- % 3,20 0,00 Yardimlasma Sandigi Vakfi. ',', t. ± Ali Guray Demir 1, I-4n 1.,. 1. 1,07 0,00 TOPLAM li EKER YATIRITV1 ME KUL DEC FILAR nel %/ILI Cad. 4c:3C eyc jlu /1ST. ) B ici Kurumla C.: 1 OE 4335 T.Sicil No: 3 IQ - 3CE 2...

7 istirakler Ve Bagli Ortakliklar Ticarct Unvani Faaliyet Konusu (*McInnis/ cikarilints Sermayesi Sirketin Sermayedeki Pay' Para Birimi Sirketin Sermayede ki Pay' (%) Ski:et lie Olan iliskinin Niteligi Sekar Oto Kiralama Oto Kiralama TL 1,00 i tirak Seltur Turistik 1 letmeleri Yanrim A.$. 5eker Yatinm Menkul Degerler A.5. Turizm TL 0,01 i$tirak Finans TL 0,00 itirak $eker Mortgage Finansman A.$. Finans TL 0,00 istirak 1.2 Risk Faktorleri ihrac edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillere i1ikin yukumlulukler $eker Faktoring tarafindan yerine getirilecek olup finansman bonosu ve/veya tahvillere i1ikin yuktimlultiklerin yerine getirilmesinde herhangi bir gercek, tüzel kisi ya da kamu otoritesi tarafmdan garanti verilmemistir. Ihraca aracihk eden kurum ve satista yer alan konsorsiyum üyelerinin finansman bonosu ve/veya tahvillere ytiktinaltiltiklerin yerine getirilmesincle bir sorumluluklan yoktur. Yatinmcilar, yatinm karanni olustururken asagida siralananlarla sinirli olmamak kaych ile bashca asagidaki risklerle karsilasacaklarchr ihracciya iliskin Riskier Kredi riski: Finansal aracin taraflardan binnin sozlesmeye bagli yukumlulugunu yerine getirmemesi sebebiyle $irket'e finansal bir kayip olusturma riski kredi riski olarak tanimlanir. 5irket devraldigi faktoring alacaklanndan dolayi kredi riskine maruz kalmaktachr. $irket kredi risk yonetiminde kredi tahsisi oncesi yontemler gehitiri1rnitir. Donemler itibari ile musten kredibilitesi Ozden gecirilmektedir. Tahsis islevi, yonetim kurulunca belirlenen yetki limitleri cercevesinde, yetkili komiteler tarafindan gerceklestirilmektedir. Piyasa riski; Aiim satim hesaplannda izlenen firiansal.::araclara i1ikin pozisyonlarin degerinde, piyasa fiyatlarindaki hareketlihge bagli olarak meydana 'gelebiletek'':;degisikliklerden dolayi 5irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligichr. /, - " Likiditc riski: $irket'in varliklanni uygun vade fonlayamamasi haricinde bir makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içiiide likit-duruma getirememe risk i_sarnaktad r MENKØJLADEG LILER 7 inan4 CcLTü 0:36 Beyo6I T BoOzici u umlar. C.: to I re /33`..;

8 ,. Şirket, tahmini ve fiili nakit ak ımlar ın' günlük olarak takip ederek yeterli fonlar ın ve borçlanma rezervinin devam ını sağlayarak likidite riskini yönetir. Döviz kuru riski: Ş irket, yabanc ı para birimleri ile gerçekle ştirdi ği i şlemlerden dolay ı yabanc ı para riski ta şımaktad ır. Ş irket'in fınansal tablolar ı TL baz ı nda haz ırlanmas ı nedeniyle, söz konusu rmansal tablolar, yabanc ı para birimlerinin TL kar şı s ında dalgalanmas ından etkilenmektedir. ( Ş irketin itibariyle döviz kuru riski yoktur). Faiz oran ı riski: Şirketin faizli varl ıklar' ve borçlar ı, farkl ı zaman veya miktarlarda itfa olduklar ında ya da yeniden fiyatland ır ı ld ıklar ında faiz oranlar ı ndaki deği şim riskine maruz kalmaktad ır. Şirketin temel stratejileriyle tutarl ı olan piyasa faiz oranlar ını dikkate alarak Yönetim, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi hedefiemektedir. Operasyonel risk; İç süreçlerin, sistemlerin veya insan kaynaklar ı n ı n yetersizli ğinden ya da deprem, yang ın ve sel gibi felaketlerden veya terör sald ı r ı lar ı gibi d ış etkenlerden dolay ı Şirketin maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığı d ır. Strateji riski; Büyüme stratejisinin belirlenmesinde f ırsatlar ın yeterince belirlenememesi, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek olas ı tehditlerin yeterince de ğerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, be şeri ve teknik) altyap ı n ın ve organizasyon yap ı s ı n ı n yetersizli ği unsurlar ından dolay ı Ş irketin maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığı d ı r ihraç Edilen Finansman Bonosu ve/veya Tahvillere ili şkin Riskler Finansman bonosu ve/veya tahvillerin de ğerini etkileyen çok çe şitli faktörler söz konusu oldu ğundan yat ırı mc ı lar, finansman bonosu ve/veya tahvil lere ili şkin temel yat ı r ım risklerini karar aşamas ında değerlendirmelidirler. Finansman bonosu ve/veya tahvil yat ı r ı mc ı lar ı. Ş irket' in alacakl ı s ı konumunda olup, Şirket aktifieri üzerinde alacaklar ından ba şka bir hakka sahip de ğildirler; yönetimde yer alamazlar, alacaklar ı n ı tahsil ettikten sonra Şirket'in malvarl ığı üzerinde bir hak iddia edemezler, Şirket'in kar/zarar ından etkilenmezler ve vadesi geldi ğinde faiz ve anaparalar ı m geri al ırlar. Finansman bonosu ve/veya tahvil yat ırı mc ılar' için riskler şunlard ı r: Piyasa Riski: İkincil piyasada i şlem gören finansman bonosu ve/veya tahvil fiyatlar ı, piyasa faiz oranlar ındaki dalgalanmalara bağ l ı deği şkenlik gösterebilir. Finansman bonosu ve/veya tahvillerini vadesine kadar elinde tutan yat ır ı mc ılar, düzenli kupon ödemelerini ve vade sonunda ise anapara tutarlar ın ı geri alacak olup bu yat ı r ı mc ılar için piyasa riski yoktur. Ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin fiyat ında, Şirket'in operasyonel sonuçlar ı na, şirketin kendi içindeki veya faaliyet gösterdi ği sektördeki olumsuz geli şmelere, hukuki düzenlemelerin deği şmesine, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin ihrac ı n ı n analistlerin tahmin etti ğ i doğrultuda gerçekle şmemesine veya beklenen veya tahmin edilen yüksek miktarda finansman bonosu ve/veya tahvillerin sat ışının gerçekle şmemesine ve T.C. Hazine Müste şarl ığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin al ım/sat ım pazar ında ya şanacak de ğ i şikliklere ba ğ l ı olarak önemli dalgalanmalar meydana gelebilir. Ayr ıca, son y ı llarda küresel piyasalarda ya şanan dalgalanmalarm yeniden ya şanmas ı halinde ihraç edilecek fmaiisii -,tıonosu ve/veya tahvillerin piyasa fiyat ı, ihraçc ı dan bağıms ız olarak olumsuz etkilenebilir. Likidite Riski: ihraç edilecek finansrii.h ıı4onosu '.ve/ ya tahvillerin İstanbul Menkul K ı ymetler Borsasrnin ilgili pazar ında i şlem göânes. LIMKB Yönetim Kurulu'nun verece ği olumlu karara bağ l ı d ır; ancak finansman bonosu 'tahvıller aktif bir al ım sat ım piyasas ı ol ışmayab r. Ef ER Y I RI Ş R FAKTO ET 8 ME L D enel In ııı Caci.Tu ı h Boya IST. '1`-!

9 Finansman bonosu ve/veya tahviller icin aktif bir alim-satina pazarinin olusacagi veya olusmasi durumunda surdüru1ebi1ir1ii konusunda da herhangi bir gavence yoktur. Seker Faktoring finansman bonosu ve/veya tahvillerini satin alacals: yatirimcilarin, finansman bonosu ve/veya tahvilleri vadesine kadar portfoylerinde muhafaza etme ihtimalini de dikkate alarak, yatirim kararlarini vermeleri gerekmektedir. Kredi riski (Geri odememe riski): ihraccinin vade tarihinde yuktimitilugunti yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Bir baska ifadeyle ihraccinin temerrude dilsmesi ve yukumlultiklerini yerine getirememesi riskidir. Bu durumcla finansman bonosu ve/veya tahvillerin yatirimcisinin yatirdigi anaparayi ve tahakkuk etmis kupon faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafmdan finansman bonosu ve/veya tahvillerin saticismin oderne yuktimlultigunti yerine getirememesi durumu icin bir garanti verilmemektedir. icra ve flas Kanunu IIiikiimleri: Tahviller, icra ve iflas Kanunu huktimleri bakimindan adi borc senedi huktimlerine tabidirler. Tahvil alacaklari, Icra ve Iflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasinda Sira" basligi altindaki "imtiyazli olmayan diger buttin alacaklar" arasinda yer almaktadir Diger Riskier Rekabet: Sirket diger faktoring sirketlerinden kaynaklanan rekabetle karsi karsiyadir. Gelecekte mevcut rakiplerin buyiimesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda Sirket faaliyet alanini korumak ya da buyutmek icin kar marjlarini azaltmak ya da ek kredi riski kabul etmek durumunda Kiiresel Piyasalardaki Gelismeler: thrac edilecek finansman bonosu ve/veya tahvilin fiyati TUrkiye'de olabilecek olumsuz kosullarindan etkilenebilir. Gecmiste TUrkiyeide ve diger gelismekte olan filkelerde yasanan ekonomik calkantilar, gelismekte olan ekonomilerde faaliyet gosteren sirketlerin performansini olumsuz yonde etkilemistir. Bu baglamda global piyasalarda yasanabilecek yeni olumsuz gelismeler sektorti de olumsuz etkileyebilir. Mevzuattaki BDDK gozetimine ve Turk mevzuatina tabi olan Sirket, gelecekte olabilecek mevzuat degisikliklerini tahmin ve kontrol edemeyebilir. Sirket, mevzuattaki olasi degisiklikler sonucunda ek karsilik ayirmak ya da ceza odemek mecburiyetinde kahrsa bu durum Sirketsin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 1.3 Sirketin Yonetim - Denetim Kurulu eyeleri ve Ust Diizey Yoneticileri Hakkmda Yonetim Kurulu Unvant Mt, Soyadi 9 Sirkette Bulunclugu Siire (Yip is Tecriibesi (Y11) Tahsil Durumu Yonetim Kurulu Baskarn Dr. Hasan Basri Goktan Yonetim Kurulti,,---,, ; Lisans/Doktora Ba kan Vekili cetin Aydin YOnetim Kurulu ii 1-' Lisans ' *- Murahhas Oye Bedri Essiz 19 Lisans Yonetim Kurtilu.0 Tesi Orhan Karakas.,. 4,I,-', 29 I,isans, Y tr r '. ME L DEG. LE9 encl u'u IrjcnJ Cad.T e:30 Bey /1ST. W ) Pr.na ilkkt:1'1110af EGJ

10 Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Batmaz - 34 Lisans Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güray Demir 2 37 Lisans 3 Denetim Kurulu Ünvan' Ad ı, Soyad ı Atama Tarihi (Y ıl) Görev Süresi (Y ıl) Denetim Kurulu Üyesi Lütfiye Acar Denetim Kurulu Üyesi Rahime Özlem Baysal Üst Düzey Yöneticiler Ünvan ı Ad ı, Soyad ı Şirkette Bulundu ğu Süre (Y ıl) İş Tecrübesi (Y ıl) Tahsil Durumu YKU-Genel Müdür Ali Güray Demir 2 37 Lisans Pazarlama Grup Ba şkan ı Özcan Nazik Lisans Mali ve idari I şler Müdürü Atilla Kökk ı z 1 9 Lisans Ba ğıms ız Denetim Kurulu şlar ı Hesap Dönemi Ba ğıms ız Denetim Şirketi Ba ğıms ı z Denetim Görü ş ü Akis Ba ğı ms ız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Mü şavirlik A Ş, Akis Bağıms ız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Mü şavirlik A. Ş Akis Bağıms ız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Mü şavirlik A. Ş. Olumlu Olumlu Olumlu 1.4 İ hraca ili şkin Özet Veriler Ve Tahmini Halka Arz Takvimi Kurul kayd ı na al ınm ış olan TL nomir ıal-cleğ, ',ẹrli finansman bonosu ve/veya tahviller, i şbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak..j, tarihine kadar farkl ı özelliklerde ihraç edilecek olup her ihraca ili şkin ko ş ullar, ihrac ı n özė llikreri,'ffiraç tutar ı, sat ış süresi ve esaslar ı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerlerdelamuya duyurulacakt ı r. \ EKF:R. YiNT! KUL DU.,;...3' R A. Ş. OtILC. No:36 E ya :u '2:

11 1.5 Secilmis Finansal Bilgiler $eker Faktoring Bilancosu Aktif Kalemler (Bin TL) Nakit degerler Bankalar Sattlmaya ham 1inansal varliklar Faktoring alacaklart Takiptcki faktoring alacaklan Takipteki faktoring alacak karstligi Maddi duran varliklar (net) Maddi olmayan duran varliklar (net) Ertelenmi vergi varligi Diger aktiller Aktif Toplami Pasif Kalemler (Bin TL) Ahnan Krediler Ihrac edilen menkul ktymetler Faktoring borclan Muhtelif borclar Odenecek vergi ve yuktimlfflukler Borc ve gider kamliklan ozkaynaklar. ' Odennti. sermaye Kar Yedekleri Gecmis Yillar Kar veya Zarari 0 0 Donem Net Kar veya Zaran -:t:,\'\ Pasif Toplami k - ER FA KTO ZME Inb Beyo0 Bogazic T ER YATIRMS DE6 LER nel aci T ST. rumla No an Jo:3G

12 Ay Ş eker Faktoring Gelir Tablosu Gelir Tablosu (Bin TL) liaktoring faiz gelirleri Faktoring ücret ve komisyonlar Di ğer faaliyet gelirleri Esas faaliyet giderleri (-) (5.881) (7.147) (3.680) (3.362) Finansman giderleri (-) (10.074) (19.898) (7.968) (10.851) Takipteki alacaklara ili ş.özel karş. (- (3.834) (4.228) (2.047) (6.085) Di ğer faaliyet giderleri (-) (847) (630) (629) (64) Net faaliyet 1<âr veya Zarar ı Vergi kar şı l ığı (-) (311) (508) (15) (489) Net dönem Kfir veya Zarar ı Şeker Faktoring Konsolide Özet Rasyolar Rasyolar ("A) Cari Oran 109% 109 /0 108% 109% Likidite Oran ı 109% 109% 108% 109% Özkaynaklar/Borçlar 12% 12% 10% 13% Takipteki Faktoring Alacaklar ı/brüt Faktoring Alacaklar ı 8% 9% 7% 12% Brüt Kar Marj ı 12% 19% 7% (*) 12% (*) Net Kar Marj ı IV() 2% O% (*) 1 % (*) Özkaynak Kar Marj ı 6 /0 14% 2% (*) 8% (*) (*) Alt ı ayl ı k olup y ı l hesab ı na taman ı lanma ın ışt ır., 1.6 İ hrac ı n Gerekçesi ve Halka Arzdan Gelecek Net Nakit Giri şinin Kullan ım Yerleri H ızl ı büyümesini sürdüren faktoring sektöründe faaliyet gösteren Şeker Faktoring'in, büyümesine paralel olarak, sektörde artan f ırsatlar ı de ğerlendirmek için kaynak ihtiyac ı da artmaktad ır. Kaynak ihtiyac ı n ı, özkaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi kurulu şlar ından kulland ığı kredilerden kar şılamakta olan Şirket, kaynak çe şitlili ğini sağlamak amac ıyla sermaye piyasalar ından do ğrudan borçlanmak istemi ş, tarihinde, vadeli, 20 milyon TL nominal bedelli, 176 gün vadeli finansman bonosu ihrac ı gerçekle ştirmi ştir. İMKB de "Kesin Al ı m Sat ım Pazar ı"nda i ş lem gören finansman bonosunun ISIN kodu TRFSKFHAl219'dir, Şirket, kaynak çe şitlendirrne stratejisine uygun,.plark : :30 milyîpn TL'lik finansman bonosu ve/veya tahvil ihrac ı ile mevcut kaynaklar ı n ı çe şitlendirme)i.e.,d.ev : t rı-ıelc isteğindedir. 12 ME YATISIM DE- Ğ ER A eey; pfr inset I MÜd i n Cad.T :36 fu Bc ğazt C!.: CO1 OC 4385 iulrnue ni-13 '1C - 30e 2

13 . 2. RISK FAKTORLERi isbu izahname lie ihract vapilacak olan finansman bonosu veiveva tahvillere iliskin ihraccitun vattrituctlara karst olan odeme herhangi bir kamu kurulusu tarafindan garanti altma almmamis olup, vatirim kararmin, ihraccinin finansal durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi gerek.mektedir ihraccmin borclanma aracina i1ikin yilkilmliiliiklerini yerine getirme ofieftnii etkileyebilecek riskier: Ihraccinin finansman bonosu ve/veya tahviilerinden kaynaklanan yukum lii iuklcrini yerine getirememesinin b4ica nedeni iflas etmesi ya da odeme aczi icine girmesidir. Ihraccinin iflas etmesi ya da oderne aczi icine girmesine neden olabilecek bashca riskier wgidaki gibidir: Kredi Riski Kredi riski, kariiikii iiiki icinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliskin olarak yukurnlulugunu yerine getirememesi sonucu diger tarafin finansal acidan zarara ugramasi riskidir. Sirket, kredi riskini belli taraflarla yapilan i1ernieri sinirlanchrarak ve iliskide bulundugu taraflarin gtivenilirligini surekli degerlendirerek yonetmeye calismaktadir Sirketin faktoring alacaklari, sektorlere dagiimi cok sayida mtisterileri kapsamaktadir. MUsterilerin ticari alacak bakiyeleri azerinden devamh kredi degerlendirmeleri yapilmaktadir. Sirketin faktoring alacaklarinin sektorel dagiiimi asagidaki gibidir: (Bin TL). 31 Arahk 2010 ( %) 31 Aralik 2011 ( %) 30 Haziran 2012 (%) imalat Sanayi 46,60 60,79 58,43 inaat 40,32 18,96 18,11 Otel ve Lokanta Hizmetleri 0,02 3,57 6,22 Toptan ve Perakende Ticaret 0,37 3,11 5,59 ciftgilik ve Haycancilik 4,97 3,77 4,74 Ulastirma ve Haberlesme 6,65 3,63 3,67 Saglik ve Sosyal Hizmetler 1,07 5,62 1,51 Finansal Aracilik 0,00 -., --. 0,00 1,51 Egitim Hizmetleri 0,00 '''.''''' e ''', 'i-. "9,55 0,22 \ Topiam N., -,,--. /,/,'-', k...,.,. t , EKER YATIRIM\ MEKU DEG BLEF-1 A t.nel MO i I cad. h an , /1ST. T.I. 121 Ce KUR1M Bo icil r4c;: 13

14 _ Finansal araç türleri itibariyle maruz kal ınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir: Gerçe ğe Uygun Değer Fark ı K/Z'a Sat ı lmaya h az ı r Finansal (Bin TL) Faktoring Alacaklar ı Bankalardaki 30 Haziran 2012 İ liskili Taraf Diii-er Taraf Mevduat Yans ı t ı lan FV Varl ıklar Raporlama tarihi itibariyle maruz kal ı nan aza ıni kredi riski Azami riskin teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı A. Vadesi geçmemi ş ya da de.. ị cr dü şüklü ğ,üne uctramam ış finansal varl ı klar ı n net defter de ğeri teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı B. Ko şullar ı yeniden görü şülmü ş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi ş veya defter dü ştiklü ğüne uğram ış say ı lacak linansal varl ı klar ı n defter defteri - - teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı s ım C. Vadesi geçmi ş ancak değer dü şüklü ğüne uğramam', varl ı klann net defter de ğeri teminat. vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı - D. Değer dü şükhi ğüne u ğrayan varl ı klar ı n net defter de ğerleri Vadesi geçmi ş (brüt defter değeri) Değer dü şüklüğü (-) (19.139) - - Net defterin teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı Vadesi geçmemi ş (brüt defter de ğeri) - Değer dü ştiklü ğü (-) - Net defterin teminat. vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı E. Bilanço d ışı kredi riski içeren unsurlar.,:,.-...-_. -- 7r;, -.!..,... - 'ER FAKTO 11 ZM K.ER YA - L DE - ııı C. cl.tü ınş lu / IST. Tel: 1 ne M ı -R A e: j..1.z İ C İ Kur ı lmiar V.: 801 0ü 4325 Nc: E792

15 . _ Gercege Uygun Defter Satdmaya _(Bin TL) Faktoring A acaklari Bankalardaki Farkt K/Z'a I lazir Finansal 31 Aralik 2011 iliskili Taraf Diger Taraf Mevduat Yansttdan IN Varliklar Raporlama tarihi itibariyle maruz kalman azami kredi riski Azami riskin teminat. vs lie guvence altma altrunt, kismi A. Vadesi gecmemi, ya da defter du,okkigiine ugramanu, tinansal varltklarm net defter degeri tetninat. vs lie guvence altma almmi, kismi B. Ko;ullari yeniden giirii.,filmo, bulunan, aksi takdirde vadesi gegrni; veva defter du.,ukliigi.ine ugratm; saytlacak imansal varliklarm defter del.5,eri - - teminat. vs lie giivence altina almnu, kismt - C. Vadesi gecmi, ancak defter do,uklugune ugramanu, varltklarm net defter degeri teminat. vs ile giivence altma almmt; kisnu - D. Deer dii,iikliigtine ugrayan varliklarm net defter deg,erleri Vadesi gecmi; (brut defter degeri) _ - Deer dii,iikliigu (-) ( I 3.705) - - Net degerin teminat. vs de gtivence altina alinmi; kismi Vadesi geymemi; (brut defter degeri) - Defter dii,iikliigii (-) r",,....* Net degerin teminat. vs tie govence altma almm t; ktsnu...--_ \. E. 13danco di,i kredi riski iceren unsurlar / ---, A - ER FAKT lzm 15 KER Y'RiM GE ER A. erj M_ cnd.tiirn :36 jtu /1ST. Tcl C tgi Kurumlar V.: SO T.Sicil N:

16 _ Gerçeğe Uygun Değer Fark ı KJZ'a Sat ı lmaya Haz ır Finansal (Bin TL) Faktoring Alacaklar ı Bankalardaki 31 Aral ı k 2010 ili şkili Taraf Di ğer Taraf Mevduat Yans ı t ı lan FV Varl ı klar Raporlama tarihi itibar ıyla maruz kal ınan azami kredi riski A. Vadesi geçmemi ş ya da de ğer dü şüklü ğüne u ğramam]; finansal varl ı klar ı n net defter de ğeri teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ısm ı B. Ko şullar ı yeniden görü şülmü ş bulunan, aksi takdirde vadesi g eçmi ş veya değer dü ş üklü ğüne u ğram ış say ı lacak finansal varl ı klar ı n defter de ğeri - I teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ısm ı - C. Vadesi geçmi ş ancak değer dü şüklü ğüne tığramam ış varl ı klar ı n net defter değeri teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı s ın ı - D. Değer dü şüklü ğüne u ğrayan varliklar ı n net defter de ğerleri Vadesi geçmi ş (brüt defter de ğeri) _ - Değer dü şüklü ğü (-) (10.314) - Net defterin teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı _ - Vadesi geçmemi ş (brüt defter değeri) - Değer dü şüklü ğü (-) - Net defterin teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ısm ı E. Bilanço d ışı kredi riski içeren unsurlar,.,,,,, - - Şİ ER FA I Z crı el Mü, ı on C. ad.tünış i 0:36 Ee cç /1ST. Tc Kur ı zo ı lm V...: ,. n c n r4.:::

17 Likidite Riski Likidite riski bir sirketin fonlama ihtiyaclarmt karstlayamama riskidir. Likidite riski yaygm ve gtivenilir kredi kuruluslarmin vermis oldugu kredilerin de destegiyle nakit girisleri ve cikislarmin dengelenmesiyle dustirulmektedir. 30 Ilaziran 2012 Stizlesme Uyarinca Vadeler (Bin TL) Defter Degeri Sozlesnie uyarinca nal:it eikislar toplami (I+11+III+IV) 3 aydan kisa (I) 3-12 ay arasi (II) arasi (III) 5 yildan uzun (IV) Tiirev Olmayan Finansal Yid:tin :1er Alman Krediler thrac Edilen Menkul Kiymetler Faktoring, Borclari Aralik 2011 Sozleme Uyarinca Vadeler (Bin TL) Defter Degeri Sozlesine uyarinca nakit elkislar toplanii 3 aydan (I+II+111+IV)_ kisa (I) 3-12 ay arasi (II) 1-5 yd arasi (III) 5 yildan uzun (IV) Tiirev Olmayan Finansal Yiiktimlidiikler Alman Krediler Ihrac Edilen Menkul Kiymetler - Faktoring Borclari Aralik 2010 Siizlesme Uyarnica Vadeler (Bin TL) Defter Degeri Skizlesme uyarinca nakit elkislar toplami (I+II+III+IV) 3 aydan kisa (I) 3-12 ay arasi (II) 1-5 yil arasi (III) 5 yildan uzun (IV) Tiirev Olmayan Finansal Yiikilmliiliikler Alman Krediler , '-' ihrac Edilen Menkul Kiymetler -r ' N i,,; ;..' -,t, Faktoring Borclari ,...,.., 123 vt, R YATURIM ILI 'LDEé RLER end Mud lugnu Cad. B 0:36 jlu / 1ST. llik, Bo ice Kuruml.. BO Sicil No

18 . Döviz kuru riski Ş irket, yabanc ı para birimleri ile gerçekle ştirdi ği i şlemlerden dolay ı yabanc ı para riski ta şımaktad ı r. Şirketin fmansal tablolar ı TL baz ında haz ırland ığından dolay ı, söz konusu fmansal tablolar, yabanc ı para birimlerinin TL kar şıs ı nda dalgalanmas ından etkilenmektedir. 30 Haziran 2012, 31 Aral ık 2011 ve 2010 tarihleri itbariyle şirket tarfından tutulan yabanc ı para varl ıklar ın ve borçlar ın kay ıtl ı tutarlar' yabanc ı para cirıslerine göre a şağı daki gibidir. ABD Dolar ı Avro İngiliz Sterlini TL Kar şı l ığı 30 Haziran 2012 Bankalar Faktoring Alacaklar ı Al ınan Krediler Faktoring Borçlar ı Muhtelif Borçlar ve Di ğer Yabanc ı Kaynaklar Bilanço Pozisyonu Bilanço D ışı Pozisyon Net Yabanc ı Para Pozisyonu Aral ık 2011 ABD Dolar ı Avro İngiliz Sterlini TL Kar şı l ığı Bankalar Faktoring Alacaklar ı Al ınan Krediler Faktoring Borçlar ı Muhtelif Borçlar ve Di ğer Yabanc ı Kaynaklar Bilanço Pozisyonu Bilanço D ışı Pozisyon Net Yabanc ı Para Pozisyonu Aral ı k 2010 ABD Dolar ı Avro İngiliz Sterlini TL Karşı l ığı Bankalar Faktoring Alacaklar ı Al ınan Krediler (72) (19) - (150) Faktoring Borçlar ı - (4) - (9) Muhtelif Borçlar ve Di ğer Yabanc ı Kaynaklar.,---,' - (1) - (1) /.5 Bilanço Pozisyonu ' Bilanço D ışı Pozisyon Net Yabanc ı Para Pozisyonu ER FAK ME 18 R YATIRIM 1 L DE Ğ ERLfFs A enel nüc u Ho :36 B / ist T Bo içi Kurur V. 6C T.Sicil No: 592 >6792

19 Asagida , ve tarihi itibariyle doviz kurlarindaki %10'1uk bir hareketin ozkaynaklar ilzerindeki etkisi gosterilmektedir. Bin TL) Doviz kurundaki % degisim 30.Haz 31.Ara 31.Ara Kar/zarar azerindeki etki 31.Ara IIaz Ara 2010 Ozkaynak iizerindeki etki 31.Ara Haz Ara 2010 ABD Dolan 10% 10% 10% Avro 10% 10% 10% Faiz Oram Riski Faiz oram riski: *irkeein faizli varliklari ve borclari farkh zaman veya miktarlarda itfa olduklarinda ya da yeniden fiyatlandirildiklarinda faiz oranlarindaki degisim riskine maruz kalmaktadirlar. $irket'in temel stratejileriyle tutarh olan piyasa faiz oranlarini dikkate alarak YOnetim, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi hedeflemektedir. Sirket finansal araclarmin tamami sabit faizlidir. Faiz Pozisyonu Tablosu (Bin TL) 30 Haziran Aran Aralik 2010 Sabit Faizli Finansal Araelar Finansal Varliklar: Bankalar Faktoring Alacaklari Finansal Yuktimliihikler: Alinan Kraliler ihrac Edilen Menkul Kiyrnetler Sermave Risk Yonetimi sermaye yonetminde bir yandan faaliyetlerinin surekliligini saglamaya calisirken, diger yandan da bory ve ozkaynak dengesini en verimli sekilde kullanarak karmi artirmayi hedeflemektedir. 30 ETaziran 2012, 31 Aralik 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibanyla Ozkaynaklarin borylara orani asagidaki gibidir: (Bin TL) Toplam Borylar Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (444) (76) (62) Net Bory Toplam Ozkaynak Ozkaynak/Borc Orani ,00% 12,10% 11,80% ' ER FAKTO MET&E-R4-4_Qi 19 R YATIF-3IM ME DE6 LER enel u Cad. No:36 B lu /1ST. ) Bo Ici Kurum T.Sicil No:

20 Operasvonel risk Operasyonel risk iç süreçlerin, sistemlerin veya insan kaynaklar ı n ın yetersizli ğinden ya da deprem, yang ın ve sel gibi felaketlerden veya terör sald ı r ı lar ı gibi d ış etkenlerden dolay ı Ş irketin maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığı d ı r. Ş irket kendi iç süreçleri, personelleri ve olas ı harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskler nedeniyle maddi kay ıplara maruz kalabilir. Strateji Riski Strateji riski; büyüme stratej isinin belirlenmesinde f ırsatlar ın yeterince belirlenememesi, Ş irket faaliyetlerini etkileyebilecek olas ı tehditlerin yeterince de ğerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, be şeri ve teknik) altyap ı n ın ve organizasyon yap ı s ı n ın yetersizli ği unsurlar ından dolay ı Ş irket' in maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığı d ır 2.2. ihraç edilen borçlanma arac ı na ili şkin riskler: İ hram Riski Finansman bonosu ve/veya tahvillerin de ğerini etkileyen çok çe şitli faktörler söz konusu oldu ğundan yat ı r ımc ılar finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin temel yat ır ım risklerini karar a şamas ında değerlendirmelidirler. Finansman bonosu ve/veya tahvil yat ı r ı mc ı lar ı, Ş irket' in alacakl ıs ı konumunda olup Şirket aktifleri üzerinde alacaklarmdan ba şka bir hakka sahip de ğildirler; yönetimde yer alamazlar, alacaklar ı n ı tahsil ettikten sonra Ş irket'in malvarl ığı üzerinde bir hak iddia edemezler, Ş irket'in kar/zararmdan etkilenmezler ve vadesi geldi ğinde faiz ve anaparalarm ı geri al ırlar. l'inansman bonosu ve/veya tahvil yat ı r ı mc ı lar' için riskler şunlard ı r: Piyasa Riski İkincil piyasada i şlem gören finansman bonosu ve/veya tahvil fiyatlar ı, piyasa faiz oranlar ındaki dalgalanmalara bağ l ı de ğ i şkenlik gösterebilir. Finansman bonosu ve/veya tahvillerir ıi vadesine kadar elinde tutan yat ı r ı mc ı lar faizini ve vade sonunda ise anapara tutarlar ı n ı geri alacak olup bu yat ı r ı mc ı lar için piyasa riski yoktur. Ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin fiyat ında, Ş irket'in operasyonel sonuçlar ı na, şirketin kendi içindeki veya faaliyet gösterdi ği sektördeki olumsuz geli şmelere, hukuki düzenlemelerin de ği şmesine, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin ihraem ı n analistlerin tahmin etti ğ i doğrultuda gerçekle şmemesine veya beklenen veya tahmin edilen yüksek miktarda finansman bonosu ve/veya tahvillerin sat ışı n ın gerçekle şmemesine ve T.C. Hazine Müste şarl ığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin al ım/sat ım pazar ında ya şanacak de ğ i şikliklere ba ğ l ı olarak önemli dalgalanmalar meydana gelebilir. Ayr ıca, son y ı llarda küresel piyasalarda ya şanan dalgalanmalarm yeniden ya şanmas ı halinde ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin piyasa fiyat ı, ihraçc ıdan ba ğıms ız olarak olumsuz etkilenebilir. Likidite riski,...; \k. Finansman bonosu ve/veya tahviller Istanbul Men1ç4-1< ıym \ etler Borsas ı 'na kote olacakt ır; ancak finansman bonosu ve/veya tahviller için aktif bi g :alirili L s - 4. i"ip Fliya ' as ı olu şmayabilir. Finansman bonosu ve/veya tahviller için aktif bir al ım-sa4m ın olu şaca ğı veya olu şmas ı durumunda sürdürülebilirli ği konusunda da herhangi b ır giiy.enceybktur: Şeker Faktoring finansman o ı, EK TIRI ME G L A.S..ne ı Cacl.T a No:36 20 Ee 1u / IST. (C212) Ec ei KurumI V/ 0.: 01 f

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Aralık 2012 A-Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi 03.03.2000

Detaylı

ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 30 Eylül 2012 A-ġirket Hakkında ġirketin KuruluĢu ve Tarihsel GeliĢimi 03.03.2000

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Finansman Bonosu Halka Arzı Yatırımcı Sunumu Haziran 212 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Faktoring

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 30 Haziran 2012 A-ġirket Hakkında ġirketin KuruluĢu ve Tarihsel GeliĢimi 03.03.2000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve 16.10.2012

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ YILI VERİLERİ Şubat 2013 Faktöring Şirketleri - Finansal Göstergeler (Milyon TL) 2008 2009 2010 Toplam Aktifler 7.763,82 10.407,04 14.466,71 15,644.09 18.178,80 Faktoring Alacakları 5.591,17

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU 31.03.2015 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler... 1 Hisse Performansı... 2 Ortaklık Yapısı... 3 İştirakler... 4 Bono Arzı / Rating Notu... 5 2014 Yıllık Sonuçlar... 6 2014 Dikkat Çekenler...

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı