,,.. _,..,..,...,..,... >,.*.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ",,.. _,..,..,...,..,... >,.*."

Transkript

1 SERMAYE P İYASASI KURULU ŞEKER FAKTOR İNG HIZMETLERI ANON İM ŞIRKETI FINANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVILLERININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İ R EKER FA YIL: 2012,,.. _,..,..,...,..,..... >,.*. S, j7 iı:."--""-,,,, : 4 ;. -! (.".) ; R f :k,-..,..;... n a, t,,:: \ Y ı'- TIF--;IKT IN/1 E IL DE LER encl I ı c Çar ı. Ec. Go u IST. 33-n 33 :33 ec.ığ zi i Kur ıı ml OC 43E5 Nc: 35-33t 752

2 ŞEKER FAKTOR İ NG HIZMETLERI ANON İM ŞİRKET İ'NDEN Ortakl ığı m ız ın TL nominal de ğerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka a ı-z ına ili şkin izahnamedir. Söz konusu finansman bonosu ve/veya tahv iller, Sermaye Piyasas ı Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyar ınca Sermaye Piyasas ı Kurulu (Kurul)'nun 2-.../..1.k./. Uarih ve...t7k.q./.12,l1 say ı karar ı ile kayda al ınmas ı na karar verilmi ştir. Ancak kayda almma ortakl ığım ız ın ve finansman bonosu ve/veya tahvillerin Kurul veya kamuca tekeffillii anlam ına gelmez. İşbu izahname ile ihrac ı yap ılacak olan finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin ihraçcmm yat ın ınc ılara kar şı olan ödeme yükümlülü ğü Kurul veya herhangi bir kamu kurulu şu tarafından garanti alt ı na al ınmam ış olup, yat ır ım karar ı n ın, ihraçcm ın finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Kurul kaydma al ı nm ış olan TL nominal de ğerli finansman bonosu ve/veya taln illeri, i şbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 2.\../.1X./2..Q.13tarihine kadar farkl ı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ili şkin ko şullar, ihracm özellikleri, ihraç tutar ı, sat ış süresi ve esaslar ı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler arac ı l ığıyla kamuya duyurulacakt ı r. Sirküler, izahnamenin ayr ılmaz bir parças ı olup fidansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin yat ı r ım kararlar ı izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İzahnamede sat ıştan önce meydana gelen de ğ i şiklikler sat ıştan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Raf kay ıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tablolarm kamuya aç ı klanmas ı i şbu izahnamede de ğ i şiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler kamuya aç ıklanan son finansal tablolar ı da içerir. Sermaye Piyasas ı Kanunu uyar ınca, izahname ve cklerinde yer alan bilgilerin gerçe ğ i dürüst bir biçimde yans ı tmas ından ihraçc ı lar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen arac ı kurulu şlara da zarar ı n ihraçc ılara tazmin ettirilemeyen k ısm ı için miiracaat edilebilir. Ba ğıms ız denetim kurulu şlar ı ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ili şkin olarak haz ırlad ıklar ı raporlardaki yanl ış ve yan ı lt ı c ı bilgi ve kanaatler nedeniyle do ğabilecck zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçe ği dürüst bir biçimde yans ıtmas ından a şağıda unvanlar ı belirtilen kurulu şlar ile bu kurulu şlar ı temsile yetkili ki şiler sorumludur: Şeker Faktoring Hizmetleri A. Ş. (Şeker Faktoring) ve halka arzda arac ı kurum olarak yer alan Şeker Yat ı r ı m Menkul De ğerler A. Ş. (Şeker..Ya4j4ii.)'izal ı namenin tamam ından sorumlu olup, izahname ekinde ve izahname içerisinde z3kr a. rdn ' -firı-ankil bilgilerin kayna ğı olan , ve tarihli finanal t3b1.o.kar ile ', bunlara ili şkin ba ğıms ız denetim raporlar ından Akis Ba ğıms ız Denetim ve!sivi,fi t'r A. Ş".)001V4G) sorumludur...1 il t 2 ER Y L DE Ğ ileirlsc1 r. ıı C a.t_ d T;:gtivl LE L.. Ş. 3-4,? t3 Bo ğa ıç Kuru1 ı F t.0 s2.5 ILII Nı.: 3552 t -

3 I. BORSA GÖRÜ ŞÜ: İMKB'nin Kurul'u mehatap, tarih ve İMKB-4-GDD say ı l ı yaz ı s ı nda; Borsam ız Yönetim Kurulu'nun 23/10/2012 tarihli toplant ı s ında, A. Ş irketin seriler halinde halka arz edece ği TL nominal de ğerli bono ve/veya tahvillerinin, halka arz ı n tamamlanarak Kotasyon Yönetmeli ği 16/c maddesinde ifade edilen "Ihrac ı,' tümünün halka arz yoluyla sat ışa,s. ııııul ınuş olmas ı" şart ın ı n sağlanmas ı ve sat ış sonuçlar ın ın Borsarn ıza ula ş t ır ı lmas ı kayd ıyla Borsa kotuna al ınarak, KAP'ta yap ı lacak duyuruyu izleyen 2'nci i ş gününden itibaren Borçlanma Araçlar ı Piyasas ı Kesin Al ı m Sat ım Pazar ı 'nda i şlem görmeye ba şlayabilece ği, B. Kurulunuza iletilecek Borsam ız görü şünde, "İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalar ında Oyeliğe ve Kotasyona ili şkin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan "...Borsa kotuna al ıp alman ın konusunda yetkili merci, borsalarm yönetim kurullar ıdır..." hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayw ı l ık oluştur ınamak şart ıyla, sadece SPK'n ın görüş talebine cevap vermek amac ıyla s ın ırl ı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate al ınarak haz ırlanm ışt ır. işbu İMKB Görüşüne dayaııılarak al ınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle IMKB 'nin herhangi bir sorumlulu ğu bulunmamaktadır." ifadesinin yer almas ı hususlarm ın Kurulunuzz bildirilmesine karar verilmi ştir. ifadesine yer verilmi ştir. II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜ Ş VE ONAYLAR: Bankac ı l ık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Şeker Faktoring Hizmetleri A. Ş.'ye muhatap 13/09/2012 tarih ve B.02.1.BDK say ı l ı yaz ı s ı nda; söz konusu tahvil ihrac ı n ın gerçekle ştirilmesinde 2499 saylli',:-setmaye Piyasas ı Kanunu ve di ğer mevzuat hükümleri sakl ı kalmak kayd ıyla "90 Say ı l ı Ödünj Para.Vrrne İşleri Hakk ında Kanun Hükmünde Kararname" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Ş ir)4etlerinin Kurulu ş ve Faaliyet Esaslar ı Hakk ında Yönetmelik " hükümleri aç ı s ından herhan ği bir sak ınca bulunmad ığı ifade edilmi ştir. KER YA UL DE Gen ı ü Cad. ı Nc:36 Bey / İ ST. 2) Bo ğ aiç Kurumla. fl.:e0 K 1 E. 43b5 (dil No:

4 icindekiler 1. OZET 6 2. RISK FAKTORLERI RAcCI HAKKINDA BILGILER SECILMIS FINANSAL BiLGILER I HRACCININ MEVCUT SERMAYESI HAKKINDA BILG YONETIM VE ORGANIZASYON YAPISINA ILISKIN BILG1LER GRUP HAKKINDA BiLGILER GARANTORE ILISKIN BILGILER VE GARANTI HOKUMLERI GEQMIS DONEM FINANSAL TABLO VE BAGAMSIZ DENETIM RAPORLARI KAR TAHMINLERI VE BEKLENT1LER UZMAN RAPORLARI VE OcONCO KIMERDEN ALINAN BILGILER incelemeye ACIK BELGELER ZAHNAMENIN SORUMLULU6UNU YclirgNA5.15ILER EKLER ;; -.1 ff- -> 4 N\

5 KISALTMA VE TANIMLAR K ısaltma Tan ı m Ş irket veya Şeker Faktorimz Şeker Faktoring Hizmetleri A. Ş. BDDK Bankac ı l ık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Borsa veya İMKB Istanbul Menkul K ıymetler Borsas ı BMV Banka Muameleleri Vergisi DIBS Devlet İç Borçlanma Senedi GM Genel Müdür GMY Genel Müdür Yard ı mc ı s ı GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müste şarl ığı İ I K icra İ llas Kanunu ISIN Uluslararas ı Menkul K ıymet Tammlam.a Numaras ı KAP Kamuyu Ayd ınlatma Platformu Kurul veya SPK Sermaye Piyasas ı Kurulu MKK Merkezi Kay ıt Kurulu ş u SGMK Sabit Getirili Menkul K ıymet Şeker Yat ı r ım, Arac ı Kurum Şeker Yat ı r ım Menkul De ğerler A. Ş. TC Türkiye Cumhuriyeti TL Türk Liras ı TMSF.. Tasarruf Mevduat ı Sigorta Fonu TTK Türk Ticaret Kanunu TP Türk Paras ı YP Yabanc ı Para TTSG Türkiye Ticaret Siç.il Gazetesi. V.U.K Vergi U şüt Kanuthl YK Yönetim Kurulu.. -- :..;\ n ı l ı <----' E_51.(E-R YAT!RliVi ME K DE C -: ',E _ER f ene Cil in Cad.T ı c:3g Bey / IST Bu ğaz 'ur ııııı lar toleti 4335 l No: '..it:7,,

6 1. (VET Bu labium izahnamenin Ozeti olup, sermaye piyasasi araclanna i1ikin yattrun kararlan, izahnamenin Hain olarak degerlen(lirilmesi sonucu verilmelidir $eker Faktoring Hizmetleri A.5. Haklunda Genel Bilgi yilinda kurulan ve Hazine Mastesarligi'ndan tarihinde faaliyet izni alan, $eker Faktoring Hizmetleri A.$. Inonti Cad. Itimsah Han No: 36 Kat: Gi_imussuyu / ISTANBUL adresinde faaliyetine devam etmektedir. 5eker Faktoring Hizmetleri A.$. nin Ankara, Bursa, Izmir, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Antalya ve Konya'da 8 adet temsilciligi bulunmaktadir. Kuruldugu tarihte Hazine Milstesarligenin sorumlulugunda faaliyetlerini stirdtiren $eker Faktoring Hizmetleri A.5., Faktoring sirketlerin sermayelerinin ve kurumsal yonetiminin gticlendirilmesine yonelik olarak, tarih ve sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslari Hakkinda Yonetmelik" cercevesinde intibak surecini tamamlamlayarak BDDK'nm tarill ve 2322 sayili karari ile Faaliyet izin Belgesi'ni Bu dogrultuda $irket faaliyetlerini, tarih ve sayili Resmi Gazeteide yayinlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansrnan $irketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslari Haninda Yonetmelik" ve "90 Sayili dung Para Verme Isleri Hakkmda Kanun Htikmtinde Karamame" cercevesinde ytiratmektedir. $irket, yurtici ve uluslararasi ticari muameleye yonelik faktoring hizmetleri vermektedir. Son durum itibariyle $irket paylarmin %99,99'u Sekerbank TAS'ye aittir Ortakhk Yap's' Ortagm; Sermaye Payi / Oy Hakki Ticaret Unvani/ Ad' Soyach (Son durum) (Son genel kurul toplanti tarihi) (TL) (%) (TL) (%) $ekerbank TA$ ,33 99, ,33 99,99 Seker Finansal Kiralama A.$. 3,20 0,00 3,20 0,00 Seker Yatirim ve Menkul Degerler A.5. 3,20 0,00 3,20 0,00 5ekerbank T.A.S. Personeli. Munzam Sosyal Gtivenlik ve 3,20 ---,,t--- O,OO.:.-- % 3,20 0,00 Yardimlasma Sandigi Vakfi. ',', t. ± Ali Guray Demir 1, I-4n 1.,. 1. 1,07 0,00 TOPLAM li EKER YATIRITV1 ME KUL DEC FILAR nel %/ILI Cad. 4c:3C eyc jlu /1ST. ) B ici Kurumla C.: 1 OE 4335 T.Sicil No: 3 IQ - 3CE 2...

7 istirakler Ve Bagli Ortakliklar Ticarct Unvani Faaliyet Konusu (*McInnis/ cikarilints Sermayesi Sirketin Sermayedeki Pay' Para Birimi Sirketin Sermayede ki Pay' (%) Ski:et lie Olan iliskinin Niteligi Sekar Oto Kiralama Oto Kiralama TL 1,00 i tirak Seltur Turistik 1 letmeleri Yanrim A.$. 5eker Yatinm Menkul Degerler A.5. Turizm TL 0,01 i$tirak Finans TL 0,00 itirak $eker Mortgage Finansman A.$. Finans TL 0,00 istirak 1.2 Risk Faktorleri ihrac edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillere i1ikin yukumlulukler $eker Faktoring tarafindan yerine getirilecek olup finansman bonosu ve/veya tahvillere i1ikin yuktimlultiklerin yerine getirilmesinde herhangi bir gercek, tüzel kisi ya da kamu otoritesi tarafmdan garanti verilmemistir. Ihraca aracihk eden kurum ve satista yer alan konsorsiyum üyelerinin finansman bonosu ve/veya tahvillere ytiktinaltiltiklerin yerine getirilmesincle bir sorumluluklan yoktur. Yatinmcilar, yatinm karanni olustururken asagida siralananlarla sinirli olmamak kaych ile bashca asagidaki risklerle karsilasacaklarchr ihracciya iliskin Riskier Kredi riski: Finansal aracin taraflardan binnin sozlesmeye bagli yukumlulugunu yerine getirmemesi sebebiyle $irket'e finansal bir kayip olusturma riski kredi riski olarak tanimlanir. 5irket devraldigi faktoring alacaklanndan dolayi kredi riskine maruz kalmaktachr. $irket kredi risk yonetiminde kredi tahsisi oncesi yontemler gehitiri1rnitir. Donemler itibari ile musten kredibilitesi Ozden gecirilmektedir. Tahsis islevi, yonetim kurulunca belirlenen yetki limitleri cercevesinde, yetkili komiteler tarafindan gerceklestirilmektedir. Piyasa riski; Aiim satim hesaplannda izlenen firiansal.::araclara i1ikin pozisyonlarin degerinde, piyasa fiyatlarindaki hareketlihge bagli olarak meydana 'gelebiletek'':;degisikliklerden dolayi 5irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligichr. /, - " Likiditc riski: $irket'in varliklanni uygun vade fonlayamamasi haricinde bir makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içiiide likit-duruma getirememe risk i_sarnaktad r MENKØJLADEG LILER 7 inan4 CcLTü 0:36 Beyo6I T BoOzici u umlar. C.: to I re /33`..;

8 ,. Şirket, tahmini ve fiili nakit ak ımlar ın' günlük olarak takip ederek yeterli fonlar ın ve borçlanma rezervinin devam ını sağlayarak likidite riskini yönetir. Döviz kuru riski: Ş irket, yabanc ı para birimleri ile gerçekle ştirdi ği i şlemlerden dolay ı yabanc ı para riski ta şımaktad ır. Ş irket'in fınansal tablolar ı TL baz ı nda haz ırlanmas ı nedeniyle, söz konusu rmansal tablolar, yabanc ı para birimlerinin TL kar şı s ında dalgalanmas ından etkilenmektedir. ( Ş irketin itibariyle döviz kuru riski yoktur). Faiz oran ı riski: Şirketin faizli varl ıklar' ve borçlar ı, farkl ı zaman veya miktarlarda itfa olduklar ında ya da yeniden fiyatland ır ı ld ıklar ında faiz oranlar ı ndaki deği şim riskine maruz kalmaktad ır. Şirketin temel stratejileriyle tutarl ı olan piyasa faiz oranlar ını dikkate alarak Yönetim, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi hedefiemektedir. Operasyonel risk; İç süreçlerin, sistemlerin veya insan kaynaklar ı n ı n yetersizli ğinden ya da deprem, yang ın ve sel gibi felaketlerden veya terör sald ı r ı lar ı gibi d ış etkenlerden dolay ı Şirketin maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığı d ır. Strateji riski; Büyüme stratejisinin belirlenmesinde f ırsatlar ın yeterince belirlenememesi, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek olas ı tehditlerin yeterince de ğerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, be şeri ve teknik) altyap ı n ın ve organizasyon yap ı s ı n ı n yetersizli ği unsurlar ından dolay ı Ş irketin maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığı d ı r ihraç Edilen Finansman Bonosu ve/veya Tahvillere ili şkin Riskler Finansman bonosu ve/veya tahvillerin de ğerini etkileyen çok çe şitli faktörler söz konusu oldu ğundan yat ırı mc ı lar, finansman bonosu ve/veya tahvil lere ili şkin temel yat ı r ım risklerini karar aşamas ında değerlendirmelidirler. Finansman bonosu ve/veya tahvil yat ı r ı mc ı lar ı. Ş irket' in alacakl ı s ı konumunda olup, Şirket aktifieri üzerinde alacaklar ından ba şka bir hakka sahip de ğildirler; yönetimde yer alamazlar, alacaklar ı n ı tahsil ettikten sonra Şirket'in malvarl ığı üzerinde bir hak iddia edemezler, Şirket'in kar/zarar ından etkilenmezler ve vadesi geldi ğinde faiz ve anaparalar ı m geri al ırlar. Finansman bonosu ve/veya tahvil yat ırı mc ılar' için riskler şunlard ı r: Piyasa Riski: İkincil piyasada i şlem gören finansman bonosu ve/veya tahvil fiyatlar ı, piyasa faiz oranlar ındaki dalgalanmalara bağ l ı deği şkenlik gösterebilir. Finansman bonosu ve/veya tahvillerini vadesine kadar elinde tutan yat ır ı mc ılar, düzenli kupon ödemelerini ve vade sonunda ise anapara tutarlar ın ı geri alacak olup bu yat ı r ı mc ılar için piyasa riski yoktur. Ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin fiyat ında, Şirket'in operasyonel sonuçlar ı na, şirketin kendi içindeki veya faaliyet gösterdi ği sektördeki olumsuz geli şmelere, hukuki düzenlemelerin deği şmesine, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin ihrac ı n ı n analistlerin tahmin etti ğ i doğrultuda gerçekle şmemesine veya beklenen veya tahmin edilen yüksek miktarda finansman bonosu ve/veya tahvillerin sat ışının gerçekle şmemesine ve T.C. Hazine Müste şarl ığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin al ım/sat ım pazar ında ya şanacak de ğ i şikliklere ba ğ l ı olarak önemli dalgalanmalar meydana gelebilir. Ayr ıca, son y ı llarda küresel piyasalarda ya şanan dalgalanmalarm yeniden ya şanmas ı halinde ihraç edilecek fmaiisii -,tıonosu ve/veya tahvillerin piyasa fiyat ı, ihraçc ı dan bağıms ız olarak olumsuz etkilenebilir. Likidite Riski: ihraç edilecek finansrii.h ıı4onosu '.ve/ ya tahvillerin İstanbul Menkul K ı ymetler Borsasrnin ilgili pazar ında i şlem göânes. LIMKB Yönetim Kurulu'nun verece ği olumlu karara bağ l ı d ır; ancak finansman bonosu 'tahvıller aktif bir al ım sat ım piyasas ı ol ışmayab r. Ef ER Y I RI Ş R FAKTO ET 8 ME L D enel In ııı Caci.Tu ı h Boya IST. '1`-!

9 Finansman bonosu ve/veya tahviller icin aktif bir alim-satina pazarinin olusacagi veya olusmasi durumunda surdüru1ebi1ir1ii konusunda da herhangi bir gavence yoktur. Seker Faktoring finansman bonosu ve/veya tahvillerini satin alacals: yatirimcilarin, finansman bonosu ve/veya tahvilleri vadesine kadar portfoylerinde muhafaza etme ihtimalini de dikkate alarak, yatirim kararlarini vermeleri gerekmektedir. Kredi riski (Geri odememe riski): ihraccinin vade tarihinde yuktimitilugunti yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Bir baska ifadeyle ihraccinin temerrude dilsmesi ve yukumlultiklerini yerine getirememesi riskidir. Bu durumcla finansman bonosu ve/veya tahvillerin yatirimcisinin yatirdigi anaparayi ve tahakkuk etmis kupon faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafmdan finansman bonosu ve/veya tahvillerin saticismin oderne yuktimlultigunti yerine getirememesi durumu icin bir garanti verilmemektedir. icra ve flas Kanunu IIiikiimleri: Tahviller, icra ve iflas Kanunu huktimleri bakimindan adi borc senedi huktimlerine tabidirler. Tahvil alacaklari, Icra ve Iflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasinda Sira" basligi altindaki "imtiyazli olmayan diger buttin alacaklar" arasinda yer almaktadir Diger Riskier Rekabet: Sirket diger faktoring sirketlerinden kaynaklanan rekabetle karsi karsiyadir. Gelecekte mevcut rakiplerin buyiimesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda Sirket faaliyet alanini korumak ya da buyutmek icin kar marjlarini azaltmak ya da ek kredi riski kabul etmek durumunda Kiiresel Piyasalardaki Gelismeler: thrac edilecek finansman bonosu ve/veya tahvilin fiyati TUrkiye'de olabilecek olumsuz kosullarindan etkilenebilir. Gecmiste TUrkiyeide ve diger gelismekte olan filkelerde yasanan ekonomik calkantilar, gelismekte olan ekonomilerde faaliyet gosteren sirketlerin performansini olumsuz yonde etkilemistir. Bu baglamda global piyasalarda yasanabilecek yeni olumsuz gelismeler sektorti de olumsuz etkileyebilir. Mevzuattaki BDDK gozetimine ve Turk mevzuatina tabi olan Sirket, gelecekte olabilecek mevzuat degisikliklerini tahmin ve kontrol edemeyebilir. Sirket, mevzuattaki olasi degisiklikler sonucunda ek karsilik ayirmak ya da ceza odemek mecburiyetinde kahrsa bu durum Sirketsin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 1.3 Sirketin Yonetim - Denetim Kurulu eyeleri ve Ust Diizey Yoneticileri Hakkmda Yonetim Kurulu Unvant Mt, Soyadi 9 Sirkette Bulunclugu Siire (Yip is Tecriibesi (Y11) Tahsil Durumu Yonetim Kurulu Baskarn Dr. Hasan Basri Goktan Yonetim Kurulti,,---,, ; Lisans/Doktora Ba kan Vekili cetin Aydin YOnetim Kurulu ii 1-' Lisans ' *- Murahhas Oye Bedri Essiz 19 Lisans Yonetim Kurtilu.0 Tesi Orhan Karakas.,. 4,I,-', 29 I,isans, Y tr r '. ME L DEG. LE9 encl u'u IrjcnJ Cad.T e:30 Bey /1ST. W ) Pr.na ilkkt:1'1110af EGJ

10 Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Batmaz - 34 Lisans Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güray Demir 2 37 Lisans 3 Denetim Kurulu Ünvan' Ad ı, Soyad ı Atama Tarihi (Y ıl) Görev Süresi (Y ıl) Denetim Kurulu Üyesi Lütfiye Acar Denetim Kurulu Üyesi Rahime Özlem Baysal Üst Düzey Yöneticiler Ünvan ı Ad ı, Soyad ı Şirkette Bulundu ğu Süre (Y ıl) İş Tecrübesi (Y ıl) Tahsil Durumu YKU-Genel Müdür Ali Güray Demir 2 37 Lisans Pazarlama Grup Ba şkan ı Özcan Nazik Lisans Mali ve idari I şler Müdürü Atilla Kökk ı z 1 9 Lisans Ba ğıms ız Denetim Kurulu şlar ı Hesap Dönemi Ba ğıms ız Denetim Şirketi Ba ğıms ı z Denetim Görü ş ü Akis Ba ğı ms ız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Mü şavirlik A Ş, Akis Bağıms ız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Mü şavirlik A. Ş Akis Bağıms ız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Mü şavirlik A. Ş. Olumlu Olumlu Olumlu 1.4 İ hraca ili şkin Özet Veriler Ve Tahmini Halka Arz Takvimi Kurul kayd ı na al ınm ış olan TL nomir ıal-cleğ, ',ẹrli finansman bonosu ve/veya tahviller, i şbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak..j, tarihine kadar farkl ı özelliklerde ihraç edilecek olup her ihraca ili şkin ko ş ullar, ihrac ı n özė llikreri,'ffiraç tutar ı, sat ış süresi ve esaslar ı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerlerdelamuya duyurulacakt ı r. \ EKF:R. YiNT! KUL DU.,;...3' R A. Ş. OtILC. No:36 E ya :u '2:

11 1.5 Secilmis Finansal Bilgiler $eker Faktoring Bilancosu Aktif Kalemler (Bin TL) Nakit degerler Bankalar Sattlmaya ham 1inansal varliklar Faktoring alacaklart Takiptcki faktoring alacaklan Takipteki faktoring alacak karstligi Maddi duran varliklar (net) Maddi olmayan duran varliklar (net) Ertelenmi vergi varligi Diger aktiller Aktif Toplami Pasif Kalemler (Bin TL) Ahnan Krediler Ihrac edilen menkul ktymetler Faktoring borclan Muhtelif borclar Odenecek vergi ve yuktimlfflukler Borc ve gider kamliklan ozkaynaklar. ' Odennti. sermaye Kar Yedekleri Gecmis Yillar Kar veya Zarari 0 0 Donem Net Kar veya Zaran -:t:,\'\ Pasif Toplami k - ER FA KTO ZME Inb Beyo0 Bogazic T ER YATIRMS DE6 LER nel aci T ST. rumla No an Jo:3G

12 Ay Ş eker Faktoring Gelir Tablosu Gelir Tablosu (Bin TL) liaktoring faiz gelirleri Faktoring ücret ve komisyonlar Di ğer faaliyet gelirleri Esas faaliyet giderleri (-) (5.881) (7.147) (3.680) (3.362) Finansman giderleri (-) (10.074) (19.898) (7.968) (10.851) Takipteki alacaklara ili ş.özel karş. (- (3.834) (4.228) (2.047) (6.085) Di ğer faaliyet giderleri (-) (847) (630) (629) (64) Net faaliyet 1<âr veya Zarar ı Vergi kar şı l ığı (-) (311) (508) (15) (489) Net dönem Kfir veya Zarar ı Şeker Faktoring Konsolide Özet Rasyolar Rasyolar ("A) Cari Oran 109% 109 /0 108% 109% Likidite Oran ı 109% 109% 108% 109% Özkaynaklar/Borçlar 12% 12% 10% 13% Takipteki Faktoring Alacaklar ı/brüt Faktoring Alacaklar ı 8% 9% 7% 12% Brüt Kar Marj ı 12% 19% 7% (*) 12% (*) Net Kar Marj ı IV() 2% O% (*) 1 % (*) Özkaynak Kar Marj ı 6 /0 14% 2% (*) 8% (*) (*) Alt ı ayl ı k olup y ı l hesab ı na taman ı lanma ın ışt ır., 1.6 İ hrac ı n Gerekçesi ve Halka Arzdan Gelecek Net Nakit Giri şinin Kullan ım Yerleri H ızl ı büyümesini sürdüren faktoring sektöründe faaliyet gösteren Şeker Faktoring'in, büyümesine paralel olarak, sektörde artan f ırsatlar ı de ğerlendirmek için kaynak ihtiyac ı da artmaktad ır. Kaynak ihtiyac ı n ı, özkaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi kurulu şlar ından kulland ığı kredilerden kar şılamakta olan Şirket, kaynak çe şitlili ğini sağlamak amac ıyla sermaye piyasalar ından do ğrudan borçlanmak istemi ş, tarihinde, vadeli, 20 milyon TL nominal bedelli, 176 gün vadeli finansman bonosu ihrac ı gerçekle ştirmi ştir. İMKB de "Kesin Al ı m Sat ım Pazar ı"nda i ş lem gören finansman bonosunun ISIN kodu TRFSKFHAl219'dir, Şirket, kaynak çe şitlendirrne stratejisine uygun,.plark : :30 milyîpn TL'lik finansman bonosu ve/veya tahvil ihrac ı ile mevcut kaynaklar ı n ı çe şitlendirme)i.e.,d.ev : t rı-ıelc isteğindedir. 12 ME YATISIM DE- Ğ ER A eey; pfr inset I MÜd i n Cad.T :36 fu Bc ğazt C!.: CO1 OC 4385 iulrnue ni-13 '1C - 30e 2

13 . 2. RISK FAKTORLERi isbu izahname lie ihract vapilacak olan finansman bonosu veiveva tahvillere iliskin ihraccitun vattrituctlara karst olan odeme herhangi bir kamu kurulusu tarafindan garanti altma almmamis olup, vatirim kararmin, ihraccinin finansal durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi gerek.mektedir ihraccmin borclanma aracina i1ikin yilkilmliiliiklerini yerine getirme ofieftnii etkileyebilecek riskier: Ihraccinin finansman bonosu ve/veya tahviilerinden kaynaklanan yukum lii iuklcrini yerine getirememesinin b4ica nedeni iflas etmesi ya da odeme aczi icine girmesidir. Ihraccinin iflas etmesi ya da oderne aczi icine girmesine neden olabilecek bashca riskier wgidaki gibidir: Kredi Riski Kredi riski, kariiikii iiiki icinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliskin olarak yukurnlulugunu yerine getirememesi sonucu diger tarafin finansal acidan zarara ugramasi riskidir. Sirket, kredi riskini belli taraflarla yapilan i1ernieri sinirlanchrarak ve iliskide bulundugu taraflarin gtivenilirligini surekli degerlendirerek yonetmeye calismaktadir Sirketin faktoring alacaklari, sektorlere dagiimi cok sayida mtisterileri kapsamaktadir. MUsterilerin ticari alacak bakiyeleri azerinden devamh kredi degerlendirmeleri yapilmaktadir. Sirketin faktoring alacaklarinin sektorel dagiiimi asagidaki gibidir: (Bin TL). 31 Arahk 2010 ( %) 31 Aralik 2011 ( %) 30 Haziran 2012 (%) imalat Sanayi 46,60 60,79 58,43 inaat 40,32 18,96 18,11 Otel ve Lokanta Hizmetleri 0,02 3,57 6,22 Toptan ve Perakende Ticaret 0,37 3,11 5,59 ciftgilik ve Haycancilik 4,97 3,77 4,74 Ulastirma ve Haberlesme 6,65 3,63 3,67 Saglik ve Sosyal Hizmetler 1,07 5,62 1,51 Finansal Aracilik 0,00 -., --. 0,00 1,51 Egitim Hizmetleri 0,00 '''.''''' e ''', 'i-. "9,55 0,22 \ Topiam N., -,,--. /,/,'-', k...,.,. t , EKER YATIRIM\ MEKU DEG BLEF-1 A t.nel MO i I cad. h an , /1ST. T.I. 121 Ce KUR1M Bo icil r4c;: 13

14 _ Finansal araç türleri itibariyle maruz kal ınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir: Gerçe ğe Uygun Değer Fark ı K/Z'a Sat ı lmaya h az ı r Finansal (Bin TL) Faktoring Alacaklar ı Bankalardaki 30 Haziran 2012 İ liskili Taraf Diii-er Taraf Mevduat Yans ı t ı lan FV Varl ıklar Raporlama tarihi itibariyle maruz kal ı nan aza ıni kredi riski Azami riskin teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı A. Vadesi geçmemi ş ya da de.. ị cr dü şüklü ğ,üne uctramam ış finansal varl ı klar ı n net defter de ğeri teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı B. Ko şullar ı yeniden görü şülmü ş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi ş veya defter dü ştiklü ğüne uğram ış say ı lacak linansal varl ı klar ı n defter defteri - - teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı s ım C. Vadesi geçmi ş ancak değer dü şüklü ğüne uğramam', varl ı klann net defter de ğeri teminat. vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı - D. Değer dü şükhi ğüne u ğrayan varl ı klar ı n net defter de ğerleri Vadesi geçmi ş (brüt defter değeri) Değer dü şüklüğü (-) (19.139) - - Net defterin teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı Vadesi geçmemi ş (brüt defter de ğeri) - Değer dü ştiklü ğü (-) - Net defterin teminat. vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı E. Bilanço d ışı kredi riski içeren unsurlar.,:,.-...-_. -- 7r;, -.!..,... - 'ER FAKTO 11 ZM K.ER YA - L DE - ııı C. cl.tü ınş lu / IST. Tel: 1 ne M ı -R A e: j..1.z İ C İ Kur ı lmiar V.: 801 0ü 4325 Nc: E792

15 . _ Gercege Uygun Defter Satdmaya _(Bin TL) Faktoring A acaklari Bankalardaki Farkt K/Z'a I lazir Finansal 31 Aralik 2011 iliskili Taraf Diger Taraf Mevduat Yansttdan IN Varliklar Raporlama tarihi itibariyle maruz kalman azami kredi riski Azami riskin teminat. vs lie guvence altma altrunt, kismi A. Vadesi gecmemi, ya da defter du,okkigiine ugramanu, tinansal varltklarm net defter degeri tetninat. vs lie guvence altma almmi, kismi B. Ko;ullari yeniden giirii.,filmo, bulunan, aksi takdirde vadesi gegrni; veva defter du.,ukliigi.ine ugratm; saytlacak imansal varliklarm defter del.5,eri - - teminat. vs lie giivence altina almnu, kismt - C. Vadesi gecmi, ancak defter do,uklugune ugramanu, varltklarm net defter degeri teminat. vs ile giivence altma almmt; kisnu - D. Deer dii,iikliigtine ugrayan varliklarm net defter deg,erleri Vadesi gecmi; (brut defter degeri) _ - Deer dii,iikliigu (-) ( I 3.705) - - Net degerin teminat. vs de gtivence altina alinmi; kismi Vadesi geymemi; (brut defter degeri) - Defter dii,iikliigii (-) r",,....* Net degerin teminat. vs tie govence altma almm t; ktsnu...--_ \. E. 13danco di,i kredi riski iceren unsurlar / ---, A - ER FAKT lzm 15 KER Y'RiM GE ER A. erj M_ cnd.tiirn :36 jtu /1ST. Tcl C tgi Kurumlar V.: SO T.Sicil N:

16 _ Gerçeğe Uygun Değer Fark ı KJZ'a Sat ı lmaya Haz ır Finansal (Bin TL) Faktoring Alacaklar ı Bankalardaki 31 Aral ı k 2010 ili şkili Taraf Di ğer Taraf Mevduat Yans ı t ı lan FV Varl ı klar Raporlama tarihi itibar ıyla maruz kal ınan azami kredi riski A. Vadesi geçmemi ş ya da de ğer dü şüklü ğüne u ğramam]; finansal varl ı klar ı n net defter de ğeri teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ısm ı B. Ko şullar ı yeniden görü şülmü ş bulunan, aksi takdirde vadesi g eçmi ş veya değer dü ş üklü ğüne u ğram ış say ı lacak finansal varl ı klar ı n defter de ğeri - I teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ısm ı - C. Vadesi geçmi ş ancak değer dü şüklü ğüne tığramam ış varl ı klar ı n net defter değeri teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı s ın ı - D. Değer dü şüklü ğüne u ğrayan varliklar ı n net defter de ğerleri Vadesi geçmi ş (brüt defter de ğeri) _ - Değer dü şüklü ğü (-) (10.314) - Net defterin teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı _ - Vadesi geçmemi ş (brüt defter değeri) - Değer dü şüklü ğü (-) - Net defterin teminat, vs ile güvence alt ı na al ı nm ış k ısm ı E. Bilanço d ışı kredi riski içeren unsurlar,.,,,,, - - Şİ ER FA I Z crı el Mü, ı on C. ad.tünış i 0:36 Ee cç /1ST. Tc Kur ı zo ı lm V...: ,. n c n r4.:::

17 Likidite Riski Likidite riski bir sirketin fonlama ihtiyaclarmt karstlayamama riskidir. Likidite riski yaygm ve gtivenilir kredi kuruluslarmin vermis oldugu kredilerin de destegiyle nakit girisleri ve cikislarmin dengelenmesiyle dustirulmektedir. 30 Ilaziran 2012 Stizlesme Uyarinca Vadeler (Bin TL) Defter Degeri Sozlesnie uyarinca nal:it eikislar toplami (I+11+III+IV) 3 aydan kisa (I) 3-12 ay arasi (II) arasi (III) 5 yildan uzun (IV) Tiirev Olmayan Finansal Yid:tin :1er Alman Krediler thrac Edilen Menkul Kiymetler Faktoring, Borclari Aralik 2011 Sozleme Uyarinca Vadeler (Bin TL) Defter Degeri Sozlesine uyarinca nakit elkislar toplanii 3 aydan (I+II+111+IV)_ kisa (I) 3-12 ay arasi (II) 1-5 yd arasi (III) 5 yildan uzun (IV) Tiirev Olmayan Finansal Yiiktimlidiikler Alman Krediler Ihrac Edilen Menkul Kiymetler - Faktoring Borclari Aralik 2010 Siizlesme Uyarnica Vadeler (Bin TL) Defter Degeri Skizlesme uyarinca nakit elkislar toplami (I+II+III+IV) 3 aydan kisa (I) 3-12 ay arasi (II) 1-5 yil arasi (III) 5 yildan uzun (IV) Tiirev Olmayan Finansal Yiikilmliiliikler Alman Krediler , '-' ihrac Edilen Menkul Kiymetler -r ' N i,,; ;..' -,t, Faktoring Borclari ,...,.., 123 vt, R YATURIM ILI 'LDEé RLER end Mud lugnu Cad. B 0:36 jlu / 1ST. llik, Bo ice Kuruml.. BO Sicil No

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN Ortakhğunmn 50.000.000 TL nominal degerli Fınansman bonosu ve/veya tahvillerinin hallca arnna illşkin izahnamedir. Söz konuau finansman bonosu ve/veya tahviller;ft,sermaye

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr

Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr 2 Bu ihracct bilgi dokiimant Sermaye Piyasast Kurulunca 1 L1iJ.2.4arih ve 111 sayt lie onaylanmottr. Bu ihracct bilgi dokiimant cercevesinde

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin,

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı