Atriyal Fibrilasyonda Tedavi Yaklaş mlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atriyal Fibrilasyonda Tedavi Yaklaş mlar"

Transkript

1 Atriyal Fibrilasyonda Tedavi Yaklaş mlar Bülent ÖZİN Başkent Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, ANKARA Atriyal fibrilasyon (AF) en s k gözlenen sürekli ritm bozukluğudur (1,2). Genç yaşlarda seyrek olarak gözlenen bu durumun s kl ğ yaş ilerledikçe belirgin olarak artar (3,4). Amerika Birleşik Devletleri nde tüm toplumun %0.4 ünde, 75 yaş üstü toplumun ise %4-10 unda paroksismal ya da kal c AF olduğu san lmaktad r (3,5). S kl kla çeşitli yap sal kalp hastal klar ya da baz sistemik hastal klar ile ilişkili olarak gözlenen bu durum, %12 oran nda, eşlik eden bir hastal k olmaks z n da ortaya ç kabilmektedir (idiyopatik AF, lone AF) (6-8). AF, çok değişik klinik tablolar yaratabilen bir ritm bozukluğudur. Altta yatan yap sal kalp hastal ğ n n tipi ve şiddeti ile AF s ras ndaki ventrikül h z yan t hastalar n semptom ve bulgular ndaki farkl l klar yaratan temel faktörlerdir. Tedavinin belirlenmesinde bu klinik özellikler çok önemli bir rol oynamaktad r. Ayr ca, baz hastalar n embolik olaylar aç s ndan yüksek riskli olmas da bu hastalara yaklaş m n farkl olmas na neden olacakt r. Bütün bu nedenlerden dolay AF li hastalar n tümüne uygulanabilecek standart bir tedavi protokolünden söz etmek mümkün değildir. Sinüs ritminin sağlanmas ve idamesi, her hasta için geçerli olacak ideal bir tedavi yöntemi olarak görülebilirse de bunun sağlanabilmesi için ödenecek bedel, baz hastalarda çok yüksek olmaktad r. Therapeutic Approaches in Atrial Fibrillation Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, kardiyoversiyon, antikoaglasyon Key Words: Atrial fibrillation, cardioversion, anticoagulation AF için herkes taraf ndan üzerinde fikir birliğine var lan üç temel tedavi prensibi vard r: 1. Ritm kontrolü amac yla gerekli tedavi plan n n yap lmas, 2. Ventrikül h z n n kontrol alt na al nmas, 3. Embolik olaylar n önlenmesi. AKUT ATRİYAL FİBRİLASYON ATAĞININ TEDAVİSİ AF s ras nda ciddi hemodinamik bozukluk gösteren hastalarla, şiddetli angina ya da nefes darl ğ semptomu olan hastalarda acil olarak elektriksel kardiyoversiyon yap larak sinüs ritmi sağlanmaya çal ş lmal - d r. Ayr ca, AF s ras nda iletinin ventriküllere bir aksesuar yol arac l ğ yla iletildiği Wolff-Parkinson- White sendromlu hastalarda da ventrikül fibrilasyon gelişmesini önlemek amac yla hemen elektriksel kardiyoversiyon uygulanmal d r (1,9). Acil kardiyoversiyon endikasyonu olmayan hastalarda tedavi, ventrikül h z n n kontrolüne yönelik olmal d r. İntravenöz (IV) beta-blokerler ve nondihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokerleri (verapamil, diltiazem) bu durumda ilk tercih edilen ilaçlard r (10-13). IV digoksin de h z kontrolünde kullan lan güvenli bir ajan olmas na karş n etkisinin genellikle alt saat sonra başlamas bu durumda tek ilaç olarak kullan m n k s tlamaktad r. Ancak diğer tedavilere ek olarak ya da beta-blokerler ile kalsiyum kanal blokerlerinin kullan m n n sak ncal olabileceği kalp yetersizliği ve belirgin sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ilk seçenek olarak kullan lmas önerilmektedir (10,14,15). 34

2 AF gelişen bir hastada, atağ n başlamas ndan itibaren sol atriyumda p ht oluşmas için gerekli süre kesin olarak bilinmemekle beraber, bu sürenin saatten az olmayacağ düşünülmektedir (16). Bu nedenle, ritm bozukluğunun saat ya da daha uzun sürdüğü hastalarda antikoagülasyonun kesinlikle gerekli olduğu kabul edilmektedir (11). AF, birçok hastada çok belirgin semptomlara yol açmayacağ ndan, hastalarda atağ n başlang ç zaman kesin olarak belirlenemeyebilir. Bu nedenle, öyküde, ritm bozukluğunun süresi konusunda çok şüpheci davranmal ve atağ n başlang ç zaman ndan kesin olarak emin olunmad ğ nda hasta hemen antikoagüle edilmelidir. Ventrikül h z kontrolü ve antikoagülasyon sağland ktan sonra hastan n klinik durumu yeniden gözden geçirilmeli ve sinüs ritminin sağlanmas n n gerekliliği değerlendirilmelidir. Semptomlar n ortadan kald r lmas ve AF nin olumsuz etkilerinin önlenmesi amac yla özellikle ilk atakta başvuran hastalarda sinüs ritminin sağlanmas uygun bir yaklaş m olacağ ndan bu durumdaki birçok hastada kardiyoversiyon planlanmal d r. Ancak kendiliğinden sonlanan paroksismal AF ataklar olan ve bu ataklar s ras nda belirgin semptomlar olmayan hastalarda kardiyoversiyon s kl kla gerekmemekte ve bu hastalar n, h z kontrolü ve gerekli antikoagülasyon sağlanarak izlenmesi uygun görülmektedir. Sinüs ritmine döndürülmesi gerekli görülmeyen hastalar, bu aşamada gerekli tedavileri planlanarak hastaneden gönderilebilirler. Yeni başlang çl AF atağ ile başvuran hastalarda ritmin kendiliğinden sinüs ritmine dönmesi çok s k rastlanan bir durumdur ve ilk 24 saat içinde bu hastalar n üçte ikisinde gözlenmektedir (17). Bu nedenle hastalarda kardiyoversiyon yap lmadan önce bir süre beklenmesi yanl ş bir uygulama olmayacakt r. Sinüs ritminin sağlanmas n n gerekli görüldüğü hastalarda atağ n saatten daha k sa süreli olduğundan emin olunduğunda kardiyoversiyon planlanmal d r. Kardiyoversiyon elektriksel ya da farmakolojik olabilir. Elektriksel kardiyoversiyonun AF de %75-93 oran nda etkili olduğu bildirilmektedir (18,19). AF nin kardiyoversiyonu s ras nda %1-5 oran nda sistemik embolilerin geliştiği bilinmektedir (20,21). Hastalar n kardiyoversiyon öncesi en az üç-dört hafta süreyle antikoagüle edilmeleri durumunda ise bu riskin minimale indiği gösterildiğinden uzun süreli AF si olan hastalarda antikoagülasyon yap lmadan kardiyoversiyon yap lmas uygun değildir (2,22). Elektriksel ya da farmakolojik kardiyoversiyon sonras nda da atriyal mekanik fonksiyonlar n hemen düzelmediği ve atriyumda geçici bir afallama durumu ortaya ç kt ğ bilinmektedir (23-26). Bu durum haftalarca sürebilmektedir (27,28). Trombüs oluşumu için önemli bir risk oluşturan bu mekanik disfonksiyon nedeniyle antikoagülasyonun kardiyoversiyon sonras nda da en az birkaç hafta daha uygulanmas gereklidir. Sinüs ritminin sağlanmas n n gerekli görüldüğü, ancak atak süresinin saatten uzun olduğu ya da atak süresinin kesin olarak bilinmediği durumlarda iki farkl yaklaş m önerilmektedir. Konvansiyonel uygulama, hastalar n en az üç-dört hafta terapötik düzeyde (INR 2.0 ile 3.0 aras nda olacak şekilde) antikoagüle edildikten sonra kardiyoversiyon uygulamas n önermektedir. Son y llarda yap lan çal şmalarda, transözefageal ekokardiyografi (EKO) ile sol atriyumda trombüs olmad ğ n n gösterildiği durumlarda da kardiyoversiyonun güvenle uygulanabileceği gösterilmiştir (29-31). Bu nedenle hekimin, hastan n bir an önce sinüs ritmine döndürülmesinin gerekli olduğunu düşündüğü durumlarda transözefageal EKO eşliğinde kardiyoversiyon uygulamas da giderek artan bir s kl kta uygulanmaktad r. RİTM KONTROLÜ ve HIZ KONTROLÜ YAKLAŞIMLARI Kalbin fizyolojik ritmi sinüs ritmidir. AF ise ancak baz önlemler al nmak şart yla hastalar n hayatlar n devam ettirebilecekleri bir ritmdir. Epidemiyolojik çal şmalarda AF li hastalarda mortalite, iskemik inme ve kalp yetersizliği gibi ciddi durumlar daha s k gözlendiğinden tüm hastalar n normal sinüs ritmine döndürülmesi uzun zaman temel bir tedavi yaklaş m olarak benimsenmiştir (32,33). Ancak son y llarda AF ile ilişkili birçok durumda doğrudan bir nedensonuç ilişkisi olmad ğ, AF nin sinüs ritmine döndürülmesi için gerekli tüm müdahaleler yap lsa bile artm ş mortalite ve morbiditenin önlenemediği izlenmiştir. Bu nedenle baz hastalarda ritm kontrolü yaklaş m yerine hastan n gerekli baz önlemler al narak (ventrikül h z n n kontrolü, uygun antikoagülan-antiagregan tedavi) AF ritminde hayat n devam ettirmesine olanak sağlaman n da uygun bir yaklaş m olacağ düşünülmüştür. Gerçekten de AF de ritm kontrolü yaklaş m n n da h z kontrolü yaklaş m n n da birçok avantaj ve dezavantajlar mevcuttur (34). AF s ras nda ventrikül doluşuna atriyal katk n n kaybolmas her iki ventrikülde diyastol sonu bas nç ve hacimlerinin azalmas na, atriyal bas nçlar n artmas - na ve diyastolik doluş süresinin k salmas na neden olur (34-36). Bu hemodinamik etkiler kalp ç kt s n azalt r. Ayr ca, ventrikül h z kontrol alt na al nm ş olan hastalarda bile R-R aral klar n n düzensizliği 35

3 Özin B pulmoner kapiller bas nçta art şa, atriyal bas nçlarda art şa ve kalp ç kt s nda azalmaya neden olur (37). Ventrikül h z n n kontrol alt na al namad ğ AF li olgularda, taşikardi arac l ğ yla gelişen kardiyomiyopati (tachycardia mediated cardiomyopathy) ad verilen ve belirgin sol ventrikül sistolik fonksiyon kayb ile karakterize ciddi bir durum da gelişebilmektedir (38,39). AF sistemik emboliler için bir risk faktörüdür. Bu ritm bozukluğu hastalarda iskemik serebrovasküler olay riskini alt kat artt rmaktad r. Her alt iskemik serebrovasküler olayl hastadan birinde neden AF dir (40,41). Ayr ca AF, hastalarda çarp nt, nefes darl ğ ve efor kapasitesinde k s tlanma gibi birçok semptoma neden olan bir durumdur. Tüm bu nedenlerden dolay AF li hastalar n tüm olanaklar kullan larak hemen sinüs ritmine döndürülmesi ve bu ritmde kalmalar n n sağlanmas oldukça rasyonel bir yaklaş m olarak görülebilir. Ancak bu yaklaş m n baz önemli dezavantajlar mevcuttur. Herşeyden önce AF li hastalarda sinüs ritminin idamesinin sağlanmas oldukça zordur. Başar l kardiyoversiyon ile sinüs ritmine döndürülen ve antiaritmik ajan verilmeyen hastalar n ancak %25 inin bir y l sonunda sinüs ritminde kald klar bilinmektedir (34). En etkin antiaritmiklerle bile bu oran ancak %50 düzeylerine ç kart labilmektedir (42). Tüm antiaritmiklerde var olan proaritmik etkiler ve bu ajanlar n diğer yan etkileri kullan mlar n k s tlayan önemli faktörler olarak ortaya ç kmaktad r. Hastalar n sinüs ritmine döndürülmeleri için her AF atağ nda hastaneye yat r lmalar ve tekrarlayan kardiyoversiyonlar hastalar n yaşam kalitesinde belirgin bozulmalara neden olacakt r. Ayr ca, özellikle uygun antikoagülan tedavi almayan hastalarda, AF ritmine giriş ve ç k şlarda artm ş olan emboli riski bu hastalarda komplikasyonlar artt rabilecektir (20,21). Kal c sinüs ritmi sağlayabilecek olan cerrahi yöntemler ya da kateter ablasyonu ile AF tedavisi gibi girişimsel işlemler ise henüz yayg n kullan m alan bulamam şlard r (43,44). H z kontrolü stratejisinde ise amaç, diğer gerekli önlemler al narak hastan n kalp h z n n istirahatte 60-80/dakika, hafif egzersizle /dakika aras nda tutulacak şekilde tedavinin düzenlenmesidir (45,46). Bu sağland ğ takdirde hastalar n çoğunda semptomlar kontrol alt na al nabilecektir. H z kontrolü amac yla kullan lan ajanlar n yan etki potansiyellerinin antiaritmiklere oranla çok daha düşük olmas bu yaklaş m n bir avantaj olarak kabul edilmektedir. Farmakolojik yöntemlerle h z kontrolünün sağlanamad - ğ durumlarda ise atriyoventriküler düğüm ablasyonu ve kal c kalp pili implantasyonu etkili bir çözüm olmaktad r (47,48). Her iki tedavi stratejisinin burada s ralanan avantaj ve dezavantajlar n değerlendiren araşt r c lar, bu iki yaklaş m n etkilerini prospektif randomize çal şmalarla değerlendirmişlerdir. Son y llarda yay nlanan PIAF, STAF ve RACE akronimleri ile an lan ve nispeten daha küçük hasta gruplar n n değerlendirildiği çal şmalarda incelenen son noktalar aç s ndan her iki tedavi stratejisi aras nda bir fark belirlenememiştir (49-51). Yaln zca yüksek emboli riskine sahip hastalar n değerlendirmeye al nd ğ ve ritm kontrolü ile h z kontrolü stratejilerine randomize edildiği AF- FIRM çal şmas nda ise 4060 hasta 3.5 y l boyunca izlenmiştir (52). Bu çal şman n ritm kontrolü stratejisi grubundaki hastalarda sinüs ritminin idamesi amac yla agresif bir protokol uygulanmas na karş n bir y l sonunda hastalar n %82 sinde ve beş y l sonunda ise sadece %63 ünde sinüs ritminin devam ettirilebildiği izlenmiştir. Her iki grupta mortalite benzer bulunmuştur. İskemik inmelerin ritm kontrolü grubunda daha s k gözlenmekle birlikte aradaki fark n istatistiksel anlam s n r na ulaşmad ğ, ancak hospitalizasyonlar n ritm kontrolü grubunda belirgin olarak yüksek olduğu izlenmiştir (52). Genellikle ileri yaşlardaki, inme riski yüksek paroksismal ya da persistan AF li hastalar n değerlendirildiği bu çal şmalar, en az ndan bu hasta grubunda h z kontrolü stratejisinin en az ritm kontrolü stratejisi kadar etkin ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktad r. Ancak idiyopatik AF li genç hastalar, katekolaminerjik ya da vagal AF li hastalar ile eşlik eden önemli morbiditeleri (kalp yetersizliği, kardiyomiyopati vb.) olan hastalardaki yaklaş mlar konusunda yeterli veri bulunmamaktad r. Sonuç olarak AF li hastalarda ritm ya da h z kontrolünün seçilmesi aşağ daki kurallar çerçevesinde yap lmal d r: 1. H z kontrolü yaklaş m, AF li birçok hasta için kabul edilebilir bir primer tedavi stratejisidir. 2. Ancak tüm hastalarda h z kontrolü yaklaş m n n öncelikli olarak seçilmesini gerektiren bir veri yoktur. 3. Sinüs ritmi idamesi sağlanan ya da sağland ğ düşünülen hastalarda emboli riski düşük değildir. 4. Bugüne kadar tüm AF li hastalara uygulanabilecek standart bir tedavi mevcut değildir. Tüm hastalar n mevcut veriler ş ğ nda değerlendirilmesi ve tedavi yaklaş m n n bireyselleştirilmesi, bugün için en uygun yaklaş m olarak gözükmektedir. 36

4 Paroksismal ya da persistan AF li bir olgudaki güncel tedavi yaklaş m Şekil 1 de özetlenmiştir. ANTİARİTMİK İLAÇ SEÇİMİ Tekrarlayan paroksismal AF li hastalar ile kardiyoversiyon sonras sinüs ritmi sağlanan persistan AF li hastalarda sinüs ritminin devam ettirilmesi için s kl kla antiaritmik kullan lmas gerekmektedir. Ancak bu durumdaki tüm hastalara güvenle uygulanabilecek etkin bir antiaritmik ajan mevcut değildir. Bu nedenle ilaç seçiminde hastan n klinik durumu ve özellikle eşlik eden yap sal kalp hastal klar göz önünde bulundurulmal d r. Tüm antiaritmik ajanlarda mevcut olan proaritmik etkiler, ciddi yap sal kalp hastal - ğ olan hastalarda belirgin olarak görüldüğü için bu durumdaki hastalarda tedavi baz özellikler gösterir. Eşlik eden hiçbir hastal ğ olmayan idiyopatik AF li hastalarda, etkinlikleri kan tlanm ş olan propafenon, flekainid ve sotalol gibi ajanlar güvenle kullan labilirler (53-56). Ritm bozukluğunun gelişiminde sempatik hiperaktivitenin sorumlu olduğu durumlarda beta-blokerler ataklar önleyebilir (57,58). Vagal AF si olanlarda, belirgin parasempatolitik özelliği olan dizopiramid ilk tercih edilmesi gereken seçkin bir ilaçt r (11). Kalp yetmezliği ya da önemli sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, altta yatan yap sal kalp hastal ğ na ve elektrolit bozukluklar na bağl olarak proaritmi riski yüksektir. Çeşitli çal şmalarda, amiodaron ve dofetilidein bu durumlarda hem etkin hem de güvenilir olduğu gösterilmiştir (59-61). Paroksismal AF Persistan AF Uygun antikoagülasyon Uygun h z kontrolü ve diğer önlemler Tedavi yaklaş m n n belirlenmesi Gerekli görülürse Kardiyoversiyon Antiaritmik ilaçlar Diğer yöntemler H z kontrolü Ritm kontrolü AF Sinüs ritmi Ritm kontrolü Gerekli görülürse Tekrarlayan kardiyoversiyonlar Diğer farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler AF Antiaritmik ilaç Gerekirse kardiyoversiyon İlaçs z izlem AF Tedavi yaklaş m n n yeniden belirlenmesi Şekil 1. Paroksismal ya da persistan AF li bir olguda tedavi algoritmas (paroksismal AF: Tekrarlayan, kendiliğinden sonlanan AF ataklar, persistan AF: Tekrarlayan, ancak kendiliğinden sonlanmayan AF ataklar ). 37

5 Özin B Bu nedenle kalp yetmezlikli hastalarda sadece bu ajanlar n kullan lmas, güvenilir olduğu kan tlanmayan ve proaritmi riski nedeniyle ölümcül sonuçlara yol açabilecek diğer antiaritmiklerin kullan lmamas önerilmektedir. Koroner arter hastal ğ varl ğ nda amiodaron ve sotalol, güvenilirliği kan tlanm ş antiaritmiklerdir ve bu durumdaki hastalarda ilk seçilmesi gereken ajanlard r. Sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalarda torsades des pointes gelişme riski yüksek olduğundan QT uzamas na yol açan ajanlar bu grupta kullan lmamal d r (62,63). S n f Ic antiaritmik ajanlardan propafenon ve flekainid bu durumda ilk seçilmesi gereken ajanlard r (11). Dirençli olgularda amiodaron ve sotalolün de dikkatli olarak kullan labileceği bildirilmektedir (11). ANTİKOAGÜLASYON AF sistemik emboliler için önemli bir risk faktörüdür. Son 20 y lda yap lan geniş çal şmalarla bu aritminin sistemik embolilerle ilişkisi ayr nt l olarak belirlenmiştir (64-69). Çeşitli meta-analizlerle de desteklenen bu çal şmalarda eşlik eden herhangi bir yap sal kalp hastal ğ n n bulunmad ğ genç, idiyopatik AF li hastalarda emboli riskinin artmad ğ, buna karş n eşlik eden kapak hastal ğ, inme öyküsü, kalp yetmezliği ve sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ya da diabetes mellitus gibi hastal klar n varl ğ nda ve yaş n ilerlemesiyle bu riskin belirgin olarak artm ş olduğu izlenmiştir (40,41,64,66,70,71). Bu nedenle 65 yaş n alt nda olan ve hiçbir risk faktörü bulunmayan hastalarda embolik olaylardan korunma amac yla sadece aspirin önerilmektedir (16). Bahsedilen risk faktörlerinden en az birine sahip olan ya da eşlik eden risk faktörü olsun ya da olmas n yaş 75 in üzerinde olan tüm hastalarda ise, eğer kontrendikasyon yoksa, INR 2.0 ile 3.0 aras nda tutulacak şekilde kumadin ile oral antikoagülasyon önerilmektedir (10,16,41). Herhangi bir risk faktörü olmayan yaş aras hastalarda ise her iki tedavi yaklaş m n n da uygulanabileceği, karar n klinik durum ve hastan n koşullar na göre verilmesi gerektiği düşünülmektedir (16,41). VENTRİKÜL HIZININ KONTROLÜ Ventrikül h z n n kontrolü amac yla oral beta-blokerler, nondihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokerleri ve digoksin uzun y llard r kullan lan ajanlard r. Digoksinin özellikle istirahat halinde ventrikül h z kontrolü sağlad ğ, buna karş n beta-blokerler ile nondihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokerlerinin egzersiz s ras ndaki kalp h z art şlar n kontrol ettiği bilinmektedir (11,14,15). Bu nedenle hastalarda s kl kla digoksin ile diğer ajanlardan birinin kombine edilmesi uygun h z kontrolünü sağlamaktad r. Sistolik fonksiyon bozukluğuna bağl kalp yetersizliği olan hastalarda ilk tercih edilmesi gereken ajan digoksindir. H z kontrolü için bahsedilen farmakolojik yöntemlerin yeterli olmad ğ ya da yan etkiler nedeniyle kullan lamad ğ durumlarda atriyoventriküler düğüm ablasyonu ve kal c kalp pili tak lmas uygun bir alternatif tedavi yöntemidir (47). Bu yöntemin hastalarda sol ventrikül fonksiyonlar nda iyileşme yaratt - ğ, semptomlar kontrol alt na ald ğ ve yaşam kalitesini yükselttiği gösterilmiştir (48,72). SONUÇ AF, oldukça farkl klinik özelliklerle seyreden bir ritm bozukluğudur. Bu nedenle bu hastalar n tedavilerinde oldukça önemli oranda bireysel farkl l klar gözlenmektedir. Tüm AF li hastalara güvenle uygulanabilecek bir farmakolojik ajan, yöntem ya da tedavi stratejisi mevcut değildir. Uzun y llar, temel tedavi prensibi olarak kabul edilen sinüs ritminin sağlanmas ve devam ettirilmesi yaklaş m bile günümüzde değerini oldukça yitirmiş bir yaklaş m haline gelmiştir. Günümüzde AF li hastalarda uygulanmas önerilen temel tedavi yaklaş mlar bu yaz da özetlenmeye çal ş lm şt r. Ancak AF hakk ndaki bilgilerimizin artmas ve AF tedavisi alan nda sağlanacak gelişmelerin yak n bir gelecekte bu yaklaş mlarda önemli değişmelere neden olmas şaş rt c olmayacakt r. KAYNAKLAR 1. Prystowsky EN, Katz AM. Atrial fibrillation. In: Topol ES (ed). Textbook of Cardiovascular Medicine. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1998: Prystowsky EN, Benson DW Jr, Fuster V, et al. Management of patients with atrial fibrillation: A statement for healthcare professionals from the Subcommittee on Electrocardiography and Electrophysiology, American Heart Association. Circulation 1996; 93: Kannel WB, Abbott RD, Savage DD, et al. Epidemiologic features of chronic atrial fibrillation: The Framingham Study. N Engl J Med 1982; 306: Kannel WB, Abbott RD, Savage DD, et al. Coronary heart disease and atrial fibrillation: The Framingham Study. Am Heart J 1983; 106: Ostranderld JR, Brandt RL, Kjelsberg MO, et al. Electrocardiographic findings among the adult population of a total natural community, Tecumseh, Michigan. Circulation 1965; 31:

6 6. Kopecky SL, Gersh BJ, McGoon MD, et al. The natural history of lone atrial fibrillation: A populationbased study over three decades. N Engl J Med 1987; 317: Evans W, Swann P. Lone auricular fibrillation. Br Heart J 1954; 16: Brand FN, Abbott RD, Kannel WB, et al. Characteristics and prognosis of lone atrial fibrillation: 30- year follow-up in The Framingham Study. JAMA 1985; 254: Klein GJ, Bashore TM, Sellers TD, et al. Ventricular fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. N Engl J Med 1979; 301: Falk RH. Atrial fibrillation. N Engl J Med 2001; 344: Fuster V, Ryden LE, Asinger RW, et al. ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: Executive Summary A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines and Policy Conferences. Circulation 2001; 104: Ellenbogen KA, Dias VC, Plumb VJ, et al. A placebocontrolled trial of continuous intravenous diltiazem infusion for 24-hour heart rate control during atrial fibrillation and atrial flutter: A multicenter study. J Am Coll Cardiol 1991; 18: Rinkenberger RL, Prystowsky EN, Heger JJ, et al. Effects of intravenous and chronic oral verapamil administration in patients with supraventricular tachyarrhythmias. Circulation 1980; 62: Roberts SA, Diaz C, Nolan PE, et al. Effectiveness and costs of digoxin treatment for atrial fibrillation and flutter. Am J Cardiol 1993; 72: The Digitalis in Acute Atrial Fibrillation (DAAF) Trial Group. Intravenous digoxin in acute atrial fibrillation: Results of a randomized, placebo-controlled multicentre trial in 239 patients. Eur Heart J 1997; 18: Hart RG, Benavente O, McBride R, et al. Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients with atrial fibrillation: A meta-analysis. Ann Intern Med 1999; 131: Danias PG, Caulfield TA, Weigner MJ, et al. Likelihood of spontaneous conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm. J Am Coll Cardiol 1998; 31: Lown B. Electrical reversion of cardiac arrhythmias. Br Heart J 1967; 29: Resnekov L, McDonald L. Electroversion of lone atrial fibrillation and flutter including haemodynamic studies at rest and on exercise. Br Heart J 1971; 33: Arnold AZ, Mick MJ, Mazurek RP, et al. Role of prophylactic anticoagulation for direct current cardioversion in patients with atrial fibrillation or atrial flutter. J Am Coll Cardiol 1992; 19: Naccarelli GV, Dell Orfano JT, Wolbrette DL, et al. Cost-effective management of acute atrial fibrillation: Role of rate control, spontaneous conversion, medical and direct current cardioversion, transesophageal echocardiography, and antiembolic therapy. Am J Cardiol 2000; 85: Mancini GB, Goldberger AL. Cardioversion of atrial fibrillation: Consideration of embolisation, anticoagulation, prophylactic pacemaker, and long-term success. Am Heart J 1982; 104: Antonielli E, Pizzuti A, Bassignana A, et al. Transesophageal echocardiographic evidence of more pronounced left atrial stunning after chemical (propafenone) rather than electrical attempts at cardioversion from atrial fibrillation. Am J Cardiol 1999; 84: Falcone RA, Morady F, Armstrong WF. Transesophageal echocardiographic evaluation of left atrial appendage function and spontaneous contrast formation after chemical or electrical cardioversion of atrial fibrillation. Am J Cardiol 1996; 78: Bellotti P, Spirito P, Lupi G, et al. Left atrial appendage function assessed by transesophageal echocardiography before and on the day after elective cardioversion for nonvalvular atrial fibrillation. Am J Cardiol 1998; 81: Harjai K, Mobarek S, Abi-Samra F, et al. Mechanical dysfunction of the left atrium and the left atrial appendage following cardioversion of atrial fibrillation and its relation to total electrical energy used for cardioversion. Am J Cardiol 1998; 81: Manning WJ, Silverman DI, Katz SE, et al. Temporal dependence of the return of atrial mechanical function on the mode of cardioversion of atrial fibrillation to sinus rhythm. Am J Cardiol 1995; 75: Grimm RA, Leung DY, Black IW, et al. Left atrial appendage stunning after spontaneous conversion of atrial fibrillation demonstrated by transesophageal Doppler echocardiography. Am Heart J 1995; 130: Manning WJ, Silverman DI, Gordon SP, et al. Cardioversion from atrial fibrillation without prolonged anticoagulation with use of transesophageal echocardiography to exclude the presence of atrial thrombi. N Engl J Med 1993; 328: Manning WJ, Silverman DI, Keighley CS, et al. Transesophageal echocardiographically facilitated early cardioversion from atrial fibrillation using shortterm anticoagulation: Final results of a prospective 4.5-year study. J Am Coll Cardiol 1995; 25: Klein AL, Grimm RA, Black IW, et al. Cardioversion guided by transesophageal echocardiography: The ACUTE Pilot Study: A randomized, controlled trial: Assessment of Cardioversion Using Transesophageal Echocardiography. Ann Intern Med 1997;126:

7 Özin B 32. Waldo AL. The need for an affirmative action. Am J Cardiol 1999; 84: Wyse DG. Rhythm versus rate control trials in atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol 2003; 14: Saxonhouse SJ, Curtis AB. Risks and benefits of rate control versus maintenance of sinus rhythm. Am J Cardiol 2003; 91: Leistad E, Christensen G, Ilebekk A. Effects of atrial fibrillation on left and right atrial dimensions, pressures, and compliances. Am J Physiol 1993; 264: Van Gelder IC, Crijns HJ, Blanksma PK, et al. Time course of hemodynamic changes and improvement of exercise tolerance after cardioversion of chronic atrial fibrillation unassociated with cardiac valve disease. Am J Cardiol 1993; 72: Clark DM, Plumb VJ, Epstein AE, et al. Hemodynamic effects of an irregular sequence of ventricular cycle lengths during atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 1997; 30: Peters KG, Kienzle MG. Severe cardiomyopathy due to chronic rapidly conducted atrial fibrillation: Complete recovery after restoration of sinus rhythm. Am J Med 1988; 85: Shinbane JS, Wood MA, Jensen DN, et al. Tachycardia-induced cardiomyopathy: A review of animal models and clinical studies. J Am Coll Cardiol 1997; 29: Risk factors for stroke and efficacy of antithrombotic therapy in atrial fibrillation: Analysis of pooled data from five randomized controlled trials. Arch Intern Med 1994; 154: Hart RG, Halperin JL. Atrial fibrillation and thromboembolism: A decade of progress in stroke prevention. Ann Intern Med 1999; 131: Roy D, Talajic M, Dorian P, et al. Amiodarone to prevent recurrence of atrial fibrillation. Canadian Trial of Atrial Fibrillation Investigators. N Engl J Med 2000; 342: Oral H, Knight BP, Ozaydin M, et al. Clinical significance of early recurrences of atrial fibrillation after pulmonary vein isolation. J Am Coll Cardiol 2002; 40: Cox JL, Canavan TE, Schuessler RB, et al. The surgical treatment of atrial fibrillation, II: Intraoperative electrophysiologic mapping and description of the electrophysiologic basis of atrial flutter and atrial fibrillation. J Thorac Cardiovasc Surg 1991; 101: Rawles JM. What is meant by a controlled ventricular rate in atrial fibrillation? Br Heart J 1990; 63: Resnekov L, McDonald L. Electroversion of lone atrial fibrillation and flutter including haemodynamic studies at rest and on exercise. Br Heart J 1971; 33: Touboul P. Atrioventricular nodal ablation and pacemaker implantation in patients with atrial fibrillation. Am J Cardiol 1999; 83: Natale A, Zimerman L, Tomassoni G, et al. AV node ablation and pacemaker implantation after withdrawal of effective rate-control medications for chronic atrial fibrillation: Effect on quality of life and exercise performance. Pacing Clin Electrophysiol 1999; 22: Hohnloser SH, Kuck KH, Lilienthal J. Rhythm or rate control in atrial fibrillation: Pharmacological Intervention in Atrial Fibrillation (PIAF): A randomised trial. Lancet 2000; 356: Carlsson J, Miketic S, Windeler J, et al. Randomized trial of rate-control versus rhythm-control in persistent atrial fibrillation: The Strategies of Treatment of Atrial Fibrillation (STAF) study. J Am Coll Cardiol 2003; 41: van Gelder IC, Hagens VE, Bosker HA, et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with recurrent persistent atrial fibrillation. N Engl J Med 2002; 347: Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2002; 347: Capucci A, Boriani G, Rubino I, et al. A controlled study on oral propafenone versus digoxin plus quinidine in converting recent onset atrial fibrillation to sinus rhythm. Int J Cardiol 1994; 43: Azpitarte J, Alvarez M, Baun O, et al. Value of single oral loading dose of propafenone in converting recent-onset atrial fibrillation: Results of a randomized, double-blind, controlled study. Eur Heart J 1997; 18: Halinen MO, Huttunen M, Paakkinen S, et al. Comparison of sotalol with digoxin-quinidine for conversion of acute atrial fibrillation to sinus rhythm (the Sotalol-Digoxin-Quinidine Trial). Am J Cardiol 1995; 76: Barranco F, Sanchez M, Rodriguez J, et al. Efficacy of flecainide in patients with supraventricular arrhythmias and respiratory insufficiency. Intensive Care Med 1994; 20: Steeds RP, Birchall AS, Smith M, et al. An open label, randomised, crossover study comparing sotalol and atenolol in the treatment of symptomatic paroxysmal atrial fibrillation. Heart 1999; 82: Kuhlkamp V, Schirdewan A, Stangl K, et al. Use of metoprolol CR/XL to maintain sinus rhythm after conversion from persistent atrial fibrillation: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Am Coll Cardiol 2000; 36: Deedwania PC, Singh BN, Ellenbogen K, Fisher S, Fletcher R, Singh SN, for the Department of Veterans Affairs CHF-STAT Investigators. Spontaneous conversion and maintenance of sinus rhythm by amiodarone in patients with heart failure and atrial fibrillation: Observations from the Veterans Affairs Congestive Heart Failure Survival Trial of Antiarrhythmic Therapy (CHF-STAT). Circulation 1998; 98:

8 60. Singh SN, Fletcher RD, Fisher SG, et al. Amiodarone in patients with congestive heart failure and asymptomatic ventricular arrhythmia: Survival Trial of Antiarrhythmic Therapy in Congestive Heart Failure. N Engl J Med 1995; 333: Julian DG, Prescott RJ, Jackson FS, et al. Controlled trial of sotalol for one year after myocardial infarction. Lancet 1982; 1: Jackman WM, Friday KJ, Anderson JL, et al. The long QT syndromes: A critical review, new clinical observations and a unifying hypothesis. Prog Cardiovasc Dis 1988; 31: Ben David J, Zipes DP, Ayers GM, et al. Canine left ventricular hypertrophy predisposes to ventricular tachycardia induction by phase 2 early after depolarizations after administration of BAY K J Am Coll Cardiol 1992; 20: Hart RG, Pearce LA, Rothbart RM, McAnulty JH, Asinger RW, Halperin JL, for the Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. Stroke with intermittent atrial fibrillation: Incidence and predictors during aspirin therapy. J Am Coll Cardiol 2000; 35: Adjusted-dose warfarin versus low-intensity, fixeddose warfarin plus aspirin for high-risk patients with atrial fibrillation: Stroke Prevention in Atrial Fibrillation III randomised clinical trial. Lancet 1996; 348: EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibrillation after transient ischaemic attack or minor stroke. Lancet 1993; 342: Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. Risk factors for thromboembolism during aspirin therapy in patients with atrial fibrillation: The Stroke Prevention in Atrial Defibrillation Study. J Stroke Cerebrovasc Dis 1995; 5: Ezekowitz MD, Bridgers SL, James KE, et al, for the Veterans Affairs Stroke Prevention in Nonrheumatic Atrial Fibrillation Investigators. Warfarin in the prevention of stroke associated with nonrheumatic atrial fibrillation. N Engl J Med 1992; 327: The Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial Fibrillation Investigators. The effect of low-dose warfarin on the risk of stroke in patients with nonrheumatic atrial fibrillation. N Engl J Med 1990; 323: Moulton AW, Singer DE, Haas JS. Risk factors for stroke in patients with nonrheumatic atrial fibrillation: A case-control study. Am J Med 1991; 91: Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. Risk factors for thromboembolism during aspirin therapy in patients with atrial fibrillation: The Stroke Prevention in Atrial Defibrillation Study. J Stroke Cerebrovasc Dis 1995; 5: Twidale N, Sutton K, Bartlett L, et al. Effects on cardiac performance of atrioventricular node catheter ablation using radiofrequency current for drug-refractory atrial arrhythmias. Pacing Clin Electrophysiol 1993; 16: YAZIŞMA ADRESİ Doç. Dr. Bülent ÖZİN Başkent Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Fevzi Çakmak Caddesi 10. Sokak 06490, Bahçelievler-ANKARA 41

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Vernakalant (RSD1235)

Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Vernakalant (RSD1235) Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Vernakalant (RSD1235) Aminocyclohexyl ether Dr. Armağan Altun Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Vernakalant Antiaritmik ilaçlar yeni

Detaylı

Akut AF Atağı. Kronik (Permenant)

Akut AF Atağı. Kronik (Permenant) Akut AF Atağı Kendiliğinden sonlanıyor (paroksismal) Kendiliğinden sonlanmıyor (persistan) Kronik (Permenant) Koordine atriyal kontraksiyon kaybı Ventrikül doluşunda azalma Diastolik doluş süresinde azalma

Detaylı

Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Mortalite Çalışmalarına Nasıl Gelindi?

Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Mortalite Çalışmalarına Nasıl Gelindi? Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Mortalite Çalışmalarına Nasıl Gelindi? Dr. Mustafa ÇETİN*, Dr. Alper CEYLAN**, Dr. Zehra GÜVEN ÇETİN*, Dr. Erdem DİKER** *Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Genel Tedavi Yaklaşımları Hız Kontrolü ve Ritim Kontrolü

Atriyal Fibrilasyonda Genel Tedavi Yaklaşımları Hız Kontrolü ve Ritim Kontrolü Atriyal Fibrilasyonda Genel Tedavi Yaklaşımları Hız Kontrolü ve Ritim Kontrolü Dr. Fatma YİĞİT Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Bölümü 25 Mayıs 2013, KKTC Epidemiyoloji

Detaylı

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Dr. Mustafa Akçakoyun Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. İzmir AF Zirvesi 2013, K.K.T.C AF için

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Antitrombotik Kullanım Endikasyonları

Atriyal Fibrilasyonda Antitrombotik Kullanım Endikasyonları Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:1-6 Derleme / Review Atriyal Fibrilasyonda Antitrombotik Kullanım Endikasyonları Antithrombotic Usage Indications in Atrial Fibrillation Ahmet AKYOL Acıbadem Maslak

Detaylı

AF ablasyonunda «sham» çalışma gibi saçma bir şeye gerek yoktur. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN İstanbul Medipol Üniversitesi

AF ablasyonunda «sham» çalışma gibi saçma bir şeye gerek yoktur. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN İstanbul Medipol Üniversitesi AF ablasyonunda «sham» çalışma gibi saçma bir şeye gerek yoktur Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN İstanbul Medipol Üniversitesi AF ablasyonu AF Ablasyonun temel taşı pulmoner ven izolasyonudur. AF ablasyonu

Detaylı

Klinik Araştırma. Abstract

Klinik Araştırma. Abstract Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 24/2017 Elektriksel Kardiyoversiyonla Sinüs Ritmi Sağlanan Persistan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sinüs Ritmi İdamesinde Kısa ve Uzun Dönem İdame Amiodaron Tedavisinin

Detaylı

Persistan AF ablasyonunda cryobalon kullanılmamalıdır. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi

Persistan AF ablasyonunda cryobalon kullanılmamalıdır. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi Persistan AF ablasyonunda cryobalon kullanılmamalıdır Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi Scientific competition is different from an athletics race. There may, and should, be more than one

Detaylı

Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu

Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu Kıvanç Metin, Murat Çelik, Ömür Özmen, Öztekin Oto Ege Sağlık

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

CHA 2 DS 2 VASc=1 olan hastada antikoagülasyon

CHA 2 DS 2 VASc=1 olan hastada antikoagülasyon CHA 2 DS 2 VASc=1 olan hastada antikoagülasyon Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Atriyal Fibrillasyon Önemli bir morbidite sebebi Prevalans ve insidansı giderek artmakta

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130504.htm&main=

Detaylı

EK-2 ELEKTROFİZYOLOJİ SERTİFİKASYON PROGRAMI STANDARTLARI İÇİN ÖNERİLER

EK-2 ELEKTROFİZYOLOJİ SERTİFİKASYON PROGRAMI STANDARTLARI İÇİN ÖNERİLER EK-2 ELEKTROFİZYOLOJİ SERTİFİKASYON PROGRAMI STANDARTLARI İÇİN ÖNERİLER İnsanlarda his potansiyellerinin kaydı ilk olarak Scherlag ve arkadaşları tarafından 1969 yılında gerçekleştirilmiştir. Elektrofizyolojik

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi IGK Akademisi Toplantısı 10 Haziran 2011 Prof. Dr.Belhhan Akpınar Florence Nightingale Hastanesi Şişli-Istanbul AF ve Kardiyak Cerrahi girişimler Mitral cerrahisi

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Hasta Stabil mi? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE

Detaylı

Yeni Teşhis Atriyal Fibrilasyon: Ne Yapalım?

Yeni Teşhis Atriyal Fibrilasyon: Ne Yapalım? Yeni Teşhis Atriyal Fibrilasyon: Ne Yapalım? Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya Nonvalvüler AF Romatizmal mitral kapak hastalığı, prostetik kapağı olanlar

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Paroksismal AF si Olan Hasta: Bu Olguya Nasıl Yaklaşalım?

Paroksismal AF si Olan Hasta: Bu Olguya Nasıl Yaklaşalım? Paroksismal AF si Olan Hasta: Bu Olguya Nasıl Yaklaşalım? Doç Dr.Mehmet Yazıcı Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi/Konya OLGU H.P; 68 y E Son 2 ay içerisinde en uzunu yaklaşık 6 saat süren 4 çarpıntı

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Paroksismal AF; 7 gün içinde spontan düzelen rekürren AF. Elektriksel

Detaylı

ATRİAL FİBRİLASYONDA KARDİYOVERSİYON

ATRİAL FİBRİLASYONDA KARDİYOVERSİYON ATRİAL FİBRİLASYONDA KARDİYOVERSİYON Doç.Dr. Özgül UÇAR ELALMIŞ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 3. Atrial Fibrilasyon Zirvesi 2014 31 Mayıs 2014/Antalya Bilindiği üzere

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Atriyal fibrilasyon; İnme; Yaşlı; Antikoagulasyon. ABSTRACT. Key Words: Atrial fibrillation; Stroke; Aged; Anticoagulation.

Anahtar Sözcükler: Atriyal fibrilasyon; İnme; Yaşlı; Antikoagulasyon. ABSTRACT. Key Words: Atrial fibrillation; Stroke; Aged; Anticoagulation. YAŞLILARDA ATRİYAL FİBRİLASYON VE ANTİKOAGÜLASYON ÖZ Özel Sayı 2, 2010 (55-62) Oktay ERGENE Zehra İlke AKYILDIZ Atriyal fibrilasyon (AF) koordinasyonsuz atriyal aktivasyon ve buna bağlı mekanik işlev bozukluğu

Detaylı

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ ANİ ÖLÜMLE İLİŞKİLİ YAPISAL KALP HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ Dr. Murat Sucu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Tanım Eko, MR veya CT ile Herhangi

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Atriyal Fibrilasyon Yöne1minde Güncel Yaklaşımlar. Dr. Ayşegül Aktaş UÜTF Acil Tıp AD

Atriyal Fibrilasyon Yöne1minde Güncel Yaklaşımlar. Dr. Ayşegül Aktaş UÜTF Acil Tıp AD Atriyal Fibrilasyon Yöne1minde Güncel Yaklaşımlar Dr. Ayşegül Aktaş UÜTF Acil Tıp AD Sunum Planı Atrial Fibrilasyonun Sınıflandırılması ve Klinik Özellikleri Tromboembolik Risk ve Tedavi Hız Kontrolü

Detaylı

Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım

Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım DOÇ.DR. M. MURAT SUCU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Supraventriküler Taşikardiler Supraventriküler Taşikardiler Tanımlanması

Detaylı

BRADİKARDİ Havayolu,oksijen 12-lead EKG Kan basıncı, oksimetri Sistolik kan basıncı<90mmhg Kalp hızı<40/dk Kalp yetmezliği Ventriküler aritmiler VAR Y

BRADİKARDİ Havayolu,oksijen 12-lead EKG Kan basıncı, oksimetri Sistolik kan basıncı<90mmhg Kalp hızı<40/dk Kalp yetmezliği Ventriküler aritmiler VAR Y GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Doç.Dr.Hakan Tezcan Aritmi tanı ve tedavisinde temel prensipler : Ritim bozukluklarının tedavisine yaklaşımda en önemli unsur hastanın stabil olup olmadığının

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Dar QRS Kompleksli Bir Taşikardi Olgusu: Tanınız nedir?

Dar QRS Kompleksli Bir Taşikardi Olgusu: Tanınız nedir? Dar QRS Kompleksli Bir Taşikardi Olgusu: Tanınız nedir? Dr. Sercan OKUTUCU, Dr. Şefik Görkem FATİHOĞLU, Uzm.Dr. Ergün Barış KAYA, Prof.Dr. Kudret AYTEMİR, Prof.Dr. Hilmi ÖZKUTLU, Prof.Dr. Ali OTO Hacettepe

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ATRİAL FİBRİLASYON

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ATRİAL FİBRİLASYON Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof. Dr. Zeki Öngen Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel Hazırlayan

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Tedavisi

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Tedavisi Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Tedavisi Dr. Levent ŞAHİNER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Atriyal fibrilasyon en sık gözlenen kronik ritim bozukluğudur.

Detaylı

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman EKG KÖŞESİ Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman Güzelbahçe sok. No:20, 34365 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: 0212 311 36 06

Detaylı

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF ekonomik yükünün bileşenleri AF sıklığı AF sıklığındaki değişim AF de tanı konulmasındaki zorluklar AF tedavisi AF nin tedavi edilmemesi

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm (SCD)

Ani Kardiyak Ölüm (SCD) Ani Kardiyak Ölüm (SCD) VI. Acil Tıp Kış Sempozyumu /Afyon Dr. Melek Güryay Kent Hastanesi Acil Servis Kasım Ani Kardiyak Ölüm Kardiyak hastalığı bilinen veya bilinmeyen olgularda, kalple ilgili semptomların

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Genel Tedavi Yaklaş mlar. Dr.Ömer Akyürek AÜTF Kardiyoloji Blm

Atriyal Fibrilasyonda Genel Tedavi Yaklaş mlar. Dr.Ömer Akyürek AÜTF Kardiyoloji Blm Atriyal Fibrilasyonda Genel Tedavi Yaklaş mlar Dr.Ömer Akyürek AÜTF Kardiyoloji Blm Sorun Şampiyon aritmi: (insidans: 80 yaş) %2) Bir kısım hastada ciddi semptom, hayat kalitesinde ve fonksiyonel

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ATRİYAL FİBRİLASYON TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ATRİYAL FİBRİLASYON TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Cilt: 31 Sayı: 12 Aralık 2003 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ATRİYAL FİBRİLASYON TANI ve TEDAVİ KILAVUZU SUNUŞ Değerli Meslektaşlarım, Atriyal fibrilasyon klinik uygulamada en sık görülen ve hastaneye yatış

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Son Tedavi Betül Gülalp

Atriyal Fibrilasyonda Son Tedavi Betül Gülalp Atriyal Fibrilasyonda Son Tedavi Betül Gülalp AF Tanımı Paroksismal AF Spontan sonlanan ya da başlangıcından 7 gün içinde aralıklı olan. Epizodlar değişken sıklıkta yinelenebilir. Persistan AF >7 gün

Detaylı

AF TEDAVİSİNDE ABLASYON ÜLKEMİZDEKİ SORUNLAR NELER? Prof.Dr.Ahmet Duran Demir

AF TEDAVİSİNDE ABLASYON ÜLKEMİZDEKİ SORUNLAR NELER? Prof.Dr.Ahmet Duran Demir AF TEDAVİSİNDE ABLASYON ÜLKEMİZDEKİ SORUNLAR NELER? Prof.Dr.Ahmet Duran Demir AF kadınlarda 2, erkeklerde 1.5 kat bütün nedenlere bağlı mortalitede artışa sebep olmaktadır(1) (1) 2016 ESC AF guideline

Detaylı

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji 22 y tıp öğrencisi. Batıcı göğüs ağrıları tanımlıyor. Şikayetinin olduğu andaki EKG ye göre yanınız nedir? 1) Stabil angina 2) Nonkardiyak ağrı 3)

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Kişilerin P Dalgası Dispersiyonunun Normal Populasyon ile Karşılaştırılması

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Kişilerin P Dalgası Dispersiyonunun Normal Populasyon ile Karşılaştırılması Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Kişilerin P Dalgası Dispersiyonunun Normal Populasyon ile Karşılaştırılması Dr. Aslı İnci ATAR*, Dr. Aylin ÖZSANCAK**, Dr. Öykü GÜLMEZ***, Dr. Şerife SAVAŞ**,

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Ablasyon Girişimleri Başarısız Olan WPW Sendromlu Hasta: Tanınız Nedir?

Ablasyon Girişimleri Başarısız Olan WPW Sendromlu Hasta: Tanınız Nedir? Ablasyon Girişimleri Başarısız Olan WPW Sendromlu Hasta: Tanınız Nedir? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Hasan KUTSİ KABUL*, Dr. İbrahim BAŞARICI**, Dr. Basri AMASYALI* *Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Antiaritmik İlaç Kullanımı

Yoğun Bakım Ünitesinde Antiaritmik İlaç Kullanımı Yoğun Bakım Ünitesinde Antiaritmik İlaç Kullanımı Aylin YILDIRIR*, Haldun MÜDERRİSOĞLU* * Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Aritmi patogenezine ilişkin bilgilerimizdeki

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

KRT ye «süper-yanıtlı» olgular - Ne yapalım? Özgür Aslan DEÜ Tıp Fak. Kardiyoloji A.D

KRT ye «süper-yanıtlı» olgular - Ne yapalım? Özgür Aslan DEÜ Tıp Fak. Kardiyoloji A.D KRT ye «süper-yanıtlı» olgular - Ne yapalım? 2017 Özgür Aslan DEÜ Tıp Fak. Kardiyoloji A.D KRT ye «süper-yanıtlı» olgular- Ne yapalım? KRT den en çok kim yararlanıyor? KRT ye «YANIT» tanımları «Süper Yanıt»

Detaylı

Düșük Ejeksiyon Fraksiyonlu Olguda Tașikardi Atakları: ICD İmplantasyonu mu, Ablasyon Uygulaması mı?

Düșük Ejeksiyon Fraksiyonlu Olguda Tașikardi Atakları: ICD İmplantasyonu mu, Ablasyon Uygulaması mı? Düșük Ejeksiyon Fraksiyonlu Olguda Tașikardi Atakları: ICD İmplantasyonu mu, Ablasyon Uygulaması mı? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Uygar Çağdaș YÜKSEL**, Dr. Bekim JATA* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji

Detaylı

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Asemptomatik WPW İzole ventriküler preeksitasyon: Anormal EKG paterni, Semptomsuzluk, ECGpedia.org WPW

Detaylı

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Segmenter Morfoloji Hunter R, et al. Circ Arrhythm Electrophysiol 2011;4:622-9.

Detaylı

Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Uzun Dönem İzlemde Atriyal Fibrilasyon Varlığının Serebrovasküler Olay Gelişimi Üzerine Etkisi

Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Uzun Dönem İzlemde Atriyal Fibrilasyon Varlığının Serebrovasküler Olay Gelişimi Üzerine Etkisi Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Uzun Dönem İzlemde Atriyal Fibrilasyon Varlığının Serebrovasküler Olay Dr. Ezgi POLAT*, Dr. İlyas ATAR*, Dr. Pınar ŞİŞMAN**, Dr. Burak SAYIN**, Dr. Şevket BALTA*,

Detaylı

Göğüs Ağrısı; Anjina Pektoris; Akut Koroner Sendrom; Acute Coronary Syndrome; Unsable Angina; Anstabil Anjina pektoris;

Göğüs Ağrısı; Anjina Pektoris; Akut Koroner Sendrom; Acute Coronary Syndrome; Unsable Angina; Anstabil Anjina pektoris; KALP AĞRISI Göğüs Ağrısı; Anjina Pektoris; Akut Koroner Sendrom; Acute Coronary Syndrome; Unsable Angina; Anstabil Anjina pektoris; Kalp ağrısı yada Akut koroner sendrom kalbe giden kan akımının aniden

Detaylı

ATRİAL FİBRİLASYONUN DOĞAL SEYRİ ve PRONOZ. Dr. Ahmet Vural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Aritmi-Elektrofizyoloji

ATRİAL FİBRİLASYONUN DOĞAL SEYRİ ve PRONOZ. Dr. Ahmet Vural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Aritmi-Elektrofizyoloji ATRİAL FİBRİLASYONUN DOĞAL SEYRİ ve PRONOZ Dr. Ahmet Vural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Aritmi-Elektrofizyoloji Atriyal Fibrilasyon (AF) Tanım Etkili ve koordineli atriyal kasılma

Detaylı

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi Atriyal fibrilasyon epidemiyelojik bir sorundur: AF 6 Milyon Amerikalı yı etkilemiş durumda

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı Dr Özlem Özcan Çelebi Akılcı İlaç Kullanımı Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı uygun süre ve dozda en uygun maliyetle ve

Detaylı

Atriyal fibrilasyonda inflamasyon ve fibrosis

Atriyal fibrilasyonda inflamasyon ve fibrosis Atriyal fibrilasyonda inflamasyon ve fibrosis Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak Kardiyoloji A.D, İzmir AF zirvesi 2014, Mayıs,Antalya Atriyal fibrilasyonda inflamasyon ve fibrosis AF nin nedeni

Detaylı

Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi - İstanbul Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi - İstanbul Sinüs ritmini sağlamada AF ablasyonu antiaritmiklerden üstündür Ancak işlemin embolik ve hemorajik komplikasyonları vardır AF ablasyonu hazırlığı

Detaylı

AF KONUSUNDA BİZİM İÇİN ZOR KONULAR AF ABLASYONU ÖNCESI GÖRÜNTÜLEME VE FIBROZIS TESPIT TEKNIKLERI TÜRKIYE DE DURUM NE?

AF KONUSUNDA BİZİM İÇİN ZOR KONULAR AF ABLASYONU ÖNCESI GÖRÜNTÜLEME VE FIBROZIS TESPIT TEKNIKLERI TÜRKIYE DE DURUM NE? AF KONUSUNDA BİZİM İÇİN ZOR KONULAR AF ABLASYONU ÖNCESI GÖRÜNTÜLEME VE FIBROZIS TESPIT TEKNIKLERI TÜRKIYE DE DURUM NE? Dr. İlyas ATAR Güven Hastanesi Kardiyoloji Ankara AF ablasyonu görüntüleme Ekokardiyografi

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar

Atriyal fibrilasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 614-622 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0487 DERLEME / REVIEW ARTICLE Atriyal fibrilasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar Current approaches in

Detaylı

KARTO TEKNİĞİ İLE ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU: Yöntem ipuçları ve çözümler

KARTO TEKNİĞİ İLE ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU: Yöntem ipuçları ve çözümler KARTO TEKNİĞİ İLE ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU: Yöntem ipuçları ve çözümler Dr. Sedat Köse Liv hospital Ankara 4. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2015 Antalya AF ablasyonu medikal pratikte en kompleks girişimsel

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

PERSİSTAN AF DE KRİYOABLASYON YAPILMALIDIR. Dr Timuçin Altın AÜTF Kardiyoloji ABD AF Zirvesi, Antalya

PERSİSTAN AF DE KRİYOABLASYON YAPILMALIDIR. Dr Timuçin Altın AÜTF Kardiyoloji ABD AF Zirvesi, Antalya PERSİSTAN AF DE KRİYOABLASYON YAPILMALIDIR Dr Timuçin Altın AÜTF Kardiyoloji ABD AF Zirvesi, Antalya 12.02.2016 European Heart Rhythm Association (EHRA) et al. Eur Heart J 2010;31:2369-2429 Avrupa da AF

Detaylı

Dr. Mehmet Yazıcı Meram Tıp Fakültesi/Kardiyoloji AF-Zirvesi/Kıbrıs-Mayıs-2013

Dr. Mehmet Yazıcı Meram Tıp Fakültesi/Kardiyoloji AF-Zirvesi/Kıbrıs-Mayıs-2013 Atriyal Fibrilasyonda İlaç Dışı Tedavi Yaklaşımı Dr. Mehmet Yazıcı Meram Tıp Fakültesi/Kardiyoloji AF-Zirvesi/Kıbrıs-Mayıs-2013 AF En önemli komplikasyon inme İskemik inmelerin %20 si AF ye bağlı AF inme

Detaylı

Sağ Posteroseptal Yerleşimli Manifest Aksesuar Yol Ablasyonu Sonrası Gelişen Sol Dal Bloğu

Sağ Posteroseptal Yerleşimli Manifest Aksesuar Yol Ablasyonu Sonrası Gelişen Sol Dal Bloğu Sağ Posteroseptal Yerleşimli Manifest Aksesuar Yol Ablasyonu Sonrası Gelişen Sol Dal Bloğu Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Nusret AÇIKGÖZ**, Dr. Hasan Kutsi KABUL* *GATA Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,

Detaylı

Cerrahi Düzeltme Uygulanmış Fallot Tetralojili Gebede Atriyal Flutter ve Kardiyoversiyon Uygulaması

Cerrahi Düzeltme Uygulanmış Fallot Tetralojili Gebede Atriyal Flutter ve Kardiyoversiyon Uygulaması Cerrahi Düzeltme Uygulanmış Fallot Tetralojili Gebede Atriyal Flutter ve Kardiyoversiyon Uygulaması Uzm.Dr. Emine Arzu KÖSE*, Doç.Dr. Vedat YILDIRIM**, Dr. Suat DOĞANCI***, Prof.Dr. Sedat KÖSE****, Prof.Dr.

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram SB Çanakkale

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

II) Kalp hasta Dışı Cerrahi uygulanacak hasta konsültasyonları

II) Kalp hasta Dışı Cerrahi uygulanacak hasta konsültasyonları II) Kalp hasta Dışı Cerrahi uygulanacak hasta konsültasyonları b) Ritm İleti Bozukluğu hastası: Editör: Prof. Dr. Dursun ARAS 1) 71 yaşında erkek hasta cerrahi yoğun bakımda akut batın tanısıyla takip

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Pediatrik Disritmiler

Pediatrik Disritmiler Pediatrik Disritmiler Sistemik yaklaşım Ritm regular? Hız Hızlı yada yavaş? P dalgaları varmı? Intervaller PR & QRS Regular (düzenli) Hız: 60 100 / dk P Dalgası: Normal ve yukarıya doğru; bütün P morfolojileri

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON HASTA BİLGİLERİ

ATRİYAL FİBRİLASYON HASTA BİLGİLERİ ATRİYAL FİBRİLASYON HASTA BİLGİLERİ Atriyal fibrilasyon en sık gözlenen sürekli ritm bozukluğudur. Türkiye de yapılan çalışmalarda elde edieln veriler ülkemizde de en az 60000 kişide bu hastalığın olduğunu

Detaylı

PULMONER VEN İZOLASYONU 3 Boyutlu Haritalama Teknikleri İle. Dr. Sedat Köse 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014 Antalya

PULMONER VEN İZOLASYONU 3 Boyutlu Haritalama Teknikleri İle. Dr. Sedat Köse 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014 Antalya PULMONER VEN İZOLASYONU 3 Boyutlu Haritalama Teknikleri İle Dr. Sedat Köse 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014 Antalya N Engl J Med. 1998 AF Ablasyonunda Kullanılan Enerji Türleri Radyofrekans enerjisi

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU

ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU Epikardiyal Yerleşimli Aksesuar Yollar Dr. Sabri Demircan İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ablasyon Tedavisi Başarı Oranları Aritmi Tipi Başarı oranı

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok

Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok Dr. İlker ERTUĞRUL, Dr. Tevfik KARAGÖZ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Pediatrik yaş grubunda AV tam

Detaylı