TVL 30 Kule Tipi Vantilatör Tower Fan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TVL 30 Kule Tipi Vantilatör Tower Fan"

Transkript

1 TR GB Kullanım Kılavuzu Operating Instructions TVL 30 Kule Tipi Vantilatör Tower Fan

2 TR GENEL çerik Genel Kullan m k lavuzu hakk nda... Sorumluluk... Kullan m k lavuzundaki iflaretler Güvenlik CE deklarasyonu... Kullan m amac... Yetkisiz kullan m... Çocuklar... Genel... Elektrik ak m... Sevk... Tehlike durumunda... Ar za durumunda.... Genel Bak fl Koli açma/teslimat kapsam... Teknik Veriler... Kullan m Öncesi Montaj... Kumanda: Pillerin yerlefltirilmesi/de ifltirilmesi... Kullan m Parçalar ve Fonksiyonlar... Açma/Kapama... Hız Özel Fonksiyonlar Üfleme... Zamanlay c... yonizer... Rüzgar modu... Kullan m sonras Temizleme ve bak m... Sorun Giderme... Geri Dönüflüm

3 GENEL TR Kullan m k lavuzu hakk nda: Sorumluluk: Bu kullanma k lavuzu alm fl oldu unuz üründen en iyi performans alman z için haz rlanm flt r. Ürünü çal flt rmadan önce lütfen kullanma k lavuzunu dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzu ilerideki kullan mlar için güvenli bir yerde saklay n z. Firmam z kullanma k lavuzundaki talimatlara uymayarak kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu de ildir. Kullan m K lavuzundaki iflaretler: UYARI! D KKAT! UYARI! Kullanma k lavuzundaki uyar lara uyulmamas sakatl k ve ölüme sebebiyet verebilir. DIKKAT! Belirtilen riskler cihaz n zarar görmesine neden olabilir. NOT! NOT! Di er yararl bilgileri kullanma k lavuzunda bulabilirsiniz. 02

4 TR GÜVENL K CE Deklarasyonu: Kullan m amac : Yetkisiz Kullanım: Cihaz, ürün ve ürün güvenli i yasas na( GPSG) uygundur ve Avrupa Birli i standartlar na (2004/108/EG) Elektromanyetik Uyumluluk ve Düflük Voltaj Direktifi (2006/95/EG) ne uygun bir flekilde üretilmifltir. Cihaz n etiketinde CE iflaretini görebilirsiniz. Bu cihaz sadece hafif ev ve ofis kullan m için tasarlanm flt r. Endüstriyel ve ticari kullan m için uygun de ildir. Afla daki yetkisiz kullan m örneklerine ba l olaraktan size ve cihaz n za zarar gelebilir. Yang n ve patlama tehlikesi: Patlay c ve/veya yan c maddelerin bulundu u ortamlarda cihaz çal flt rmay n z. Kir ve ya mura ba l tehlike: Cihaz aç k alanda kullanmay n z. Afl r s nma tehlikesi: Cihaz n üzeri örtülmedi inden veya herhangi bir nesne ile kapat lmad ndan emin olunuz. Çocuklar: Cihaz n, çocuklar, fiziksel durumu cihaz kullanmaya müsait olmayan kiflilerce,akli dengesi bozuk yada bilgi ve deneyimden yoksun kiflilerce bafllar nda güvenliklerinden sorumlu biri olmad kça kullan lmamas gerekmektedir. Çocuklar n cihazla oynamamalar ndan emin olmak için gözlenmeleri gerekmektedir. Ambalaj filmleri bo ulma tehlikesine neden olabilir. Oyun oynamak için kullan lamaz. 03

5 GÜVENL K TR Genel: Elektrik Akımı: Sevk: Cihaz çal fl r durumdayken direk olarak insanlara do rultmay n z. Cihaz n çal fl r durumdayken hava ak m n n engellenmemesi için, cihaz n etraf nda en az 50cm mesafe b rak lmal d r. Cihaz kullanmadan önce, flebeke voltaj n z ile cihaz n voltaj n n uyumlu oldu undan emin olunuz. Cihaz her zaman kuru zeminlerde kullan n z. Ya mur ve nemden koruyunuz. Asla slak elle fifle dokunmay n z. Cihaz n fiflini prizden çekerken mutlaka fiflinden tutunuz, kablosundan as lmay n z. Cihaz n kablosunu bükmeyiniz ve üzerine herhangi bir nesne koymay n z. Afl r s cak ortamda tutmay n z. Cihaz n kablosunda herhangi bir ar za ya da hasar var ise, cihaz kullanmay n z ve Fakir Yetkili Servisi ne baflvurunuz. Cihaz n güç ç k fl için tasarlanm fl, uygun uzatma kablosu kullan n z. Cihaz kullan mda de ilken, cihaz n yerini de ifltirirken, cihaz n parçalar n monte ederken ya da sökerken ve cihaz temizlerken, fiflini mutlaka prizden çekiniz. Cihaz orijinal ambalaj nda veya cihaz n zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuflak pakette tafl nmas gerekmektedir. Tehlike durumunda: Tehlike veya kaza durumunda, derhal fifli çekin. 04

6 TR GÜVENL K Arıza Durumunda: UYARI! UYARI! Ar zal bir cihaz çal flt rmay n z. Elektrik çarpma tehlikesi vard r. Fakir Yetkili Servisi ne baflvurmadan önce, sorun giderme bölümünde belirtilen direktifler do rultusunda sorunun giderilmedi inden emin olunuz. (Sayfa 12) NOT! E er sorunu kendiniz NOT! çözemiyorsan z, lütfen Fakir Yetkili Servis i ile irtibata geçiniz. 05

7 GENEL BAKIfi TR Koli Açma/ Teslimat Kapsamı: Ambalaj açt ktan sonra, parça bütünlü ünü kontrol ediniz. Kumanda(piller dahil), Kule tipi vantilator (6 adet vida dahil) Vantilatör aya ı (4 adet vida dahil) Kullan m k lavuzu. E er cihaza nakliyesi s ras nda bir hasar meydana gelmifl ise, lütfen ürünü ald n z ma aza ile irtibata geçiniz. NOT! Cihaz n ambalaj n NOT! daha sonra tafl ma veya depolama ifllemleri için saklay n z. Teknik veriler: Voltaj : V AC Frekans : 50 HZ Maksimum Güç : 40W H z kademesi : 8 Rüzgâr ayar : 3 Üfleme(Sal n m) : 90 /180 /360 Zamanlay c : maksimum 12saat Kablo uzunlu u :1,3m Max. hava ak m :600m /h Boyutlar (YxØ) : cm x (Ø)17cm/ (ayak Ø) 36cm A rl k : 7,4 Kg Uzaktan kumanda mesafesi : 5m Pil tipi : 2XAAA/LR03 1.5V Kullan m ömrü : 10 y l 06

8 TR KULLANIM ÖNCES Montaj UYARI! Kurulum s ras nda UYARI! cihaz n fiflinin prize tak l olmad ndan emin olunuz. ki parçadan oluflan ayaklar birlefltiriniz. Kullan m paneli afla gelecek flekilde kule vantilatörünü ters çeviriniz ve tutunuz. Fiflli kabloyu aç n ve ayak ortas nda bulunan delikten geçiriniz. Aya cihaz ile birlefltirin. Kablonun s k flmad ndan emin olunuz. 4 adet ayak montaj vidas yla ayak ile cihaz vidalay n z. Fiflli kabloyu ayakalt nda bulunan kablo kanal ndan geçiriniz. Cihaz tekrar ters çevirip ayaklar n n üzerine koyunuz. Yükseklik ayar : Mandal sola çeviriniz (saat yönü tersine). Cihaz istedi iniz yüksekli e ayarlay n z. Son olarak mandal sa a do ru (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz. 07

9 KULLANIM ÖNCES TR Kumanda: pillerin yerlefltirilmesi/ de ifltirilmesi: Pillerin yerlefltirilmesi: 1- Uzaktan kumanda arkas nda bulunan pil kapa n d fla do ru itiniz ve kapa al n z. 2-2 adet pili belirtilen flekilde yerlefltiriniz. 3- pil kapa n tekrardan kapat n z. Pillerin de ifltirilmesi: 1- Uzaktan kumanda arkas nda bulunan pil kapa n d fla do ru itiniz ve kapa al n z. 2-2 adet (AAA, 1,5V) pili belirtilen flekilde yerlefltiriniz. 3- Pil kapa n tekrardan kapat n z. Uzaktan kumanda için cihaz n üstünde bir muhafaza bulunmaktad r. Cihaz n üstünde bulunan kapa açmak için, kapa içeri do ru itiniz. Aç lan kapa daha sonra bast rarak kapat n z. D KKAT! Cihaz DIKKAT! herhangi bir s kayna ndan ve direk günefl fl ndan uzak tutunuz.yüksek s cakl k cihaza zarar verebilir. 08

10 TR KULLANIM Parçalar ve fonksiyonlar: NOT! Cihaz uzaktan kumanda NOT! ile veya uzaktan kumanda bölmesinde bulunan kontrol paneli ile kullanabilirsiniz. Seçilen fonksiyon ekranda görünecektir. Kontrol Paneli a b - ION d e TIMER-zamanlayıcı MODE-ayar c + f OSC.-üfleme g ON/OFF-açma/kapama Uzaktan kumanda NATURAL-Mode SLEEP (Uyku) - Mode Oscillation (Üfleme) Ionisation ( yonizer) TIMER-Mode Hız Açma: Hız: Kapama: ON/OFF (g) tufluna bas n z. Çift sinyal sesi ile girifl onaylanacakt r. Cihaz üstünde bulunan ekran aç lacakt r. 8 kademeli üfleme devrini + (c) veya - (a) tufluna basarak ayarlayabilirsiniz. Seçilen üfleme devri ekranda görünecektir. 1. kademe = en düflük devir 8. kademe = en yüksek devir ON/OFF (g) tufluna bas n z. Tek sinyal sesi ile girifl onaylanacakt r. Ekran ve göstergeler kapanacakt r. 09

11 ÖZEL FONKS YONLAR TR Üfleme(sal n m): Zamanlay c : yonizer: Cihaz dikey hareket edebilme özelli ine sahiptir. Seçmek istedi iniz 3 kademeli üfleme yönü için OSC (f) tufluna basmal s n z. KAPALI KAPALI Bu özellik cihaz n otomatikman kapanmas n sa lar. Kullan m süresini belirlemek için, TIMER (d) tufluna her saat için bir kez bas n z. KAPALI KAPALI Bu kullan m modunda havaya negatif yüklü iyonlar sal n r. Bu negatif yüklü iyonlar, havada bulunan ince toz partiküllerini ve pozitif iyonlar n üzerinde bulunan bakteri, virus ve mantar köklerini temizler. Böylelikle hava daha fazla ferah olur. ION (b) tufluna basarak bu modu kullanabilirsiniz. Geçerli sembol ekranda aç lacakt r. Kapatmak için tekrar ayn tufla bas n z. Rüzgar modu: Her iki rüzgar modunda devir (hız) 6 saniyelik zaman dilimleri içinde de ifltirilir. Sleep modunda ayrıca hız 30 dakikada bir azaltılır. stenilen rüzgar modunu seçmek için MODE (e) tufluna basınız. Seçilen mode ekranda görülecektir. NORMAL - NATURAL - UYKU - KAPALI 10

12 TR KULLANIM SONRASI Temizleme ve Bakım: UYARI! Cihaz n fiflini UYARI! prizden çekiniz ve temizlik öncesi cihaz n bir müddet so umas n bekleyiniz. D KKAT! DIKKAT! Cihaz temizlemek için tiner, alkol veya di er kimyasal s v lar kullanmay n z. Cihaz n; içindeki tozlar elektrikli süpürge veya basınçlı hava ile temizlenebilir. temizlenmesi için kuru veya nemli bir bez kullanınız. bakımı ve temizli i için özel bir ifllem gerekmez. kablosunu içerisine toz girmeyecek flekilde sarınız ve muhafaza ediniz. Cihaz uzun bir süre kullanmad ysan z, kullan m öncesi yetkili bir servis taraf ndan kontrol edilmesi gerekmektedir. E er cihaz n içinde tozlanma var ise ayn yola baflvurulmal d r. 11

13 KULLANIM SONRASI TR Sorun giderme: De erli Müflterimiz, Ürünlerimiz s k kalite kontrollerine tabi tutulmaktad r. Cihaz n düzgün çal flmamas ihtimali bile bizim için bir üzüntüdür. E er sorunu kendiniz çözebilirseniz, Fakir Yetkili Servis ine baflvurmadan önce kontrol ediniz. Sorunu kendiniz çözemiyorsan z, lütfen Fakir Yetkili Servis i ile irtibata geçiniz. UYARI! UYARI! Ar za çözümü s ras nda cihaz n fiflini prizden ç kar n z. Böylelikle temizlik esnasında cihazın yanlıfllıkla çalıfltırılması önlenir. Sorun Neden Çözüm Cihaz çal flm yor Fifl prize tak lmam fl olabilir Cihaz aç k de ildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarl olabilir Fifli prize tak n Cihaz çal flt r n Baflka bir priz deneyin Yetkili Servis'i aray n z Kumanda çal flm yor Sal n m yok Zamanlay c çal flm yor Gürültülü çal fl yor Piller bofl olabilir. Piller ters tak l olabilir. Motor ünitesi ar zal olabilir Sal n m aç lmam flt r Zamanlay c aç lmam fl olabilir. Zamanlay c bozuk olabilir Yabanc partiküller yap flm fl olabilir Yeni pil tak n z Pilleri do ru tak n z Salınım açılmalı Yetkili Servis'i aray n z Zamanlay c aç lmal Yetkili Servis i aray n z Yabanc partikülleri temizleyin 12

14 TR KULLANIM SONRASI Geri dönüflüm Cihaz n kullan m ömrü bittikten sonra kablosunu keserek cihaz kullan lmaz hale getiriniz. Daha sonra cihaz kanunlara göre yok ediniz. Elektrikli cihazlar evinizde çöpe atmay n. Bu maddeler sa l a ve çevreye zarar verir. Cihazlar n d fl paketleri geri dönüflüme uygun materyallerden üretilmifl olabilir. Lütfen geri dönüflüme kazand r n z. Kullan m ömrü biten elektrikli ve elektronik cihazlar ve piller zararl maddeler içerebilir. Bunlar evinizde çöpe atmay n z. Aksi takdirde sa l n za ve çevreye zarar verebilirsiniz. Kullan m ömrü biten elektrikli ve elektronik cihazlar ve piller bazen yararl maddeler içerebilir. Pilleri cihazdan ayr çöpe at n z. Lütfen cihazlar ve pilleri geri dönüflüme kazand r n z. 13

15 General GB Table of contents General Information about the operating instructions...15 Liability...15 Notices in the operating instructions...15 Safety CE Declaration of Conformity...16 Intended use...16 Unauthorized use...16 Children...16 General...17 Electric current...17 Dispatch...17 In case of danger...17 In case of defects...18 Overview Unpacking/Scope of delivery Technical data...19 Before use Assembly Remote control: Battery placement and changing.. 21 Operation Parts and functions...22 Power on/off...22 Speed Special functions Oscillation...23 Timer...23 Ionizer...23 Wind mode After use Cleaning/care...24 Troubleshooting...25 Disposal

16 GB General Information about the operating instructions: Liability: These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the tower fan. Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the tower fan on to another user. We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions. Notices in the operating instructions: WARNING! Indicates notices which, if ignored, WARNING! can result in risk of injury or death. ATTENTION!! ATTENTION! Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance. NOTICE! Emphasizes NOTICE! tips and other useful information in the operating instructions. 15

17 Safety GB CE Declaration of Conformity This appliance fulfils the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EG Directives 2004/108/EG Electromagnetic Compatibility and 2006/95/EG Low-Voltage Directive. The appliance bears the CE mark on the rating plate. Intended use This fan may only be used for its intended purpose ventilating homes or offices. The tower fan is not suitable for commercial use. Any other use is considered unauthorized and is prohibited. Unauthorized use Children The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury. Danger of fire and explosion Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials. Damage to appliance from rain and dirt Never use or store the appliance outdoors. Danger from overheating Always make sure the openings in the appliance are unobstructed. This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Packaging films can cause danger of suffocation. They are not to be used for play. 16

18 GB Safety General Electric current Dispatch In case of danger Do not direct the air flow directly at people. Do not obstruct the air flow and keep a minimum clearance of 50 cm on all sides. Incorrect voltage can destroy the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household. Never immerse the appliance in water or other liquids and protect it from rain and moisture. Never touch the plug with wet hands. When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord. Do not kink, pinch or run over the power supply cord and do not expose it to heat sources. If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the manufacturer s customer service department or a person with similar qualifications, in order to prevent hazards. Use only extension cords designed for the power input of the appliance. For cleaning and maintenance of the appliance or when replacing parts, switch off the appliance and unplug it from the power supply. Send the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance. In case of danger or accident, unplug the appliance immediately. 17

19 Safety GB In case of defects Never operate a defective appliance WARNING! or an appliance with a defective power cord. There is a danger of WARNING! electric shock. Before contacting our service department, check to see if you can eliminate the problem yourself. > see Chapter Troubleshooting on page 25. NOTICE! NOTICE! If you were not able to eliminate a problem yourself, please contact an authorized Fakir Service. 18

20 GB Overview Unpacking/ Scope of delivery Unpack the appliance and check the contents for completeness: Remote control (batteries included). Tower Fan with 6 screws Tower stand with 4 screws Operating Instructions If you detect damage from transport, contact your retail dealer immediately. NOTICE! Keep the packaging material for storage NOTICE! and later transport (e.g. when moving or sending the appliance for servicing). Technical data Rated voltage V AC Rated frequency Hz Max. power output W Speeds... 8 Wind modes...3 Oscillation /180 /360 Timer... max. 12 hours Power cord, approx. length m Max. air flow m3/h Dimensions HxØ, approx cm x (Ø)17 cm/ (standø)36 cm Approx. weight kg Remote control distance... 5 m Battery type... 2xAAA/LR V Usage life years 19

21 Before Use GB Assembly WARNING! Prior to assembly, make sure that WARNING! the mains plug is unplugged. Assemble two parts stand of tower fan. Reverse the tower fan and keep it. Let the power cord through the hole of the base. Assemble the stand with the tower fan. Make sure that cable is not caught. Fix the stand to the tower fan with 4 screws. Set the power cord into the power duct under the stand. Reverse and put the tower fan on it s stand. Height adjustment: Turn the latch to the left. (counter clockwise) For the adjustment, pull or push the device to the desired height. Finally, turn the latch to the right and lock it. 20

22 GB Before Use Remote control: battery placement and changing: 1- Open the battery compartment on the back. 2- Insert two batteries. 3- Close the battery compartment. Battery changing: 1- Open the battery compartment on the back. 2- Insert 2 (AAA/LR03 1,5 V) batteries. 3- Close the battery compartment. On the top of the appliance, you can find the control panel/remote control base. To open the panel, push the cover down. For closing, push the cover down again. ATTENTION! Do not place the appliance directly next to anyheat sources and avoid exposure to direct sunlight. Heat ATTENTION! may cause damage to the tower fan. 21

23 Operation GB Parts and functions: NOTICE! NOTICE! You can use the appliance with remote control or control panel. Selected function will be indicated on the LCD. Control Panel a b - ION d e TIMER MODE c + f OSC. g ON/OFF Remote Control NATURAL-Mode SLEEP - Mode Oscillation Ionisation TIMER-Mode Speed Power - on: Speed: Power - off: Power - on: Press the ON/OFF (g) button to switch on the tower fan. Access will be approved by double signal. Display on appliance will swich on. Press the ON/OFF button to adjust the 8 speeds of the fan. The selected speed will be indicated on the LCD. Stage 1 = low speed Stage 8 = high speed Press the ON/OFF button. Access will be approved by signal. Display will switch off. 22

24 GB Special Functions Oscillation: Timer: Ionizer: Appliance is equipped for horizontal sewiveling. Press the OSC (f) button to select one of the three stages of the oscillation direction. OFF OFF This feature allows the device automatically switches off. To set the use of time, press once the TIMER (d) button for each hour. OFF OFF Negative ions are released into the air. These ions remove the fine dust particles in the air and kill the bacterias, viruses and funguses on the positive ions. Enviroment (air) will be more fresh. Press the ION (b) button to activate the ionizer. The current symbol will appear on the screen. Press the same button to switch off. Wind mode: The speed is changed in a six second time slots for two wind modes. The speed is reduced every thirty minutes. Press the MODE (e) button to select the desired wind mode. The mode will be indicated on the LCD. NORMAL - NATURAL - SLEEP - OFF 23

25 After use GB Cleaning/care Switch off and unplug the appliance. WARNING! Allow appliance to cool before starting with cleaning and care. This will prevent the appliance from WARNING! accidentally being switched on. ATTENTION! ATTENTION! Do not use cleaning agents, abrasives or alcohol, since they could damage the housing. Dust accumulations inside the appliance can be removed with a vacuum cleaner or by blowing with compressed air. Clean the appliance only with a dry or moist cloth. The appliance requires no special maintenance and care. Wind the power supply cord. Protect from dust during storage. Appliances that have not been in use for an extended period of time, must be checked by a trained technician before being put back in operation. The same applies if the appliance shows dirt on the inside. 24

26 GB After Use Troubleshooting Dear Customer: Our products are subjected to stringent quality controls. If this appliance should nevertheless fail to function properly, this is a matter of regret for us. Before contacting our service department, check to see if you can eliminate the problem yourself. WARNING! Switch off and unplug the appliance before beginning troubleshooting. This will prevent the appliance from WARNING! accidentally being switched on. Malfunctions Possible cause Remedy Appliance does not work. Remote control does not work No oscillation Timer does not work Appliance is unusually loud Plug is not plugged in Appliance is not switched on No electricity at wall socket Power cord is damaged Batteries are empty Batteries are inserted in reverse. Oscillation is not switched on Motor or gear unit is defective Timer is not switched on. Timer is defective. Foreign particles may be stuck. Plug in Switch on appliance Use other wall socket Contact an authorized Fakir Service Insert new batteries insert the batteries correctly. Switch on oscillation Contact an authorized Fakir Service Switch timer Contact an authorized Fakir Service Remove foreign particles 25

27 After Use GB Disposal When the tower fan has reached the end of its service life, especially in the event of malfunctions, render the appliance unserviceable by first unplugging and then cutting the power cord. Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country. Do not dispose of electrical equipment with the household refuse. The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly. Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries contain hazardous substances, which were previously necessary for the proper functioning and safety of the appliances. Never dispose of unservice - able appliances or batteries with the household refuse! In household refuse, or if handled incorrectly, these substances are hazardous to human health and the environment. Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries often contain valuable materials. Dispose of batteries separately! Make use of your local recycling facilities for recycling of electrical and electronic appliances and batteries. 26

28 WAON DEVELOPMENT LIMITED ROOM ,10/F.,Fortress Tower,250 King's Road,North Point,Hong Kong Tel: (852) ,Fax: (852)

TVL 90. Kullanım Kılavuzu Kule Tipi Vantilatör. Instruction Manual Tower Fan

TVL 90. Kullanım Kılavuzu Kule Tipi Vantilatör. Instruction Manual Tower Fan TVL 90 TR GB Kullanım Kılavuzu Kule Tipi Vantilatör Instruction Manual Tower Fan TR GENEL Genel...3 Kullanım kılavuzu hakkında...3 Sorumluluk...3 Kullanım Kılavuzundaki işaretler...3 Güvenlik...4 CE Deklarasyonu...4

Detaylı

VC 20 Vantilatör Pedestal cooling fan

VC 20 Vantilatör Pedestal cooling fan TR GB Kullanım Kılavuzu Operating Instructions VC 20 Vantilatör Pedestal cooling fan TR GENEL çerik Genel çerik Kullan m Klavuzu Hakk nda Sorumluluk Kullan m Klavuzundaki flaretler Güvenlik CE deklarasyonu

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer ADVANCE DRY TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE

Detaylı

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener ION JET TR GB ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener 2 İÇİNDEKİLER TR Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...4 CE Uygunluk Deklerasyonu...5

Detaylı

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender Senso Mixx 30 TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...3

Detaylı

MATRIX. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner

MATRIX. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner MATRIX TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanım talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender MIXWELL TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

DARKY 1600. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner

DARKY 1600. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner DARKY 1600 TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanım talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanım talimatları hakkında uyarılar

Detaylı

SPRINT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner

SPRINT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner SPRINT TR GB Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle NINA TR GB Kullanma k lavuzu Su Is t c s Instructions manuel Kettle Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik... CE Uygunluk

Detaylı

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker GRACE TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instruction Manual Grill & Sandwich Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında

Detaylı

ALLOVER 3 IN 1. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Cooling Fan

ALLOVER 3 IN 1. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Cooling Fan ALLOVER 3 IN 1 TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Cooling Fan TR GENEL Genel...3 Kullanım kılavuzu hakkında...3 Sorumluluk...3 Kullanım Kılavuzundaki işaretler...3 Güvenlik...4 CE Deklarasyonu...4

Detaylı

MOLLY. Kullanım Kılavuzu Dijital Mutfak Tartısı & Tek Tuş Kalory Ölçer. Instruction Manual Digital Kitchen Scale & One touch KCalory calculator

MOLLY. Kullanım Kılavuzu Dijital Mutfak Tartısı & Tek Tuş Kalory Ölçer. Instruction Manual Digital Kitchen Scale & One touch KCalory calculator MOLLY TR GB Kullanım Kılavuzu Dijital Mutfak Tartısı & Tek Tuş Kalory Ölçer Instruction Manual Digital Kitchen Scale & One touch KCalory calculator TR İÇİNDEKİLER Kullanma talimatları hakkında bilgi...3

Detaylı

TH 2000. Kule Tipi Seramik Isıtıcı Ceramic Tower Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

TH 2000. Kule Tipi Seramik Isıtıcı Ceramic Tower Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual TH 2000 Kule Tipi Seramik Isıtıcı Ceramic Tower Heater Kullanım Kılavuzu Instruction Manual İçindekiler Genel Kullanım kılavuzu Hakkında...3 Sorumluluk...3 Kullanım Kılavuzundaki İşaretler...3 Güvenlik

Detaylı

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual DOPPIO Fanlı Isıtıcı Fan Heater Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Fakir Doppio Fanlı Isıtıcı yı satın almış olduğunuz için sizi kutlarız.benzer ürünleri

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle KT 83 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

DARKY Kullanma k lavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instructions manuel Stick Vacuum Cleaner

DARKY Kullanma k lavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instructions manuel Stick Vacuum Cleaner DARKY 1600 TR GB Kullanma k lavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instructions manuel Stick Vacuum Cleaner TR Ç NDEK LER Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

STARKY ECO POWER. Kullanım Kılavuzu Dikey Elektrikli Süpürge. Instructions Manual Stick Vacuum Cleaner

STARKY ECO POWER. Kullanım Kılavuzu Dikey Elektrikli Süpürge. Instructions Manual Stick Vacuum Cleaner STARKY ECO POWER TR GB Kullanım Kılavuzu Dikey Elektrikli Süpürge Instructions Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

OLYMPUS THERMO. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

OLYMPUS THERMO. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater OLYMPUS THERMO TR Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben GB Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar

Detaylı

INFINITY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

INFINITY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer INFINITY TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

ELEPHANT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner

ELEPHANT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner ELEPHANT TR GB Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer HAIRJET TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

ÖKO Power 2200. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner

ÖKO Power 2200. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner ÖKO Power 2200 TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner Giriş Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir ÖKO Power 2200 Elektrikli Süpürgeyi

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer HAIRJET TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

Register your product and get support at.

Register your product and get support at. Register your product and get support at www.philips.com/welcome ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register

Detaylı

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater THERMIC TR GB Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

CUT CUT. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Çocuk Saçı Kesme Cihazı. Child Hair Clipper

CUT CUT. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Çocuk Saçı Kesme Cihazı. Child Hair Clipper CUT CUT TR GB Kullanım Kılavuzu Çocuk Saçı Kesme Cihazı Instruction Manual Child Hair Clipper TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Güvenlik Önemlidir...3 Güvenlik Uyarıları...3 Kullanımdan Önce...5 Ürün Parçalarının

Detaylı

DIAMOND. Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual

DIAMOND. Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual DIAMOND Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual 1.Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Diamond Saç Kurutma Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel

RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel RH12 Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator TR Kullanma k lavuzu GB Instructions manuel Ç NDEK LER TR Genel... Sorumluluk... Yetkisiz Kullan m... Güvenlik Uyar lar... Teknik Özellikler...

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

FERRIE. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction manual Hair Dryer

FERRIE. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction manual Hair Dryer FERRIE TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

CREA. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instructions Manuel Grill & Sandwich Maker

CREA. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instructions Manuel Grill & Sandwich Maker CREA TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instructions Manuel Grill & Sandwich Maker İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanım talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

AS PREMIUM 1108 T-CBC. Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı Kuru Şarjlı El Süpürgesi

AS PREMIUM 1108 T-CBC. Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı Kuru Şarjlı El Süpürgesi AS PREMIUM 1108 T-CBC TR GB Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı Kuru Şarjlı El Süpürgesi Instruction Manual Multi-function rechargeable dry pick-up vacuum cleaner with Power-LED-lamp TR İÇİNDEKİLER

Detaylı

JULIET. Kullanma k lavuzu Saç maflas. Instructions manuel Hair curler

JULIET. Kullanma k lavuzu Saç maflas. Instructions manuel Hair curler JULIET TR GB Kullanma k lavuzu Saç maflas Instructions manuel Hair curler Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik...

Detaylı

LS 2400 Estove. Kullanım Kılavuzu Nano-Bor Teknolojili Konveksiyonel Elektrikli Isıtıcı

LS 2400 Estove. Kullanım Kılavuzu Nano-Bor Teknolojili Konveksiyonel Elektrikli Isıtıcı LS 2400 Estove TR GB Kullanım Kılavuzu Nano-Bor Teknolojili Konveksiyonel Elektrikli Isıtıcı Instruction Manual Convection Heater With Nano-Boron Technology İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Sorumluluk...5 Yetkisiz

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

DIGICUP. Kullanma k lavuzu Dijital Mutfak Tart s. Instruction manual Digital Kitchen Scale

DIGICUP. Kullanma k lavuzu Dijital Mutfak Tart s. Instruction manual Digital Kitchen Scale DIGICUP TR GB Kullanma k lavuzu Dijital Mutfak Tart s Instruction manual Digital Kitchen Scale TR Ç NDEK LER 1.Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Güvenlik önemlidir 2.Güvenlik Uyar lar

Detaylı

LUCKY. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner

LUCKY. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner LUCKY TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanım talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanım talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Trima Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Trima kulak burun k l temizleme

Detaylı

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine HARVEST COFFEE TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi Instructions manuel Turkish Coffee Machine Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar

Detaylı

DARKY S. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner

DARKY S. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner DARKY S TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Kullanım talimatları hakkında bilgi... 1 Sorumluluk... 1 Kullanım talimatları hakkında uyarılar...

Detaylı

Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner

Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Kullanma k lavuzu Instruction manuel 2 Girifl Fakir - C240 elektrik süpürgesini sat n alm fl oldu unuz için sizi kutlar z. Sizlere uzun y llar güvenle hizmet vermek için

Detaylı

MRC 36. fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu. Rechargeable Cleaner - Instruction Manual

MRC 36. fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu. Rechargeable Cleaner - Instruction Manual MRC 36 fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Rechargeable Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen bu ürünü sat n ald n z için teflekkür ederiz. Benzer

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

SWAN. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

SWAN. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater SWAN TR GB Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual A 120 ELECTRONIC Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A 120 Electronic dik elektrikli

Detaylı

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual GRACE Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir Grace Izgara ve Tost Makinesi ni satın aldığınız

Detaylı

3-GEN Kuru Elektrik Süpürgesi

3-GEN Kuru Elektrik Süpürgesi 3-GEN Kuru Elektrik Süpürgesi TR GB Kullanma k lavuzu Kuru Elektrik Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum cleaner Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma

Detaylı

ROOM MASTER. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge ve Buharlı Temizleyici. Instruction Manual Vacuum Steam Cleaner

ROOM MASTER. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge ve Buharlı Temizleyici. Instruction Manual Vacuum Steam Cleaner ROOM MASTER TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge ve Buharlı Temizleyici Instruction Manual Vacuum Steam Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Vita HAVA TEM ZLEY C -KULLANIM KILAVUZU AIR PURIFIER- INSTRUCTION MANUAL

Vita HAVA TEM ZLEY C -KULLANIM KILAVUZU AIR PURIFIER- INSTRUCTION MANUAL Vita HAVA TEM ZLEY C -KULLANIM KILAVUZU AIR PURIFIER- INSTRUCTION MANUAL Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vita Hava Temizleyiciyi sat n ald n z için teflekkür ederiz.

Detaylı

UFO 29 YON ZERL FERAHLATAN KULE VANT LATÖR ATTFI-02 KULLANIM KILAVUZU UFO 29 TOWER FAN WITH IONIZER ATTFI-02 USER MANUAL

UFO 29 YON ZERL FERAHLATAN KULE VANT LATÖR ATTFI-02 KULLANIM KILAVUZU UFO 29 TOWER FAN WITH IONIZER ATTFI-02 USER MANUAL UFO 29 YON ZERL FERAHLATAN KULE VANT LATÖR ATTFI-02 KULLANIM KILAVUZU UFO 29 TOWER FAN WITH IONIZER ATTFI-02 USER MANUAL www.ufotr.com www.ufotr.com UFO 29 YON ZERL FERAHLATAN KULE VANT LATÖR ATTFI-02

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu Installation and Operating Instructions

Montaj ve Kullanım Kılavuzu Installation and Operating Instructions Electronics 32 F-12, 40-8, 40-10, 40-12, 40-18, 50-6, 50-8, 50-12, 50-18, 65-8, 65-12, 65-15, 80-8, 80-12, 100-12 Montaj ve Kullanım Kılavuzu nstallation and Operating nstructions Pompadan Daha Dazlası

Detaylı

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner AS 1072 NT CARBON TR GB Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları

Detaylı

Petit PETIT KULAK BURUN KILI TEM ZLEME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL

Petit PETIT KULAK BURUN KILI TEM ZLEME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL Petit PETIT KULAK BURUN KILI TEM ZLEME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Petit Kulak

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

TREX DUAL. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

TREX DUAL. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper TREX DUAL TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Plastik Hazne / Plastic Bowl Cam Hazne / Glass Bowl TR İÇİNDEKİLER Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

RUNNER. Kullanım Kılavuzu Cyclonic Dik Elektrikli Süpürge. Instructions Manuel Cyclonic Stick Vacuum Cleaner

RUNNER. Kullanım Kılavuzu Cyclonic Dik Elektrikli Süpürge. Instructions Manuel Cyclonic Stick Vacuum Cleaner RUNNER TR GB Kullanım Kılavuzu Cyclonic Dik Elektrikli Süpürge Instructions Manuel Cyclonic Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları

Detaylı

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner HANS TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

ROTATING 360. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

ROTATING 360. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan ROTATING 360 TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan TR GENEL Genel...3 Kullanım kılavuzu hakkında...3 Sorumluluk...3 Kullanım Kılavuzundaki işaretler...3 Güvenlik...4

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

MR.CHEF. Kullanma k lavuzu Blender set. Instructions manuel Blender seti

MR.CHEF. Kullanma k lavuzu Blender set. Instructions manuel Blender seti MR.CHEF TR GB Kullanma k lavuzu Blender set Instructions manuel Blender seti Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik...

Detaylı

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner THEO TR GB Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG MÇİFT KATLI PASLAN MİO GLASS AR 1043 CAM HAZNELİ DOĞRAYICI AR 1043 CHOPPER WITH GLASS BOWL AR 1043 ZERSCHNEIDER MIT GLASBEHÄLTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 550 W Ç E L İ K

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

3 TOUCH. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı

3 TOUCH. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı 3 TOUCH TR GB Kullanım Kılavuzu Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı Instruction Manual Nose & Ear Hair Sideburn and Eyebrow Trimmer TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Güvenlik Önemlidir...3

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

VALERY. Kullanma k lavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instructions manuel Grill & Sandwich Maker

VALERY. Kullanma k lavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instructions manuel Grill & Sandwich Maker VALERY TR GB Kullanma k lavuzu Izgara & Tost Makinesi Instructions manuel Grill & Sandwich Maker Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda

Detaylı

MULTICARE. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Saç Kesme, Kulak Burun Kılı Temizleme ve Favori Şekillendirme Seti

MULTICARE. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Saç Kesme, Kulak Burun Kılı Temizleme ve Favori Şekillendirme Seti MULTICARE Kullanım Kılavuzu Saç Kesme, Kulak Burun Kılı Temizleme ve Favori Şekillendirme Seti TR Instruction Manual Hair Clipper and Nose&Ear Trimmer Set GB TR İÇİNDEKİLER Giriş...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı