RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel"

Transkript

1 RH12 Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator TR Kullanma k lavuzu GB Instructions manuel

2

3 Ç NDEK LER TR Genel... Sorumluluk... Yetkisiz Kullan m... Güvenlik Uyar lar... Teknik Özellikler... Genel Bak fl... Üstün Özellikleri... Ön Haz rl k... Kullan m... Güç Kayna na Ba lanmas... Çal flt r lmas... Kapat lmas... Temizlik ve Bak m... Sorun Giderme... Sevk... Geri Dönüflüm

4 TR GENEL Genel Size uzun y llar güvenle hizmet verecek olan Fakir RH-12 halojenli ya l radyatöru sat n alm fl oldu unuz için sizi kutlar z. Benzer ürünleri daha önce kullanm fl olabilirsiniz, ancak kullanma k lavuzunu okumak icin zaman ay r n z. Bu k lavuz, sat n alm fl oldu unuz üründen en iyi verimi alman z için haz rlanm flt r.cihaz ile ilgili herhangi bir problem ya da ar za durumlarnda Fakir Yetkili Servisi ne baflvurunuz. Güvenlik önemlidir. Kendinizin ve di er kiflilerin güvenli i için cihaz kullanmadan önce GÜVENLiK UYARILARI bölümünü okuyunuz. Bu k lavuzu ilerideki kullan mlar için uygun bir yerde saklay n z. UYARI! Bu iflaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir. D KKAT! Bu iflaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmas na yol açabilecek tehlikeleri belirtir. NOT! Kullan m k lavuzunda önemli ve faydal bilgileri belirtir. 4

5 GÜVENL K TR Sorumluluk Yetkisiz kullan m Bu kullan m k lavuzundaki talimatlara uygun olmayacak flekilde kullan m sonucunca ortaya ç kabilecek bir hasar oluflmas durumunda Fakir, sorumluluk kabul etmez. Cihaz n, kendi alan d fl nda bir yerde kullan lmas, Fakir yetkili servislerinden baflka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir, sorumluluk kabul etmez. Afla da belirtilen yetkisiz kullan m durumlar nda, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir; Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kiflilerin ya da bu tip cihazlar kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kiflilerin kullanmas için uygun de ildir. Bu tip kiflilerin cihaz kullanmas na kesinlikle izin vermeyiniz. Cihaz bir oyuncak de ildir. Bundan dolay çocuklar n bu cihaz kullanmalar na izin vermeyiniz ve cihaz çocuklar n yan nda kullan rken daha dikkatli olunuz. Paketin içinden ç kan, poflet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler! 5

6 TR GÜVENL K Güvenlik Önemlidir Güvenlik Uyar lar 6 Elektrikli Ya l Radyatörünüz V a ayarlanm flt r. Radyatörünüzü sadece alternatif ak m (AC) ile kullan n z ve tip etiketinde belirtilmifl olan voltaja uygun olmas na dikkat ediniz. 1.Elektrikli Ya l Radyatörünüzü mutlakaz toprakl prizde kullan n z. Topraklama yap lmadan kullanma halinde ortaya ç kabilecek kullan m zarar ndan firmam z sorumlu olmayacakt r. 2. Evinizdeki sigortan n ak m de eri 16 Amper den az olmamal d r. 3. Elektrikli Ya l Radyatörünüzü çal flt rmad n z zamanlar fiflini, prizden ç kart n z. 4. Elektrikli Ya l Radyatörünüz çal fl rken üzerini kesinlikle örtmeyiniz. Aksi taktirde radyatörünüzün s cakl afl r flekilde artarak yang n tehlikesi oluflturabilir. 5. Elektrikli Ya l Radyatörünüz özel bir ya ile doldurulmufltur. Ya kaça oldu u taktirde veya ya kab n n aç lmas n gerektiren onar mlarda Fakir Yetkili Servisine haber veriniz. 6. Elektrikli Ya l Radyatörünüzü dufl, lavabo, banyo küveti, havuz vb. gibi yerlerde ve çamafl r kurutmak amac ile kullanmay n z. 7. fiebeke kablosunu Elektrikli Ya l Radyatörünüzün s cakgövdesine de dirmeyiniz. 8. Elektrikli Ya l Radyatörünüzü daima dik pozisyonda kullan n z. Yan yat rmay n z. 9. Elektrikli Ya l Radyatörünüzün flebeke kablosunu de ifltirmeniz gerekirse, ya da meydana gelebilecek bir ar za durumunda hemen Fakir Yetkili Servisinizi aray n z. 10. Radyatör herhangi bir cisimden ve canl dan 90 cm uzakta bulundurulmal d r. Ön panelden ise 120 cm uzakta olmal d r. 11. Elektrikli Ya l Radyatörünüzü tekerlekleri üzerinde tafl rken flebeke kordonundan tutarak çekmeyiniz. Tekerleklerin yerle temas n n kesilmemesine dikkat ediniz. 12. Cihaz n z uzatma kablosu ile kullanmay n z. 13. Cihaz sadece ev, ofis gibi iç mekanlar için kullan ma uygundur, sanayi için uygun de ildir. 14. Cihaz n prizini fifle takmadan önce, cihaz n kapal oldu undan emin olunuz. 15. Çocuklar n yan nda kullan ld nda, çocuklar yak n gözetimde bulundurman z gerekmektedir.

7 GÜVENL K TR Güvenlik Uyar lar 16. Cihaz kendiniz tamir etmeyiniz, cihaz Fakir Yetkili Servisi taraf ndan tamir edilmelidir. 17. Sadece orijinal yedek parçalar kullan n z. 18. Cihaz, benzin, ya, vernik, solvent gibi çeflitli patlay c s v lar n yan nda kullanmay n z. 7

8 TR TEKN K ÖZELL KLER 1. El tutama Holojen s t c bölümü 3. Termostat ayar dü mesi 4. Ifl kl ikaz lambas 5. Kademe Ayar Dü mesi 6. Ön Ayak 7. Kordon Yuvas 8. Fiflli Kablo 9. Tekerlek 10. Tekerlek Yuvas 11. Halojen tüp 8 Boyutlar (mm) Yükseklik : 635 Genifllik : 610 Derinlik : 280 Güç (W) 1.kademe : 800 W 2.kademe : 1200 W 3.kademe : 2000 W Haloien Is t c : 800 W Maksimum Güç : 2800 W Gerilim (V / Hz) : V 50Hz A rl k (kg.) Net : 17.8 Brüt : 19.2 Dilim Say s (Adet) : 12 Kullan m ömrü : 10 y l

9 GENEL BAKIfi TR Elektrikli Ya l Radyatörünüzün Üstün Özellikleri Elektrikli Ya l Radyatörünüz otomatik termostat ve 5 ayr güç kademesinde çal flmas n sa layan bir kademe ayar dü mesine sahiptir. Ifl kl gösterge üzerindeki sinyal lambas cihaz n devrede oldu unu göstermek için tasarlanm flt r. Güç lambas cihaz n aç k oldu u tüm konumlarda yanacakt r. Radyatörünüz, özel bir emniyet termostat ile donat lm flt r. Radyatörünüz afl r s cakl a karfl güvenlik sistemi ile donat lm flt r. Radyatörünüz devrilmeye karfl devrilme emniyet flalteri ile donat lm flt r. Elektrikli Ya l Radyatörünüz yüksek verimli özel s transfer ya l, toz boya ile boyanm fl ve tam emniyetlidir. Elektrik çarpmas na karfl koruma flekline göre : 1 s n f Türü : Birden fazla s tma basama ve üzerinde ortam s cakl k termostat bulunan s t c Beslenme kordonunun uzunlu u : 1.8 Metre Ön haz rl k Elektrikli Ya l Radyatörünüze tekerlek montaj n n yap lmas : NOT! Bu cihaz ön ayak k sm ve tekerlekler olmadan kesinlikle kullan lmamal d r.tekerlekleri cihaz n za monte ederken lütfen afla daki resimleri ve talimat s ras n takip ediniz. Resim 1 1. Montaj ifllemini tamamlamak için iki adet tekerlek, bir tekerlek yuvas, bir adet ön ayak, iki adet ön ayak montaj vidas, bir kelebek somun ve U kanca bulunur. (resim 1). 2.Tekerlekleri tekerlek yuvas üzerindeki mile tak n z. T k sesini duyana kadar tekerle i bast r n z. (resim 2,3) Resim 2 9

10 TR GENEL BAKIfi 3.Radyatör blo unu yumuflak bir zemin üstüne ters çeviriniz. Çevirme ifllemi s ras nda radyatörünüzün içinde s v ya oldu u için ses duyabilirsiniz. 4. U kancay pete in en son bo az ndan geçiriniz.(resim 4) Resim 3 5.Tekerlek dingili üzerinde bulunan deliklerden U kancay geçirip kelebek somun ile s k flt r n z.(resim 5) 6.Radyatörünüz ters dönük flekildeyken ön ayak k sm n sabitleme deliklerinden geçiriniz. 7.Verilen ön ayak vidalan ile ön ayak k sm n radyatör gövdesine sabitleyiniz. (Resim 6) Resim 4 Resim 5 Resim 6 10

11 KULLANIM TR Elektrikli Ya l Radyatörünüzün AC güç kayna na (flebeke cereyan na) ba lanmas : Elektrikli Ya l Radyatörünüzün flebeke kablosunun zorlan p gerilmemesi için prize olan uzakl n ayarlay n z. Elektrikli Ya l Radyatörünüzün Termostat Ayar dü mesini MIN konumuna getiriniz. Radyatörünüzün fiflini toprakl flebeke prizine tak n z. Elektrikli Ya l Radyatörünüzün çal flt r lmas Termostat Ayar dü mesinin MIN konumunda olup olmad n control ediniz. Cihaz n z n fiflini toprakl prize tak n z. Radyatörünüzü ilk çal flt r rken Termostat Ayar dü mesini saat ibresi yönünde (sa a do ru) çevirerek en yüksek (maksimum) s cakl k konumuna getiriniz. Kademe Ayar dü mesini saat ibresi yönünde (sa a do ru) çevirerek 3.kademe ( ) Çal flma pozisyonuna getiriniz. 1. Kademe Ayar dü mesini 1. kademeye getirseniz rezistans n 800 W l k en düflük s kademesi devreye girer.( ) 2. Kademe Ayar dü mesini 2. kademeye geterirseniz rezistans n 1200 W l k orta s kademesi devreye girer. ( ) 3. Kademe Ayar dü mesini 3. kademeye getirirseniz rezistans n =2000 W l k en yüksek s kademesi devreye girer. ( ) 4. Güvenli çal flma için ortam s cakl na ba l olarak 800 W kademesi devreye girip ç kabilir. 5. Kademe Ayar dü mesi halojen s t c ( ) konumuna getirildi inde halojen s t c devreye girecektir. ( 800 W ) 6. Kademe Ayar dü mesi halojen s t c + 3. kademe (+ ) konumuna getirildi inde halojen s t c ile 3. s kademesi devreye girecektir. ( =2800W) D KKAT! stenilen oda s cakl na ulafl ld nda cihazda kullan lan termostat sadece radyatörün devresini kesmek için kullan l r, termostat halojen s t c n n devresini kesmez. 11

12 TR KULLANIM NOT! Oda s cakl istedi iniz seviyeye ulaflana kadar Termostat Ayar ve Kademe Ayar dü mesini en yüksek konumda tutunuz. stedi iniz oda s cakl seviyesini Termostat Ayar dü mesini termostat açma kapama sesini (t k) duyana kadar saat yönünün tersine (sola do ru) çevirerek sa layabilirsiniz. E er hava çok so uk de ilse Elektrikli Ya l Radyatörünüzü 800 W veya 1200 W kademesinde çal flt rman z daha ekonomik olacakt r. Elektrikli Ya l Radyatörünüzün kapat lmas Elektrikli Ya l Radyatörünüzü kapatmak için önce Kademe Ayar dü mesini 0 konumuna ve sonrada Termostat Ayar dü mesini MIN konumuna al n z. Radyatörünüzün fiflini prizden ç kart n z. D KKAT! Elektrikli Ya l Radyatörünüzün fiflini kordonundan çekerek ç kartmay n z. Fifli kesinlikle prizi tutarak ç kart n z. Temizlik ve Bak m Resim 7 Elektrikli Ya l Radyatörünüzün d fl yüzeyini temizlemek için önce fiflini prizden ç kart n z. Tamamen so umas gerekmektedir. Daha sonra yumuflak ve nemli bir bezle siliniz. Temizlik için çözücü, çizici, s v ve toz deterjanlar kesinlikle kullanmay n z. Elektrikli Ya l Radyatörünüz hiç bak m gerektirmeden size y llarca hizmet verebilecek flekilde haz rlanm flt r. 12

13 SORUN G DERME TR Sorun Muhtemel Neden Çözüm Cihaz n z herhangi bir ar zaya karfl kalite kontrolden geçirilmifltir. Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolay çal flmaz ise, Fakir Yetkili Servisi ne baflvurmadan önce afla daki tabloda yer alan çözüm yollar n deneyiniz. Hata Cihaz Çal flm yor Muhtemel Sebebi Fifl prize tak l de il Cihaz aç k de il Prizden elektrik gelmiyor Elektrik kablosu zarar görmüfl Cözüm Fifli prize tak n z Cihaz aç n z Farkl bir priz deneyiniz Cihaz tamire götürünüz Sevk Cihaz n, orijinal ambalaj nda veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuflakpakette tafl nmas gerekmektedir. 13

14 TR GER DÖNÜfiÜM Her kullan c do al çevreyi koruyabilir. Bu ne pahal ne de zor olan bir durumdur. Karton paketleri lütfen geri dönüflüm konteynerlerine at n z. Polietilen torbalar lütfen plastik için olan geri dönüflüm konteynerine at n z. Cihaz n z kullan lamaz hale geldi inde, do al çevreye zarar verebilecek tehlikeli elementlerin yok edilebilmesi için cihaz n z belirli bir yok etme merkezinde yok ediniz. 14

15 15

16 GB TABLE OF CONTENTS General Liability Unauthorized Use Safety Instructions Technical Specifications Overview Superior Features Preparation Usage Connecting Power Supply Operating Turn Off Cleaning and Maintenance Troubleshooting Dispatch Recycling... 27

17 GENERAL GB General Thank you for purchasing Fakir RH-12 halogen oil filled radiator which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your purchase. If you are experiencing any problem with the product please apply to Authorized Fakir Service. Safety is important. To ensure your safety and the safety of others, please ensure you read the Safety Instructions before you operate this product. Keep this information in a safe place for future reference. Safety is important. To ensure your safety and the safety of others, please ensure you read the Safety Instructions before you operate this product. WARNING! Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in jury or death. ATTENTION! Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance. NOTICE! Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions. 17

18 GB GENERAL Liability Fakir will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions. We cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly by a different service than Fakir. Unauthorized Use The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury: This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Electric appliances are not toys for children! Therefore, use and store the appliance away from the reach of children. Children do not recognize the danger involved with handling an electric appliance. Do not let the power cord dangle from the appliance. Keep packaging films away from children - danger of suffocation! Otherwise children can hurt themselves by eating! 18

19 SAFETY INSTRUCTIONS GB Safety instructions This appliance is adjusted V. Use this radiator only with alternative current (AC) and please take care volt value on the rating label. 1.The appliance may be plugged in just the power net with ground connection. For your safety, the ground connection must correspond with state rules and standards. 2. The amper value of switch should not be lower than 16 A in your house. 3.Take off plug of appliance form power socket when it is not used. 4.Do not cover the radiator with anything. Otherwise the temperature of the appliance can increase and cause fire. 5.The radiator is filled with special oil. In case of leak, it must be replaced by the manufacturer or Fakir Authorized Service in order to avoid a hazard. 6.The appliance must not be used in the bathroom, laundry or any other kinds of interior rooms. It is forbidden to place it near swimming pools or shower bath. 7.The cord should not be placed nearby the hot surface of the appliance. 8.The radiator should always be placed in vertical position. 9.If the power supply cord is damaged, it must be replaced by Fakir Authorized Service in order to avoid a hazard. 10.The radiator should be placed at the distance of 90 centimeters from any other objects and pieces of furniture. The distance from the front panel should be more than 120 centimeters. 11.Do not carry the appliance holding it by the power cord, make sure that the wheels are on the floor. 12.It is forbidden to use the extension cord. 13.This appliance is intended for household use only, not for commercial or industrial use. 14.When plugging in, be sure, that the appliance is switched off. 15.Close supervision is necessary when any appliance is used near children. 5

20 GB SAFETY INSTRUCTIONS Safety instructions 16.You should not repair the appliance by yourself. It must be done just by Fakir Authorized Service. 17.Only original spare parts may be used for repair. 18.Do not use nearby the highly inflammable liquid like gasoline, oil, varnish, solvent etc. 20

21 TECHNICAL SPECIFICATIONS GB 1. Handle 2. Holojen heater part Thermostat adjust button 4. Indicator 5. Stage adjust button 6. Front legs 7. Cort storage 8. Power cord 9. Roller 10.Roller axle 11. Halogen tube Dimensions (mm) Height : 635 Width : 610 Lenght : 280 Power (W) Stage 1 : 800 W Stage 2 : 1200 W Stage 3 : 2000 W Halogen Heater : 800 W Maksimum Power : 2800 W Voltage (V / Hz) : V 50Hz Weight (kg.) Net : 17.8 Gross : 19.2 Radiating Unit (piece) : 12 Life time: 10 years

22 GB OVERVIEW Superior Features of Halogen Oil Radiator Preparat on Electric Oil Radiator has stage adjust button that provides working at automatic thermostat and 5 different power levels. The signal lamp that is on the light indicator is designed to show the device is switch on. The power lamp will light up all positions that device is switched on. This radiator is specially equipped with a safety thermostat. This radiator is equipped with safety system against overtemperature. This radiator equipped roll-over safety switch against roll-over. Electric Oil Radiator has special high-efficiency heat transfer oil, powder painted, painted and fully secure. Protection against electric shock: 1. class Type: more than one heating step and heater that the room temperature on the thermostat Cable lenght : 1.8 Meter Wheel assebling to the electric oil radiator. NOTICE! Do not use this appliance without front stand and wheels. Picture 1 1. The radiator is supplied with two rollers and one axle block, one front leg platform and two fixing screws, U-shape bolt and one wing nut. (Picture 1) 2. Connect wheels with front leg. Push the wheels until hearing click sound. (Picture 2,3) Picture 2 22

23 OVERVIEW GB 3. Turn over the radiator on the soft floor. When the radiator is upside down, the liquid oil in it can be make a noise. 4. Pass U-shape bolt through the last stage of radiator. (Picture4) Picture 3 5. Pass U-shape bolt through holes on the wheel axle, tiighten it with wing nut. (Picture 5) 6.Pass front stand part to the fixing holes while radiator is upside down. 7.Fix the front stand part to the radiator body with the given front stand screws. (Picture 6) Picture 4 Picture 5 Picture 6 23

24 GB USAGE OF HALOGEN OIL RADIATOR Connecting Electric Oil Set the distance between radiator and plug to avoid cable Radiator to AC power supply: tense. Turn thermostat adjust button MIN position. Connect plug of radiator to the grounded power socket. Operating Electric Oil Radiator: Check whether thermostat adjust button is on MIN position. Connect plug of radiator to the grounded power socket. In the first usage, set it maximum temperature stage by turning thermostat adjust button to the clockwise (right). Set it 3. stage ( ) working position by turning stage adjust button to the clockwise (right). 1.When stage adjust button is turned to 1. stage, the resistance starts to work at the lowest heat level of 800W. ( ) 2. When stage adjust button is turned to 2. stage, the resistance starts to work at the middle heat level of 1200W. ( ) 3. When stage adjust button is turned to 3. stage, the resistance starts to work at the highest heat level of =2000W. ( ) W stage can be swith on and off due to the room temperature for secure working. 5. Stage adjust button is set to halogen heater position, halogen heater starts to work. (800W) 6. When it is set to halogen heater + 3.stage, they start to work all together. ( =2800W) ATTENTION Thermostat that is used in appliance can only be used for cut the circuit of the radiator when the temperature becomes desired room temperature. Thermostat do not cut the halogen heaters cuircuit. 24

25 USAGE OF HALOGEN OIL RADIATOR GB NOTICE! Note: Set thermostat adjust and stage adjust buttons to the highest level until the temperature reaches desired room temperature. Turn thermostat adjust button to the counter clockwise (left) until hear click to reach the desired room temperature.if the weather is not so cold, it is economical to let it work at 800W or 1200W stages. Turn Off Electric Oil Radiator: To turn off electric oil radiator, firstly turn stage adjust button to 0 position then turn thermostat adjust button to MIN position. Take off the plug of the radiator from the power socket. ATTENTION! Do not take off the plug of the radiator by pulling it from the cable. Remove the plug by holding power socket. Cleaning and Maintenance Picture 7 Before cleaning, be sure the radiator is unplugged, and it has cooled completely. Wipe the exterior of the radiator with a soft and damp cloth. Do not use abrasive soaps, cleansers, or scouring pads on any part of the radiator. Electric Oil Radiator does not require maintenance that has been prepared to give you years of service 25

26 GB TROUBLESHOOTING If at once you don't succeed Our products are subject to strict quality control. Before you contact our Fakir Customer Service, check whether you can correct the fault yourself. Malfunction Appliance does not work Possible cause Plug is not plugged in or the appliance is not switched on. Socket does not carry any current. Power cable is damaged. Solution Plug in the plug or switch the appliance on Test the cylinder vacuum cleaner at another socket which you are sure carries curreent Have the cable replaced by authorized Fakir services Dispatch Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance. 26

27 RECYCLING GB Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do it: Put the polyethylene (PE) bags into container for plastic. When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment. 27

28 MEZA(H.K.) LIMITED 1/F XIU PING COMM.BUILDING, 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN HONG KONG

SC 190 SC 210 SC Öko Power

SC 190 SC 210 SC Öko Power SC 90 SC 20 SC Öko Power TR GB Kullanma k lavuzu Kuru Elektrik Süpürgesi Instructions for use Vacuum cleaner Ç NDEK LER TR Genel... 4 Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanma talimatlar

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual

2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual 2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP Buharl Temizleyici Steam Cleaner TR EN Kullan m K lavuzu Instruction Manual TR GENEL Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir 2 in 1 Professional Steam

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner THEO TR GB Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner HANS TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker CEREMONY TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater THERMIC TR GB Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

GLARE. Kullanım Kılavuzu Buhar Kazanlı Ütü. Instructions Manual Steam Station Iron

GLARE. Kullanım Kılavuzu Buhar Kazanlı Ütü. Instructions Manual Steam Station Iron GLARE TR GB Kullanım Kılavuzu Buhar Kazanlı Ütü Instructions Manual Steam Station Iron TR İÇİNDEKİLER Güvenlik...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Güvenlik Uyarıları...3 Önemli Uyarılar...4 Kullanma

Detaylı

INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER KARBON INFRARED ISITICI Ç N TAL MATLAR. MODEL : Blade

INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER KARBON INFRARED ISITICI Ç N TAL MATLAR. MODEL : Blade INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER KARBON INFRARED ISITICI Ç N TAL MATLAR MODEL : Blade BU TAL MATLAR D KKATL CE OKUNMALI VE GEREKT NDE BAfiVURMAK AMACIYLA SAKLANMALIDIR. Bu kullan m k lavuzunda

Detaylı

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner JAWS TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici Instruction Manual Pressure Steam Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel... 3 Kullanma talimatları hakkında bilgi... 3 Sorumluluk... 3 Güvenlik önemlidir...

Detaylı

ML ROBOTER. Kullanım Kılavuzu Islak - Kuru Su Filtreli Süpürge ve Halı Yıkama Makinesi

ML ROBOTER. Kullanım Kılavuzu Islak - Kuru Su Filtreli Süpürge ve Halı Yıkama Makinesi ML ROBOTER TR GB Kullanım Kılavuzu Islak - Kuru Su Filtreli Süpürge ve Halı Yıkama Makinesi Instruction Manual Wet - Dry Water Filtered Vacuum Cleaner and Spray Extraction Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi LHN 18 fiarjl El Süpürgesi Rechargeable Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir LHN 18 fiarjl Süpürge yi sat n alm fl oldu

Detaylı

VIGOR PLUS. Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici. Instruction manual Ionic Air Purifier

VIGOR PLUS. Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici. Instruction manual Ionic Air Purifier VIGOR PLUS TR GB Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici Instruction manual Ionic Air Purifier 2 Giriş Fakir Vigor Plus iyonik hava temizleyicisini satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz. Satın almış

Detaylı

RIGO. Hava Nemlendirici Air Humidifier. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

RIGO. Hava Nemlendirici Air Humidifier. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual RIGO Hava Nemlendirici Air Humidifier Kullanım Kılavuzu Instruction Manual 2 Uzun y llar sorunsuz çal şmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Rigo Hava Nemlendirici yi sat n alm ş olduğnuz için teşekkür

Detaylı

DRYWELL. Kullanım Kılavuzu Nem Alma Cihazı. Instructions Manual Dehumidifier

DRYWELL. Kullanım Kılavuzu Nem Alma Cihazı. Instructions Manual Dehumidifier DRYWELL TR GB Kullanım Kılavuzu Nem Alma Cihazı Instructions Manual Dehumidifier İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanım talimatları hakkında uyarılar...4 CE Uygunluk

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

MULTI FUN. Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi. Instruction Manual Meat Grinder

MULTI FUN. Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi. Instruction Manual Meat Grinder MULTI FUN TR GB Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi Instruction Manual Meat Grinder TR İÇİNDEKİLER Güvenlik... 3 Değerli Tüketicimiz... 3 Güvenlik Uyarıları... 3 Teknik Parametreler... 4 Kullanım Alanı...

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

UFO 16" SO UK BUHAR LE SER NLETEN PORTAT F VANT LATÖR ATSFI-01 KULLANIM KILAVUZU

UFO 16 SO UK BUHAR LE SER NLETEN PORTAT F VANT LATÖR ATSFI-01 KULLANIM KILAVUZU UFO 16" SO UK BUHAR LE SER NLETEN PORTAT F VANT LATÖR ATSFI-01 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH HUMIDIFIER BLOWING COOL MIST ATSFI-01 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" SO UK BUHAR LE SER NLETEN

Detaylı

ALLOVER 3 IN 1. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Cooling Fan

ALLOVER 3 IN 1. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Cooling Fan ALLOVER 3 IN 1 TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Cooling Fan TR GENEL Genel...3 Kullanım kılavuzu hakkında...3 Sorumluluk...3 Kullanım Kılavuzundaki işaretler...3 Güvenlik...4 CE Deklarasyonu...4

Detaylı

DUPLEX. Dik fiarjli Süpürge Rechargeable Stick Vacuum Cleaner. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

DUPLEX. Dik fiarjli Süpürge Rechargeable Stick Vacuum Cleaner. Instruction Manual Kullan m K lavuzu DUPLEX Dik fiarjli Süpürge Rechargeable Stick Vacuum Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Duplex dik flarjlı süpürgeyi

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı