Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS"

Transkript

1 HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler Tarihi Bilim Dalı İçin Öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS Şubat 2007

2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Faik ASLAN ın yapmış olduğu bu çalışma, jürimiz tarafından Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan : Doç. Dr. Metin BOZKUŞ Üye : Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE Üye : Doç. Dr. Alim YILDZ ONAY onaylarım. Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim görevlilerine ait olduğunu / / 2007 Prof. Dr. Nevzat GÜLDİKEN Enstitü Müdürü

3 ÖNSÖZ Hacı Bektâş-ı Velî, yaşadığı XIII. yüzyıldan günümüze kadar, gerek şahsiyeti ve buna bağlı olarak teşekkül eden menkıbeler, gerekse fikirleri ve fikirlerinin işlendiği eserleri ile Türk insanının gönlünde taht kurmuş, yüzlerce yıllık kültür tarihi içinde, özellikle inanç dünyamızda düşünceleriyle kendini sürekli hissettirmiş ve geleceğe ait pek çok önemli mesajlar vermiştir. Yılmadan usanmadan hoşgörü tohumları ekmiş Anadolu Erenleri nden biridir Hacı Bektâş-ı Veli. Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında ve genel olarak Türklerin Anadolu daki dini, sosyal ve kültürel hayatlarında çok önemli görevler üstlenen, yaşadığı coğrafyaya ve çağa damgasını vuran büyük şahsiyetlerden bir tanesi de hiç şüphesiz Hacı Bektâş-ı Veli dir. O, kişiliği ile Anadolu nun hayatına ve tarihine damgasını vurduğu gibi, adına izafeten teşekkül eden Bektâşîlik tarikatı da fikirlerini ve manevi önderliğini devam ettirerek asırlara uzanan ve toplumumuzu birçok alanda kavrayan büyük bir etkinin oluşmasını sağlamıştır. Bu büyük etkinin bugün dahi toplum hayatımızda devam ettiğini görmek mümkündür. Birçok alanda milletimizi etkisi altına alan bu büyük şahsiyet ve adını taşıyan tarikat hakkında birbirinden oldukça farklı görüşler dile getirilmiş, yine birbirinden oldukça farklı hükümler içeren çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple biz çalışmamızda Hacı Bektâş-ı Velî nin daha doğru ve bilimsel bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla hayatı, kişiliği, eserleri ve düşünce dünyası üzerinde duracağız. Bu tez çalışmamda yardımlarını esirgemeyen ve bana devamlı yardımcı olan ve beni teşvik eden değerli hocam Doç.Dr.Metin BOZKUŞ a teşekkürlerimi borç bilirim. Sivas-2007 Faik ASLAN III

4 İÇİNDEKİLER ÖZET I ABSTRACT. II ÖNSÖZ. III İÇİNDEKİLER IV KISALTMALAR. 1 GİRİŞ 2 BİRİNCİ BÖLÜM HACI BEKTAŞ-I VELİ NİN HAYATI, KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ A. HAYATI 1.Doğumu ve Soyu. 8 2.Tahsili Seyahati Evliliği 14 5.Vefatı.. 16 B.KİŞİLİĞİ İlmi Yönü 17 2.Tasavvufi Yönü 18 C.ESERLERİ.. 21 IV

5 İKİNCİ BÖLÜM HACI BEKTÂŞ-I VELİ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI A.AHLÂKÎ GÖRÜŞLERİ 25 1.İnsan Görüşü Din Görüşü Tasavvuf Görüşü 32 4.Hoşgörü Görüşü Cömertlik Görüşü Kadın Görüşü İlim Görüşü Adalet Görüşü İçki Görüşü.. 52 B.İTİKÂDİ GÖRÜŞLERİ 53 1.Allah İnancı Melek İnancı Kitap İnancı Peygamber İnancı Ahiret İnancı Kader İnancı.. 64 C.İBADET ANLAYIŞI Namaz Anlayışı Oruç Anlayışı 69 V

6 3.Hac Anlayışı Zekât Anlayışı Kurban Anlayışı.. 75 SONUÇ TERİMLER SÖZLÜĞÜ. 82 BİBLİYOGRAFYA. 84 VI

7 KISALTMALAR a.e. a.g.e. : Aynı Eser :Adı Geçen Eser a.g.m. :Adı Geçen Makale Bkz. :Bakınız CÜİF. :Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çev. :Çeviren DEİFD :Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi DİA :Diyanet İslam Ansiklopedisi Haz. : Hazırlayan Hz. :Hazreti İA. : İslam Ansiklopedisi MEB. : Milli Eğitim Bakanlığı nşr. : Neşreden ö. : Ölümü s. : Sahife sy. : Sayı Terc. : Tercüme Yay. : Yayınlar 1

8 GİRİŞ Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında, kültürel ve sosyal alanda çok önemli görevler üstlenen, yaşadığı coğrafyaya ve günümüze damgasını vuran büyük şahsiyetlerden bir tanesi de Hacı Bektâş-ı Veli dir. Toplumuzu birçok alanda etkileyen bu manevi önderin günümüzde de toplum hayatımıza yön verdiğini görmekteyiz. Bundan dolayı onun düşünce dünyasını incelemeye çalışacağız. Onun dini kimliği hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları onu yaygın İslamî anlayışa uygun bir Anadolu ereni, bazıları ise materyalist dünya görüşüne sahip halk lideri olarak vasıflandırmıştır. Yani birtakım kimseler onu şeriata bağlı, sünnî bir mürşit, olgun bir mutasavvıf olarak tanıtırken diğerleri bâtınî fikirlere sahip bir Alevî babası olarak tanıtmaktadırlar. Hacı Bektâş ın düşünce dünyasını tespit etmek için takip edilmesi gereken yol, ondan bahseden kaynakların incelenmesidir. Fakat Hacı Bektâş-ı Velî yi kendi zamanından epeyce sonra yazılmış ikinci dereceden kaynaklardan incelemek mümkündür. Bu kaynakların başında; hiç şüphesiz XIV. yüzyılın ünlü sûfîlerinden Aşık Paşa nın oğlu Elvan Çelebi nin Menâkıbu l Kudsiyye adlı eseri gelir. Selçuklu yönetimine karşı Babai İsyanı diye bilinen büyük sosyal hareketi gerçekleştiren Baba İlyas ı Horasani nin torunu olan bu sûfî şairin eseri, Hacı Bektâş-ı Veli yi yalnızca isim olarak zikretmesine rağmen bize çok önemli ipuçları verir. İkinci kaynağımız ise, Hacı Bektâş ın vefatından yaklaşık yüzyıl sonra Ahmet Eflâki nin kaleme aldığı Menakıbu l Arifin adlı eser ile Abdurahman Cami nin Nefahatü l Üns adlı eseri gelir. Bu eserlerde Hacı Bektâş-ı Veli nin mistik şahsiyeti hakkında bilgiler vermektedir. Biz de çalışmamamızda bu kaynaklar başta olmak üzere XVI. Yüzyılda kaleme alınan Taşköprüzâde nin eş-şakaikü n Numaniyye adlı biyografi eserinden faydalandık. Bu eser bize Hacı Bektâş ın dini kimliği hakkında fikirler vermektedir. Aynı yüzyılda kaleme alınan diğer bir yapıtta, Aşıkpaşazâde nin Tevârih-i Âl-i Osman adlı eseridir. Bu eserde de Hacı Bektâş a ait ilgi çekici bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca çalışmamızda diğer klasik kaynaklardan, tasavvuf kitaplarından ve ansiklopedilerden de yararlandık. 2

9 Hacı Bektâş-ı Velî ye ait olan eserlerden de faydalandık. Bilhassa, en önemli eseri olan Makâlât tan ve yine son derce önem arz eden Şerh-i Besmele ve Velâyetname den de yararlandık. Hacı Bektâş-ı Velî nin hayatı ve düşünce dünyasını ele almadan önce, onun yaşadığı dönemin toplumsal yapısını bilmek gerekir. Bu toplumsal yapıyı netleştirebildiğimiz oranda, onun hayatını ve düşünce dünyasını tespit imkanına da ulaşmış oluruz. 1. Yaşadığı Dönemdeki Toplumsal Yapı Hacı Bektâş-ı Velî, Horasan dan Anadolu ya geldiğinde, Anadolu da Babâiler ayaklanması yaşanmıştı (1240). Bu süreçte Anadolu ya gelen Türkler, henüz yüzeysel bir din anlayışına sahiptiler. Çünkü İslâmiyet, Türk ler arasında başlangıçta Budizm, Maniheizm ve Şamanizm gibi eski dinlerin bazı yönleriyle benzerlik arz eden, Şiilik ve tasavvuf yoluyla yayılmıştı. Türkler Anadolu ya göç ettiklerinde, beraberlerinde şeyh ve dervişleri de getirmişlerdir. Bunların Müslümanlığı yüzeysel olup, eski inançlarını devam ettirmişlerdir. 1 Göçebelikten yerleşik hayata geçen Türkler, tarımla yeni yeni uğraşmaya başlamış, soydaşlarıyla çıkar karşıtlığına, bir çeşit sınıfsal çelişkiye düşmüşlerdir. Yer yer çatışmalar baş göstermiş, bu sıkıntılara Sadettin Köpek in zulmü, vergi toplayıcılarının acımasız baskısı da eklenince Türkmenler, artık önder edinecekleri herhangi bir Baba nın yönetiminde ayaklanmaya hazır hale gelmişler. Bu önder Baba Rasul adını takınmış Baba İlyas olmuşsa da ayaklanmayı fiili olarak yöneten Baba İshak olmuştur. 2 Maraş, Kefersud ve sonraları Sivas, Tokat ve Amasya ya doğru yayılan ayaklanma devlet güçleri tarafından zorlukla bastırılmış ve Baba İshak asılarak öldürülmüştür. 3 Bu ayaklanma Anadolu Selçuklu devletinin maddi ve manevi gücünü sarsmış, devletin güç ve otoritesini bozmuştur. Bu olayı fırsat bilen Moğollar Anadolu yu istila etmişlerdir (1243). 1 Tahir Harimi, Balcıoğlu, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, İstanbul, 1940, s Ahmet Yaşar, Ocak, Babailer İsyanı, İstanbul 1980, s İbn Bibi, el-evâmiru l Alaiyye fi l Umuri l Alaiyye II, Çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1996, s.49. Bu konuda farklı görüşte olanlar da vardır. Asılarak öldürülenin Baba İlyas olduğunu söylemişlerdir. Baba İshak ise Baba İlyas ın en büyük yardımcısı olduğunu iddia etmişlerdir. Bak. Ocak, Babailik DİA. IV/373. Y.Nuri Öztürk, Tarih Boyunca Bektaşilik, s.71. 3

10 Kösedağ savaşından sonra Selçuklu Devleti yıkıldığı için 1308 yılına kadar, Anadolu coğrafyası sözde sultanların ve şehzadelerin birbirleriyle yaptıkları saltanat mücadelesine sahne olmuş, bu şehzadeler kendi çıkarları doğrultusunda ayaklanmalar çıkarmış ve kan dökmüşlerdir Kösedağ Moğol bozgunundan sonra Selçuklular gittikçe ağırlaşan Moğol baskısına maruz kalmışlardır. Moğollar, her geçen gün vergilerini ve askeri masraflarını artırmışlardır den sonraki dönemde ise iktisadi, ictimâi ve medenî hayat tamamen çökmüş ve ekonomik sıkıntılar yaşanmıştır. 5 İşte bu dönemde Anadolu da yaşayan Müslüman halkın arasında en önemli dini farklılık, şehirlerde yaşayan halk ile göçebe Türkmenler arasındaki anlayış farklılığı idi. Bu anlayış farklılığı sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Bu anlayış farklılıkları devletle, göçebe Türkmenler arasında birtakım mücadelelere neden olmuştur. Şehirli halkın göçebeleri küçük görmeleri taraflar arasında ayrılıklara neden olmuştur. Neticede şehirli halk, köylü halka göre daha yüksek bir din bilgisi ve kültürüne sahipti. Dolayısıyla şehirlerden uzak bölgelerde yaşayan halk, Türkmen şeyh ve dervişlerin etkisinde dini bilgileri zayıf ve inançları da geleneksel ananelere dayalı bir din inanışları vardı. 6 Dini önderlerin bunlara öğrettiği Müslümanlık, Türkmenlerin yaşayışına uygun, sade ve daha çok menkıbelere dayalı tasavvufi yönü ağır basan bir Müslümanlık anlayışı şeklinde olmuştur. Buna bir nevi halk Müslümanlığı denmiştir. 7 Dolayısıyla Türkler, dedeler ve babalar hakimiyetine dayanan, kendine özgü bir Türkmen Sünniliği oluşturmuşlardır. Böylece sıradan dervişler yoluyla öğretilen İslâm inançları ile medrese öğrenimine dayanan dini öğretim farklılaşması da ortaya çıkmıştır. 8 Bunun yanında göçebe hayatı yaşayan Türkmenler, İslâmiyet in bilgiden ziyade duygusal yönünü ön planda tutarak, İslâmiyet i şekil olarak benimsemişler ve daha çok eski Türk inançlarına bağlı bir dini hayatı sürdürmeye çalışmışlardır. 9 4 İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul 1992, s Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971, s Balcıoğlu, a.g.e., s Metin, Boşkuş Anadolu Selçuklarında Sosyal, Dini ve Mezhebi Yapı CÜİFD. c.5, sy.2, Sivas 2001, s Boşkuş, Türklerin İslâmiyeti Kabulü ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması CÜİFD. c.2, sy. 2, Sivas 1998, s Mehmet Eröz, Türkiye de Alevilik ve Bektaşîlik, İstanbul 1990, s.203 4

11 Neticede devletin koymuş olduğu ağır vergiler ve devlet yöneticilerinin bazılarının Türkmenlere kötü davranmaları, Türkmenlerle Selçuklu yönetimi arasında bir mücadelenin oluşmasına neden olmuştur. 10 XIII. yüzyılda tasavvufi alanda birtakım değişmeler olmuştur. Bu dönemde halk, Moğol işkence ve zulmünden, kıtlık, yoksulluk ve ağır vergilerden dolayı korku ve ümitsizliğe düşmüş, sığınacak yer aramış, bu yüzden de tasavvuf şeyhlerine ve bilginlere aşırı derecede bağlılık göstermişlerdir. 11 Anadolu toprakları Selçuklu hakimiyetine girdiği zaman çeşitli milletlere mensup olan halk, düşünce bakımından kozmopolit bir yapıya sahip olup tasavvuftan uzak ve fikri cereyanların yayılmasına müsait bir durumda idi. Moğol istilasından kaçan Türkistanlı, İran ve diğer milletlere ait birçok âlim, şair, mutasavvıf ve sanatkâr Anadolu ya gelerek, ülkenin ilmi ve kültürel bakımdan yükselmesini sağlamıştır. Bu ortam içerisinde; âlim, şair ve tarikat şeyhlerinin benimsedikleri dini inanç akımları, Anadolu ya baştan başa yayılmıştır. İşte bu asırda büyük bir nüfûza sahip olan ve şöhreti her tarafa yayılan Hacı Bektâş-ı Velî ve Yunus Emre gibi mümtaz şahsiyetler dini ve sosyal hayatta önemli etkiler yapmışlardır. 12 Böylesine hoşgörülü ve fikir hürriyeti olan bir ortamda çeşitli tasavvufi hareketler olmuştur. Bunların başında Rifâilik, Kâdirilik, Halvetîlik, Mevlevilik, Yesevilik gelir. 13 Sünnî bir tarikatın öncüsü olan Mevlanâ hoşgörüyü ön planda tutarak, şehirlerde oturan gayri Müslimlerin (Hristiyan ve Yahudi) arasına girerek onların ihtidalarına vesile olmuştur. 14 Mevlanâ Farsça gazellerini sema esnasında okuyup her sınıf halktan dinleyenleri heyecanlandırmıştır. O devirde, halktan ve esnaftan cemiyette her türlü insanla konuşup tanıştığında tenkide uğramıştır. Kalenderî ve Melâmeti şeyhlerinden bazıları; sâliklerini, benlikleri ve gururlarını yenmek için onları dilenmeye teşvik 10 Ocak, Babailer İsyanı, s Ahmet, Sevgi, XIII. Asırda Anadolu da Fikri ve Tasavvufi Hareketler EÜİFD. sy.3, 1986, s Sevgi, a.g.m. sy.3 s.285, Kadir, Özköse, Anadolu nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında Tasavvufi Zümre ve Akımların Rolü, CÜİFD. c.7, sy.1, Sivas 2003, s Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, nşr.tahsin Yazıcı І, İstanbul 1995, s. 137,273. 5

12 etmiştir. İnsanların arasında gelişen bu dostluk ve sevgi ortamı sayesinde, müsamaha gelişmiştir. dînî Moğolların çeşitli tarikat ve mezheplere karşı ilgisiz kalışları birçok tarikat şeyhine propaganda imkanı sağlamıştır. Türkler İslamiyet i kabul ettikten sonra düşünce ve temayüllerine uygun gelen tasavvufi tarikatlara girmişlerdir. Türk şehirleri, tasavvuf cereyanlarının belli başlı merkezleri durumuna gelmeye başlamıştı. Anadolu nun Türk ve İslâm yurdu hale gelmesinde pek çok etken vardır. Bunların biri de, Tasavvuf ve tasavvufi zümrelerdir. Bu tasavvuf zümreleri, Anadolu insanının sıkıntılı anlarında sığındığı kurumlar olmuştur. 15 Selçuklular genellikle, Sünniliğin dört mezhebinden Hanefî ve kısmen de Şâfî mezhebine mensupturlar. Hanefîlerin itikatta imamı Maturidî (h. 944) insanda irade-i cüziye yi va z etmek suretiyle akla, Türk örf ve adetlerine yer verdiğinden, Türkler arasında bu itikadî mezhep çok yayılmıştır. Anadolu da tasavvuf şeyhleri, manevi birlik, sevgi ve hoşgörü ortamı hazırladıkları gibi ahî teşkilatının kurulmasıyla sanat ve kültürün gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Daha çok tasavvufi ve iktisadi bir esnaf teşekkülü mahiyetinde görülen ahîlik teşkilatı çok gelişmiş ve her zanaatta çalışan kişileri bir pirin manevi kudsiyetine inanan ve mesleğin şart ve kurallarına bağlı müridler haline getirmekteydi. Bugünün esnaf dernekleri diyebileceğimiz ahî zaviyeleri içinde her meslekten insan bulunmaktaydı. Aynı zamanda onlar, manevi mertebesi yüksek bir pirin gözetiminde tasavvufi eğitim de almaktaydılar. Aldıkları terbiyenin neticesinde, herkesten kendi mesleklerinin gereğini yerine getirmesi, işinin ehli olması ve ürettiklerinin kalitesine dikkat etmesi istenmekteydi. En küçük yanlış hareketle pirinin sevgisinden ve himmetinden mahrum kalacağı telkin edilmekteydi. 16 Bu akımlar, merkezî otoritenin tesisinde önemli rol oynamış, böylece devletin maddi gücü yanında, irade ve iman birliğini de tesis etmiştir. Şeyhlerine büyük bir teslimiyetle bağlanan tarikat ehli, bozulan cemiyeti düzeltmiş, muzdarip insanlara teselli ve ümit kaynağı olmuştur. 17 İşte Hacı Bektâş-ı Velî, Moğol istilası gibi büyük yıkımın ve sosyal karmaşanın yaşandığı XIII. yüzyıl Anadolu sunda yaşamış bir şahsiyettir. Selçuklu 15 Özköse, a.g.m., c.7, sy.1, Sivas 2003, s Neşet, Çağatay, Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara 1974 s Sevgi, a.g.m.,eüifd sy. 3 s ,

13 Anadolu sunda, Babâi hareketinin lideri Baba İlyas ın çevresinde ve Yeniçeri Ocağı nın kuruluşunda adı geçen Hacı Bektâş ın, devrinin kaynaklarında hemen hemen hiçbir iz bırakmadığına bakılırsa yaşadığı dönemde yaygın bir şöhrete sahip olmadığı söylenebilir. 18 Hacı Bektâş-ı Veli, Ürgüp yöresindeki Hristiyanlarla çok sıkı ilişkiler geliştirmiş, onların ihtidasına zemin hazırlamış, bundan başka işgalci Şamanist Moğolların da Müslümanlığı kabul etmeleri için yoğun faaliyetler göstermiştir 18 Ocak, Hacı Bektaş-ı Velî DİA. XIV/455. 7

14 BİRİNCİ BÖLÜM HACI BEKTAŞ I VELİ NİN HAYATI ESERLERİ VE KİŞİLİĞİ A-HAYATI 1.Doğumu ve Soyu Hacı Bektâş-ı Velî nin asıl adı Velâyetnâme ye göre Bektaş tır. Kaynaklar, kendisinden daima Hacı Bektaş diye bahsederler. Bektaş, kelime olarak bendeş ve beğdeş gibi eski Türkçe bir sözcük olup eşit, müsâvî, müâdil ve misil anlamlarına gelmektedir. 19 Bu kavram, kimi zaman Bekteş ve Petteş gibi farklı şekillerde de yazılmaktadır. 20 Esad Coşan, Hacı Bektâş ın asıl adının Muhammed olduğunu, Bektaş ın ise mahlas olarak kullanıldığını belirtir. Ona göre o zamanlarda, özellikle âlim ve asîl kişilerin, İranlı veya başka bir soydan olsa bile, muhakkak dinî mahiyette bir ismi bulunmaktaydı. 21 Hacı Bektaş, Horasan ın Nişabur şehrinde doğmuştur. 22 Onun doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bir tarih vermek çok güçtür. Osmanlı müelliflerinden Taşköprüzâde, onu I. Murat ( ) devri uleması arasında zikrederken 23 Aşıkpaşazâde, onun doğu illerinden geldiğini ve Osmanlılardan hiçbiriyle görüşmediğini belirtmektedir. 24 Ahmet Eflâkî de Hacı Bektâş-ı Velî nin Mevlânâ ile ( ) çağdaş olduğunu söylemektedir Bkz. Tarama Sözlüğü, Bektaş TDK. IV/5, Ankara 1967, Meydan Larousse, Bektaş İstanbul,1969, II/ Esad, Coşan, Makâlât,Ankara 1971, s.xx,xxi. 21 Coşan, a.g.e., s.xx,xxi. 22 Abdülkadir, Sezgin, Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik, Ankara,1990, s Taşköprüzade Ahmet, eş-şekaikun- Numaniyye, nşr.ahmet Suphi Furat, İstanbul,1985, s Aşıkpaşazade, Tevarih-i Âl-i Osman, nşr.n.adsız, İstanbul,1992, s Ahmet Eflaki, Menâkıbu l Arifin,terc. Tahsin Yazıcı, s

15 Esad Coşan, Hacı Bektaş ilçesi Halk Kütüphanesinde yaptığı incelemelerde şu bilgilere rastlamıştır: nolu yazmada Hazine-i Celileden şeref-vürûd olan tümâr-ı kebîrde muharrer oldığı üzere tarih-i vilâdet-i şerîfleri 606/ olarak müddet-i ömr-i şerifleri 63 olmağıla 669/ vefatı şerifleri muharrer olduğundan iş bu mahalle tarir alındı. kaydı bulunmaktadır. 26 Bu kayıttan da anlaşıldığı gibi Hacı Bektâş-ı Velî 606/ tarihinde doğmuş, 669/ tarihlerinde vefat etmiştir. Hacı Bektâş ın babası, İbrahim Sânî lakaplı Seyyid Muhammed b. Musa Sani, annesi ise bilgin bir zat olan Şeyh Ahmet in kızı Hatem Hatun dur. 27 Velâyetnâme başta olmak üzere bir çok kaynak, Hacı Bektaş ı baba tarafından Hz. Ali soyuna mensup saymakta ve buna ilişkin olarak soy zincirleri vermektedir. 28 Bazı yazarlar Makâlât adlı eserini Arapça yazdığı için Hacı Bektâş ın Arap, dolayısıyla seyyid olduğu görüşünü bildirmektedir. 29 İrene Melikoff da Hacı Bektâş ın Türkmen olduğunu ve Orta Asya dan geldiğini dile getirmektedir. 30 Yaşar Nuri Öztürk de Hacı Bektâş-ı Velî nin kan bağı bakımından Hz. Ali neslinden yani Arap olmakla birlikte kültür ve duygu yapısı bakımından Türk olduğunu söylemektedir. 31 Bektâşî kelimesinin eski Türkçe sözcük olduğu düşünülürse Hacı Bektâş ın Türk olduğu söylenebilir. Bütün bunlara rağmen kaynaklar, Hacı Bektaş ı yeterince tanıtmadığı için bu konuda kesin bir şey söylemek oldukça zordur. 26 Coşan, a.g.e., s.xxv. 27 Abdülbaki, Gölpınarlı, Velâyetnâme,İstanbul,1995, s.1-4, Y.Nuri Öztürk,Tarih Boyunca Bektaşîlik, İst, 1995, s.57, Ethem Ruhi Fığlalı,Türkiye de Alevilik- Bektaşîlik, İstanbul, 1994, s Hacı Bektaş ın soyunu Hz. Ali soyuna bağlayan soy zinciri şöyledir; 1.Hacı Bektaş 2.Muhammed İbrahim es-sani 3.Musa es-sani 4.İbrahim Mükerrem el-mücap 5.Musa Kazım 6.Cafer es-sadık 7. Muhammed el-bakır 8. Zeyne l Abidin Ali 9. Hz. Hüseyin 10. Hz. Ali. Bu soy kütüğü Velâyetnâme de geçmektedir. Abdülbaki Gölpınarlı, a.g.e.,s Hacı Bektâş-ı Veli, a.g.e., s.xxii. 30 İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, İstanbul,1993, s Y. Nuri, Öztürk, Tarih Boyunca Bektaşîlik, s.51. 9

16 2. Tahsili Hacı Bektâş-ı Velî nin, Hoca Ahmet Yesevî tarafından yetiştirilip Anadolu ya gönderildiğine dair bazı iddiaların olmasına karşın, 32 yaşadıkları dönemler dikkate alındığında, Ahmet Yesevî (562/ ) ile, Hacı Bektâş-ı Velî nin (669/ ) aralarında yüzyılı aşkın bir zaman dilimi olduğu görülür. Ancak Yesevî ocağından feyz aldığı hususunda, mevcut araştırmalar ittifak halindedirler. Velâyetnâme bu bağlılığı, Ahmet Yesevî ile Hacı Bektaş arasına Lokman-ı Parende yi yerleştirmek suretiyle çözer. Velâyetnâme de anlatıldığına göre Hacı Bektâş ın eğitimi için Ahmet Yesevî nin müridi olan Lokman-ı Parende görevlendirilmiştir. 33 Babası, Hacı Bektaş ı Ahmet Yesevî nin halifelerinden Lokman Parende ye teslim etmiş, Lokman Parende nin himayesinde Yesevilikten feyz alarak yetişen Hacı Bektaş iyi bir eğitim almıştır. Böylece Arapça ve Farsçayı kitap yazacak kadar iyi öğrenmiş ve devrinde geçerli olan bütün bilgilerle donanmıştır. 34 Parlak zekası ve düzenli eğitimi sayesinde, küçük yaşta kendisini yetiştiren Bektaş, Kur ân-ı Kerim e, dini bilgilere ve bâtın ilmine vakıf olmuştur. Gölpınarlı, Hacı Bektâş ın vehbî bir ilme sahip olduğunu Velâyetnâme nin baş tarafında şöyle anlatır: Bir gün Lokman Parende onun yanına girdiğinde odanın nur ile dolu olduğunu görüp şaşırır; etrafına bakınır ve Bektaş ın sağında ve solunda iki nurâni zat görür. Bunlar Bektaş a Kur ân okutuyorlar. Lokman Parende içeri girer girmez onlar hemen kaybolurlar. Lokman Parende, Hacı Bektâş-ı Velî ye Bunlar kimdir? diye sorar ve birinin Hazreti Peygamber, diğerinin de Hazreti Ali olduğunu anlar. 35 Yine bir gün Hacı Bektâş-ı Velî, Lokman dan ders okuyordu. Namaz vakti geldi. Lokman Parende öğrencisinden abdest için su istedi. Bektaş hocasına dedi ki: Bir nazar etseniz de, su burada aksa, dışarı gitmeye hacet kalmasa! Hocası kendi kudretinin buna yetmeyeceğini söyleyince, Hacı Bektâş-ı Velî, derhal Allah a dua etti. Lokman Parende Amin dedi. O anda mektebin ortasında latif bir su çıkıp kapıya doğru aktı gitti ve pınarın başında güzel susam çiçekleri açtı Fuad,Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 2003, s Gölpınarlı, a.g.e., s Çiğdem, Aktaş, Toplumsal Açıdan Erenlerin Sır Çeşmesi:Hacı Bektâş-ı Velî, Hacı Bektâş-ı Velî Araştırma Dergisi, sy.14, 2000, s Gölpınarlı, a.g.e., s.5., Fuad Köprülü, a.g.e., s Gölpınarlı, a.g.e., s.6., Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s

17 Ethem Ruhi Fığlalı, Hacı Bektâş-ı Velî nin tahsilini Nişabur da yaptığını, Arapça ve Farsçayı iyi öğrendiğini ve manevi terbiyesini de aynı yerde tamamladığını belirtir. Ayrıca Ahmet Yesevî nin onun ilk hocası olmasının tarihsel olarak mümkün olmadığını, ama Yesevî ocağından feyz aldığını ifade eder. 37 Tarihsel açıdan görüşmeleri imkansız olan bu iki şahsiyeti birbirine bağlama hususunda Velâyetnâme bize ışık tutmakta ve zikredildiği gibi aralarına Lokman-ı Parende yi koymaktadır. Dolayısıyla bu bilgilere dayanarak Hacı Bektâş ın Ahmet Yesevî den doğrudan olmasa bile, dolaylı yollarla feyz almış alması mümkündür. 3. Seyahati Aslen Horasanlı olan ve Nişabur şehrinde doğduğu bilinen Hacı Bektâş-ı Velî, hocasının dergahında üç yıl hizmet ettikten sonra şeyhinden icazet alır. 38 Hocasının Müjde olsun ki, kutbu aktablık senindir; kırk yıl hükmün vardır. Şimdiye dek bizimdi, bundan sonra senindir. Biz bu yokluk yurdunda çok eğlenmeyiz, ahirete gideriz. Var seni Rum a saldık, Sulucakarahöyük ü sana yurt verdik, Rum abdallarına seni baş yaptık. 39 demesiyle Hacı Bektaş Anadolu ya gelmek için yola çıkar. Hacı Bektâş ın Amasya, Kayseri ve Sivas şehirlerine gittiği ve sonra Karacahöyük e yerleştiği ünlü tarihçi Aşıkpaşazâde tarafından nakledilmektedir. Aşıkpaşazâde nin anlattığına göre Hacı Bektaş, Anadolu ya tek başına değil, kardeşi Menteş ile birlikte Horasan dan gelmiş, Baba İlyas ı görme arzusuyla önce Sivas a, oradan Kırşehir e ve Kayseri ye varmışlar. Kardeşi Menteş tekrar Sivas a dönmüş, orada ölmüş. Hacı Bektaş ise Kayseri den Sulucakarahöyük e geçmiştir. 40 Aşıkpaşazade, Hacı Bektâş ın Baba İlyas ı görme arzusuyla Sivas a gittiğini kaydetmektedir. Baba İlyas, Selçuklu yönetimine karşı yapılan Babâi ayaklanmasının lideri Baba Rasül dür. 41 Ahmet Eflâki, Hacı Bektâş ın, Baba Rasül ün has halifesi olduğunu kaydetmektedir. 42 Bu bilgiler birbirini tamamlamakta olup, Hacı Bektâş ın Anadolu ya geldiğinde Baba İlyas la görüştüğü ve onun halifesi olduğu söylenebilir. 37 E.Ruhi Fığlalı, Türkiye de Alevilik Bektaşîlik, s Abdurrahman, Güzel, http/www.hbektaş.gazi.edu.tr / Abdülkadir, Sezgin, Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik, Ankara 1990, s Aşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, nşr. N. Atsız s A.Yaşar, Ocak, Babailer İsyanı, s Bkz. Ahmet Eflaki, Menâkıbu l Ârifin, nşr. T. Yazıcı, İstanbul 1995, s

18 Ancak, Hacı Bektâş ın ayaklanmaya bizzat katılıp katılmadığı konusu açık değildir. Yaşar Nuri Öztürk e göre isyana katılmamıştır. 43 Ahmet Yaşar Ocak da, Hacı Bektâş ın isyanda hiçbir aktif rol almadığını söylemektedir. 44 Menâkıbu l Kudsiyye de, Bektaş ın isyana katılmadığını söylemektedir. 45 Hacı Bektâş ın Anadolu ya gelmeden önceki hayatı hakkında Velâyetnâme de yer alan menkıbevi bilgiler dışında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak, onun Horasan Erenleri diye bilinen Kalenderiye akımına mensup sûfîlerden biri olduğu düşünülebilir. 46 Değişik kaynaklar da Bektaş ın önce Necef, Mekke, Medine, Kudüs, Halep, Elbistan ve oradan da Sivas, Kırşehir, Kayseri ve nihâyet Sulucakarahöyük e uğradığı, buralarda erbâin 47 çıkardığı rivâyet edilmektedir. 48 Hacı Bektaş, Anadolu ya geldiğinde, Anadolu da toplumun sosyo-kültürel hayatına yön veren bazı zümreler vardı. Bunlar; Gâziyân-ı Rum, Abdalân-ı Rum, Ahiyân-ı Rum ve kadınlardan oluşan Bâciyân-ı Rum dur. 49 Velâyetnâme ye göre Hacı Bektaş, Rum Abdallarının başıydı. 50 Hacı Bektâş ın Anadolu ya kaç yaşında ve kaç yılında geldiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Fakat, Ethem Ruhi Fığlalı, Hacı Bektâş ın olgunluğa adım atmakta olduğu bir yaşta Anadolu ya gelmiş olabileceğini söylemektedir. 51 Âşıkpaşazâde nin verdiği bilgiye göre 25 yaşını biraz geçtiği bir dönemde gelmiş olmalıdır. Zira Âşıkpaşazâde ye göre Hacı Bektaş, Anadolu ya kardeşi Menteş ile birlikte gelmiş, önce Sivas a ve Kırşehir e oradan Kayseri ye birlikte gitmişler, Menteş, Kayseri den tekrar Sivas a dönmüş ve Babâi ayaklanmasında öldürülmüştür. 52 Babâi 43 Bkz. Öztürk, a.g.e., s Ocak, Babailer İsyanı, s.168, Elvan Çelebi, Menâkîbu l Kudsiyye Fi Menâsibi l Ünsiyye, nşr. İsmail Erünsal, A.Yaşar Ocak, Ankara 1995, s.xxxıx. 46 Ocak, Hacı Bektaş-ı Velî, DİA, XIV/ Erbain, Arapça kırk demektir.tasavvuf yollarında şeyh; dervişi, kırk gün az yemek, az içmek, az uyumak, kendini bütünüyle ibadete vermek üzere çile ve riyazata sokar.buna erbaine sokmak veya girmek, tamamlamaya erbain çıkarmak denir. Ayr. Bk. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimler Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul, Aşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, s.221, Abdülbaki Gölpınarlı, Velâyetnâme, s Aşıkpaşazade, a.g.e., s Gölpınarlı, Velâyetnâme, s Fığlalı, Türkiye de Alevilik-Bektaşîlik, s Aşıkpaşazade, a.g.e., s

19 ayaklanması, A.Yaşar Ocak ın tespitine göre yılları arasında vuku bulmuştur. 53 Hacı Bektâş ın tarihinde doğduğu kabul edilecek olursa Anadolu ya geldiğinde 30 yaşlarında olmalıdır. Hacı Bektaş hakkında mutlaka temas edilmesi gereken konulardan biri de, onun Yeniçeri Ocağı nın kuruluşu ile olan alakasıdır. Geleneğe göre, Hacı Bektaş kuruluş sırasında ocağı kutsamış, askerlerden birinin başını sıvazlarken hırkasının kolu (yen i) askerin arkasından sarkmıştır. Bu sebeple yeniçerilerin giydiği börk, Hacı Bektâş ın eli, arkaya sarkan kısmı ise hırkanın yeninden (kolundan) kinaye olduğu belirtilir. 54 Yeniçeri ismi de Yen-İçeri kelimesinden gelmektedir. Ne var ki bu anlatılanlar rivâyet olmaktan öteye geçmemektedir. Her ne kadar Velâyetnâme de Hacı Bektâş ın Osman Gazi ile görüştüğü 55 anlatılıyorsa da bunun gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir. Çünkü Âşıkpaşazâde, Hacı Bektâş ın Osman Gazi ile görüşmesi ve Yeniçeri Ocağı ile olan ilişkisi konusunda net bilgiler vermektedir. Aşıkpaşazade, Hacı Bektâş ın Osmanlı hükümdarlarından hiç kimse ile görüşmediğini kesin bir dille belirtirken, Hacı Bektâş ın Yeniçeri lerin başındaki taçla ilişkisini yalanlayıp bu tacın Orhan Gazi zamanında Bilecik te ortaya çıktığını, Hacı Bektaş la alakası olmadığını kaydetmektedir. 56 Y.Nuri Öztürk ise, Âşıkpaşazâde nin sözünü ettiği bükme elif tacın, bacılar tarafından imal edildiğini ve menşeinin Kayseri deki Külahdüzler Mahallesi ne de ismini veren külah modeline dayandığını ileri sürmektedir. Öztürk, Âşıkpaşazâde nin bu yorumunun eksik ve hatta maksatlı olduğunu söylemektedir. 57 O halde Hacı Bektâş-ı Velî ile Yeniçeri Ocağı arasında bir ilişkinin olmadığına göre, bu irtibatlandırmalar nereden kaynaklanmaktadır? Kısaca Hacı Bektâş ın Orhan Gazi ( ) ve oğlu I. Murat ( ) devrinde kurulan Yeniçeri Ocağına duâda bulunması, kıyafetlerini kutsaması daha sonra Yeniçerilerin pîri kabul edilmesi ile ilgili rivâyetlerin, ilk Osmanlı fetihlerine 53 Ocak, Babailer İsyanı, s Cemal, Şener, Alevilik Üstüne Ne Dediler, İstanbul, 1990, s Gölpınarlı, a.g.e. s Aşıkpaşazade, Âşıkpaşaoğlu Tarihi, N.Atsız, İstanbul 1992, s.16, Abdülkadir Sezgin, Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik, s Öztürk, a.g.e., s

20 katılan ve Yeniçeri Ocağı nın kurulmasını sağlayan Kara Rüstem, Seyit Ali Sultan, Gazi Evrenos, Abdai Musa gibi kişilerin, ahilik, gazilik ve Hacı Bektaş la irtibatlı olmalarından dolayı ortaya çıkmış olabileceği anlaşılmaktadır Evliliği Hacı Bektâş-ı Velî nin evli olup olmadığı, Bektâşîler arasında ihtilaf konusu olmuştur. Bektâşîler, bu konuda Hacı Bektâş-ı Velî nin evli olduğu görüşünü kabul eden Çelebiler kolu ve evlenmediği görüş ve kanaatinde olan Babağan (Babalar) kolu olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. 59 Coşan a göre, Hacı Bektâş-ı Velî mücerret (bekar) olarak göçmüş, çocuğu olmamıştır. 60 Evlendiği kanaatinde olanlar şu olayı öne sürerler; Velâyetnâme de, Hünkâr ın bir gün abdest alırken burnunun kanadığı, Kadıncık tan bu abdest suyunu tenha bir yere dökmesini istemiştir. Bunun üzerine Kadıncık Ana da bu suyu, Hünkar a göstermeden içmiş leğeni tekrar götürmüştür. Hünkar, Kadıncık Ana nın bu suyu içtiğini anlamış ve Hünkâr ın sorusu üzerine Kadıncık Ana da; Erenlere ne malûm değil, erenlerden artanın bir yudumunu bile dökecek yer bulamadım, ancak karnımı buldum. demiştir. Hünkâr ın da: Bizden umduğun nasibi aldın, senden iki oğlumuz olacak, halkın yetmiş yaşındakileri, onların yedi yaşında olanlarının elini öpsünler. Dünya bozulsa da onlar sırtları üstüne yatsınlar, hiç zahmet görmesinler. Demiştir. Bu söz üzerine Kadıncık ın üç oğlu olduğu, ama bunlardan birinin Hünkâr ın sağlığında ölüp diğer ikisinin yaşadığı, soylarının yürüdüğü şeklinde anlatılmaktadır. 61 Evlenmediği tezini savunan Babağan kolu, Hacı Bektâş ın kesinlikle evlenmediğine inanmaktadır. Onlara göre, Bektaş bekar göçmüştür. Kadıncık Ana evladı, onun burun kanından gelme manevi evladıdır, bel evladı değil nefes evladı dır. Bu görüşe karşı çıkan Çelebiler ise, Hacı Bektâş ın Sulucakarahöyük te yerleşmesini; 58 Coşan, Makâlât, s.xxix., Abdülbaki Gölpınarlı, Velâyetnâme, s Hasan, Yavuzer, Hacı Bektaş-ı Velî nin Kişiliği ve Türk Tasavvuf Hayatındaki Yeri, Hacı Bektaş-ı Velî Araştırma Dergisi, Kasım 1997 Ankara, s Coşan, a.g.e., s.xxii. Ethem Ruhi Fığlalı,Türkiye de Alevilik Bektaşîlik, s Gölpınarlı, a.g.e., s.65, E.Ruhi Fığlalı, Türkiye de Alevilik-Bektaşîlik s.152, Y.N.Öztürk, Tarih Boyunca Bektaşîlik, s

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı

Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı Yrd.Doç.Dr. Metin BOZKUŞ * Giriş Anadolu Selçukluları zamanında, müslüman toplumun sosyal ve dinî yapısı ile mezhebî eğilimlerinin tespit edilebilmesi

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ Prof. Dr. Filiz KILIÇ *, Araş. Gör. Tuncay BÜLBÜL**, Uzm. Coşkun KÖKEL*** *Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 20:38

2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 20:38 2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 2.7. MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RUMİ, 2.8. YUNUS EMRE KAZANIMLAR 2. Türkler arasında İslam ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 KLASİK ALEVİLİK NEDİR?... 15 Halk Mezhebi... 18 ALEVİ SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ... 21 Alevi Kavramı... 22 Caferilik...26 Aleviliğin Dört Direği... 28 Alevi Fikrini Yaratan Okullar...30

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK (SEÇMELİ) Ders No : 0070040196 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

HACI BEKTAŞ VELÎ ÜZERİNE TÜRKİYE VE ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

HACI BEKTAŞ VELÎ ÜZERİNE TÜRKİYE VE ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ HACI BEKTAŞ VELÎ ÜZERİNE TÜRKİYE VE ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ Derya ÖCAL Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Uzman Giriş Binlerce yıllık Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni.

Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni. BİR ANADOLU ERENİ HACI BEKTAŞ-I VELİ: HAYATI, ESERLERİ VE İNSAN ANLAYIŞI Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA * A. HAYATI Bektaşîler arasındaki ananelere göre Hacı Bektaş, Hz. Ali soyundandır. Altıncı imam Musa el-kazım

Detaylı

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Diyen Yunus Emre halk tarafından çok sevilen bir mutasavvıftır. Halk onu hep sevmiştir.

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Hacı Bektaş Veli MAKÂLÂT. "Her lâfzında bin hikmet" Eleştirel ve karşılaştırmalı hazırlayan: İsmail Kaygusuz İÇİNDEKİLER. Önsöz.

Hacı Bektaş Veli MAKÂLÂT. Her lâfzında bin hikmet Eleştirel ve karşılaştırmalı hazırlayan: İsmail Kaygusuz İÇİNDEKİLER. Önsöz. Hacı Bektaş Veli MAKÂLÂT "Her lâfzında bin hikmet" Eleştirel ve karşılaştırmalı hazırlayan: İsmail Kaygusuz İÇİNDEKİLER Önsöz Sunuş Yazıları 1. Hacı Bektaş'ın Pir'i Gerçekten Hoca Ahmet Yesevi midir? 1a.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

XIII.YÜZYILDA YUNUS EMRE NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MİSYON

XIII.YÜZYILDA YUNUS EMRE NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MİSYON 1 Bu bildiri, 7 Mayıs 2007 de Eskişehir de Taşbaşı Konf. Salonunda Uluslarası Sempozyumda sunulmuştur. XIII.YÜZYILDA YUNUS EMRE NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MİSYON Prof. Dr. Ali ÇELİK 1 Muhterem hâzırûn, Bilindiği

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı