Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS"

Transkript

1 HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler Tarihi Bilim Dalı İçin Öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS Şubat 2007

2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Faik ASLAN ın yapmış olduğu bu çalışma, jürimiz tarafından Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan : Doç. Dr. Metin BOZKUŞ Üye : Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE Üye : Doç. Dr. Alim YILDZ ONAY onaylarım. Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim görevlilerine ait olduğunu / / 2007 Prof. Dr. Nevzat GÜLDİKEN Enstitü Müdürü

3 ÖNSÖZ Hacı Bektâş-ı Velî, yaşadığı XIII. yüzyıldan günümüze kadar, gerek şahsiyeti ve buna bağlı olarak teşekkül eden menkıbeler, gerekse fikirleri ve fikirlerinin işlendiği eserleri ile Türk insanının gönlünde taht kurmuş, yüzlerce yıllık kültür tarihi içinde, özellikle inanç dünyamızda düşünceleriyle kendini sürekli hissettirmiş ve geleceğe ait pek çok önemli mesajlar vermiştir. Yılmadan usanmadan hoşgörü tohumları ekmiş Anadolu Erenleri nden biridir Hacı Bektâş-ı Veli. Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında ve genel olarak Türklerin Anadolu daki dini, sosyal ve kültürel hayatlarında çok önemli görevler üstlenen, yaşadığı coğrafyaya ve çağa damgasını vuran büyük şahsiyetlerden bir tanesi de hiç şüphesiz Hacı Bektâş-ı Veli dir. O, kişiliği ile Anadolu nun hayatına ve tarihine damgasını vurduğu gibi, adına izafeten teşekkül eden Bektâşîlik tarikatı da fikirlerini ve manevi önderliğini devam ettirerek asırlara uzanan ve toplumumuzu birçok alanda kavrayan büyük bir etkinin oluşmasını sağlamıştır. Bu büyük etkinin bugün dahi toplum hayatımızda devam ettiğini görmek mümkündür. Birçok alanda milletimizi etkisi altına alan bu büyük şahsiyet ve adını taşıyan tarikat hakkında birbirinden oldukça farklı görüşler dile getirilmiş, yine birbirinden oldukça farklı hükümler içeren çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple biz çalışmamızda Hacı Bektâş-ı Velî nin daha doğru ve bilimsel bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla hayatı, kişiliği, eserleri ve düşünce dünyası üzerinde duracağız. Bu tez çalışmamda yardımlarını esirgemeyen ve bana devamlı yardımcı olan ve beni teşvik eden değerli hocam Doç.Dr.Metin BOZKUŞ a teşekkürlerimi borç bilirim. Sivas-2007 Faik ASLAN III

4 İÇİNDEKİLER ÖZET I ABSTRACT. II ÖNSÖZ. III İÇİNDEKİLER IV KISALTMALAR. 1 GİRİŞ 2 BİRİNCİ BÖLÜM HACI BEKTAŞ-I VELİ NİN HAYATI, KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ A. HAYATI 1.Doğumu ve Soyu. 8 2.Tahsili Seyahati Evliliği 14 5.Vefatı.. 16 B.KİŞİLİĞİ İlmi Yönü 17 2.Tasavvufi Yönü 18 C.ESERLERİ.. 21 IV

5 İKİNCİ BÖLÜM HACI BEKTÂŞ-I VELİ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI A.AHLÂKÎ GÖRÜŞLERİ 25 1.İnsan Görüşü Din Görüşü Tasavvuf Görüşü 32 4.Hoşgörü Görüşü Cömertlik Görüşü Kadın Görüşü İlim Görüşü Adalet Görüşü İçki Görüşü.. 52 B.İTİKÂDİ GÖRÜŞLERİ 53 1.Allah İnancı Melek İnancı Kitap İnancı Peygamber İnancı Ahiret İnancı Kader İnancı.. 64 C.İBADET ANLAYIŞI Namaz Anlayışı Oruç Anlayışı 69 V

6 3.Hac Anlayışı Zekât Anlayışı Kurban Anlayışı.. 75 SONUÇ TERİMLER SÖZLÜĞÜ. 82 BİBLİYOGRAFYA. 84 VI

7 KISALTMALAR a.e. a.g.e. : Aynı Eser :Adı Geçen Eser a.g.m. :Adı Geçen Makale Bkz. :Bakınız CÜİF. :Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çev. :Çeviren DEİFD :Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi DİA :Diyanet İslam Ansiklopedisi Haz. : Hazırlayan Hz. :Hazreti İA. : İslam Ansiklopedisi MEB. : Milli Eğitim Bakanlığı nşr. : Neşreden ö. : Ölümü s. : Sahife sy. : Sayı Terc. : Tercüme Yay. : Yayınlar 1

8 GİRİŞ Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında, kültürel ve sosyal alanda çok önemli görevler üstlenen, yaşadığı coğrafyaya ve günümüze damgasını vuran büyük şahsiyetlerden bir tanesi de Hacı Bektâş-ı Veli dir. Toplumuzu birçok alanda etkileyen bu manevi önderin günümüzde de toplum hayatımıza yön verdiğini görmekteyiz. Bundan dolayı onun düşünce dünyasını incelemeye çalışacağız. Onun dini kimliği hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları onu yaygın İslamî anlayışa uygun bir Anadolu ereni, bazıları ise materyalist dünya görüşüne sahip halk lideri olarak vasıflandırmıştır. Yani birtakım kimseler onu şeriata bağlı, sünnî bir mürşit, olgun bir mutasavvıf olarak tanıtırken diğerleri bâtınî fikirlere sahip bir Alevî babası olarak tanıtmaktadırlar. Hacı Bektâş ın düşünce dünyasını tespit etmek için takip edilmesi gereken yol, ondan bahseden kaynakların incelenmesidir. Fakat Hacı Bektâş-ı Velî yi kendi zamanından epeyce sonra yazılmış ikinci dereceden kaynaklardan incelemek mümkündür. Bu kaynakların başında; hiç şüphesiz XIV. yüzyılın ünlü sûfîlerinden Aşık Paşa nın oğlu Elvan Çelebi nin Menâkıbu l Kudsiyye adlı eseri gelir. Selçuklu yönetimine karşı Babai İsyanı diye bilinen büyük sosyal hareketi gerçekleştiren Baba İlyas ı Horasani nin torunu olan bu sûfî şairin eseri, Hacı Bektâş-ı Veli yi yalnızca isim olarak zikretmesine rağmen bize çok önemli ipuçları verir. İkinci kaynağımız ise, Hacı Bektâş ın vefatından yaklaşık yüzyıl sonra Ahmet Eflâki nin kaleme aldığı Menakıbu l Arifin adlı eser ile Abdurahman Cami nin Nefahatü l Üns adlı eseri gelir. Bu eserlerde Hacı Bektâş-ı Veli nin mistik şahsiyeti hakkında bilgiler vermektedir. Biz de çalışmamamızda bu kaynaklar başta olmak üzere XVI. Yüzyılda kaleme alınan Taşköprüzâde nin eş-şakaikü n Numaniyye adlı biyografi eserinden faydalandık. Bu eser bize Hacı Bektâş ın dini kimliği hakkında fikirler vermektedir. Aynı yüzyılda kaleme alınan diğer bir yapıtta, Aşıkpaşazâde nin Tevârih-i Âl-i Osman adlı eseridir. Bu eserde de Hacı Bektâş a ait ilgi çekici bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca çalışmamızda diğer klasik kaynaklardan, tasavvuf kitaplarından ve ansiklopedilerden de yararlandık. 2

9 Hacı Bektâş-ı Velî ye ait olan eserlerden de faydalandık. Bilhassa, en önemli eseri olan Makâlât tan ve yine son derce önem arz eden Şerh-i Besmele ve Velâyetname den de yararlandık. Hacı Bektâş-ı Velî nin hayatı ve düşünce dünyasını ele almadan önce, onun yaşadığı dönemin toplumsal yapısını bilmek gerekir. Bu toplumsal yapıyı netleştirebildiğimiz oranda, onun hayatını ve düşünce dünyasını tespit imkanına da ulaşmış oluruz. 1. Yaşadığı Dönemdeki Toplumsal Yapı Hacı Bektâş-ı Velî, Horasan dan Anadolu ya geldiğinde, Anadolu da Babâiler ayaklanması yaşanmıştı (1240). Bu süreçte Anadolu ya gelen Türkler, henüz yüzeysel bir din anlayışına sahiptiler. Çünkü İslâmiyet, Türk ler arasında başlangıçta Budizm, Maniheizm ve Şamanizm gibi eski dinlerin bazı yönleriyle benzerlik arz eden, Şiilik ve tasavvuf yoluyla yayılmıştı. Türkler Anadolu ya göç ettiklerinde, beraberlerinde şeyh ve dervişleri de getirmişlerdir. Bunların Müslümanlığı yüzeysel olup, eski inançlarını devam ettirmişlerdir. 1 Göçebelikten yerleşik hayata geçen Türkler, tarımla yeni yeni uğraşmaya başlamış, soydaşlarıyla çıkar karşıtlığına, bir çeşit sınıfsal çelişkiye düşmüşlerdir. Yer yer çatışmalar baş göstermiş, bu sıkıntılara Sadettin Köpek in zulmü, vergi toplayıcılarının acımasız baskısı da eklenince Türkmenler, artık önder edinecekleri herhangi bir Baba nın yönetiminde ayaklanmaya hazır hale gelmişler. Bu önder Baba Rasul adını takınmış Baba İlyas olmuşsa da ayaklanmayı fiili olarak yöneten Baba İshak olmuştur. 2 Maraş, Kefersud ve sonraları Sivas, Tokat ve Amasya ya doğru yayılan ayaklanma devlet güçleri tarafından zorlukla bastırılmış ve Baba İshak asılarak öldürülmüştür. 3 Bu ayaklanma Anadolu Selçuklu devletinin maddi ve manevi gücünü sarsmış, devletin güç ve otoritesini bozmuştur. Bu olayı fırsat bilen Moğollar Anadolu yu istila etmişlerdir (1243). 1 Tahir Harimi, Balcıoğlu, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, İstanbul, 1940, s Ahmet Yaşar, Ocak, Babailer İsyanı, İstanbul 1980, s İbn Bibi, el-evâmiru l Alaiyye fi l Umuri l Alaiyye II, Çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1996, s.49. Bu konuda farklı görüşte olanlar da vardır. Asılarak öldürülenin Baba İlyas olduğunu söylemişlerdir. Baba İshak ise Baba İlyas ın en büyük yardımcısı olduğunu iddia etmişlerdir. Bak. Ocak, Babailik DİA. IV/373. Y.Nuri Öztürk, Tarih Boyunca Bektaşilik, s.71. 3

10 Kösedağ savaşından sonra Selçuklu Devleti yıkıldığı için 1308 yılına kadar, Anadolu coğrafyası sözde sultanların ve şehzadelerin birbirleriyle yaptıkları saltanat mücadelesine sahne olmuş, bu şehzadeler kendi çıkarları doğrultusunda ayaklanmalar çıkarmış ve kan dökmüşlerdir Kösedağ Moğol bozgunundan sonra Selçuklular gittikçe ağırlaşan Moğol baskısına maruz kalmışlardır. Moğollar, her geçen gün vergilerini ve askeri masraflarını artırmışlardır den sonraki dönemde ise iktisadi, ictimâi ve medenî hayat tamamen çökmüş ve ekonomik sıkıntılar yaşanmıştır. 5 İşte bu dönemde Anadolu da yaşayan Müslüman halkın arasında en önemli dini farklılık, şehirlerde yaşayan halk ile göçebe Türkmenler arasındaki anlayış farklılığı idi. Bu anlayış farklılığı sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Bu anlayış farklılıkları devletle, göçebe Türkmenler arasında birtakım mücadelelere neden olmuştur. Şehirli halkın göçebeleri küçük görmeleri taraflar arasında ayrılıklara neden olmuştur. Neticede şehirli halk, köylü halka göre daha yüksek bir din bilgisi ve kültürüne sahipti. Dolayısıyla şehirlerden uzak bölgelerde yaşayan halk, Türkmen şeyh ve dervişlerin etkisinde dini bilgileri zayıf ve inançları da geleneksel ananelere dayalı bir din inanışları vardı. 6 Dini önderlerin bunlara öğrettiği Müslümanlık, Türkmenlerin yaşayışına uygun, sade ve daha çok menkıbelere dayalı tasavvufi yönü ağır basan bir Müslümanlık anlayışı şeklinde olmuştur. Buna bir nevi halk Müslümanlığı denmiştir. 7 Dolayısıyla Türkler, dedeler ve babalar hakimiyetine dayanan, kendine özgü bir Türkmen Sünniliği oluşturmuşlardır. Böylece sıradan dervişler yoluyla öğretilen İslâm inançları ile medrese öğrenimine dayanan dini öğretim farklılaşması da ortaya çıkmıştır. 8 Bunun yanında göçebe hayatı yaşayan Türkmenler, İslâmiyet in bilgiden ziyade duygusal yönünü ön planda tutarak, İslâmiyet i şekil olarak benimsemişler ve daha çok eski Türk inançlarına bağlı bir dini hayatı sürdürmeye çalışmışlardır. 9 4 İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul 1992, s Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971, s Balcıoğlu, a.g.e., s Metin, Boşkuş Anadolu Selçuklarında Sosyal, Dini ve Mezhebi Yapı CÜİFD. c.5, sy.2, Sivas 2001, s Boşkuş, Türklerin İslâmiyeti Kabulü ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması CÜİFD. c.2, sy. 2, Sivas 1998, s Mehmet Eröz, Türkiye de Alevilik ve Bektaşîlik, İstanbul 1990, s.203 4

11 Neticede devletin koymuş olduğu ağır vergiler ve devlet yöneticilerinin bazılarının Türkmenlere kötü davranmaları, Türkmenlerle Selçuklu yönetimi arasında bir mücadelenin oluşmasına neden olmuştur. 10 XIII. yüzyılda tasavvufi alanda birtakım değişmeler olmuştur. Bu dönemde halk, Moğol işkence ve zulmünden, kıtlık, yoksulluk ve ağır vergilerden dolayı korku ve ümitsizliğe düşmüş, sığınacak yer aramış, bu yüzden de tasavvuf şeyhlerine ve bilginlere aşırı derecede bağlılık göstermişlerdir. 11 Anadolu toprakları Selçuklu hakimiyetine girdiği zaman çeşitli milletlere mensup olan halk, düşünce bakımından kozmopolit bir yapıya sahip olup tasavvuftan uzak ve fikri cereyanların yayılmasına müsait bir durumda idi. Moğol istilasından kaçan Türkistanlı, İran ve diğer milletlere ait birçok âlim, şair, mutasavvıf ve sanatkâr Anadolu ya gelerek, ülkenin ilmi ve kültürel bakımdan yükselmesini sağlamıştır. Bu ortam içerisinde; âlim, şair ve tarikat şeyhlerinin benimsedikleri dini inanç akımları, Anadolu ya baştan başa yayılmıştır. İşte bu asırda büyük bir nüfûza sahip olan ve şöhreti her tarafa yayılan Hacı Bektâş-ı Velî ve Yunus Emre gibi mümtaz şahsiyetler dini ve sosyal hayatta önemli etkiler yapmışlardır. 12 Böylesine hoşgörülü ve fikir hürriyeti olan bir ortamda çeşitli tasavvufi hareketler olmuştur. Bunların başında Rifâilik, Kâdirilik, Halvetîlik, Mevlevilik, Yesevilik gelir. 13 Sünnî bir tarikatın öncüsü olan Mevlanâ hoşgörüyü ön planda tutarak, şehirlerde oturan gayri Müslimlerin (Hristiyan ve Yahudi) arasına girerek onların ihtidalarına vesile olmuştur. 14 Mevlanâ Farsça gazellerini sema esnasında okuyup her sınıf halktan dinleyenleri heyecanlandırmıştır. O devirde, halktan ve esnaftan cemiyette her türlü insanla konuşup tanıştığında tenkide uğramıştır. Kalenderî ve Melâmeti şeyhlerinden bazıları; sâliklerini, benlikleri ve gururlarını yenmek için onları dilenmeye teşvik 10 Ocak, Babailer İsyanı, s Ahmet, Sevgi, XIII. Asırda Anadolu da Fikri ve Tasavvufi Hareketler EÜİFD. sy.3, 1986, s Sevgi, a.g.m. sy.3 s.285, Kadir, Özköse, Anadolu nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında Tasavvufi Zümre ve Akımların Rolü, CÜİFD. c.7, sy.1, Sivas 2003, s Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, nşr.tahsin Yazıcı І, İstanbul 1995, s. 137,273. 5

12 etmiştir. İnsanların arasında gelişen bu dostluk ve sevgi ortamı sayesinde, müsamaha gelişmiştir. dînî Moğolların çeşitli tarikat ve mezheplere karşı ilgisiz kalışları birçok tarikat şeyhine propaganda imkanı sağlamıştır. Türkler İslamiyet i kabul ettikten sonra düşünce ve temayüllerine uygun gelen tasavvufi tarikatlara girmişlerdir. Türk şehirleri, tasavvuf cereyanlarının belli başlı merkezleri durumuna gelmeye başlamıştı. Anadolu nun Türk ve İslâm yurdu hale gelmesinde pek çok etken vardır. Bunların biri de, Tasavvuf ve tasavvufi zümrelerdir. Bu tasavvuf zümreleri, Anadolu insanının sıkıntılı anlarında sığındığı kurumlar olmuştur. 15 Selçuklular genellikle, Sünniliğin dört mezhebinden Hanefî ve kısmen de Şâfî mezhebine mensupturlar. Hanefîlerin itikatta imamı Maturidî (h. 944) insanda irade-i cüziye yi va z etmek suretiyle akla, Türk örf ve adetlerine yer verdiğinden, Türkler arasında bu itikadî mezhep çok yayılmıştır. Anadolu da tasavvuf şeyhleri, manevi birlik, sevgi ve hoşgörü ortamı hazırladıkları gibi ahî teşkilatının kurulmasıyla sanat ve kültürün gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Daha çok tasavvufi ve iktisadi bir esnaf teşekkülü mahiyetinde görülen ahîlik teşkilatı çok gelişmiş ve her zanaatta çalışan kişileri bir pirin manevi kudsiyetine inanan ve mesleğin şart ve kurallarına bağlı müridler haline getirmekteydi. Bugünün esnaf dernekleri diyebileceğimiz ahî zaviyeleri içinde her meslekten insan bulunmaktaydı. Aynı zamanda onlar, manevi mertebesi yüksek bir pirin gözetiminde tasavvufi eğitim de almaktaydılar. Aldıkları terbiyenin neticesinde, herkesten kendi mesleklerinin gereğini yerine getirmesi, işinin ehli olması ve ürettiklerinin kalitesine dikkat etmesi istenmekteydi. En küçük yanlış hareketle pirinin sevgisinden ve himmetinden mahrum kalacağı telkin edilmekteydi. 16 Bu akımlar, merkezî otoritenin tesisinde önemli rol oynamış, böylece devletin maddi gücü yanında, irade ve iman birliğini de tesis etmiştir. Şeyhlerine büyük bir teslimiyetle bağlanan tarikat ehli, bozulan cemiyeti düzeltmiş, muzdarip insanlara teselli ve ümit kaynağı olmuştur. 17 İşte Hacı Bektâş-ı Velî, Moğol istilası gibi büyük yıkımın ve sosyal karmaşanın yaşandığı XIII. yüzyıl Anadolu sunda yaşamış bir şahsiyettir. Selçuklu 15 Özköse, a.g.m., c.7, sy.1, Sivas 2003, s Neşet, Çağatay, Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara 1974 s Sevgi, a.g.m.,eüifd sy. 3 s ,

13 Anadolu sunda, Babâi hareketinin lideri Baba İlyas ın çevresinde ve Yeniçeri Ocağı nın kuruluşunda adı geçen Hacı Bektâş ın, devrinin kaynaklarında hemen hemen hiçbir iz bırakmadığına bakılırsa yaşadığı dönemde yaygın bir şöhrete sahip olmadığı söylenebilir. 18 Hacı Bektâş-ı Veli, Ürgüp yöresindeki Hristiyanlarla çok sıkı ilişkiler geliştirmiş, onların ihtidasına zemin hazırlamış, bundan başka işgalci Şamanist Moğolların da Müslümanlığı kabul etmeleri için yoğun faaliyetler göstermiştir 18 Ocak, Hacı Bektaş-ı Velî DİA. XIV/455. 7

14 BİRİNCİ BÖLÜM HACI BEKTAŞ I VELİ NİN HAYATI ESERLERİ VE KİŞİLİĞİ A-HAYATI 1.Doğumu ve Soyu Hacı Bektâş-ı Velî nin asıl adı Velâyetnâme ye göre Bektaş tır. Kaynaklar, kendisinden daima Hacı Bektaş diye bahsederler. Bektaş, kelime olarak bendeş ve beğdeş gibi eski Türkçe bir sözcük olup eşit, müsâvî, müâdil ve misil anlamlarına gelmektedir. 19 Bu kavram, kimi zaman Bekteş ve Petteş gibi farklı şekillerde de yazılmaktadır. 20 Esad Coşan, Hacı Bektâş ın asıl adının Muhammed olduğunu, Bektaş ın ise mahlas olarak kullanıldığını belirtir. Ona göre o zamanlarda, özellikle âlim ve asîl kişilerin, İranlı veya başka bir soydan olsa bile, muhakkak dinî mahiyette bir ismi bulunmaktaydı. 21 Hacı Bektaş, Horasan ın Nişabur şehrinde doğmuştur. 22 Onun doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bir tarih vermek çok güçtür. Osmanlı müelliflerinden Taşköprüzâde, onu I. Murat ( ) devri uleması arasında zikrederken 23 Aşıkpaşazâde, onun doğu illerinden geldiğini ve Osmanlılardan hiçbiriyle görüşmediğini belirtmektedir. 24 Ahmet Eflâkî de Hacı Bektâş-ı Velî nin Mevlânâ ile ( ) çağdaş olduğunu söylemektedir Bkz. Tarama Sözlüğü, Bektaş TDK. IV/5, Ankara 1967, Meydan Larousse, Bektaş İstanbul,1969, II/ Esad, Coşan, Makâlât,Ankara 1971, s.xx,xxi. 21 Coşan, a.g.e., s.xx,xxi. 22 Abdülkadir, Sezgin, Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik, Ankara,1990, s Taşköprüzade Ahmet, eş-şekaikun- Numaniyye, nşr.ahmet Suphi Furat, İstanbul,1985, s Aşıkpaşazade, Tevarih-i Âl-i Osman, nşr.n.adsız, İstanbul,1992, s Ahmet Eflaki, Menâkıbu l Arifin,terc. Tahsin Yazıcı, s

15 Esad Coşan, Hacı Bektaş ilçesi Halk Kütüphanesinde yaptığı incelemelerde şu bilgilere rastlamıştır: nolu yazmada Hazine-i Celileden şeref-vürûd olan tümâr-ı kebîrde muharrer oldığı üzere tarih-i vilâdet-i şerîfleri 606/ olarak müddet-i ömr-i şerifleri 63 olmağıla 669/ vefatı şerifleri muharrer olduğundan iş bu mahalle tarir alındı. kaydı bulunmaktadır. 26 Bu kayıttan da anlaşıldığı gibi Hacı Bektâş-ı Velî 606/ tarihinde doğmuş, 669/ tarihlerinde vefat etmiştir. Hacı Bektâş ın babası, İbrahim Sânî lakaplı Seyyid Muhammed b. Musa Sani, annesi ise bilgin bir zat olan Şeyh Ahmet in kızı Hatem Hatun dur. 27 Velâyetnâme başta olmak üzere bir çok kaynak, Hacı Bektaş ı baba tarafından Hz. Ali soyuna mensup saymakta ve buna ilişkin olarak soy zincirleri vermektedir. 28 Bazı yazarlar Makâlât adlı eserini Arapça yazdığı için Hacı Bektâş ın Arap, dolayısıyla seyyid olduğu görüşünü bildirmektedir. 29 İrene Melikoff da Hacı Bektâş ın Türkmen olduğunu ve Orta Asya dan geldiğini dile getirmektedir. 30 Yaşar Nuri Öztürk de Hacı Bektâş-ı Velî nin kan bağı bakımından Hz. Ali neslinden yani Arap olmakla birlikte kültür ve duygu yapısı bakımından Türk olduğunu söylemektedir. 31 Bektâşî kelimesinin eski Türkçe sözcük olduğu düşünülürse Hacı Bektâş ın Türk olduğu söylenebilir. Bütün bunlara rağmen kaynaklar, Hacı Bektaş ı yeterince tanıtmadığı için bu konuda kesin bir şey söylemek oldukça zordur. 26 Coşan, a.g.e., s.xxv. 27 Abdülbaki, Gölpınarlı, Velâyetnâme,İstanbul,1995, s.1-4, Y.Nuri Öztürk,Tarih Boyunca Bektaşîlik, İst, 1995, s.57, Ethem Ruhi Fığlalı,Türkiye de Alevilik- Bektaşîlik, İstanbul, 1994, s Hacı Bektaş ın soyunu Hz. Ali soyuna bağlayan soy zinciri şöyledir; 1.Hacı Bektaş 2.Muhammed İbrahim es-sani 3.Musa es-sani 4.İbrahim Mükerrem el-mücap 5.Musa Kazım 6.Cafer es-sadık 7. Muhammed el-bakır 8. Zeyne l Abidin Ali 9. Hz. Hüseyin 10. Hz. Ali. Bu soy kütüğü Velâyetnâme de geçmektedir. Abdülbaki Gölpınarlı, a.g.e.,s Hacı Bektâş-ı Veli, a.g.e., s.xxii. 30 İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, İstanbul,1993, s Y. Nuri, Öztürk, Tarih Boyunca Bektaşîlik, s.51. 9

16 2. Tahsili Hacı Bektâş-ı Velî nin, Hoca Ahmet Yesevî tarafından yetiştirilip Anadolu ya gönderildiğine dair bazı iddiaların olmasına karşın, 32 yaşadıkları dönemler dikkate alındığında, Ahmet Yesevî (562/ ) ile, Hacı Bektâş-ı Velî nin (669/ ) aralarında yüzyılı aşkın bir zaman dilimi olduğu görülür. Ancak Yesevî ocağından feyz aldığı hususunda, mevcut araştırmalar ittifak halindedirler. Velâyetnâme bu bağlılığı, Ahmet Yesevî ile Hacı Bektaş arasına Lokman-ı Parende yi yerleştirmek suretiyle çözer. Velâyetnâme de anlatıldığına göre Hacı Bektâş ın eğitimi için Ahmet Yesevî nin müridi olan Lokman-ı Parende görevlendirilmiştir. 33 Babası, Hacı Bektaş ı Ahmet Yesevî nin halifelerinden Lokman Parende ye teslim etmiş, Lokman Parende nin himayesinde Yesevilikten feyz alarak yetişen Hacı Bektaş iyi bir eğitim almıştır. Böylece Arapça ve Farsçayı kitap yazacak kadar iyi öğrenmiş ve devrinde geçerli olan bütün bilgilerle donanmıştır. 34 Parlak zekası ve düzenli eğitimi sayesinde, küçük yaşta kendisini yetiştiren Bektaş, Kur ân-ı Kerim e, dini bilgilere ve bâtın ilmine vakıf olmuştur. Gölpınarlı, Hacı Bektâş ın vehbî bir ilme sahip olduğunu Velâyetnâme nin baş tarafında şöyle anlatır: Bir gün Lokman Parende onun yanına girdiğinde odanın nur ile dolu olduğunu görüp şaşırır; etrafına bakınır ve Bektaş ın sağında ve solunda iki nurâni zat görür. Bunlar Bektaş a Kur ân okutuyorlar. Lokman Parende içeri girer girmez onlar hemen kaybolurlar. Lokman Parende, Hacı Bektâş-ı Velî ye Bunlar kimdir? diye sorar ve birinin Hazreti Peygamber, diğerinin de Hazreti Ali olduğunu anlar. 35 Yine bir gün Hacı Bektâş-ı Velî, Lokman dan ders okuyordu. Namaz vakti geldi. Lokman Parende öğrencisinden abdest için su istedi. Bektaş hocasına dedi ki: Bir nazar etseniz de, su burada aksa, dışarı gitmeye hacet kalmasa! Hocası kendi kudretinin buna yetmeyeceğini söyleyince, Hacı Bektâş-ı Velî, derhal Allah a dua etti. Lokman Parende Amin dedi. O anda mektebin ortasında latif bir su çıkıp kapıya doğru aktı gitti ve pınarın başında güzel susam çiçekleri açtı Fuad,Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 2003, s Gölpınarlı, a.g.e., s Çiğdem, Aktaş, Toplumsal Açıdan Erenlerin Sır Çeşmesi:Hacı Bektâş-ı Velî, Hacı Bektâş-ı Velî Araştırma Dergisi, sy.14, 2000, s Gölpınarlı, a.g.e., s.5., Fuad Köprülü, a.g.e., s Gölpınarlı, a.g.e., s.6., Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s

17 Ethem Ruhi Fığlalı, Hacı Bektâş-ı Velî nin tahsilini Nişabur da yaptığını, Arapça ve Farsçayı iyi öğrendiğini ve manevi terbiyesini de aynı yerde tamamladığını belirtir. Ayrıca Ahmet Yesevî nin onun ilk hocası olmasının tarihsel olarak mümkün olmadığını, ama Yesevî ocağından feyz aldığını ifade eder. 37 Tarihsel açıdan görüşmeleri imkansız olan bu iki şahsiyeti birbirine bağlama hususunda Velâyetnâme bize ışık tutmakta ve zikredildiği gibi aralarına Lokman-ı Parende yi koymaktadır. Dolayısıyla bu bilgilere dayanarak Hacı Bektâş ın Ahmet Yesevî den doğrudan olmasa bile, dolaylı yollarla feyz almış alması mümkündür. 3. Seyahati Aslen Horasanlı olan ve Nişabur şehrinde doğduğu bilinen Hacı Bektâş-ı Velî, hocasının dergahında üç yıl hizmet ettikten sonra şeyhinden icazet alır. 38 Hocasının Müjde olsun ki, kutbu aktablık senindir; kırk yıl hükmün vardır. Şimdiye dek bizimdi, bundan sonra senindir. Biz bu yokluk yurdunda çok eğlenmeyiz, ahirete gideriz. Var seni Rum a saldık, Sulucakarahöyük ü sana yurt verdik, Rum abdallarına seni baş yaptık. 39 demesiyle Hacı Bektaş Anadolu ya gelmek için yola çıkar. Hacı Bektâş ın Amasya, Kayseri ve Sivas şehirlerine gittiği ve sonra Karacahöyük e yerleştiği ünlü tarihçi Aşıkpaşazâde tarafından nakledilmektedir. Aşıkpaşazâde nin anlattığına göre Hacı Bektaş, Anadolu ya tek başına değil, kardeşi Menteş ile birlikte Horasan dan gelmiş, Baba İlyas ı görme arzusuyla önce Sivas a, oradan Kırşehir e ve Kayseri ye varmışlar. Kardeşi Menteş tekrar Sivas a dönmüş, orada ölmüş. Hacı Bektaş ise Kayseri den Sulucakarahöyük e geçmiştir. 40 Aşıkpaşazade, Hacı Bektâş ın Baba İlyas ı görme arzusuyla Sivas a gittiğini kaydetmektedir. Baba İlyas, Selçuklu yönetimine karşı yapılan Babâi ayaklanmasının lideri Baba Rasül dür. 41 Ahmet Eflâki, Hacı Bektâş ın, Baba Rasül ün has halifesi olduğunu kaydetmektedir. 42 Bu bilgiler birbirini tamamlamakta olup, Hacı Bektâş ın Anadolu ya geldiğinde Baba İlyas la görüştüğü ve onun halifesi olduğu söylenebilir. 37 E.Ruhi Fığlalı, Türkiye de Alevilik Bektaşîlik, s Abdurrahman, Güzel, http/www.hbektaş.gazi.edu.tr / Abdülkadir, Sezgin, Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik, Ankara 1990, s Aşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, nşr. N. Atsız s A.Yaşar, Ocak, Babailer İsyanı, s Bkz. Ahmet Eflaki, Menâkıbu l Ârifin, nşr. T. Yazıcı, İstanbul 1995, s

18 Ancak, Hacı Bektâş ın ayaklanmaya bizzat katılıp katılmadığı konusu açık değildir. Yaşar Nuri Öztürk e göre isyana katılmamıştır. 43 Ahmet Yaşar Ocak da, Hacı Bektâş ın isyanda hiçbir aktif rol almadığını söylemektedir. 44 Menâkıbu l Kudsiyye de, Bektaş ın isyana katılmadığını söylemektedir. 45 Hacı Bektâş ın Anadolu ya gelmeden önceki hayatı hakkında Velâyetnâme de yer alan menkıbevi bilgiler dışında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak, onun Horasan Erenleri diye bilinen Kalenderiye akımına mensup sûfîlerden biri olduğu düşünülebilir. 46 Değişik kaynaklar da Bektaş ın önce Necef, Mekke, Medine, Kudüs, Halep, Elbistan ve oradan da Sivas, Kırşehir, Kayseri ve nihâyet Sulucakarahöyük e uğradığı, buralarda erbâin 47 çıkardığı rivâyet edilmektedir. 48 Hacı Bektaş, Anadolu ya geldiğinde, Anadolu da toplumun sosyo-kültürel hayatına yön veren bazı zümreler vardı. Bunlar; Gâziyân-ı Rum, Abdalân-ı Rum, Ahiyân-ı Rum ve kadınlardan oluşan Bâciyân-ı Rum dur. 49 Velâyetnâme ye göre Hacı Bektaş, Rum Abdallarının başıydı. 50 Hacı Bektâş ın Anadolu ya kaç yaşında ve kaç yılında geldiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Fakat, Ethem Ruhi Fığlalı, Hacı Bektâş ın olgunluğa adım atmakta olduğu bir yaşta Anadolu ya gelmiş olabileceğini söylemektedir. 51 Âşıkpaşazâde nin verdiği bilgiye göre 25 yaşını biraz geçtiği bir dönemde gelmiş olmalıdır. Zira Âşıkpaşazâde ye göre Hacı Bektaş, Anadolu ya kardeşi Menteş ile birlikte gelmiş, önce Sivas a ve Kırşehir e oradan Kayseri ye birlikte gitmişler, Menteş, Kayseri den tekrar Sivas a dönmüş ve Babâi ayaklanmasında öldürülmüştür. 52 Babâi 43 Bkz. Öztürk, a.g.e., s Ocak, Babailer İsyanı, s.168, Elvan Çelebi, Menâkîbu l Kudsiyye Fi Menâsibi l Ünsiyye, nşr. İsmail Erünsal, A.Yaşar Ocak, Ankara 1995, s.xxxıx. 46 Ocak, Hacı Bektaş-ı Velî, DİA, XIV/ Erbain, Arapça kırk demektir.tasavvuf yollarında şeyh; dervişi, kırk gün az yemek, az içmek, az uyumak, kendini bütünüyle ibadete vermek üzere çile ve riyazata sokar.buna erbaine sokmak veya girmek, tamamlamaya erbain çıkarmak denir. Ayr. Bk. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimler Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul, Aşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, s.221, Abdülbaki Gölpınarlı, Velâyetnâme, s Aşıkpaşazade, a.g.e., s Gölpınarlı, Velâyetnâme, s Fığlalı, Türkiye de Alevilik-Bektaşîlik, s Aşıkpaşazade, a.g.e., s

19 ayaklanması, A.Yaşar Ocak ın tespitine göre yılları arasında vuku bulmuştur. 53 Hacı Bektâş ın tarihinde doğduğu kabul edilecek olursa Anadolu ya geldiğinde 30 yaşlarında olmalıdır. Hacı Bektaş hakkında mutlaka temas edilmesi gereken konulardan biri de, onun Yeniçeri Ocağı nın kuruluşu ile olan alakasıdır. Geleneğe göre, Hacı Bektaş kuruluş sırasında ocağı kutsamış, askerlerden birinin başını sıvazlarken hırkasının kolu (yen i) askerin arkasından sarkmıştır. Bu sebeple yeniçerilerin giydiği börk, Hacı Bektâş ın eli, arkaya sarkan kısmı ise hırkanın yeninden (kolundan) kinaye olduğu belirtilir. 54 Yeniçeri ismi de Yen-İçeri kelimesinden gelmektedir. Ne var ki bu anlatılanlar rivâyet olmaktan öteye geçmemektedir. Her ne kadar Velâyetnâme de Hacı Bektâş ın Osman Gazi ile görüştüğü 55 anlatılıyorsa da bunun gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir. Çünkü Âşıkpaşazâde, Hacı Bektâş ın Osman Gazi ile görüşmesi ve Yeniçeri Ocağı ile olan ilişkisi konusunda net bilgiler vermektedir. Aşıkpaşazade, Hacı Bektâş ın Osmanlı hükümdarlarından hiç kimse ile görüşmediğini kesin bir dille belirtirken, Hacı Bektâş ın Yeniçeri lerin başındaki taçla ilişkisini yalanlayıp bu tacın Orhan Gazi zamanında Bilecik te ortaya çıktığını, Hacı Bektaş la alakası olmadığını kaydetmektedir. 56 Y.Nuri Öztürk ise, Âşıkpaşazâde nin sözünü ettiği bükme elif tacın, bacılar tarafından imal edildiğini ve menşeinin Kayseri deki Külahdüzler Mahallesi ne de ismini veren külah modeline dayandığını ileri sürmektedir. Öztürk, Âşıkpaşazâde nin bu yorumunun eksik ve hatta maksatlı olduğunu söylemektedir. 57 O halde Hacı Bektâş-ı Velî ile Yeniçeri Ocağı arasında bir ilişkinin olmadığına göre, bu irtibatlandırmalar nereden kaynaklanmaktadır? Kısaca Hacı Bektâş ın Orhan Gazi ( ) ve oğlu I. Murat ( ) devrinde kurulan Yeniçeri Ocağına duâda bulunması, kıyafetlerini kutsaması daha sonra Yeniçerilerin pîri kabul edilmesi ile ilgili rivâyetlerin, ilk Osmanlı fetihlerine 53 Ocak, Babailer İsyanı, s Cemal, Şener, Alevilik Üstüne Ne Dediler, İstanbul, 1990, s Gölpınarlı, a.g.e. s Aşıkpaşazade, Âşıkpaşaoğlu Tarihi, N.Atsız, İstanbul 1992, s.16, Abdülkadir Sezgin, Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik, s Öztürk, a.g.e., s

20 katılan ve Yeniçeri Ocağı nın kurulmasını sağlayan Kara Rüstem, Seyit Ali Sultan, Gazi Evrenos, Abdai Musa gibi kişilerin, ahilik, gazilik ve Hacı Bektaş la irtibatlı olmalarından dolayı ortaya çıkmış olabileceği anlaşılmaktadır Evliliği Hacı Bektâş-ı Velî nin evli olup olmadığı, Bektâşîler arasında ihtilaf konusu olmuştur. Bektâşîler, bu konuda Hacı Bektâş-ı Velî nin evli olduğu görüşünü kabul eden Çelebiler kolu ve evlenmediği görüş ve kanaatinde olan Babağan (Babalar) kolu olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. 59 Coşan a göre, Hacı Bektâş-ı Velî mücerret (bekar) olarak göçmüş, çocuğu olmamıştır. 60 Evlendiği kanaatinde olanlar şu olayı öne sürerler; Velâyetnâme de, Hünkâr ın bir gün abdest alırken burnunun kanadığı, Kadıncık tan bu abdest suyunu tenha bir yere dökmesini istemiştir. Bunun üzerine Kadıncık Ana da bu suyu, Hünkar a göstermeden içmiş leğeni tekrar götürmüştür. Hünkar, Kadıncık Ana nın bu suyu içtiğini anlamış ve Hünkâr ın sorusu üzerine Kadıncık Ana da; Erenlere ne malûm değil, erenlerden artanın bir yudumunu bile dökecek yer bulamadım, ancak karnımı buldum. demiştir. Hünkâr ın da: Bizden umduğun nasibi aldın, senden iki oğlumuz olacak, halkın yetmiş yaşındakileri, onların yedi yaşında olanlarının elini öpsünler. Dünya bozulsa da onlar sırtları üstüne yatsınlar, hiç zahmet görmesinler. Demiştir. Bu söz üzerine Kadıncık ın üç oğlu olduğu, ama bunlardan birinin Hünkâr ın sağlığında ölüp diğer ikisinin yaşadığı, soylarının yürüdüğü şeklinde anlatılmaktadır. 61 Evlenmediği tezini savunan Babağan kolu, Hacı Bektâş ın kesinlikle evlenmediğine inanmaktadır. Onlara göre, Bektaş bekar göçmüştür. Kadıncık Ana evladı, onun burun kanından gelme manevi evladıdır, bel evladı değil nefes evladı dır. Bu görüşe karşı çıkan Çelebiler ise, Hacı Bektâş ın Sulucakarahöyük te yerleşmesini; 58 Coşan, Makâlât, s.xxix., Abdülbaki Gölpınarlı, Velâyetnâme, s Hasan, Yavuzer, Hacı Bektaş-ı Velî nin Kişiliği ve Türk Tasavvuf Hayatındaki Yeri, Hacı Bektaş-ı Velî Araştırma Dergisi, Kasım 1997 Ankara, s Coşan, a.g.e., s.xxii. Ethem Ruhi Fığlalı,Türkiye de Alevilik Bektaşîlik, s Gölpınarlı, a.g.e., s.65, E.Ruhi Fığlalı, Türkiye de Alevilik-Bektaşîlik s.152, Y.N.Öztürk, Tarih Boyunca Bektaşîlik, s

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK (ALAN: SEÇMELİ) Ders No : 0070160103 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı

Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı Yrd.Doç.Dr. Metin BOZKUŞ * Giriş Anadolu Selçukluları zamanında, müslüman toplumun sosyal ve dinî yapısı ile mezhebî eğilimlerinin tespit edilebilmesi

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ Prof. Dr. Filiz KILIÇ *, Araş. Gör. Tuncay BÜLBÜL**, Uzm. Coşkun KÖKEL*** *Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 KLASİK ALEVİLİK NEDİR?... 15 Halk Mezhebi... 18 ALEVİ SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ... 21 Alevi Kavramı... 22 Caferilik...26 Aleviliğin Dört Direği... 28 Alevi Fikrini Yaratan Okullar...30

Detaylı

2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 20:38

2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 20:38 2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 2.7. MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RUMİ, 2.8. YUNUS EMRE KAZANIMLAR 2. Türkler arasında İslam ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

bitirdi yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990

bitirdi yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990 Ethem CEBECİOĞLU 1951 Yılında Ankara da doğdu. 1981 de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1983 yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990 yılında Hacı

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Sizce dedelik nedir? Okurlarımıza bu konuda bilgi verir misiniz?

Sizce dedelik nedir? Okurlarımıza bu konuda bilgi verir misiniz? ALEVÎLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ Züleyha ERTAN* Öğretmen Alevîlik ve Bektaşîlik konularında aydınlatıcı bilgiler almak üzere Alevî dedelerinden Haydar Aşılıoğlu na Alevîlik kültürüne yönelik olarak

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü-

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü- YAŞAYAN ŞAİRLERİMİZ SADIK DOĞAN Dede Aramızda yaşayan, güncel deyimiyle medyanın objektifine girmeyen, girmek içinde özel çaba harcamayan ozanlarını araştırmak, bulmak ve tanıtmak bizim için çok önemli

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK (SEÇMELİ) Ders No : 0070040196 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.12.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA]

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] BİRİM ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU [TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] [26.01.2017] Gazi Üniversitesi

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni.

Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni. BİR ANADOLU ERENİ HACI BEKTAŞ-I VELİ: HAYATI, ESERLERİ VE İNSAN ANLAYIŞI Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA * A. HAYATI Bektaşîler arasındaki ananelere göre Hacı Bektaş, Hz. Ali soyundandır. Altıncı imam Musa el-kazım

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

HACI BEKTAŞ VELÎ ÜZERİNE TÜRKİYE VE ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

HACI BEKTAŞ VELÎ ÜZERİNE TÜRKİYE VE ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ HACI BEKTAŞ VELÎ ÜZERİNE TÜRKİYE VE ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ Derya ÖCAL Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Uzman Giriş Binlerce yıllık Türk

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Mevlânâ dan Bilgelik Katreleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Mevlânâ dan Bilgelik Katreleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Üzerindeki bilgelik hırkasından, madde ve mânâ dünyasındaki mutluluğun şifrelerini verir bize Mevlânâ. Onun ilmini ve söylemlerini kâğıtlara, kitaplara, ansiklopedilere sığdıramamakla birlikte, deryada

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Ortaçağ Anadolusu nda İki Büyük Yerleşimci/Kolonizatör Derviş Dede Garkın ve Emirci Sultan Vefaiyye ve Yeseviyye Gerçeği. Editör: Ahmet Yaşar Ocak

Ortaçağ Anadolusu nda İki Büyük Yerleşimci/Kolonizatör Derviş Dede Garkın ve Emirci Sultan Vefaiyye ve Yeseviyye Gerçeği. Editör: Ahmet Yaşar Ocak Ortaçağ Anadolusu nda İki Büyük Yerleşimci/Kolonizatör Derviş Dede Garkın ve Emirci Sultan Vefaiyye ve Yeseviyye Gerçeği.. İstanbul: Dergâh Yayınları, Temmuz 2014, 325 sayfa, ISBN: 978-975-99-5518-2. Irmak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı